Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte"

Transkript

1 Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními protokoly obsahuje ucelený soubor právně závazných mezinárodních norem v oblasti prosazování a ochrany práv dětí. Společně s dalšími mezinárodními a regionálními normami v oblasti práv dítěte, včetně těch, které přijala Rada Evropy, poskytují tyto nástroje pevný základ pro to, aby všechny děti mohly bez jakékoli diskriminace požívat lidských práv, a zároveň jsou výchozím bodem pro prosazování a sledování pokroku při uplatňování práv dítěte. 2. Na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN věnovaném dětem, které se uskutečnilo v květnu roku 2002, byly přijaty další mezinárodní závazky týkající se prosazování a ochrany práv dětí, které stanoví časově vymezenou prováděcí strategii a strategii pro sledování dosaženého pokroku. Přijetím deklarace zvláštního zasedání valného shromáždění OSN a akčního plánu nazvaného Svět vhodný pro děti se v roce 2002 hlavy států a předsedové vlád zavázali k celosvětovému prosazování práv dítěte a k provádění dohodnutých cílů, strategií a činností. Kromě toho byly na celosvětové úrovni podpořeny Deklarace tisíciletí a rozvojové cíle tisíciletí, které mají přímý význam pro práva dítěte. Dokument o výsledcích světového summitu z roku 2005 znovu zdůraznil význam dosažení v nich uvedených cílů a úkolů. 1

2 3. Na úrovni EU poskytují obecné zásady v oblasti lidských práv pevný regionální rámec pro práci EU, pokud jde o prosazování a ochranu lidských práv v rámci celkové vnější politiky EU v oblasti lidských práv, a to i pokud jde o práva dětí. S cílem prosazovat práva dítěte se EU léta zabývá mnohotvárnými činnostmi, k nimž náleží zejména tyto: - provádění obecných zásad Rady EU z roku 2003 týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů; - projednávání otázky práv dítěte se třetími zeměmi, zejména v rámci politického dialogu; - financování projektů na prosazování a ochranu práv dětí, zejména prostřednictvím nástroje EIDHR; - v rámci procesu rozšiřování rovněž sledování pokroku, pokud jde o prosazování práv dítěte a o podporu reformy ochrany dítěte v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích; - EU společně s latinskoamerickými státy v rámci OSN každoročně podporuje rezoluci o právech dítěte a pravidelně vyzývá státy k podpisu, ratifikaci a provádění Úmluvy o právech dítěte a jejích opčních protokolů; - podpora práce příslušných mezinárodních a regionálních subjektů v oblasti práv dítěte, zejména generálního tajemníka OSN, Rady bezpečnosti OSN, orgánů zřízených smlouvami OSN, zejména Výboru pro práva dítěte, zvláštních postupů a mechanismů OSN, jakož i podpora příslušných organizací OSN, zejména UNICEF, OHCHR, MOP (ILO), WHO a UNFPA a regionálních mechanismů, zejména Rady Evropy, OBSE, evropské sítě veřejných ochránců práv dětí a organizací občanské společnosti; 2

3 - Evropský konsensus o rozvoji, který je součástí rozvojové politiky EU, zahrnuje dodržování práv dítěte v členských státech EU prostřednictvím odkazu na významné mezinárodní rámce v oblasti lidských práv a na rozvojové cíle tisíciletí. V otázkách týkajících se dětí uplatňuje ES přístup, který se zaměřuje na tyto tři oblasti: i) na konkrétní otázky jako je násilí páchané na dětech, děti postižené ozbrojenými konflikty, obchodování s dětmi apod., ii) na práva a potřeby dětí prostřednictvím konkrétních témat jako jsou školství a zdravotnictví, a rovněž iii) na stále častější uplatňování aspektu práv dítěte jako jednoho z průřezových témat ve všech programech a projektech financovaných ES. Poznámky obsahující pokyny pro provádění této politiky a pokyny ES ohledně začleňování práv dětí na úrovni jednotlivých zemí vyžadují, aby se na práva dětí jakožto průřezové téma vztahoval přístup založený na dodržování práv. Dalšími nástroji pro činnost EU jsou dokumenty týkající se odvětvové politiky. 4. Navzdory komplexnímu rámci nástrojů, norem a závazků v oblasti práv dítěte a počátečnímu pokroku při dosahování schválených cílů je všední realita pro miliony dětí na celém světě s těmito závazky a cíli stále v ostrém kontrastu: Děti jsou stále konfrontovány se skutečnostmi závažným způsobem ohrožujícími jejich přežití, nedostává se jim příležitostí ke kvalitnímu vzdělání a řádné zdravotní a sociální péče; jsou oběťmi nejhorších forem dětské práce, sexuálního vykořisťování a pohlavního zneužívání, nemocí, ozbrojených konfliktů a různých forem násilí; v útlém věku jsou nuceny do manželství a musejí se podrobovat tradičním praktikám způsobujícím újmu na zdraví. Děti náležející k ohroženým skupinám nebo děti nacházející se ve zvláště obtížných situacích čelí zvláštnímu ohrožení a jsou vystaveny diskriminaci, marginalizaci a vyloučení. Zvláštním rizikům jsou vystaveny dívky a je zapotřebí jim věnovat zvýšenou pozornost. 3

