Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní právo v novém občanském zákoníku"

Transkript

1 Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/

2 Nový občanský zákoník (NOZ) nabývá účinnosti NOZ připouští převzetí veškerého majetku i postoupení celé smlouvy. NOZ zakládá poškozenému nárok na náhradu ušlého zisku z neuzavřené smlouvy. NOZ snižuje počet případů, kdy musí právní jednání splňovat přísné formální požadavky.

3 Smluvní právo Základní koncepční změnou v novém občanském zákoníku oproti stávajícímu právnímu stavu je sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do jednoho právního předpisu občanského zákoníku. Okamžikem jeho účinnosti tak dojde k odstranění dosavadní dvojkolejnosti závazkového práva obchodního a neobchodního, která se týká nejenom úpravy jednotlivých smluvních typů, ale také důležitých obecných pravidel závazkového práva (např. odstoupení od smlouvy či promlčení). NOZ nově zahrnuje také některé smluvní typy, které v současném právním řádu stojí mimo občanský i obchodní zákoník (zejména pojistná smlouva). Které smlouvy se řídí novým zákoníkem? Hlavní zásady a jejich promítnutí v NOZ Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Obecně o závazcích Změny u jednotlivých smluvních typů

4 Smluvní právo Obecně o závazcích / Které smlouvy se řídí novým zákoníkem? Obecně o závazcích Nový občanský zákoník pod pojmem závazku rozumí vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohoto vztahu. Věřitel je tím, kdo má právo pohledávku od dlužníka požadovat, aby pro něj (či pro jiného) např. něco vykonal. Naopak dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli, k němuž jej tíží dluh. Důvodem vzniku závazku je nejčastěji smlouva. Tato skutečnost je patrná i z rozsahu, jaký je smluvnímu právu věnován v NOZ ( ), ale jinak tomu není ani v dosavadní právní úpravě. Vždy je ale také třeba nalistovat do jiných částí zákona, kde se nachází úprava právního jednání, nebo např. do části o věcných právech, kde nalezneme zejména důležitá pravidla o nabývání vlastnického práva. Závazky vznikají vedle smluv i v důsledku protiprávních činů, těm se věnujeme v rámci brožury o náhradě újmy. Právním důvodem vzniku závazku jsou ale i jiné skutečnosti: Ve čtvrté hlavě NOZ se nachází úprava např. bezdůvodného obohacení či nepřikázaného jednatelství. Kromě toho nesmíme zapomenout na závazky z právního jednání jedné osoby, které bychom našli v 2884 a násl. Které smlouvy se řídí novým zákoníkem? Úprava NOZ se použije na smlouvy uzavřené po nabytí jeho účinnosti. Závazky ze smluv uzavřených před tímto dnem se řídí dosavadními právními předpisy ( 3028 odst. 3). Pro některé typy smluv však NOZ stanoví výjimku: Nájem se dle 3074 podřizuje pravidlům nového zákoníku, i když k jeho vzniku došlo přede dnem nabytí účinnosti NOZ. Práva a povinnosti, které vznikly ještě za účinnosti dosavadních právních předpisů, se však řídí i nadále jejich ustanoveními. Rovněž smlouva o účtu se dle 3077 podřizuje úpravě NOZ. Zvláštní pravidlo obsahuje 3078 pro dosavadní cestovní smlouvy.

5 Víte, že? I pozdní přijetí nabídky má účinky přijetí včasného, pokud se navrhovatel začne chovat ve shodě s nabídkou. Hlavní zásady a jejich promítnutí v NOZ V celkovém pojetí úpravy závazků z právních jednání se výrazně promítá ústřední zásada nového občanského zákoníku, kterou je zásada autonomie vůle. To se projevuje zejména následujícími způsoby: Ustanovení o smluvním právu jsou zásadně dispozitivní Pokud stranám zákonná úprava nevyhovuje, mohou se rozhodnout pro odchylné a jim více vyhovující vymezení práv a povinností, neboť zákonné znění jim slouží pouze jako inspirační zdroj. Méně přísná pravidla pro vznik, změnu i zánik závazku Smluvní partneři se např. vůbec nemusí striktně držet modelu vzniku smluvního závazku postupem spočívajícím v návrhu a jeho přijetí, ale mají i další možnosti. Příkladem je např. vznik závazku tzv. faktickou akceptací návrhu smlouvy. Za podmínek 1744 adresát nabídky nemusí navrhovateli oznamovat, že s jeho návrhem souhlasí, ale může nabídku přijmout jednoduše tak, že se podle ní zachová zejména tím způsobem, že poskytne nebo přijme plnění druhé strany.

