Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d."

Transkript

1

2 Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ LIBICE NAD DOUBRAVOU: B1 B2 B3 Odůvodnění textová část zpracovaná projektantem Odůvodnění textová část zpracovaná pořizovatelem Vyhodnocení předpokládaných dopadů změny na půdní fond text text text B4 Výkres předpokládaných dopadů na půdní fond 1:5000 CD s elektronickou formou změny územně plánovací dokumentace

3 M Ě STYS LIBICE NAD DOUBRAVOU Zámecká 47; Libice nad Doubravou tel: OOP OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.4 ÚPSÚ LIBICE NAD DOUBRAVOU VÝROKOVÁ Č ÁST Zastupitelstvo městyse Libice nad Doubravou, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona tuto změ nu č.4 územního plánu sídelního útvaru (dále ÚPSÚ) Libice nad Doubravou, který schválilo Zastupitelstvo městyse Libice nad Doubravou dne , a jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou městyse Libice nad Doubravou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Libice nad Doubravou. Závazná č ást územně plánovací dokumentace se mě ní takto: 1. Nově se vymezují tyto plochy určené k zastavění: Plocha soukromých zemědělských farem (drobné zemědělství), označená v grafické části této změny jako 4AI. 2. Pro plochu 4A platí regulační zásady funkčního využití, které jsou uvedeny v příloze 1 obecně závazné vyhlášky městyse Libice nad Doubravou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Libice nad Doubravou. OOP Opatř ení obecné povahy, kterým se vydává změ na č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou strana 1 ze 3

4 3. Pro plochu 4A se dále stanovují tyto podmínky plošného a prostorového uspořádání: Veškeré budovy musí být umístěny ve vzdálenosti 15,0 m až 40,0 m od jihozápadního okraje stavebního pozemku. Zbývající prostor bude vyplněn izolační zelení. Ostatní odstupové vzdálenosti budou omezeny pouze platnou legislativou. Součet velikostí všech zastavěných ploch, zpevněných ploch a jinak stavebně upravených ploch na stavebním pozemku nesmí být vyšší než 30% z jeho celkové výměry. Na ploše 4A mohou vzniknout nejvýše 2 farmy, pro které nejsou omezeny půdorysné rozměry jednotlivých budov. Budovy, které nejsou součástí farem (např. kůlny, salaše, seníky), mohou mít maximální rozměr 6,0 x 15,0 m. 4. Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je grafická část změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Libice nad Doubravou, která je obsažena v grafické příloze A - Komplexní urbanistický návrh. ODŮ VODNĚ NÍ Nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část odůvodnění změny č.4 územního plánu městyse Libice nad Doubravou, která je obsažena v těchto přílohách: část odůvodnění změny územního plánu textová označení název měřítko B1 Textová část zpracovaná projektantem - B2 Textová část zpracovaná pořizovatelem - B3 Vyhodnocení předpokládaných dopadů na půdní fond - grafická B4 Výkres předpokládaných dopadů na půdní fond 1:5000 Údaj o celkovém počtu listů textových částí je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé grafické části tvoří vždy jeden výkres. OOP Opatř ení obecné povahy, kterým se vydává změ na č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou strana 2 ze 3

5 POUČ ENÍ Dle 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Dle 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Dle ustanovení 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. V Libici nad Doubravou, dne... ing. Josef Pleskač místostarosta městyse... Václav Venhauer starosta městyse Záznam o účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba, splňující kvalifikační požadavky: Správní orgán oprávněný k vydání změny č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Městský úřad Chotěboř Ing. Ludmila Pecnová vedoucí oddělení ÚP a GIS Zastupitelstvo městyse Libice nad Doubravou Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: otisk úředního razítka a podpis OOP Opatř ení obecné povahy, kterým se vydává změ na č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou strana 3 ze 3

