Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní právo v novém občanském zákoníku"

Transkript

1 Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/

2 Nový občanský zákoník (NOZ) nabývá účinnosti NOZ připouští převzetí veškerého majetku i postoupení celé smlouvy. NOZ zakládá poškozenému nárok na náhradu ušlého zisku z neuzavřené smlouvy. NOZ snižuje počet případů, kdy musí právní jednání splňovat přísné formální požadavky.

3 Smluvní právo Základní koncepční změnou v novém občanském zákoníku oproti stávajícímu právnímu stavu je sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do jednoho právního předpisu občanského zákoníku. Okamžikem jeho účinnosti tak dojde k odstranění dosavadní dvojkolejnosti závazkového práva obchodního a neobchodního, která se týká nejenom úpravy jednotlivých smluvních typů, ale také důležitých obecných pravidel závazkového práva (např. odstoupení od smlouvy či promlčení). NOZ nově zahrnuje také některé smluvní typy, které v současném právním řádu stojí mimo občanský i obchodní zákoník (zejména pojistná smlouva). Které smlouvy se řídí novým zákoníkem? Hlavní zásady a jejich promítnutí v NOZ Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Obecně o závazcích Změny u jednotlivých smluvních typů

4 Smluvní právo Obecně o závazcích / Které smlouvy se řídí novým zákoníkem? Obecně o závazcích Nový občanský zákoník pod pojmem závazku rozumí vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohoto vztahu. Věřitel je tím, kdo má právo pohledávku od dlužníka požadovat, aby pro něj (či pro jiného) např. něco vykonal. Naopak dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli, k němuž jej tíží dluh. Důvodem vzniku závazku je nejčastěji smlouva. Tato skutečnost je patrná i z rozsahu, jaký je smluvnímu právu věnován v NOZ ( ), ale jinak tomu není ani v dosavadní právní úpravě. Vždy je ale také třeba nalistovat do jiných částí zákona, kde se nachází úprava právního jednání, nebo např. do části o věcných právech, kde nalezneme zejména důležitá pravidla o nabývání vlastnického práva. Závazky vznikají vedle smluv i v důsledku protiprávních činů, těm se věnujeme v rámci brožury o náhradě újmy. Právním důvodem vzniku závazku jsou ale i jiné skutečnosti: Ve čtvrté hlavě NOZ se nachází úprava např. bezdůvodného obohacení či nepřikázaného jednatelství. Kromě toho nesmíme zapomenout na závazky z právního jednání jedné osoby, které bychom našli v 2884 a násl. Které smlouvy se řídí novým zákoníkem? Úprava NOZ se použije na smlouvy uzavřené po nabytí jeho účinnosti. Závazky ze smluv uzavřených před tímto dnem se řídí dosavadními právními předpisy ( 3028 odst. 3). Pro některé typy smluv však NOZ stanoví výjimku: Nájem se dle 3074 podřizuje pravidlům nového zákoníku, i když k jeho vzniku došlo přede dnem nabytí účinnosti NOZ. Práva a povinnosti, které vznikly ještě za účinnosti dosavadních právních předpisů, se však řídí i nadále jejich ustanoveními. Rovněž smlouva o účtu se dle 3077 podřizuje úpravě NOZ. Zvláštní pravidlo obsahuje 3078 pro dosavadní cestovní smlouvy.

5 Víte, že? I pozdní přijetí nabídky má účinky přijetí včasného, pokud se navrhovatel začne chovat ve shodě s nabídkou. Hlavní zásady a jejich promítnutí v NOZ V celkovém pojetí úpravy závazků z právních jednání se výrazně promítá ústřední zásada nového občanského zákoníku, kterou je zásada autonomie vůle. To se projevuje zejména následujícími způsoby: Ustanovení o smluvním právu jsou zásadně dispozitivní Pokud stranám zákonná úprava nevyhovuje, mohou se rozhodnout pro odchylné a jim více vyhovující vymezení práv a povinností, neboť zákonné znění jim slouží pouze jako inspirační zdroj. Méně přísná pravidla pro vznik, změnu i zánik závazku Smluvní partneři se např. vůbec nemusí striktně držet modelu vzniku smluvního závazku postupem spočívajícím v návrhu a jeho přijetí, ale mají i další možnosti. Příkladem je např. vznik závazku tzv. faktickou akceptací návrhu smlouvy. Za podmínek 1744 adresát nabídky nemusí navrhovateli oznamovat, že s jeho návrhem souhlasí, ale může nabídku přijmout jednoduše tak, že se podle ní zachová zejména tím způsobem, že poskytne nebo přijme plnění druhé strany.

