Vysoká škola A. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Helena Šebková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola A. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Helena Šebková"

Transkript

1 Vysoká škola A Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6 Autor: Helena Šebková

2 Úvod Základní pravidla politiky přístupu na vysoké školy se řídí ustanoveními zákona o vysokých školách. Cíle na národní úrovni v této oblasti stanovuje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období a jeho aktualizace. Vysoké škola formuluje vlastní cíle týkající se přístupu ke studiu ve svých strategických dokumentech, kterými jsou Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti na období (DZ VŠ_A )a jeho každoroční aktualizace, naplňování cílů pak zveřejňují výroční zprávy o činnosti, včetně dat poskytujících kvantitativní přehled o situaci v této oblasti. Studenti mohou najít konkrétní odpovědi na svoje otázky týkající se vstupu na tuto vysokou školu v dokumentu Přijímání ke studiu a přijímací řízení na vysoké škole A a další podrobnosti pak ve vnitřních normách vysoké školy, které se této problematiky dotýkají. Metodologie Ke zpracování této případové studie bylo využito studium a analýza výše zmíněných dokumentů a řízené rozhovory s akademickými funkcionáři, akademickými pracovníky a studenty. Rozhovory byly vedeny se dvěma prorektory, děkanem jedné z fakult vysoké školy, dvěma proděkany, dvěma akademickými pracovníky a čtyřmi studenty. Celkem tedy bylo dotazováno 11 respondentů na různých pozicích. 1. Institucionální strategie přístupu ke studiu a její souvislost se strategií přístupu na vysoké školy na národní úrovni. Informace o možnostech studia na vysoké škole A poskytovaná středním školám. 1.1 Otevřené přijímací řízení Studenti ucházející se o studium na vysoké škole A musí splnit požadavky vyplývající ze zákona, tj. prokázat ukončené středoškolské vzdělání.je to ve skutečnosti jediná podmínka přístupu ke studiu, protože tato vysoká škola jako jedna z prvních veřejných vysokých škol upustila od přijímacích zkoušek a zavedla systém přijímání ke studiu založený na hodnocení středoškolského prospěchu uchazečů (DZ VŠ_A ). Na otevřené přijímací řízení bez přijímacích zkoušek a jeho důsledky vyslovili respondenti následující názory: Vysoká škola A je pro mnohé studenty zálohová škola, na kterou se zapíší pouze v případě, že v přijímacím řízení na škole/fakultě svojí první (případně další, žádanější) volby neuspějí. První semestr se pak pro část z nich stává ve skutečnosti přijímací zkouškou, část z nich o skutečné studium prakticky neprojeví zájem (možno ověřit kontrolovaným vstupem do budov školy). Fakulty na základě zkušeností počítají s velkým rozdílem mezi počtem studentů přijatých a zapsaných (což se v poslední době stává obtížně odhadnutelné) a samozřejmě pak i s velkou neúspěšností studia (R5, R8-R11). Poměrně velká část studentů se sice do studijních programů zapíše, ale ve skutečnosti zájem o studium nemá (až 50% zapsaných). Pro velkou část těchto studentů je podstatné získat výhody, které statut studenta přináší (zdravotní a sociální pojištění, příspěvek na ubytování a stravování, na dopravu apod.), do školy vůbec nepřijdou a při první kontrole získaného počtu kreditů studium ukončí. Zkušenosti ukazují, že je malá korelace mezi prospěchem na střední škole a na vysoké škole (R2, R6). 2

3 Období, kdy byly přijímací zkoušky součástí přijímacího řízení, bylo pro budoucí studenty snazší, uchazeči si pro přijímací zkoušky matematiku a chemii zopakovali, což bylo účelné (R6). Ke snížení neúspěšnosti by nepřispělo zavedení přijímacích zkoušek ke studiu nenastoupí (vůbec do školy nepřijde) i řada potenciálně úspěšných studentů. Rozumně volená obtížnost přijímacích zkoušek by znamenala, že většina přihlášených zkoušky udělá, ale skutečný nezájem nebo nezvládnutí dalšího studia by opět vedlo/mohlo vést k velké neúspěšnosti. (Jsou i takoví studenti, kteří se naučí přijímací zkoušku zvládnout, ale o studium (často ani na jiné škole) ve skutečnosti zájem nemají (R3). 