4 Opatření navazující na zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN z roku 2002 věnované dětem a monitorovací činnost Výboru pro práva dítěte ukazují, že Úmluva o právech dítěte je stále prováděna nedostatečně a že mnoha časově vymezených cílů zvláštního zasedání Valného shromáždění ani kritérií týkajících se rozvojových cílů tisíciletí nebylo ještě zdaleka dosaženo. 5. EU rozhodla, že za účelem řešení této situace a umožnění ještě trvalejšího a systematičtějšího působení, pokud jde o prosazování práv dětí v rámci její vnější politiky v oblasti lidských práv, budou prosazování a ochrana práv dítěte po celém světě v budoucnu založeny na následujících zásadách. II Politický úvod: Účel zásad Těmito obecnými zásadami EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte (dále jen obecné zásady ) EU zdůrazňuje význam klíčových mezinárodních a evropských právních nástrojů, norem a standardů v oblasti lidských práv, jakož i politických závazků týkajících se prosazování a ochrany práv dítěte, zejména Všeobecné deklarace lidských práv, Deklarace práv dítěte, mezinárodních úmluv o lidských právech, Úmluvy o právech dítěte a jejích dvou opčních protokolů, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, statutu Mezinárodního trestního soudu, Deklarace tisíciletí a rozvojových cílů tisíciletí a deklarace a akčního plánu Svět vhodný pro děti přijatých na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN v roce 2002, jakož i dalších nástrojů a norem týkajících se práv dítěte uvedených v příloze II. 4

5 Rada EU znovu zdůrazňuje své odhodlání sledovat ve své vnější politice v oblasti lidských práv jakožto prioritní záležitost prosazování a ochranu VŠECH práv dítěte, tj. osob mladších 18 let, při zohlednění nejlepších zájmů dítěte a jeho práva na ochranu před diskriminací a na účast v rozhodovacích procesech, založených na zásadách demokracie, rovnosti, nediskriminace, míru a sociální spravedlnosti a všestrannosti, nedělitelnosti, provázanosti a vzájemné souvislosti všech lidských práv, včetně práva na rozvoj. Pro dosažení těchto cílů bude EU prosazovat obecná opatření, která jsou obsažena v těchto obecných zásadách, jakož i konkrétní činnosti v prioritních oblastech na základě prováděcích strategií, o nichž bude rozhodnuto samostatně. Přijetím integrovaného přístupu ohledně prosazování a ochrany práv dítěte doplní EU těmito obecnými zásadami své Obecné zásady týkající se dětí a ozbrojených konfliktů z roku 2003, jimiž se bude nadále řídit činnost EU v této konkrétní oblasti. Tyto obecné zásady přispějí zejména k tomu, že: - práva dítěte získají větší váhu na mezinárodní úrovni s ohledem na prosazování jejich uplatňování a na zamezení porušování práv dětí na celém světě, zejména na úrovni jednotlivých států; - posílí nasazení EU pro plné uplatňování práv dětí, která jsou zakotvena v příslušných mezinárodních aktech, především v Úmluvě o právech dítěte a v jejích opčních protokolech; - zdůrazní, že práva dětí jsou nezadatelnou, nedílnou a nedělitelnou součástí všeobecných lidských práv a že všechna práva uznávaná Úmluvou o právech dítěte mají rovnocenný význam, třebaže s ohledem na konkrétní vnitrostátní okolnosti je nutné stanovit priority, pokud jde o opatření na zajištění jejich uplatňování; 5