6 Smluvní právo Hlavní zásady a jejich promítnutí v NOZ Zásada bezformálnosti NOZ snižuje počet případů, kdy musí právní jednání splňovat přísné formální požadavky. Tato zásada vyplývá již z obecné části NOZ věnované právnímu jednání a nutně se promítá i do práva smluvního, kde by měl být poskytnut co nejširší prostor pro uplatnění svobodné vůle stran. Dle 559 si každý může pro právní jednání zvolit libovolnou formu, pokud jej v tomto směru neomezuje zákon (jako je tomu např. při zřízení či převodu věcných práv 560) nebo ujednání s druhou stranou. Volnější pravidla platí např. pro změny smluv: Jestliže se strany pro uzavření smlouvy v písemné formě rozhodly dobrovolně, přestože to zákon nevyžaduje, mohou dle 564 smlouvu přesto upravit i ústně. Pokud chtějí i pro změny právního jednání zachovat určitou formu, musí si to výslovně ujednat (ale pozor na 1906). Právní jednání je třeba v pochybnostech pokládat spíše za platné než neplatné Zhojení zdánlivé smlouvy v případě dodatečného vyjasnění projevu vůle ( 553). Nemožnost dovolávat se neplatnosti smlouvy pro nedodržení její formy, pokud již došlo k plnění ( 582). Ochrana slabší smluvní strany NOZ na mnohých místech, tudíž i v rámci obligačního práva, pamatuje i na ochranu slabší smluvní strany. Kdo slabší stranou je, bude nutné určit dle okolností konkrétního smluvního vztahu. Vodítkem je např. možnost ovlivnit obsah závazku, nebo osobní znalosti a zkušenosti. NOZ chrání slabší stranu v případech, kdy pravidelně vzniká riziko zneužití slabšího postavení: Ust. 433 zakazuje zneužití hospodářského postavení podnikatele vůči osobě, která jedná mimo souvislost s vlastním podnikáním. Ust a násl. chrání spotřebitele. Ust a násl. regulují postavení stran u smluv uzavíraných adhezním způsobem. Ust stanoví důsledky neúměrného zkrácení a lichvy. Zvláštní pravidla má NOZ u některých smluv, především je třeba vyzdvihnout ochranu nájemce v případě nájmu za účelem bydlení, zákazníka ze smlouvy o zájezdu či zaměstnance. Zajímavou novinkou je omezení nároku věřitele na zaplacení úroků do výše jistiny, pokud bez rozumného důvodu otálel s uplatněním práva na zaplacení dluhu.

7 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti Smluvní právo ovládá zásada svobodné vůle, zásadně proto nikdo není povinen smlouvu uzavřít, dokud není rozhodnutý, že tak skutečně chce učinit. Na druhou stranu je třeba regulovat nepoctivé jednání při uzavírání smlouvy, v jehož důsledku může dojít k zásahu do práv jiných osob. NOZ výslovně definuje povinnosti, které strany při jednání předcházejícím uzavření smlouvy musí dodržet. Poruší-li je některá ze stran, jedná vůči druhé straně nepoctivě ( 6). Vznikne-li druhé straně v důsledku toho nějaká újma, má nárok na její náhradu ( 1728 odst. 2, 2910). Předstíraný úmysl uzavřít smlouvu jednání na oko Ten, kdo z vlastní iniciativy zahájil jednání o smlouvě, nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má v úmyslu smlouvu skutečně uzavřít, je odpovědný za škodu vzniklou druhé straně v důsledku toho, že ke vzniku závazku nedošlo. Neuzavření smlouvy za pět minut dvanáct Ust zakládá nárok na náhradu škody straně poškozené v důsledku bezdůvodného neuzavření smlouvy. Nárok vzniká za předpokladu, že jednání stran již dospělo do takové fáze, kdy se uzavření smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné. Výše náhrady je v tomto případě omezená částkou, která odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Přitom není nutné prokázat ztrátu z neuzavření konkrétní smlouvy. Nesplnění informační povinnosti Pokud smluvní partner ví, že druhá strana uzavřením smlouvy sleduje určitý cíl, ale přesto jí zamlčí určité údaje, o nichž ví nebo musí vědět, že by ji od založení závazku odradily, nejedná poctivě. Vznikne-li v důsledku toho druhé straně škoda, je povinen k její náhradě. Porušení tajemství Jestliže některá ze stran prozradí či zneužije důvěrné informace, o nichž se dozvěděla při jednání o smlouvě, musí smluvnímu partnerovi vydat to, oč se tímto jednáním obohatila ( 1730). Při splnění obecných podmínek ( 2894 a násl.) lze poškozené straně přiznat i nárok na náhradu újmy.

8 Víte, že? Ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách, které jste nemohli očekávat, vás nezavazuje. Ochrana před jednostranným určením práv a povinností Nejen velké obchodní korporace dnes uzavírání smluv urychlují za pomoci formulářů či všeobecných obchodních podmínek, jejichž obsah druhá strana často nemá možnost ovlivnit. V takových případech existuje riziko, že dojde k určité nerovnováze v právech a povinnostech stran. Aby NOZ těmto následkům předešel, stanovuje ve prospěch slabší strany určitá pravidla. Nalezneme je v 1751 a násl. v rámci úpravy obchodních podmínek a v 1798 a násl. o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Ustanovení obchodních podmínek, která druhá strana nemohla rozumně očekávat, jsou účinná, jen pokud s nimi tato strana výslovně souhlasila ( 1753). Při posuzování přípustnosti ujednání je třeba přihlížet nejen k jeho obsahu, ale i ke způsobu vyjádření (např. velikost písma, umístění v textu apod.). Doložka ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, která je jen obtížně čitelná či pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je platná jen za předpokladu, že slabší straně nepůsobí újmu, nebo prokáže-li druhá strana, že význam doložky slabší straně dostatečně vysvětlila ( 1800). Spravedlivé řešení změny poměrů Smlouva mezi stranami zakládá práva a povinnosti, které strany musí splnit, pokud se spolu nedohodnou jinak (např. věřitel může dlužníkovi dluh prominout). V případě smluv zavazujících k dlouhodobému či opakovanému plnění však nelze vyloučit změnu okolností, v důsledku které se plnění pro jednu ze stran stane obtížnější, ne-li zcela nemožné. NOZ na tyto situace pamatuje a v 1765 a násl. umožňuje dotčené straně požadovat změnu nebo dokonce i zrušení smlouvy. Strana, která se změny dožaduje, musí prokázat, že v důsledku změny okolností, kterou v době uzavření smlouvy nemohla předvídat ani ovlivnit, vznikl hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Za hrubý nepoměr zákon považuje znevýhodnění jedné strany buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

