Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní právo v novém občanském zákoníku"

Transkript

1 Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/

2 Nový občanský zákoník (NOZ) nabývá účinnosti NOZ připouští převzetí veškerého majetku i postoupení celé smlouvy. NOZ zakládá poškozenému nárok na náhradu ušlého zisku z neuzavřené smlouvy. NOZ snižuje počet případů, kdy musí právní jednání splňovat přísné formální požadavky.

3 Smluvní právo Základní koncepční změnou v novém občanském zákoníku oproti stávajícímu právnímu stavu je sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do jednoho právního předpisu občanského zákoníku. Okamžikem jeho účinnosti tak dojde k odstranění dosavadní dvojkolejnosti závazkového práva obchodního a neobchodního, která se týká nejenom úpravy jednotlivých smluvních typů, ale také důležitých obecných pravidel závazkového práva (např. odstoupení od smlouvy či promlčení). NOZ nově zahrnuje také některé smluvní typy, které v současném právním řádu stojí mimo občanský i obchodní zákoník (zejména pojistná smlouva). Které smlouvy se řídí novým zákoníkem? Hlavní zásady a jejich promítnutí v NOZ Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Obecně o závazcích Změny u jednotlivých smluvních typů

4 Smluvní právo Obecně o závazcích / Které smlouvy se řídí novým zákoníkem? Obecně o závazcích Nový občanský zákoník pod pojmem závazku rozumí vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohoto vztahu. Věřitel je tím, kdo má právo pohledávku od dlužníka požadovat, aby pro něj (či pro jiného) např. něco vykonal. Naopak dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli, k němuž jej tíží dluh. Důvodem vzniku závazku je nejčastěji smlouva. Tato skutečnost je patrná i z rozsahu, jaký je smluvnímu právu věnován v NOZ ( ), ale jinak tomu není ani v dosavadní právní úpravě. Vždy je ale také třeba nalistovat do jiných částí zákona, kde se nachází úprava právního jednání, nebo např. do části o věcných právech, kde nalezneme zejména důležitá pravidla o nabývání vlastnického práva. Závazky vznikají vedle smluv i v důsledku protiprávních činů, těm se věnujeme v rámci brožury o náhradě újmy. Právním důvodem vzniku závazku jsou ale i jiné skutečnosti: Ve čtvrté hlavě NOZ se nachází úprava např. bezdůvodného obohacení či nepřikázaného jednatelství. Kromě toho nesmíme zapomenout na závazky z právního jednání jedné osoby, které bychom našli v 2884 a násl. Které smlouvy se řídí novým zákoníkem? Úprava NOZ se použije na smlouvy uzavřené po nabytí jeho účinnosti. Závazky ze smluv uzavřených před tímto dnem se řídí dosavadními právními předpisy ( 3028 odst. 3). Pro některé typy smluv však NOZ stanoví výjimku: Nájem se dle 3074 podřizuje pravidlům nového zákoníku, i když k jeho vzniku došlo přede dnem nabytí účinnosti NOZ. Práva a povinnosti, které vznikly ještě za účinnosti dosavadních právních předpisů, se však řídí i nadále jejich ustanoveními. Rovněž smlouva o účtu se dle 3077 podřizuje úpravě NOZ. Zvláštní pravidlo obsahuje 3078 pro dosavadní cestovní smlouvy.

5 Víte, že? I pozdní přijetí nabídky má účinky přijetí včasného, pokud se navrhovatel začne chovat ve shodě s nabídkou. Hlavní zásady a jejich promítnutí v NOZ V celkovém pojetí úpravy závazků z právních jednání se výrazně promítá ústřední zásada nového občanského zákoníku, kterou je zásada autonomie vůle. To se projevuje zejména následujícími způsoby: Ustanovení o smluvním právu jsou zásadně dispozitivní Pokud stranám zákonná úprava nevyhovuje, mohou se rozhodnout pro odchylné a jim více vyhovující vymezení práv a povinností, neboť zákonné znění jim slouží pouze jako inspirační zdroj. Méně přísná pravidla pro vznik, změnu i zánik závazku Smluvní partneři se např. vůbec nemusí striktně držet modelu vzniku smluvního závazku postupem spočívajícím v návrhu a jeho přijetí, ale mají i další možnosti. Příkladem je např. vznik závazku tzv. faktickou akceptací návrhu smlouvy. Za podmínek 1744 adresát nabídky nemusí navrhovateli oznamovat, že s jeho návrhem souhlasí, ale může nabídku přijmout jednoduše tak, že se podle ní zachová zejména tím způsobem, že poskytne nebo přijme plnění druhé strany.