6

7 B1 ODŮ VODNĚ NÍ ZMĚ NY Č.4 ÚPSÚ LIBICE N.D. TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM 1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. Libice nad Doubravou se nachází mimo rozvojové oblasti a osy i mimo specifické oblasti, stanovené v Politice územního rozvoje ČR. Řešení změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, do řešení změny územního plánu se však promítá pouze v obecné rovině. Řešené území se nachází mimo rozvojové oblasti či osy krajského významu, stanovené v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina. Do správního území městyse Libice nad Doubravou zasahují tyto plochy a koridory nadmístního významu, které jsou stanovené v ZÚR kraje Vysočina: - Nadregionální biocentrum 58 Údolí Doubravy - Nadregionální biocentrum 60 Polom - Regionální biocentrum 894 Blatnický potok - Regionální biocentrum B03 Stavenov - Regionální biokoridor Regionální biokoridor R02 - Lokalita pro akumulaci povrchových vod Rochňovec - Koridor pro homogenizaci trasy silnice II/345 je uveden pouze v textové části ZÚR kraje Vysočina, z grafické části je zřejmé, že je veden mimo správní území městyse Libice nad Doubravou. Výše uvedené plochy a koridory jsou vymezeny mimo území dotčené touto změnou a téměř ve všech případech i mimo území řešené stávajícím ÚPSÚ Libice nad Doubravou, který je zpracován pouze pro zastavěné území Libice nad Doubravou. Plochy a koridory nadmístního významu se proto do řešení změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou nepromítají. Celé řešené území je v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina zařazeno mezi krajiny lesozemědělské ostatní. Řešení změny územního plánu je v souladu s hlavním cílovým využitím krajiny, se zásadami pro činnost v území i se zásadami pro rozhodování o změnách v území, které jsou v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina stanoveny pro tento typ krajiny. Z ostatních závazných částí ZÚR kraje Vysočina nevyplývají pro pořízení změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou žádné specifické požadavky. Z ÚAP ORP Chotěboř nevyplývají pro pořízení změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou žádné požadavky. Změna č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou nemá vliv na postavení obce Libice nad Doubravou ve struktuře osídlení ani nevznáší nové požadavky na koncepci řešení nadmístních prvků veřejné, technické či dopravní infrastruktury. 2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování V okolí území řešeného změnou č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou se nenachází architektonicky či urbanisticky hodnotné prostory, které by mohly být uvedenou změnou narušeny. Zábor půdního fondu je navržen pouze v nezbytně nutném rozsahu a to v lokalitách, kde lze předpokládat nejméně nepříznivý dopad zástavby na půdní fond. Účelnost využití zastavěného území, nezbytnost vymezení nových zastavitelných ploch a jejich minimální nutný rozsah jsou uvedeny v bodě 5. Navržené řešení je v souladu s cíli územního plánování, protože vytváří předpoklady pro zvyšování hodnot v řešeném území a nenarušuje podmínky trvale udržitelného rozvoje. Poměrně ke B1 Odůvodnění změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou textová část zpracovaná projektantem strana 1 z 3

