2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin"

Transkript

1

2 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin Přístup k informacím Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu Mapový portál Oblastních plánů rozvoje lesů Evropský seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu Kategorie zdrojů reprodukčního materiálu Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný Zdroje reprodukčního materiálu kategorie selektovaný Zdroje reprodukčního materiálu kategorie kvalifikovaný Zdroje reprodukčního materiálu kategorie testovaný Druh vlastnictví zdrojů reprodukčního materiálu Využívání zdrojů reprodukčního materiálu ke sběru semenného materiálu Podíl kategorií na celkových sběrech semenného materiálu Genové základny Ústřední evidence genových základen Aktualizace ústřední evidence Lesní semenářství Produkce semenného materiálu Kontrola získávání reprodukčního materiálu lesních dřevin Lesní školkařství Školkařská činnost Plocha lesních školek Rozpěstovaný sadební materiál Uvádění reprodukčního materiálu do oběhu Licence Uvádění sadebního materiálu do oběhu Vývoz a dovoz reprodukčního materiálu Obchodní výměna RM lesních dřevin mezi členskými zeměmi ES Mezinárodní obchod - třetí země Kontrola dodavatelů Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin Souhrn Prameny Přílohy Seznam zkratek dřevin použitých příloze č Rozpěstovaný sadební materiál hlavních druhů dřevin podle přírodních lesních oblastí a lesních vegetačních stupňů Uznané zdroje v České republice členěné dle přírodních lesních oblastí, dřevin a kategorií reprodukčního materiálu, tabulky č. 1 až 41, uznané zdroje v České republice členěné na jehličnaté a listnaté dřeviny

3 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Úvod V souladu s Pověřením Ministerstva zemědělství vydaným Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen ÚHÚL) č. j. 1103/2014-MZE ze dne , Předmětem činnosti organizační složky státu ÚHÚL Brandýs nad Labem bodů 19 a 20, zákonem č. 149/2003 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a jeho prováděcími vyhláškami č. 29/2004 Sb. v platném znění, č. 393/2013 Sb. a č. 132/2014 Sb. (dále jen vyhláška) vykonává ÚHÚL odborné úkony a kontrolu v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a odborné úkony a kontrolu v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. ÚHÚL je ve smyslu zákona a vyhlášky tzv. pověřenou osobou (zákon, 30, odst. 1). Na základě výše uvedeného vykonával ÚHÚL v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v roce 2015 činnosti uvedené v 30, odst. 2) zákona, podle kterého pověřená osoba: a) koordinuje Národní program, b) provádí hodnocení Národního programu a předkládá ho ministerstvu ( 2a odst. 3), c) ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin ( 2b odst. 3), d) zařazuje ( 2c odst. 1), mění ( 2e odst. 1) nebo zrušuje zařazení ( 2e odst. 2) genetického zdroje do Národního programu, e) vede ústřední evidenci ( 2d odst. 4, 2g odst. 2, 2i odst. 2, 6 odst. 6, 18 a 24 odst. 3), f) ukládá předání dokumentace o genetických zdrojích a vzorků genetických zdrojů ( 2g odst. 3), g) přijímá oznámení právního nástupce o úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu ( 2g odst. 4), h) přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při následném vegetativním množení, i) je oprávněna být přítomna při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů 3

4 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, j) vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a vede o tom evidenci, k) vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci, l) uznává zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu, prodlužuje dobu uznání a zrušuje uznání, m) přiděluje uznaným jednotkám evidenční čísla, n) slučuje uznané zdroje reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky, o) doporučuje omezení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu nebo navrhuje stanovení ochranné lhůty v těchto porostech, p) povoluje mýtní úmyslnou těžbu v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, nebo v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, kde došlo ke stanovení ochranné lhůty, q) vyhlašuje genové základny a stanovuje způsob hospodaření v genových základnách, r) plní práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty ( 25c odst. 1), s) na základě pověření ministerstva vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto informace orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem, t) vykonává kontrolu ( 31), u) ukládá zvláštní opatření ( 36 odst. 2 a 3). Pověřená osoba dále vypracovala tuto Zprávu. 4

5 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin 2.1 Přístup k informacím Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu Ústřední evidenci uznaných jednotek na území České republiky vede pověřená osoba v Rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu, přičemž u každé uznané jednotky eviduje druh dřeviny, kategorii reprodukčního materiálu (dále jen RM), typ zdroje RM, evidenční číslo, polohu, nadmořskou výšku nebo výškové pásmo, plochu, původ a v případě testovaného RM údaj o tom, zda jde o geneticky modifikovaný organismus. Systém evidence reprodukčního materiálu ERMA2 je veřejně přístupný na internetovém portálu Ministerstva zemědělství zde: Obrázek úvodní stránka veřejné internetové aplikace ERMA Mapový portál Oblastních plánů rozvoje lesů Grafickým způsobem prezentace informací o uznaných zdrojích reprodukčního materiálu je mapový server Oblastních plánů rozvoje lesů provozovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem na webové adrese nebo 5

6 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Obrázek náhled do mapového portálu Oblastních plánů rozvoje lesů Aplikace zobrazuje jednak vrstvy funkčního potenciálu lesů a také deklarované funkce lesů. Jako funkční potenciál je v tomto přídě zobrazována vrstva fenotypové klasifikace lesních porostů, vrstva významných a cenných populací lesních dřevin a vrstva založených semenných porostů. Jako deklarovaná funkce je zobrazována vrstva uznaných zdrojů reprodukčního materiálu typu lesní porost a vyhlášená genová základna. Pro zobrazení objektů je nutné v levé části vybrat zobrazení požadovaných vrstev Evropský seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu Každý členský stát Evropské unie je povinen v souladu s článkem 10 Směrnice Rady 1999/105/ES zřídit národní rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a tento v podobě standardizované v souladu s Nařízením Komise č. 1597/2002 na požádání Komisi předložit. Předkládaný formát rejstříku je označen jako Národní seznam. Národní seznam je Komisi předáván každoročně se stavem k Kalendářního roku. Komise provozuje sémantickou databázi - Evropský seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu FOREMATIS, kde jsou Národní seznamy všech členských států načteny a prezentovány. Evropský seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu 6

7 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 lesních dřevin, je možné veřejně prohlížet na webové adrese Pověření pracovníci úředního subjektu EU (pověřená osoba, Ministerstvo zemědělství České republiky) mají oprávnění předkládat a validovat Národní seznamy členských států směrem ke Komisi prostřednictvím tohoto systému. Takový přístup již není veřejný a je chráněným přístupem. Obrázek náhled do sémantické databáze Evropského seznamu uznaných zdrojů 7