6 Smluvní právo Hlavní zásady a jejich promítnutí v NOZ Zásada bezformálnosti NOZ snižuje počet případů, kdy musí právní jednání splňovat přísné formální požadavky. Tato zásada vyplývá již z obecné části NOZ věnované právnímu jednání a nutně se promítá i do práva smluvního, kde by měl být poskytnut co nejširší prostor pro uplatnění svobodné vůle stran. Dle 559 si každý může pro právní jednání zvolit libovolnou formu, pokud jej v tomto směru neomezuje zákon (jako je tomu např. při zřízení či převodu věcných práv 560) nebo ujednání s druhou stranou. Volnější pravidla platí např. pro změny smluv: Jestliže se strany pro uzavření smlouvy v písemné formě rozhodly dobrovolně, přestože to zákon nevyžaduje, mohou dle 564 smlouvu přesto upravit i ústně. Pokud chtějí i pro změny právního jednání zachovat určitou formu, musí si to výslovně ujednat (ale pozor na 1906). Právní jednání je třeba v pochybnostech pokládat spíše za platné než neplatné Zhojení zdánlivé smlouvy v případě dodatečného vyjasnění projevu vůle ( 553). Nemožnost dovolávat se neplatnosti smlouvy pro nedodržení její formy, pokud již došlo k plnění ( 582). Ochrana slabší smluvní strany NOZ na mnohých místech, tudíž i v rámci obligačního práva, pamatuje i na ochranu slabší smluvní strany. Kdo slabší stranou je, bude nutné určit dle okolností konkrétního smluvního vztahu. Vodítkem je např. možnost ovlivnit obsah závazku, nebo osobní znalosti a zkušenosti. NOZ chrání slabší stranu v případech, kdy pravidelně vzniká riziko zneužití slabšího postavení: Ust. 433 zakazuje zneužití hospodářského postavení podnikatele vůči osobě, která jedná mimo souvislost s vlastním podnikáním. Ust a násl. chrání spotřebitele. Ust a násl. regulují postavení stran u smluv uzavíraných adhezním způsobem. Ust stanoví důsledky neúměrného zkrácení a lichvy. Zvláštní pravidla má NOZ u některých smluv, především je třeba vyzdvihnout ochranu nájemce v případě nájmu za účelem bydlení, zákazníka ze smlouvy o zájezdu či zaměstnance. Zajímavou novinkou je omezení nároku věřitele na zaplacení úroků do výše jistiny, pokud bez rozumného důvodu otálel s uplatněním práva na zaplacení dluhu.

7 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti Smluvní právo ovládá zásada svobodné vůle, zásadně proto nikdo není povinen smlouvu uzavřít, dokud není rozhodnutý, že tak skutečně chce učinit. Na druhou stranu je třeba regulovat nepoctivé jednání při uzavírání smlouvy, v jehož důsledku může dojít k zásahu do práv jiných osob. NOZ výslovně definuje povinnosti, které strany při jednání předcházejícím uzavření smlouvy musí dodržet. Poruší-li je některá ze stran, jedná vůči druhé straně nepoctivě ( 6). Vznikne-li druhé straně v důsledku toho nějaká újma, má nárok na její náhradu ( 1728 odst. 2, 2910). Předstíraný úmysl uzavřít smlouvu jednání na oko Ten, kdo z vlastní iniciativy zahájil jednání o smlouvě, nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má v úmyslu smlouvu skutečně uzavřít, je odpovědný za škodu vzniklou druhé straně v důsledku toho, že ke vzniku závazku nedošlo. Neuzavření smlouvy za pět minut dvanáct Ust zakládá nárok na náhradu škody straně poškozené v důsledku bezdůvodného neuzavření smlouvy. Nárok vzniká za předpokladu, že jednání stran již dospělo do takové fáze, kdy se uzavření smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné. Výše náhrady je v tomto případě omezená částkou, která odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Přitom není nutné prokázat ztrátu z neuzavření konkrétní smlouvy. Nesplnění informační povinnosti Pokud smluvní partner ví, že druhá strana uzavřením smlouvy sleduje určitý cíl, ale přesto jí zamlčí určité údaje, o nichž ví nebo musí vědět, že by ji od založení závazku odradily, nejedná poctivě. Vznikne-li v důsledku toho druhé straně škoda, je povinen k její náhradě. Porušení tajemství Jestliže některá ze stran prozradí či zneužije důvěrné informace, o nichž se dozvěděla při jednání o smlouvě, musí smluvnímu partnerovi vydat to, oč se tímto jednáním obohatila ( 1730). Při splnění obecných podmínek ( 2894 a násl.) lze poškozené straně přiznat i nárok na náhradu újmy.

8 Víte, že? Ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách, které jste nemohli očekávat, vás nezavazuje. Ochrana před jednostranným určením práv a povinností Nejen velké obchodní korporace dnes uzavírání smluv urychlují za pomoci formulářů či všeobecných obchodních podmínek, jejichž obsah druhá strana často nemá možnost ovlivnit. V takových případech existuje riziko, že dojde k určité nerovnováze v právech a povinnostech stran. Aby NOZ těmto následkům předešel, stanovuje ve prospěch slabší strany určitá pravidla. Nalezneme je v 1751 a násl. v rámci úpravy obchodních podmínek a v 1798 a násl. o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Ustanovení obchodních podmínek, která druhá strana nemohla rozumně očekávat, jsou účinná, jen pokud s nimi tato strana výslovně souhlasila ( 1753). Při posuzování přípustnosti ujednání je třeba přihlížet nejen k jeho obsahu, ale i ke způsobu vyjádření (např. velikost písma, umístění v textu apod.). Doložka ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, která je jen obtížně čitelná či pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je platná jen za předpokladu, že slabší straně nepůsobí újmu, nebo prokáže-li druhá strana, že význam doložky slabší straně dostatečně vysvětlila ( 1800). Spravedlivé řešení změny poměrů Smlouva mezi stranami zakládá práva a povinnosti, které strany musí splnit, pokud se spolu nedohodnou jinak (např. věřitel může dlužníkovi dluh prominout). V případě smluv zavazujících k dlouhodobému či opakovanému plnění však nelze vyloučit změnu okolností, v důsledku které se plnění pro jednu ze stran stane obtížnější, ne-li zcela nemožné. NOZ na tyto situace pamatuje a v 1765 a násl. umožňuje dotčené straně požadovat změnu nebo dokonce i zrušení smlouvy. Strana, která se změny dožaduje, musí prokázat, že v důsledku změny okolností, kterou v době uzavření smlouvy nemohla předvídat ani ovlivnit, vznikl hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Za hrubý nepoměr zákon považuje znevýhodnění jedné strany buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

