ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s."

Transkript

1

2 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tento Řád přijímacího řízení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje přijímání ke studiu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. (dále jen MUP ) včetně přezkumného řízení. (2) MUP přijímá přihlášky ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Přijímání přihlášek do ostatních typů studia se řídí příslušnými vnitřními předpisy MUP. ČÁST II. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ČI. 2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU (1) Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. (2) Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. (3) Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. (4) Uchazeči o studium na MUP prokazují nejvyšší dosažené vzdělání předložením ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu. Uchazeči, kteří se hlásí do magisterského resp. doktorského studijního programu na MUP a absolvovali předchozí bakalářské resp. magisterské studium na MUP nemusí předkládat ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. (5) Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční střední škole, musí předložit ověřenou kopii zahraničního vysvědčení o dosaženém vzdělání opatřené nostrifikační doložkou nebo potvrzením o rovnocennosti 1, pokud mezinárodní smlouva nebo obecně závazný právní předpis nestanoví jinak. V případě vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí se postupuje podle 89 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách ) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 1 a 2 vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 1

3 ČI. 3 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU (1) MUP může rozhodnutím rektora stanovit další podmínky přijetí ke studiu v daném studijním programu, který uskutečňuje, a to: a) určité znalosti, schopnosti, nadání, nebo b) určitý prospěch ze střední školy, popř. vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Člení-li se studijní program na více studijních oborů, mohou se další podmínky týkat i jednotlivých studijních oborů. (2) Podmínky podle odstavce 1 písm. a) se zpravidla ověřují přijímací zkouškou; MUP též může stanovit, že od přijímací zkoušky nebo její části bude upuštěno v případě uchazečů, kteří jiným způsobem prokáží splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), jsou-li tyto podmínky stanoveny. (3) MUP může stanovit rozhodnutím rektora, za jakých podmínek se upustí od ověřování podmínek podle odstavce 1 písm. a) přijímací zkouškou a budou přijati všichni uchazeči, kteří splní základní podmínky pro přijetí. (4) MUP může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo absolvovali studijní program nebo jeho část na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí nebo na vyšší odborné škole; v takovém případě rektor stanoví formu a obsah zvláštní přijímací zkoušky a předpoklady pro upuštění od této zkoušky. Odlišné podmínky nesmějí uchazeče znevýhodňovat. (5) Další podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu v daném akademickém roce nebo jejich konkretizaci schvaluje na návrh garanta oboru rektor. (6) MUP zveřejní v dostatečném předstihu, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek, způsob jejich podávání a podmínky přijetí a způsob ověřování přijetí. Tyto informace MUP zveřejní na úřední desce, na svých webových stránkách nebo jinou vhodnou formou, např. prostřednictvím neperiodických publikací. (7) Je-li MUP akreditován nový studijní program, nemusí MUP v zájmu zachování začátku akademického roku dodržet čtyřměsíční lhůtu pro podání přihlášek ke studiu dle čl. 3 odst. 6 tohoto Řádu přijímacího řízení MUP (dále jen ŘPŘ ). V takovém případě může být lhůta pro podání přihlášek ke studiu kratší, nejméně však jednoměsíční. Ostatní podmínky uvedené v odstavci čl. 3 odst. 6 tohoto ŘPŘ zůstávají nezměněny. (8) Podmínky přijetí a způsob ověřování přijetí jsou platné pro rozhodování v průběhu celého přijímacího řízení v daném akademickém roce včetně řízení přezkumného a nelze je v jeho průběhu měnit. ČI. 4 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ NEBO ABSOLVENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL KE STUDIU (1) Studentu nebo absolventu vyšší odborné školy může prorektor pro studijní záležitosti uznat studijní povinnosti úspěšně vykonané na vyšší odborné škole v souladu se Studijním a zkušebním řádem MUP. Prorektor pro studijní záležitosti může současně rozhodnout o zařazení studenta do odpovídajícího semestru a ročníku příslušného bakalářského studijního programu. (2) Konkrétní podmínky přijetí studenta či absolventa vyšší odborné školy na MUP musí být stanoveny garanty jednotlivých studijních oborů uskutečňovaných MUP. (3) O přijetí studenta či absolventa vyšší odborné školy ke studiu rozhoduje rektor nebo pověřený prorektor. 2