8 svému rozsahu vůči celému územnímu plánu dotváří předpoklady k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území a nemá vliv na kvalitu půdy, vody ani ovzduší. 3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Územně plánovací dokumentace i stanovený způsob jejího projednání jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu územního plánu obce, je rozsah územně plánovací dokumentace přiměřeně zkrácen. Nesoulad je pouze ve struktuře grafických částí a v členění ploch s rozdílným způsobem využití, které vycházejí z členění ve stávající územně plánovací dokumentaci a nikoliv z vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj je v případě změn územních plánu vydaných před nutno provést úpravy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, postup projednání pak dle zák. č. 183/2006 Sb. 4. Vyhodnocení splnění zadání Schválené zadání změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou bylo splněno ve všech bodech. Požadavek dle bodu I.2. zadání stanovit specifické podmínky využití této plochy, aby nehrozilo riziko vzniku rekreačních či čistě obytných objektů, byl splněn již v přecházející změně č.3 ÚPSÚ Libice nad Doubravou, kdy byly podmínky ploch drobného zemědělství rozšířeny o: 1. Podmínečně přípustný způsob využití: bydlení a rekreace, pokud jsou tyto funkce přidruženy k stavbám pro zemědělskou malovýrobu. 2. Nepřípustný způsob využití: bydlení a rekreace. V bodě I.1. zadání je uvedena výměra požadované plochy 1,37 ha. V návrhu je plocha 4A vymezena rozsahu 1,39 ha. Navýšení v rozsahu 0,02 ha je způsobeno použitím přesnějšího referenčního mapového podkladu digitální katastrální mapy po provedení komplexních pozemkových úprav (v rámci zadání byla použita rastrová katastrální mapa před pozemkovými úpravami). 5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Zadání změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou je jednoznačné, nebylo požadováno zpracování konceptu či variantních řešení. Změna č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou je pořizována z důvodu potřeby zajištění ploch pro rozvoj drobného zemědělství. Ve stávajícím ÚPSÚ jsou vymezeny odpovídající zastavitelné plochy pro nízkopodlažní bydlení, průmysl, místní výrobu i zemědělskou velkovýrobu. Uvedené funkční plochy ale neumožňují integrovat stavby zemědělské malovýroby. Pro zemědělkou malovýrobu jsou vymezeny pouze plochy v lokalitě nad pilou poblíž silnice ve směru na Chotěboř, které jsou ale již k uvedenému účelu využívány. Zemědělská malovýroba představuje ekologicky nejšetrnější způsob hospodaření a v řešeném území, které je součástí CHKO Železné hory, by měla být preferována. Plocha 4A je vymezena na okraji zastavěného území podél silnice III/34416 ve směru na Sloupno. Periferní situování plochy je z důvodu negativních hygienických vlivů zemědělské výroby na obytnou zástavbu, které vylučují možnost těsnější integrace s obytnými částmi městyse. Plocha 4A pokrývá lichoběžníkový prostor, který je určen výběžkem trvalých travních porostů do souvislého celku orné půdy. Z hlediska reálného způsobu využití se však jedná spíše o zahrady a záhumenková hospodářství. Jako záhumenky je také řešené území vyznačeno v platném ÚPSÚ jako stávající způsob využití. Tento způsob využití lze přirozeně rozšířit o funkce zemědělské malovýroby a dosáhnout tak požadovaného rozvoje bez zásadnějších dopadů na přírodní prostředí. Z hlediska ZPF se nejedná o vysoce chráněné druhy půd a z hlediska krajinného rázu budou jakékoliv vzniklé budovy přirozeně B1 Odůvodnění změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou textová část zpracovaná projektantem strana 2 z 3

9 cloněny stávající zelení po obvodu plochy 4A. Z tohoto důvodu byly pro plochu 4A rovněž stanoveny podmínky pro umisťovní budov, tak aby byla zachována obvodová zeleň. Prostorová regulace pro řešenou plochu není stanovena na úrovni územního plánu, objemové parametry zástavby musí respektovat podmínky výstavby v CHKO Železné hory, které v rámci hodnocení krajinného rázu bude posuzovat Správa CHKO Železné hory. Navržené řešení vytváří předpoklady pro zvyšování hodnot v řešeném území a nenarušuje podmínky pro jeho udržitelný rozvoj. Poměrně ke svému rozsahu vůči celému územnímu plánu dotváří předpoklady k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Realizace předpokládaných záměrů nebude mít zásadní vliv na kvalitu půdy, vody ani ovzduší. Změna č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou nemění koncepci řešení veřejné infrastruktury. Změna č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou neumožňuje umísťování staveb a provádění činností, které mohou narušit kvalitu životního prostředí jako celku (škodlivé exhalace, hluk, vibrace, prach, znečišťování vod apod.), případně které mohou takové důsledky vyvolat druhotně. 6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. Vyhodnocení předpokládaných dopadů změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou na ZPF je uvedeno v samostatné části B3 vyhodnocení předpokládaných dopadů na půdní fond. 7. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Změna č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Změna Č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou neumožňuje výstavbu budov v pásmu 50 m od katastrální hranice lesa. B1 Odůvodnění změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou textová část zpracovaná projektantem strana 3 z 3

