STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání VZ příloha č. 1. seznam stat. orgánů nebo členů stat.orgánů dle odst. 3 písm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání VZ příloha č. 1. seznam stat. orgánů nebo členů stat.orgánů dle odst. 3 písm."

Transkript

1 STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 Druh veřejné Požadavky na nabídku dle 71 odst. 9 Požadavky na nabídku dle 68 odst. 2 (další jazyk zpracování nabídky podpis návrhu smlouvy dokumenty požadované zákonem či zadavatelem) seznam stat. orgánů nebo členů stat.orgánů dle odst. 3 písm. a) Požadavky na nabídku dle 68 odst. 3 seznam vlastníků akcií dle odst.3 písm.b) má-li dodavatel formu a.s. uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu - písm. c) Základní kvalifikační předpoklady dle 53, odst. 1 písm. a) až k) podlimitní český uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; u PO způsobem dle OR nebo na základě plné moci tytéž jako u podlimit. a nadlimitních s výjimkou dokladu o zajištění jistoty viz Poznámka 1 seznam nebo negativní seznam čestné čestné ne starší 90 dnů nadlimitní viz Poznámka 2 Zpracoval: OSM strana 1

2 STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 POZNÁMKA 1:, 2. doklad o zajištění jistoty, 3. seznam subdodavatelů s věcně vymezeným rozsahem plnění, které budou v rámci subdodávek dodavateli poskytovat, 4. oceněný položkový rozpočet, 5. krycí list nabídky, 6. kontaktní údaje pro e-aukci, 7. dokumenty prokazující splnění kvalifikace, 8. čestné o ekonomické a fin. způsobilosti splnit veřejnou zakázku 9. další dokumenty požadované zadavatelem. POZNÁMKA 2: 1. kopie výpisu z RT pro prokázání kvalifikace dle písm. a),b) ne starší než 90 dnů 2. kopie potvrzení FÚ pro prokázání kvalifikace dle písm. f) ne starší než 90 dnů 3.čestné, že dodavatel nemá nedoplatek vtahující se ke spotřební dani ne starší než 90 dnů 4. kopie potvrzení SSZ pro prokázání kvalifikace dle písm. h) ne starší než 90 dnů 5.čestné pro prokázání kvalifikace dle písm. c),d),e),g),i),j), k) ne starší než 90 dnů. výpis z OR či jiné obdob.evidence, je-li dodavatel zapsán Profesní kvalifikační předpoklady ( 54) doklad o oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu doklad o odborné způsobilosti dodavatele či jiné osoby Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) u vázaných a koncesovaných živností čestné čestné (je-li čestné relevantní) podlimitní nadlimitní ANO s výjimkou ZPŘ ZPŘ: čestné ANO s výjimkou ZPŘ ZPŘ: čestné (viz poznámka 3) čestné POZNÁMKA 3: čestné o autorizaci v oborech: pozemní stavby technologická zařízení staveb technika prostředí staveb statika a dynamika staveb městské inženýrství požární bezpečnost staveb stavby vod.hosp. a krajinného inženýrství mosty a inžen. konstrukce geotechnika stavby pro plnění funkce lesa podle předmětu příslušné Zpracoval: OSM strana 2

3 STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 podlimitní nadlimitní seznam stavebních prací s cenou, dobou a místem plnění seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let; (poznámka 4) Technické kvalifikační předpoklady ( 56) osvědčení objednatelů o řádném a od- borném provedení seznam techniků či tech. útvarů (zejména kontrola jakosti) opatření z oblasti ochrany životního prostředí přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele podílejících se na obdobného rozsahu za posled.3 roky Podle povahy předmětu plnění přehled nástrojů či pomůcek, provoz. a tech. zařízení k osvědčení o vzdělání a odbor. kvalifikaci dodavatele či ved. zaměstnance a osob v obd. postavení ANO (1 až 3 pracovníci) POZNÁMKA 4: pokud požadovaný rozsah referenčních zakázek v souhrnu dosáhne dvojnásobku předpokládané hodnoty, vyžaduje se písemné odůvodnění; hodnota stav. prací u jednotlivé položky v seznamu nesmí překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné Zpracoval: OSM strana 3