6 Smluvní právo Hlavní zásady a jejich promítnutí v NOZ Zásada bezformálnosti NOZ snižuje počet případů, kdy musí právní jednání splňovat přísné formální požadavky. Tato zásada vyplývá již z obecné části NOZ věnované právnímu jednání a nutně se promítá i do práva smluvního, kde by měl být poskytnut co nejširší prostor pro uplatnění svobodné vůle stran. Dle 559 si každý může pro právní jednání zvolit libovolnou formu, pokud jej v tomto směru neomezuje zákon (jako je tomu např. při zřízení či převodu věcných práv 560) nebo ujednání s druhou stranou. Volnější pravidla platí např. pro změny smluv: Jestliže se strany pro uzavření smlouvy v písemné formě rozhodly dobrovolně, přestože to zákon nevyžaduje, mohou dle 564 smlouvu přesto upravit i ústně. Pokud chtějí i pro změny právního jednání zachovat určitou formu, musí si to výslovně ujednat (ale pozor na 1906). Právní jednání je třeba v pochybnostech pokládat spíše za platné než neplatné Zhojení zdánlivé smlouvy v případě dodatečného vyjasnění projevu vůle ( 553). Nemožnost dovolávat se neplatnosti smlouvy pro nedodržení její formy, pokud již došlo k plnění ( 582). Ochrana slabší smluvní strany NOZ na mnohých místech, tudíž i v rámci obligačního práva, pamatuje i na ochranu slabší smluvní strany. Kdo slabší stranou je, bude nutné určit dle okolností konkrétního smluvního vztahu. Vodítkem je např. možnost ovlivnit obsah závazku, nebo osobní znalosti a zkušenosti. NOZ chrání slabší stranu v případech, kdy pravidelně vzniká riziko zneužití slabšího postavení: Ust. 433 zakazuje zneužití hospodářského postavení podnikatele vůči osobě, která jedná mimo souvislost s vlastním podnikáním. Ust a násl. chrání spotřebitele. Ust a násl. regulují postavení stran u smluv uzavíraných adhezním způsobem. Ust stanoví důsledky neúměrného zkrácení a lichvy. Zvláštní pravidla má NOZ u některých smluv, především je třeba vyzdvihnout ochranu nájemce v případě nájmu za účelem bydlení, zákazníka ze smlouvy o zájezdu či zaměstnance. Zajímavou novinkou je omezení nároku věřitele na zaplacení úroků do výše jistiny, pokud bez rozumného důvodu otálel s uplatněním práva na zaplacení dluhu.

7 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti Smluvní právo ovládá zásada svobodné vůle, zásadně proto nikdo není povinen smlouvu uzavřít, dokud není rozhodnutý, že tak skutečně chce učinit. Na druhou stranu je třeba regulovat nepoctivé jednání při uzavírání smlouvy, v jehož důsledku může dojít k zásahu do práv jiných osob. NOZ výslovně definuje povinnosti, které strany při jednání předcházejícím uzavření smlouvy musí dodržet. Poruší-li je některá ze stran, jedná vůči druhé straně nepoctivě ( 6). Vznikne-li druhé straně v důsledku toho nějaká újma, má nárok na její náhradu ( 1728 odst. 2, 2910). Předstíraný úmysl uzavřít smlouvu jednání na oko Ten, kdo z vlastní iniciativy zahájil jednání o smlouvě, nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má v úmyslu smlouvu skutečně uzavřít, je odpovědný za škodu vzniklou druhé straně v důsledku toho, že ke vzniku závazku nedošlo. Neuzavření smlouvy za pět minut dvanáct Ust zakládá nárok na náhradu škody straně poškozené v důsledku bezdůvodného neuzavření smlouvy. Nárok vzniká za předpokladu, že jednání stran již dospělo do takové fáze, kdy se uzavření smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné. Výše náhrady je v tomto případě omezená částkou, která odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Přitom není nutné prokázat ztrátu z neuzavření konkrétní smlouvy. Nesplnění informační povinnosti Pokud smluvní partner ví, že druhá strana uzavřením smlouvy sleduje určitý cíl, ale přesto jí zamlčí určité údaje, o nichž ví nebo musí vědět, že by ji od založení závazku odradily, nejedná poctivě. Vznikne-li v důsledku toho druhé straně škoda, je povinen k její náhradě. Porušení tajemství Jestliže některá ze stran prozradí či zneužije důvěrné informace, o nichž se dozvěděla při jednání o smlouvě, musí smluvnímu partnerovi vydat to, oč se tímto jednáním obohatila ( 1730). Při splnění obecných podmínek ( 2894 a násl.) lze poškozené straně přiznat i nárok na náhradu újmy.

