VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY"

Transkript

1 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel : Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Sídlo: Radniční náměstí 42, Karolinka IČ: Akce : Bike aréna Vsetín 2 Zadavatel vyhlašuje dle Metodického pokynu ROP Střední Morava: Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období veřejnou zakázku III.kategorie na akci Bike aréna Vsetín 2, registrační číslo CZ.1.12/3.2.00/ a vyzývá uchazeče k předložení nabídek. 1.INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 1.1 Název akce Bike aréna Vsetín 2 Jedná se o zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují ustanovení zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Předmětem veřejné zakázky je výstavba 3 gravity trailových tras v celkové délce cca 4,8 km ve Vsetíně, místní části Semetín. Gravity traily: - trail 02 měří 0,300 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen jako obousměrný, - trail 04 měří 3,4 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen 1.2 Stručný textový popis zakázky jako jednosměrný, - trail 05 měří 1,1 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen v první polovině jako jednosměrný a v druhé jej bude možno využívat obousměrně (veden po lesní komunikaci v této obousměrné části). Součástí stavby je i osazení dvou informačních tabulí, výstražné a informativní značení jednotlivých tras a osazení dřevěných prvků na trase. Zakázka na stavební práce zakázka III.kategorie dle 1.3 Typ veřejné zakázky Metodického pokynu 1.4 Místo realizace akce k.ú. Ratiboř, parc.č. 1299/55 zahájení : Předpokládané termíny plnění ukončení : Předpokládaná hodnota ,- Kč bez DPH zakázky 2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2.1 Název zadavatele Sdružení Valašsko-Horní Vsacko 2.2 Sídlo Radniční náměstí 42, Karolinka 2.3 IČ Kontaktní osoba ve věci Mgr.Miroslava Pilařová, tel , výběrového řízení 3. INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3.1 Údaje o místě vyzvednutí a Mgr.Miroslava Pilařová, Lipová 126, Dřevohostice vyžádání zadávací dokumentace 3.2 Kontaktní osoba pro zadávací Mgr.Miroslava Pilařová, tel , dokumentaci 4.DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 4.1 Lhůta pro vyžádání nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dodatečných informací 5.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT POSLÁNY 5.1 Datum, hodina do hod.

2 5.2 Adresa pro podání nabídky Obecní úřad Zděchov, Zděchov Jiné upřesňující údaje Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně po telefonické dohodě termínu převzetí na tel Základní hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena vč. DPH v Kč 6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Uchazeč je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí : a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona; b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona; c) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona, d) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Bližší údaje ke způsobu prokázání kvalifikace stanoví zadávací dokumentace. 7. DALŠÍ POŽADAVKY Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle slepého položkového rozpočtu. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace (obchodní podmínky, dodatečné informace aj). Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele tj. https://stavebnionline.cz/profily/profil.asp?id=621 Uchazeče je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce. Zadavatel požaduje předložení nabídky v originálu a 1 kopii! Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Zadavatel má právo kdykoliv zrušit zadávací řízení. V Karolince dne Miroslav Koňařík předseda sdružení

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce pro projekt: Bike aréna Vsetín 2 Zadavatel: Sdrruženíí Vallašsko--Horrníí Vsacko,, Radniičníí náměsttíí 42//,, Karrolliinka Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: Mgrr.. Miirrosllava Piillařřová,, Liipová 126,, Dřřevohosttiice

4 1. Preambule Zadávací řízení je administrováno v souladu s platnými metodickými pokyny Regionální rady regionu soudružnosti Střední Morava, s názvem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období zakázka III. kategorie. Zadávací řízení je řešeno mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadavatel se však v dokumentech a v rámci průběhu výběrového řízení odkazuje na vybrané odstavce zákona, které je uchazeč povinen respektovat. 1.1 Identifikační údaje veřejného zadavatele a informace o veřejné zakázce Veřejný zadavatel Název: Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Se sídlem: Radniční náměstí 42, Karolinka Zastoupen: p. Miroslavem Koňaříkem, předsedou sdružení IČ: Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky : Mgr.Miroslava Pilařová, tel Informace o veřejné zakázce NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Bike aréna Vsetín 2 DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Veřejná zakázka na stavební práce FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: LIMIT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Místo stavby: Zakázka III. kategorie dle metodického pokynu pro zadávání zakázek ROP Střední Morava pro rozpočtové období uveřejněním výzvy k podání nabídek na webových stránkách poskytovatele dotace ,- Kč bez DPH k.ú. Ratiboř Hlavní kód CPV