9 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Pokud se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy nedohodnou, může se kterákoli z nich obrátit na soud a požadovat, aby závazek změnil či zrušil. Změna okolností znevýhodněné straně nezakládá právo odložit plnění. Ochrana spotřebitele Spotřebitelem je dle 419 NOZ každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem ( 420 a 421), a nejedná přitom sám jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (či samostatného výkonu svého povolání). Aby nedošlo k tomu, že spotřebitel uzavře smlouvu, která mu zakládá neúměrné povinnosti či vylučuje práva, stanoví 1810 a násl. NOZ potřebné hranice, které nemohou být překročeny. Jsou-li některá z uvedených či jim podobných ustanovení do smlouvy přesto zahrnuta, nevyvolávají žádné právní účinky (jsou pouze zdánlivá), ledaže by se jich spotřebitel sám dovolal ( 1815). Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nemusí dle 1818 uvádět z jakého důvodu tak činí. Pro včasné odstoupení od smlouvy stačí, aby bylo ve stanovené lhůtě odesláno. Příjemce zboží dodaného bez objednávky není povinen zboží na své náklady vrátit ( 1838 a 1851). Úprava úroků NOZ zaplňuje chybějící úpravu úroků v ustanoveních Za pozornost stojí zejména 1806, který připouští, aby si strany ujednaly placení úroků z úroků již splatných. K ochraně dlužníka slouží pravidlo 1805, dle něhož může věřitel, který bezdůvodně otálí s uplatněním své pohledávky, požadovat úroky maximálně do výše jistiny. Od okamžiku kdy své právo uplatnil u soudu, mu však další úroky náleží ( 1805). Lichva a neúměrné zkrácení Úprava neúměrného zkrácení obsahuje velmi užitečné řešení např. pro situace, kdy někdo prodá věc za cenu, která zdaleka nedosahuje její skutečné hodnoty. Dle dosavadního občanského zákoníku je pro takového prodávajícího velmi složité domoci se nějaké nápravy. Judikatura sice připouští neplatnost smlouvy pro rozpor s dobrými mravy, ale k takovému závěru musí kromě nepřiměřené úplaty přistoupit ještě další okolnosti: např. tíseň, rozrušení nebo nezkušenost druhé strany. Tyto případy jsou považovány za tzv. lichvu, kterou nový občanský zákoník definuje v 1796 NOZ. NOZ zakládá v 1793 právo tomu, kdo se ve smlouvě zavázal k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana, domáhat se zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu; a to ve lhůtě jednoho roku od uzavření smlouvy. Podmínkou nároku je,

10 10 Víte, že? Soud může zrušit smlouvu, pokud jste cennou věc prodali za neúměrně nízkou cenu. že zkrácená strana si nepoměru vzájemných plnění nebyla vědoma a naopak druhá strana o něm věděla nebo při nejmenším vědět musela. Má-li druhá strana zájem na zachování závazku, může jeho zrušení zabránit tím způsobem, že zkrácené straně doplní, oč byla zkrácena (se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy). Zkrácené straně nepřísluší nárok z neúměrného zkrácení, pokud s neúměrnou cenou výslovně souhlasila. Neúměrného zkrácení ani lichvy se nemůže dovolávat podnikatel, který smlouvu uzavřel v rámci své podnikatelské činnosti ( 1796). Novinky ve změnách závazku Postoupení pohledávky Nejzásadnějším přínosem NOZ je výslovné umožnění tzv. globální cesse v 1887, tzn. postoupení souboru více pohledávek. Podmínkou platnosti smlouvy je dostatečné určení převáděných pohledávek zejména jedná-li se o pohledávky jednoho druhu vznikající věřiteli v určité době, nebo o různé pohledávky vzniklé z téhož právního důvodu.