1.2 Dostupnost studia bez bariér Podle Dlouhodobého záměru vysoká škola koncipuje a bude dále rozvíjet studijní programy tak, aby nevytvářela žádné bariéry v dostupnosti poskytovaného vysokoškolského vzdělání, pro žádnou sociální, národnostní či etnickou skupinu.podmínky pro přijetí ke studiu jsou stejné pro všechny uchazeče. (DZ VŠ_A ). Tento záměr je zcela v souladu se strategií státu, vyjádřenou v DZ MŠMT ( ) v části 2.4 Dostupnost vysokoškolského vzdělání, v níž ministerstvo deklaruje cíl snižovat bariéry v přístupu ke vzdělání a v průběhu studia. Výjimku představuje studium hendikepovaných osob, kterým tvoří bariéru vlastní podstata chemických oborů. Přístup ke specifickým skupinám studentů včetně studentů se zdravotním hendikepem bude podrobněji popsán ve 4. části. Respondenti se prakticky všichni vyjádřili ve shodě se záměrem vysoké školy a sice v tom smyslu, že nejsou žádné bariéry pro jednotlivé skupiny studentů, které by snižovaly dostupnost studia na této škole. Shodně také vypovídali o jediném problému, kterým jsou zdravotně hendikepovaní studenti, kde bariéru v přístupu na školu tvoří samotný charakter studia (podrobněji viz část 4). 1.3 Počty přijímaných studentů a strukturované studium, strategie státu DZ VŠ_A uvádí, že bezprostředně po zavedení strukturovaného studia v akademickém roce a změně přijímacího řízení, které upustilo od přijímací zkoušky, se přes všeobecný a dlouhodobý velmi malý zájem o studium technických a přírodovědných oborů, přechodně výrazně zvýšil počet přihlášených uchazečů o studium. Nárůst zájmu o studium byl též důsledkem aktivního způsobu spolupráce se středními školami a oslovování středoškolských studentů i veřejnosti. V dalších letech však byl opět zaznamenán pokles zájmu o studium, který se podařilo částečně zmírnit otvíráním nových, pro uchazeče atraktivnějších studijních programů. Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji počtu absolventů středních škol je však potřeba počítat v období s dalším poklesem počtu uchazečů a vysoká škola si proto stanovuje cíl, že přijme potřebná opatření v oblasti organizace a zajištění výuky, aby její úroveň, personální a přístrojové a další zajištění bylo zachováno na dosavadní vysoké úrovni i v období, kdy pokles počtu studentů se projeví i poklesem jejího normativního financování. (DZ VŠ_A ).Institucionální strategie odpovídá tudíž záměrům státu, které, vyjádřeny v DZ MŠMT ( ), požadují zachovat současný podíl poprvé zapsaných ke studiu z populace odpovídajícího věku a reagovat na změny financování veřejných vysokých škol, které se projeví v postupném oslabení váhy vstupních parametrů (počet studentů) ve prospěch parametrů výstupních a kvalitativních. Vysoká škola A poskytuje svým absolventům kvalitní vzdělání s dobrým znalostním základem získaným v úvodních fázích studia, které jsou zaměřeny na obecné základní disciplíny potřebné pro další studium specializovaných oborů. (DZ VŠ_A ). Tato koncepce 3

4 vybaví absolventy potřebnou flexibilitou, schopností uplatnit se v řadě příbuzných oborů a celoživotně rozvíjet schopnosti tak, aby byli úspěšní v konkurenci na pracovním trhu. Zároveň to však vytváří problémy připravit již na bakalářské úrovni dostatečně kvalitního oborově zaměřeného absolventa,. Kromě toho mají studenti též velmi silnou motivaci dosáhnout inženýrského titulu, který má stále daleko větší prestiž než titul bakalářský adz VŠ_A proto konstatuje, že v této oblasti probíhá vývoj málo progresivně. Institucionální strategie není zcela v rozporu s požadavkem DZ MŠMT , který předpokládá, že v magisterském studiu pokračuje pouze přibližně polovina absolventů bakalářského studia, ale jeho naplnění je zatím nereálné. Vyjádření všech respondentů ke státní strategii obecně, zejména však ke strategii týkající se expanze počtu studentů vysokých škol a zavedení strukturovaného studia, bylo velmi kritické. Státní strategii považují ji za zcela nepřehlednou, s rychle se měnícími názory, na které se vysoká škola se nemůže rozumně soustředit. Argumentují tím, že se zpracovává příliš mnoho dokumentů jmenovali Bílou knihu, věcný