6 - budou prosazovat proces provádění Úmluvy o právech dítěte a jejích dvou opčních protokolů a dalších mezinárodních a regionálních nástrojů a norem v oblasti práv dítěte; - zvýší povědomí o činnosti EU v oblasti práv dítěte v rámci EU a ve třetích zemích; - podpoří začleňování práv dětí do politiky a činností EU a zlepší schopnosti všech příslušných subjektů EU v oblasti práv dítěte; - podpoří součinnost, posílí interinstitucionální spolupráci a doplní činnosti orgánů EU, včetně iniciativ v oblasti práv dítěte prosazovaných Evropskou komisí; - poskytnou EU další operační nástroj na použití při politických kontaktech se třetími zeměmi a na mezinárodních fórech v jakékoli oblasti, která má význam pro prosazování a ochranu práv dětí. III Zásady praktického postupu A) Základní zásady Ve svých vztazích s třetími zeměmi a na mezinárodních fórech bude EU zejména: - Aktivně podporovat své cíle týkající se prosazování a ochrany práv dítěte jakožto nedílnou součást vnější politiky EU v oblasti lidských práv, a to rovněž v souvislosti s oblastmi rozvoje, míru a bezpečnosti, a dále prosazovat začleňování těchto cílů do dalších vnějších politik EU, mimo jiné též prostřednictvím politického dialogu, rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a procesu přistoupení; 6

7 - Uplatňovat při provádění těchto cílů přístup založený na dodržování lidských práv spočívající na obecných zásadách Úmluvy o právech dítěte, jimiž jsou nediskriminace, nejlepší zájmy dítěte, účast dítěte a jeho přežití a rozvoj; - Prosazovat ucelený přístup, čímž znovu potvrdí nedělitelnost, vzájemnou závislost a souvztažnost práv dětí, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat prioritním oblastem zájmu; - Uskutečňovat prosazování a ochranu práv dítěte v plném souladu s příslušnými mezinárodními nástroji a normami, zejména s Úmluvou o právech dítěte, prostřednictvím přijetí všech nezbytných legislativních, správních a jiných opatření, zejména průřezových opatření označených Výborem pro práva dítěte jako obecná prováděcí opatření 1 ; - Usilovat o rozvoj schopností nositelů povinností (států a vlád, aby dostály svým závazkům), jakož i držitelů práv (dětí, aby požívaly svých práv a uplatňovaly je). B) Cíle EU - Připomínat třetím zemím, aby ctily a plnily své právní povinnosti a své konkrétní závazky týkající se prosazování a ochrany práv dětí v rámci mezinárodního práva a politických závazků, se zvláštním odkazem na povinnosti obsažené v Úmluvě o právech dítěte a v jejích opčních protokolech, v deklaraci zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN a akčním plánu Svět vhodný pro děti, v deklaraci tisíciletí a v rozvojových cílech tisíciletí a v příslušných ustanoveních dokumentu o výsledcích světového summitu, povzbuzovat tyto třetí země a podporovat je v jejich úsilí o plnění těchto povinností a závazků; 1 Obecná připomínka 5 (2003) 7

8 - Zvyšovat povědomí o zásadách a ustanoveních týkajících se práv dítěte zakotvených v Úmluvě o právech dítěte, v jejích opčních protokolech a v dalších mezinárodních a regionálních nástrojích a normách s významem pro práva dětí, a prosazovat lepší porozumění těmto zásadám a ustanovením; - Doplnit a posílit trvalé úsilí EU na mnohostranných fórech a ve vztazích EU s třetími zeměmi se záměrem prosazovat a chránit práva dětí konkrétními činnostmi v prioritních oblastech; - Zlepšit provázanost mezi činnostmi prováděnými členskými státy i v rámci celkové vnější činnosti Evropské unie v oblasti práv dětí. C) Operační nástroje pro činnost EU ve vztazích s třetími zeměmi Pro dosažení těchto cílů použije EU při své činnosti zejména tyto nástroje: - Politický dialog (tj. zahrnutí otázky práv dětí na program zasedání a jednání v rámci mezinárodních a regionálních organizací a zasedání a jednání s třetími zeměmi na všech úrovních, včetně rozhovorů ministrů, zasedání společných výborů, formálních dialogů vedených předsednictvím Rady, trojkou, vedoucími misí nebo Komisí), a to zejména s těmito cíli: zvýšit povědomí o právech dětí a o mezinárodních normách a standardech týkajících se jejich prosazování a ochrany; prosazovat ratifikaci a účinné provádění příslušných mezinárodních aktů v oblasti práv dítěte; prosazovat reformu legislativy pro zajištění souladu vnitrostátních právních předpisů s mezinárodními normami a standardy v oblasti práv dítěte; 8