11 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva 11 Převzetí majetku Vedle převzetí a přistoupení k dluhu je v NOZ obsažena i úprava převzetí majetku. Ustanovení řeší situaci, kdy se nabyvatel zaváže převzít od jiné osoby (zcizitele) veškerý majetek či jeho poměrnou část tj. souhrn všech aktiv patřících této osobě. Důsledkem takového závazku je, že se nabyvatel majetku stává solidárním dlužníkem z dluhů které s převzatým majetkem souvisí pokud o jejich existenci při uzavření smlouvy věděl, nebo přinejmenším musel vědět. Nabyvatel majetku však není povinen plnit více, než kolik činí hodnota převzatého majetku. Ustanovení o převzetí majetku se nepoužijí při zcizení obchodního závodu, pro který má NOZ zvláštní úpravu ( ). Postoupení smlouvy Dle dosavadního občanského zákoníku mají strany závazku možnost převést svá práva (pohledávky) nebo povinnosti, které jim ze závazku plynou (dluhy), na jinou osobu. V praxi však může vzniknout potřeba převést obojí současně, zejména jsou-li si strany povinny plnit vzájemně. Ust a násl. NOZ proto nově připouští, aby si jedna ze stran smlouvy vyměnila své postavení s třetí osobou, pokud s tím smluvní partner souhlasí. Záměna osob je možná jen, pokud zatím nedošlo ke splnění závazku. Obsahové změny závazku Změna závazku dohodou stran, v jejímž důsledku dochází k zániku dosavadního a založení nového závazku (tzv. novace), je v NOZ stejně jako narovnání upravena v oddílu o změnách závazku. Novinkou NOZ je také výslovné pravidlo, že stejně jako u novace, ani v důsledku narovnání nedochází k zániku zajištění závazku. Změny v úpravě zániku závazků Splnění Úprava splnění dluhu NOZ vychází z velké části z ustanovení dosavadního obchodního zákoníku, která byla ještě doplněna o některé novinky. Důležité jsou například změny v nárocích z vadného plnění, které věřiteli vznikají v důsledku toho, že dlužník svůj dluh řádně nesplnil, tj. plnil vadně. V důsledku neuplatnění práv z vad ve stanovené lhůtě nedochází k zániku práva (prekluzi), nýbrž je třeba, aby se dlužník marného uplynutí lhůty sám dovolal. Nabyvatel plnění se může písemně předem vzdát práv, která mu v případě vadného plnění mohou vzniknout ( 1916 odst. 2). Jinak je tomu u smluv, které uzavřel spotřebitel s podnikatelem, neboť 1814 písm. a) ujednání omezující spotřebitelova práva z vadného plnění zakazuje.

12 12 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Další změny v problematice splnění Povinnost dlužníka nahradit věřiteli náklady zvýšené v důsledku plnění dluhu po částech ( 1930). Úprava započítávání plnění poskytnutého dlužníkem, kterého tíží více dluhů ( 1932 a násl.). Připuštění splnění dlužníkem, který není plně svéprávný ( 1934). Podrobné řešení situace, kdy místo dlužníka plní třetí osoba ( 1936 a násl.). Kvitance NOZ podrobněji upravuje důsledky potvrzení o splnění dluhu, které věřitel vydá dlužníkovi v případě, že o to požádá ( 1949). NOZ např. stanoví, že je-li vydána kvitance na jistinu, má se za to, že bylo splněno také příslušenství pohledávky. Zakotvena je také domněnka vyrovnání dříve splatných dluhů, pokud věřitel vydal kvitanci na plnění splatné později. Vydání kvitance bez splnění dluhu má tytéž účinky, jako by byl prominut ( 1995). Prodlení Koncepce následků prodlení vychází z úpravy v obchodním zákoníku. To platí především pro rozlišování míry porušení smluvní povinnosti prodlením na podstatné a nepodstatné, což je rozhodující pro předpoklady odstoupení od smlouvy ( 1977 a násl. ve spojení s 2001 a násl.). Důležitou novinkou je obecné připuštění smluvního ujednání výše úroků z prodlení ( 1970). Započtení Mají-li strany vůči sobě vzájemné pohledávky stejného druhu, je praktickým řešením jejich započtení. NOZ vymezuje podmínky, postup a následky započtení v ustanoveních , kdy vychází ze stávající úpravy obsažené v dosavadním občanském i obchodním zákoníku, kterou pouze doplňuje. NOZ setrvává u dvou způsobů započtení, a sice započtení jednostranným prohlášením nebo dohodou. Novinkou je např. vyloučení započtení pohledávek nejistých či neurčitých ( 1987). Dle 1984 může navíc dlužník, který je zavázaný společně a nerozdílně s jinými, nově započíst i pohledávku svého spoludlužníka. Tato pohledávka může být ale započtena jen do výše jeho podílu na společném dluhu. Odstupné Do 1992 NOZ byla z obchodního zákoníku převzata možnost ukončení závazku zaplacením odstupného. Oproti dosavadní úpravě se však jedná pouze o dispozitivní úpravu, od níž se strany mohou odchýlit.

13 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva 13 Prominutí dluhu NOZ odstraňuje striktní požadavek písemné formy prominutí dluhu, s kterým počítá dosavadní OZ. Výslovně jsou řešeny účinky prominutí dluhu za situace, kdy je z dluhu solidárně zavázáno více dlužníků zásadně nedochází k zániku celého dluhu, ale pouze do výše podílu toho dlužníka, jemuž věřitel dluh prominul. Totéž platí i v opačné situaci, kdy je dlužník povinen plnit dluh více věřitelům ( 1996). Z praktických důvodů NOZ stanoví domněnku, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí ( 1995). Zajištění a utvrzení dluhu Podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele uspokojit svou pohledávku jiným způsobem v případě, že dlužník svůj dluh nesplní. O zajišťovací funkci může být tedy řeč, jen pokud je prostředek způsobilý splnění dluhu nahradit, tj. věřiteli dává jistotu, že nějaké plnění skutečně obdrží. Z tohoto důvodu není zcela výstižné považovat za zajištění i smluvní pokutu a uznání dluhu, neboť ani jeden z těchto prostředků věřiteli není schopen splnění dluhu hospodářsky nahradit. NOZ s oběma těmito instituty proto zachází jako s prostředky, které splnění dluhu pouze utvrzují. Za určitou formu jistoty lze pokládat i závdavek, který NOZ upravuje v 1808 a Úprava zajištění v NOZ je uvedena obecnými ustanoveními o jistotě, v nichž lze najít normy společné pro všechny zajišťovací instituty. Novinkou je např.: Možnost dát jistotu namísto věřitele do správy třetí osobě ( 2010). Povinnost dlužníka doplnit jistotu, která již dluh dostatečně nezajišťuje, jinak se stane splatnou ta část pohledávky, která není zajištěna ( 2017). Zajištění pokrývá jen tu výši úroků, která je osobě poskytující jistotu známá, jinak úroky do výše zákonné úrokové sazby ( 2015). Ručení NOZ přebírá převážně úpravu ručení z obchodního zákoníku. To ale neplatí pro založení ručení, kde NOZ naopak po vzoru dosavadního OZ vyžaduje kromě prohlášení ručitele o převzetí ručení i přijetí ručení věřitelem. Pokud věřitel ručitele nepřijme, nemůže po něm dle 2018 v případě nesplnění dluhu nic žádat. Z dosavadního občanského zákoníku byly převzaty rovněž účinky uznání dluhu na ručitele.