8 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2.2 Kategorie zdrojů reprodukčního materiálu Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný Nejnižší stupeň kvalitativní selekce představuje kategorie zdroje reprodukčního materiálu (dále jen ZRM) identifikovaný. Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu se uznávají zdroje semen nebo porosty zařazené do fenotypové třídy C. Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu je možné uznat také porosty fenotypové třídy A nebo B všech dřevin mimo tak zvané vybrané dřeviny (smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý), nebyly-li uznány jako zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu. K eviduje pověřená osoba v DS ERMA2 celkem ,05 ha plochy zdroje typu porost v uznaných jednotkách a 480 uznaných jednotek zdroje typu zdroj semen. Tabulka Zdroje RM kategorie identifikovaný (ha) Typ zdroje Porost A 115,73 87,92 Porost B 2 564, ,64 Porost C , ,49 Celkem 71002, ,05 identifikovaný Zdroj semen Počet stromů ve zdrojích semen Významnější informací, než počet uznaných jednotek typu zdroje zdroj semen, je počet stromů v nich. Vzhledem k nekvalitě tohoto typu zdroje a nevhodnosti využití pro lesní hospodářství je jejich počet v jedné uznané jednotce vysoký, přičemž trend vývoje počtu stromů ve zdrojích semen je vzrůstající. Jedná se o uznané jednotky, které jsou pestrou směsí jedinců rostoucích na různých místech, v několika katastrálních územích, v různých nadmořských výškách. Reprodukční materiál použitý pro obnovu lesa nebo zalesňování pocházející z těchto zdrojů je pro vlastníka lesa tou nejhorší investicí. 8

9 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Graf podíl fenotypových tříd zdrojů RM kategorie identifikovaný, typ zdroje porost Podíl fenotypových tříd Porost A Porost B Porost C ZRM kategorie identifikovaný porost jehličnatých dřevin V roce 2015 byly evidovány zdroje reprodukčního materiálu (dále jen ZRM) kategorie identifikovaný u celkem 15 druhů jehličnatých dřevin. Celková plocha ZRM této kategorie činila 4 324,39 ha. V přehledu ZRM dle dřevin se vyskytují i smrk ztepilý, borovice lesní a modřín evropský, jejichž reprodukční materiál je dle zákona č. 149/2003 Sb. možné uvádět do oběhu pouze v kategorii selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. Obdobně zákon o lesích zařazuje tyto dřeviny mezi tzv. vybrané, u kterých je možné k obnově lesa a k zalesňování použít pouze reprodukční materiál pocházející ze zdrojů kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, a to i pro vlastní potřebu. Legislativa však do nezakazovala uznávat ZRM těchto dřevin v kategorii identifikovaný. Použití reprodukčního materiálu pocházející z těchto zdrojů je však výjimečné, a to pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství v případě nedostatku reprodukčního materiálu kategorií selektované a výše. Uznávání takových zdrojů již neprobíhá. 9

10 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Smrk ztepilý (Picea abies) Plocha ZRM smrku ztepilého činila v roce 2015 v kategorii identifikovaný 423,81 ha. Borovice lesní (Pinus sylvestris) Plocha ZRM borovice lesní činila v roce 2015 v kategorii identifikovaný 50,34 ha. Modřín opadavý (Larix decidua) Plocha ZRM modřínu opadavého činila v roce 2015 v kategorii identifikovaný 90,89 ha. Ostatní jehličnaté Plocha ZRM kategorie identifikovaný ostatních jehličnatých druhů dřevin v roce 2015 byla 3 759,35 ha. Nejvýznamněji zastoupenou dřevinou z této skupiny dřevin je jedle bělokorá, která dosahuje plochy 2 088,79 ha. Tabulka Zdroje RM kategorie identifikovaný porost jehličnatých dřevin (ha) Druh dřeviny Smrk ztepilý 424,20 423,81 Borovice lesní 50,34 50,34 Modřín opadavý 90,89 90,89 Jedle bělokorá 2 048, ,79 Ostatní jehličnaté 1 650, ,56 Celkem 4264, ,39 Graf Zdroje RM kategorie identifikovaný - porost jehličnatých dřevin Podíl dřevin Smrk ztepilý Borovice lesní Modřín opadadvý Jedle bělokorá Ostatní jehličnaté ZRM kategorie identifikovaný - porost listnatých dřevin V roce 2015 byly evidovány ZRM kategorie identifikovaný u celkem 54 druhů listnatých dřevin. Celková plocha ZRM této kategorie činila ,66 ha. 10

11 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Buk lesní (Fagus sylvatica) Buk lesní, jako jedna z hlavních listnatých dřevin v České republice, dosáhla v roce 2015 plochy ZRM kategorie identifikovaný ,94 ha. Dub letní (Quercus robur) Dub letní představuje hospodářsky významný listnatý druh dřeviny zejména nižších poloh. V roce 2015 dosáhla plocha ZRM kategorie identifikovaný 9 139,49 ha. Dub zimní (Quercus petraea) Stejně hospodářsky významným druhem dubu jako je dub letní je v ČR dub zimní. V roce 2015 dosáhla plocha ZRM kategorie identifikovaný ,43 ha. Ostatní listnaté Plocha ZRM kategorie identifikovaný ostatních listnatých druhů dřevin v roce 2015 byla ,77 ha. Nejvýznamněji zastoupenou dřevinou z této skupiny dřevin je bříza bělokorá, která dosahuje plochy 5 699,27 ha. Tabulka Zdroje RM kategorie identifikovaný - porost listnatých dřevin (ha) Druh dřeviny Buk lesní Dub letní Dub zimní Bříza bělokorá Ostatní listnaté Celkem , , , , , , , , , , , ,66 11

12 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Graf Zdroje RM kategorie identifikovaný - porost listnatých dřevin Podíl dřevin Buk lesní Dub letní Dub zimní Bříza bělokorá Ostatní listnaté Zdroje reprodukčního materiálu kategorie selektovaný Nejrozšířenějším a nejčastěji využívaným zdrojem reprodukčního materiálu lesních dřevin používaného k obnově lesa je zdroj reprodukčního materiálu kategorie selektovaný. Za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pouze porost zařazený do fenotypové třídy A nebo B, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště. Podle původu, objemové produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu se porost při fenotypové klasifikaci zařazuje do fenotypových tříd, a to A, B, C nebo D. Porosty fenotypové třídy A jsou hospodářsky vysoce hodnotné porosty, které jsou autochtonní, nebo nejsou-li autochtonní, vynikají množstvím nebo kvalitou produkce, morfologickými znaky či odolností. Porosty fenotypové třídy B jsou porosty nadprůměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu. Porosty fenotypové třídy B je možné se souhlasem vlastníka zdroje v rámci stejné přírodní lesní 12

13 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 oblasti, stejného lesního vegetačního stupně, téhož druhu dřeviny a téhož vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Porosty fenotypové třídy A se neslučují, a proto jeden porost tvoří vždy jednu uznanou jednotku. K je evidováno ,66 ha plochy zdroje typu porost v uznaných jednotkách. Plocha porostů fenotypové třídy činí A je 8 727,66 ha. Porostů fenotypové třídy B je uznáno ,00 ha. Tabulka Zdroje RM kategorie selektovaný (ha) Druh dřeviny Porost A 8 514, ,66 Porost B , ,00 Celkem selektovaný , ,66 Graf Zdroje RM kategorie selektovaný podíl fenotypových tříd porostů Podíl fenotypových tříd Porost "A" Porost "B" ZRM kategorie selektovaný - porost jehličnatých dřevin V roce 2015 byly evidovány ZRM kategorie selektovaný u celkem 12 druhů jehličnatých dřevin. Celková plocha ZRM této kategorie činila ,54 ha. Smrk ztepilý (Picea abies) Smrk ztepilý jako hlavní jehličnatá dřevina v České republice dosáhl plochy ZRM kategorie selektovaný ,82 ha. Borovice lesní (Pinus sylvestris) Borovice lesní jako druhá lesnicky nejvýznamnější jehličnatá dřevina v České republice dosáhla plochy ZRM kategorie selektovaný 8 456,22 ha. 13