9 prosazovat rozvoj vnitrostátních nezávislých institucí v oblasti práv dítěte v souladu s pařížskými zásadami; prosazovat účinnou koordinaci meziodvětvových činností a činností mezi vnitrostátními orgány různých úrovní, jakož i vynakládání přiměřených prostředků s ohledem na zajištění prosazování a ochrany práv dítěte; vypracovat pro prosazování a ochranu práv dítěte ukazatele uzpůsobené dětem a hodnocení dopadu na děti; prosazovat zapojení občanské společnosti do prosazování a ochrany práv dítěte; prosazovat účast dětí v rozhodovacích procesech týkajících se prosazování a ochrany jejich práv. - Demarše (případně v souvislosti s veřejnými prohlášeními) reagující na aktuální vývoj v příslušné oblasti s dopadem na prosazování a ochranu práv dětí, zejména s cílem připomínat třetím zemím, aby podnikaly účinná opatření na prosazování a ochranu práv dítěte, mimo jiné prostřednictvím zohlednění závěrečných poznámek Výboru pro práva dítěte a jiných příslušných subjektů zřízených smlouvami s využitím informací agentur OSN, regionálních organizací, vnitrostátních nezávislých institucí, organizací občanské společnosti; - Dvoustranná a mnohostranná spolupráce, včetně těchto opatření: rozšíření programů rozvojové a humanitární pomoci se zaměřením na práva dětí; upozorňování na otázku práv dítěte v rámci obchodních jednání, programových diskusí, strategických dokumentů jednotlivých zemí, dialogů o rozvojových cílech a národních akčních plánů pro děti stanovených zvláštním zasedáním Valného shromáždění OSN; 9

10 využití dvoustranného financování a financování Společenství a programů rozvojové spolupráce při financování projektů na prosazování práv dítěte; zaměření na zlepšení provázanosti mezi činnostmi prováděnými členskými státy i v rámci celkové vnější činnosti Evropské unie týkající se práv dětí, zejména v prioritních oblastech; posílení vnitrostátních struktur a orgánů, prosazování legislativní reformy v souladu s příslušnými mezinárodními normami, rozvoj nezávislých institucí v oblasti práv dítěte v souladu s pařížskými zásadami; vypracování ukazatelů uzpůsobených dětem a hodnocení dopadu na děti; prosazování zapojení občanské společnosti a účasti dětí. - Rozvoj partnerství a zlepšení koordinace s mezinárodními subjekty, mezi něž patří např.: OSN, zejména mechanismy OSN v oblasti lidských práv, zvláštní postupy a subjekty zřízené smlouvami OSN, zejména Výbor pro práva dítěte; organizace OSN, zejména UNICEF, OHCHR, MOP, WHO, UNFPA; regionální organizace, zejména Rada Evropy a OBSE; evropské fórum o právech dětí; partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkumné instituce; instituce občanské společnosti a mezinárodní finanční instituce. 10