14 14 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Zajišťovací převod práva Institutu zajišťovacího převodu práva je v NOZ věnován mnohem větší prostor, důvodem jsou nejasnosti, které vyvolává dosavadní kusá úprava v jediném ustanovení. NOZ nepřevzal zvláštní úpravu zajištění postoupením pohledávky, neboť pohledávka je pouze jedním z druhů práv, která mohou být k zajištění převedena. Důvodem převodu práva je zajištění dluhu, jedná se tedy zásadně o časově omezený převod: NOZ v 2044 výslovně zakotvuje právní domněnku, že se právo převádí s rozvazovací podmínkou. Dojde-li tudíž ke splnění dluhu, nabývá dlužník (či jiná osoba, která jistotu poskytla) své právo automaticky zpět. Bylo-li k zajištění převedeno vlastnické právo, musí proto ten, kdo má po dobu trvání zajištění věc u sebe, s věcí řádně hospodařit, tj. především dbát o její zachování. Pokud dlužník svůj dluh naopak nesplní, stává se převod práva nepodmíněným, tzn. věřitel se stane např. vlastníkem. Tímto okamžikem současně dochází k náhradnímu uspokojení pohledávky věřitele, tj. k zániku dluhu. Případné vypořádání stran řeší Zástavní právo Velmi často užívaným zajišťovacím prostředkem je zástavní právo, které se od dalších zajišťovacích prostředků odlišuje v tom, že má věcnou povahu, tzn. zásadně následuje právní osud zajištěné věci (zástavy). Z tohoto důvodu najdeme úpravu tohoto institutu v části o věcných právech ( 1309 a násl.). Výhodou zástavního práva je výhodnější pořadí zástavního věřitele v konkurenci více zajišťovacích prostředků. To navíc posiluje evidence zástavního práva ve veřejném seznamu ( 2016). Smluvní pokuta Smluvní pokutu lze sjednat i v jiné než písemné formě. Smluvní pokuta může spočívat i v jiném než peněžitém plnění. Věřitel má nárok na smluvní pokutu, i když dlužník porušení smluvní povinnosti nezavinil. Dlužník se může u soudu domáhat snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Uznání dluhu Úprava uznání dluhu v NOZ vychází převážně z ustanovení obchodního zákoníku. Důležitá je především domněnka, že platí-li dlužník úroky, má se za to, že uznal dluh (jistinu), z něhož úroky platí. Pravidlo se ale nepoužije v případě placení již promlčeného dluhu ( 2054).

15 Smluvní právo Manželství 15 Víte, že? Jedním z důvodů, pro který je dárce oprávněn dar odvolat, je nevděk obdarovaného. Změny u jednotlivých smluvních typů Již v úvodu jsme zmínili, že NOZ zahrnuje kromě smluv doposud upravených v občanském zákoníku i ty, které byly zařazeny v zákoníku obchodním. Důležité je připomenout, že NOZ navíc obsahuje i rozsáhlou úpravu smlouvy pojistné nebo smlouvy licenční, které jsou nyní ve zvláštních předpisech. Novinkou NOZ jsou ale i některé zcela nové typy smluv, které bychom v dosavadních předpisech těžko hledali. Zářným příkladem je smlouva o péči o zdraví ( 2636 a násl.) nebo výměnek ( 2707 a násl.). Vzhledem k velkému rozsahu, který je zvláštní části závazkového práva v NOZ vyhrazen, lze poukázat pouze na některé změny, kterých jednotlivé typové smlouvy doznaly. Na úvod je třeba zmínit, že mnohá ustanovení NOZ vycházejí z dosavadních předpisů, nemusíme se proto obávat radikálních změn, což podporuje navíc dispozitivní povaha většiny norem ve čtvrté části zákona. Darovací smlouva Úprava darovací smlouvy v NOZ obsahuje některé novinky, které dávají vodítka pro řešení nejasných situací, k nimž může dojít. Ve prospěch dárce je např. výslovně stanoveno, že nemusí platit úrok z prodlení, pokud dar (v peněžité podobě) dosud neodevzdal obdarovanému. Nedojde-li k uzavření darovací smlouvy, ale pouze ke slibu darování, zakládá NOZ osobě, která slib obdržela, výslovně právo na náhradu nákladů, které v očekávání daru vynaložila.