záměr návrhu zákona o vysokých školách, který se již po několikáté mění, návrh reformy vysokého školství a řadu dalších materiálů, připravovaných v gesci jiného rezortu nebo vládního orgánu, které jsou často ve vzájemném rozporu. Je potřeba poznamenat, že tato kritika nesměřovala k Dlouhodobému záměru MŠMT , který DZ VŠ_A respektuje a jak vyplývá z výše uvedeného, není s ním v žádné tématice zcela v rozporu. Změna názorů na státní úrovni a nedostatečná komunikace degraduje akademického pracovníka do postavení, v němž složitě sbírá informace a snaží se nějak se situací vyrovnat. Problém s koncepčními dokumenty cítí i studenti, považují ho za závažný a doporučují, aby se s ním stát (ministerstvo) zabýval. Na všech úrovních byly při rozhovorech uváděny závažné problémy, kterými by se měla státní politika zabývat, ale neděje se tak. Mezi nimi bylo již výše zmíněné zavedení strukturovaného studia, které s přístupem na vysokou školu úzce souvisí a kde stále přetrvávají potíže. (Potíže se strukturovaným studium se objevovaly při rozhovorech v souvislosti s různými tématikami. Základním argumentem proti strukturovanému studiu byla problematická zaměstnatelnost absolventů a bylo zdůrazňováno, že pro mnoho firem (například pro firmy farmaceutické) je bez ohledu na kompetence absolventa tříleté studium nedostatečné. Ostatní potíže mají prakticky stejného společného jmenovatele problém rozložení odborných a teoretických předmětů mezi prvním a druhým cyklem studia a z toho plynoucí problémy další. Respondenti se domnívají, že by mohla pomoci podpora špičkových odborníků, se kterými by bylo možno koncepci strukturovaného studia podrobně projednat a získat od nich odborné názory (R5). Obdobným příkladem je dlouhodobě zdůrazňovaná podpora technickým a přírodovědným odborům, která stále zůstává ve formě deklarace, ale ve skutečnosti se vůbec nic neděje. Podpora by měla být cílena na studenty středních škol, případně i na žáky škol základních, ale to vyžaduje především dobrou přípravu jejich učitelů, což může sloužit jako další důležitý koncepční problém, který státní politika neřeší (v uvedených názorech se všichni respondenti do velké míry shodovali). 1.4 Propagace a marketing DZ VŠ_A formuluje v této oblasti cíl, který říká, že vysoká škola bude rozvíjet strategii marketingových a propagačních aktivit směřovaných především k cílovým skupinám potenciálních studentů či spolupracovníků z praxe a výzkumných institucí (DZ VŠ_A ).Institucionální strategie tak reaguje na doporučení DZ MŠMT a v tom smyslu je se státní strategií v souladu. Cíl státní strategie, kterým je průběžně zprostředkovávat veřejnosti informace o vysokých školách (se zřetelem na jejich různé funkce a přínos společnosti) však na rozdíl od strategie institucionální zatím prakticky plněn není. 4

5 Náročnost studia, malý zájem o technické obory, nedostatečně připravení absolventi středních škol a demografický vývoj jsou závažné důvody, které ohrožují počty uchazečů o studium. Škola proto využívá řadu marketingových nástrojů k tomu, aby nedošlo k výraznému propadu v počtech uchazečů, který by mohl být v blízké budoucnosti způsoben především velkým poklesem počtu maturantů (důsledek demografického vývoje). Funkcionáři vysoké školy ve shodě se studenty i s cíli, které stanovuje DZ VŠ_A , zdůraznili potřebu a účelnost následujících marketingových nástrojů: Webová stránka je podstatnou součástí propagace školy, je pravidelně aktualizována, postupně se mění a vylepšuje. Studenti se domnívají, že zatím však může být pro některé uživatele dost nepřehledná, což může od získávání informací touto cestou odrazovat (R8-R11). Média(noviny, časopisy) jsou využívána při rozšiřování informací o tradičních oborech i dalších nových, atraktivních oborech jako jsou například kvalita potravin, biotechnologie, životní prostředí a dále oborů, které obecně nejsou s zaměřenímvysoké škole Aběžně spojovány, například výroba léčiv, nanotechnologie, molekulární biologie, včetně argumentace o důležitosti chemie v mnoha oblastech současného života. Důležitý je příspěvek médií (noviny, časopisy) k