11 D) Provádění i) obecná opatření na posílení práv dětí EU je nadále zásadně odhodlána prosazovat a chránit veškerá práva dítěte rovným způsobem. V rámci své vnější politiky v oblasti lidských práv bude tedy EU dále a intenzivněji vyvíjet trvalé úsilí na mnohostranných fórech a ve svých vztazích s třetími zeměmi, přičemž bude vyzývat státy k tomu, aby: a) dodržovaly a prováděly mezinárodní normy a standardy a spolupracovaly s mezinárodními mechanismy a postupy v oblasti lidských práv, a to zejména prostřednictvím: - přistoupení k příslušným mezinárodním nástrojům a normám pro prosazování a ochranu práv dětí, jejich dodržování a prosazováním jejich účinného provádění, zejména pokud jde o Úmluvu o právech dítěte a její opční protokoly, úmluvy MOP č. 138 a 182, Úmluvu o právním postavení uprchlíků a její protokol, Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením a Římský statut Mezinárodního trestního soudu; - plnění požadavků týkajících se ochranných opatření, dodržováním nařízení, rozhodnutí a doporučení mezinárodních orgánů v oblasti lidských práv, včetně Výboru pro práva dítěte; - spolupráce s příslušnými mechanismy a postupy OSN v oblasti lidských práv, tematicky zaměřenými mechanismy i mechanismy jednotlivých zemí, zejména mechanismy s významem pro prosazování a ochranu práv dětí; - spolupráce s příslušnými mechanismy Rady Evropy a podpory souladu s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva; - spolupráce s regionálními mechanismy s cílem zajistit prosazování a ochranu práv dětí, včetně sledování dosaženého pokroku. 11

12 b) posílily schopnosti pro prosazování a ochranu práv dětí na vnitrostátní úrovni, a to zejména prostřednictvím: - podpory vypracování souhrnných národních plánů nebo strategií pro prosazování a ochranu práv dítěte; - podpory rozvoje a posílení vládních mechanismů pro koordinaci činností zaměřených na prosazování a ochranu práv dítěte na různých vnitrostátních úrovních. c) zlepšily postupy a struktury monitorování, a to zejména prostřednictvím: - zlepšení databází a systémů dohledu, jakož i vypracováním ukazatelů pro shromažďování, rozbor a šíření údajů členěných podle kategorií práv dítěte; - prosazování výzkumu v oblasti práv dítěte a zapojení dětí do výzkumu a sledování; - zavedení pozorovatelských kapacit, mimo jiné prostřednictvím zřízení nezávislých vnitrostátních orgánů pro práva dětí jako například veřejných ochránců práv; - podpory účasti občanské společnosti. d) prosazovaly přidělování prostředků pro prosazování a ochranu práv dětí, a to zejména prostřednictvím: - podpory rozvoje a využívání nástrojů pro zviditelňování dětí v rozpočtových procesech na vnitrostátní úrovni různých stupňů, a to rovněž v rámci mezinárodní spolupráce; - prosazování hodnocení dopadu hospodářských a sociálních politik na děti. 12

13 e) prosazovaly reformu legislativy ve prospěch prosazování a ochrany práv dětí, a to zejména prostřednictvím: - doporučování a podpory přijímání a přezkumu vnitrostátních právních předpisů s cílem zajistit jejich soulad s příslušnými mezinárodními normami a standardy v oblasti práv dítěte, zejména s Úmluvou o právech dítěte a jejími opčními protokoly; - doporučování a podpory zvyšování schopnosti donucovacích orgánů, pokud jde o vyšetřování porušování práv dětí a vypracování postupů pro vyšetřování a stíhání případů porušování práv dítěte, zohledňujících specifika dětí. f) bojovaly proti porušování práv dětí a odrazovaly od tohoto porušování, a to zejména prostřednictvím: - zákazu porušování práv dětí a špatného zacházení s dětmi v rámci právních předpisů, včetně trestního práva, a zamezení beztrestnosti porušování práv dítěte; - odsouzení všech forem porušování práv dětí na nejvyšší úrovni, mimo jiné rovněž prostřednictvím jejich zahrnutí do trestního práva jakožto trestných činů; - přijetí účinných právních, správních, soudních a jiných opatření podléhajících pravomoci příslušného státu k zamezení porušování práv dětí a k boji proti beztrestnosti takového porušování; - vytvoření vnitrostátních právních záruk pro prosazování a ochranu práv dětí; - zajištění účinné odborné přípravy pracovníků donucovacích orgánů a jiných příslušných profesionálních pracovníků pracujících s dětmi a pro děti s cílem prosazovat zabezpečení práv dětí a zajistit soulad s mezinárodními normami a nástroji; 13

