VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova Brno

2 a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum zřízení školy:19. února 1991 Zařazení do sítě škol: , , , , , , , IČO: IZO: Ředitel: Kontakty: Školská rada: Mgr. Petr Holeček, Fügnerova 22, Brno Mgr. Radim Laco (zástupce pedagogů, předseda školské rady) Ing. Aleš Pilgr (zástupce pedagogů) Michal Šťastný (jmenovaný zřizovatelem) Mgr. Doubravka Zetková (jmenovaná zřizovatelem) b) Rozdělení studijních oborů: K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium 81 studentů 10 studentů Cílová kapacita: 200 studentů Studenti: Počet studijních oborů: 2 Počet studentů v nich: 91 Počet tříd: 5 Budova: Gymnázium se nachází v budově základní školy Horníkova 1, kde má pronajaty prostory využívá jak školní třídy, tak odborné učebny, tělocvičny, sportovní areál a školní jídelnu. Spolupráce se základní školou byla dobrá. Do budoucna jsou zajištěny v této škole další prostory. Vybavení: V každé třídě jsou dva počítače s připojením na internet, ve kmenových třídách jsou umístěny dataprojektory, zbývající učebny jsou pokryty mobilním zařízením. Třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Ve škole je studentům k dispozici školní knihovna, počítačová učebna, wifi pokrytí prostor školy a fotoateliér.

3 Učební plány Gymnázium Hády vyučovalo ve školní roce 2012/2013 podle následujících vzdělávacích programů: v oboru 79 41K/41 podle ŠVP Gymnázium všeobecné, platném od v oboru 79 41K/41 a K/61 vyučovalo gymnázium podle ŠVP Gymnázium tělesná výchova, platném od c) Přehled pracovníků školy Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Počet celkem: ředitel: 1 zástupce ředitele: 1 pedagogičtí pracovníci: 14 nepedagogičtí pracovníci: 2 Kvalifikovanost sboru: úplná kvalifikace: 100% úplná aprobovanost: 100% Věkové složení: do 35 let 3 muži/5 žen let 2 muži/3 ženy nad 50 let 2 muži/0 žen důchodci 0 mužů/1 žena Průměrný počet žáků na třídu: 18,2 Průměrný počet žáků na učitele: 10 d) Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2013/2014 byl otevřen jeden první ročník pro čtyřleté studium a jeden pro šestileté studium. Do prvního ročníku čtyřletého studia se přihlásilo 25 uchazečů, přijato ke studiu bylo 25, ke studiu nastoupilo 25 studentů. Do prvního ročníku šestiletého studia se přihlásilo 12 uchazečů, přijato ke studiu bylo 11, ke studiu nastoupilo 11 studentů. Přijímací zkoušky probíhaly dvoukolově, uchazeči byli přijímáni na základě výsledků na ZŠ, popřípadě osobního pohovoru. e) Výsledky výchovy a vzdělávání k prospělo s vyznamenáním: 5 prospělo: 70 neprospělo: 21 Celkový počet zameškaných hodin:

4 Závěrečné a maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním: 2 prospělo: 18 neprospělo: 3 Úspěšnost při přijetí na vysokou školu Úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy byla odhadem 90%. Číslo je jen orientační, chybí přesná data. Studenti svůj zájem rozložili poměrně rovnoměrně mezi všechny typy škol. Někteří studenti byli přijati na více vysokých škol. Další studenti pokračují ve studiu na vyšších odborných a jazykových školách. Výuka cizích jazyků Naše gymnázium nabízelo v tomto školním roce vzdělávání v anglickém a německém jazyce, ve vyšších ročnících dobíhalo vzdělávání ve španělském a francouzském jazyce. Od prvního ročníku vyššího gymnázia je výuka rozšířena o konverzaci s rodilým mluvčím a ve třetím a čtvrtém ročníku o maturitní seminář z anglického jazyka. Vzdělávání nadaných žáků Gymnázium nabízí speciální úpravu docházky pro vrcholové sportovce, aby jim bylo umožněno skloubení náročného tréninkového plánu s neméně náročným gymnaziálním studiem. Ve spolupráci s Centrem pro inkluzivní vyučování se gymnázium věnuje výuce cizinců (Irák, Kazachstán, Ruská federace, Čečensko, Ukrajina). Autoevaluace V sebehodnocení za školní rok 2012/2013 vycházíme z následujících autoevaluačních metod sběru dat: dotazníkové šetření formou anonymního internetového dotazníku (letos bylo zkoumáno hodnocení vyučujících žáky) závěry jednání a diskuzí pedagogické rady závěry jednání a diskuzí studentské rady analýza hospodaření školy (na základě ekonomických dat z účetnictví) analýzou dat informačního systému iškola Shrnutí po jednotlivých sledovaných oblastech: Podmínky ke vzdělávání Materiální vybavení školy se průběžně vylepšuje, škola byla se účastní projektu Peníze EU do škol a v rámci projektu zřídila vlastní počítačovou učebnu a pořídila interaktivní tabuli a další vybavení. Ekonomické podmínky jsou stabilní, rozpočet na školní i kalendářní rok je vyrovnaný. Školu dlouhodobě trápí klesající počet uchazečů o studium. Přesná analýza příčin je mimo finanční možnosti školy, největší problém však lze jednoznačně vidět v demografickém složení populace pokračuje trend slabých ročníku vycházejících ze sedmých a devátých ročníků ZŠ. Průběh vzdělávání Analýza studijního plánu: i nadále je ŠVP vylepšován vzhledem k potřebám školy. Jako