14 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Modřín opadavý (Larix decidua) Plocha ZRM kategorie selektovaný této dřeviny činila v roce 2015 celkem 1 793,87 ha. Ostatní jehličnaté Plocha ZRM kategorie selektovaný ostatních jehličnatých druhů dřevin byla v roce 2015 v součtu 2 726,63 ha. Nejvýznamněji zastoupenou dřevinou z této skupiny dřevin je jedle bělokorá, jejíž ZRM kategorie selektovaný dosahují plochy 1 687,80 ha. Tabulka Zdroje RM kategorie selektovaný - porost jehličnatých dřevin dle fenotypových tříd A a B (ha) Druh dřeviny A B Celkem A B Celkem Smrk ztepilý 4 218, , , , , ,82 Borovice lesní 527, , ,85 504, , ,22 Modřín opadavý 259, , ,31 215, , ,87 Jedle bělokorá 223, , ,95 222, , ,80 Ostatní jehličnaté 86,70 347,14 433,84 86,19 952, ,83 Celkem 5316, , , , , ,54 Graf Zdroje RM kategorie selektovaný - porost jehličnatých dřevin Podíl dřevin Smrk ztepilý Borovice lesní Modřín opadadvý Jedle bělokorá Ostatní jehličnaté 14

15 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ZRM kategorie selektovaný - porost listnatých dřevin V roce 2015 byly evidovány ZRM kategorie selektovaný u celkem 33 druhů listnatých dřevin. Celková plocha ZRM této kategorie činila ,12 ha. Buk lesní ( Fagus sylvatica ) Buk lesní, jedna z hlavních listnatých dřevin v České republice, dosáhl plochy ZRM kategorie selektovaný ,01 ha. Dub letní (Quercus robur) V roce 2015 dosáhl dub letní plochy ZRM kategorie selektovaný 2 322,44 ha. Dub zimní (Quercus petraea) V roce 2015 dosáhl plochy ZRM kategorie selektovaný 2 183,30 ha. Ostatní listnaté Plocha ZRM kategorie selektovaný ostatních listnatých druhů dřevin v roce 2015 byla 1 781,37 ha. Nejvýznamněji zastoupenou dřevinou z této skupiny dřevin je jasan ztepilý, který dosahuje plochy 430,90 ha. Tabulka Zdroje RM kategorie selektovaný - listnatých dřevin dle fenotypových tříd A a B (ha) Druh dřeviny Buk lesní Dub letní Dub zimní Jasan ztepilý Ostatní listnaté Celkem 2014 A B 2 537, ,51 226, , Celkem , ,90 A 2 616,84 251,56 B , ,88 Celkem , , ,86 484, , ,84 494, ,36 207,79 9,12 207, ,51 421, , ,30 430, , , , , , , ,12 209,98 10,00 214,36 15

16 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Graf Zdroje RM kategorie selektovaný porost listnatých dřevin Podíl dřevin Buk lesní Dub letní Dub zimní Jasan ztepilý Ostatní listnaté Zdroje reprodukčního materiálu kategorie kvalifikovaný Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze typ zdroje semenný sad, rodič rodiny, klon, ortet, směs klonů, který vyhovuje požadavkům na postup při založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na jeho genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který splňuje podmínku vhodnosti stanoviště ZRM kategorie kvalifikovaný rodiče rodiny / klony K je v databázi Rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu evidováno celkem kusů klonů. Z toho je ks jehličnanů a ks listnáčů. Celkem jsou registrovány klony pro 36 druhů dřevin, z toho 10 jehličnatých a 27 listnatých druhů. Hlavním důvodem pro uznávání klonů je zakládání semenných sadů. Proto je v návaznosti na projekty zakládání nových semenných sadů prováděno uznávání tohoto typu zdroje. Tabulka a Zdroje RM kategorie kvalifikovaný klon jehličnatý (ks) Druh dřeviny 2015 Smrk ztepilý Borovice lesní Borovice blatka 80 Borovice černá 2 Borovice vejmutovka 17 Jedle bělokorá

17 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Jedle obrovská 15 Modřín evropský 999 Douglaska tisolistá 305 Zerav obrovský 1 Celkem jehličnany Graf a Zdroje RM kategorie kvalifikovaný - klon jehličnatý (ks) Podíl dřevin Smrk ztepilý Borovice lesní Borovice blatka Borovice černá Borovice vejmutovka Jedle bělokorá Jedle obrovská Tabulka b Zdroje RM kategorie kvalifikovaný klon listnatý (ks) Druh dřeviny 2015 Buk lesní 278 Dub letní 55 Dub slavonský 102 Dub zimní 64 Jilm habrolistý 49 Jilm drsný 292 Jilm vaz 83 Lípa malolistá 322 Lípa velkolistá 69 Javor klen 423 Javor mléč 7 Jasan ztepilý 121 Třešeň ptačí 286 Jeřáb břek 105 Jeřáb krasový 13 Jeřáb oskeruše 32 Jabloň lesní 41 Hrušeň polní 50 17

18 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Bříza bělokorá 130 Olše lepkavá 60 Olše šedá 5 Střemcha obecná 6 Topol osika 7 Topol černý 89 Topol šedý 90 Topoly šlechtěné 11 Vrba sp. 9 Celkem listnáče 2799 Celkem jehličnany a 8679 listnáče Graf b Zdroje RM kategorie kvalifikovaný klon listnatý (ks) Podíl dřevin Buk lesní Dub letní Dub slavonský Dub zimní Jilm habrolistý Jilm vaz Lípa velkolistá Javor mléč Třešeň ptačí Jeřáb oskeruše Hrušeň polní Olše lepkavá Střemcha obecná Topol černý Topoly šlechtěné Jilm drsný Lípa malolistá Javor klen Jasan ztepilý Jeřáb břek Jabloň lesní Bříza bělokorá Olše šedá Topol osika Topol šedý Vrba sp ZRM kategorie kvalifikovaný semenné sady Semenný sad se zakládá podle dokumentace registrované a schválené pověřenou osobou. Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu ho lze uznat pouze, pokud je jeho stav v souladu se zaregistrovanou a schválenou dokumentací, tzn., že mimo jiné zůstal zachován potřebný počet a skladba klonů s dobrým zdravotním stavem a semenný sad je ve věku, kdy nastoupila plodnost, na které se podílí nadpoloviční většina zastoupených klonů. Semenné sady je nutné obhospodařovat tak, aby bylo dosaženo cíle semenného sadu. Od založení semenného sadu do fáze jeho uznání jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu uplyne poměrně dlouhá doba, proto jsou v databázi ERMA2 evidovány i neuznané, avšak v souladu s platnou legislativou a podle u pověřené osoby zaregistrované a schválené dokumentace založené semenné sady. 18