8 Víte, že? Ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách, které jste nemohli očekávat, vás nezavazuje. Ochrana před jednostranným určením práv a povinností Nejen velké obchodní korporace dnes uzavírání smluv urychlují za pomoci formulářů či všeobecných obchodních podmínek, jejichž obsah druhá strana často nemá možnost ovlivnit. V takových případech existuje riziko, že dojde k určité nerovnováze v právech a povinnostech stran. Aby NOZ těmto následkům předešel, stanovuje ve prospěch slabší strany určitá pravidla. Nalezneme je v 1751 a násl. v rámci úpravy obchodních podmínek a v 1798 a násl. o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Ustanovení obchodních podmínek, která druhá strana nemohla rozumně očekávat, jsou účinná, jen pokud s nimi tato strana výslovně souhlasila ( 1753). Při posuzování přípustnosti ujednání je třeba přihlížet nejen k jeho obsahu, ale i ke způsobu vyjádření (např. velikost písma, umístění v textu apod.). Doložka ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, která je jen obtížně čitelná či pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je platná jen za předpokladu, že slabší straně nepůsobí újmu, nebo prokáže-li druhá strana, že význam doložky slabší straně dostatečně vysvětlila ( 1800). Spravedlivé řešení změny poměrů Smlouva mezi stranami zakládá práva a povinnosti, které strany musí splnit, pokud se spolu nedohodnou jinak (např. věřitel může dlužníkovi dluh prominout). V případě smluv zavazujících k dlouhodobému či opakovanému plnění však nelze vyloučit změnu okolností, v důsledku které se plnění pro jednu ze stran stane obtížnější, ne-li zcela nemožné. NOZ na tyto situace pamatuje a v 1765 a násl. umožňuje dotčené straně požadovat změnu nebo dokonce i zrušení smlouvy. Strana, která se změny dožaduje, musí prokázat, že v důsledku změny okolností, kterou v době uzavření smlouvy nemohla předvídat ani ovlivnit, vznikl hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Za hrubý nepoměr zákon považuje znevýhodnění jedné strany buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

9 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Pokud se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy nedohodnou, může se kterákoli z nich obrátit na soud a požadovat, aby závazek změnil či zrušil. Změna okolností znevýhodněné straně nezakládá právo odložit plnění. Ochrana spotřebitele Spotřebitelem je dle 419 NOZ každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem ( 420 a 421), a nejedná přitom sám jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (či samostatného výkonu svého povolání). Aby nedošlo k tomu, že spotřebitel uzavře smlouvu, která mu zakládá neúměrné povinnosti či vylučuje práva, stanoví 1810 a násl. NOZ potřebné hranice, které nemohou být překročeny. Jsou-li některá z uvedených či jim podobných ustanovení do smlouvy přesto zahrnuta, nevyvolávají žádné právní účinky (jsou pouze zdánlivá), ledaže by se jich spotřebitel sám dovolal ( 1815). Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nemusí dle 1818 uvádět z jakého důvodu tak činí. Pro včasné odstoupení od smlouvy stačí, aby bylo ve stanovené lhůtě odesláno. Příjemce zboží dodaného bez objednávky není povinen zboží na své náklady vrátit ( 1838 a 1851). Úprava úroků NOZ zaplňuje chybějící úpravu úroků v ustanoveních Za pozornost stojí zejména 1806, který připouští, aby si strany ujednaly placení úroků z úroků již splatných. K ochraně dlužníka slouží pravidlo 1805, dle něhož může věřitel, který bezdůvodně otálí s uplatněním své pohledávky, požadovat úroky maximálně do výše jistiny. Od okamžiku kdy své právo uplatnil u soudu, mu však další úroky náleží ( 1805). Lichva a neúměrné zkrácení Úprava neúměrného zkrácení obsahuje velmi užitečné řešení např. pro situace, kdy někdo prodá věc za cenu, která zdaleka nedosahuje její skutečné hodnoty. Dle dosavadního občanského zákoníku je pro takového prodávajícího velmi složité domoci se nějaké nápravy. Judikatura sice připouští neplatnost smlouvy pro rozpor s dobrými mravy, ale k takovému závěru musí kromě nepřiměřené úplaty přistoupit ještě další okolnosti: např. tíseň, rozrušení nebo nezkušenost druhé strany. Tyto případy jsou považovány za tzv. lichvu, kterou nový občanský zákoník definuje v 1796 NOZ. NOZ zakládá v 1793 právo tomu, kdo se ve smlouvě zavázal k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana, domáhat se zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu; a to ve lhůtě jednoho roku od uzavření smlouvy. Podmínkou nároku je,

10 10 Víte, že? Soud může zrušit smlouvu, pokud jste cennou věc prodali za neúměrně nízkou cenu. že zkrácená strana si nepoměru vzájemných plnění nebyla vědoma a naopak druhá strana o něm věděla nebo při nejmenším vědět musela. Má-li druhá strana zájem na zachování závazku, může jeho zrušení zabránit tím způsobem, že zkrácené straně doplní, oč byla zkrácena (se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy). Zkrácené straně nepřísluší nárok z neúměrného zkrácení, pokud s neúměrnou cenou výslovně souhlasila. Neúměrného zkrácení ani lichvy se nemůže dovolávat podnikatel, který smlouvu uzavřel v rámci své podnikatelské činnosti ( 1796). Novinky ve změnách závazku Postoupení pohledávky Nejzásadnějším přínosem NOZ je výslovné umožnění tzv. globální cesse v 1887, tzn. postoupení souboru více pohledávek. Podmínkou platnosti smlouvy je dostatečné určení převáděných pohledávek zejména jedná-li se o pohledávky jednoho druhu vznikající věřiteli v určité době, nebo o různé pohledávky vzniklé z téhož právního důvodu.

