Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013"

Transkript

1 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014

2 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 2

3 Obsah Obsah 3 1 Úvod 5 2 Základní údaje 2a) Základní údaje a kontakty 6 2b) Organizační schéma VŠRR 7 2c) Složení orgánů VŠRR 8 2d) Zastoupení VŠRR v reprezentaci českých vysokých škol 9 2e) Poslání, vize a strategické cíle VŠRR 9 2f) Vnitřní předpisy VŠRR 10 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3a) Přehled akreditovaných studijních programů na VŠRR 11 3b-c) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na VŠRR 12 3d-e) Studijní programy uskutečňované společně s jinou VŠ nebo VOŠ 12 3f) Akreditovaný studijní program uskutečňovaný mimo sídlo VŠRR 13 3g) Akreditovaný studijní program popsaný metodikou výstupů z učení 13 3h) Kreditní systém studia 13 3i) Další vzdělávací aktivity 14 4 Studenti na VŠRR 4a) Studenti v akreditovaném studijním programu 15 4c) Studenti ve věku nad 30 let 15 4d-e) Neúspěšní studenti, opatření pro snížení studijní neúspěšnosti 15 5 Absolventi na VŠRR 5a-d) Absolventi na VŠRR 16 6 Zájem o studium na VŠRR 6a-b) Zájem o studium na VŠRR 16 7 Akademičtí pracovníci na VŠRR 7a-e) Akademičtí pracovníci na VŠRR 18 7f) Další vzdělávání akademických pracovníků VŠRR 18 3

4 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců na VŠRR 8a-c) Sociální programy 20 8d Poradenské služby 20 8e-f) Práce s nadanými studenty a studenty se specifickými potřebami 21 9 Infrastruktura na VŠRR 9a) Knihovna VŠRR 22 9b) Úroveň informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury Celoživotní vzdělávání na VŠRR 10a-b) Celoživotní vzdělávání na VŠRR Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠRR 11a-b) Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠRR 24 11c) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti 28 11h-l) Spolupráce s aplikační sférou 29 11s) Působení VŠRR v regionu Internacionalizace na VŠRR 12a-b),d) Strategie rozvoje mezinárodních vztahů a zapojení VŠRR do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností na VŠRR 13a) Vnitřní hodnocení kvality 31 13b) Vnější hodnocení kvality 31 13f) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti v Krajském pracovišti Závěr 33 4

5 1 Úvod Vysoká škola regionálního rozvoje (dále jen VŠRR ) procházela v roce 2013 devátým rokem své existence. VŠRR byl rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělen státní souhlas působit jako vysoká škola neuniverzitního typu dne 28. listopadu 2003 pod č.j / Vysoká škola, jako samostatný právní subjekt společnost s ručením omezeným, byla zřízena zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 25. března Výuka byla zahájena v akademickém roce 2004/2005. V únoru 2008 byla zahájena výuka na detašovaném Krajském pracovišti v Jablonci nad Nisou. V hodnoceném období byla i nadále soustředěna pozornost na naplňování doporučení vyplývajících ze Zprávy Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., Praha z ledna Dále byly plněny úkoly vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti školy na období a z jeho aktualizace pro rok Oba dokumenty vycházejí důsledně z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vysokých škol. 5

6 2 Základní údaje 2 a) Základní údaje a kontakty Úplný název soukromé vysoké školy Používaná zkratka názvu SVŠ Adresa Tel., fax, , http Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. VŠRR Žalanského 68/54, Praha 17 Řepy tel./fax: studijní oddělení Adresa Krajského pracoviště (regionálního střediska mimo sídlo vysoké školy) Tel., fax, , http Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou tel.:

