Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková"

Transkript

1 Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj Marcela Jílková Bakalářská práce 2011

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje se zabývá popisem a srovnáním veřejných vysokých škol umístěných na území Moravy. Toto srovnání je provedeno na základě analýzy činnosti těchto škol prostřednictvím studia Výročních zpráv o činnosti veřejných vysokých škol. Další část bakalářské práce je zaměřena na srovnání oborů těchto vysokých škol, vzdělávajících v oblastech veřejné správy a regionálního rozvoje, prostřednictvím srovnání vyučovaných předmětů v rámci oborů. Závěr práce je věnován SWOT analýze srovnávaných škol na základě analýzy jejich činnosti. Klíčová slova: Veřejná vysoká škola, SWOT analýza, rozvoj vysokých škol, vysokoškolský vzdělávací systém, celoživotní vzdělávání ABSTRACT Bachelor thesis "An analysis of institutions providing education in public administration and regional development" deals with the description and comparison of public universities located in Moravia. This comparison is done by analyzing the activities of these schools through the study of Annual reports about the activities of public universities. Another part of this bachelor thesis is focused on compare the fields of study of high school educating in the part of public administration and regional development, through a comparison of study subjects taught in the fields of study. Conclusion is devoted to SWOT analysis of the comparison schools based on an analysis of their activities. Keywords: Public University, SWOT Analysis, Development of Universities, Higher Education System, Lifelong Learning

7 Ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce prof. RNDr. René Wokounovi CSc. za čas věnovaný ke kontrole, radám a připomínkám k mé bakalářské práci. Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

8 OBSAH ÚVOD...11 I TEORETICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKACE Bakalářský studijní program Magisterský studijní program Doktorský studijní program CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ AKREDITACE AKADEMICKÁ OBEC VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY ORGÁNY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL Akademický senát Rektor Vědecká rada veřejné vysoké školy Disciplinární komise veřejné vysoké školy Správní rada veřejné vysoké školy Kvestor VNITŘNÍ PŘEDPISY VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY ROZPOČET VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY PODPŮRNÉ NÁSTROJE PRO ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL MAJETEK VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY ČLENĚNÍ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Fakulta Vysokoškolský ústav Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek CHARAKTERISTIKA POJMŮ...27 II 3.1SWOT ANALÝZA Vnitřní faktory Vnější faktory...28 PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA MORAVSKÝCH VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL...30

9 4.1UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA MASARYKOVA UNIVERZITA MENDELOVA UNIVERZITA ANALÝZA ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL STUDIJNÍ PROGRAMY NABÍDKA STUDIA V CIZÍCH JAZYCÍCH CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL Zájem o studium Vývoj počtu studentů Počet neúspěšných studentů Vývoj počtu absolventů UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI Počet akademických pracovníků Věková struktura pracovníků DOSTUPNOST INFORMAČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání Ostatní programy Další studijní pobyty v zahraničí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola báňská-technická univerzita Masarykova univerzita Mendelova univerzita MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ZEMÍ ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY Fond rozvoje vysokých škol Strukturální fondy EU Rozvojový program pro veřejné vysoké školy VYHODNOCENÍ ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL ANALÝZA STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI Bakalářské studijní obory Magisterské studijní obory VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA Bakalářské studijní obory Magisterské studijní obory Doktorské studijní obory MASARYKOVA UNIVERZITA Bakalářské studijní obory Magisterské studijní obory...66

10 6.4MENDELOVA UNIVERZITA Bakalářské studijní obory Magisterské studijní obory SHRNUTÍ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH OBORŮ SWOT ANALÝZA UNIVERZITA TOMÁŠE BATI MASARYKOVA UNIVERZITA MENDELOVA UNIVERZITA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA...73 ZÁVĚR...75 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...78 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...84 SEZNAM TABULEK...85 SEZNAM GRAFŮ...86