11 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva 11 Převzetí majetku Vedle převzetí a přistoupení k dluhu je v NOZ obsažena i úprava převzetí majetku. Ustanovení řeší situaci, kdy se nabyvatel zaváže převzít od jiné osoby (zcizitele) veškerý majetek či jeho poměrnou část tj. souhrn všech aktiv patřících této osobě. Důsledkem takového závazku je, že se nabyvatel majetku stává solidárním dlužníkem z dluhů které s převzatým majetkem souvisí pokud o jejich existenci při uzavření smlouvy věděl, nebo přinejmenším musel vědět. Nabyvatel majetku však není povinen plnit více, než kolik činí hodnota převzatého majetku. Ustanovení o převzetí majetku se nepoužijí při zcizení obchodního závodu, pro který má NOZ zvláštní úpravu ( ). Postoupení smlouvy Dle dosavadního občanského zákoníku mají strany závazku možnost převést svá práva (pohledávky) nebo povinnosti, které jim ze závazku plynou (dluhy), na jinou osobu. V praxi však může vzniknout potřeba převést obojí současně, zejména jsou-li si strany povinny plnit vzájemně. Ust a násl. NOZ proto nově připouští, aby si jedna ze stran smlouvy vyměnila své postavení s třetí osobou, pokud s tím smluvní partner souhlasí. Záměna osob je možná jen, pokud zatím nedošlo ke splnění závazku. Obsahové změny závazku Změna závazku dohodou stran, v jejímž důsledku dochází k zániku dosavadního a založení nového závazku (tzv. novace), je v NOZ stejně jako narovnání upravena v oddílu o změnách závazku. Novinkou NOZ je také výslovné pravidlo, že stejně jako u novace, ani v důsledku narovnání nedochází k zániku zajištění závazku. Změny v úpravě zániku závazků Splnění Úprava splnění dluhu NOZ vychází z velké části z ustanovení dosavadního obchodního zákoníku, která byla ještě doplněna o některé novinky. Důležité jsou například změny v nárocích z vadného plnění, které věřiteli vznikají v důsledku toho, že dlužník svůj dluh řádně nesplnil, tj. plnil vadně. V důsledku neuplatnění práv z vad ve stanovené lhůtě nedochází k zániku práva (prekluzi), nýbrž je třeba, aby se dlužník marného uplynutí lhůty sám dovolal. Nabyvatel plnění se může písemně předem vzdát práv, která mu v případě vadného plnění mohou vzniknout ( 1916 odst. 2). Jinak je tomu u smluv, které uzavřel spotřebitel s podnikatelem, neboť 1814 písm. a) ujednání omezující spotřebitelova práva z vadného plnění zakazuje.

12 12 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Další změny v problematice splnění Povinnost dlužníka nahradit věřiteli náklady zvýšené v důsledku plnění dluhu po částech ( 1930). Úprava započítávání plnění poskytnutého dlužníkem, kterého tíží více dluhů ( 1932 a násl.). Připuštění splnění dlužníkem, který není plně svéprávný ( 1934). Podrobné řešení situace, kdy místo dlužníka plní třetí osoba ( 1936 a násl.). Kvitance NOZ podrobněji upravuje důsledky potvrzení o splnění dluhu, které věřitel vydá dlužníkovi v případě, že o to požádá ( 1949). NOZ např. stanoví, že je-li vydána kvitance na jistinu, má se za to, že bylo splněno také příslušenství pohledávky. Zakotvena je také domněnka vyrovnání dříve splatných dluhů, pokud věřitel vydal kvitanci na plnění splatné později. Vydání kvitance bez splnění dluhu má tytéž účinky, jako by byl prominut ( 1995). Prodlení Koncepce následků prodlení vychází z úpravy v obchodním zákoníku. To platí především pro rozlišování míry porušení smluvní povinnosti prodlením na podstatné a nepodstatné, což je rozhodující pro předpoklady odstoupení od smlouvy ( 1977 a násl. ve spojení s 2001 a násl.). Důležitou novinkou je obecné připuštění smluvního ujednání výše úroků z prodlení ( 1970). Započtení Mají-li strany vůči sobě vzájemné pohledávky stejného druhu, je praktickým řešením jejich započtení. NOZ vymezuje podmínky, postup a následky započtení v ustanoveních , kdy vychází ze stávající úpravy obsažené v dosavadním občanském i obchodním zákoníku, kterou pouze doplňuje. NOZ setrvává u dvou způsobů započtení, a sice započtení jednostranným prohlášením nebo dohodou. Novinkou je např. vyloučení započtení pohledávek nejistých či neurčitých ( 1987). Dle 1984 může navíc dlužník, který je zavázaný společně a nerozdílně s jinými, nově započíst i pohledávku svého spoludlužníka. Tato pohledávka může být ale započtena jen do výše jeho podílu na společném dluhu. Odstupné Do 1992 NOZ byla z obchodního zákoníku převzata možnost ukončení závazku zaplacením odstupného. Oproti dosavadní úpravě se však jedná pouze o dispozitivní úpravu, od níž se strany mohou odchýlit.