7 2 b) Organizační schéma VŠRR Akademická rada Valná hromada Kolegium rektora Rektor Kancelář rektora Disciplinární komise Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Prorektor pro inovace a rozvoj Prorektor pro vědu a výzkum Prorektor pro zahraniční styky Výkonný ředitel Studijní oddělení Centrum celoživotního vzdělávání Knihovna Informační služby Archiv Ekonomické oddělení Personální oddělení Katedra regionalistiky Katedra ekonomiky a managementu Katedra aplikovaného práva Katedra speciálních a psychosociálních disciplín Katedra cizích jazyků Krajské pracoviště Jablonec n. N. 7

8 2 c) Složení orgánů VŠRR Akademické orgány VŠRR Rektor Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Akademická rada Předseda Externí členové Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Rektorka Vysoké školy regionálního rozvoje PhDr. Petr Adámek, CSc. Akademický pracovník Vysoká škola ekonomická v Praze prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D. Děkanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. Akademický pracovník Univerzita Jana Amose Komenského Praha JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže MŠMT Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Emeritní vysokoškolský profesor ČVUT Praha Ing. Ivana Pánková Zástupkyně ředitele Kanceláře Kancelář Asociace krajů ČR Mgr. Jiří Prokůpek Starosta Úřad městyse Davle Radek Stavinoha Statutární orgán, jednatel společnosti Vysoká škola regionálního rozvoje Ing. Vladimír Ševela Vrchní ředitel Sekce správy úřadu MŠMT Ing. Václava Štědrá Vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajský úřad Středočeského kraje Disciplinární komise JUDr. Petr Novák, Ph.D. Ing. Václav Kupka, CSc. PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Doc. Ing. Renata Štablová, CSc. Ing. Blanka Frýbová předseda člen člen náhradník náhradník 8

9 Bognerová Markéta Stříbrná Alice Irena Pleváková Majorová Marta Gergerlits Jakub členka (studentka) členka (studentka) členka (studentka) náhradník (studentka) náhradník (student) Další orgány VŠRR Valná hromada VŠRR Radek Stavinoha, jednatel Prorektoři VŠRR Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Základní pracoviště Výuka je realizována katedrami: Katedra regionalistiky, Katedra ekonomiky a managementu, Katedra aplikovaného práva, Katedra speciálních a psychosociálních disciplín, Katedra cizích jazyků. 2 d) Zastoupení VŠRR v reprezentaci českých vysokých škol VŠRR má zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. je členkou předsednictva Rady vysokých škol, působí v komisi pro soukromé vysoké školy. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. je dále členkou Asociace emeritních rektorů. 2 e) Poslání, vize a strategické cíle VŠRR Poslání (mise) Posláním VŠRR je poskytovat vysokoškolské vzdělání v profesně orientovaných studijních oborech studijního programu Regionální rozvoj s důrazem na klíčové výstupní znalosti a dovednosti, jimiž se absolventi VŠRR mají vyznačovat. VŠRR umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti. Jejím posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a respektuje sdílené hodnoty, na nichž jsou vysoké školy založeny. 9

10 Vize Vysoká škola regionálního rozvoje má ambice stát se v rozvojovém horizontu respektovanou vysokou školou, na níž bude uskutečňován kvalitní profesně orientovaný vzdělávací a výzkumný program v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a výzkumných programů, které ji učiní atraktivní nejen v národním kontextu, ale i v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. VŠRR se bude významně angažovat v partnerských vztazích se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, podniky a veřejnými institucemi s cílem podpořit relevanci a uplatnění výsledků akademických činností v regionálním, národním a evropském měřítku. Strategické cíle rozvoje Strategické cíle rozvoje jsou zaměřeny na naplnění deklarované vize, trvalé zvyšování kvality a excelence ve všech hlavních činnostech a flexibilní reakce na vývoj potřeb a zájmu uchazečů o vysokoškolské studium. Strategické cíle jsou zaměřeny na posílení profesní profilace studijního programu v návaznosti na vizi a poslání VŠRR. 2 f) Vnitřní předpisy VŠRR Vzhledem k výrazným rozvojovým aktivitám ve všech oblastech činnosti VŠRR v roce 2013 byla ve sledovaném období připravována inovace obsahu Statutu VŠRR tak, aby odpovídal současným rozvojovým potřebám VŠRR. V březnu 2014 byl nový statut předán k registraci na MŠMT a v dubnu byl registrován. V návaznosti na změny ve statutu bude ve stávajícím roce připravena změna dalších vnitřních předpisů, Studijního a zkušebního řádu a Stipendijního řádu. Oznámení rektorky Oznámení rektorky č. 8/2013 Oznámení rektorky č. 7/2013 Oznámení rektorky č. 6/2013 Oznámení rektorky č. 5/2013 Oznámení rektorky č. 4/2013 Oznámení rektorky č. 3/2013 Oznámení rektorky č. 2/2013 Oznámení rektorky č. 1/ g) Svobodný přístup k informacím Všechny vnitřní předpisy a zákonem č. 111/1998 Sb. stanovené dokumenty jsou zveřejňovány na úřední desce umístěné fyzicky v budově VŠRR a elektronicky na webu VŠRR. 10