10 Odůvodnění - ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM 53 odst. 5 ZÁK.Č.183/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP a GIS 1. Postup při pořízení změny: Zastupitelstvo Městyse Libice nad Doubravou rozhodlo o pořízení změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou dne Zpracováním změny ÚPSÚ Libice nad Doubravou byl pověřen DRUPOS-PROJEKT s.r.o., Havlíčkův Brod. Změnu pořídil úřad územního plánování MěÚ Chotěboř, oddělení ÚP a GIS na základě žádosti Městyse Libice nad Doubravou. Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.4 Libice nad Doubravou bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Chotěboř v době od do a na úřední desce Úřadu městyse Libice nad Doubravou. Návrh zadání změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání zadání. Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu, do 30 dnů po obdržení návrhu zadání změny č.4 územního plánu. Orgán ochrany přírody OŽP Krajského úřadu kraje Vysočina ve svém původním stanovisku požadoval vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA. Na základě podrobnějšího projednání mezi projektantem změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou a výše uvedeným dotčeným orgánem došlo k přehodnocení tohoto stanoviska a vyhodnocení vlivu požadováno nebylo. Návrh zadání změny byl projednán s majiteli pozemků, nacházejících se ploše změny, a to nad rámec zákona č. 183/2006 Sb. Projednání, kterého se účastnili tito majitelé, projektant změny, pořizovatel, zástupce městyse i zastupitelé Správy CHKO Železné hory, projednávalo především formulaci možné zástavby v lokalitě změny a konalo se dne a Na základě schváleného zadání připravil projektant návrh změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou. Společné jednání dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu k návrhu změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou se konalo dne v zasedací místnosti MěÚ Chotěboř, pracoviště Klášterní. Dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad mohly uplatnit své připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Následně byl návrh změny ÚPSÚ předložen k posouzení krajskému úřadu Jihlava, odboru územního plánování a stavebního řádu. V tomto posouzení ze dne , vydaném pod č.j. KUJI 17596/2012 a OUP 345/2010 Vo-4 bylo konstatováno, že předložený návrh změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou je zpracován v souladu s úkoly pro územní plánování stanovenými v ZÚR pro toto území i s republikovými prioritami stanovenými v PÚR. O posouzeném návrhu změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou se konalo veřejné projednání, které bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu s 52 stavebního

11 zákona. Návrh změny byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Úřadu městyse Libice nad Doubravou a na Městském úřadě v Chotěboři (na oddělení územního plánování a GIS) ve dnech až Současně byl návrh změny vystaven v plném znění na webových stránkách Města Chotěboř. Veřejné projednání návrhu změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou se uskutečnilo dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Libice nad Doubravou. 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. Pro Městys Libice nad Doubravou a tím i pro řešenou lokalitu neplynou z platné Politiky územního rozvoje ČR 2008 mimo obecných závěrů a úkolů žádné konkrétní požadavky. Území CHKO Železné hory je jmenováno v ZÚR Kraje Vysočina jako přírodní hodnota kraje; z tohoto důvodu byla změna č.4 pečlivě konzultována a projednána se Správou CHKO Železné hory v Nasavrkách. Konečné znění návrhu je tak rozumným kompromisem, který bude v souladu se zněním ZÚR posilovat pozitivní znaky charakteristiky krajinného rázu, a současně umožní nerušící hospodářský rozvoj. Řešené území je v ZÚR zařazeno jako krajina lesozemědělská ostatní. Pro tento typ krajiny stanovují ZÚR hlavní cílové využití krajiny pro zemědělství a lesní hospodářství, bydlení a základní veřejnou vybavenost a ekonomické aktivity. Rodinná farma pro produkci medu toto cílové využití plně respektuje. 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Nová zastavitelná plocha JE vymezena s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Výroba medu a s ní spojený chov včel je činnost, která, ačkoli ji zákon neomezuje, není vhodná pro umístění v zastavěném území obce. Navrhovatel změny se jejím umístěním mimo zástavbu snaží předejít budoucím konfliktům. Území je řešeno komplexně, včetně situování možného umístění staveb, jejich rozsahu i odclonění zelení v krajinných pohledech. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna je projednána v souladu s požadavky stavebního zákona i s požadavky zvláštních právních předpisů. Záměr navrhovatele byl nad rámec zákona projednán s veřejností a se zástupci orgánu ochrany přírody a krajiny Správou CHKO Železné hory. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů Žádný z dotčených orgánů a servisních organizací neupozornil na nesoulad se zvláštními právními předpisy.