13 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva 13 Prominutí dluhu NOZ odstraňuje striktní požadavek písemné formy prominutí dluhu, s kterým počítá dosavadní OZ. Výslovně jsou řešeny účinky prominutí dluhu za situace, kdy je z dluhu solidárně zavázáno více dlužníků zásadně nedochází k zániku celého dluhu, ale pouze do výše podílu toho dlužníka, jemuž věřitel dluh prominul. Totéž platí i v opačné situaci, kdy je dlužník povinen plnit dluh více věřitelům ( 1996). Z praktických důvodů NOZ stanoví domněnku, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí ( 1995). Zajištění a utvrzení dluhu Podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele uspokojit svou pohledávku jiným způsobem v případě, že dlužník svůj dluh nesplní. O zajišťovací funkci může být tedy řeč, jen pokud je prostředek způsobilý splnění dluhu nahradit, tj. věřiteli dává jistotu, že nějaké plnění skutečně obdrží. Z tohoto důvodu není zcela výstižné považovat za zajištění i smluvní pokutu a uznání dluhu, neboť ani jeden z těchto prostředků věřiteli není schopen splnění dluhu hospodářsky nahradit. NOZ s oběma těmito instituty proto zachází jako s prostředky, které splnění dluhu pouze utvrzují. Za určitou formu jistoty lze pokládat i závdavek, který NOZ upravuje v 1808 a Úprava zajištění v NOZ je uvedena obecnými ustanoveními o jistotě, v nichž lze najít normy společné pro všechny zajišťovací instituty. Novinkou je např.: Možnost dát jistotu namísto věřitele do správy třetí osobě ( 2010). Povinnost dlužníka doplnit jistotu, která již dluh dostatečně nezajišťuje, jinak se stane splatnou ta část pohledávky, která není zajištěna ( 2017). Zajištění pokrývá jen tu výši úroků, která je osobě poskytující jistotu známá, jinak úroky do výše zákonné úrokové sazby ( 2015). Ručení NOZ přebírá převážně úpravu ručení z obchodního zákoníku. To ale neplatí pro založení ručení, kde NOZ naopak po vzoru dosavadního OZ vyžaduje kromě prohlášení ručitele o převzetí ručení i přijetí ručení věřitelem. Pokud věřitel ručitele nepřijme, nemůže po něm dle 2018 v případě nesplnění dluhu nic žádat. Z dosavadního občanského zákoníku byly převzaty rovněž účinky uznání dluhu na ručitele.

14 14 Smluvní právo Konkrétní změny v obecné části smluvního práva Zajišťovací převod práva Institutu zajišťovacího převodu práva je v NOZ věnován mnohem větší prostor, důvodem jsou nejasnosti, které vyvolává dosavadní kusá úprava v jediném ustanovení. NOZ nepřevzal zvláštní úpravu zajištění postoupením pohledávky, neboť pohledávka je pouze jedním z druhů práv, která mohou být k zajištění převedena. Důvodem převodu práva je zajištění dluhu, jedná se tedy zásadně o časově omezený převod: NOZ v 2044 výslovně zakotvuje právní domněnku, že se právo převádí s rozvazovací podmínkou. Dojde-li tudíž ke splnění dluhu, nabývá dlužník (či jiná osoba, která jistotu poskytla) své právo automaticky zpět. Bylo-li k zajištění převedeno vlastnické právo, musí proto ten, kdo má po dobu trvání zajištění věc u sebe, s věcí řádně hospodařit, tj. především dbát o její zachování. Pokud dlužník svůj dluh naopak nesplní, stává se převod práva nepodmíněným, tzn. věřitel se stane např. vlastníkem. Tímto okamžikem současně dochází k náhradnímu uspokojení pohledávky věřitele, tj. k zániku dluhu. Případné vypořádání stran řeší Zástavní právo Velmi často užívaným zajišťovacím prostředkem je zástavní právo, které se od dalších zajišťovacích prostředků odlišuje v tom, že má věcnou povahu, tzn. zásadně následuje právní osud zajištěné věci (zástavy). Z tohoto důvodu najdeme úpravu tohoto institutu v části o věcných právech ( 1309 a násl.). Výhodou zástavního práva je výhodnější pořadí zástavního věřitele v konkurenci více zajišťovacích prostředků. To navíc posiluje evidence zástavního práva ve veřejném seznamu ( 2016). Smluvní pokuta Smluvní pokutu lze sjednat i v jiné než písemné formě. Smluvní pokuta může spočívat i v jiném než peněžitém plnění. Věřitel má nárok na smluvní pokutu, i když dlužník porušení smluvní povinnosti nezavinil. Dlužník se může u soudu domáhat snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Uznání dluhu Úprava uznání dluhu v NOZ vychází převážně z ustanovení obchodního zákoníku. Důležitá je především domněnka, že platí-li dlužník úroky, má se za to, že uznal dluh (jistinu), z něhož úroky platí. Pravidlo se ale nepoužije v případě placení již promlčeného dluhu ( 2054).

