Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková"

Transkript

1 Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj Marcela Jílková Bakalářská práce 2011

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje se zabývá popisem a srovnáním veřejných vysokých škol umístěných na území Moravy. Toto srovnání je provedeno na základě analýzy činnosti těchto škol prostřednictvím studia Výročních zpráv o činnosti veřejných vysokých škol. Další část bakalářské práce je zaměřena na srovnání oborů těchto vysokých škol, vzdělávajících v oblastech veřejné správy a regionálního rozvoje, prostřednictvím srovnání vyučovaných předmětů v rámci oborů. Závěr práce je věnován SWOT analýze srovnávaných škol na základě analýzy jejich činnosti. Klíčová slova: Veřejná vysoká škola, SWOT analýza, rozvoj vysokých škol, vysokoškolský vzdělávací systém, celoživotní vzdělávání ABSTRACT Bachelor thesis "An analysis of institutions providing education in public administration and regional development" deals with the description and comparison of public universities located in Moravia. This comparison is done by analyzing the activities of these schools through the study of Annual reports about the activities of public universities. Another part of this bachelor thesis is focused on compare the fields of study of high school educating in the part of public administration and regional development, through a comparison of study subjects taught in the fields of study. Conclusion is devoted to SWOT analysis of the comparison schools based on an analysis of their activities. Keywords: Public University, SWOT Analysis, Development of Universities, Higher Education System, Lifelong Learning

7 Ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce prof. RNDr. René Wokounovi CSc. za čas věnovaný ke kontrole, radám a připomínkám k mé bakalářské práci. Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

8 OBSAH ÚVOD...11 I TEORETICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKACE Bakalářský studijní program Magisterský studijní program Doktorský studijní program CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ AKREDITACE AKADEMICKÁ OBEC VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY ORGÁNY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL Akademický senát Rektor Vědecká rada veřejné vysoké školy Disciplinární komise veřejné vysoké školy Správní rada veřejné vysoké školy Kvestor VNITŘNÍ PŘEDPISY VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY ROZPOČET VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY PODPŮRNÉ NÁSTROJE PRO ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL MAJETEK VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY ČLENĚNÍ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Fakulta Vysokoškolský ústav Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek CHARAKTERISTIKA POJMŮ...27 II 3.1SWOT ANALÝZA Vnitřní faktory Vnější faktory...28 PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA MORAVSKÝCH VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL...30

9 4.1UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA MASARYKOVA UNIVERZITA MENDELOVA UNIVERZITA ANALÝZA ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL STUDIJNÍ PROGRAMY NABÍDKA STUDIA V CIZÍCH JAZYCÍCH CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL Zájem o studium Vývoj počtu studentů Počet neúspěšných studentů Vývoj počtu absolventů UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI Počet akademických pracovníků Věková struktura pracovníků DOSTUPNOST INFORMAČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání Ostatní programy Další studijní pobyty v zahraničí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola báňská-technická univerzita Masarykova univerzita Mendelova univerzita MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ZEMÍ ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY Fond rozvoje vysokých škol Strukturální fondy EU Rozvojový program pro veřejné vysoké školy VYHODNOCENÍ ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL ANALÝZA STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI Bakalářské studijní obory Magisterské studijní obory VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA Bakalářské studijní obory Magisterské studijní obory Doktorské studijní obory MASARYKOVA UNIVERZITA Bakalářské studijní obory Magisterské studijní obory...66

10 6.4MENDELOVA UNIVERZITA Bakalářské studijní obory Magisterské studijní obory SHRNUTÍ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH OBORŮ SWOT ANALÝZA UNIVERZITA TOMÁŠE BATI MASARYKOVA UNIVERZITA MENDELOVA UNIVERZITA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA...73 ZÁVĚR...75 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...78 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...84 SEZNAM TABULEK...85 SEZNAM GRAFŮ...86