9 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Pokud se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy nedohodnou, může se kterákoli z nich obrátit na soud a požadovat, aby závazek změnil či zrušil. Změna okolností znevýhodněné straně nezakládá právo odložit plnění. Ochrana spotřebitele Spotřebitelem je dle 419 NOZ každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem ( 420 a 421), a nejedná přitom sám jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (či samostatného výkonu svého povolání). Aby nedošlo k tomu, že spotřebitel uzavře smlouvu, která mu zakládá neúměrné povinnosti či vylučuje práva, stanoví 1810 a násl. NOZ potřebné hranice, které nemohou být překročeny. Jsou-li některá z uvedených či jim podobných ustanovení do smlouvy přesto zahrnuta, nevyvolávají žádné právní účinky (jsou pouze zdánlivá), ledaže by se jich spotřebitel sám dovolal ( 1815). Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nemusí dle 1818 uvádět z jakého důvodu tak činí. Pro včasné odstoupení od smlouvy stačí, aby bylo ve stanovené lhůtě odesláno. Příjemce zboží dodaného bez objednávky není povinen zboží na své náklady vrátit ( 1838 a 1851). Úprava úroků NOZ zaplňuje chybějící úpravu úroků v ustanoveních Za pozornost stojí zejména 1806, který připouští, aby si strany ujednaly placení úroků z úroků již splatných. K ochraně dlužníka slouží pravidlo 1805, dle něhož může věřitel, který bezdůvodně otálí s uplatněním své pohledávky, požadovat úroky maximálně do výše jistiny. Od okamžiku kdy své právo uplatnil u soudu, mu však další úroky náleží ( 1805). Lichva a neúměrné zkrácení Úprava neúměrného zkrácení obsahuje velmi užitečné řešení např. pro situace, kdy někdo prodá věc za cenu, která zdaleka nedosahuje její skutečné hodnoty. Dle dosavadního občanského zákoníku je pro takového prodávajícího velmi složité domoci se nějaké nápravy. Judikatura sice připouští neplatnost smlouvy pro rozpor s dobrými mravy, ale k takovému závěru musí kromě nepřiměřené úplaty přistoupit ještě další okolnosti: např. tíseň, rozrušení nebo nezkušenost druhé strany. Tyto případy jsou považovány za tzv. lichvu, kterou nový občanský zákoník definuje v 1796 NOZ. NOZ zakládá v 1793 právo tomu, kdo se ve smlouvě zavázal k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana, domáhat se zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu; a to ve lhůtě jednoho roku od uzavření smlouvy. Podmínkou nároku je,

10 10 Víte, že? Soud může zrušit smlouvu, pokud jste cennou věc prodali za neúměrně nízkou cenu. že zkrácená strana si nepoměru vzájemných plnění nebyla vědoma a naopak druhá strana o něm věděla nebo při nejmenším vědět musela. Má-li druhá strana zájem na zachování závazku, může jeho zrušení zabránit tím způsobem, že zkrácené straně doplní, oč byla zkrácena (se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy). Zkrácené straně nepřísluší nárok z neúměrného zkrácení, pokud s neúměrnou cenou výslovně souhlasila. Neúměrného zkrácení ani lichvy se nemůže dovolávat podnikatel, který smlouvu uzavřel v rámci své podnikatelské činnosti ( 1796). Novinky ve změnách závazku Postoupení pohledávky Nejzásadnějším přínosem NOZ je výslovné umožnění tzv. globální cesse v 1887, tzn. postoupení souboru více pohledávek. Podmínkou platnosti smlouvy je dostatečné určení převáděných pohledávek zejména jedná-li se o pohledávky jednoho druhu vznikající věřiteli v určité době, nebo o různé pohledávky vzniklé z téhož právního důvodu.

11 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva 11 Převzetí majetku Vedle převzetí a přistoupení k dluhu je v NOZ obsažena i úprava převzetí majetku. Ustanovení řeší situaci, kdy se nabyvatel zaváže převzít od jiné osoby (zcizitele) veškerý majetek či jeho poměrnou část tj. souhrn všech aktiv patřících této osobě. Důsledkem takového závazku je, že se nabyvatel majetku stává solidárním dlužníkem z dluhů které s převzatým majetkem souvisí pokud o jejich existenci při uzavření smlouvy věděl, nebo přinejmenším musel vědět. Nabyvatel majetku však není povinen plnit více, než kolik činí hodnota převzatého majetku. Ustanovení o převzetí majetku se nepoužijí při zcizení obchodního závodu, pro který má NOZ zvláštní úpravu ( ). Postoupení smlouvy Dle dosavadního občanského zákoníku mají strany závazku možnost převést svá práva (pohledávky) nebo povinnosti, které jim ze závazku plynou (dluhy), na jinou osobu. V praxi však může vzniknout potřeba převést obojí současně, zejména jsou-li si strany povinny plnit vzájemně. Ust a násl. NOZ proto nově připouští, aby si jedna ze stran smlouvy vyměnila své postavení s třetí osobou, pokud s tím smluvní partner souhlasí. Záměna osob je možná jen, pokud zatím nedošlo ke splnění závazku. Obsahové změny závazku Změna závazku dohodou stran, v jejímž důsledku dochází k zániku dosavadního a založení nového závazku (tzv. novace), je v NOZ stejně jako narovnání upravena v oddílu o změnách závazku. Novinkou NOZ je také výslovné pravidlo, že stejně jako u novace, ani v důsledku narovnání nedochází k zániku zajištění závazku. Změny v úpravě zániku závazků Splnění Úprava splnění dluhu NOZ vychází z velké části z ustanovení dosavadního obchodního zákoníku, která byla ještě doplněna o některé novinky. Důležité jsou například změny v nárocích z vadného plnění, které věřiteli vznikají v důsledku toho, že dlužník svůj dluh řádně nesplnil, tj. plnil vadně. V důsledku neuplatnění práv z vad ve stanovené lhůtě nedochází k zániku práva (prekluzi), nýbrž je třeba, aby se dlužník marného uplynutí lhůty sám dovolal. Nabyvatel plnění se může písemně předem vzdát práv, která mu v případě vadného plnění mohou vzniknout ( 1916 odst. 2). Jinak je tomu u smluv, které uzavřel spotřebitel s podnikatelem, neboť 1814 písm. a) ujednání omezující spotřebitelova práva z vadného plnění zakazuje.

