VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY"

Transkript

1 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel : Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Sídlo: Radniční náměstí 42, Karolinka IČ: Akce : Bike aréna Vsetín 2 Zadavatel vyhlašuje dle Metodického pokynu ROP Střední Morava: Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období veřejnou zakázku III.kategorie na akci Bike aréna Vsetín 2, registrační číslo CZ.1.12/3.2.00/ a vyzývá uchazeče k předložení nabídek. 1.INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 1.1 Název akce Bike aréna Vsetín 2 Jedná se o zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují ustanovení zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Předmětem veřejné zakázky je výstavba 3 gravity trailových tras v celkové délce cca 4,8 km ve Vsetíně, místní části Semetín. Gravity traily: - trail 02 měří 0,300 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen jako obousměrný, - trail 04 měří 3,4 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen 1.2 Stručný textový popis zakázky jako jednosměrný, - trail 05 měří 1,1 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen v první polovině jako jednosměrný a v druhé jej bude možno využívat obousměrně (veden po lesní komunikaci v této obousměrné části). Součástí stavby je i osazení dvou informačních tabulí, výstražné a informativní značení jednotlivých tras a osazení dřevěných prvků na trase. Zakázka na stavební práce zakázka III.kategorie dle 1.3 Typ veřejné zakázky Metodického pokynu 1.4 Místo realizace akce k.ú. Ratiboř, parc.č. 1299/55 zahájení : Předpokládané termíny plnění ukončení : Předpokládaná hodnota ,- Kč bez DPH zakázky 2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2.1 Název zadavatele Sdružení Valašsko-Horní Vsacko 2.2 Sídlo Radniční náměstí 42, Karolinka 2.3 IČ Kontaktní osoba ve věci Mgr.Miroslava Pilařová, tel , výběrového řízení 3. INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3.1 Údaje o místě vyzvednutí a Mgr.Miroslava Pilařová, Lipová 126, Dřevohostice vyžádání zadávací dokumentace 3.2 Kontaktní osoba pro zadávací Mgr.Miroslava Pilařová, tel , dokumentaci 4.DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 4.1 Lhůta pro vyžádání nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dodatečných informací 5.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT POSLÁNY 5.1 Datum, hodina do hod.

2 5.2 Adresa pro podání nabídky Obecní úřad Zděchov, Zděchov Jiné upřesňující údaje Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně po telefonické dohodě termínu převzetí na tel Základní hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena vč. DPH v Kč 6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Uchazeč je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí : a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona; b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona; c) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona, d) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Bližší údaje ke způsobu prokázání kvalifikace stanoví zadávací dokumentace. 7. DALŠÍ POŽADAVKY Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle slepého položkového rozpočtu. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace (obchodní podmínky, dodatečné informace aj). Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele tj. https://stavebnionline.cz/profily/profil.asp?id=621 Uchazeče je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce. Zadavatel požaduje předložení nabídky v originálu a 1 kopii! Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Zadavatel má právo kdykoliv zrušit zadávací řízení. V Karolince dne Miroslav Koňařík předseda sdružení

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce pro projekt: Bike aréna Vsetín 2 Zadavatel: Sdrruženíí Vallašsko--Horrníí Vsacko,, Radniičníí náměsttíí 42//,, Karrolliinka Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: Mgrr.. Miirrosllava Piillařřová,, Liipová 126,, Dřřevohosttiice

4 1. Preambule Zadávací řízení je administrováno v souladu s platnými metodickými pokyny Regionální rady regionu soudružnosti Střední Morava, s názvem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období zakázka III. kategorie. Zadávací řízení je řešeno mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadavatel se však v dokumentech a v rámci průběhu výběrového řízení odkazuje na vybrané odstavce zákona, které je uchazeč povinen respektovat. 1.1 Identifikační údaje veřejného zadavatele a informace o veřejné zakázce Veřejný zadavatel Název: Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Se sídlem: Radniční náměstí 42, Karolinka Zastoupen: p. Miroslavem Koňaříkem, předsedou sdružení IČ: Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky : Mgr.Miroslava Pilařová, tel Informace o veřejné zakázce NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Bike aréna Vsetín 2 DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Veřejná zakázka na stavební práce FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: LIMIT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Místo stavby: Zakázka III. kategorie dle metodického pokynu pro zadávání zakázek ROP Střední Morava pro rozpočtové období uveřejněním výzvy k podání nabídek na webových stránkách poskytovatele dotace ,- Kč bez DPH k.ú. Ratiboř Hlavní kód CPV