19 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 K je v Rejstříku uznaných zdrojů evidováno celkem 134 semenných sadů o celkové ploše 316,44 ha. Semenné sady jsou založeny pro 10 jehličnatých a 13 listnatých druhů dřevin. Jehličnaté dřeviny s plochou semenných sadů 262,73 ha a plocha semenných sadů listnatých dřevin činí 53,71 ha. Tabulka a Zdroje RM kategorie kvalifikovaný semenné sady jehličnaté (ha/ks) Druh dřeviny Plocha semenných sadů/ z toho registrovaných Počet semenných sadů/ z toho registrovaných Borovice blatka 1,32 2 Borovice lesní 105,64/8,18 31/3 Douglaska tisolistá 1,00 1 Jedle bělokorá 1,60 1 Jedle obrovská 2,34 1 Borovice limba 4,65 1 Modřín evropský 77,83/6,95 23/4 Smrk ztepilý 63,60/14,54 24/6 Borovice vejmutovka 1,05/1,05 1/1 Tis červený 3,70/3,70 2/2 Celkem jehličnaté 262,73/34,42 87/16 Tabulka b Zdroje RM kategorie kvalifikovaný semenné sady listnaté (ha/ks) Druh dřeviny Plocha semenných sadů/ z toho registrovaných Počet semenných sadů / z toho registrovaných Buk lesní 3,56 3 Jeřáb břek 2,87/2,09 4/3 Hrušeň obecná 0,60 1/1 Jilm habrolistý 1,69 2 Jilm horský 8,74 6 Jilm vaz 2,75/1,15 2/1 Javor klen 7,34/2,74 6/3 Lípa srdčitá 9,06/4,48 6/3 Lípa velkolistá 1,35 1 Olše lepkavá 1,40 1 Topol osika 0,93/0,67 2/1 Jeřáb oskeruše 0,87 1 Třešeň ptačí 12,55/5,89 12/5 Celkem listnaté 53,71/17,02 47/17 Celkem 316,44/51,44 134/33 19

20 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Graf a Zdroje RM kategorie kvalifikovaný - semenné sady (ha) Podíl dřevin Jehličnaté Listnaté Graf b Zdroje RM kategorie kvalifikovaný - semenné sady (ks) Podíl dřevin Jehličnaté Listnaté ZRM kategorie kvalifikovaný směsi klonů Směsi klonů podléhají při uznávání jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu obdobné proceduře, jako semenné sady. Platí i tady, že před založením směsi klonů musí být registrována dokumentace objektu pověřenou osobou. V roce 2015 bylo v České republice evidováno celkem 25 uznaných směsí klonů pro 5 druhů dřevin - topol osika (1 ks), smrk ztepilý (14 ks), topol černý (6 ks), topoly šlechtěné (2 ks) a vrba bílá (2 ks), o celkové ploše 18,11 ha. Ve stavu registrovaných jsou 2 ks směsi klonů smrku ztepilého a 1 ks směsi klonů jilmu drsného. 20

21 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Zdroje reprodukčního materiálu kategorie testovaný V roce 2005 byl uznán první zdroj reprodukčního materiálu lesních dřevin kategorie testovaný. Jedná se o směs klonů rodu topol ze sekcí Aigeiros a Tacamahaca založenou a spravovanou VÚLHM výzkumnou stanicí Kunovice. Užití tohoto testovaného zdroje reprodukčního materiálu je možné po celé České republice podle přírodně klimatických podmínek. Z tohoto původního zdroje pocházejí prozatím všechny další uznané zdroje testovaného reprodukčního materiálu šlechtěných topolů. Tabulka zdroje reprodukčního materiálu kategorie testovaný Typ zdroje Dřevina Množství (ks) Rodičovský strom Topol šlechtěný 6 (TPS) Klon Topol šlechtěný 34 (TPS) Směs klonů Topol šlechtěný (TPS) Druh vlastnictví zdrojů reprodukčního materiálu Podíl druhu vlastnictví v kategoriích ZRM identifikovaný a selektovaný Uvedené grafy znázorňují podíly druhu vlastnictví uznaných zdrojů reprodukčního materiálu v kategoriích identifikovaný a selektovaný. Graf a druh vlastnictví u ZRM identifikovaný (%) Podíl druhu vlastnictví Státní - LČR Ostatní státní Právnické osoby ostatní Obce a města Fyzické osoby 21

22 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Graf b druh vlastnictví u ZRM selektovaný (%) Podíl druhu vlastnictví Státní - LČR Ostatní státní Právnické osoby ostatní Obce a města Fyzické osoby Je patrné významné zastoupení vlastnictví uznaných zdrojů reprodukčního materiálu obou kategorií ve správě institucí majících právo hospodařit s lesy ve vlastnictví státu, a to téměř 94% v případě ZRM identifikovaných a cca 80% ZRM selektovaných. Těžiště uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování leží tedy zejména ve veřejném sektoru. Podíl na vlastnictví selektovaných ZRM se meziročně zvýšil u fyzických a právnických osob celkem na cca 14%. 22

23 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Podíl kategorií ZRM identifikovaný a selektovaný podle druhu vlastnictví U jednotlivých druhů vlastnictví jsou zaznamenávány určité odchylky v podílech kategorií ZRM. Níže uvedené grafy znázorňují podíly kategorií ZRM dle základních druhů vlastnictví. Graf a, b, c, d podíl kategorií ZRM identifikovaný a selektovaný podle druhu vlastnictví (%) Státní -LČR Identifikovaný Selektovaný Ostatní státní Identifikovaný Selektovaný 23

24 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Právnické osoby ostatní Identifikovaný Selektovaný Obce a města Identifikovaný Selektovaný Fyzické osoby Identifikovaný Selektovaný 24

25 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Využívání zdrojů reprodukčního materiálu ke sběru semenného materiálu Tabulka uvádí podíl využívání zdrojů reprodukčního materiálu z jejich celkového počtu. Potenciál zdrojů je relativně vysoký a jejich využívání ke sběru semenného materiálu je poměrně nízké. Tabulka Využívání zdrojů reprodukčního materiálu ke sběru semenného materiálu (%) Dřevina ZRM Identifikovaný ZRM Selektovaný ZRM Kvalifikovaný Smrk ztepilý 0 6,94 0,61 Borovice lesní 0 6,39 5,79 Dub letní 12,50 15,66 0 Dub zimní 10,86 14,23 0 Buk lesní 2,37 2, Podíl kategorií na celkových sběrech semenného materiálu Tabulka uvádí podíly kategorií reprodukčního materiálu na celkových sběrech. Podíl identifikovaného reprodukčního materiálu listnatých dřevin je nevhodně vysoký. Tabulka Podíl kategorií reprodukčního materiálu na celkových sběrech semenného materiálu (%) Dřevina ZRM Identifikovaný ZRM Selektovaný ZRM Kvalifikovaný Smrk ztepilý 0 99,09 0,91 Borovice lesní 0 57,29 42,71 Dub letní 63,26 36,74 0 Dub zimní 49,79 50,21 0 Buk lesní 40,35 59,

