L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013"

Transkript

1 L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2013

2 Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 3 3. Zpráva ředitele 6 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika 7 5. Vybrané provozně ekonomické údaje za období Vývoj zpeněžení dřeva Majetkové poměry Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech Hospodářská situace Přílohy Zpráva a výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Příloha k roční závěrce za rok Přehled o peněžních tocích k Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 Dne v Přibyslavi Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku Stránka 1

3 Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté, předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok V tomto roce nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. Představenstvo se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel, ekonomický a technický náměstek firmy. Zapisovatelkou je sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem s dostatečným předstihem. Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemků a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí výběr dodavatelů na investice LDO. Představenstvo na svých zasedáních pravidelně projednává návrhy členů představenstva. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc a to ředitele, o činnosti firmy a ekonomického náměstka o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. Schůze představenstva se konaly dne 25. ledna, 22. února, 22. března, 18. dubna, 31. května, 27. června, 30. srpna, 27. září, 1. listopadu, 29. listopadu a 20. prosince Z jednání představenstva je všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2013 vznesena k zápisům a k usnesením žádná písemná ani ústní připomínka a tím se pokládají za schválené. Členská schůze se konala dne 18. dubna 2013, vzala na vědomí zprávy za rok 2012, schválila roční účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2012, schválila auditora na rok 2013 a doporučila podílnickým obcím ke schválení směnu pozemků mezi podílnickými obcemi a městysem Krucemburk. Dne 26. dubna 2013 se konala exkurze představenstva a kontrolní komise do Mondi a. s. Štětí. Cílem byl Celulózka Mondi, která patří k největším svého druhu v Evropě a LDO tam dodává prostřednictvím dceřiné obchodní společnosti Wood a Paper a. s. cca 10 tis. m 3 dříví ročně. Účastníci exkurze si tak ověřili důležitost pronájmu majetku LDO, manipulačního skladu v Sázavě, kde se dříví (vlastní i vykupované) přebírá, vagónuje a odesílá. Dne 11. června 2013 se uskutečnila exkurze zájemců z řad členů zastupitelstev podílnických obcí po majetku spravovaném LDO. Exkurze byla zahájena na Lesní správě Račín. Dalším cílem byla Lesní správa Staré Ransko. Exkurze byla podílnickými obcemi hojně obeslána a splnila tak svůj cíl, kdy postupně seznamujeme členy zastupitelstev a obecních úřadů s hospodařením LDO na jednotlivých správách. Představenstvo na březnovém zasedání roku 2014 projednalo účetní závěrku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku roku 2013 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k Všechny dokumenty představenstvo schválilo, předkládá a doporučuje je členské schůzi ke schválení bez výhrad. Tato zpráva je součásti Výroční zprávy LDO za rok Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zaměstnancům LDO, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO za velmi dobré hospodářské výsledky v roce Děkuji starostkám, starostům a zastupitelům členských obcí za spolupráci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce Duben Mgr. Jan Štefáček, předseda představenstva LDO. Stránka 2