4 ČI. 5 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (1) Přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí. Přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, ústní nebo kombinovanou. Všechny části přijímací zkoušky se mohou konat v jednom nebo ve více dnech. (2) Rektor nebo pověřený prorektor stanoví pro konání přijímacích zkoušek alespoň jeden řádný přijímací termín a v případě doktorského studia může stanovit i náhradní termín. (3) Zkoušku v náhradním termínu (je-li stanoven) může povolit prorektor pro studijní záležitosti uchazeči o studium v doktorském studijním programu, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může rektor tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. (4) Členy zkušební komise jmenuje rektor na návrh garanta oboru. Komise má nejméně dva členy. (5) Před zahájením přijímací zkoušky nebo její části ověří prorektorem pro studijní záležitosti pověřená osoba totožnost uchazečů, kteří svoji přítomnost potvrdí podpisem. O průběhu přijímací zkoušky se vede zápis, který je součástí spisu o přijímacím řízení a který obsahuje zejména: a) formu přijímací zkoušky, nebo výčet částí přijímací zkoušky spolu s uvedením jejich forem, b) záznam o písemné zkoušce (koná-li se): c) záznam o ústní zkoušce (koná-li se): d) hodnocení jednotlivých částí přijímací zkoušky a celkový výsledek přijímací zkoušky. (6) Prorektor pro studijní záležitosti může uznat úspěšně vykonanou přijímací zkoušku na MUP ke studiu ve studijním programu ve stejné či obdobné oblasti studia, která byla vykonána v posledních šestnácti měsících před konáním přijímací zkoušky. (7) Člen zkušební komise přeruší přijímací zkoušku nebo její část, jestliže o to uchazeč požádá z důvodu náhlé, v jejím průběhu vzniklé, zdravotní indispozice a je-li zjevné, že uchazeč nemůže dále v této zkoušce pokračovat; stejně učiní v případě, kdy tato vážná indispozice zjevně neumožňuje uchazeči o přerušení požádat. O přerušení se vyhotoví zápis. Výsledky přerušené zkoušky se nehodnotí; na uchazeče se hledí, jako by se k této zkoušce nedostavil. Prorektor pro studijní záležitosti může povolit konání zkoušky v některém z následujících termínů přijímacích zkoušek, pokud jej o to uchazeč s uvedením důvodů požádá do pěti dnů ode dne přerušení zkoušky. Prorektor pro studijní záležitosti o této žádosti rozhodne bezodkladně. Po vykonání přijímací zkoušky nebo její části již nelze námitku indispozice v době konání zkoušky uplatňovat. (8) Člen zkušební komise přeruší přijímací zkoušku nebo její část u uchazeče, jenž se v jejím průběhu dopustí jednání, které je v rozporu s pravidly tohoto ŘPŘ nebo pravidly stanovenými rozhodnutím rektora pro průběh přijímací zkoušky. Výsledky takto přerušené zkoušky se nehodnotí; další termín se nepovoluje. (9) Člen zkušební komise přeruší konání přijímací zkoušky nebo její části, jestliže v jejím průběhu nastanou nebo vyjdou najevo okolnosti, které brání jejímu pokračování nebo které by mohly narušit rovnost uchazečů v přijímacím řízení. Výsledky přerušené zkoušky se nehodnotí. Prorektor pro studijní záležitosti bezodkladně pozve všechny dotčené uchazeče na další termín, který stanoví tak, aby byl nejpozději do 7 dnů od posledního vypsaného termínu přijímacích zkoušek. (10) Rektor dodatečně prohlásí vykonanou přijímací zkoušku nebo její část za neplatnou, pokud se prokáže, že došlo k jednání, které narušilo rovnost uchazečů v přijímacím řízení. Toto opatření 3