popularizaci chemie i vysoké školy A zveřejňováním článků o významných osobnostech, které studovaly a pracovaly a v současné době na této škole pracují. Důležité je též vytváření a rozšiřování propagačních tiskovin o studijních možnostech, o výzkumu a vývoji apod. (v češtině i angličtině) se zaměřením na různé cílové skupiny (studenty, potenciální spolupracovníky z praxe i širší veřejnost). Marketingové aktivity jsou zaměřeny také na popularizaci studia chemie, kde je využíváno různých projektů, známý je například projekt POPUCH (popularizace chemie), s cílem získávat zájem studentů středních škol. Tyto aktivity budou dále zmíněny v odstavci 1.7. Účast na výstavách a veletrzích je pravidelnou aktivitou, plánovanou i do budoucna. Jedná se zejména o veletrhyakadémia Bratislava, Gaudeamus Brno a GaudeamusPraha a o Den vědy na pražských vysokých školách. Mezi tyto aktivity patří i pravidelné pořádání Dnu otevřených dveří (listopad a leden). Lednový termín této akce je zaměřen na uchazeče o studium v daném akademickém roce, kteří mají zájem o chemii, s cílem přiblížit jim hlouběji možností studia na vysoké škola A. Za specifický typ marketingu je možné považovat též otvírání nových atraktivních studijních oborů obor chemie pro talentované uchazeče, obor restaurování uměleckých a řemeslných děl především pro absolventy uměleckých střeních škol nebo vyšších odborných škol, obor syntéza a výroba léčiv realizovaný ve spolupráci s Firmou Zentiva nebo obor kriminalistika, zřízení poboček vysoké školy A ve Velebudicích a Táboře, které slouží mimopražským uchazečům o studium na této škole. Propagaci a marketing považují všichni oslovení respondenti (R1-R11) za velmi důležité součásti obecné strategie přístupu na vysokou školu a v jejich výčtu a hodnocení se do velké míry shodovali. 1.5 Neúspěšnost ve studiu Náročnost studia na VŠ_A, nízká motivace nastupujících studentů ke studiu a jejich nedostatečně vyvinuté studijní návyky se dlouhodobě projevují poměrně vysokou studijní neúspěšností v prvním ročníku bakalářského studia, která se pohybuje mírně nad 50 %. Pouze 15 % studentů ukončuje studium i v průběhu druhého a třetího ročníku (DZ VŠ_A ). 5

6 Strategickým cílem je dát šanci všem zájemcům, ale přibližně polovina studentů studium nezvládne. Vedení školy na tuto skutečnosti reaguje následovně: Vysoká škola A provede další analýzy příčin poměrně vysoké studijní neúspěšnosti v bakalářském studiu a přijme opatření pro její snížení, a to především organizačními opatřeními ve studijních plánech a studijních předpisech pro úvodní fáze studia, kdy studenti studium často ukončují již po prvních, byť nevelkých nezdarech, které je při vysokoškolském studiu potkají, aniž by se snažili tyto problémy vlastní aktivitou překonat. Opatření přijatá ke snížení studijní neúspěšnosti nebudou v žádném případě spočívat ve snížení nároků a požadavků kladených na studenty, bude rozvíjet všechny formy poradenství pro studenty. (DZ VŠ_A ) Důvody extrémně vysoké neúspěšnosti, na kterých se shodují prakticky všichni respondenti, jsou Velmi náročné technické studium. Obecný nezájem uchazečů o studium technických a přírodovědných oborů. Velké procentu studentů se přihlásí ke studiu proto, aby získali různé studentské výhody zdravotní a sociální pojištění, ubytování na kolejích, stravování apod. O studium ve skutečnosti zájem nemají (až polovina zapsaných studentů do školy vůbec nepřijde nebo pouze několikrát na začátku semestru je to možné sledovat podle elektronické kontroly vstupu do budov). Špatná příprava na středních školách. Znalosti z různých středních škol jsou velmi diversifikované. Obecně jsou znalosti z matematiky a chemie velmi špatné a studenti se velmi rychle v těchto předmětech naprosto ztratí, nejsou schopni sledovat přednášky a obsah studia Pro úspěšné studium na vysoké škole je podle všech oslovených respondentů základní podmínkou dobré vzdělání na základní a zejména střední škole. Je proto potřeba především začít s koncepcí přípravy učitelů na pedagogických fakultách a dalších fakultách připravujících učitele (R1, R2, R3, R4, R5, R6). Podstatné