12 6. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Dotčený orgán neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou na životní prostředí. Nenastala tak povinnost vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území. 7. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění K návrhu změny č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou nebyly uplatněny žádné námitky. 8. Vyhodnocení připomínek K návrhu změny č.4úpsú Libice nad Doubravou nebyly uplatněny žádné připomínky.

13 B3 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.4 ÚPSÚ LIBICE NAD DOUBRAVOU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DOPADŮ NA PŮDNÍ FOND 1. ZDŮ VODNĚ NÍ POTŘ EBY A ROZSAHU ZÁBORU ZPF Změna č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou je pořizována z důvodu potřeby zajištění ploch pro rozvoj drobného zemědělství. Ve stávajícím ÚPSÚ jsou vymezeny odpovídající zastavitelné plochy pro nízkopodlažní bydlení, průmysl, místní výrobu i zemědělskou velkovýrobu. Uvedené funkční plochy ale neumožňují integrovat stavby zemědělské malovýroby. Pro zemědělkou malovýrobu jsou vymezeny pouze plochy v lokalitě nad pilou poblíž silnice ve směru na Chotěboř, které jsou ale již k uvedenému účelu využívány. Zemědělská malovýroba představuje ekologicky nejšetrnější způsob hospodaření a v řešeném území, které je součástí CHKO Železné hory, by měla být preferována. 2. ÚDAJE O NAVRHOVANÉM ZÁBORU ZPF 2.1. Charakter plochy 4A Plocha 4A je vymezena na okraji zastavěného území podél silnice III/34416 ve směru na Sloupno. Periferní situování plochy je z důvodu negativních hygienických vlivů zemědělské výroby na obytnou zástavbu, které vylučují možnost těsnější integrace s obytnými částmi městyse. Plocha 4A pokrývá lichoběžníkový prostor, který je určen výběžkem trvalých travních porostů do souvislého celku orné půdy. Z hlediska reálného způsobu využití se však jedná spíše o zahrady a záhumenková hospodářství. Jako záhumenky je také řešené území vyznačeno v platném ÚPSÚ jako stávající způsob využití. Tento způsob využití lze přirozeně rozšířit o funkce zemědělské malovýroby a dosáhnout tak požadovaného rozvoje bez zásadnějších dopadů na přírodní prostředí. Z hlediska ZPF se nejedná o vysoce chráněné druhy půd a z hlediska krajinného rázu budou jakékoliv vzniklé budovy přirozeně cloněny stávající zelení po obvodu plochy 4A. Z tohoto důvodu byly pro plochu 4A rovněž stanoveny podmínky pro umisťovní budov, tak aby byla zachována obvodová zeleň Rozsah požadované plochy 4A a dopad na ZPF Navržený způsob využití: plocha soukromých zemědělských farem (drobné zemědělství) Druh pozemku: trv.trav.porost Maximální rozsah záboru ZPF: 1,39 ha Třída ochrany dotčených půd: III. Dotčené BPEJ: Soulad navrženého záboru s dalšími zásadami ochrany ZPF Navržený zábor ZPF nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani nebude ztěžovat obhospodařování zbylé části ZPF. V navržených plochách se nenachází investice do půdy, které by mohla budoucí výstavba porušit. B3 Odůvodnění změny Č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou - vyhodnocení předpokládaných dopadů na půdní fond strana 1 z 2

14 3. ZDŮ VODNĚ NÍ VHODNOSTI UVEDENÉHO Ř EŠENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚ D Ě LSKÉHO PŮ DNÍHO FONDU A OSTATNÍCH ZÁKONEM CHRÁNĚ NÝCH OBECNÝCH ZÁJMŮ Změnou č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou není navržen zábor vysoce chráněných druhů půd. Navržené řešení představuje nejvhodnější variantu rozvoje ploch zemědělské malovýroby z hlediska ochrany ZPF a krajinného rázu. B3 Odůvodnění změny Č.4 ÚPSÚ Libice nad Doubravou - vyhodnocení předpokládaných dopadů na půdní fond strana 2 z 2