5 kompenzace snížení počtu hodin TV v ŠVP Gymnázium tělesná výchova byl zřízen volitelný předmět Tělovýchovná příprava. Zájem o něj byl však velice nízký (průměrně se jej účastnili dva studenti), takže se jednak potvrdil nezájem studentů o tělesnou výchovu, jednak tento předmět v příštím roce neotevřeme. Vzhledem k výsledkům maturit byl do ŠVP zaveden další maturitní seminář, tentokrát z ČJ. To se ukázalo jako velmi funkční a do příštího školního roku bylo doporučeno jeho rozšíření i do třetího ročníku. Organizace školního roku: nové akce jednodenního charakteru (drakiáda, městská hra) se setkaly s pozitivním přijetím u studentů. Problém byl s organizací sportovního kurzu. Jiná škola se v posledním týdnu školy neosvědčila (malá účast studentů) a bude vrácena zpět do přelomu května a dubna. Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči Škola podporuje i nadále žáky následujícím způsobem: Každý vyučující nabízí každý týden konzultační hodiny, na kterých si mohou studenti ujasnit a prohloubit učivo ve výuce probrané. Studenty s mimoškolními aktivitami, hlavně sportovce, škola podporuje formou úpravy docházky a zkoušení tak, aby mohli sladit svou činnost s požadavky školy. Dále jim pak uděluje sportovní stipendium. Studenty, kteří jsou sociálně znevýhodnění, škola dále podporuje formou sociálního stipendia. Vzhledem k rostoucímu počtu studentů cizinců gymnázium pokračovalo ve spolupráci s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání. Spolupráce s rodiči je stále založena na třídních schůzkách, osobních schůzkách s pedagogy a komunikaci prostředníctvím školního informačního systému. Právě jeho podíl na celkové komunikaci každoročně významně roste. Výsledky vzdělávání Z analýzy pololetní klasifikace plyne, že výsledky jsou každoročně zhruba na stejné úrovni. Počet neprospívajících se oproti loňskému roku snížil, nicméně číslo je stále příliš vysoké. Je stále dáno relativně vysokým počtem studentů s odloženou klasifikací do 10 září. Skutečný počet neprospělých studentů k byl 14. Maturitní zkoušky letos proběhly podle stejného modelu jako v loňském školním roce. V jarním termínu nematurovalo 12 studentů, z toho část proto, že nestihli ze zdravotních či jiných důvodů uzavřít k ročník. Celkově u maturitních zkoušek v jarním termínu neuspěli dva studenti, což je oproti loňsku výrazné zlepšení. U obou studentů šlo navíc o jednu neúspěšnou zkoušku. Příprava na společnou část maturitních zkoušek zůstává jednou z priorit naší školy, větší důraz bude v příštím školním roce přípravu ústního projevu studentů. Úspěšnost přijetí na vysokou školu v řadách našich absolventů zůstává vysoká, vypovídací hodnota tohoto faktu je však stále pochybná, protože studenti vybírají v případě neúspěchu při přijímacích zkouškách jako zálohu školy, které nemají v úmyslu studovat. f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnotitel ústní zkoušky anglický jazyk + PUP

6 Hodnotitel ústní a písemné zkoušky + PUP Zadavatel společné části maturitní zkoušky PUP g) Údaje o mimoškolních aktivitách Většina mimoškolních aktivit našich studentů směřuje do oblasti sportu a je spojena s individuálním sportovním zaměřením studentů. Studenti se aktivně zúčastnili přípravy a organizace mezinárodní soutěže Brněnská laťka, Evropské hry mládeže, Brněnské běhy. Spolupracovali při charitativní sbírce Světluška. Účast školy v soutěžích Středoškolský pohár v atletice Corny (1. místo v krajském kole, 2. na republice) Středoškolský pohár ve florbale Středoškolský pohár v kopané Spolupráce školy s dalšími subjekty Člověk v tísni Ekologické centrum Lipka Nadační fond Českého rozhlasu Centrum pro inkluzívní vzdělávání Kulturní a sportovní život školy V rámci školního roku pořádáme pro studenty a pedagogy školy různé kulturní akce: Návštěvy filmových a divadelních představení Besedy v rámci projektu Příběhy bezpráví Historická exkurze do Prahy Sportovní turnaj o Vánočního kapříka a Velikonočního beránka Výcvikový lyžařský kurz Zájmový fotografický kroužek Studentská rada Na našem gymnáziu funguje Studentská rada složená ze dvou volených zástupců z každé třídy. Studentská rada se svolává každý měsíc nebo v případě potřeby, schází se na ni zástupci studentů společně s pověřeným pedagogem, popřípadě s ředitelem školy, pokud si jeho přítomnost studenti vyžádají. Řeší se zde problémy studentů, jejich náměty na zlepšení fungování školy, mimoškolních a volnočasových akcí gymnázia. Studenti předávají zápis ze svých jednání řediteli školy, který na něj buď reaguje písemnou odpovědí, nebo účastí na příštím zasedání rady. Prevence sociálně patologických jevů Prevence probíhá jednak v rámci výuky, jednak prostřednictvím akcí mimo rámec a formu běžné výuky. V rámci výuky je prevence prováděna v základech společenských věd (psychologie zvládání stresu, změněné stavy vědomí, sociologie sociální deviace, právo trestní odpovědnost, trestné činy), v biologii (účinky návykových látek na organizmus) a v chemii. Ve škole funguje schránka důvěry a také její analogie na internetu.

7 h) Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2012/2013 proběhla na škole inspekce. Neshledala na škole žádnou závadu. Výsledky k nahlédnutí zde: i) Základní údaje o hospodaření školy viz. přílohy V Brně dne 7. října 2013 Mgr. Petr Holeček ředitel Gymnázia Hády

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 3 Zřizovatel: kraj Hlavní město Praha Právní forma: právnická osoba s právní subjektivitou

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více