12 12 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Další změny v problematice splnění Povinnost dlužníka nahradit věřiteli náklady zvýšené v důsledku plnění dluhu po částech ( 1930). Úprava započítávání plnění poskytnutého dlužníkem, kterého tíží více dluhů ( 1932 a násl.). Připuštění splnění dlužníkem, který není plně svéprávný ( 1934). Podrobné řešení situace, kdy místo dlužníka plní třetí osoba ( 1936 a násl.). Kvitance NOZ podrobněji upravuje důsledky potvrzení o splnění dluhu, které věřitel vydá dlužníkovi v případě, že o to požádá ( 1949). NOZ např. stanoví, že je-li vydána kvitance na jistinu, má se za to, že bylo splněno také příslušenství pohledávky. Zakotvena je také domněnka vyrovnání dříve splatných dluhů, pokud věřitel vydal kvitanci na plnění splatné později. Vydání kvitance bez splnění dluhu má tytéž účinky, jako by byl prominut ( 1995). Prodlení Koncepce následků prodlení vychází z úpravy v obchodním zákoníku. To platí především pro rozlišování míry porušení smluvní povinnosti prodlením na podstatné a nepodstatné, což je rozhodující pro předpoklady odstoupení od smlouvy ( 1977 a násl. ve spojení s 2001 a násl.). Důležitou novinkou je obecné připuštění smluvního ujednání výše úroků z prodlení ( 1970). Započtení Mají-li strany vůči sobě vzájemné pohledávky stejného druhu, je praktickým řešením jejich započtení. NOZ vymezuje podmínky, postup a následky započtení v ustanoveních , kdy vychází ze stávající úpravy obsažené v dosavadním občanském i obchodním zákoníku, kterou pouze doplňuje. NOZ setrvává u dvou způsobů započtení, a sice započtení jednostranným prohlášením nebo dohodou. Novinkou je např. vyloučení započtení pohledávek nejistých či neurčitých ( 1987). Dle 1984 může navíc dlužník, který je zavázaný společně a nerozdílně s jinými, nově započíst i pohledávku svého spoludlužníka. Tato pohledávka může být ale započtena jen do výše jeho podílu na společném dluhu. Odstupné Do 1992 NOZ byla z obchodního zákoníku převzata možnost ukončení závazku zaplacením odstupného. Oproti dosavadní úpravě se však jedná pouze o dispozitivní úpravu, od níž se strany mohou odchýlit.

13 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva 13 Prominutí dluhu NOZ odstraňuje striktní požadavek písemné formy prominutí dluhu, s kterým počítá dosavadní OZ. Výslovně jsou řešeny účinky prominutí dluhu za situace, kdy je z dluhu solidárně zavázáno více dlužníků zásadně nedochází k zániku celého dluhu, ale pouze do výše podílu toho dlužníka, jemuž věřitel dluh prominul. Totéž platí i v opačné situaci, kdy je dlužník povinen plnit dluh více věřitelům ( 1996). Z praktických důvodů NOZ stanoví domněnku, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí ( 1995). Zajištění a utvrzení dluhu Podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele uspokojit svou pohledávku jiným způsobem v případě, že dlužník svůj dluh nesplní. O zajišťovací funkci může být tedy řeč, jen pokud je prostředek způsobilý splnění dluhu nahradit, tj. věřiteli dává jistotu, že nějaké plnění skutečně obdrží. Z tohoto důvodu není zcela výstižné považovat za zajištění i smluvní pokutu a uznání dluhu, neboť ani jeden z těchto prostředků věřiteli není schopen splnění dluhu hospodářsky nahradit. NOZ s oběma těmito instituty proto zachází jako s prostředky, které splnění dluhu pouze utvrzují. Za určitou formu jistoty lze pokládat i závdavek, který NOZ upravuje v 1808 a Úprava zajištění v NOZ je uvedena obecnými ustanoveními o jistotě, v nichž lze najít normy společné pro všechny zajišťovací instituty. Novinkou je např.: Možnost dát jistotu namísto věřitele do správy třetí osobě ( 2010). Povinnost dlužníka doplnit jistotu, která již dluh dostatečně nezajišťuje, jinak se stane splatnou ta část pohledávky, která není zajištěna ( 2017). Zajištění pokrývá jen tu výši úroků, která je osobě poskytující jistotu známá, jinak úroky do výše zákonné úrokové sazby ( 2015). Ručení NOZ přebírá převážně úpravu ručení z obchodního zákoníku. To ale neplatí pro založení ručení, kde NOZ naopak po vzoru dosavadního OZ vyžaduje kromě prohlášení ručitele o převzetí ručení i přijetí ručení věřitelem. Pokud věřitel ručitele nepřijme, nemůže po něm dle 2018 v případě nesplnění dluhu nic žádat. Z dosavadního občanského zákoníku byly převzaty rovněž účinky uznání dluhu na ručitele.