5 není účinné vůči uchazečům, kteří byli přijati ke studiu na základě rozhodnutí o přijetí ke studiu, které nabylo právní moci. Rektor bezodkladně pozve všechny dotčené uchazeče na další termín, který stanoví tak, aby byl nejpozději do 7 dnů od posledního vypsaného termínu přijímacích zkoušek. ČÁST III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA MUP ČI. 6 PŘIHLÁŠKA KE STUDIU (1) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na MUP a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením dle Ceníku poplatků MUP v platném znění. (2) Hlásí-li se uchazeč na více studijních oborů, podává na každý z těchto oborů samostatnou přihlášku. (3) Přihláška se podává na předepsaném formuláři nebo formou elektronické přihlášky. Obě formy jsou rovnocenné. (4) Přihláška musí být podána ve lhůtě podle čl. 3 odst. 6 a 7 tohoto ŘPŘ. MUP může v odůvodněných případech přihlášku přijmout bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 3 odst. 6 a 7 tohoto ŘPŘ. (5) Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo není-li řádně uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, případně, chybí-li doklady dle čl. 2 odst. 4 a 5 tohoto ŘPŘ, vyzve MUP uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána. (6) Je-li součástí ověřování splnění podmínek přijetí přijímací zkouška, odešle MUP uchazeči pozvánku zpravidla 14 dnů před datem jejího konání nebo konání její první části. Čl. 7 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU (1) Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. (2) O přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor nebo pověřený prorektor. (3) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek přijetí ke studiu podle čl. 3 odst. 2 tohoto ŘPŘ a doručuje se uchazeči dle pravidel stanovených v čl. 13 tohoto ŘPŘ. (4) Rozhodnutí musí obsahovat tyto náležitosti: a) datum vydání, b) jméno a příjmení uchazeče, c) výrok o přijetí nebo nepřijetí uchazeče včetně uvedení akademického roku, studijního programu, popř. studijního oboru v rámci studijního programu, formy studia, s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto, d) odůvodnění, e) poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, f) podpis rektora nebo pověřeného prorektora. (5) Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem MUP. 4

6 (6) Druhé vyhotovení originálu rozhodnutí je součástí spisu o přijímacím řízení. Čl. 8 PRÁVO UCHAZEČE NAHLÉDNOUT DO SVÝCH MATERIÁLŮ (1) Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí ke studiu, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu podle čl. 13 tohoto ŘPŘ. (2) Pojmem a) nahlédnout se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky, b) materiály se rozumí veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče členy zkušební komise nebo jejich formalizované poznámky, pokud jsou MUP vedeny, včetně hodnocení všech forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce a další materiály dle vnitřních předpisů MUP. (3) Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách MUP za přítomnosti pověřeného zaměstnance MUP. (4) Pro nahlédnutí do materiálů podle odstavce 1 musí být vytvořeny vhodné podmínky a stanovena přiměřená lhůta. ČÁST IV. PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU Čl. 9 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) O žádosti o přezkoumání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu (dále jen žádost ) rozhoduje rektor. (2) V přezkumném řízení rektor přezkoumává, zda rozhodnutí podle čl. 7 tohoto ŘPŘ je v souladu se zákonem o vysokých školách, tímto ŘPŘ, dalšími vnitřními předpisy MUP, jakož i s dalšími podmínkami přijímání uchazečů stanovenými MUP podle čl. 3 tohoto ŘPŘ a s pravidly způsobu jejich ověřování. Čl. 10 ŽÁDOST (1) O přezkoumání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu může rektora požádat uchazeč buď sám, nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo zvoleného zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc. (2) Žádost je možné podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu podle čl. 7 tohoto ŘPŘ. (3) Žádost se podává rektorovi MUP prostřednictvím studijního oddělení. Pokud je uchazeč v řízení zastupován zvoleným zástupcem, musí být k žádosti připojena plná moc s notářsky ověřeným podpisem uchazeče. 5