14 - zajištění zotavení, opětovného zařazení a začlenění obětí porušování práv dětí do společnosti. g) daly dětem možnost účinněji se zúčastnit rozhodování a provádění politik, které se jich dotýkají, a usnadnily jejich účast h) zvýšily schopnosti rodin a jiných poskytovatelů péče plnit beze zbytku svou úlohu, pokud jde o ochranu práv dětí i) podpořily rozvoj programů na zvyšování povědomí o ochraně práv dětí, a to zejména prostřednictvím: - propagačních kampaní na informování veřejnosti o právech dětí a zajištění prosazování a ochrany práv dětí; - prosazování začlenění práv dítěte do školních osnov a rozvoje programů odborného vzdělávání ve všech příslušných oblastech. ii) konkrétní opatření na posílení práv dětí v prioritních oblastech V celkovém rámci těchto obecných zásad budou v prioritních oblastech přijata konkrétní opatření na základě samostatných prováděcích strategií, která doplní tyto zásady. Aby se EU postupně mohla účinněji zabývat různými kategoriemi práv dítěte, zvolí Pracovní skupina Rady pro lidská práva na období dvou let prioritní oblast a v souladu s tím bude vypracována prováděcí strategie. Prioritní oblast je předmětem pravidelného přezkumu a může být změněna. První takovouto prioritní oblastí budou veškeré formy násilí páchaného na dětech, přičemž prováděcí strategie pro tuto oblast je uvedena v příloze I. 14

15 iii) Úloha pracovních skupin Rady V souladu se svým mandátem bude Pracovní skupina Rady pro lidská práva (COHOM) v úzké koordinaci a spolupráci s ostatními příslušnými pracovními skupinami Rady průběžně přezkoumávat uplatňování a následné hodnocení obecných zásad týkajících se prosazování a ochrany práv dítěte. To bude zahrnovat: - prosazování začlenění otázky prosazování a ochrany práv dítěte do příslušných politik a opatření EU; - přezkoumávání uplatňování těchto obecných zásad ve vhodných intervalech a v podobě schůzek ad-hoc; - případně předkládání každoročních zpráv o pokroku dosaženém při provádění těchto obecných zásad Radě, a to prostřednictvím Politického a bezpečnostního výboru a Výboru stálých zástupců (COREPER). iv) neformální platforma pro výměnu názorů s vnějšími třetími stranami Při provádění těchto obecných zásad si členové Pracovní skupiny Rady pro lidská práva mohou v případě potřeby neformálně vyměňovat názory s třetími stranami, zejména s nevládními a mezinárodními organizacemi. Do této činnosti má být plně zapojena Komise. Musí být dodržováno rozhodnutí Rady č. 2001/264/ES ze dne o bezpečnostních předpisech Rady. 1 E) Monitorování a předkládání zpráv S ohledem na širokou oblast působnosti těchto zásad bude EU při sledování pokroku dosaženého v oblasti provádění těchto obecných zásad usilovat o rozsáhlé využívání odborných znalostí příslušných subjektů mimo rámec EU, s nimiž bude zároveň úzce spolupracovat jedná se zejména o orgány a mechanismy OSN, zvláštní postupy, orgány zřízené smlouvami, o Výbor pro práva dítěte, organizace OSN, zejména OHCHR, UNICEF, WHO, UNDP, MOP, UNFPA, jakož i o občanskou společnost. 1 Odkaz: Úř. věst. L 101, , s

16 F) Hodnocení Pracovní skupina Rady pro lidská práva: - bude tyto obecné zásady a prováděcí strategii po jejich přijetí přezkoumávat každé dva roky; - zaměří první přezkum obecných zásad na pokrok dosažený ohledně jejich provádění a na návrhy týkající se dalších zlepšení, jakož i na rozhodnutí o tom, zda by prioritní oblast měla být do příštího přezkumu zachována nebo změněna, a předloží tyto přezkumy Radě; - zaměří první přezkum prováděcí strategie na pilotní program a na pokrok, kterého bylo dosaženo, pokud jde o vypracovávání strategií jednotlivých zemí; - bude usilovat o vymezení dalších způsobů spolupráce s OSN a s regionálními mezivládními organizacemi, nevládními organizacemi a dalšími příslušnými subjekty při provádění a sledování těchto obecných zásad a v případě potřeby předloží COREPERu nebo Radě příslušné návrhy; - bude prosazovat a kontrolovat další začleňování otázky prosazování a ochrany práv dětí do všech příslušných politik EU a na regionálních a mnohostranných fórech, bude tyto obecné zásady aktivně šířit a prosazovat jejich provádění členskými státy, Komisí EU a Evropským parlamentem. 16