11 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3 a) Přehled akreditovaných studijních programů na VŠRR VŠRR má akreditovány následující studijní program a obory (tab. č. 3.1): Bakalářský studijní program Regionální rozvoj B 6214 se studijním oborem Management a regionální rozvoj 6202R090 se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia. Platnost akreditace trvá do července Bakalářský studijní program Bezpečnostní management v regionech B 6813 (program se nečlení na obory) se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i kombinované formě studia. Platnost akreditace je stanovena do října Zaměření a cíle bakalářského studijního programu Bezpečnostní management v regionech vycházejí z regionální dimenze veřejné služby a reagují na potřebu zabezpečování bezpečnosti v prostředí regionálních, veřejnoprávních a soukromoprávních vztahů. Koncepce studijního programu je založena na aplikovaných bezpečnostních, manažerských, regionalistických a aplikovaných právních disciplínách. Struktura studijního programu klade důraz na výstupy učení (learning outcomes) - získání praktických dovedností tvořivě a flexibilně řešit praktické otázky zajišťování bezpečnosti v regionech ve výkonných, nižších a středních manažerských pozicích. Absolventi budou vybaveni systémovými znalostmi a praktickými dovednostmi pro plnění úkolů jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních výkonu veřejné správy při zajištění prevence závažných pohrom a připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Budou profesně připraveni k odborné analýze, řešení a rozhodování konkrétních problémů při zajišťování bezpečnosti v nestátním sektoru bezpečnostních služeb, zejména na úseku prevence a ochrany bezpečnosti osob a majetku, dále v průmyslu, peněžnictví a v jiných ekonomických a regionálních oborech. Ve sledovaném období byla připravována i akreditace nového studijního oboru Management rozvoje měst a regionů (ve studijním programu Regionální rozvoj), v únoru 2014 vydalo MŠMT rozhodnutí o rozšíření akreditace. Cílem bakalářského studijního programu Regionální rozvoj je příprava kvalifikovaných absolventů specialistů se solidními základy teorie a praxe rozvoje geosociálních regionů se zvláštním důrazem na mezinárodní vazby s Evropskou unií a na efektivní zapojení do jejich struktur. Studenti jsou připravováni k výkonu pracovních funkcí ve všech sférách managementu, plánování a realizace rozvoje územního celku v rovině ekonomické, právní, správní a sociální na úrovni hejtmanství, krajských úřadů, finančních, sociálních, případně kulturních institucí a úřadů. Student získává základní znalosti metod, zásad a nástrojů personálního managementu, sociologie a sociální psychologie, etiky mezilidských komunikací, makroekonomie, mikroekonomie, podnikové ekonomiky a veřejných financí, včetně základních znalostí o bankovnictví a základech práva. Studium je založeno na využití moderních informačních technologií a informačních systémů. Ve vzdělání je akcentováno spojení s odbornou praxí. 11