4 STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 Bankovní záruky Smluvní sankce Druh veřejné záruka za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla Záruka za odstraňování vad v záruční době Sankce pokuta za každý i započatý den prodlení pokuta za každé prokazatelné porušení samostatně pokuta při výpovědi smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele viz Poznámka 5 a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla 1 000,00 Kč b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady 1 000,00 Kč 5 % z celkové ceny díla podlimitní nadlimitní max. 10,00 % předpokládané hodnoty bez DPH max. 15,00 % předpokládané hodnoty bez DPH viz Poznámka 6 POZNÁMKA 5: a) s termínem dokončení díla 0,5 % z ceny díla, b) s jakýmkoli termínem, jenž je v čas.harmonogramu postupu provedení díla označen jako závazný 0,5 % ceny díla, c) s odstraněním staveniště 0,5 % z ceny díla, d) s předáním komplet. dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení 0,5 % z ceny díla, e) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla 0,5 % z ceny díla, f) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,5 % z ceny díla. POZNÁMKA 6: a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla 1 000,00 Kč u zakázek v předpokl. hodnotě do 50 mil. Kč 5 000,00 Kč u zakázek v předpokl. hodnotě mil. Kč ,00 Kč u zakázek v předpokl. hodnotě mil. Kč ,00 Kč u zakázek v předpokl. hodnotě mil. Kč b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady 1 000,00 Kč u zakázek v předpokl. hodnotě do 50 mil. Kč 5 000,00 Kč u zakázek v předpokl. hodnotě mil. Kč ,00 Kč u zakázek v předpokl. hodnotě mil. Kč ,00 Kč u zakázek v předpokl. hodnotě mil. Kč. Zpracoval: OSM strana 4

5 STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 Jistota * ( 67 Z) Rezerva investora podlimitní nadlimitní do 2 % předpoklád. hodnoty nebo do 5 % předpokládané hodnoty, jestliže bude použita elektronická aukce až 20 % podle druhu stavebních prací Technické podmínky, odůvodněné specifické tech. požadavky (obalovny, zajištění beton. směsi ) podle předmětu (do zadávacích podmínek bude podrobně specifikováno s odůvodněním) Zpracoval: OSM strana 5

6 DODÁVKY A SLUŽBY Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 Druh veřejné Požadavky na nabídku dle 71 odst. 9 Požadavky na nabídku dle 68 odst. 2 (další jazyk zpracování nabídky podpis návrhu smlouvy dokumenty požadované zákonem či zadavatelem) Požadavky na nabídku dle 68 odst. 3 seznam stat. orgánů nebo členů stat. orgánů dle odst. 3 písm. a) seznam vlastníků akcií dle odst.3 písm. b) má-li dodavatel formu a.s. uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu - písm. c) Základní kvalifikační předpoklady dle 53, odst. 1 písm. a) až k) podlimitní nadlimitní český uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; u PO způsobem dle OR nebo na základě plné moci tytéž jako u podlimit. a nadlimitních s výjimkou dokladu o zajištění jistoty viz Poznámka 7 seznam nebo negativní seznam čestné čestné ne starší 90 dnů viz Poznámka 8 POZNÁMKA 7:, 2. doklad o zajištění jistoty, 3. seznam subdodavatelů s věcně vymezeným rozsahem plnění, které budou v rámci subdodávek dodavateli poskytovat, 4. oceněný položkový rozpočet, 5. krycí list nabídky, 6. kontaktní údaje pro e-aukci, 7. dokumenty prokazující splnění kvalifikace, 8. čestné o ekonomické a fin. způsobilosti splnit veřejnou zakázku 9. další dokumenty požadované zadavatelem. POZNÁMKA 8: 1. kopie výpisu z RT pro prokázání kvalifikace dle písm. a),b) ne starší než 90 dnů 2.kopie potvrzení FÚ pro prokázání kvalifikace dle písm. f) ne starší než 90 dnů 3.čestné, že dodavatel nemá nedoplatek vtahující se ke spotřební dani ne starší než 90 dnů 4. kopie potvrzení SSZ pro prokázání kvalifikace dle písm. h) ne starší než 90 dnů 5.čestné pro prokázání kvalifikace dle písm. c),d),e),g),i),j), k) ne starší než 90 dnů. Zpracoval: OSM strana 6