17 Příloha I Prováděcí strategie pro prioritní oblast veškeré formy násilí páchaného na dětech I Úvod Aby bylo při provádění obecných zásad EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte možno činit konkrétní opatření, byla jako první prioritní oblast těchto obecných zásad zvolena oblast veškerých forem násilí páchaného na dětech. Bez ohledu na kulturu, společenské postavení, vzdělání, příjem a etnický původ představuje násilí páchané na dětech obzvláště rozšířený způsob porušování práv dětí, který je současně v rozporu s potřebami jejich rozvoje. Na životy dětí nejrůznějšího věku ve všech oblastech světa mají nadále dopad různé formy násilí, včetně fyzického, duševního, psychického a sexuálního násilí, mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení, vykořisťování a zneužívání dětí, braní za rukojmí, domácího násilí, obchodování s dětmi a jejich orgány či jejich prodeje, pedofilie, dětské prostituce, dětské pornografie, sexuální turistiky zaměřené na děti, násilí dětských gangů, všech projevů tradičních praktik způsobujících újmu na zdraví a tělesných trestů ve školách. Například v průběhu roku 2002 mělo podle oficiálních odhadů přibližně 150 milionů dívek a 73 milionů chlapců mladších osmnácti let zkušenost s vynuceným sexuálním stykem nebo jinými formami sexuálního násilí. Má se za to, že 100 až 140 milionů dívek a žen na světě bylo podrobeno nějaké formě mrzačení ženských genitálií/obřízce. Ještě v roce 2004 muselo 126 milionů dětí vykonávat nebezpečnou práci. Třebaže se důsledky tohoto násilí pro děti mohou lišit podle jeho povahy a závažnosti, krátkodobé i dlouhodobé následky jsou ve většině případů závažné a škodlivé. Zranitelnost dětí a jejich závislost na dospělých vyžadují zvláštní pozornost a rozhodná mezinárodní opatření na jejich ochranu před veškerými formami násilí. 17

18 II Cíle Za účelem pokroku v prosazování práv dětí a jejich ochrany před veškerými formami násilí bude EU uplatňovat přístup ve dvou rovinách, jehož základem je globální Studie týkající se násilí páchaného na dětech předložená generálním tajemníkem OSN: I. Zdůrazňovat celosvětový rozměr otázky násilí páchaného na dětech, jež postihuje všechny části světa, a ve vhodných případech, zejména v rámci příslušných fór OSN, prosazovat na celém světě podporu doporučení uvedených ve studii generálního tajemníka OSN; II: Podporovat konkrétní opatření jednotlivých zemí zaměřená na předcházení veškerým formám násilí páchaného na dětech a na boj s nimi, s ohledem na různé formy násilí páchaného na dětech v různých zemích/oblastech světa. III Operativní část Pro prosazování uvedených cílů přijme EU opatření v následujících oblastech: i) prosazování studie generálního tajemníka OSN týkající se násilí páchaného na dětech jakožto globálního referenčního dokumentu pro předcházení veškerým formám násilí páchaného na dětech a pro boj s nimi Opatření, která je třeba přijmout: - EU by měla na příslušných fórech OSN, na mezinárodních a regionálních fórech veřejně podpořit studii generálního tajemníka OSN a její závěry a prosazovat provádění a následné hodnocení doporučení v ní obsažených; 18

19 - EU by měla na valném shromáždění OSN výslovně podpořit zřízení mandátu pro zvláštního zástupce OSN pro násilí páchané na dětech podle doporučení studie generálního tajemníka OSN o násilí páchaném na dětech; - rovněž v rámci dvoustranných kontaktů se třetími zeměmi by EU měla vhodným způsobem odkazovat na doporučení a na globální studii generálního tajemníka OSN týkající se násilí páchaného na dětech, jakožto na klíčový referenční dokument pro opatření EU v oblasti násilí páchaného na dětech. ii) prosazování ratifikace a účinného provádění mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv s významem pro boj proti násilí páchanému na dětech, zejména Úmluvy o právech dítěte a jejích opčních protokolů, Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a jejího opčního protokolu, Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a jejího opčního protokolu, Úmluv č. 138 a 182 Mezinárodní organizace práce, Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Opatření, která je třeba přijmout: - EU by měla uznat, že je žádoucí, aby všechny státy, které dosud neratifikovaly dva opční protokoly Úmluvy o právech dítěte, zvýšily své úsilí o dokončení ratifikačního procesu a aby prosazovaly účinné provádění těchto opčních protokolů; 19