4 Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2013 Vážení přítomní, zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise za rok Po celý rok 2013 pracovala kontrolní komise Lesního družstva obcí Přibyslav v 5 členném složení, tak jak byla zvolena na členské schůzi LDO Přibyslav V kontrolní komisi jsou zastoupeny tyto obce: městys Bohdalov zastoupený městys Havlíčkova Borová zastoupený obec Jámy zastoupená obec Slavětín zastoupená obec Stříbrné Hory zastoupená Ing. Arnoštem Judou Mgr. Otto Hájkem p. Jiřím Šiklem p. Jaroslavem Bílkem JUDr. Marií Kollárikovou Předseda kontrolní komise Ing. Arnošt Juda a místopředseda Mgr. Otto Hájek byli zvoleni v roce 2010 na prvním zasedání kontrolní komise. V roce 2013 se kontrolní komise sešla celkem na čtyřech zasedáních, z toho část těchto zasedání byla společná s představenstvem družstva. Mimo těchto zasedání proběhlo také jedno místní kontrolní šetření, které provedl předseda kontrolní komise ing. Arnošt Juda a člen kontrolní komise pan Jiří Šikl. Toto místní šetření proběhlo v měsíci srpnu 2013 a týkalo se obchodního případu ředitele družstva ing. Jiřího Svobody, který prodával Lesnímu družstvu obcí dřevo z vlastního lesa v množství 9,12 m 3. Abychom předešli možným pochybnostem a spekulacím o tomto výkupu od ředitele družstva, jakožto vlastníka lesa, bylo provedeno kontrolní šetření, při kterém byla vykonána kontrola a prohlídka soustředěného dřeva přímo na skládce, ještě před přejímkou a odvozem dřeva. Z tohoto kontrolního šetření byla pořízena také fotodokumentace. Jednání kontrolní komise probíhala v termínech , , a Členská schůze LDO na svém jednání dne neuložila kontrolní komisi žádný úkol a v průběhu roku 2013 kontrolní komise neobdržela žádný podnět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Předseda kontrolní komise byl pravidelně zván a zúčastňoval se jednání představenstva LDO. Kontrolní komise na svých zasedáních projednávala výsledky hospodaření, kontrolovala stav a výši pohledávek a závazků s důrazem na kontrolu pohledávek po lhůtě splatnosti se uskutečnilo výjezdní zasedání kontrolní komise na lesní správě Staré Ransko za přítomnosti vedoucího lesní správy pana Václava Augustina. Nejprve byla projednána zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2012 a proběhla také rozprava k provádění ověření řádné účetní závěrky LDO a nákladů na auditorské služby. V části věnované kontrole lesní správy Staré Ransko si kontrolní komise nejprve vyžádala od vedoucího lesní správy knihu jízd, pokladní doklady a provedla zjištění výše zůstatku v pokladně dle dokladů. Při kontrole knihy jízd se kontrolní komise zajímala o technický stav provozovaného vozidla na lesní správě (Toyota Hilux) a vysokými provozními náklady tohoto terénního automobilu. Kontrolní komise se shodla s ohledem na stáří vozu Toyota Hilux (11 let), množství provozních oprav, vysoké počty najetých km (více než km) a vysokou průměrnou spotřebu na doporučení k obměně tohoto vozidla. V další části kontroly lesní správy požádala kontrolní komise o předložení dokladů evidence výkupů dřeva na lesní správě Staré Ransko od jednotlivých dodavatelů této lesní správy a zajímala se o systém kvalitativního zatřiďování a kvantitativní kontroly vykoupeného dřeva. Vedoucí lesní správy, pan Václav Augustin byl dotazován na způsob zadávání, vyznačování a evidenci samovýroby palivového dřeva na lesní správě a tvorbu kalkulací prodejních cen palivového dřeva. Václav Augustin zodpověděl také dotaz na rizika vzniku požáru a zodpovědnosti za toto riziko při pálení klestí ať už samovýrobci palivového dřeva nebo i zaměstnanci LDO. V závěru kontrolního dne Stránka 3