15 Smluvní právo Manželství 15 Víte, že? Jedním z důvodů, pro který je dárce oprávněn dar odvolat, je nevděk obdarovaného. Změny u jednotlivých smluvních typů Již v úvodu jsme zmínili, že NOZ zahrnuje kromě smluv doposud upravených v občanském zákoníku i ty, které byly zařazeny v zákoníku obchodním. Důležité je připomenout, že NOZ navíc obsahuje i rozsáhlou úpravu smlouvy pojistné nebo smlouvy licenční, které jsou nyní ve zvláštních předpisech. Novinkou NOZ jsou ale i některé zcela nové typy smluv, které bychom v dosavadních předpisech těžko hledali. Zářným příkladem je smlouva o péči o zdraví ( 2636 a násl.) nebo výměnek ( 2707 a násl.). Vzhledem k velkému rozsahu, který je zvláštní části závazkového práva v NOZ vyhrazen, lze poukázat pouze na některé změny, kterých jednotlivé typové smlouvy doznaly. Na úvod je třeba zmínit, že mnohá ustanovení NOZ vycházejí z dosavadních předpisů, nemusíme se proto obávat radikálních změn, což podporuje navíc dispozitivní povaha většiny norem ve čtvrté části zákona. Darovací smlouva Úprava darovací smlouvy v NOZ obsahuje některé novinky, které dávají vodítka pro řešení nejasných situací, k nimž může dojít. Ve prospěch dárce je např. výslovně stanoveno, že nemusí platit úrok z prodlení, pokud dar (v peněžité podobě) dosud neodevzdal obdarovanému. Nedojde-li k uzavření darovací smlouvy, ale pouze ke slibu darování, zakládá NOZ osobě, která slib obdržela, výslovně právo na náhradu nákladů, které v očekávání daru vynaložila.

16 16 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Jedná se o projev zásady poctivosti, která vyžaduje, aby se strany pokud možno informovaly o skutečnostech, které mohou být pro druhou stranu významné (obdobně např. 1728). Pro dárce je naopak přínosné pravidlo obsažené v 2059, které mu umožňuje odstoupení od smlouvy v případě, kdy se od okamžiku uzavření smlouvy změní okolnosti do té míry, že by mu splnění smlouvy zamezovalo v plnění vyživovací povinnosti nebo by ohrozilo přímo jeho vlastní výživu. Pokud již k darování došlo, může dárce ze stejných důvodů dar odvolat dle Odvolat dar však nemůže dárce, který si stav nouze sám z hrubé nedbalosti přivodil, ne-li dokonce úmyslně ( 2071). Dalším důvodem, pro který je dárce oprávněn dar odvolat, je nevděk obdarovaného. Nevděčně se chová obdarovaný, který dárci (nebo osobě jemu blízké) ublížil úmyslně či z hrubé nedbalosti takovým způsobem, který je ve zjevném rozporu s dobrými mravy. Dle NOZ mohou nově odvolat dar i dědicové dárce. Ať už dar odvolává samotný dárce či některý z dědiců, stanoví mu k tomu zákon lhůtu jednoho roku, pouze rozlišuje okamžik, od kdy lhůta počíná běžet. Na rozdíl od dosavadního občanského zákoníku je nově připuštěno i darování pro případ smrti, které se zpravidla bude posuzovat jako odkaz ( 1594 a násl.). Koupě Právě v případě kupní smlouvy lze s jistotou říci, že sjednocení její úpravy na jednom místě je velkým přínosem. Dosavadní dvojkolejnost vytváří neopodstatněný rozdíl např. v situaci, kdy někdo prodává zboží, aniž by byl jeho vlastníkem. Nabývání od neoprávněného NOZ řeší jednotně v rámci převodu vlastnického práva ( 1109 a násl.). Úprava kupní smlouvy v NOZ je z velké části převzatá z obchodního zákoníku, oproti dosavadnímu občanskému zákoníku se tedy v NOZ mění např. následující pravidla: Přechod nebezpečí škody na věci Rozhodující není okamžik nabytí vlastnického práva k věci, nýbrž okamžik převzetí. Rozlišení je důležité především s ohledem na změnu koncepce smluvního převodu vlastnického práva, neboť kupující se stává vlastníkem již účinností smlouvy (nestanoví-li zákon či ujednání stran jinak). Práva z vadného plnění NOZ nepovažuje stejně jako obchodní zákoník za výchozí kritérium pro rozlišení práv kupujícího z vadného plnění otázku, jestli se jedná o vadu opravitelnou či neopravitelnou, nýbrž intenzitu porušení smlouvy ( 2106 a 2107). Po vzoru obchodního zákoníku stanoví i NOZ, že v případě neuplatnění práv z vadného plnění v předepsané lhůtě nedochází k jejich zániku, neboť soud k marnému uplynutí lhůty přihlédne jen, namítne-li tento fakt prodávající. NOZ od sebe odděluje práva, která kupujícímu v důsledku vadného plnění zakládá přímo zákon a práva vyplývající ze záruky za jakost. Rozdíl spočívá v tom, že zákonná odpovědnost za vady (dle