12 Oba studijní programy si kladou za cíl implementovat prvky Boloňského procesu v systémových souvislostech. Studenti mají možnost pokračovat ve studiu na jiných fakultách, veřejných a soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí. VŠRR je otevřena studentům z jiných vysokých škol. Podmínky přijímání ke studiu a organizace studia absolventů VOŠ se řeší v souladu s vnitřními předpisy VŠRR. V roce 2013 byla zároveň podána žádost k MV ČR o akreditaci studijního programu MBA Management a organizace regionálního rozvoje. Program byl akreditován v březnu 2014 a znamená velký přínos pro rozvoj celoživotního vzdělávání na VŠRR. Program je určen pro další vzdělávání vedoucích úředníků a manažerů, je nabízen v kombinované formě v délce tří semestrů. 3 b-c) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na VŠRR VŠRR neuskutečňuje akreditovaný studijní program v cizím jazyce a nerealizuje joint/double/multiple degreee studijní programy (tab. č. 3.2 a 3.3). Snahou VŠRR je postupně implementovat do studijních programů přednášky vybraných předmětů v cizím jazyce. Tomuto cíli napomohly inovace realizované v rámci projektu OP PA, jehož řešení bylo ukončeno v srpnu 2012 a vytvořené výstupy jsou postupně implementovány do stávajících programů. Rozšíření nabídky výuky předmětů v cizím jazyce umožní i větší možnost přijímání zahraničních studentů na VŠRR v rámci programu Erasmus+. 3 d-e) Studijní programy uskutečňované společně s jinou VŠ nebo VOŠ VŠRR nerealizuje akreditovaný studijní program společně s jinou vysokou školou nebo vyšší odbornou školou (tab. č. 3.4 a 3.5). Rozvíjela však úzkou spolupráci s Vyšší odbornou školou územně-správní s.r.o. v Kladně. Uvedená VOŠ vykazuje ve svých studijních programech a oborech společné tematické oblasti s programem VŠRR problematiku veřejné správy v regionálním rozvoji. Mezi školami je realizována široká spolupráce podpořená smlouvou o spolupráci. V prvé řadě spolupracují pod vedením VŠRR při tvorbě anotací a sylabů předmětů týkajících se společných oblastí. Přitom mají možnost se společně podílet na dovybavování knižního fondu odbornou literaturou se zaměřením na veřejnou správu v regionálním rozvoji, a to jak studijní povinnou či doporučenou literaturou pro studenty, tak i novou odbornou literaturou pro prohloubení vzdělávání vyučujících. VŠRR byla této VOŠ oficiálním partnerem v projektu OP VK CZ.1.07/2.1.00/ s názvem Inovace vzdělávacího programu Veřejná správa. Partnerství VŠRR spočívalo v konzultacích poskytovaných vyučujícím VOŠ v Kladně při tvorbě inovovaných sylabů a studijních opor. Vyučující VŠRR rovněž recenzovali nově vytvořené studijní opory v tomto projektu. 12