5 komise vyjela do jednotlivých lesních porostů a provedla prohlídku a kontrolu vytěženého dřeva na skládce a vyznačení úseků pro zadání samovýroby palivového dřeva proběhla společná schůze kontrolní komise a představenstva lesního družstva. V rámci tohoto společného jednání byla provedena kontrola plnění usnesení představenstva z jeho zasedání. VEÚ ing. Podhrázký předložil pro toto jednání přehled o výši neuhrazených pohledávek za jednotlivými odběrateli dřevní hmoty a způsobu jejich vymáhání, případně zajištění pohledávek. Členové kontrolní komise se také seznámili s finančním hospodařením LDO za dosavadní část roku 2013, s tím související úpravě finančního plánu na rok 2013 a se stavem peněžních prostředků na jednotlivých účtech LDO. Dalšími body jednání byly průběh a výsledky výběrového řízení na odvozní soupravu a dodatek k nájemní smlouvě, který aktualizuje majetkovou držbu a doplňuje nájemní smlouvu o zařízení a drobné stavby toto zasedání KK bylo věnováno především zjištěni stavu lesních porostů a postupu prací při zpracování dřevní hmoty po lesní kalamitě, která přišla s vichřicí 29. července 2013 a původní předpoklad byl cca m 3 spadeného dřeva. Významnou část dřeva po této kalamitě zpracovávaly najaté harvestory a ke dni konání schůze KK bylo zpracováno cca 80 % objemu popadaného dřeva. Při prohlídce lesních porostů poškozených kalamitou KK nejprve navštívila polesí Staré Ransko, kde došlo k největším škodám. KK se také zastavila u rybníka Řeka a zde provedla prohlídku poškozené hráze rybníka Řeka a pozemky v místě kořenové čistírny, které by měly být předmětem budoucí směny s městysem Krucemburk. Dále KK pokračovala v prohlídce porostů postižených kalamitou na polesí Račín, kde došlo k největším škodám v místech Janákův průsek a Černá silnice. Veškeré práce spojené s likvidací kalamitních škod byly prováděny v co nejkratším možném termínu a organizace těchto prací probíhala přesně, kvalitně a s minimalizací následných škod po kalamitě. Dovolte mi, abych jménem svým a jménem kontrolní komise na tomto místě poděkoval vedení LDO, všem zaměstnancům a také všem dalším firmám a živnostníkům, kteří se podíleli na zpracování kalamitního dříví, úklidu klestu a dalších pracích spojených s odstraňováním škod po vichřici se členové kontrolní komise zúčastnili společné schůze s představenstvem LDO. Ředitel družstva na této schůzi informoval o ukončení veškerých prací spojených s letní kalamitou. V rámci ročního plánu byly splněny všechny objemy dodávek dřeva a LDO budou od odběratelů vyplaceny všechny nasmlouvané bonusy za dodané množství. Další část jednání byla věnována přípravě finančního plánu na rok 2014, stanovení výše nájemného pro obce a plánovaným opravám a investicím na rok Kontrolní komise se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne o ověření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k Paní auditorka ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. V další části schůze dne KK projednala hospodářský výsledek LDO za rok 2013, zabývala se pohledávkami a závazky včetně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2013, rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2013 a přílohu k účetní závěrce. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2013 a dle zprávy auditorky ing. Jitky Štěpánkové k může kontrolní komise vyjádřit přesvědčení, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o své činnosti za rok 2013 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a pověřila předsedu KK k přednesení této zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na Stránka 4

6 Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2013 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2013 takto: Zisk za rok 2013 po zdanění k rozdělení ,11 Kč 1) Nedělitelný fond ,00 Kč 2) Sociální fond ,00 Kč 3) Kalamitní fond ,11 Kč Vážení přítomní, starostky a starostové, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise poděkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za mimořádně úspěšné hospodářské výsledky dosažené v roce Chci z tohoto místa také poděkovat i členům kontrolní komise a představenstva za jejich práci v roce Děkuji Vám za pozornost. V Přibyslavi Ing. Arnošt Juda, předseda kontrolní komise Stránka 5

7 Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2013 pro členskou schůzi konanou dne v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok Uplynulý rok 2013 byl po dlouhé době, kdy podíl nahodilé těžby vytrvale klesal a pohyboval se do 10 % poznamenán lokální větrnou kalamitou způsobenou vichřicí Marta, která přišla 29. července a vyvrátila a polámala na Vysočině cca 100 tis. m3. Na našem majetku to bylo cca 15 tis. m3. Kalamita přišla naštěstí v době vysokých cen, v dobrém období roku a podařilo se nám ji zpracovat již za 3 měsíce. Cenový vývoj byl příznivý a ceny jehličnatého dříví pomalu rostly po celý rok bez ohledu na kalamitu. Celkové výnosy za hospodářský rok 2013 dosáhly tis. Kč a celkové náklady pak tis. Kč. Zisk po zdanění je tis. Kč. Nájemné obcím ve výši tis. Kč bylo vyšší o 5,2 mil. Kč než v roce K mělo Lesní družstvo obcí celkem 36 zaměstnanců, z toho 25 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012 poklesl o 2 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla m3, tj. 8,2 m3/ha, a byla o m3 vyšší než v roce Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl m3 a byl o 613 m3 vyšší než v roce Tržby za prodané dříví dosáhly částky tis. Kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno m3 dříví. Průměrné zpeněžení bylo Kč/m3 a bylo nižší o 18 Kč/m3 než v roce Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 119 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 162 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 142 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 274 Kč/m3 a byly o 16 Kč/m3 vyšší než v roce Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši tis. Kč a byly vyšší o 636 tis. Kč než v roce Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 929 Kč/ha a byly vyšší o 125 Kč/ha než v roce V roce 2012 bylo uměle zalesněno 29,70 ha a objem přirozené obnovy byl 14,07 ha, tj. 32 %. Náklad na zalesnění dosáhl Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši tis. Kč a byly o 540 tis. Kč vyšší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily tis. Kč a byly nižší o 218 tis. Kč než v roce Režijní náklady dosáhly tis. Kč a byly nižší o 201 tis. Kč než v roce 2012, osobní náklady byly tis. Kč a byly o 642 tis. Kč vyšší než v roce Režijní náklady tvoří 14,0 % a osobní náklady pouze 13,6 % celkových nákladů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat na základě standardních dokladů, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. K bylo ukončeno vydávání majetku obcím tzv. restituční tečkou a nyní nelze žádný majetek získat na základě zákona o majetku obcí. Jediný běžící soudní spor je o tzv. Honzovské rybníky kde byla podána určovací žaloba na PÚ ČR. Celkem je tedy k ve vlastnictví obcí 5796,46 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o výměře 5659,62 ha a vodní plochy o výměře 125,97 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 112,38 ha pozemků, z toho 63,87 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5908,84 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2013 dodali dříví za tis. Kč, tj. 62% veškerých tržeb za dřevo a 50% obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Prajsner, Pila Libice, Jilos Horka a Wotan Forest. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2013 byl pro společnost Lesní družstvo obcí opět velmi úspěšný. Patrně vůbec nejúspěšnější i vzhledem k výši celkového obratu, ale i vyplaceného nájemného obcím. Obce dlouhodobě profitují na základě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen dřeva a bylo tak opět vyplaceno vysoké nájemné a to ve výši téměř Kč/ha. V Přibyslavi duben 2014 Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Stránka 6