14 14 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Zajišťovací převod práva Institutu zajišťovacího převodu práva je v NOZ věnován mnohem větší prostor, důvodem jsou nejasnosti, které vyvolává dosavadní kusá úprava v jediném ustanovení. NOZ nepřevzal zvláštní úpravu zajištění postoupením pohledávky, neboť pohledávka je pouze jedním z druhů práv, která mohou být k zajištění převedena. Důvodem převodu práva je zajištění dluhu, jedná se tedy zásadně o časově omezený převod: NOZ v 2044 výslovně zakotvuje právní domněnku, že se právo převádí s rozvazovací podmínkou. Dojde-li tudíž ke splnění dluhu, nabývá dlužník (či jiná osoba, která jistotu poskytla) své právo automaticky zpět. Bylo-li k zajištění převedeno vlastnické právo, musí proto ten, kdo má po dobu trvání zajištění věc u sebe, s věcí řádně hospodařit, tj. především dbát o její zachování. Pokud dlužník svůj dluh naopak nesplní, stává se převod práva nepodmíněným, tzn. věřitel se stane např. vlastníkem. Tímto okamžikem současně dochází k náhradnímu uspokojení pohledávky věřitele, tj. k zániku dluhu. Případné vypořádání stran řeší Zástavní právo Velmi často užívaným zajišťovacím prostředkem je zástavní právo, které se od dalších zajišťovacích prostředků odlišuje v tom, že má věcnou povahu, tzn. zásadně následuje právní osud zajištěné věci (zástavy). Z tohoto důvodu najdeme úpravu tohoto institutu v části o věcných právech ( 1309 a násl.). Výhodou zástavního práva je výhodnější pořadí zástavního věřitele v konkurenci více zajišťovacích prostředků. To navíc posiluje evidence zástavního práva ve veřejném seznamu ( 2016). Smluvní pokuta Smluvní pokutu lze sjednat i v jiné než písemné formě. Smluvní pokuta může spočívat i v jiném než peněžitém plnění. Věřitel má nárok na smluvní pokutu, i když dlužník porušení smluvní povinnosti nezavinil. Dlužník se může u soudu domáhat snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Uznání dluhu Úprava uznání dluhu v NOZ vychází převážně z ustanovení obchodního zákoníku. Důležitá je především domněnka, že platí-li dlužník úroky, má se za to, že uznal dluh (jistinu), z něhož úroky platí. Pravidlo se ale nepoužije v případě placení již promlčeného dluhu ( 2054).

15 Smluvní právo Manželství 15 Víte, že? Jedním z důvodů, pro který je dárce oprávněn dar odvolat, je nevděk obdarovaného. Změny u jednotlivých smluvních typů Již v úvodu jsme zmínili, že NOZ zahrnuje kromě smluv doposud upravených v občanském zákoníku i ty, které byly zařazeny v zákoníku obchodním. Důležité je připomenout, že NOZ navíc obsahuje i rozsáhlou úpravu smlouvy pojistné nebo smlouvy licenční, které jsou nyní ve zvláštních předpisech. Novinkou NOZ jsou ale i některé zcela nové typy smluv, které bychom v dosavadních předpisech těžko hledali. Zářným příkladem je smlouva o péči o zdraví ( 2636 a násl.) nebo výměnek ( 2707 a násl.). Vzhledem k velkému rozsahu, který je zvláštní části závazkového práva v NOZ vyhrazen, lze poukázat pouze na některé změny, kterých jednotlivé typové smlouvy doznaly. Na úvod je třeba zmínit, že mnohá ustanovení NOZ vycházejí z dosavadních předpisů, nemusíme se proto obávat radikálních změn, což podporuje navíc dispozitivní povaha většiny norem ve čtvrté části zákona. Darovací smlouva Úprava darovací smlouvy v NOZ obsahuje některé novinky, které dávají vodítka pro řešení nejasných situací, k nimž může dojít. Ve prospěch dárce je např. výslovně stanoveno, že nemusí platit úrok z prodlení, pokud dar (v peněžité podobě) dosud neodevzdal obdarovanému. Nedojde-li k uzavření darovací smlouvy, ale pouze ke slibu darování, zakládá NOZ osobě, která slib obdržela, výslovně právo na náhradu nákladů, které v očekávání daru vynaložila.

16 16 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Jedná se o projev zásady poctivosti, která vyžaduje, aby se strany pokud možno informovaly o skutečnostech, které mohou být pro druhou stranu významné (obdobně např. 1728). Pro dárce je naopak přínosné pravidlo obsažené v 2059, které mu umožňuje odstoupení od smlouvy v případě, kdy se od okamžiku uzavření smlouvy změní okolnosti do té míry, že by mu splnění smlouvy zamezovalo v plnění vyživovací povinnosti nebo by ohrozilo přímo jeho vlastní výživu. Pokud již k darování došlo, může dárce ze stejných důvodů dar odvolat dle Odvolat dar však nemůže dárce, který si stav nouze sám z hrubé nedbalosti přivodil, ne-li dokonce úmyslně ( 2071). Dalším důvodem, pro který je dárce oprávněn dar odvolat, je nevděk obdarovaného. Nevděčně se chová obdarovaný, který dárci (nebo osobě jemu blízké) ublížil úmyslně či z hrubé nedbalosti takovým způsobem, který je ve zjevném rozporu s dobrými mravy. Dle NOZ mohou nově odvolat dar i dědicové dárce. Ať už dar odvolává samotný dárce či některý z dědiců, stanoví mu k tomu zákon lhůtu jednoho roku, pouze rozlišuje okamžik, od kdy lhůta počíná běžet. Na rozdíl od dosavadního občanského zákoníku je nově připuštěno i darování pro případ smrti, které se zpravidla bude posuzovat jako odkaz ( 1594 a násl.). Koupě Právě v případě kupní smlouvy lze s jistotou říci, že sjednocení její úpravy na jednom místě je velkým přínosem. Dosavadní dvojkolejnost vytváří neopodstatněný rozdíl např. v situaci, kdy někdo prodává zboží, aniž by byl jeho vlastníkem. Nabývání od neoprávněného NOZ řeší jednotně v rámci převodu vlastnického práva ( 1109 a násl.). Úprava kupní smlouvy v NOZ je z velké části převzatá z obchodního zákoníku, oproti dosavadnímu občanskému zákoníku se tedy v NOZ mění např. následující pravidla: Přechod nebezpečí škody na věci Rozhodující není okamžik nabytí vlastnického práva k věci, nýbrž okamžik převzetí. Rozlišení je důležité především s ohledem na změnu koncepce smluvního převodu vlastnického práva, neboť kupující se stává vlastníkem již účinností smlouvy (nestanoví-li zákon či ujednání stran jinak). Práva z vadného plnění NOZ nepovažuje stejně jako obchodní zákoník za výchozí kritérium pro rozlišení práv kupujícího z vadného plnění otázku, jestli se jedná o vadu opravitelnou či neopravitelnou, nýbrž intenzitu porušení smlouvy ( 2106 a 2107). Po vzoru obchodního zákoníku stanoví i NOZ, že v případě neuplatnění práv z vadného plnění v předepsané lhůtě nedochází k jejich zániku, neboť soud k marnému uplynutí lhůty přihlédne jen, namítne-li tento fakt prodávající. NOZ od sebe odděluje práva, která kupujícímu v důsledku vadného plnění zakládá přímo zákon a práva vyplývající ze záruky za jakost. Rozdíl spočívá v tom, že zákonná odpovědnost za vady (dle