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 ÚVOD Bakalářská práce se zaměřuje na popis a srovnání činnosti veřejných vysokých škol umístěných na moravském území a srovnáním oborů těchto škol zabývajících se vzděláním v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje. Toto téma jsem se rozhodla zpracovat, protože sama na jedné z porovnávaných škol studuji a zajímalo mě, jak si povede v porovnání s ostatními veřejnými vysokými školami na Moravě. Studium na vysokých školách je čím dál víc žádanější. Nejenže studenti získají odborné znalosti v oborech, které jsou jim blízké, ale zároveň se jim otevřou dveře k lepšímu uplatnění na pracovním trhu. Veřejné vysoké školy v ČR umožňují bezplatné studium v široké nabídce různě orientovaných studijních oborů. Obory zaměřené na oblast veřejné správy a regionálního rozvoje umožňují svým studentům specializovat se na činnosti, které jsou charakteristické pro tyto oblasti studia. Veřejnou správu lze charakterizovat jako soubor veškerých správních činností vykonávaných ve veřejném zájmu a poskytování služeb veřejnosti. Veřejná správa se v České republice dělí na státní správu a samosprávu. Mezi hlavní činnosti vykonávané veřejnou správou patří správa území, státu, krajů a obcí, správa věcí ke kterým má veřejnost vlastnická práva, správa veřejných záležitostí, správa veřejných financí a správa užívání veřejných objektů a zařízení. Regionální rozvoj lze charakterizovat jako činnosti, vedoucí k pozitivnímu vývoji významných socioekonomických aspektů v regionech a obcích. Důležitými činnostmi regionálního rozvoje je zachycení situace regionu, rozvojové aktivity, identifikace klíčových aktérů rozvoje, formulace rozvojových vizí a cílů a určení konkrétních postupů k jejich realizaci, následné vyhodnocení efektů a dopadů realizace. Cílem bakalářská práce je porovnání činnosti moravských vysokých škol v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje a také zjistit porovnáním studijních oborů, vzdělávacích ve veřejné správě a regionálního rozvoje, na kterou oblast se které obory především zaměřují.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 Teoretická část práce popisuje vysokoškolský vzdělávací systém v České republice, především pomocí legislativní literatury zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách. Popisuje také blíže systém veřejných vysokých škol. Poslední část teoretické části se věnuje popisu analytické metody SWOT analýzy, kterou jsem dále v praktické části vypracovala. Začátek praktické části je zaměřen na charakteristiku jednotlivých moravských veřejných vysokých škol a jejich popis. Další část se zabývá analýzou činnosti vybraných vysokých škol pomocí studia jejich nejaktuálnějších dostupných výročních zpráv z roku Analýza se zabývá počtem a strukturou akreditovaných studijních oborů škol, celoživotním vzděláváním, studenty na jednotlivých školách, absolventy těchto škol, ubytovacími a stravovacími službami poskytovanými jednotlivými školami, strukturou akademických pracovníků, dostupností informačních zdrojů a mezinárodní spoluprácí vybraných vysokých škol. Další část praktické části se zabývá analýzou a porovnáním jednotlivých oborů vybraných vysokých škol, vzdělávajících v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje. Tyto obory jsou v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Poslední část praktické části obsahuje SWOT analýzu moravských veřejných vysokých škol zpracovanou na základě analýzy jejich činnosti.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 I. TEORETICKÁ ČÁST