8 Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: Internetové stránky: Lesní družstvo obcí Ronovská 338, Přibyslav družstvo , , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Obory činnosti: 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 3. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 4. Zprostředkování obchodu a služeb 5. Velkoobchod a maloobchod 6. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 7. Ubytovací služby 8. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 9. Pronájem a půjčování věcí movitých 10. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 11. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 12. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí 13. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 14. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 15. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 16. Zemědělský podnikatel 17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Statutární orgány: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Kontrolní komise Členové představenstva k : Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefáčkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místopředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení místostarostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Hořínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k : Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Ing. Arnoštem Judou, předseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místopředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen Stránka 7

9 Organizační struktura společnosti k : Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru: Lesní správa Staré Ransko Středisko 01 6 zaměstnanců Lesní správa Račín Středisko 02 8 zaměstnanců Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců Lesní správa Nové Veselí Středisko 03 5 zaměstnanců Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko zaměstnanců Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2013 Rok Stav k z toho THP z toho D Rok Stav k z toho THP z toho D Stránka 8

10 Stránka 9 Rok Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Hmotný majetek Finanční majetek Pohledávky Závazky Fond nedělitelný Ostatní fondy Výnosy provozní Výnosy celkem Tržby Náklady provozní Náklady celkem Přidaná hodnota Osobní náklady Materiál a energie Služby Nájemné obcím HV provozní HV po zdanění Následující tabulka obsahuje přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1999 až do současnosti. Veškeré údaje jsou v tis.kč. Vybrané provozně ekonomické údaje

11 V celkovém hospodaření Lesního družstva obcí se výrazně projevila mimořádná nahodilá těžba ve výši přes 20 tis.m3, která vznikla zejména v důsledku letní větrné smršti. V té době již bylo provedeno cca 60% roční těžby. Důsledkem byl více než 20% nárůst skutečně provedené těžby oproti plánu. Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvořily v roce 2013 tržby z prodeje dřeva tis.kč, tzn. 76 %. Oproti roku 2012 vzrostl objem tržeb za dřevo o tis.kč. Přibližně 33% tvoří tržby za vykoupené dřevo. Ostatní tržby v celkové výši tis.kč sestávaly z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodáře a za údržbu zeleně. Oproti roku 2012 se zvýšily o tis.kč. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky dřeva ve výši tis.kč. Oproti roku 2012 byla hodnota těchto tržeb o tis.kč vyšší. V tomto roce došlo ke stabilizaci objemu zakázek týkajících se hospodaření na majetku Lesů ČR. Lze předpokládat, že v roce 2014 budou ceny dřeva po počáteční kulminaci v I. Q zřejmě spíš mírně klesat. Ke snížení objemu výkupů by však dojít nemělo. Tržby za dřevo budou přibližně stejné jako v roce U prací pro cizí naopak očekáváme pokles, protože se výrazně snížil objem zakázky na majetku Lesů ČR. Z celkových tržeb za dřevo měla největší podíl smrková kulatina 68 % a jehličnatá vláknina 24%. Podíl tržeb za palivové dříví a dřevní odpad byl 4%. Stránka 10