5 2. Předmět veřejné zakázky Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle 9 zákona mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka stavebních prací Bike aréna Vsetín 2, včetně osazení dvou informačních tabulí, výstražné a informativní značení jednotlivých tras a osazení dřevěných prvků na trase. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD ), která je přílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby výkaz výměr. Na základě těchto opatření byla vytvořena PD, která bude podkladem při plnění veřejné zakázky. Zadávací dokumentace obsahuje projektovou dokumentaci, která uvádí minimální technické parametry, položkový rozpočet požadovaných stavebních prací v elektronické podobě. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad položkového rozpočtu s textovou a výkresovou částí PD stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Projekt je členěn na: SO 01 Gravity traily - trail 02 měří 0,300 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen jako obousměrný - trail 04 měří 3,4 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen jako jednosměrný - trail 05 měří 1,1 km a je převládající šířky 0,5 m a je navržen v první polovině jako jednosměrný a v druhé jej bude možno využívat obousměrně (veden po lesní komunikaci v této obousměrné části). Stavební práce na úsecích gravity trailů budou převážně spočívat v zemních pracích, úpravě povrchu, vyrovnání zeminy, provedení zářezu do svahu, hutnění pojízdné plochy, doplnění prohlubní, zpevnění podmáčených míst, odvedení povrchových vod z kaluží, provedení drenáže, vyskládání kamenů v brzdných zónách a ve svahu především u trailu č. 2, nebo vysypání drceným kamenivem frakce 0-32 mm s výplňovým kamenivem, odstranění pařezů, vymýcení drobných dřevin a keřů, zamezení povrchovým vodám vymílání povrchu, umístění dřevěných prvků, např. lávek a případných překážek. Dřevěné lávky a prvky atrakcí jsou navrženy z modřínového dřeva s povrchovou úpravou přírodním nátěrem. Bude se jednat o nízké dřevěné lávky z dřevěných latí a fošen, upravené pomocí dřevěných kůlů, zemních vrutů o proměnlivé šířce. Budou sloužit k překonání malých terénních nerovností nebo k přemostění drobných vodních toků. Jako dřevěné prvky budou také použity kmeny stromů, tesařsky opracované a fixované do země. Okolní plocha trasy bude upravena hrabáním. Přebytečná zemina bude využita při zemních pracích v další části trasy trailu. Pokácená zeleň a dřevina bude zpracována a odvezena na skládku Městských lesů Vsetín, s.r.o. Přebytečná zemina bude využita při zemních pracích další části trailů.

6 Upřesňující vytýčení trasy bude až při výstavbě autorským dozorem, případně jiný poradní orgán určený investorem vyspecifikuje linii tratě, s tím že se postupuje u gravity tratí od začátku tratě směrem ve sklonu k uvažovanému konci tratě. Oproti návrhu vedení v dokumentaci stavby je pravděpodobné, že vedení trailů může kolidovat do cca 20 metrů od předpokládané původní linie stavby. Také počet zalomení trati bude přesně vyspecifikován při trasování. Délky a výměry však zůstávají stejné. Každá z tratí má jinou náročnost a podle toho se odvíjejí i modelované prvky na trati, případně dřevěné prvky. Bližší specifikace prováděných prací, tvary jednotlivých prvků a přesné umístění trailů je dle metodiky České MTB asociace o.s. (www.cemba.eu). Viz příloha č. 4, součást zadávací projektové dokumentace. SO 02 Informační tabule Součástí stavby Bike aréna Vsetín 2 v Semetíně bude osazení 2 informačních tabulí složených ze tří částí s dřevěným rámem a polepem o rozměrech 0,6 m x 0,9 m. Informační tabule budou vyrobeny z modřínového dřeva s povrchovou úpravou a budou mít betonový základ. Dřevěný podstavec bude délky 0,9 m. Umístění viz výkresová část projektové dokumentace. Na trase gravity trailů budou osazeny výstražné a informativní značení (informace o následující překážce, dřevěném prvku, upozornění na křížení gravity trailů, o křížení, souběhu lesní cesty a na jiná nebezpečí na trase gravity trailu). Přesný text a symboly jednotlivých značek budou navrženy po realizaci zemních prací. Turistické a směrové značení bude osazeno na stromech, případně na modřínových dřevěných sloupcích ve výšce cca 1,2 m nad terénem. Výstražné značení bude osazeno na kovových pozinkovaných U profilech (30 x 30 mm) - střed značení cca ve výšce 1,0 m. Rozměry jednotlivých informativních značení jsou vyspecifikovány na výkrese, který bude obsahovat turistické a směrové značení (viz příloha č. 1). Polep cedulí bude proveden potiskem na fólii s 8 letou garancí životnosti Přesný text a symboly jednotlivých značek budou upřesněny po realizaci zemních prací. Detailní umístění značení na trase bude provedeno autorským dozorem stavby a zástupcem investora stavby. Součástí zadávací dokumentace je metodika České MTB asociace, o.s., která upřesňuje obecné podmínky budování terénních stezek pro cyklisty a tímto doplňuje projektovou dokumentaci z hlediska požadavků na kvalitu a bezpečnost. Pro vypracování cenové nabídky je nezbytné vycházet též z tohoto materiálu. 2.1 Doba a místo plnění Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění Předpokládaný termín zahájení stavby Požadovaný termín dokončení stavby včetně vyklizení staveniště: Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. Místem plnění je k.ú. Ratiboř.