podle akademických funkcionářů i akademických pracovníků je to, že vysoká škola A si problémy uvědomuje, snaží se analyzovat jejich příčiny a nacházet možná řešení problémů. Konkrétních aktivit, které jsou zaměřeny na studenty v prvním semestru i reálné spolupráce se středními školami je velmi mnoho a řada z nich může sloužit jako příklady dobré praxe. Aktivity zacílené na studenty vysoká školy A: Testy z matematiky a chemie, podporované z projektu OPPA. Cílem je studenty soustředit do skupin podle výsledků testů, které studenti napíší z matematiky a chemie na začátku studia. Přehled o tom, jak jsou vybaveni pro další studium, získají nejen učitelé, ale i studenti sami o sobě. Skupině studentů, kteří v testech prokázali velké neznalosti, se změní studijní plán s cílem doplnit potřebné základní znalosti pro možné pokračování ve studiu. Každému je tudíž dána šance zvážit, zda je ochoten si potřebné znalosti doplnit, ale ne každý to zvládne, i když projeví snahu. Příkladem pro tento princip studia může být studium jazyků, které je také založeno za rozřazovacím testu znalostí (R1, R3, R4, R5). Hodnocení úspěšnosti studia v bakalářském stupni podpořené z rozvojového projektu (R3). Poradenství nemá na škole speciální oddělení. Studentům je ale věnována velká pozornost zejména na začátku prvního semestru. Například na jedné z fakult seznámí proděkan ve 3. a 4, týdnu studia studenty s tím, co je čeká. K diskusi zve zástupce ústavů, kteří předvedou, jak se na ústavech pracuje, s informací se účastní také katedra společenských věd, zahraniční oddělení a další. Studentům se doporučuje, aby 6

7 nenechávali problémy bez povšimnutí a snažili se je s nabízenou pomocí řešit včas, jakmile se vyskytnou (R4). 1.6 Připravenost absolventů středních škol na studium chemie V předcházejícím odstavci bylo uvedeno, že pro studium na vysoké škole je nezbytnou podmínkou vhodná příprava ze střední školy. Řízené rozhovory poskytly podrobnější náhled na střední školy a znalosti jejich absolventů. Všichni respondenti (včetně studentů) se shodli na tom, že jedním ze základních problémů, se kterými se potýkají, je příprava absolventů středních škol na studium technických oborů, zejména jejich nedostatečné znalosti z matematicky a fyziky a jejich názory a myšlenky je možné stručně shrnout asi takto: Střední školy a kvalita jejich absolventů je velmi diversifikovaná. Vstupní testy (viz odstavec 1.5) by do jisté míry mohly sloužit i k posouzení jednotlivých středních škol, ale souvislost mezi výsledkem vstupního testu a kvalitou střední školy není jednoznačná. Například testy studentů ze střední odborné školy v Křemencově ulici nedopadly nejlépe, i když škola je považována za velmi dobrou a má s vysokou škola A dlouhodobou spolupráci. Naopak se ukázalo, že jsou velmi dobré i některé školy sídlící mimo Prahu například v Českých Budějovicích, na Kladně nebo v Táboře, ale také překvapivě některá církevní gymnázia (R1). Absolventi středních škol jsou velmi špatně připravení na další studium matematiky a fyziky (studenti). Test z těchto předmětů prokazuje, že třetina studentů má znalosti na úrovni 9. třídy základní školy, třetina na úrovni 1. ročníku střední školy a přibližně polovina zapsaných studentů je bez šance se látku doučit (R3). Studium na základní a zejména střední škole je pro vysokou školu podstatné. Je proto potřeba především začít s koncepcí přípravy učitelů na pedagogických fakultách a dalších fakultách připravujících učitele (R1. R1, R3, R4, R5). První ročník je skutečně velký nápor pro absolventy středních škol a studenty musí chemie bavit, aby byl schopen náročné požadavky zvládnout. S něčím takovým, jako je náročná zkouška z matematiky, se zatím nesetkali. Základní úlohou pedagoga je tudíž přesvědčit studenty o zajímavosti, užitečnosti,.. atd. studia chemie. Jinak student nemá/nezíská ke studiu motivaci (R6). Rozvolnění studia na středních školách je příliš velké, určité penzum základních znalostí je nutné a nelze se spoléhat pouze na to, že všechno se dá někde najít. Střední školy se dostaly z jednoho extrému (příliš velká faktografická zátěž a nároky na biflování na úkor samostatného myšlení) do druhého. Studenti středních škol se neučí soustavně pracovat (R3). Obsah učiva se zvyšuje a komplikuje, některé partie středoškolské látky se přesunují již na základní školy. Dlouholetý vývoj je charakteristický názorem, že čím víc je toho, co obsahu výuky přibude, tím bude situace lepší. Studenti (děti) nejsou schopni některým částem látky vůbec porozumět, tudíž se nabiflují to, co je nutné a neučí se přemýšlet. Problém je i v tom, jak psát a ladit středoškolské učebnice. Někdy je prosazován metodický názor, že učivo je příliš obtížné, protože se toho moc vysvětluje. Na druhé straně se výuka na středních školách příliš liberalizuje a studenti nejsou nuceni si některé základní záležitosti skutečně osvojit (pamatovat) a pak vlastně nemají na čem rozvíjet tvořivé myšlení (R6). Přes řadu výše uvedených výhrad ke středoškolskému studiu vyjádřili respondenti optimismus vyplývající z toho, že existuje řada velkých výhod, kterých je třeba využít velká skupina vynikajících osobností, které mohou být příkladem, dostupná literatura, možnost cestování apod. 7

8 1.7 Spolupráce se středními školami Spolupráce se středními má už svoji dlouhodobou tradici a rozvíjí se v řadě forem. Dlouhodobý záměr konstatuje, že Vzhledem ke klesajícímu počtu zájemců o studium bude nadále rozsáhle podporována a rozvíjena spolupráce vysoké školy A se středními školami. Budou využívány již existující nástroje, Budou pokračovat aktivity zaměřené na popularizaci chemie a jejího studia, Nadále bude pokračovat všestranná propagace a marketing studia na vysoké škole A... Podpora nadaných studentů středních škol s výrazným zájmem o studium chemických a příbuzných oborů patří k trvalým prioritám vysoké školy A, protože si tak zajišťuje nejlepší studenty. Pozornost je věnována především těm středním školám, ze kterých dlouhodobě na vysokou školu A Praha přichází nejvíce studentů. (DZ VŠ_A ). Marketingové aktivity byly pojednány v odst. 1.4 a péče o nadané studenty bude podrobněji rozebrána v části 4. V následujícím textu uvedeme podrobněji některé formy spolupráce se středními školami v souvislosti s názory respondentů. Uveďme ještě záměr DZ MŠMT ( ), který říká, že Ministerstvo bude usilovat o lepší koordinaci při řízení středního a vysokého školství (např. přijímací řízení na vysoké školy, inkluzivní vzdělávání). (DZ MŠMT ). Dlouhodobý záměr státu i školy jsou opět v souladu, avšak ministerský dokument se za institucionální strategií zatím hodně opožďuje, protože se v tomto ohledu zatím prakticky nic neděje. Všechny formy spolupráce se středními školami byly respondenty pozitivně hodnoceny a v řadě případů byly k cílům DZ VŠ_A dodány další podrobnosti: Pravidelné (již s více než dvacetiletou tradicí) jsou organizovány třídenní letní školy pro středoškolské učitele, zaměřené na informace o nových oborech a dalších zajímavostech studia vysoké školy A, včetně poskytnutí sborníku s anotacemi přednesených přednášek. Za pravděpodobně nejefektivnější aktivitu je považují jak akademičtí pracovníci, tak funkcionáři. Letní školy totiž poskytují učitelům i řadu neformálních a neoficiálních informací, které jinak není možné získat (R3, R4, R5, R6, R1, R2, R8-R11. Letní školy byly poprvé v roce 2010 rozšířeny i pro studenty středních škol. Jedná se o laboratorní kurzy a exkurze, a to v rámci projektů rozvojových programů pro veřejné vysoké školy, případně v rámci operačních programů či jiných programových aktivit ( DZ VŠ_A ) ve shodě se všemi respondenty R1-R11). Popularizaci chemie na středních školách je podporována prostřednictvím projektu POPUCH (popularizace chemie), který je řešen v rámci programu OPPA a který využívá již předchozích zkušeností získaných organizací školy moderní chemie. Projekt je zároveň marketingovým nástrojem, jak uvádí DZ VŠ_A i všichni oslovení respondenti (R1-R11). Podobných projektů, které slouží k zatraktivnění technických a přírodovědných oborů, zabývají se moderními metodami výuky s využitím informačních a komunikačních technologií, nabízejí