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 ÚVOD Bakalářská práce se zaměřuje na popis a srovnání činnosti veřejných vysokých škol umístěných na moravském území a srovnáním oborů těchto škol zabývajících se vzděláním v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje. Toto téma jsem se rozhodla zpracovat, protože sama na jedné z porovnávaných škol studuji a zajímalo mě, jak si povede v porovnání s ostatními veřejnými vysokými školami na Moravě. Studium na vysokých školách je čím dál víc žádanější. Nejenže studenti získají odborné znalosti v oborech, které jsou jim blízké, ale zároveň se jim otevřou dveře k lepšímu uplatnění na pracovním trhu. Veřejné vysoké školy v ČR umožňují bezplatné studium v široké nabídce různě orientovaných studijních oborů. Obory zaměřené na oblast veřejné správy a regionálního rozvoje umožňují svým studentům specializovat se na činnosti, které jsou charakteristické pro tyto oblasti studia. Veřejnou správu lze charakterizovat jako soubor veškerých správních činností vykonávaných ve veřejném zájmu a poskytování služeb veřejnosti. Veřejná správa se v České republice dělí na státní správu a samosprávu. Mezi hlavní činnosti vykonávané veřejnou správou patří správa území, státu, krajů a obcí, správa věcí ke kterým má veřejnost vlastnická práva, správa veřejných záležitostí, správa veřejných financí a správa užívání veřejných objektů a zařízení. Regionální rozvoj lze charakterizovat jako činnosti, vedoucí k pozitivnímu vývoji významných socioekonomických aspektů v regionech a obcích. Důležitými činnostmi regionálního rozvoje je zachycení situace regionu, rozvojové aktivity, identifikace klíčových aktérů rozvoje, formulace rozvojových vizí a cílů a určení konkrétních postupů k jejich realizaci, následné vyhodnocení efektů a dopadů realizace. Cílem bakalářská práce je porovnání činnosti moravských vysokých škol v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje a také zjistit porovnáním studijních oborů, vzdělávacích ve veřejné správě a regionálního rozvoje, na kterou oblast se které obory především zaměřují.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 Teoretická část práce popisuje vysokoškolský vzdělávací systém v České republice, především pomocí legislativní literatury zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách. Popisuje také blíže systém veřejných vysokých škol. Poslední část teoretické části se věnuje popisu analytické metody SWOT analýzy, kterou jsem dále v praktické části vypracovala. Začátek praktické části je zaměřen na charakteristiku jednotlivých moravských veřejných vysokých škol a jejich popis. Další část se zabývá analýzou činnosti vybraných vysokých škol pomocí studia jejich nejaktuálnějších dostupných výročních zpráv z roku Analýza se zabývá počtem a strukturou akreditovaných studijních oborů škol, celoživotním vzděláváním, studenty na jednotlivých školách, absolventy těchto škol, ubytovacími a stravovacími službami poskytovanými jednotlivými školami, strukturou akademických pracovníků, dostupností informačních zdrojů a mezinárodní spoluprácí vybraných vysokých škol. Další část praktické části se zabývá analýzou a porovnáním jednotlivých oborů vybraných vysokých škol, vzdělávajících v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje. Tyto obory jsou v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Poslední část praktické části obsahuje SWOT analýzu moravských veřejných vysokých škol zpracovanou na základě analýzy jejich činnosti.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 I. TEORETICKÁ ČÁST

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 1 CHARAKTERISTIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Podle zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vysoké školy představují nejvyšší úroveň vzdělávací soustavy v České republice. Jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Vysoké školy mají důležitou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti a to především tím, že podle svého typu a zaměření pěstují vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou či další tvůrčí činnost. Umožňují získání, prohloubení, rozšíření znalostí z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání. Přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy, samosprávy i s podnikovou a kulturní sférou, rovněž rozvíjejí mezinárodní, především evropskou spolupráci. Vysoké školy jsou právnickou osobou. Vysoké školy nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typy studijních programů se dělí na bakalářský, magisterský a doktorský. Vysoké školy jsou univerzitního nebo neuniverzitního typu. Ty univerzitního typu mohou uskutečňovat všechny tři typy studijních programů a v souvislosti s tím i vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost. Jako jediné mohou být označovány jako univerzita. Ty neuniverzitního typu uskutečňují bakalářské a magisterské studijní programy a v souvislosti s tím také výzkumnou, vývojovou, uměleckou či další tvůrčí činnost. Vysoké školy neuniverzitní se nečlení na fakulty.[23] Vysoké školy se dělí na veřejné, státní a soukromé. Veřejné a soukromé vysoké školy spadají do působnosti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, státní instituce (Univerzita obrany a Policejní akademie) spadají do působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanoveného formou studia. Forma studia může být prezenční, distanční nebo jejich kombinace.[24] Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání apod.[23] 1.1 Vysokoškolské kvalifikace Kvalifikační struktura rozlišuje tři stupně vysokoškolského vzdělání - bakalářský, magisterský a doktorský Bakalářský studijní program Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání nebo ke studiu magisterského studijního programu. Standardní doba studia je 3 až 4 roky. Absolventi v oblasti umění získají akademický titul bakalář umění BcA. a bakalář Bc. v ostatních oblastech. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.[24] Magisterský studijní program Na bakalářský studijní program navazuje magisterský studijní program. Standardní doba studia je 1 až 3 roky. V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, může být udělena akreditace magisterskému studijnímu programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba studia je potom 4 6 let. Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 V oblasti lékařství, zubního lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou. Absolventům se udělují akademické tituly: inženýr (Ing.) v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství; inženýr architekt (Ing. arch.) v oblasti architektury; doktor medicíny (MUDr.) v oblasti lékařství; doktor zubního lékařství (MDDr.) v oblasti zubního lékařství; doktor veterinární medicíny (MVDr.) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny; magistr umění (MgA.) v oblasti umění; magistr (Mgr.) v ostatních oblastech. Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují akademické tituly: doktor práv (JUDr.) v oblasti práva; doktor filozofie (PhDr.) v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd; doktor přírodních věd (RNDr.) v oblasti přírodních věd; doktor farmacie (PharmDr.) v oblasti farmacie; licenciát teologie (ThLic.) nebo doktor teologie (ThDr.) v oblasti teologie, pro oblast katolické teologie licenciát teologie. Tyto uvedené zkratky titulů se uvádějí před jménem.[24] Doktorský studijní program Standardní doba doktorského studijního programu je 3 až 4 roky. Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky, přijaté k uveřejnění. Absolventům studia se přiznává akademický titul doktor (Ph.D.); doktor teologie (Th.D.) v oblasti teologie. Tyto zkratky titulů se uvádějí za jménem.[24] 1.2 Celoživotní vzdělávání V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za poplatek programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo na zájmové kurzy. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanovuje vnitřní