17 Víte, že? Rozhodující pro přechod nebezpečí škody na věci není okamžik nabytí vlastnického práva k věci, nýbrž okamžik převzetí a násl.) se vztahuje na vady, které věc měla již při převzetí věci (ačkoli se projevily později), zatímco za vady vzniklé po převzetí zboží odpovídá jen ten prodávající, který vadu způsobil porušením své povinnosti, nebo výslovně převzal záruku za jakost ( 2113 a násl.). Změnou NOZ je prodloužení lhůty k uplatnění práv ze zákonné odpovědnosti za skryté vady věci ze 6 měsíců na 2 roky ( 2112), kdy bylo opět převzato řešení obchodního zákoníku. Jedná se tedy o odchylku od obecné úpravy v obecné části závazkového práva ( 1921). Koupě nemovité věci NOZ v 2128 a násl. zvlášť upravuje specifika kupní smlouvy, jejímž předmětem je nemovitá věc. Důležitá je zejména možnost sjednání výhrad ke kupní smlouvě s věcněprávní povahou. Kromě předkupního práva může být zřízeno věcné právo nově i ujednáním o následujících výhradách ( 2132 a násl.). Výhrady s povahou věcného práva Výhrada vlastnického práva Právo zpětné koupě Zákaz zcizení nebo zatížení Právo lepšího kupce Koupě na zkoušku

18 18 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Má-li věcné právo vzniknout k nemovitosti zapsané do veřejného seznamu, musí být do něj zapsána i výhrada, jinak má účinky pouze v rámci smluvního vztahu. Je-li předmětem koupě stavba spojená se zemí pevným základem, stanoví 2129 zvláštní, pětiletou lhůtu pro uplatnění práv ze skrytých vad stavby. Ani zde soud nezkoumá marné uplynutí lhůty z vlastní iniciativy, ale jen k námitce prodávajícího. Koupě závodu Koupě závodu nahrazuje dosavadní smlouvu o prodeji podniku, nejedná se však o totéž, neboť pojem obchodního závodu není zcela totožný s definicí podniku v obchodním zákoníku. Závodem je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, na rozdíl od obchodního zákoníku tudíž nově zahrnuje i dluhy ( 495). Závod je nadále hromadnou věcí, převodem závodu se tedy stává nabyvatel vlastníkem, věřitelem i dlužníkem z dluhů, které k závodu náleží. Kupující však přejímá jen ty dluhy, jejichž existenci musel alespoň rozumně předpokládat. O prodeji závodu je nově povinen své dlužníky i věřitele informovat prodávající. Souhlas věřitele s převzetím dluhu nadále není třeba, pro prodávajícího je však výhodné jej získat, neboť se tím zbavuje ručení za jejich splnění ( 2117). Udělení výslovného souhlasu věřitele má nově význam i pro možnost domáhat se rozhodnutí o relativní neúčinnosti smlouvy o prodeji závodu ( 2181). Věřitel, který s prodejem nesouhlasil, se může prohlášení neúčinnosti dovolávat v kratší lhůtě 1 měsíce od doby, kdy se o prodeji dozvěděl, nejpozději však do 3 let (objektivní lhůta byla tedy naopak prodloužena). Převádí-li se v rámci obchodního závodu nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí, je i nadále třeba vklad práva do této evidence. Totéž platí i pro jiná práva evidovaná ve veřejném seznamu ( 2180). O koupi závodu se bude jednat i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnost závodu ( 2175 odst. 1 NOZ). Smlouva o dílo Taktéž smlouva o dílo v NOZ čerpá z dosavadní právní úpravy, převážně z obchodního zákoníku. Co však do NOZ převzato nebylo, je zvláštní část o zhotovení věci na zakázku a ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci.

19 Víte, že? Zhotovitel je nově oprávněn zhotovenou věc prodat, jestliže ji objednatel včas nepřevezme. Provedení díla a nabytí vlastnického práva Nová jsou pravidla pro nabývání vlastnického práva k předmětu díla. Ust a násl. rozlišují dle toho, jestli se jedná o věc určenou jednotlivě či podle druhu a podle místa, kde zhotovitel dílo provádí. Nabytí vlastnického práva Objednatel se stává vlastníkem Zhotovitel se stává vlastníkem Zpravidla je-li věc určená jednotlivě. Jedná se o věc určenou dle druhu, která byla zhotovena u objednatele (na jeho pozemku či na pozemku, který za tím účelem opatřil). Zpravidla jeli věc určená podle druhu. Jedná se o věc individuálně určenou, kterou zhotovitel zpracoval na jiném místě než u objednatele, nebo je hodnota díla stejná či vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci. Okamžikem provedení díla zákon nerozumí pouze moment jeho předání, nýbrž vyžaduje i předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu ( 2065). Vykazuje-li dílo drobné vady, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, nemá objednatel právo odmítnout převzetí díla. Objednatel má možnost dílo převzít s výhradou či bez výhrad, což má důsledky na případnou možnost přiznání práv ze zjevných vad díla.