5 2. Předmět veřejné zakázky Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle 9 zákona mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka stavebních prací Bike aréna Vsetín 2, včetně osazení dvou informačních tabulí, výstražné a informativní značení jednotlivých tras a osazení dřevěných prvků na trase. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD ), která je přílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby výkaz výměr. Na základě těchto opatření byla vytvořena PD, která bude podkladem při plnění veřejné zakázky. Zadávací dokumentace obsahuje projektovou dokumentaci, která uvádí minimální technické parametry, položkový rozpočet požadovaných stavebních prací v elektronické podobě. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad položkového rozpočtu s textovou a výkresovou částí PD stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Projekt je členěn na: SO 01 Gravity traily - trail 02 měří 0,300 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen jako obousměrný - trail 04 měří 3,4 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen jako jednosměrný - trail 05 měří 1,1 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen v první polovině jako jednosměrný a v druhé jej bude možno využívat obousměrně (veden po lesní komunikaci v této obousměrné části). Stavební práce na úsecích gravity trailů budou převážně spočívat v zemních pracích, úpravě povrchu, vyrovnání zeminy, provedení zářezu do svahu, hutnění pojízdné plochy, doplnění prohlubní, zpevnění podmáčených míst, odvedení povrchových vod z kaluží, provedení drenáže, vyskládání kamenů v brzdných zónách a ve svahu především u trailu č. 2, nebo vysypání drceným kamenivem frakce 0-32 mm s výplňovým kamenivem, odstranění pařezů, vymýcení drobných dřevin a keřů, zamezení povrchovým vodám vymílání povrchu, umístění dřevěných prvků, např. lávek a případných překážek. Dřevěné lávky a prvky atrakcí jsou navrženy z modřínového dřeva s povrchovou úpravou přírodním nátěrem. Bude se jednat o nízké dřevěné lávky z dřevěných latí a fošen, upravené pomocí dřevěných kůlů, zemních vrutů o proměnlivé šířce. Budou sloužit k překonání malých terénních nerovností nebo k přemostění drobných vodních toků. Jako dřevěné prvky budou také použity kmeny stromů, tesařsky opracované a fixované do země. Okolní plocha trasy bude upravena hrabáním. Přebytečná zemina bude využita při zemních pracích v další části trasy trailu. Pokácená zeleň a dřevina bude zpracována a odvezena na skládku Městských lesů Vsetín, s.r.o. Přebytečná zemina bude využita při zemních pracích další části trailů.