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 předpis každé školy, nabízející celoživotní vzdělávání. S tímto předpisem by měli být účastníci seznámeni předem. Absolventi studia v rámci celoživotního vzdělávání získají osvědčení vydané absolvovanou vysokou školou.[23] Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu V rámci své vzdělávací činnosti může veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za poplatek vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční vysoké školy. O absolvování studia v rámci kursu vydá veřejná vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům kursu může veřejná vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný titul.[23] 1.3 Akademičtí pracovníci Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo ostatní tvůrčí činnost. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.[23] 1.4 Habilitační řízení Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení. V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.[23] 1.5 Akreditace Akreditaci uděluje ministerstvo nejvýše na 10 let, lze ji opakovaně prodloužit a požádat o její rozšíření. Bez akreditace nelze přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani udělovat tituly. Pokud akreditace zanikne, zajistí vysoká škola

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 pokračování studia stejného nebo obdobného programu, a to i na jiné vysoké škole.[23] 1.6 Akademická obec Akademická obec je tvořena všemi zaměstnanci vysokých škol a jejich studenty.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 19 2 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Veřejné vysoké školy se zřizují, slučují a zrušují zákonem. Do jejich samosprávné působnosti patří zejména vnitřní organizace, určování počtu přijímaných uchazečů o studium a podmínek k jejich přijetí, tvorba a uskutečňování studijních programů, organizace studia, rozhodování o právech a povinnostech studentů, zaměření a organizace tvůrčí činnosti, pracovněprávní vztahy, habilitační řízení, spolupráce s jinými vysokými školami a právnickými osobami, hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem, stanovení výše poplatků spojených se studiem.[23] 2.1 Orgány veřejných vysokých škol Mezi samosprávné akademické orgány patří akademický senát, rektor, vědecká rada nebo umělecká rada, na neuniverzitní škole akademická rada, disciplinární komise, dále správní rada veřejné vysoké školy a kvestor Akademický senát Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členové akademického senátu jsou voleni z členů akademické obce veřejné vysoké školy formou přímé volby s tajným hlasováním. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období členů je nanejvýš tříleté. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Hlavními funkcemi akademického senátu jsou především rozhodování o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení vysoké školy, schvalování vnitřních předpisů vysoké školy na návrh rektora, schvalování rozpočtu vysoké školy předloženým rektorem a kontrola využívání finančních prostředků vysoké školy, akademický senát rovněž schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření vysoké školy, schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy, schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise, schvaluje