17 Víte, že? Rozhodující pro přechod nebezpečí škody na věci není okamžik nabytí vlastnického práva k věci, nýbrž okamžik převzetí a násl.) se vztahuje na vady, které věc měla již při převzetí věci (ačkoli se projevily později), zatímco za vady vzniklé po převzetí zboží odpovídá jen ten prodávající, který vadu způsobil porušením své povinnosti, nebo výslovně převzal záruku za jakost ( 2113 a násl.). Změnou NOZ je prodloužení lhůty k uplatnění práv ze zákonné odpovědnosti za skryté vady věci ze 6 měsíců na 2 roky ( 2112), kdy bylo opět převzato řešení obchodního zákoníku. Jedná se tedy o odchylku od obecné úpravy v obecné části závazkového práva ( 1921). Koupě nemovité věci NOZ v 2128 a násl. zvlášť upravuje specifika kupní smlouvy, jejímž předmětem je nemovitá věc. Důležitá je zejména možnost sjednání výhrad ke kupní smlouvě s věcněprávní povahou. Kromě předkupního práva může být zřízeno věcné právo nově i ujednáním o následujících výhradách ( 2132 a násl.). Výhrady s povahou věcného práva Výhrada vlastnického práva Právo zpětné koupě Zákaz zcizení nebo zatížení Právo lepšího kupce Koupě na zkoušku

18 18 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Má-li věcné právo vzniknout k nemovitosti zapsané do veřejného seznamu, musí být do něj zapsána i výhrada, jinak má účinky pouze v rámci smluvního vztahu. Je-li předmětem koupě stavba spojená se zemí pevným základem, stanoví 2129 zvláštní, pětiletou lhůtu pro uplatnění práv ze skrytých vad stavby. Ani zde soud nezkoumá marné uplynutí lhůty z vlastní iniciativy, ale jen k námitce prodávajícího. Koupě závodu Koupě závodu nahrazuje dosavadní smlouvu o prodeji podniku, nejedná se však o totéž, neboť pojem obchodního závodu není zcela totožný s definicí podniku v obchodním zákoníku. Závodem je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, na rozdíl od obchodního zákoníku tudíž nově zahrnuje i dluhy ( 495). Závod je nadále hromadnou věcí, převodem závodu se tedy stává nabyvatel vlastníkem, věřitelem i dlužníkem z dluhů, které k závodu náleží. Kupující však přejímá jen ty dluhy, jejichž existenci musel alespoň rozumně předpokládat. O prodeji závodu je nově povinen své dlužníky i věřitele informovat prodávající. Souhlas věřitele s převzetím dluhu nadále není třeba, pro prodávajícího je však výhodné jej získat, neboť se tím zbavuje ručení za jejich splnění ( 2117). Udělení výslovného souhlasu věřitele má nově význam i pro možnost domáhat se rozhodnutí o relativní neúčinnosti smlouvy o prodeji závodu ( 2181). Věřitel, který s prodejem nesouhlasil, se může prohlášení neúčinnosti dovolávat v kratší lhůtě 1 měsíce od doby, kdy se o prodeji dozvěděl, nejpozději však do 3 let (objektivní lhůta byla tedy naopak prodloužena). Převádí-li se v rámci obchodního závodu nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí, je i nadále třeba vklad práva do této evidence. Totéž platí i pro jiná práva evidovaná ve veřejném seznamu ( 2180). O koupi závodu se bude jednat i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnost závodu ( 2175 odst. 1 NOZ). Smlouva o dílo Taktéž smlouva o dílo v NOZ čerpá z dosavadní právní úpravy, převážně z obchodního zákoníku. Co však do NOZ převzato nebylo, je zvláštní část o zhotovení věci na zakázku a ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci.

19 Víte, že? Zhotovitel je nově oprávněn zhotovenou věc prodat, jestliže ji objednatel včas nepřevezme. Provedení díla a nabytí vlastnického práva Nová jsou pravidla pro nabývání vlastnického práva k předmětu díla. Ust a násl. rozlišují dle toho, jestli se jedná o věc určenou jednotlivě či podle druhu a podle místa, kde zhotovitel dílo provádí. Nabytí vlastnického práva Objednatel se stává vlastníkem Zhotovitel se stává vlastníkem Zpravidla je-li věc určená jednotlivě. Jedná se o věc určenou dle druhu, která byla zhotovena u objednatele (na jeho pozemku či na pozemku, který za tím účelem opatřil). Zpravidla jeli věc určená podle druhu. Jedná se o věc individuálně určenou, kterou zhotovitel zpracoval na jiném místě než u objednatele, nebo je hodnota díla stejná či vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci. Okamžikem provedení díla zákon nerozumí pouze moment jeho předání, nýbrž vyžaduje i předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu ( 2065). Vykazuje-li dílo drobné vady, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, nemá objednatel právo odmítnout převzetí díla. Objednatel má možnost dílo převzít s výhradou či bez výhrad, což má důsledky na případnou možnost přiznání práv ze zjevných vad díla.