26 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 3 Genové základny 3.1 Ústřední evidence genových základen Ústřední evidenci vyhlášených genových základen (dále jen GZ) na území České republiky vede pověřená osoba. U každé GZ jsou evidovány druhy dřevin, přírodní lesní oblast, lesní vegetační stupně, vlastník a zásady hospodaření ve vyhlášené GZ. Ústřední evidence je vedena v databázi ERMA2, která je veřejně přístupná na stránkách portálu K je na území České republiky v souladu s platnou legislativou vyhlášeno 142 genových základen, pro 19 druhů dřevin o celkové ploše ,21 ha. 26

27 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Aktualizace ústřední evidence Ústřední evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin na území České republiky, vyhlášených genových základen, vydaných potvrzení o původu a vydaných nových potvrzení o původu, o oddílech reprodukčního materiálu u dodavatelů v držení a oddílech reprodukčního materiálu uváděných do oběhu vede pověřená osoba. Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu je veřejně přístupný, přičemž každý má právo si dle 18, odst. 3 zákona č. 149/2003 Sb., pořizovat z rejstříku opisy a výpisy údajů. Ústřední evidence uznaných zdrojů reprodukčního materiálu je vedena na ústředí pověřené osoby Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem jednak v digitální podobě v databázi ERMA2 a v analogové podobě archivací pověřenou osobou vydaných Dokladů o uznání zdroje reprodukčního materiálu. Orgány veřejné správy byly povinny dle 11, odst. 5) zákona platného před novelizací s účinností do zaslat jedno vyhotovení rozhodnutí o uznání pověřené osobě. Rozhodnutí o uznání vydaná orgány veřejné správy v období od do jsou archivována na ústředí Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, rozhodnutí vydaná před tímto datem jsou archivována ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Kunovicích. Ústřední evidence vyhlášených genových základen je vedena obdobně jako u uznaných zdrojů na ústředí pověřené osoby Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem jednak v digitální podobě v databázi ERMA2 a v analogové podobě archivací Dokladů o vyhlášení vydaných pověřenou osobou. Orgány veřejné správy byly povinny dle 11, odst. 5) zákona platného před novelizací s účinností do zaslat jedno vyhotovení rozhodnutí o vyhlášení pověřené osobě. Rozhodnutí o vyhlášení vydaná orgány veřejné správy v období od do jsou archivována na ústředí Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, rozhodnutí vydaná před tímto datem jsou archivována ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Kunovicích. Ústřední evidence vystavených potvrzení o původu a vystavených nových potvrzení o původu je vedena v digitální podobě v databázi ERMA2, kdy pověřená osoba Potvrzení o původu vystaví přímo v systému ERMA2. Potvrzení o původu vydaná orgány veřejné správy v období účinnosti zákona do jsou archivována v digitální podobě v systému ERMA2. Ústřední evidence oddílů reprodukčního materiálu, které jsou u dodavatelů v držení a jsou uváděny do oběhu, je stejně jako u všech předchozích vedena v databázi ERMA2. Dodavatelé jsou povinni pověřené osobě předat údaje do každého kalendářního roku se stavem k kalendářního roku předcházejícího. Tyto údaje jsou tipovány do databáze ERMA2 buď ručně samotnými dodavateli přes webové rozhraní na portálu Ministerstva zemědělství eagri nebo pracovníky pověřené osoby na základě analogových podkladů dodavatelů anebo jsou dodavateli načítány ve výměnném formátu *.XML. Tato možnost je pro účastníka systému výhodná, neboť zde dochází k logickým kontrolám a kontrolám vnitřních vazeb. 27

28 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 5 Lesní semenářství 5.1 Produkce semenného materiálu Rok 2015 byl charakterizován výrazně nadprůměrnou produkcí semenného materiálu smrku ztepilého, nadprůměrnou produkcí semenného materiálu borovice lesní a znovu významně nadprůměrnou produkcí žaludů dubu letního. Naopak u jedle bělokoré a buku lesního sběr semenného materiálu zdaleka nenaplnil orientační potřebu lesního hospodářství. Údaje o produkci semenného materiálu jsou uvedeny v tabulce 5. 1, grafické vyjádření je uvedeno v grafech 5. 1 a, b, c, d. Tabulka 5. 1 produkce semenného materiálu (kg) Rok 2015 ORP * Smrk ztepilý Borovice lesní Jedle bělokorá Buk lesní Dub letní Dub zimní * Orientační roční potřeba šišek/semen Údaje o produkci semenného materiálu jsou čerpány z Rejstříku vystavených potvrzení o původu. U jehličnanů se jedná o údaj o množství sklizených šišek a jejich orientační roční potřeby, u listnáčů se jedná o množství semen. Rejstřík vystavených potvrzení o původu je veřejně přístupný na stránkách aplikace se nazývá ERMA2 evidence reprodukčního materiálu. Graf 5. 1 a, b, c, d porovnání produkce semenného materiálu a orientační roční potřeby dřevin SM, BO, BK, DB Orientační roční potřeba Sběr Smrk ztepilý

29 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Orientační roční potřeba Sběr Borovice lesní Orientační roční potřeba Sběr Buk lesní Orientační roční potřeba Sběr Dub letní Kontrola získávání reprodukčního materiálu lesních dřevin Výkon kontroly sběru reprodukčního materiálu ze zdrojů identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu je podle zákona oprávněna provádět pověřená osoba. Kontroly získávání reprodukčního materiálu byly prováděny dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole kontrolní řád, zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění - správní řád, zákona č. 149/2003 Sb. o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu v platném znění a dle schválené interní Metodiky kontrol dodavatelů. Výstupem kontrol 29

30 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin byly vždy Protokoly o kontrole, kde byly zaznamenány zjištěné skutečnosti a byly následně podkladem pro vystavení nebo nevystavení potvrzení o původu. V průběhu roku 2015 vykonala pověřená osoba při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů kategorie identifikovaný, kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný celkem 474 kontrol dodavatelů reprodukčního materiálu lesních dřevin (dále jen RMLD). Nejčastějšími zjištěnými pochybeními bylo nesprávné uvedení množství sbíraného semenného materiálu, nesprávné místo a čas sběru semenného materiálu, nedodržování lhůt pro oznámení sběru a podání žádosti o vystavení potvrzení o původu, chybně uvedené evidenční číslo uznané jednotky, sběr semenného materiálu bez platné licence. 30

31 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Lesní školkařství 6.1 Školkařská činnost Na základě údajů předkládaných pověřené osobě (ÚHÚL) vlastníky licencí pro uvádění RMLD do oběhu lze konstatovat, že školkařskou činností se v roce 2015 zabývaly právnické a fyzické osoby na 329 školkařských provozovnách (269 dodavatelů vlastnících alespoň jednu provozovnu). 6.2 Plocha lesních školek Celková plocha školkařských provozů uvádějících RMLD do oběhu k byla 2 113,11 ha, z toho bylo 1 557,65 ha produkční plochy. Mimo venkovních produkčních ploch bylo evidováno 4,20 ha skleníků, 21,20 ha fóliovníků a 11,43 ha pařenišť. Tabulka 6. 2 plocha lesních školek Jednotka ha Rok 2015 Fóliovníky 21,20 Skleníky 4,20 Pařeniště 11,43 Volné plochy 1 520,82 Produkční plocha 1557,65 celkem Celková plocha 2113,11 školek 6.3 Rozpěstovaný sadební materiál Množství rozpěstovaného sadebního materiálu ve školkařských provozech dle dřevin a věku jednoho a dvou let k je uvedeno v tabulce 6.3. Pro přehlednost jsou tyto údaje znázorněny v porovnání s orientační roční potřebou sazenic v grafech 6. 3 a, b, c, d. Tabulka 6. 3 rozpěstovaný sadební materiál (ks) Jednotka Kusy Rok 2015 Orientační roční potřeba sazenic Věk materiálu Jednoletý Dvouletý Smrk ztepilý Borovice lesní Jedle bělokorá