20 20 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Ztíží-li se provedení díla (a tím i prodraží) pro mimořádnou okolnost blížící se svým charakterem vyšší moci, má zhotovitel právo domáhat se nápravy u soudu. Ten může buď navýšit smluvenou cenu, nebo závazek zrušit a rozhodnout o vypořádání stran. Práva z vadného plnění Pro otázky vad díla je nutné vycházet nejen z ustanovení o vlastní smlouvě o dílo ( 2586 a násl.), nýbrž nahlédnout i do ustanovení o kupní smlouvě ( 2099 a násl., zejména 2113 a násl.), neboť úprava vad plnění v rámci kupní smlouvy se použije podpůrně. NOZ navíc v ustanoveních 2623 a násl. zvlášť řeší práva a povinnosti ze smluv, jejichž předmětem díla je stavba. NOZ od sebe jasně odděluje práva vznikající objednateli v důsledku vad plnění přímo ze zákona a ta, která mu vzniknou ze záruky za jakost. Na rozdíl od dosavadní občanskoprávní úpravy NOZ nestanoví zákonnou záruku za jakost, počítá tudíž zejména s jejím dobrovolným převzetím ze strany zhotovitele. Naopak po vzoru obchodního zákoníku NOZ vychází z pravidla, že zhotovitel odpovídá pouze za vady, které má dílo při předání díla ( 2617), což platí i pro (skryté) vady projevené později. Skrytou vadu díla musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při náležité pečlivosti zjistit, nejpozději do 2 let od předání díla ( 2618). Marné uplynutí lhůty však musí namítnout zhotovitel, pokud se tak nestane, může soud objednateli přiznat nárok i v případě, že lhůtu nedodržel. Je-li předmětem díla stavba, je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 5 let ( 2629). Nájem Úprava nájmu v NOZ vychází z dosavadní právní úpravy v občanském zákoníku, dochází však např. k následujícím změnám: Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne. Je-li pronajatá věc zapsána do veřejného seznamu, může (nemusí) být zapsáno i právo nájmu. Má se za to, že nájem ujednaný na dobu delší než 50 let byl sjednán na dobu neurčitou (během prvních 50 let mohou strany nájem vypovědět jen z ujednaných důvodů). Nájemce, kterého v jeho užívacím právu ruší třetí osoba, se může sám domáhat ochrany ( 2211, 1044). Nájemce je oprávněn dát věc do podnájmu pouze se souhlasem pronajímatele, jinak se jedná o hrubé porušení povinností nájemce, pro které může pronajímatel nájem ihned vypovědět ( 2215, 2232). Pronajímatel již pro zajištění nájemného nemá zástavní právo k movitým věcem nacházejícím se na pronajaté věci NOZ mu zakládá pouze právo zadržovací ( 2234).

21 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Víte, že? Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne. Omezení v užívání pronajaté věci Nájemce je sice povinen strpět provádění nezbytných oprav věci, ale trvá-li oprava vzhledem k době nájmu nepřiměřeně dlouho, nebo ztěžuje užívání věci nad míru obvyklou, zakládá mu 2210 nárok na slevu z nájemného. Za situace, kdy opravy užívání zcela zamezují užívání věci, má nájemce nárok na to, aby mu pronajímatel poskytl k užívání jinou věc, jinak může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Zákon nájemci k uplatnění zmíněných nároků neukládá žádné časové omezení, jak činí dosavadní občanský zákoník. Stejné nároky nájemci NOZ přiznává i v případě rušení nájmu třetí osobou, která se domáhá vyklizení pronajaté věci nájemcem. Nájemce může nájem vypovědět pouze, pokud mu pronajímatel neposkytne dostatečnou ochranu ( 2212). Změna vlastnictví NOZ zachovává pravidlo, že při změně vlastníka pronajaté věci nájem nezaniká ( 2221). Zavádí ale některé novinky: Nabyvatele nezavazují ujednání stran nájemní smlouvy, která by mu zakládala povinnosti nad rámec zákona (jinak je tomu, věděl-li o nich). Nabyvatel, který pronajatou věc nabyl úplatně, má právo nájem ve lhůtě 3 měsíců vypovědět, pokud např. při koupi neměl rozumný důvod pochybovat o tom, že věc není pronajata (to neplatí pro nájem bytu, v němž nájemce bydlí).

22 Víte, že? 22 NOZ nebrání pronájmu bytu, který sice není rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení, ale je fakticky k bydlení vhodný a zdravotně způsobilý. Režim dosavadních nájemních smluv I smlouvy uzavřené do se dle 3074 odst. 1 po nabytí účinnosti NOZ podřídí jeho ustanovením. Vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé před 1. lednem 2014, se však budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů. Je-li předmětem nájmu movitá věc, bude se nájem nadále řídit ustanoveními dosavadního občanského zákoníku. Nájem bytu Ustanovení o nájmu bytu ( 2235 a násl.) sledují zajištění bytových potřeb nájemce. Východiskem pro otázku, jestli se na daný vztah použije tato speciální úprava, je tudíž účel nájmu, nikoli obsah kolaudačního rozhodnutí. Úpravě nájmu se proto podřídí i případy, kdy pro uspokojování potřeb bydlení bude pronajatý např. celý dům či třeba houseboat, dostatečně vybavený obytný vůz apod. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení, ustanovení o nájmu bytu se nepoužijí.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Závazkové právo Obecná část Obsah vznik závazků smlouva obsah

Více

Obsah závazku Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého titulu má dl

Obsah závazku Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého titulu má dl Obsah a změna závazku JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Katedra práva ESF Obsah závazku Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