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 1 CHARAKTERISTIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Podle zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vysoké školy představují nejvyšší úroveň vzdělávací soustavy v České republice. Jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Vysoké školy mají důležitou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti a to především tím, že podle svého typu a zaměření pěstují vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou či další tvůrčí činnost. Umožňují získání, prohloubení, rozšíření znalostí z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání. Přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy, samosprávy i s podnikovou a kulturní sférou, rovněž rozvíjejí mezinárodní, především evropskou spolupráci. Vysoké školy jsou právnickou osobou. Vysoké školy nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typy studijních programů se dělí na bakalářský, magisterský a doktorský. Vysoké školy jsou univerzitního nebo neuniverzitního typu. Ty univerzitního typu mohou uskutečňovat všechny tři typy studijních programů a v souvislosti s tím i vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost. Jako jediné mohou být označovány jako univerzita. Ty neuniverzitního typu uskutečňují bakalářské a magisterské studijní programy a v souvislosti s tím také výzkumnou, vývojovou, uměleckou či další tvůrčí činnost. Vysoké školy neuniverzitní se nečlení na fakulty.[23] Vysoké školy se dělí na veřejné, státní a soukromé. Veřejné a soukromé vysoké školy spadají do působnosti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, státní instituce (Univerzita obrany a Policejní akademie) spadají do působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanoveného formou studia. Forma studia může být prezenční, distanční nebo jejich kombinace.[24] Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání apod.[23] 1.1 Vysokoškolské kvalifikace Kvalifikační struktura rozlišuje tři stupně vysokoškolského vzdělání - bakalářský, magisterský a doktorský Bakalářský studijní program Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání nebo ke studiu magisterského studijního programu. Standardní doba studia je 3 až 4 roky. Absolventi v oblasti umění získají akademický titul bakalář umění BcA. a bakalář Bc. v ostatních oblastech. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.[24] Magisterský studijní program Na bakalářský studijní program navazuje magisterský studijní program. Standardní doba studia je 1 až 3 roky. V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, může být udělena akreditace magisterskému studijnímu programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba studia je potom 4 6 let. Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 V oblasti lékařství, zubního lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou. Absolventům se udělují akademické tituly: inženýr (Ing.) v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství; inženýr architekt (Ing. arch.) v oblasti architektury; doktor medicíny (MUDr.) v oblasti lékařství; doktor zubního lékařství (MDDr.) v oblasti zubního lékařství; doktor veterinární medicíny (MVDr.) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny; magistr umění (MgA.) v oblasti umění; magistr (Mgr.) v ostatních oblastech. Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují akademické tituly: doktor práv (JUDr.) v oblasti práva; doktor filozofie (PhDr.) v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd; doktor přírodních věd (RNDr.) v oblasti přírodních věd; doktor farmacie (PharmDr.) v oblasti farmacie; licenciát teologie (ThLic.) nebo doktor teologie (ThDr.) v oblasti teologie, pro oblast katolické teologie licenciát teologie. Tyto uvedené zkratky titulů se uvádějí před jménem.[24] Doktorský studijní program Standardní doba doktorského studijního programu je 3 až 4 roky. Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky, přijaté k uveřejnění. Absolventům studia se přiznává akademický titul doktor (Ph.D.); doktor teologie (Th.D.) v oblasti teologie. Tyto zkratky titulů se uvádějí za jménem.[24] 1.2 Celoživotní vzdělávání V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za poplatek programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo na zájmové kurzy. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanovuje vnitřní

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 předpis každé školy, nabízející celoživotní vzdělávání. S tímto předpisem by měli být účastníci seznámeni předem. Absolventi studia v rámci celoživotního vzdělávání získají osvědčení vydané absolvovanou vysokou školou.[23] Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu V rámci své vzdělávací činnosti může veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za poplatek vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční vysoké školy. O absolvování studia v rámci kursu vydá veřejná vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům kursu může veřejná vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný titul.[23] 1.3 Akademičtí pracovníci Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo ostatní tvůrčí činnost. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.[23] 1.4 Habilitační řízení Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení. V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.[23] 1.5 Akreditace Akreditaci uděluje ministerstvo nejvýše na 10 let, lze ji opakovaně prodloužit a požádat o její rozšíření. Bez akreditace nelze přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani udělovat tituly. Pokud akreditace zanikne, zajistí vysoká škola