20 - na mezinárodních fórech zabývajících se lidskými právy a popřípadě i při dvoustranných kontaktech se třetími zeměmi by EU měla s větším úsilím vyzývat k ratifikaci Úmluvy o právech dítěte, jejích opčních protokolů a dalších mezinárodních a regionálních nástrojů souvisejících s otázkou násilí páchaného na dětech; - na mezinárodních i regionálních fórech zabývajících se lidskými právy, jakož i při dvoustranných kontaktech se třetími zeměmi by EU měla klást zvláštní důraz na prosazování účinného provádění ustanovení Úmluvy o právech dítěte a jejích dvou opčních protokolů a na provádění dalších příslušných mezinárodních a regionálních norem a standardů a měla by prosazovat účinné následné hodnocení a provádění příslušných politických závazků, zejména výsledků a cílů 27. zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN věnovaného prosazování práv dětí a jeho časově vymezeného akčního plánu z roku 2002 Svět vhodný pro děti, ustanovení Deklarace tisíciletí a časově vymezených rozvojových cílů tisíciletí, jakož i dokumentu o výsledcích světového summitu z roku iii) Vypracování strategií jednotlivých zemí zaměřených na předcházení veškerým formám násilí páchaného na dětech a na boj s nimi Aby svou celkovou činnost v oblasti boje proti veškerým formám násilí páchaného na dětech doplnila konkrétními opatřeními v jednotlivých zemích, vypracuje EU strategie jednotlivých zemí pro cílená opatření ve třetích zemích, přičemž zohlední převládající formy násilí v různých zemích a regionech na světě a bude se rovněž věnovat genderovým aspektům násilí páchaného na dětech: a) Pro vypracování těchto strategií a jako jejich základ EU nejprve provede komplexní posouzení situace v různých zemích, pokud jde o násilí páchané na dětech. Tato posouzení by měla v co největší míře vycházet ze stávajících materiálů, zejména z materiálů pocházejících z UNICEF, ze zvláštních mechanismů OSN, z vládních zdrojů a od příslušných subjektů občanské společnosti. 20

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen

Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen 1. Cíl hlavních směrů Přijetí hlavních směrů týkajících se násilí páchaného na ženách vyjadřuje jasnou politickou

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Státy, které jsou smluvní stranou tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že za účelem dalšího dosažení

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)] Organizace spojených národů A/RES/60/147 Valné shromáždění Určení: obecné 21. března 2006 Šedesáté zasedání Bod pořadu jednání 71(a) Rezoluce přijatá Valným shromážděním [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 144/1988 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Evropská konference ministrů k otázkám duševního zdraví, pořádaná Světovou zdravotnickou organizací

Evropská konference ministrů k otázkám duševního zdraví, pořádaná Světovou zdravotnickou organizací Evropská konference ministrů k otázkám duševního zdraví, pořádaná Světovou zdravotnickou organizací Čelit výzvám, nalézat řešení Helsinky, Finsko, 12.-15. ledna 2005 SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE EVROPA

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) 8.7.2009 Úřední věstník Evropské unie C 155/11 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Text s významem

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 224 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Nediskriminace

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

SOUHRNNÉ POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRNNÉ POSOUZENÍ DOPADŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.2.2008 SEK(2008) 243 PRACOVNÍ DOKUMENT KOMISE Průvodní dokument k návrhu NAŘÍZENÍ RADY rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 20 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 1969 byla v Ženevě přijata Úmluva č. 129 o inspekci práce v zemědělství, 1969. S Úmluvou vyslovil souhlas

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku s dětmi 91/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o styku s dětmi. Jménem České republiky

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE

Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE Úvod Země, které se chtějí připojit k Evropské unii, musí splňovat nejvyšší normy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Generální konference Mezinárodní organisace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a sešla se dne 17. června 1964

Více