12 Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v našem hlavním sortimentu, kterým je jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Wood Products na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez započítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1: Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Tab. č.2: Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Tab. č.3: Vývoj zpeněžení u odběratele SEWP Ždírec nad Doubravou - kulatina SM Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Stránka 11

13 Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v současné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu společnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce Disponuje rovněž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, a která je rozdělena dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka. Druh pozemku Vlastnická struktura Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí Celkem Les 5659,62 63, ,49 Orná půda 0,37 12,25 12,62 Travní plochy 4,51 22,25 26,76 Zahrady 0,00 2,89 2,89 Ostatní plochy 5,92 7,96 13,88 Vodní plochy 125,97 1,88 127,85 Stavební pozemky, vč. staveb 0,07 1,28 1,35 Celkem 5796,46 112, ,84 Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy. Stránka 12

14 Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od do Výměra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických poměrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6-7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé míře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice. se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zajímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decennium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský. Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré dřevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospodaření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly prováděny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený důraz Stránka 13

15 Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až Činnost Těžba bez samovýroby (m3) z toho nahodilá Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) 187,76 168,25 93,2 153,82 92,94 49,88 53,68 61,42 43,83 Obnova lesa ( ha ) 52,46 28,71 32,56 25,79 34,67 41,11 27,64 42,3 40,42 - z toho sadbou 33,87 25,4 29,63 22,14 30,58 22,39 19,39 33,51 33,47 - z toho přirozená obnova 18,59 3,31 2,93 3,65 4,09 7,59 6,39 8,71 6,95 Činnost Těžba bez samovýroby (m3) z toho nahodilá Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) 31,89 21,28 57,18 47,25 67,64 73,94 71,74 61,10 Obnova lesa ( ha ) 39,5 49,58 45,42 42,57 40,41 53,72 42,21 43,77 - z toho sadbou 37,32 44,24 34,89 31,05 30,3 34,83 28,64 29,70 - z toho přirozená obnova 2,18 5,34 10,53 11,52 10,11 18,89 13,57 14,07 Stránka 14

16 Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejdůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umožňuje jejich porovnání, ze kterého při bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpeněžení uvedenými v tabulkách na str. 9 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnitřní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou značné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významnější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter běžné údržby. Druh nájemného Podíly TZ, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nájemného Celkem Podíly TZ, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nákladů PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady Druh nákladů Celkem PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady Stránka 15

17 Přílohy Stránka 16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Lesní družstvo obcí není ovládajícím ani ovládanou osobou ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Z toho důvodu nezpracovává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. V Přibyslavi dne Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí

39 Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 předkládaný členské schůzi konané dne Zisk za rok 2013 po zdanění k rozdělení ,11 Kč 1) Nedělitelný fond ,- Kč 2) Sociální fond ,- Kč 3) Kalamitní fond ,11 Kč V Přibyslavi dne návrh zpracoval : Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku návrh předkládá představenstvo schváleno dne

13.1. Zpráva a výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k

13.1. Zpráva a výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í VÝRO ČNÍ ZPRÁVA Rok 2014 Obsah 1. Zpráva o činnosti představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 3 3. Zpráva ředitele 5 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika

Více

Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENĺ

Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENĺ Návrh usneseni ZM 21.9.2015 Stránka I z 2 Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENĺ 5. Zastupitelstva města konaného dne 21.9.2015 Dispozice s majetkem - Směnná smlouva Lesní družstvo obcí Přibvslav Město

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané, 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení občané, dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti Silnice LK za rok 2012, ve které bych Vás chtěl informovat o tom, jak si

Více

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Věstník NKÚ, kontrolní závěry 383 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 15. KONANÉ DNE 23. 07. 2015 od 15.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 15. KONANÉ DNE 23. 07. 2015 od 15.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉ DNE 23. 07. 2015 od 15.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p.