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 pokračování studia stejného nebo obdobného programu, a to i na jiné vysoké škole.[23] 1.6 Akademická obec Akademická obec je tvořena všemi zaměstnanci vysokých škol a jejich studenty.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 19 2 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Veřejné vysoké školy se zřizují, slučují a zrušují zákonem. Do jejich samosprávné působnosti patří zejména vnitřní organizace, určování počtu přijímaných uchazečů o studium a podmínek k jejich přijetí, tvorba a uskutečňování studijních programů, organizace studia, rozhodování o právech a povinnostech studentů, zaměření a organizace tvůrčí činnosti, pracovněprávní vztahy, habilitační řízení, spolupráce s jinými vysokými školami a právnickými osobami, hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem, stanovení výše poplatků spojených se studiem.[23] 2.1 Orgány veřejných vysokých škol Mezi samosprávné akademické orgány patří akademický senát, rektor, vědecká rada nebo umělecká rada, na neuniverzitní škole akademická rada, disciplinární komise, dále správní rada veřejné vysoké školy a kvestor Akademický senát Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členové akademického senátu jsou voleni z členů akademické obce veřejné vysoké školy formou přímé volby s tajným hlasováním. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období členů je nanejvýš tříleté. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Hlavními funkcemi akademického senátu jsou především rozhodování o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení vysoké školy, schvalování vnitřních předpisů vysoké školy na návrh rektora, schvalování rozpočtu vysoké školy předloženým rektorem a kontrola využívání finančních prostředků vysoké školy, akademický senát rovněž schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření vysoké školy, schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy, schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise, schvaluje

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních oborech neuskutečňujících se na fakultách, usnáší se o návrhu na jmenování, případně odvolání rektora a schvaluje dlouhodobý záměr tvůrčích činností.[23] Rektor Rektor stojí v čele veřejné vysoké školy, jedná a rozhoduje ve věcech školy. Je jmenován či odvoláván na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezidentem republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Funkční období rektora je čtyřleté s tím, že tatáž osoba může být zvolena nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období na téže vysoké škole. Rektora zastupují prorektoři, které jmenuje a odvolává rektor.[23] Vědecká rada veřejné vysoké školy Členy vědecké rady jmenuje a odvolává rektor. Členy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje svou tvůrčí činnost. Předsedou vědecké rady je rektor. Funkce vědecké rady veřejné vysoké školy jsou zejména projednávání dlouhodobého záměru vysoké školy, schvalování studijních programů, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady nebo umělecké rady fakulty a v neposlední řadě vykonávání působnosti v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení.[23] Disciplinární komise veřejné vysoké školy Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů tvoří studenti. Funkční období členů je nejvýše dvouleté. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů veřejné vysoké školy a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. Pokud jsou všichni studenti veřejné vysoké školy zapsáni na jejich fakultách, disciplinární komise veřejné vysoké školy se nezřizuje.[23]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Správní rada veřejné vysoké školy Správní rada veřejné vysoké školy má nejméně devět členů, jejich počet musí být vždy dělitelný třemi. Členové nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy, po projednání s rektorem je jmenuje a odvolává ministr, jsou jmenováni na dobu šesti let. Zasedání členů správní rady se koná nejméně dvakrát ročně. Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést nemovité věci; k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést movité věci s cenou vyšší než pětiset násobek částky, od které jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek; k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo; k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá založit jinou právnickou osobu a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob. Vyjadřuje se také k dlouhodobému záměru vysoké školy, k rozpočtu vysoké školy a k výroční zprávě o činnosti a hospodaření vysoké školy.[23] Kvestor Kvestor má za úkol řídit hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem. Jmenuje jej a odvolává z funkce rektor. 2.2 Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy Vnitřními předpisy veřejné vysoké školy, podle zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách, jsou statut veřejné vysoké školy, volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy, vnitřní mzdový předpis, jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy, řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků, studijní a zkušební řád, stipendijní řád, disciplinární řád pro studenty a další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy.[23]

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Rozpočet veřejné vysoké školy Veřejná vysoká škola sestavuje rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Rozpočet veřejné vysoké školy nesmí být sestavován jako deficitní. Příjmy rozpočtu veřejné vysoké školy jsou zejména: příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu, dotace ze státního rozpočtu, poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, výnosy z doplňkové činnosti, příjmy z darů a dědictví. Veřejná vysoká škola zřizuje tyto fondy: Rezervní fond určený zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích, fond reprodukce investičního majetku, stipendijní fond, fond odměn, fond účelově určených prostředků, fond sociální a fond provozních prostředků.[23] 2.4 Podpůrné nástroje pro rozvoj vysokých škol V České republice, podle zákona o vysokých školách, poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci na rozvoj jen veřejným vysokým školám. Soukromé vysoké školy nemají tuto možnost finanční podpory. Hlavními nástroji ministerstva pro rozvoj vysokých škol jsou Operační programy, Rozvojové programy a Fond rozvoje vysokých škol. Mezi Operační programy patří Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který podporuje vysokoškolské vzdělávání. Na tento program byla v roce 2009 alokována částka 1,7 mld. Kč. Dalším operačním programem je Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pro období let , který významně přispívá k rozvoji výzkumu a vývoje v ČR a tím posiluje její konkurenceschopnost. Na tento program bylo alokováno 6 mld. Kč. Cílem Rozvojových programů, které se u nás využívají od roku 2001, je odstranit či snížit negativní dopady slabých stránek veřejných vysokých škol a posilovat jejich silné stránky. V roce 2009 bylo podpořeno celkem 536 rozvojových projektů za tis. Kč.