16 16 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Jedná se o projev zásady poctivosti, která vyžaduje, aby se strany pokud možno informovaly o skutečnostech, které mohou být pro druhou stranu významné (obdobně např. 1728). Pro dárce je naopak přínosné pravidlo obsažené v 2059, které mu umožňuje odstoupení od smlouvy v případě, kdy se od okamžiku uzavření smlouvy změní okolnosti do té míry, že by mu splnění smlouvy zamezovalo v plnění vyživovací povinnosti nebo by ohrozilo přímo jeho vlastní výživu. Pokud již k darování došlo, může dárce ze stejných důvodů dar odvolat dle Odvolat dar však nemůže dárce, který si stav nouze sám z hrubé nedbalosti přivodil, ne-li dokonce úmyslně ( 2071). Dalším důvodem, pro který je dárce oprávněn dar odvolat, je nevděk obdarovaného. Nevděčně se chová obdarovaný, který dárci (nebo osobě jemu blízké) ublížil úmyslně či z hrubé nedbalosti takovým způsobem, který je ve zjevném rozporu s dobrými mravy. Dle NOZ mohou nově odvolat dar i dědicové dárce. Ať už dar odvolává samotný dárce či některý z dědiců, stanoví mu k tomu zákon lhůtu jednoho roku, pouze rozlišuje okamžik, od kdy lhůta počíná běžet. Na rozdíl od dosavadního občanského zákoníku je nově připuštěno i darování pro případ smrti, které se zpravidla bude posuzovat jako odkaz ( 1594 a násl.). Koupě Právě v případě kupní smlouvy lze s jistotou říci, že sjednocení její úpravy na jednom místě je velkým přínosem. Dosavadní dvojkolejnost vytváří neopodstatněný rozdíl např. v situaci, kdy někdo prodává zboží, aniž by byl jeho vlastníkem. Nabývání od neoprávněného NOZ řeší jednotně v rámci převodu vlastnického práva ( 1109 a násl.). Úprava kupní smlouvy v NOZ je z velké části převzatá z obchodního zákoníku, oproti dosavadnímu občanskému zákoníku se tedy v NOZ mění např. následující pravidla: Přechod nebezpečí škody na věci Rozhodující není okamžik nabytí vlastnického práva k věci, nýbrž okamžik převzetí. Rozlišení je důležité především s ohledem na změnu koncepce smluvního převodu vlastnického práva, neboť kupující se stává vlastníkem již účinností smlouvy (nestanoví-li zákon či ujednání stran jinak). Práva z vadného plnění NOZ nepovažuje stejně jako obchodní zákoník za výchozí kritérium pro rozlišení práv kupujícího z vadného plnění otázku, jestli se jedná o vadu opravitelnou či neopravitelnou, nýbrž intenzitu porušení smlouvy ( 2106 a 2107). Po vzoru obchodního zákoníku stanoví i NOZ, že v případě neuplatnění práv z vadného plnění v předepsané lhůtě nedochází k jejich zániku, neboť soud k marnému uplynutí lhůty přihlédne jen, namítne-li tento fakt prodávající. NOZ od sebe odděluje práva, která kupujícímu v důsledku vadného plnění zakládá přímo zákon a práva vyplývající ze záruky za jakost. Rozdíl spočívá v tom, že zákonná odpovědnost za vady (dle

17 Víte, že? Rozhodující pro přechod nebezpečí škody na věci není okamžik nabytí vlastnického práva k věci, nýbrž okamžik převzetí a násl.) se vztahuje na vady, které věc měla již při převzetí věci (ačkoli se projevily později), zatímco za vady vzniklé po převzetí zboží odpovídá jen ten prodávající, který vadu způsobil porušením své povinnosti, nebo výslovně převzal záruku za jakost ( 2113 a násl.). Změnou NOZ je prodloužení lhůty k uplatnění práv ze zákonné odpovědnosti za skryté vady věci ze 6 měsíců na 2 roky ( 2112), kdy bylo opět převzato řešení obchodního zákoníku. Jedná se tedy o odchylku od obecné úpravy v obecné části závazkového práva ( 1921). Koupě nemovité věci NOZ v 2128 a násl. zvlášť upravuje specifika kupní smlouvy, jejímž předmětem je nemovitá věc. Důležitá je zejména možnost sjednání výhrad ke kupní smlouvě s věcněprávní povahou. Kromě předkupního práva může být zřízeno věcné právo nově i ujednáním o následujících výhradách ( 2132 a násl.). Výhrady s povahou věcného práva Výhrada vlastnického práva Právo zpětné koupě Zákaz zcizení nebo zatížení Právo lepšího kupce Koupě na zkoušku