13 3 f) Akreditovaný studijní program uskutečňovaný mimo sídlo VŠRR Rozhodnutím č. j. 023/2007-VK dne bylo zřízeno Krajské pracoviště v Jablonci nad Nisou. Na Krajském pracovišti v Jablonci nad Nisou (dále Krajské pracoviště) byla v roce 2013 realizována výuka studijního oboru Management a regionální rozvoj v rámci studijního programu Regionální rozvoj. Činnost Krajského pracoviště byla zahájena v letním semestru akademického roku 2007/2008 otevřením prvního ročníku. K bylo zapsáno ke studiu na Krajském pracovišti 50 studentů, tj. 25 % z celkového počtu studentů na VŠRR. Od svého založení je Krajské pracoviště koncipováno jako organická součást VŠRR, na kterou se vztahují všechny základní dokumenty školy, tj. statut, řády a akreditační rozhodnutí MŠMT, rozhodnutí a opatření rektora, dlouhodobý záměr rozvojových cílů školy aj. Základním záměrem fungování Krajského pracoviště je realizace požadavků na stejný obsah a kvalitu výuky, stejnou úroveň náročnosti ověřování znalostí a v neposlední řadě na stejnou úroveň státních závěrečných prací. Zvláštní pozornost je věnována využití lokálních specifických charakteristik regionu z hlediska jeho potřeb, což se odráží v zaměření závěrečných prací a v propojení činnosti Krajského pracoviště s orgány místní správy a samosprávy. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací se však konají na základním pracovišti v Praze (tab. č. 3.6). 3 g) Akreditovaný studijní program popsaný metodikou výstupů z učení Úkolem školy pro následující období je průběžně proškolovat garanty jednotlivých předmětů prostřednictvím projektu IPn Q-Ram v metodice výstupů z učení a následně postupně formulovat výstupy z učení u všech předmětů. 3 h) Kreditní systém studia Studium na VŠRR je od roku 2007 organizováno na základě kreditního systému ECTS European Credit Transfer System. Od roku 2010 studovali podle tohoto systému studenti všech ročníků. Bakalářské studijní programy na VŠRR jsou absolvovány získáním 180 kreditů ECTS v předepsané skladbě. Průměrná zátěž je 60 kreditů ECTS za akademický rok, 30 kreditů za semestr. Ve studijním a zkušebním řádu VŠRR je stanoven i minimální počet kreditů, který podmiňuje zápis studentů do vyššího ročníku. Systém ECTS umožňuje studentům sestavení individuálního rozvrhu při respektování předepsaných omezení. Ve standardní trajektorii studijního plánu je doporučen rok a semestr absolvování kurzů. Od roku 2007 byl v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů všem absolventům VŠRR vydáván Dodatek k diplomu (Diploma Supplement), v roce 2013 jich bylo vydáno 172. Vyplňování Dodatku k diplomu je stále věnována maximální pozornost jak z obsahového a formálního, tak i jazykového hlediska s cílem postupného vytváření podmínek pro získání certifikátu kvality DS Label. Možnost získání tohoto certifikátu kvality se zvýší s plánovaným 13

14 přechodem na nový kvalitnější studijní informační systém, v němž by studijní agenda měla být vedena již od zimního semestru akademického roku 2014/ i) Další vzdělávací aktivity Katedra regionalistiky VŠRR pořádá každoročně doplňkové vzdělávací aktivity pro studenty formou exkurzí v různých lokalitách České republiky. Exkurze obsahují odborný výklad o rozvojových činnostech a problémech včetně prohlídky dané lokality. V roce 2013 byly organizovány dvě exkurze, první na téma Hradec Králové učebnice moderního urbanismu, druhá na téma Regionální rozvoj, cestovní ruch vs. Ochrana přírody a krajiny, Karlštejn podzim Vyučující VŠSR se společně s vybranými studenty účastní pravidelně přednášek vrcholných českých politiků k problematice ekonomického regionálního rozvoje ČR - Žofínské fórum. Studenti tak mají možnost přímého kontaktu s osobnostmi rozvoje ČR a tuto možnost plně využívají i v otevřených diskusích. Po přednáškách pak v rámci seminární výuky regionalistických předmětů vždy následuje řízená diskusní reflexe k vyposlechnutému tématu. I tyto aktivity jsou studenty hodnoceny velmi pozitivně. Dále jsou zváni na přednášky v budově VŠRR odborníci na vybraná témata regionálního rozvoje a evropská integrace. V prosinci 2013 například proběhla přednáška Prof. Karla Dyby, CSc. spojená s diskusí na téma O evropské integraci. Spolupořadatelem přednášky bylo Evropské hnutí v ČR. 14