7 (4) Rektor může prominout zmeškání lhůty k podání žádosti, k němuž došlo ze závažných důvodů, pokud jej o to uchazeč písemně požádá. Čl. 11 ROZHODNUTÍ REKTORA O ŽÁDOSTI (1) Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána neoprávněnou osobou. (2) Rektor žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí, jestliže rozhodnutím nebyly porušeny předpisy, podmínky a pravidla uvedená v čl. 9 odst. 2, nebo jestliže jejich porušení neovlivnilo správnost výroku rozhodnutí. Jinak rektor rozhodnutí změní. (3) Rozhodnutí rektora o žádosti obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o tom, že je konečné. (4) Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči dle pravidel stanovených v čl. 13 tohoto ŘPŘ. ČÁST V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 12 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (1) Pravidla o přijímacím a přezkumném řízení dle tohoto ŘPŘ se použijí přiměřeně pro související rozhodnutí, jakými jsou zejména zamítnutí žádosti o stanovení náhradního termínu přijímací zkoušky. (2) Rozhodnutí přijatá dle tohoto ŘPŘ nabývají právní moci dnem poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání žádosti o přezkoumání, je- li možnost přezkoumání stanovena, nebo dnem poté, kdy se uchazeč písemně vzdal práva podat tuto žádost, anebo dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí v přezkumném řízení. Čl. 13 VYHOTOVOVÁNÍ A DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A ROZHODNUTÍ (1) Uchazeč je povinen bezodkladně hlásit na studijním oddělení MUP všechny změny kontaktních údajů (zejména změnu jména a příjmení, adresy, ové adresy, telefonního čísla). (2) Písemnosti lze uchazečům doručovat do vlastních rukou přímo na studijním oddělení MUP. Převzetí písemnosti uchazeč potvrdí svým podpisem. Odepření převzít písemnost má účinky doručení; o odepření musí být pořízen záznam. (3) Nepostupuje-li se podle odstavce 2, doručí se písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na hlášenou adresu uchazeče. Písemnost je doručena dnem jejího převzetí, nebo dnem, kdy došlo k odepření převzít písemnost, anebo dnem, kdy marně uplynula desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí, počítaná ode dne, kdy byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát byl vyzván k jejímu vyzvednutí. Písemnost lze doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky v případě, že student studijnímu oddělení MUP existenci osobní datové schránky oznámí. Doručení do datové schránky je doručením do vlastních rukou a zásilka 6

8 je doručena okamžikem přístupu adresáta do datové schránky nebo uplynutím desetidenní lhůty určené k jejímu vyzvednutí. (4) Jestliže je uchazeč zastupován na základě plné moci, doručuje se pouze zástupci, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Ustanovení odstavce 3 věty druhé a třetí platí obdobně. (5) Nepodaří-li se písemnost z jakéhokoli důvodu doručit podle odstavce 3 nebo 4 nebo nesplní-li uchazeč povinnost hlásit adresu či její změnu, nebo není-li pobyt uchazeče znám, uloží se písemnost na studijním oddělení MUP a současně se sdělení o uložení písemnosti vyvěsí na úřední desce MUP a zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. Desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení. (6) Písemnosti a rozhodnutí vyhotovované dle tohoto řádu se vyhotovují v českém jazyce. Písemnosti a rozhodnutí vyhotovované dle tohoto řádu týkající se studijních oborů v jiném jazyce, mohou být kromě českého jazyka vyhotovovány také v tomto jiném jazyce. V takovém případě však platí, že při nejednotnosti překladu či výkladu je závazné znění v českém jazyce. (7) Dodržení termínů při podávání písemností uchazečem se posuzuje tak, že lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty písemnost podána na MUP, nebo je-li odevzdána k poštovní přepravě. (8) Připadne-li konec jakékoliv lhůty stanovené tímto řádem na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Čl. 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Zrušuje se Řád přijímacího řízení MUP registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) dne 1. října 2011 pod čj / (2) Tento ŘPŘ byl schválen rektorem dne 31. ledna 2013 a nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odst. 4 a 41 odst. 2 zákona o vysokých školách 7

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více