prostřednictvím internetu knihy a skripta apod., je celá řada. Slabou stránkou těchto aktivit je jejich přílišná roztříštěnost (různí autoři projektů ani projektové aktivity nejsou nijak koordinovány), což je kromě jiného způsobuje, že zdaleka ne všechny cílové skupiny, kterým jsou tyto projektů určeny, se k výsledkům projektů dostanou, protože nejsou o nich informovány (R8-R11). Pro středoškolské studenty, případně i pro žáky základních škol, jsou realizovány tzv. Hodiny moderní chemie (DZ VŠ_A i většina respondentů). V roce 2009 byl prostřednictvím Stavovské unie studentů navázán kontakt s řadou středních škol, kterým byla nabídnuta témata pro středoškolskou odbornou činnost studentů (SOČ). Nabídku využila řada studentů oslovených škol (VZ 2009, R8-R11). 8

9 Respondenty (R3, R8-R11) byla velmi pozitivně hodnocená aktivita směřující k zajištění chemické olympiády, o níž též informuje výroční zpráva: V roce 2009 podala vysoká škola A Praha na MŠMT žádost, aby jí byla svěřena organizace Chemickéolympiády. MŠMT této žádosti vyhovělo s tím, že Chemická olympiáda bude v plné gesci vysoké školy A od roku 2010 (VZ, 2009). Jednotlivé fakulty organizují spolupráci s konkrétními středními i základními školami. Příklady z roku 2009 (VZ 2009): * Fakulta chemické technologie nabízí několikadenní laboratorní cvičení (tříhodinová) na různých ústavech fakulty a dvou až třítýdenní praxe studentů průmyslových škol. * Nabídky laboratorních cvičení využilo 7 středních škol a celkem se jich zúčastnilo 46 skupin studentů (v průměru má jedna skupina studentů), praxi absolvovalo 10 studentů z Masarykovy střední průmyslové školy chemické v Praze 1. * Fakulta potravinářské a biochemické technologie zabezpečovala praxe pro studenty ze Střední průmyslové školy potravinářských technologií v Praze Závěr Institucionální strategie přístupu ke studiu na vysoké škole A je velmi otevřená, studenti jsou přijímáni bez zkoušky na základě hodnocení prospěchu ze střední školy a nevytvářejíse bariéry pro žádnou skupinu studentů. Počty přijímaných studentů jsou ovlivněny obecně malým zájmem o studium technických a přírodovědných oborů a dále je může v následujících letech výrazně ovlivnit demografický vývoj. Otevřené přijímací řízení je problémové v tom smyslu, že škola je pro řadu studentů druhou (další) volbou. Důsledkem je, že v průměru se do studia zapíše necelá polovina studentů přijatých. Velká náročnost studia a nedostatečná příprava absolventů středních škol na toto studium způsobuje, že neúspěšnost ve studiu dosahuje cca 50%. Strategickým záměrem školy (DZ VŠ_A ) je podpořit zájem o studium chemie pomocí vhodné propagace a marketingua spoluprací se středními školami, která zároveň zajišťuje dostatečnou informovanost o možnostech studia. Záměrem je též snížit neúspěšnost studia. K tomu slouží jak spolupráce se středními školami, tak konkrétní odborná pomoc studentům prvních ročníků (testy, úpravy studijních plánů, diskuse s vedením fakult apod.) i poradenství a záměr rozvíjet všechny jeho formy. Strategie školy (DZ VŠ_A ) se do velké míry shoduje se záměry státu (DZ MŠMT ) a respektuje ji ve formulacích záměrů vlastních. Respondenti se však obecně ke strategii státu vyjadřovali velmi kriticky, nikoliv k dlouhodobým záměrům ministerstva, ale k velkému, chaoticky zpracovávanému a překládanému počtu dalších dokumentů, které si často i odporují a neposkytují vysokým školám některé žádoucí odborné poradenství, jako by mohly být například odborné diskuse o strukturovaném studiu, které stále činí potíže nejen na vysoké škole A. 2. Jaká data o studijní nabídce, přijatých studentech, neúspěšných studentech, absolventech jsou sbírána? Je možné rozlišit data poskytující informaci o různých skupinách studentů (dospěli studenti, studenti se specifickými požadavky, studenti různých etnických skupin)? 2.1 Sběr dat Statistická data o studentech jsou sbírána pro celostátní Matriku studentů (zřízena zákonem o vysokých školách). Tato data popisují celou historii studia každého jednotlivce a dovolují 9