15 4 Studenti na VŠRR 4 a-b) Studenti v akreditovaném studijním programu K studovalo na VŠRR celkem 202 studentů, z toho 165 studentů v prezenční formě studia a 37 studentů v kombinované formě studia (tab. č. 4.1, 4.2.). Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu počtu zapsaných studentů. Na Krajském pracovišti v Jablonci n. Nisou bylo v roce 2013 z výše uvedeného celkového počtu zapsáno 50 studentů, což je počet, který odpovídá optimálnímu využití kapacit výukových prostor a personálního zajištění a ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu, výuka na krajském pracovišti je postupně ukončována. Důraz je při realizaci výuky na Krajském pracovišti neustále kladen na identitu učebních plánů základního a detašovaného pracoviště, stejnou náročnost studia a odbornou kvalitu pedagogů. 4 c) Studenti ve věku nad 30 let Vzhledem k počtu studentů v kombinované formě studia je podíl studentů starších třiceti let významný (tab. č. 4.3). Ve sledovaném období bylo ke studiu zapsáno celkem 130 studentů starších třiceti let (64 % z celkového počtu), z toho 107 v prezenční formě studia a 23 v kombinované formě. 4 d-e) Neúspěšní studenti, opatření pro snížení studijní neúspěšnosti V roce 2013 předčasně ukončilo studium na VŠRR celkem 18 studentů (tj. 9 % z celkového počtu zapsaných studentů), což je o 4 studenty méně ve srovnání s rokem 2012 (v roce 2010 bylo 53 neúspěšných studentů). Hlavními důvody, které studenti udávali, byla časová náročnost studia a nemožnost skloubit své pracovní a studijní povinnosti a vážné sociální, zvláště pak finanční důvody, které jim neumožňovaly dodržet podmínky studijní smlouvy. Nižší počet neúspěšných studentů je dán na jedné straně poklesem celkového počtu studentů, na straně druhé se zde již projevují výsledky zvýšené pozornosti této problematice v uplynulém roce, kdy došlo k optimalizaci rozvrhových možností tím, že byla studentům kombinovaného studia nabídnuta možnost studia v sobotu; dále byly ve větší míře řešeny různé sociální programy, které měly za cíl eliminovat právě posledně jmenované příčiny předčasného ukončení studia. Pouze malá část studentů byla vyloučena ze studia pro závažné neplnění studijních povinností související s nízkou motivovaností ke studiu v důsledku změny osobních preferencí (tab. č. 4.4). 15

16 5 Absolventi na VŠRR 5 a-d) Absolventi na VŠRR V hodnoceném období absolvovalo studium na VŠRR celkem 172 studentů, z toho 27 v prezenčním studiu a 145 v kombinované formě studia (tab. č. 5.1). Státní závěrečné zkoušky byly organizovány ve třech termínech. U absolventů byl v roce 2013 realizován průzkum formou dotazníku. Ankety se zúčastnilo celkem 74 respondentů. Dotazník byl zadáván v upravené formě, která se v rámci projektu OP PA osvědčila. 89 % dotázaných hodnotilo studium na VŠRR jako dobré rozhodnutí; ocenili přitom především možnost lepšího uplatnění na trhu práce, způsob a flexibilitu výuky, což jim v mnoha případech umožňovalo studium při zaměstnání. Přibližně polovina respondentů (cca 42 %) hodlala pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu, přičemž absolventi vyjádřili názor, že je VŠRR vybavila dostatečnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro další studium v navazujícím magisterském programu. Většina dotázaných uvedla, že bude pracovat na svém původním místě, pro něž si rozšiřovali kvalifikaci. Dotazník obsahoval celkem 35 položek, což umožnilo získat poměrně podrobné informace pro zpětnou vazbu. Ve srovnání s anketou v minulém roce byly zjištěny srovnatelné údaje pozitivního hodnocení v přepočtu na studenty. 6 Zájem o studium na VŠRR 6 a-b) Zájem o studium na VŠRR Přijímací řízení bylo zahajováno podáním přihlášky. Přihlášku měli možnost uchazeči podat buď na tištěném formuláři a odevzdat ji na studijním oddělení osobně či prostřednictvím pošty anebo pomocí elektronického formuláře, který je uveden na webu VŠRR (s následným doručením potřebných dokladů). Oba způsoby podání přihlášky byly využívány rovnocenně. Za podání přihlášky (na tištěném formuláři i elektronickou cestou) nebyl účtován administrativní poplatek. Součástí přijímacího řízení byl přijímací pohovor skládající se ze dvou částí. Obsahem první části byl dotazník zaměřený na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR, druhá část byla orientována na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi. V průběhu diskuse byly ověřovány všeobecné znalosti uchazečů z oblasti ekonomických reálií České republiky a aktuálního politického dění v České republice a v Evropě. Pro detašované pracoviště v Jablonci nad Nisou nebylo přijímací řízení vypisováno. Byly organizovány dva Dny otevřených dveří: a , vždy od 9 do 17 hodin. Dny otevřených dveří probíhaly formou dopolední a odpolední powerpointové prezentace prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost společně s referentkou studijního oddělení, na níž byli zájemci o studium seznámeni se základní charakteristikou studijního 16