6 Upřesňující vytýčení trasy bude až při výstavbě autorským dozorem, případně jiný poradní orgán určený investorem vyspecifikuje linii tratě, s tím že se postupuje u gravity tratí od začátku tratě směrem ve sklonu k uvažovanému konci tratě. Oproti návrhu vedení v dokumentaci stavby je pravděpodobné, že vedení trailů může kolidovat do cca 20 metrů od předpokládané původní linie stavby. Také počet zalomení trati bude přesně vyspecifikován při trasování. Délky a výměry však zůstávají stejné. Každá z tratí má jinou náročnost a podle toho se odvíjejí i modelované prvky na trati, případně dřevěné prvky. Bližší specifikace prováděných prací, tvary jednotlivých prvků a přesné umístění trailů je dle metodiky České MTB asociace o.s. (www.cemba.eu). Viz příloha č. 4, součást zadávací projektové dokumentace. SO 02 Informační tabule Součástí stavby Bike aréna Vsetín 2 v Semetíně bude osazení 2 informačních tabulí složených ze tří částí s dřevěným rámem a polepem o rozměrech 0,6 m x 0,9 m. Informační tabule budou vyrobeny z modřínového dřeva s povrchovou úpravou a budou mít betonový základ. Dřevěný podstavec bude délky 0,9 m. Umístění viz výkresová část projektové dokumentace. Na trase gravity trailů budou osazeny výstražné a informativní značení (informace o následující překážce, dřevěném prvku, upozornění na křížení gravity trailů, o křížení, souběhu lesní cesty a na jiná nebezpečí na trase gravity trailu). Přesný text a symboly jednotlivých značek budou navrženy po realizaci zemních prací. Turistické a směrové značení bude osazeno na stromech, případně na modřínových dřevěných sloupcích ve výšce cca 1,2 m nad terénem. Výstražné značení bude osazeno na kovových pozinkovaných U profilech (30 x 30 mm) - střed značení cca ve výšce 1,0 m. Rozměry jednotlivých informativních značení jsou vyspecifikovány na výkrese, který bude obsahovat turistické a směrové značení (viz příloha č. 1). Polep cedulí bude proveden potiskem na fólii s 8 letou garancí životnosti Přesný text a symboly jednotlivých značek budou upřesněny po realizaci zemních prací. Detailní umístění značení na trase bude provedeno autorským dozorem stavby a zástupcem investora stavby. Součástí zadávací dokumentace je metodika České MTB asociace, o.s., která upřesňuje obecné podmínky budování terénních stezek pro cyklisty a tímto doplňuje projektovou dokumentaci z hlediska požadavků na kvalitu a bezpečnost. Pro vypracování cenové nabídky je nezbytné vycházet též z tohoto materiálu. 2.1 Doba a místo plnění Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění Předpokládaný termín zahájení stavby Požadovaný termín dokončení stavby včetně vyklizení staveniště: Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. Místem plnění je k.ú. Ratiboř.

7 2.2 Podmínky pro změny termínů plnění Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit). 2.3 Prohlídka místa plnění Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění. Prohlídka je stanoven na v 9.00 hod. Sraz účastníků bude u Hájenky Alcedo na konci Semetína, kontaktní osoba Bc.Roman Kalabus, tel , Účel prohlídky místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Účast na prohlídce místa plnění je na vlastní riziko zájemců. 3.Obchodní podmínky 3.1 Obchodní podmínky pro dodávku stavby Obchodní podmínky ve smyslu 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Obchodní podmínky jsou stanoveny ve formě návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace Zadavatel stanovuje, že závazné obchodní podmínky (včetně platebních podmínek) budou zájemcem předloženy ve formě smlouvy o dílo dle ust a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uchazeč je povinen předložit v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen. K jeho zpracování uchazeč použije podrobný výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace Nedílnou přílohou smlouvy o dílo bude též časový a finanční harmonogram s členěním na kalendářní měsíce a stavební díly. Zadavatel požaduje min.finanční plnění o objemu ,- Kč bez DPH a to nejpozději do Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 4.1 Nabídková cena Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem

8 objednatele, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen apod.) Nabídkovou cenu za geodetické zaměření linií tras s pasportizací prvků musí mít uchazeč zahrnutou v položkovém rozpočtu. 4.2 Podmínky pro zpracování nabídkové ceny Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle slepého položkového rozpočtu. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 4.3 Položkové rozpočty Zadavatel jako součást zadávací dokumentaci předkládá slepý výkaz výměr v elektronické formě. Uchazeč je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektů předložením výkazu výměr (oceněných slepých položkových rozpočtů). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být součástí písemné nabídky uchazeče. 4.4 Změna výkazu výměr Pokud zadavatel na základě žádosti vyzvaných dodavatelů o veřejnou zakázku upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. 5. Platební podmínky 5.1 Platební podmínky Platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo. 5.2 Podmínky překročení nabídkové ceny Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, nebo pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 6. Požadavky na kvalifikace 6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele. Čestné prohlášení uchazeče, a to jak fyzická, tak právnická osoba, o tom že uchazeč: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na

9 takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních 3 letech nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, tento předpoklad splňuje každý člen statutárního orgánu, d) vůči jehož majetku neprobíhá a ani v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) společnost není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, i) nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána či jí nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů a to i ve vztahu k odpovědnému zástupci, tento předpoklad splňuje každý člen statutárního orgánu, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