20 20 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Ztíží-li se provedení díla (a tím i prodraží) pro mimořádnou okolnost blížící se svým charakterem vyšší moci, má zhotovitel právo domáhat se nápravy u soudu. Ten může buď navýšit smluvenou cenu, nebo závazek zrušit a rozhodnout o vypořádání stran. Práva z vadného plnění Pro otázky vad díla je nutné vycházet nejen z ustanovení o vlastní smlouvě o dílo ( 2586 a násl.), nýbrž nahlédnout i do ustanovení o kupní smlouvě ( 2099 a násl., zejména 2113 a násl.), neboť úprava vad plnění v rámci kupní smlouvy se použije podpůrně. NOZ navíc v ustanoveních 2623 a násl. zvlášť řeší práva a povinnosti ze smluv, jejichž předmětem díla je stavba. NOZ od sebe jasně odděluje práva vznikající objednateli v důsledku vad plnění přímo ze zákona a ta, která mu vzniknou ze záruky za jakost. Na rozdíl od dosavadní občanskoprávní úpravy NOZ nestanoví zákonnou záruku za jakost, počítá tudíž zejména s jejím dobrovolným převzetím ze strany zhotovitele. Naopak po vzoru obchodního zákoníku NOZ vychází z pravidla, že zhotovitel odpovídá pouze za vady, které má dílo při předání díla ( 2617), což platí i pro (skryté) vady projevené později. Skrytou vadu díla musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při náležité pečlivosti zjistit, nejpozději do 2 let od předání díla ( 2618). Marné uplynutí lhůty však musí namítnout zhotovitel, pokud se tak nestane, může soud objednateli přiznat nárok i v případě, že lhůtu nedodržel. Je-li předmětem díla stavba, je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 5 let ( 2629). Nájem Úprava nájmu v NOZ vychází z dosavadní právní úpravy v občanském zákoníku, dochází však např. k následujícím změnám: Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne. Je-li pronajatá věc zapsána do veřejného seznamu, může (nemusí) být zapsáno i právo nájmu. Má se za to, že nájem ujednaný na dobu delší než 50 let byl sjednán na dobu neurčitou (během prvních 50 let mohou strany nájem vypovědět jen z ujednaných důvodů). Nájemce, kterého v jeho užívacím právu ruší třetí osoba, se může sám domáhat ochrany ( 2211, 1044). Nájemce je oprávněn dát věc do podnájmu pouze se souhlasem pronajímatele, jinak se jedná o hrubé porušení povinností nájemce, pro které může pronajímatel nájem ihned vypovědět ( 2215, 2232). Pronajímatel již pro zajištění nájemného nemá zástavní právo k movitým věcem nacházejícím se na pronajaté věci NOZ mu zakládá pouze právo zadržovací ( 2234).

21 Smluvní právo Změny u jednotlivých smluvních typů Víte, že? Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne. Omezení v užívání pronajaté věci Nájemce je sice povinen strpět provádění nezbytných oprav věci, ale trvá-li oprava vzhledem k době nájmu nepřiměřeně dlouho, nebo ztěžuje užívání věci nad míru obvyklou, zakládá mu 2210 nárok na slevu z nájemného. Za situace, kdy opravy užívání zcela zamezují užívání věci, má nájemce nárok na to, aby mu pronajímatel poskytl k užívání jinou věc, jinak může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Zákon nájemci k uplatnění zmíněných nároků neukládá žádné časové omezení, jak činí dosavadní občanský zákoník. Stejné nároky nájemci NOZ přiznává i v případě rušení nájmu třetí osobou, která se domáhá vyklizení pronajaté věci nájemcem. Nájemce může nájem vypovědět pouze, pokud mu pronajímatel neposkytne dostatečnou ochranu ( 2212). Změna vlastnictví NOZ zachovává pravidlo, že při změně vlastníka pronajaté věci nájem nezaniká ( 2221). Zavádí ale některé novinky: Nabyvatele nezavazují ujednání stran nájemní smlouvy, která by mu zakládala povinnosti nad rámec zákona (jinak je tomu, věděl-li o nich). Nabyvatel, který pronajatou věc nabyl úplatně, má právo nájem ve lhůtě 3 měsíců vypovědět, pokud např. při koupi neměl rozumný důvod pochybovat o tom, že věc není pronajata (to neplatí pro nájem bytu, v němž nájemce bydlí).

22 Víte, že? 22 NOZ nebrání pronájmu bytu, který sice není rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení, ale je fakticky k bydlení vhodný a zdravotně způsobilý. Režim dosavadních nájemních smluv I smlouvy uzavřené do se dle 3074 odst. 1 po nabytí účinnosti NOZ podřídí jeho ustanovením. Vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé před 1. lednem 2014, se však budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů. Je-li předmětem nájmu movitá věc, bude se nájem nadále řídit ustanoveními dosavadního občanského zákoníku. Nájem bytu Ustanovení o nájmu bytu ( 2235 a násl.) sledují zajištění bytových potřeb nájemce. Východiskem pro otázku, jestli se na daný vztah použije tato speciální úprava, je tudíž účel nájmu, nikoli obsah kolaudačního rozhodnutí. Úpravě nájmu se proto podřídí i případy, kdy pro uspokojování potřeb bydlení bude pronajatý např. celý dům či třeba houseboat, dostatečně vybavený obytný vůz apod. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení, ustanovení o nájmu bytu se nepoužijí.

Věcná práva v novém občanském zákoníku

Věcná práva v novém občanském zákoníku Věcná práva v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Náhrada újmy v novém občanském zákoníku

Náhrada újmy v novém občanském zákoníku Náhrada újmy v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více