32 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ostatní jehličnaté Buk lesní Dub letní Dub zimní Ostatní listnaté Celkem jehličnaté Celkem listnaté Celkem Pozn. údaje z Hlášení dodavatele v DS ERMA, orientační roční potřeba sazenic je určena z plochy obnovy lesa a zalesnění včetně nezdarů a z minimálních hektarových vyhláškou č. 139/2004Sb. daných počtů sazenic Graf 6. 3 a, b, c, d rozpěstovaný jednoletý sadební materiál SM, BO, BK, DB Orientační roční potřeba Jednoletý Smrk ztepilý Orientační roční potřeba Jednoletá Borovice lesní 32

33 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Orientační roční potřeba Jednoletý Buk lesní Orientační roční potřeba Jednoletý Dub letní V případě hlavní hospodářské jehličnaté dřeviny smrku ztepilého je množství rozpěstovaného sadebního materiálu s ohledem na ztráty v dalších letech pěstování na hranici odpovídající potřebě. U borovice lesní je množství rozpěstovaného jednoletého sadebního materiálu s ohledem na ztráty v dalších letech pěstování v lesních školkách pro umělou obnovu lesa a zalesňování dostačující, viz graf 6. 3 a, b. U hlavních listnatých dřevin buku lesního a dubu letního jsou patrné výkyvy v množství rozpěstované produkce, v zásadě kopírující úrody semenného materiálu. Poslední údaje ukazují množství rozpěstované produkce s ohledem na ztráty v dalších letech pěstování na úrovni požadované lesním hospodářstvím v ČR pouze u buku lesního, a u dubu letního množství rozpěstované produkce v posledním roce výrazně převýšilo roční potřebu, viz graf 6. 3 c, d. 33

34 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Podrobné informace o rozpěstovaném reprodukčním materiálu hlavních druhů lesních dřevin členěné podle přírodních lesních oblastí a lesních vegetačních stupňů jsou uvedeny v příloze č

35 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Uvádění reprodukčního materiálu do oběhu 7.1 Licence Základním předpokladem pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin (RMLD) je vlastnictví licence k této činnosti. Předpokladem k udělení licence Ministerstvem zemědělství České republiky je splnění zákonných podmínek buď přímo držitelem licence anebo ustanoveným odpovědným zástupcem. K bylo v ústřední evidenci dodavatelů Ministerstva zemědělství registrováno celkem 596 držitelů těchto licencí, přičemž 312 držitelů jsou fyzické osoby a 284 jsou osoby právnické. Rejstřík držitelů licencí pro nakládání s RMLD je přístupný na webové adrese v systému evidence reprodukčního materiálu ERMA2. Obrázek 7. 1 náhled do veřejné části Rejstříku držitelů licencí v DS ERMA 7.2 Uvádění sadebního materiálu do oběhu Po dobu platnosti přechodného ustanovení v zákoně, kdy je reprodukční materiál shromážděný před účinností zákona možné uvádět do oběhu do , je reprodukční materiál uváděn do oběhu buď s průvodním listem (RM shromážděný dle zákona) nebo s listem o původu (RM v režimu přechodného ustanovení). Množství reprodukčního materiálu uvedeného do oběhu školkařskými subjekty v podmínkách České republiky je uvedeno v tabulce Uvedená čísla představují množství sadebního materiálu uvedeného do oběhu pouze subjekty provozujícími školkařskou činnost a neobsahují množství RM uvedené do oběhu následně firmami provádějícími služby vlastníkům lesa obnovu lesa a zalesnění. 35

36 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Tabulka 7. 2 množství reprodukčního materiálu uvedeného do oběhu Jednotka kusy Rok 2015 Druh dokumentu Průvodní list List o původu Celkem (za dřevinu) (dle ES 105/1999) (dle 82/1996 Sb.) Smrk ztepilý Borovice lesní Jedle bělokorá Ostatní jehličnaté Buk lesní Dub letní Dub zimní Ostatní listnaté Celkem jehličnaté Celkem listnaté Celkem Z uvedených čísel je zřejmé, že s koncem roku 2015 postupně došlo ke zmenšování podílu reprodukčního materiálu vzniklého před účinností zákona, zejména je tento trend patrný u listnatých dřevin, kde vzhledem k celkovému objemu tento materiál téměř vymizel. Avšak ani u jehličnatých dřevin není podíl takového materiálu vysoký, dodavatelé musí vzít konec platnosti přechodného ustanovení na vědomí. Celkově se na uvádění RM do oběhu v roce 2015 podílelo 326 držitelů licence, z toho 232 se školkařskou provozovnou. 7.3 Vývoz a dovoz reprodukčního materiálu Pohyb reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi ČR a členskými státy ES, popř. ČR a třetími zeměmi, začal být centrálně evidován v souladu s platnými legislativními předpisy od roku V předkládané zprávě jsou soustředěny veškeré dostupné informace týkající se jak obchodní výměny reprodukčního materiálu mezi ČR a členskými státy ES, tak obchodu ČR se třetími zeměmi za období roku Obchodní výměna RM lesních dřevin mezi členskými zeměmi ES Uvedená činnost (pravidla pro předávání informací mezi příslušnými úřady členských zemí ES) je po formální stránce upravena nařízením Komise 1598/2002. Činnost byla průběžně zajišťována po celý rok 2015, komunikace probíhala především prostřednictvím ové pošty, údaje byly přijímány i odesílány na standardizovaném formuláři. V nutných nebo nejasných případech probíhala potřebná komunikace v rozšířeném rozsahu dle vzájemných potřeb. 36

37 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Uváděná data jsou oficiálními údaji veškerých případů, které byly v případě vývozů z ČR nahlášeny dodavateli v ČR v rámci jejich zákonných povinností (popř. zjištěny v rámci kontrol dodavatelů), v případě dovozů nahlášeny zahraničními partnery (příslušnými úředními místy jednotlivých zemí ES). Veškerá dokumentace je založena v analogové podobě. Údaje z hlášení byly využity v rámci realizovaných kontrol dodavatelů k ověření deklarovaných údajů. Vývozy osiva a sazenic do zemí ES Celkem bylo vyvezeno kg osiva listnatých a 2 108,1 kg osiva jehličnatých dřevin (z toho kg semenného materiálu jedle bělokoré). Dále bylo vyvezeno ks sazenic jehličnatých dřevin, nejvíce borovice lesní. Dovozy osiva a sazenic ze zemí ES Dovozy představovaly celkem 70 kg semenného materiálu jehličnatých dřevin a kg semenného materiálu listnatých dřevin. Dále byl pověřené osobě nahlášen dovoz celkem ks sadebního materiálu, nejvíce smrku ztepilého Mezinárodní obchod - třetí země Dovoz reprodukčního materiálu z třetích zemí do ČR v souladu s Rozhodnutím Rady 2008/971/EC (přímé dovozy do zóny ES). Přímý dovoz reprodukčního materiálu nebyl pověřené osobě nahlášen. Dovoz v souladu s Rozhodnutím Komise 2008/989/ES (tedy na základě dovozního povolení MZe) nebyl do ČR v roce 2015 realizován. U vývozů z ČR do třetích zemí nemají dodavatelé stanovenou povinnost tyto údaje předávat. 37