7 DODÁVKY A SLUŽBY Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 výpis z OR či jiné obdob. evidence, je-li dodavatel zapsán Profesní kvalifikační předpoklady ( 54) doklad o oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu doklad o členství v profesní komoře či jiné organizaci doklad o odborné způsobilosti dodavatele či jiné osoby Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) u vázaných a koncesovaných živností čestné čestné čestné podle předmětu podle předmětu (autorizace v požadovaném oboru) podlimitní nadlimitní kopie dokladu ne starší než 90 dnů čestné Jistota * ( 67 Z) Technické podmínky, odůvodněné specifické tech. požadavky podlimitní nadlimitní do 2 % předpoklád. hodnoty nebo do 5 % předpokládané hodnoty, jestliže bude použita elektronická aukce podle předmětu (do zadávacích podmínek bude podrobně specifikováno s odůvodněním) Zpracoval: OSM strana 7

8 DODÁVKY A SLUŽBY Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 podlimitní nadlimitní seznam významných dodávek nebo služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech seznam s uvedením rozsahu a doby plnění u dodávek a rozsahu a doby poskytnutí u služeb. Počet významných dodávek či služeb stanoví zadávající dle povahy předmětu plnění předpokládané hodnoty veřejné Poznámka 8a seznam techniků či tech. útvarů (zejména kontrola jakosti) dle povahy předmětu plnění Technické kvalifikační předpoklady ( 56) vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele podílejících se na obdobného rozsahu za posled.3 roky přehled nástrojů či pomůcek, provoz. a tech. zařízení k ANO (pouze u dodávek) dle povahy předmětu plnění (pouze u služeb) osvědčení o vzdělání a odbor. kvalifikaci dodavatele či ved. zaměstnance a osob v obd. postavení ANO (1 až 3 pracovníci) (pouze u služeb) opatření z oblasti ochrany životního prostředí doklad o shodě požadovaného výrobku dle povahy předmětu plnění (pouze u služeb) ANO (pouze u dodávek) např. dle zákona o tech. požadavcích na výrobky POZNÁMKA 8a: pokud požadovaný rozsah referenčních zakázek v souhrnu dosáhne trojnásobek předpokládané hodnoty, vyžaduje se písemné odůvodnění Zpracoval: OSM strana 8

9 DODÁVKY A SLUŽBY Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 Bankovní záruky Smluvní sankce (pokuty) záruka za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů dodaného zboží či poskytnutých služeb záruka za odstraňování vad v záruční době sankce (pokuta) za každý i započatý den prodlení pokuta za každé prokazatelné porušení pokuta při výpovědi smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele podlimitní max. 10 % předpokládané hodnoty bez DPH Poznámka 10 max. 15 % předpokládané hodnoty bez DPH Poznámka 10 viz Poznámka 9 a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla Kč b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady Kč 5 % z celkové ceny nadlimitní POZNÁMKA 9: a) s termínem plnění předmětu 0,5 % z ceny b) s jakýmkoli termínem, jenž je v čas.harmonogramu plnění předmětu označen jako závazný 0,5 %z ceny, c) s předáním komplet. dokladů nezbytných k užívání předmětu 0,5 % z ceny, d) s odstraněním vad a nedodělků - oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla... 0,5% z ceny, e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 0,5% z ceny. POZNÁMKA 10: pokud výše bankovní záruky přesáhne 5 %, vyžaduje se písemné odůvodnění Zpracoval: OSM strana 9

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2.

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2. Odůvodnění veřejné zakázky ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Polička dle 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v platném znění Stručný popis projektu: Předmětem projektu je

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná OPEUČNI IllNTEOROVANý EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí 'ZIT;:;'~ PRO MISTNI ~ CR ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno o 00 :.....::: MINISTERSTVO VNITRA

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Nový kompletní transmisní elektronový mikroskop (TEM) s FEG katodou typu Schottky a urychlovacím napětím do 200 kv, s možností práce ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více