7 2.2 Podmínky pro změny termínů plnění Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit). 2.3 Prohlídka místa plnění Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění. Prohlídka je stanoven na v 9.00 hod. Sraz účastníků bude u Hájenky Alcedo na konci Semetína, kontaktní osoba Bc.Roman Kalabus, tel , Účel prohlídky místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Účast na prohlídce místa plnění je na vlastní riziko zájemců. 3.Obchodní podmínky 3.1 Obchodní podmínky pro dodávku stavby Obchodní podmínky ve smyslu 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Obchodní podmínky jsou stanoveny ve formě návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace Zadavatel stanovuje, že závazné obchodní podmínky (včetně platebních podmínek) budou zájemcem předloženy ve formě smlouvy o dílo dle ust a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uchazeč je povinen předložit v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen. K jeho zpracování uchazeč použije podrobný výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace Nedílnou přílohou smlouvy o dílo bude též časový a finanční harmonogram s členěním na kalendářní měsíce a stavební díly. Zadavatel požaduje min.finanční plnění o objemu ,- Kč bez DPH a to nejpozději do Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 4.1 Nabídková cena Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem

8 objednatele, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen apod.) Nabídkovou cenu za geodetické zaměření linií tras s pasportizací prvků musí mít uchazeč zahrnutou v položkovém rozpočtu. 4.2 Podmínky pro zpracování nabídkové ceny Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle slepého položkového rozpočtu. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 4.3 Položkové rozpočty Zadavatel jako součást zadávací dokumentaci předkládá slepý výkaz výměr v elektronické formě. Uchazeč je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektů předložením výkazu výměr (oceněných slepých položkových rozpočtů). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být součástí písemné nabídky uchazeče. 4.4 Změna výkazu výměr Pokud zadavatel na základě žádosti vyzvaných dodavatelů o veřejnou zakázku upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. 5. Platební podmínky 5.1 Platební podmínky Platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo. 5.2 Podmínky překročení nabídkové ceny Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, nebo pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 6. Požadavky na kvalifikace 6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele. Čestné prohlášení uchazeče, a to jak fyzická, tak právnická osoba, o tom že uchazeč: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na

9 takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních 3 letech nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, tento předpoklad splňuje každý člen statutárního orgánu, d) vůči jehož majetku neprobíhá a ani v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) společnost není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, i) nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána či jí nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů a to i ve vztahu k odpovědnému zástupci, tento předpoklad splňuje každý člen statutárního orgánu, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

10 k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 6.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie (tzn.není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny). b) výpisu z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to ve formě prosté kopie (tzn.není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny) 6.3 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku Zadavatel po uchazeči požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku. 6.4 Splnění technických kvalifikačních předpokladů Protože jsou předmětem zakázky velmi speciální stavební práce (výstavba singletrackových tratí), které musí splňovat parametry uvedené v metodice České MTB asociace o.s. (www.cemba.eu), požaduje zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, aby uchazeč v souladu s ust. 56 odst.3 písm.a) ZVZ předložil min. 1 stavební práci provedenou dodavatelem v posledních 5-ti letech, přičemž se jednalo o stavební práci spočívající ve výstavbě či terénní úpravě tras pro liniové formy turistiky (singletracky, MTB cyklotrasy, běžkařské trasy nebo trasy pro pěší), případně doloží, že se podílel na realizaci takové stavby, tak aby prokázal, že má s výstavbou podobné stavby dostatečnou zkušenost. Předmětem realizace musí být stavba či úprava tras pro liniové formy turistiky v délce min.2 km. 6.5 Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů (čl. 6 odst. 6.1 a 6.2 Zadávací dokumentace). Ostatní části kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.

11 6.6 Forma dokladů Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. 6.7 Lhůta pro prokázání kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci budou součástí nabídky. 6.8 Neprokázání kvalifikace Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace. 7. Obsah a forma nabídky 7.1 Nabídka Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy (formou návrhu smlouvy o dílo) podaný dodavatelem. Nedílnou součástí nabídky budou i doklady prokazující kvalifikaci. Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí uchazeč v ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou. K tomu použije tabulku subdodavatelské schema. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem zadavatele. Pokud uchazeč nevyužije k plnění veřejné zakázky subdodavatele, předloží čestné prohlášení o tom, že subdodavatele nevyužije. 7.2 Podání nabídky Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce (nejlépe označené názvem veřejné zakázky Bike aréna Vsetín 2 a nápisem NEOTEVÍRAT). Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 7.3 Informace o jazyce nabídky Nabídka bude předložena v českém jazyce. 7.4 Členění nabídky a dokumentace, obsah Nabídka musí obsahovat Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního

12 rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky) Návrh smlouvy návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet a časový a finanční harmonogram. Nedílnou součásti nabídky uchazeče musí být: a) Prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vyplněný vzor prohlášení) b) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z OR, výpis z živnostenského rejstříku) c) Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti - vzor d) Tabulka - reference e) Seznam subdodavatelů příp.subdodavatelské smlouvy příp. prohlášení, že nebude využito subdodavatelů f) Závazek vůči auditorským a kontrolním subjektům dle čl.12.2 Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie). 8. Zadávací dokumentace 8.1 Adresa a lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentace včetně příloh bude poskytnuta bezplatně na CD (nebo DVD) nebo přes úschovnu všem osloveným uchazečům. Ostatním na základě výzvy k poskytnutí zadávací dokumentace na Žádost (výzva) musí být zadavateli doručena em, osobně nebo písemně na adresu: Mgr.Miroslava Pilařová Lipová Dřevohostice Písemná či elektronická žádost musí být zástupci zadavatele doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 8.2 Obsah zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Krycí list, Čestná prohlášení, subdodavatelské schéma Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Projektová dokumentace Metodika České MTB asociace o.s. 8.3 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději 2 dnů před uplynutím

13 lhůty pro podání nabídek na adresu Mgr.Miroslava Pilařová, Lipová 126, Dřevohostice nebo na Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, nebo zájemcům, kteří byli k podání nabídky vyzváni a to buď písemně či elektronicky. 8.5 Změna podmínek zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 8.6 Zrušení zadávacího řízení Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy bez uvedení důvodu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům. 9. Lhůta pro podání nabídky 9.1 Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v hod. 9.2 Adresa pro podávání nabídek Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu : Obecní úřad Zděchov, Zděchov 175 nebo předat osobně po telefonickém sdělení termínu převzetí na tel Podání nabídky poštou Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na adrese výše uvedené.

14 Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. 9.4 Podání nabídky po stanovené lhůtě Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 10.1 Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením 78 odst. 1, písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH v Kč Způsob hodnocení nabídek a uveřejnění oznámení Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele tj. https://stavebnionline.cz/profily/profil.asp?id=621 V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 11. Ostatní podmínky 11.1 Vyřazení nabídky Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení. Zadavatel má povinnost informovat písemně dodavatele o tom, že jeho nabídka byla vyřazena Závazek vůči kontrolním a auditorským subjektům V nabídce bude na zvláštním listě potvrzen závazek, že pokud se uchazeč stane vítězem soutěže a stane se dodavatelem, poskytne všechny nezbytné informace subjektům provádějícím audit a kontrolu dodavatelských činností souvisejících s projektem Bike aréna Vsetín 2.

15 12. Závěrečná ustanovení a) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a neobsahovala takové opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl, b) Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh musí být svázána do jednoho svazku. V případě kroužkové vazby nebo vazby v kroužkovém pořadači musí být nabídka zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku s nálepkami a s otiskem razítka uchazeče s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tomu oprávněné, c) Všechny dokumenty budou podepsány statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou k tomu oprávněnou (osoba pověřená podpisem na základě plné moci - v takovém případě doloží uchazeč v nabídce i originál nebo ověřenou kopii plné moci, d) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení do uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s podmínkami ROP Střední Morava, e) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo se žádným uchazečem v souladu s podmínkami ROP Střední Morava, f) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky dodavatelů a následně neuzavřít smlouvu se žádným z těchto dodavatelů, případně zrušit již uzavřenou smlouvu v případě, že projekt Bike aréna Vsetín 2 nebude ze strany poskytovatele dotace poskytnuta finanční podpora z ROP Střední Morava, g) Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od již podepsané smlouvy v případě, že bude výběrové řízení poskytovatelem dotace (Úřad Regionální rady pro NUTS II Střední Morava) označeno za zakázku, která nebyla zrealizovaná v souladu s relevantními pravidly či předpisy, h) Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek, i) Odevzdáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami soutěže, j) Pokud uchazeč s nejvhodnější nabídkou odmítne uzavřít smlouvu o dílo ve stanovené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla hodnocena v pořadí jako druhá. k) Variantní řešení se nepřipouští, l) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky zpět dodavatelům, m) Zadavatel nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto zadávacím řízení, n) Uchazeč se zavazuje zajistit svými náklady prostory zařízení staveniště a to včetně smluvních vztahů s třetími osobami, o) Projekt Bike aréna Vsetín 2 bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Střední Morava.

16 p) Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. V Karolince dne Za zadavatele: Miroslav Koňařík, předseda sdružení

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více