67. Uzavření smlouvy - obecně

67. Uzavření smlouvy - obecně PŘÍSPĚVEK 67 67. Uzavření smlouvy - obecně V souladu s novým kodexem platí, že smlouva je obecně uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. Smlouva je uzavřena i za situace, kdy strany ve skutečnosti

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Změna závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 6,

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Změna závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 6, Nový občanský zákoník Závazkové právo Změna závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 6, 1879-1907 Oddíl 1 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka: Pododdíl 1 Změna v osobě věřitele Postoupení pohledávky 1879-1886:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

OBSAH. Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

OBSAH. Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY OBSAH O autorce... XII Seznam použitých zkratek...xiii Předmluva... XV Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Právní režim smlouvy... 1 1.1 Právní režim

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Petra Nováková Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Obsah přednášky Povaha smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Právní režim smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Řešení vad u smluv

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. Novinky ve smluvních typech VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Veřejné x soukromé právo Veřejné metoda regulace Rozdílné postavení subjektů (vrchnostenské

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Smluvní právo. Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014

Smluvní právo. Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014 Smluvní právo Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014 Základní pravidlo smluvního práva "Daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny." Smlouvy HLAVNÍ ZÁSADY: smlouva

Více

Právní důsledky vad, reklamace a spory

Právní důsledky vad, reklamace a spory Právní důsledky vad, reklamace a spory JUDr. David Uhlíř www.lawoffice.cz Vady díla Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě. Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky. Řádné plnění bez

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. 2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. Obsah I. změny ve franšízingu v důsledku přijetí NOZ II. oblasti, které zůstaly bez zásadní změny III. oblasti, které zůstaly bez speciální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

Zajištění a utvrzení dluhů

Zajištění a utvrzení dluhů Zajištění a utvrzení dluhů Zajištění - možnost věřitele který se nedočkal plnění od dlužníka uspokojit svou pohledávku jiným způsobem. Věřitel, který nechce spoléhat na to, že se dočká náhrady až v exekuci,

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

NOZ a rezidenční development novinky, problémy

NOZ a rezidenční development novinky, problémy NOZ a rezidenční development novinky, problémy JUDr. Jakub Zámyslický Achour & Hájek, s.r.o. Prohlášení vlastníka Témata I./II. Kdy lze zřizovat zástavní právo k jednotkám? Změna prohlášení vlastníka po

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Zajištění a utvrzení dluhu. Zástavní právo.

Zajištění a utvrzení dluhu. Zástavní právo. CPr_2 Civilní právo 2 Zajištění a utvrzení dluhu. Zástavní právo. Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Pojmové rozdíly zajištění dluhu:

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o.,

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o., Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o., IČ 26170337, se sídlem Podnikatelská 595, Běchovice, 190 11 Praha 9, spisová značka C 76585 vedená u Městského soudu v Praze Článek I Úvodní

Více

Změna závazků obč. zákoníku NOZ

Změna závazků obč. zákoníku NOZ Změna závazků 516 543 obč. zákoníku 1879 1907 NOZ Třídění změn závazků Podle subjektů závazkového vztahu Podle obsahu a předmětu závazkového vztahu Změny v subjektech závazkového vztahu Na straně věřitelské

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. závazkové právo

Občanské právo. Občanský zákoník. závazkové právo Občanské právo Občanský zákoník závazkové právo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO CPr_2 Civilní právo 2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Společné jmění manželů to, co manželům náleží, má

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

VADY NEMOVITOSTÍ. Tomáš Běhounek, advokát

VADY NEMOVITOSTÍ. Tomáš Běhounek, advokát VADY NEMOVITOSTÍ Tomáš Běhounek, advokát OBSAH Akvizice nemovitostí, nemovitostních společností Vady nemovitostí Vady nemovitostní při převodech společností I. Akvizice nemovitostí, nemovitostních společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO. Promlčení a prekluze. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO. Promlčení a prekluze. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Promlčení právo nebylo vykonáno v promlčecí lhůtě promlčí se a dlužník není povinen plnit ( 609/1 NOZ) námitka promlčení soud

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII KAPITOLA 1 Úvod... 1 1.1 Pojetí a struktura publikace... 1 1.2 NOZ... 2 1.3 Zástavní právo v NOZ... 5 KAPITOLA 2 Zástavní právo...

Více

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení

Více

aneb Jak na smlouvy?

aneb Jak na smlouvy? Zvláštní část závazkového práva aneb Jak na Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 30. března 2015 Přehled přednášky Smlouvy pojmenované a nepojmenované Zákonná ustanovení

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost. REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen zboží ) zakoupené v internetovém obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s. Kde se v tomto reklamačním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Newsletter SPECIÁL Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). NOZ ruší 238 zákonů, vyhlášek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Obecná část závazkového práva Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. března 2015 Přehled přednášky Absolutní Věcná práva Dědické právo Všeobecná ustanovení o závazcích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Ochrana spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Ochrana spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Ochrana spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah přednášky: 1) Obecné vymezení vybrané pojmy 2) Formulářové smlouvy 3) Smlouvy uzavírané mimo obvyklou provozovnu. 2 Ad 1) Obecné vymezení

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (výtah z prezentace ze školení pro advokátní koncipienty ze dne 20. 1. 2010) Obchodní zákoník V zásadě dispozitivní Kogentní Základní ustanovení u smluvních typů Písemná forma

Více

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v České republice (tehdejší ČSFR) vstoupila

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Zánik závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 7,

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Zánik závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 7, Nový občanský zákoník Závazkové právo Zánik závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 7, 1908-2009 Základní charakteristika Dosažení cíle závazků (splnění) Řešení neplnění závazků ze zákona nebo poskytnutím právního

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 340/2013 Sb. (ze dne 9. října 2013), o dani z nabytí nemovitých věcí nabylo účinnosti 1.1.2014 Novou úpravou daně z nabytí nemovitých

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více