38 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 8 Kontrola dodavatelů Pověřená osoba vykonala v roce 2015 celkem 42 kontrol dodavatelů ve smyslu dodržování ustanovení zákona a vyhlášky při uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu. Při kontrolách bylo postupováno v souladu se zákonem a vyhláškou, dále v souladu se zákonem o kontrole číslo 255/2012 Sb., v součinnosti s ostatními orgány státní správy. Nejčastěji zjištěnými porušeními dodržení ustanovení zákona a vyhlášky bylo uvádění nesprávného množství reprodukčního materiálu v držení (inventury) a reprodukčního materiálu uvedeného do oběhu (nesprávně vyplněné průvodní listy), nepředložení údajů o reprodukčním materiálu v držení a o reprodukčním materiálu uvedeném do oběhu, nesprávné uvedení původu reprodukčního materiálu uvedeného do oběhu a reprodukčního materiálu v držení, zjištění reprodukčního materiálu bez prokázaného uvedení jeho původu. 38

39 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin V souvislosti s účinností zákona od byl do šesti měsíců Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhlášen dne Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období (dále jen Národní program ). Tento Národní program zajišťuje oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v souladu s právními předpisy, mezinárodními úmluvami a dohodami a národními strategiemi České republiky. Na Národní program navazuje dokument nazvaný Zásady, kterými se na základě 2j zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů stanovují pravidla pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období (dále jen Zásady ). Zásady byly podepsány ministrem zemědělství 27. srpna Národní program je ucelený systém, podporující ve svých důsledcích uznávání geneticky kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu, sběr geneticky kvalitního reprodukčního materiálu, jeho uchování a reprodukci, a také vyhlašování genových základen. Za tím účelem jsou oprávněným vlastníkům genetických zdrojů poskytovány finanční příspěvky v souladu se Zásadami. Národní program podporuje ochranu a reprodukci genetických zdrojů jednak v místě svého původního výskytu, tak zvaně in situ (lesní porosty, rodiče rodiny, ortety, klony, genové základny) a také mimo místo svého původního výskytu, tak zvaně ex-situ. Za účelem vhodného způsobu ochrany a reprodukce genetických zdrojů ex-situ byla zřízena Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin provozovaná určenou osobou. Určenou osobou je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., přičemž část banka osiva je vybudována ve výzkumné stanici Kunovice a část banka explantátů je provozována ve Strnadech. Na základě ustanovení 2f zákona je určená osoba povinna hodnotit a inventarizovat vzorky genetických zdrojů lesních dřevin uložených v bance osiva a explantátů a do 15. ledna každého kalendářního roku předat pověřené osobě výsledky hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku. Pověřená osoba následně do 31. ledna předá Ministerstvu Hodnocení Národního programu za předchozí kalendářní rok. 39

40 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 10 Souhrn ÚHÚL Brandýs nad Labem je ve smyslu zákona tzv. pověřenou osobou, která vykonává v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin řadu činností. Provozuje databázi ERMA2, kde jsou evidovány všechny údaje o reprodukčním materiálu, tzn. od uznaných zdrojů reprodukčního materiálu, přes vystavená potvrzení o původu, údaje o rozpěstované produkci až po informace o reprodukčním materiálu uvedeném do oběhu. Dále uznává zdroje reprodukčního materiálu kategorií identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, vyhlašuje genové základny a vystavuje Potvrzení o původu. Povinností pověřené osoby je též výkon kontroly a dozoru nad dodržováním ustanovení zákona. Od roku 2014 došlo ke změně zákona zejména ve smyslu ustanovení Národního programu zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin a změny kompetencí ve výkonu státní správy. Pověřenou osobou i nadále zůstává Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. V souvislosti s touto změnou byl zprovozněn nový systém evidence reprodukčního materiálu ERMA2 přístupný na webové adrese Dalším grafickým způsobem prezentace informací o uznaných zdrojích reprodukčního materiálu je mapový server Oblastních plánů rozvoje lesů provozovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem na webové adrese popřípadě na webové adrese Na úrovni Evropské unie je provozován sémantický web s přístupem pro oprávněné uživatele, kde jsou sehrány informace o uznaných zdrojích reprodukčního materiálu lesních dřevin všech členských států ES. 40

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

Česká republika 2012 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH

Česká republika 2012 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH Česká republika 2012 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 4 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 6 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního

Více

2017 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR OBSAH

2017 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR OBSAH 2017 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných

Více

2016 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR

2016 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR 2016 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Sborník k odbornému semináři pořádanému Ústavem zemědělské ekonomiky a informací pod záštitou a s finančním přispěním Ministerstva

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva) Dřevo (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů (deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia. Kmeny manoxylické:

Více

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc SORTIMENTACE DŘÍVÍ Sestavil: Ing. Jiří Franc dohoda dodavatele a odběratele je vždy nadřazena obecně přijatým předpisům 2 Měření a sortimentace dříví v ČR do 31.3.1997 vycházelo měření z původních národních

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v roce 2009

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v roce 2009 Sdružení lesních školkařů České republiky pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,

Více

8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů. Ing. Jana Tollingerová

8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů. Ing. Jana Tollingerová 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů Ing. Jana Tollingerová Základní právní předpisy - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17.12. 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV a o

Více

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 I. Název programu (kód) Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 (změna k 1.1.2015)

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 (změna k 1.1.2015) Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 203209 (změna k..205) Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 203209

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

3.1. Lesní hospodářství

3.1. Lesní hospodářství 3.1. Lesní hospodářství Charakteristika problematiky Lesy jsou v CHKO Jizerské hory nejvýznamnějším přírodním fenoménem a pokrývají 2/3 plochy CHKO. V severní části se dochovaly rozsáhlé komplexy přírodních

Více

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011 2 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Uznávání zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin. (ing. Miloš Pařízek)

Uznávání zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin. (ing. Miloš Pařízek) Uznávání zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin (ing. Miloš Pařízek) 21. 10. 2013 Pro umělou obnovu lesa a zalesňování je nutné zajistit reprodukční materiál o Je důležitá je kvalita reprodukčního

Více

Výstupy NIL2. Obnova lesa. Radim Adolt. I Informace o lesích

Výstupy NIL2. Obnova lesa. Radim Adolt.   I Informace o lesích XIX. Sněm Lesníků, Národní Inventarizace lesů, druhý cyklus (2011-2015) Výstupy NIL2 Obnova lesa Radim Adolt Analytické Centrum NIL (ACNIL) Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Vladislav Rašovský vladislav.rasovsky@ukzuz.cz. REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY vázané na DOM Brno, 24.2.2016