18 18 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Má-li věcné právo vzniknout k nemovitosti zapsané do veřejného seznamu, musí být do něj zapsána i výhrada, jinak má účinky pouze v rámci smluvního vztahu. Je-li předmětem koupě stavba spojená se zemí pevným základem, stanoví 2129 zvláštní, pětiletou lhůtu pro uplatnění práv ze skrytých vad stavby. Ani zde soud nezkoumá marné uplynutí lhůty z vlastní iniciativy, ale jen k námitce prodávajícího. Koupě závodu Koupě závodu nahrazuje dosavadní smlouvu o prodeji podniku, nejedná se však o totéž, neboť pojem obchodního závodu není zcela totožný s definicí podniku v obchodním zákoníku. Závodem je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, na rozdíl od obchodního zákoníku tudíž nově zahrnuje i dluhy ( 495). Závod je nadále hromadnou věcí, převodem závodu se tedy stává nabyvatel vlastníkem, věřitelem i dlužníkem z dluhů, které k závodu náleží. Kupující však přejímá jen ty dluhy, jejichž existenci musel alespoň rozumně předpokládat. O prodeji závodu je nově povinen své dlužníky i věřitele informovat prodávající. Souhlas věřitele s převzetím dluhu nadále není třeba, pro prodávajícího je však výhodné jej získat, neboť se tím zbavuje ručení za jejich splnění ( 2117). Udělení výslovného souhlasu věřitele má nově význam i pro možnost domáhat se rozhodnutí o relativní neúčinnosti smlouvy o prodeji závodu ( 2181). Věřitel, který s prodejem nesouhlasil, se může prohlášení neúčinnosti dovolávat v kratší lhůtě 1 měsíce od doby, kdy se o prodeji dozvěděl, nejpozději však do 3 let (objektivní lhůta byla tedy naopak prodloužena). Převádí-li se v rámci obchodního závodu nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí, je i nadále třeba vklad práva do této evidence. Totéž platí i pro jiná práva evidovaná ve veřejném seznamu ( 2180). O koupi závodu se bude jednat i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnost závodu ( 2175 odst. 1 NOZ). Smlouva o dílo Taktéž smlouva o dílo v NOZ čerpá z dosavadní právní úpravy, převážně z obchodního zákoníku. Co však do NOZ převzato nebylo, je zvláštní část o zhotovení věci na zakázku a ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci.

19 Víte, že? Zhotovitel je nově oprávněn zhotovenou věc prodat, jestliže ji objednatel včas nepřevezme. Provedení díla a nabytí vlastnického práva Nová jsou pravidla pro nabývání vlastnického práva k předmětu díla. Ust a násl. rozlišují dle toho, jestli se jedná o věc určenou jednotlivě či podle druhu a podle místa, kde zhotovitel dílo provádí. Nabytí vlastnického práva Objednatel se stává vlastníkem Zhotovitel se stává vlastníkem Zpravidla je-li věc určená jednotlivě. Jedná se o věc určenou dle druhu, která byla zhotovena u objednatele (na jeho pozemku či na pozemku, který za tím účelem opatřil). Zpravidla jeli věc určená podle druhu. Jedná se o věc individuálně určenou, kterou zhotovitel zpracoval na jiném místě než u objednatele, nebo je hodnota díla stejná či vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci. Okamžikem provedení díla zákon nerozumí pouze moment jeho předání, nýbrž vyžaduje i předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu ( 2065). Vykazuje-li dílo drobné vady, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, nemá objednatel právo odmítnout převzetí díla. Objednatel má možnost dílo převzít s výhradou či bez výhrad, což má důsledky na případnou možnost přiznání práv ze zjevných vad díla.

20 20 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Ztíží-li se provedení díla (a tím i prodraží) pro mimořádnou okolnost blížící se svým charakterem vyšší moci, má zhotovitel právo domáhat se nápravy u soudu. Ten může buď navýšit smluvenou cenu, nebo závazek zrušit a rozhodnout o vypořádání stran. Práva z vadného plnění Pro otázky vad díla je nutné vycházet nejen z ustanovení o vlastní smlouvě o dílo ( 2586 a násl.), nýbrž nahlédnout i do ustanovení o kupní smlouvě ( 2099 a násl., zejména 2113 a násl.), neboť úprava vad plnění v rámci kupní smlouvy se použije podpůrně. NOZ navíc v ustanoveních 2623 a násl. zvlášť řeší práva a povinnosti ze smluv, jejichž předmětem díla je stavba. NOZ od sebe jasně odděluje práva vznikající objednateli v důsledku vad plnění přímo ze zákona a ta, která mu vzniknou ze záruky za jakost. Na rozdíl od dosavadní občanskoprávní úpravy NOZ nestanoví zákonnou záruku za jakost, počítá tudíž zejména s jejím dobrovolným převzetím ze strany zhotovitele. Naopak po vzoru obchodního zákoníku NOZ vychází z pravidla, že zhotovitel odpovídá pouze za vady, které má dílo při předání díla ( 2617), což platí i pro (skryté) vady projevené později. Skrytou vadu díla musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při náležité pečlivosti zjistit, nejpozději do 2 let od předání díla ( 2618). Marné uplynutí lhůty však musí namítnout zhotovitel, pokud se tak nestane, může soud objednateli přiznat nárok i v případě, že lhůtu nedodržel. Je-li předmětem díla stavba, je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 5 let ( 2629). Nájem Úprava nájmu v NOZ vychází z dosavadní právní úpravy v občanském zákoníku, dochází však např. k následujícím změnám: Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne. Je-li pronajatá věc zapsána do veřejného seznamu, může (nemusí) být zapsáno i právo nájmu. Má se za to, že nájem ujednaný na dobu delší než 50 let byl sjednán na dobu neurčitou (během prvních 50 let mohou strany nájem vypovědět jen z ujednaných důvodů). Nájemce, kterého v jeho užívacím právu ruší třetí osoba, se může sám domáhat ochrany ( 2211, 1044). Nájemce je oprávněn dát věc do podnájmu pouze se souhlasem pronajímatele, jinak se jedná o hrubé porušení povinností nájemce, pro které může pronajímatel nájem ihned vypovědět ( 2215, 2232). Pronajímatel již pro zajištění nájemného nemá zástavní právo k movitým věcem nacházejícím se na pronajaté věci NOZ mu zakládá pouze právo zadržovací ( 2234).