10 k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 6.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie (tzn.není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny). b) výpisu z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to ve formě prosté kopie (tzn.není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny) 6.3 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku Zadavatel po uchazeči požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku. 6.4 Splnění technických kvalifikačních předpokladů Protože jsou předmětem zakázky velmi speciální stavební práce (výstavba singletrackových tratí), které musí splňovat parametry uvedené v metodice České MTB asociace o.s. (www.cemba.eu), požaduje zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, aby uchazeč v souladu s ust. 56 odst.3 písm.a) ZVZ předložil min. 1 stavební práci provedenou dodavatelem v posledních 5-ti letech, přičemž se jednalo o stavební práci spočívající ve výstavbě či terénní úpravě tras pro liniové formy turistiky (singletracky, MTB cyklotrasy, běžkařské trasy nebo trasy pro pěší), případně doloží, že se podílel na realizaci takové stavby, tak aby prokázal, že má s výstavbou podobné stavby dostatečnou zkušenost. Předmětem realizace musí být stavba či úprava tras pro liniové formy turistiky v délce min.2 km. 6.5 Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů (čl. 6 odst. 6.1 a 6.2 Zadávací dokumentace). Ostatní části kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.

11 6.6 Forma dokladů Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. 6.7 Lhůta pro prokázání kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci budou součástí nabídky. 6.8 Neprokázání kvalifikace Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace. 7. Obsah a forma nabídky 7.1 Nabídka Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy (formou návrhu smlouvy o dílo) podaný dodavatelem. Nedílnou součástí nabídky budou i doklady prokazující kvalifikaci. Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí uchazeč v ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou. K tomu použije tabulku subdodavatelské schema. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem zadavatele. Pokud uchazeč nevyužije k plnění veřejné zakázky subdodavatele, předloží čestné prohlášení o tom, že subdodavatele nevyužije. 7.2 Podání nabídky Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce (nejlépe označené názvem veřejné zakázky Bike aréna Vsetín 2 a nápisem NEOTEVÍRAT). Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 7.3 Informace o jazyce nabídky Nabídka bude předložena v českém jazyce. 7.4 Členění nabídky a dokumentace, obsah Nabídka musí obsahovat Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního

12 rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky) Návrh smlouvy návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet a časový a finanční harmonogram. Nedílnou součásti nabídky uchazeče musí být: a) Prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vyplněný vzor prohlášení) b) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z OR, výpis z živnostenského rejstříku) c) Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti - vzor d) Tabulka - reference e) Seznam subdodavatelů příp.subdodavatelské smlouvy příp. prohlášení, že nebude využito subdodavatelů f) Závazek vůči auditorským a kontrolním subjektům dle čl.12.2 Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie). 8. Zadávací dokumentace 8.1 Adresa a lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentace včetně příloh bude poskytnuta bezplatně na CD (nebo DVD) nebo přes úschovnu všem osloveným uchazečům. Ostatním na základě výzvy k poskytnutí zadávací dokumentace na Žádost (výzva) musí být zadavateli doručena em, osobně nebo písemně na adresu: Mgr.Miroslava Pilařová Lipová Dřevohostice Písemná či elektronická žádost musí být zástupci zadavatele doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 8.2 Obsah zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Krycí list, Čestná prohlášení, subdodavatelské schéma Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Projektová dokumentace Metodika České MTB asociace o.s. 8.3 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději 2 dnů před uplynutím

13 lhůty pro podání nabídek na adresu Mgr.Miroslava Pilařová, Lipová 126, Dřevohostice nebo na Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, nebo zájemcům, kteří byli k podání nabídky vyzváni a to buď písemně či elektronicky. 8.5 Změna podmínek zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 8.6 Zrušení zadávacího řízení Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy bez uvedení důvodu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům. 9. Lhůta pro podání nabídky 9.1 Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v hod. 9.2 Adresa pro podávání nabídek Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu : Obecní úřad Zděchov, Zděchov 175 nebo předat osobně po telefonickém sdělení termínu převzetí na tel Podání nabídky poštou Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na adrese výše uvedené.