17 programu VŠRR a s podmínkami přijetí. Kromě prezentací mohli zájemci školu navštívit libovolně během dne a prohlédnout si i výukové prostory. Přihlášku ke studiu podalo celkem 51 uchazečů. Z toho 8 uchazečů pro studium v prezenční formě a 43 uchazečů v kombinované formě studia. Přijímacím pohovorem prošlo celkem 48 uchazečů. 3 uchazeči nesplnili podmínky pro přijetí ke studiu, ke studiu bylo proto přijato celkem 46 uchazečů, do studia bylo zapsáno 45 studentů. Nebylo realizováno žádné přezkumné řízení. 17

18 7 Akademičtí pracovníci na VŠRR 7 a-e) Akademičtí pracovníci na VŠRR Kvalifikační struktura, věková struktura a rozsah pracovních úvazků akademických pracovníků VŠRR jsou číselně uvedeny v tabulkách 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 a 7.5. V souvislosti s probíhajícími akreditačními procesy byla v roce 2013 věnována personálnímu zabezpečení výuky mimořádná pozornost s cílem naplnit standardy a doporučení Akreditační komise. Snahou vedení bylo snížit počet akademických pracovníků na částečný úvazek a posílit zvýšení rozsahu úvazků, a to především u docentů a odborných asistentů a personálně zabezpečit odpovídajícím způsobem všechny studijní programy. K nárůstu došlo u kategorie docentů (přepočtené údaje jsou vyšší oproti roku 2012 o 0,20), výrazný nárůst byl zaznamenán u odborných asistentů, kde ve srovnání s rokem 2012 vzrostl přepočtený údaj o 2,08. V souvislosti s tím se ukazuje jako jeden z příznaků kvalitativního zlepšení struktury úvazků pedagogických pracovníků snížení počtu akademických pracovníků zařazených do kategorie asistentů o 2,71. Počet pedagogických pracovníků s rozsahem úvazku do 0,3 a 0,5 klesl ve srovnání s rokem 2012 o téměř 25 %. Zvýšenému úsilí o zkvalitnění personálního zabezpečení výuky studijního programu odpovídá i pozitivní posun ve věkových kategoriích akademických pracovníků, kdy došlo k poklesu počtu akademických pracovníků spadajících do věkové skupiny let a nad 70 let, zatímco v ostatních věkových kategoriích se počet buď výrazně zvýšil, nebo zůstal stejný. Stabilizaci personálního zabezpečení u akademických pracovníků na částečný úvazek přispěla skutečnost, že dohoda o pracovním výkonu byla rozšířena o povinnosti, které zvýší individuální přístup ke studentům a přispějí k participaci na tvůrčí činnosti školy. Jedná se zejména o rozšíření individuálních i hromadných konzultací pro studenty, vedení bakalářských prací a prací pro studentskou vědeckou činnost, zpracování oponentských posudků k těmto pracím, zpracování studijních opor pro studenty, aktivní účast na workshopech a konferencích pořádaných VŠRR, a zpracování příspěvků do publikací vydávaných VŠRR. 7 f) Kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠRR podporuje další vzdělávání akademických pracovníků a dalších zaměstnanců. Ti mají možnost se zúčastňovat seminářů a školení organizovaných přímo na VŠRR nebo jinými institucemi s tím, že škola vytváří pracovníkům pro účast na kurzech dalšího vzdělávání příznivé podmínky. Významným přínosem se v této oblasti jeví zapojení VŠRR do vzdělávací skupiny RDUA Group, která se na poskytování vzdělávání v těchto oblastech zaměřuje. Jedná se o semináře orientované odborně (problematika regionalistiky, ekonomie, managementu a práva, 5 kurzů s osmi účastníky), dále semináře zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností (2 kurzy se třemi účastníky) a v neposlední řadě i kurzy pro rozvoj obecných dovedností (2 kurzy se čtyřmi účastníky), většinou orientované na práci s informační, komunikační, prezentační a didaktickou technikou. Nezbytnou součástí dalšího 18