10 tudíž provádět různé typy analýz a interpretací. Matrika musí vyhovět zákonu o ochraně osobních dat, povinností studenta proto není uvádět národnost a studenti různých etnických skupin lze rozlišit pouze v případě, když se sami k nějaké národnosti přihlásí. Obdobně studenty se specifickými potřebami je možné sledovat pouze v případě, že se sami o nějaký druh pomoci přihlásí. Naopak věk studentů lze z Matriky zjistit a tudíž je možné skupinu dospělých studentů odlišit. Za dospělé studenty jsou považováni především studující v kurzech celoživotního vzdělávání. Vysoká škola A sleduje všechna data týkající se přijímacího řízení, tj. uchazeče přihlášené, přijaté a zapsané a výsledky zveřejňuje ve výroční zprávě. Vzhledem k otevřenému přijímacímu řízení a k tomu, že tato škola není pro velkou část uchazečů první volbou (viz odstavec 1.1), činil poměr mezi studenty zapsanými a přijatými v roce 2009 méně než 50%. Velmi pečlivě se sledují data o neúspěšnosti studentů v bakalářských i magisterských studijních programech i o absolventech obou studijních cyklů. Výroční zprávy dále zveřejňují hodnocení nabídky oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce. Předběžný stav v uplatnění nových absolventů navazujících magisterských studijních programů se zjišťuje anketou v závěru druhého ročníku studia. Budoucí absolventi jsou dotazováni na předpokládané uplatnění na trhu práce. Děkan i proděkani fakult uvedli (R3, R4, R5), že od roku 2004, kdy byla zahájena výuka v nově vytvořených bakalářských studijních programech, se sledují prakticky všechna dostupná data. Na jejich základě jsou sledovány různé trendy, korelace a souvislosti, které slouží managementu fakult i vysoké školy. Jako příklad uveďme: * trendy v počtech přihlášených, přijatých, odstoupivších po prvním semestru, po druhém semestru; * úspěšnost a neúspěšnost v korelaci s průchodem studentů turnikety; * korelace úspěchu ve studiu s výsledky maturitní zkoušky; * předpokládaná korelace úspěchu ve studiu se státní maturitou (etalon, který bude platit pro všechny, ať už bude jakýkoliv); * počet mužů a žen, výběr specializace studentek (v současné době si studentky vybírají výrazně mužské specializace jako například likvidace odpadů v průmyslu apod.; * informace o uchazečích o studium včetnějejich studia na střední škole; * příliv studentů z různých regionů. Monitorováním a interpretací dat o studentech se zabýval také rozvojový projekt Vyhodnocení výsledků restrukturalizace studijních plánů na vysoké škole A. Cílem tohoto projektu bylo provést podrobnou analýzu průběhu studia v bakalářských studijních programech a nalézt klíčové faktory vysoké neúspěšnosti studentůbakalářských studijních programů. Na základě shromážděných dat, včetně informací o dalším studiu neúspěšných studentů na jiných vysokých školách (lze získat z Matriky studentů), byly pro vedení školy navrženy postupy, jak zvýšit úspěšnost studia v jeho prvním cyklu. 2.2 Závěr Sběr dat o studentech nepatří mezi problémy vysoké školy A ani ostatních vysokých škol obecně, protože velmi podrobná data poskytuje Matrika studentů (do níž vysoké školy data dodávají a Matrika pak může sloužit i k různým komparativním analýzám). Vysoká škola A kromě toho sbírá i data další (uplatnění absolventů) a vyhodnocuje různé trendy, korelace a souvislosti, které podle vyjádření respondentů slouží managementu jednotlivých fakult. Velmi podrobným monitorováním dat o studentech se zabýval též rozvojový projektu a na základě analýz navrhl postupy, jak zvýšit úspěšnost studentů prvního cyklu studia. 10

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Vysoká škola D. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Vladimír Roskovec

Vysoká škola D. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Vladimír Roskovec Vysoká škola D Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6 Autor: Vladimír Roskovec 1. Instituce má celkem jasnou strategii ohledně přijímání studentů. Jakožto soukromá VŠ je závislá na příjmech ze školného čím

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2011 2015 Předkládá prof.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více