14 Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. 9.4 Podání nabídky po stanovené lhůtě Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 10.1 Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením 78 odst. 1, písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH v Kč Způsob hodnocení nabídek a uveřejnění oznámení Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele tj. https://stavebnionline.cz/profily/profil.asp?id=621 V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 11. Ostatní podmínky 11.1 Vyřazení nabídky Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení. Zadavatel má povinnost informovat písemně dodavatele o tom, že jeho nabídka byla vyřazena Závazek vůči kontrolním a auditorským subjektům V nabídce bude na zvláštním listě potvrzen závazek, že pokud se uchazeč stane vítězem soutěže a stane se dodavatelem, poskytne všechny nezbytné informace subjektům provádějícím audit a kontrolu dodavatelských činností souvisejících s projektem Bike aréna Vsetín 2.

15 12. Závěrečná ustanovení a) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a neobsahovala takové opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl, b) Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh musí být svázána do jednoho svazku. V případě kroužkové vazby nebo vazby v kroužkovém pořadači musí být nabídka zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku s nálepkami a s otiskem razítka uchazeče s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tomu oprávněné, c) Všechny dokumenty budou podepsány statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou k tomu oprávněnou (osoba pověřená podpisem na základě plné moci - v takovém případě doloží uchazeč v nabídce i originál nebo ověřenou kopii plné moci, d) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení do uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s podmínkami ROP Střední Morava, e) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo se žádným uchazečem v souladu s podmínkami ROP Střední Morava, f) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky dodavatelů a následně neuzavřít smlouvu se žádným z těchto dodavatelů, případně zrušit již uzavřenou smlouvu v případě, že projekt Bike aréna Vsetín 2 nebude ze strany poskytovatele dotace poskytnuta finanční podpora z ROP Střední Morava, g) Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od již podepsané smlouvy v případě, že bude výběrové řízení poskytovatelem dotace (Úřad Regionální rady pro NUTS II Střední Morava) označeno za zakázku, která nebyla zrealizovaná v souladu s relevantními pravidly či předpisy, h) Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek, i) Odevzdáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami soutěže, j) Pokud uchazeč s nejvhodnější nabídkou odmítne uzavřít smlouvu o dílo ve stanovené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla hodnocena v pořadí jako druhá. k) Variantní řešení se nepřipouští, l) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky zpět dodavatelům, m) Zadavatel nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto zadávacím řízení, n) Uchazeč se zavazuje zajistit svými náklady prostory zařízení staveniště a to včetně smluvních vztahů s třetími osobami, o) Projekt Bike aréna Vsetín 2 bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Střední Morava.

16 p) Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. V Karolince dne Za zadavatele: Miroslav Koňařík, předseda sdružení

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel : Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Sídlo: Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka IČ: 67728189 Akce : BIKE ARÉNA VSETÍN 3 pořízení techniky Zadavatel vyhlašuje dle Metodického

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce pro projekt: Snížení energetických ztrát Domu služeb

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 26 Vrbno pod Pradědem, Školní 477 IČ: 70645515 Tel.: 554 230 940 e-mail: skola@zsvrbno.cz PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 6.6.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Dodávka

Více

Název: Obec Hovězí Sídlo: Hovězí č.p. 2, 756 01 Hovězí IČO: 003 03 801 DIČ: CZ00303801 Oprávněn jednat jménem zadavatele: Antonín Koňařík

Název: Obec Hovězí Sídlo: Hovězí č.p. 2, 756 01 Hovězí IČO: 003 03 801 DIČ: CZ00303801 Oprávněn jednat jménem zadavatele: Antonín Koňařík Výzva k podání nabídky na stavební práce Zadávací řízení mimo režim zákona dle směrnice 12/2012 OPŽP a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce, základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena Naše

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Vy zva k poda nı nabı dek

Vy zva k poda nı nabı dek Vy zva k poda nı nabı dek Na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Název zakázky: Zateplení Obecního úřadu v obci Sadov 1. Zadavatel identifikační

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 1.10.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně.

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně. V Brně dne 12.11.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: ZŠaMŠ Staré Město, okres Frýdek-Místek Sídlo: Jamnická 270, 738

Více