19 vzdělávání pracovníků VŠRR jsou i kurzy rozvíjející znalosti a dovednosti organizačně odborného charakteru pro řízení činností např. v rámci programu Erasmus, či pro činnosti spojené s využíváním studijního elektronického systému. Počty kurzů a účastníků jsou uvedeny v tab. č

20 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců na VŠRR 8 a) Sociální programy VŠRR neposkytuje studentům žádné druhy stipendií (tab. č. 8.1, 8.2), ovšem vzhledem k odlišné struktuře nově přijímaných uchazečů bude zohledněna možnost poskytování ubytovacích stipendií v současném v novém akademickém roce. Pro ekonomicky znevýhodněné skupiny studentů nabízí VŠRR již několik let tři sociální programy: 1. program RODIČ - podporuje možnost studovat rodičům pečujícím o dítě v rámci rodičovské dovolené. Vyšší vzdělání dosažené v průběhu rodičovské dovolené umožní následně takto podpořeným studentům snazší a úspěšnější uplatnění na trhu práce. Formou podpory je snížené školné. Počet zapojených studentů: 6, 2. program ŠANCE umožní studovat za zvýhodněných podmínek studentům dočasně evidovaným v registru nezaměstnaných, které by aktuální ekonomické důvody mohly vyčlenit z vysokoškolského vzdělání. Formou podpory je snížené školné. Počet zapojených studentů: 2, 3. program SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ dovoluje studentům rozvržení plateb školného podle schváleného splátkového kalendáře. Této možnosti v roce 2013 využívalo 29 studentů. 8 c) Poradenské služby Poradenské a konzultační centrum nabízí již několik let pravidelně profesní, kariérní, psychologické a sociální poradenství, jež zajišťují Doc. Ing. Hana Bartošová a PhDr. Zoja Kalivodová, CSc. Konzultace a poradenství jsou realizovány 1x týdně v pravidelném čase (dle potřeby individuálně); ze strany studentů jsou využívány z cca 75 %. Poradenství je nabízeno v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce, v oblasti sociální, a psychologické, zejména při: výběru volitelných předmětů standardního a inovovaného studijního programu, pomoci při sestavování individuálního studijního plánu s cílem sladit studijní a pracovní povinnosti, získávání přímé zpětné vazby s možností operativní reakce na vzdělávací aktivity VŠRR z hlediska odborného a organizačního, individuální řešení studijních (psychologických, sociálních) problémů, výběr tématu bakalářské (ročníkové, semestrální) práce, výběr studijního programu a vysoké školy pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu, poskytování informací o podmínkách přijetí pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu, pomoc při orientaci na trhu práce, současné i předpokládané nabídky, 20

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více