Vladislav Rašovský vladislav.rasovsky@ukzuz.cz. REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY vázané na DOM Brno, 24.2.2016 Vladislav Rašovský vladislav.rasovsky@ukzuz.cz REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY vázané na DOM Brno, 24.2.2016 Anoplophora glabripennis - kozlíček Coleoptera, Cerambycidae - Asia long-horn beetle - 36 druhů

Více

ČÁST PRVNÍ Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu. HLAVA I Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu. HLAVA I Úvodní ustanovení 149/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. dubna 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých

Více

Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012. Učební texty z předmětu. Pěstování lesů

Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012. Učební texty z předmětu. Pěstování lesů Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Učební texty z předmětu Pěstování lesů Ing. Kovář,

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více

OPRL - I. Účel, legislativa

OPRL - I. Účel, legislativa OPRL - I. Účel, legislativa Účel Nástroj státní lesnické politiky Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů Nabídka všech soustředěných hospodářsky a ekosystémově využitelných informací

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Název materiálu: Nahosemenné rostliny

Název materiálu: Nahosemenné rostliny Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 732 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 732 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 37 11. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu: MĚSTO LETOVICE Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, IČO 280 518 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu: Pěstební práce v lesích města zadávanou podle 18 odst. 5 zákona

Více

Realizace pěstební a těžební činnosti

Realizace pěstební a těžební činnosti Realizace pěstební a těžební činnosti Ukázka realizace pěstební činnosti (na příkladu zalesňování) Kontrola sazenic před výsadbou (třídění sadebního materiálu; standard a nestandard) Sazenice se před výsadbou

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

ovská 15 Rýmařovsk druhy dřevd 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško

ovská 15 Rýmařovsk druhy dřevd 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Poznáváme nejvy využívanější druhy dřevd Lesní dřeviny 27. 02. / 2012 Ing. Martin Greško Rozdělen lení hlavních částí stromu Rozdělen

Více

Ochrana dřeva ve stavbách

Ochrana dřeva ve stavbách Petr Ptáček Ochrana dřeva ve stavbách Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou XXXX. publikaci Odpovědná

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace

Více

± 2,5 tis. ks/ha) a Kraji Vysočina (11,8 ± 3,2 tis. ks/ha). Jedná se zároveň o kraje s nejvyšším zastoupením jehličnanů.

± 2,5 tis. ks/ha) a Kraji Vysočina (11,8 ± 3,2 tis. ks/ha). Jedná se zároveň o kraje s nejvyšším zastoupením jehličnanů. Obnova lesa Charakteristiky obnovy jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů stavu a především budoucího vývoje lesa. Stav obnovy předurčuje na dlouhou dobu budoucí druhové složení lesních porostů, jejich

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.10.Bi.Nahosemenne_ rostliny Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření:

Více

UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN, URČENÝCH K OBNOVĚ LESA A K ZALESŇOVÁNÍ, DO OBĚHU

UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN, URČENÝCH K OBNOVĚ LESA A K ZALESŇOVÁNÍ, DO OBĚHU 149/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. dubna 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých

Více

ZÁKLADNÍ DRUHY DŘEVIN STŘEDNÍ EVROPY

ZÁKLADNÍ DRUHY DŘEVIN STŘEDNÍ EVROPY ZÁKLADNÍ DRUHY DŘEVIN STŘEDNÍ EVROPY CELKOVÉ BOHATSTVÍ DRUHŮ NA ÚZEMÍ - BIODIVERZITA: Počet druhů ta o ů rostli původ í h Z toho počet druhů původ í h dřevi Počet druhů dřevi vč. kříže ů a ikrodruhů Počet

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ HÁĎÁTKO BOROVICOVÉ BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS Odbor ochrany proti škodlivým organismům Ing. Petr Kapitola Ing. Martina Jurášková Ztracená 1099, Praha 6, PSČ

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2011 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití 1. Obecné podmínky (1) Podle těchto Zásad pro poskytování finančních podpor

Více

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa LHP I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa I. Zákonné normy a předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO) A)

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního Částka 21 Sbírka zákonů č. 62 / 2017 Strana 629 62 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů

Více

E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství

E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství Borové hospodářství Ing. Robert Knott, Ph.D. Podpora

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu I. Právní předpisy EUTR 2.1 Nařízení Evropského parlamentu

Více

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO ODDĚLENÍ EKOLOGIE LESA Lidická 25/27, 657 20 BRNO SEBRANÉ SPISY PROJEKTU VAV 610/6/02 SVAZEK 3 ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

1.1 Zdroje reprodukčního materiálu zdroj semen porost semenný sad rodičovský strom klon směs klonů

1.1 Zdroje reprodukčního materiálu zdroj semen porost semenný sad rodičovský strom klon směs klonů ZDROJE REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU A PRAVIDLA JEHO PŘENOSU Legislativní rámec od 1. 1. 2004 Zákon o lesích č. 289/1995 Sb. (noveliz. 29) Vyhláška č. 139/2004 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015

ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015 ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015 ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015 Úvodní slovo ministra Vážení čtenáři, jsem rád, že mohu předložit

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie L 152/28 Úřední věstník Evropské unie 13.6.2012 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE,

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí Úloha SZ Týniště nad Orlicí ve schválené koncepci genetiky Vracíme české osivo zpět do českých lesů. 1 Semenářský

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8- Registrováno ČSÚ ČV 47/5 ze dne 3.0.24 IKF 5 za rok 25 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 25. Podle zákona č. 89/5 Sb., o státní

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny Vybraná opatření z OSY I I.1.1 MODERNIZACE

Více

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA 139/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Odbor ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

6 Správa Národního parku České Švýcarsko

6 Správa Národního parku České Švýcarsko 6 Správa Národního parku České Švýcarsko Správa NP České Švýcarsko byla zřízena k 1. 1. 2000 zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a zřizovací listinou - rozhodnutím ministra

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

pod 400 m n.m. < 400 m AMSL ha (α = 0.1) % 705 241 (690 255 720 226) 21.7 1 648 503 (1 631 259 1 665 748) 41.2

pod 400 m n.m. < 400 m AMSL ha (α = 0.1) % 705 241 (690 255 720 226) 21.7 1 648 503 (1 631 259 1 665 748) 41.2 . Rozloha agregovaných typů pokryvu "les" a "přírodě blízké prvky (mimo les)" podle výškových pásem Area of land categories broken down by altitude zone Územní kategorie Land category les - porostní půda

Více

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Lesní hospodářské osnovy (dále jen osnovy) jsou legislativně

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 44/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 44/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 44/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ze dne 05.02.2010 Částka

Více

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred...

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred... 139/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů

Více

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy?

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? 1. Roste v mírném pásmu severní polokoule Roste na světlejších místech s písčitou půdou Jehlice vyrůstají po dvou Kořeny vrůstají

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

Městský úřad Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 6 SMĚRNICE. č. 1/2016

Městský úřad Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 6 SMĚRNICE. č. 1/2016 Městský úřad Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 6 č. 1/2016 Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích města Moravský Beroun a odprodej dříví ze skládky Zpracovatel Tomáš Nakládal,

Více