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních oborech neuskutečňujících se na fakultách, usnáší se o návrhu na jmenování, případně odvolání rektora a schvaluje dlouhodobý záměr tvůrčích činností.[23] Rektor Rektor stojí v čele veřejné vysoké školy, jedná a rozhoduje ve věcech školy. Je jmenován či odvoláván na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezidentem republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Funkční období rektora je čtyřleté s tím, že tatáž osoba může být zvolena nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období na téže vysoké škole. Rektora zastupují prorektoři, které jmenuje a odvolává rektor.[23] Vědecká rada veřejné vysoké školy Členy vědecké rady jmenuje a odvolává rektor. Členy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje svou tvůrčí činnost. Předsedou vědecké rady je rektor. Funkce vědecké rady veřejné vysoké školy jsou zejména projednávání dlouhodobého záměru vysoké školy, schvalování studijních programů, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady nebo umělecké rady fakulty a v neposlední řadě vykonávání působnosti v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení.[23] Disciplinární komise veřejné vysoké školy Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů tvoří studenti. Funkční období členů je nejvýše dvouleté. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů veřejné vysoké školy a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. Pokud jsou všichni studenti veřejné vysoké školy zapsáni na jejich fakultách, disciplinární komise veřejné vysoké školy se nezřizuje.[23]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Správní rada veřejné vysoké školy Správní rada veřejné vysoké školy má nejméně devět členů, jejich počet musí být vždy dělitelný třemi. Členové nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy, po projednání s rektorem je jmenuje a odvolává ministr, jsou jmenováni na dobu šesti let. Zasedání členů správní rady se koná nejméně dvakrát ročně. Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést nemovité věci; k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést movité věci s cenou vyšší než pětiset násobek částky, od které jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek; k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo; k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá založit jinou právnickou osobu a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob. Vyjadřuje se také k dlouhodobému záměru vysoké školy, k rozpočtu vysoké školy a k výroční zprávě o činnosti a hospodaření vysoké školy.[23] Kvestor Kvestor má za úkol řídit hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem. Jmenuje jej a odvolává z funkce rektor. 2.2 Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy Vnitřními předpisy veřejné vysoké školy, podle zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách, jsou statut veřejné vysoké školy, volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy, vnitřní mzdový předpis, jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy, řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků, studijní a zkušební řád, stipendijní řád, disciplinární řád pro studenty a další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy.[23]

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Rozpočet veřejné vysoké školy Veřejná vysoká škola sestavuje rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Rozpočet veřejné vysoké školy nesmí být sestavován jako deficitní. Příjmy rozpočtu veřejné vysoké školy jsou zejména: příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu, dotace ze státního rozpočtu, poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, výnosy z doplňkové činnosti, příjmy z darů a dědictví. Veřejná vysoká škola zřizuje tyto fondy: Rezervní fond určený zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích, fond reprodukce investičního majetku, stipendijní fond, fond odměn, fond účelově určených prostředků, fond sociální a fond provozních prostředků.[23] 2.4 Podpůrné nástroje pro rozvoj vysokých škol V České republice, podle zákona o vysokých školách, poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci na rozvoj jen veřejným vysokým školám. Soukromé vysoké školy nemají tuto možnost finanční podpory. Hlavními nástroji ministerstva pro rozvoj vysokých škol jsou Operační programy, Rozvojové programy a Fond rozvoje vysokých škol. Mezi Operační programy patří Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který podporuje vysokoškolské vzdělávání. Na tento program byla v roce 2009 alokována částka 1,7 mld. Kč. Dalším operačním programem je Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pro období let , který významně přispívá k rozvoji výzkumu a vývoje v ČR a tím posiluje její konkurenceschopnost. Na tento program bylo alokováno 6 mld. Kč. Cílem Rozvojových programů, které se u nás využívají od roku 2001, je odstranit či snížit negativní dopady slabých stránek veřejných vysokých škol a posilovat jejich silné stránky. V roce 2009 bylo podpořeno celkem 536 rozvojových projektů za tis. Kč.

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 Fond rozvoje vysokých škol je realizovaný ve spolupráci ministerstva s Radou vysokých škol. Fond pomáhá zejména k řešení dílčích problémů a projekty jsou předkládány jednotlivými odděleními.[22] 2.5 Majetek veřejné vysoké školy Veřejná vysoká škola vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Majetkem veřejné vysoké školy jsou věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty. O nakládání s majetkem veřejné vysoké školy rozhoduje rektor, orgány nebo osoby, o kterých to stanoví statut veřejné vysoké školy. Veřejná vysoká škola může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil a cenné papíry obchodní společnosti, do které veřejná vysoká škola vložila majetek.[23] 2.6 Hospodaření veřejné vysoké školy Veřejná vysoká škola je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Majetek může užívat i k doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti veřejná vysoká škola vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola zřízena. Za účelné využívání příspěvků a dotací, za vypořádání dotací se státním rozpočtem a za řádné hospodaření s majetkem veřejné vysoké školy je ministrovi odpovědný rektor.[23] 2.7 Členění veřejné vysoké školy Veřejná vysoká škola se může členit na fakulty, vysokoškolské ústavy, jiná pracoviště pro vzdělávací a další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb. Dále se může členit na účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost a pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce nebo k zajišťování provozu školy.