15

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 68847/2011/MUZR, RUP/517/11/DF Ing. Faronová/566 688 191 24.10.2011 Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov návrh určený ke konzultaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva projednaná s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majiteli pozemků. Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem 3. 11. 2009. a)

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ZPRACOVATEL: Generální projektant: Zeleň,ÚSES: Doprava: Voda, kanalizace: Elektrorozvody: Teplo, plyn: Zeměd. půd. fond: Ing.arch. Pavel Kramář Pod Zahrady

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁRH K EŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ Pořizovatel: Obecní úřad Kladruby Kladruby č.p. 29 415 01 Teplice Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.arch. Zdeňka Táborská pověřená

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, okres Kladno, kraj Středočeský, IČ 00234214 Tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030; e-mail: meu@mestobustehrad.cz; http://www.mestobustehrad.cz

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 8. změny Územního plánu města Přerova únor 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov.

řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov. Dle rozdělovníku Číslo jednací Vyřizuje/telefon Dne ÚÚP/234/2008 Ing. Kněžínková/ 567 167 489 18.1.2008 Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obcí

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 19426/1064/4/08-UR Vyřizuje: Konvalinová Dne

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

Obec Rybniště Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště

Obec Rybniště Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště Obec Rybniště Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Obec Rybniště (dále jen zadavatel), vás v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST Listopad 2014 Paré íslo:

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

Úvodní jednání. ke komplexní pozemkové úpravě Horní Čermná konaného dne 6. 3. 2014

Úvodní jednání. ke komplexní pozemkové úpravě Horní Čermná konaného dne 6. 3. 2014 Úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě Horní Čermná konaného dne 6. 3. 2014 Zadavatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj Pobočka Ústí nad Orlicí Tvardkova 1191, Ústí

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

Územní plán Klimkovice

Územní plán Klimkovice Územní plán Klimkovice Etapa 2.1 - upravený návrh (pro projednání podle 52 stavebního zákona) Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh územního plánu k projednání

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 50. změny územního plánu města Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Adam Lenert

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY. : Magistrát města Prostějova, Stavební úřad. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY. : Magistrát města Prostějova, Stavební úřad. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ LÍPA Opatření obecné povahy č. 1/2013 V České Lípě, dne: 22.5. 2013 ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ LÍPA Zastupitelstvo města Česká Lípa, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ okres Břeclav prosinec 2012 Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Irena Prochásková

Více

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání Územní plán Horní Radouň (okres Jindřichův Hradec) návrh zadání březen 2010 Vypracoval: pořizovatel - Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., ROZHODNUTÍ. z a m í t á

Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., ROZHODNUTÍ. z a m í t á Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., Čas dodání: Čas doručení: Vlastní zpráva M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou tel.: 581 626 111, fax: 581 626 021, e-mail: posta@ihustopece.cz Č.j.: 961/2012-332/1-9 V Hustopečích nad Bečvou

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSENICKÁ LHOTA NÁVRH zadal: Obecní úřad Prosenická Lhota starosta Petr Červenka Prosenická Lhota 264 01 www.prosenickalhota.cz e-mail:prosenickalhota@seznam.cz tel.

Více

UZEMNI PLAN OBCE STRANCICE

UZEMNI PLAN OBCE STRANCICE , " UZEMNI PLAN OBCE V' STRANCICE ODŮVODNĚNí NÁVRHU ZMĚNY č.3 POŘIZOVA TEL: Obecní úřad Strančice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

OBEC SVATÁ MAŘÍ 385 01 VIMPERK

OBEC SVATÁ MAŘÍ 385 01 VIMPERK OBEC SVATÁ MAŘÍ 385 01 VIMPERK Ve Svaté Maří dne..07.02.2011... VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání územního plánu Svatá Maří formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Svatá Maří, příslušné podle

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více