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 Fond rozvoje vysokých škol je realizovaný ve spolupráci ministerstva s Radou vysokých škol. Fond pomáhá zejména k řešení dílčích problémů a projekty jsou předkládány jednotlivými odděleními.[22] 2.5 Majetek veřejné vysoké školy Veřejná vysoká škola vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Majetkem veřejné vysoké školy jsou věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty. O nakládání s majetkem veřejné vysoké školy rozhoduje rektor, orgány nebo osoby, o kterých to stanoví statut veřejné vysoké školy. Veřejná vysoká škola může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil a cenné papíry obchodní společnosti, do které veřejná vysoká škola vložila majetek.[23] 2.6 Hospodaření veřejné vysoké školy Veřejná vysoká škola je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Majetek může užívat i k doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti veřejná vysoká škola vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola zřízena. Za účelné využívání příspěvků a dotací, za vypořádání dotací se státním rozpočtem a za řádné hospodaření s majetkem veřejné vysoké školy je ministrovi odpovědný rektor.[23] 2.7 Členění veřejné vysoké školy Veřejná vysoká škola se může členit na fakulty, vysokoškolské ústavy, jiná pracoviště pro vzdělávací a další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb. Dále se může členit na účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost a pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce nebo k zajišťování provozu školy.

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta Fakulta uskutečňuje nejméně jeden akreditovaný studijní program a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Na fakultě se ustavuje samosprávný zastupitelský akademický orgán. Fakulta má právo používat vlastní akademické insignie a konat akademické obřady. Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem veřejné vysoké školy ve věcech týkajících se fakulty a to o tvorbě a uskutečňování studijních programů, o zaměření a organizaci vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, o pracovněprávních vztazích, o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, o zahraničních stycích a aktivitách, o ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizaci fakulty, o nakládání s přidělenými finančními prostředky a o doplňkové činnosti a nakládání s prostředky získanými z této činnosti.[23] Orgány fakulty Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát fakulty, děkan, vědecká rada fakulty, disciplinární komise fakulty. Dalším orgánem fakulty je tajemník. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Akademický senát Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je nejvýše tříleté. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Funkce akademického senátu fakulty jsou téměř totožné s funkcemi akademického senátu veřejné vysoké školy, akademický senát fakulty však rozhoduje ve věcech fakulty.[23]

25 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 25 Děkan Děkan je v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Jmenuje ho a odvolává rektor, na návrh akademického senátu. Jeho funkční období je čtyřleté. Vědecká rada fakulty Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.[23] Disciplinární komise Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Jejich funkční období je nejvýše dvouleté. [23] Tajemník Tajemník má za úkol řídit hospodaření a vnitřní správu fakulty. Jmenuje jej a dovolává z funkce děkan fakulty Vysokoškolský ústav Vysokoškolský ústav vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a může se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí. O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení vysokoškolského ústavu rozhoduje na návrh rektora akademický senát veřejné vysoké školy. V čele vysokoškolského ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor.[23]

26 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek je pracoviště veřejné vysoké školy, kde se uskutečňuje praxe studentů studijních programů v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví a v návaznosti na tyto studijní programy se vykonává výzkumná nebo vývojová činnost.[23]