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta Fakulta uskutečňuje nejméně jeden akreditovaný studijní program a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Na fakultě se ustavuje samosprávný zastupitelský akademický orgán. Fakulta má právo používat vlastní akademické insignie a konat akademické obřady. Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem veřejné vysoké školy ve věcech týkajících se fakulty a to o tvorbě a uskutečňování studijních programů, o zaměření a organizaci vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, o pracovněprávních vztazích, o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, o zahraničních stycích a aktivitách, o ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizaci fakulty, o nakládání s přidělenými finančními prostředky a o doplňkové činnosti a nakládání s prostředky získanými z této činnosti.[23] Orgány fakulty Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát fakulty, děkan, vědecká rada fakulty, disciplinární komise fakulty. Dalším orgánem fakulty je tajemník. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Akademický senát Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je nejvýše tříleté. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Funkce akademického senátu fakulty jsou téměř totožné s funkcemi akademického senátu veřejné vysoké školy, akademický senát fakulty však rozhoduje ve věcech fakulty.[23]

25 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 25 Děkan Děkan je v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Jmenuje ho a odvolává rektor, na návrh akademického senátu. Jeho funkční období je čtyřleté. Vědecká rada fakulty Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.[23] Disciplinární komise Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Jejich funkční období je nejvýše dvouleté. [23] Tajemník Tajemník má za úkol řídit hospodaření a vnitřní správu fakulty. Jmenuje jej a dovolává z funkce děkan fakulty Vysokoškolský ústav Vysokoškolský ústav vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a může se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí. O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení vysokoškolského ústavu rozhoduje na návrh rektora akademický senát veřejné vysoké školy. V čele vysokoškolského ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor.[23]

26 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek je pracoviště veřejné vysoké školy, kde se uskutečňuje praxe studentů studijních programů v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví a v návaznosti na tyto studijní programy se vykonává výzkumná nebo vývojová činnost.[23]

27 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 27 3 CHARAKTERISTIKA POJMŮ 3.1 SWOT analýza SWOT analýza je jednou z nejvyužívanějších metod strategického plánování, která nám může efektivně napomoci zejména v počáteční fázi projektové přípravy. SWOT je akronym, který spojuje počáteční písmena čtyř anglických výrazů, tedy čtyř faktorů silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a rizika (Threats). Do tabulky SWOT třídíme informace, které jsme získali během analýzy, kterými se následně řídíme při dalším plánování projektu. Analýza se soustředí na dvě širší kategorie vnitřní a vnější faktory, které se dále dělí na svůj pozitivní a negativní aspekt. Definice všech čtyř analyzovaných aspektů projektu se musí doplňovat a vykazovat použití stejných, jednotných a přísných logických postupů.[1] Vnitřní faktory Jako vnitřní můžeme označit ty faktory týkající se situace instituce, které v dané chvíli existují. Nalézají se v oblasti či v sektoru ve chvíli, kdy začínáme projekt připravovat. Rozlišujeme dva druhy vnitřních faktorů, a to silné a slabé stránky. Pozitivní rysy v regionu či oblasti, které mohou mít svůj význam při promýšlení projektu, se označují termínem silné stránky. Ty mohou být lidského, přírodního či technického původu. Zahrnují lidské a přírodní zdroje, kvalitu průmyslu, infrastrukturu v regionu, úroveň vzdělanosti obyvatel, umístění oblasti, její možnosti atd. Slabé stránky jsou naopak nedostatky, které představují faktory, které fungují špatně nebo nefungují vůbec. Dále to mohou být prvky, které by mohly fungovat lépe. Víceméně jde o stejný typ věcí, které uvádíme u silných stránek, s tím rozdílem, že jde o negativní rysy těchto témat. Proto se otázky, které vedou k vymezení slabých stránek, příliš neliší od těch, jež nám pomáhají identifikovat silné stránky.[1]

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ZÁKON č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Úvodní ustanovení

ZÁKON č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Úvodní ustanovení ZÁKON č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 7. května 2009 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 1.listopadu 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), N á v r h Z Á K O N ze dne.2014, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze)

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola C Kvalita a zainteresované

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

STATUT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STATUT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STATUT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 4. KVĚTNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 27. 1. 2015 VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Čl. 1 Peněžitý a nepeněžitý vklad (1) Vysoká

Více