21 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Víte, že? Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne. Omezení v užívání pronajaté věci Nájemce je sice povinen strpět provádění nezbytných oprav věci, ale trvá-li oprava vzhledem k době nájmu nepřiměřeně dlouho, nebo ztěžuje užívání věci nad míru obvyklou, zakládá mu 2210 nárok na slevu z nájemného. Za situace, kdy opravy užívání zcela zamezují užívání věci, má nájemce nárok na to, aby mu pronajímatel poskytl k užívání jinou věc, jinak může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Zákon nájemci k uplatnění zmíněných nároků neukládá žádné časové omezení, jak činí dosavadní občanský zákoník. Stejné nároky nájemci NOZ přiznává i v případě rušení nájmu třetí osobou, která se domáhá vyklizení pronajaté věci nájemcem. Nájemce může nájem vypovědět pouze, pokud mu pronajímatel neposkytne dostatečnou ochranu ( 2212). Změna vlastnictví NOZ zachovává pravidlo, že při změně vlastníka pronajaté věci nájem nezaniká ( 2221). Zavádí ale některé novinky: Nabyvatele nezavazují ujednání stran nájemní smlouvy, která by mu zakládala povinnosti nad rámec zákona (jinak je tomu, věděl-li o nich). Nabyvatel, který pronajatou věc nabyl úplatně, má právo nájem ve lhůtě 3 měsíců vypovědět, pokud např. při koupi neměl rozumný důvod pochybovat o tom, že věc není pronajata (to neplatí pro nájem bytu, v němž nájemce bydlí).

22 Víte, že? 22 NOZ nebrání pronájmu bytu, který sice není rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení, ale je fakticky k bydlení vhodný a zdravotně způsobilý. Režim dosavadních nájemních smluv I smlouvy uzavřené do se dle 3074 odst. 1 po nabytí účinnosti NOZ podřídí jeho ustanovením. Vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé před 1. lednem 2014, se však budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů. Je-li předmětem nájmu movitá věc, bude se nájem nadále řídit ustanoveními dosavadního občanského zákoníku. Nájem bytu Ustanovení o nájmu bytu ( 2235 a násl.) sledují zajištění bytových potřeb nájemce. Východiskem pro otázku, jestli se na daný vztah použije tato speciální úprava, je tudíž účel nájmu, nikoli obsah kolaudačního rozhodnutí. Úpravě nájmu se proto podřídí i případy, kdy pro uspokojování potřeb bydlení bude pronajatý např. celý dům či třeba houseboat, dostatečně vybavený obytný vůz apod. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení, ustanovení o nájmu bytu se nepoužijí.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Newsletter SPECIÁL Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). NOZ ruší 238 zákonů, vyhlášek

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Tematické setkání AVZ Listopad 2013. Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ. JUDr. Roman Buzek

Tematické setkání AVZ Listopad 2013. Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ. JUDr. Roman Buzek Tematické setkání AVZ Listopad 2013 Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ JUDr. Roman Buzek Hlavní zásady NOZ smluvní právo Autonomie vůle zásadní dispozitivnost ustanovení

Více

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splněním dluhu závazek zaniká. Řádné plnění - dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas Řádně v takové výši, která je stanovena ve smlouvě

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž. OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ OSNOVA: Vznik závazků Zajištění závazků Zánik závazků Pojmenované smlouvy VZNIK ZÁVAZKŮ Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Rekodifikace 2014 - systematika Současný stav Po rekodifikaci 2014 Občanské právo Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Občanský

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vznik, obsah, změny, zánik a zajištění závazků III/2 VY_32_INOVACE_193 3 Název

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ. Převedení věci do vlastnictví jiného

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ. Převedení věci do vlastnictví jiného ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Převedení věci do vlastnictví jiného Darování 2055 Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti imeon s.r.o.,

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Smlouva o nájmu podniku + Úvod do pachtu závodu

Smlouva o nájmu podniku + Úvod do pachtu závodu Smlouva o nájmu podniku + Úvod do pachtu závodu (2005 ) 2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Typ smluvního vztahu Typový (dříve absolutní) obchodní závazkový vztah ( 261/3/d ObZ) Pronajímatel i

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Smlouva o dílo, darovací smlouva

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Smlouva o dílo, darovací smlouva Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Smlouva o dílo, darovací smlouva Mgr. Ivana Svozilová KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Více

NOZ a rezidenční development novinky, problémy

NOZ a rezidenční development novinky, problémy NOZ a rezidenční development novinky, problémy JUDr. Jakub Zámyslický Achour & Hájek, s.r.o. Prohlášení vlastníka Témata I./II. Kdy lze zřizovat zástavní právo k jednotkám? Změna prohlášení vlastníka po

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží,

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží, Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22.

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. května 2014 Představení a koncepce diskuzního setkání Tereza Tomanová

Více

Řízení finančních rizik z pohledu Nového občanského zákoníku. 9. dubna 2014

Řízení finančních rizik z pohledu Nového občanského zákoníku. 9. dubna 2014 Řízení finančních rizik z pohledu Nového občanského zákoníku 9. dubna 2014 Obsah I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. NOZ 1. Úvod do problematiky 2. Jednání podnikatele 3. Uzavírání

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský 09.01.a JUDr. Zdeněk Holásek, advokát - Rechtsanwalt 466 01 Jablonec nad Nisou, 28. října 31 Tel & fax: 483 306 194, mobil: 602 431 044, e-mail: zdeh@quick.cz IČ: 104 20 801, DIČ: CZ5406271893, v seznamu

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26233177

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26233177 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26233177 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více