27 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 27 3 CHARAKTERISTIKA POJMŮ 3.1 SWOT analýza SWOT analýza je jednou z nejvyužívanějších metod strategického plánování, která nám může efektivně napomoci zejména v počáteční fázi projektové přípravy. SWOT je akronym, který spojuje počáteční písmena čtyř anglických výrazů, tedy čtyř faktorů silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a rizika (Threats). Do tabulky SWOT třídíme informace, které jsme získali během analýzy, kterými se následně řídíme při dalším plánování projektu. Analýza se soustředí na dvě širší kategorie vnitřní a vnější faktory, které se dále dělí na svůj pozitivní a negativní aspekt. Definice všech čtyř analyzovaných aspektů projektu se musí doplňovat a vykazovat použití stejných, jednotných a přísných logických postupů.[1] Vnitřní faktory Jako vnitřní můžeme označit ty faktory týkající se situace instituce, které v dané chvíli existují. Nalézají se v oblasti či v sektoru ve chvíli, kdy začínáme projekt připravovat. Rozlišujeme dva druhy vnitřních faktorů, a to silné a slabé stránky. Pozitivní rysy v regionu či oblasti, které mohou mít svůj význam při promýšlení projektu, se označují termínem silné stránky. Ty mohou být lidského, přírodního či technického původu. Zahrnují lidské a přírodní zdroje, kvalitu průmyslu, infrastrukturu v regionu, úroveň vzdělanosti obyvatel, umístění oblasti, její možnosti atd. Slabé stránky jsou naopak nedostatky, které představují faktory, které fungují špatně nebo nefungují vůbec. Dále to mohou být prvky, které by mohly fungovat lépe. Víceméně jde o stejný typ věcí, které uvádíme u silných stránek, s tím rozdílem, že jde o negativní rysy těchto témat. Proto se otázky, které vedou k vymezení slabých stránek, příliš neliší od těch, jež nám pomáhají identifikovat silné stránky.[1]

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Správa na úseku školství

Správa na úseku školství Správa na úseku školství ústavně zakotvené právo na vzdělání (bez ohledu na státní příslušnost) v čl. 15 a čl. 33 LZPS negativně = odstranění překážek pozitivně = povinnost státu zajistit vzdělání u vysokých

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

111 ZÁKON ZE DNE 22. DUBNA 1998 O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

111 ZÁKON ZE DNE 22. DUBNA 1998 O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 111 ZÁKON ZE DNE 22. DUBNA 1998 O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Úvodní

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 4. ledna 2006 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Text novelizovaných zákonů nebo jejich částí v platném znění. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Text novelizovaných zákonů nebo jejich částí v platném znění. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Text novelizovaných zákonů nebo jejich částí v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (K části první návrhu zákona) Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 1

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 1 Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

Více

ZÁKON č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Úvodní ustanovení

ZÁKON č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Úvodní ustanovení ZÁKON č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (ve znění účinném od 1.7.2008) Část první ZÁKLADNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 7. května 2009 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 1.listopadu 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. (2) Vysoká škola je právnickou osobou.

111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. (2) Vysoká škola je právnickou osobou. 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Úvodní ustanovení Vysoké školy jako nejvyšší

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 1.listopadu 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 1.listopadu 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998

111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 Systém ASPI - stav k 1.2.2011 do částky 5/2011 Sb. a 3/2011 Sb.m.s. Obsah a text 111/1998 Sb. - poslední stav textu 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Právní úprava (vysokého) školství. Mgr. Tomáš Zbořil Katedra ekonomie

Právní úprava (vysokého) školství. Mgr. Tomáš Zbořil Katedra ekonomie Právní úprava (vysokého) školství Mgr. Tomáš Zbořil Katedra ekonomie Rozdělení školství Právo reguluje různé oblasti lidské činnosti, jednou z těchto oblastí je i školství, Regionální školství mateřské,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 4. ledna 2006 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

111/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. (zákon o vysokých školách)

111/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. (zákon o vysokých školách) 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Změna: 210/2000 Sb. Změna: 147/2001 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 4. ledna 2006 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Změna: 210/2000 Sb. Změna: 147/2001 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 473/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 562/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 552/2005 Sb. Změna: 161/2006 Sb. Změna:

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více