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 1 Zápis z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 400 Přítomni: akcionáři a hosté dle prezenční listiny Notář:

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí

Více

O B E C K A N I N A. Návrh programu veřejného zasedání:

O B E C K A N I N A. Návrh programu veřejného zasedání: O B E C K A N I N A U s n e s e n í z e s c h ů z e o b e c n í h o z a s t u p i t e l s t v a o b c e K a n i n a k o n a n é h o d n e 8. 1 1. 2 0 1 3 Návrh programu veřejného zasedání: 1. Zahájení,

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2011 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 25.06.2015 08:36:43 Obchodní firma: HOLOUBEK PROTECT a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 64361314 Statutární orgán nebo jeho členové: Ing. Jan

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

Projekt změny právní formy Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, 54908 Provodov Šonov IČ: 481 71 042 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, 54908 Provodov Šonov IČ: 481 71 042 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, 54908 Provodov Šonov IČ: 481 71 042 na akciovou společnost 1. Úvodní ustanovení. Změna právní formy družstva na akciovou společnost

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.března 2004 Přítomni: 14

Více

OBEC PÍSEČNÉ Písečné č.25, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

OBEC PÍSEČNÉ Písečné č.25, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem OBEC PÍSEČNÉ Písečné č.25, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Zápis č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Písečné Místo konání: Obecní úřad PÍSEČNÉ Datum konání : 14.01.2011, 18:00 hod. Přítomni : 9 členů

Více

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Správa NP a CHKO Šumava OBSAH PREZENTACE Základní

Více

Zápis ze 8. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

Zápis ze 8. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) Zápis ze 8. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) konaného dne 26. 8. 2015 v zasedací místnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb od 16.45 hodin do 18.10 hodin

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:30 hodin. Přítomni:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 konaného ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubátova 1/32, Praha 10 dne 4.5.2016

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o plnění auditora

Zpráva o plnění auditora Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky,

Více

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Starosta přivítal zastupitele a hosty z řad veřejnosti, konstatoval,

Více

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009 OBEC KLADRUBY ZÁPIS č. 10/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kladruby, které se uskutečnilo dne 7.prosince 2009, od 16:45 hod do 18:15 v místnosti Obecního úřadu Kladruby Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 18.01.2016 07:36:56 Obchodní firma: ČSAD Vsetín a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 45192120 Statutární orgán nebo jeho členové: Věra Zemková

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009.

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009. 1 Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009. 1. Zahájení : starosta přivítal zastupitele a občany obce na 18. zasedání zastupitelstva obce, zkontroloval přítomnost

Více

9. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 5. 2015

9. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 5. 2015 9. schůze Rady U S N E S E N Í z 9. schůze Rady, konané dne 28. 5. 2015 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 9. schůze Rady, konané dne 28. 5. 2015: 1. Zahájení 2. Schválení programu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 15. 03. 2011, od 18 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 15. 03. 2011, od 18 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 15. 03. 2011, od 18 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2006 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2006 ---------------------------------------------------------------- a) INPOST, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným Havlíčkova 6 686 01 Uherské Hradiště IČ 00568023 b)

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 09. 12. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 6/1. Zastupitelstvo města dle jednacího řádu zastupitelstva

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny. Omluveni: MUDr. Tichý, MUDr. Veselý

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny. Omluveni: MUDr. Tichý, MUDr. Veselý Z á p i s ze 17. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 3. 2015 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17.09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 209/1 v k.ú. Střížkov u Třebíče a obci Vladislav, zapsané na LV č. 246, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třeíč

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

Z Á P I S ze zasedání 34. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 10. 4. 2015

Z Á P I S ze zasedání 34. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 10. 4. 2015 VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Z Á P I S ze zasedání 34. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 10. 4. 2015 Přítomni: V řádném termínu počet obcí 55 (119 hlasů) nebylo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s. konanou dne 30.6.2015 ) Činnost představenstva společnosti Představenstvo

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 1 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o společnosti III. Organizační schéma společnosti IV. Orgány správy a řízení společnosti 1. Představenstvo 2. Dozorčí rada V.

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: MUDr. Blažek, p. Fischer, MUDr. Forstová, Houžvičková, MUDr.

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 16:00 16:40 hodin přítomni:

Více

6 Správa Národního parku České Švýcarsko

6 Správa Národního parku České Švýcarsko 6 Správa Národního parku České Švýcarsko Správa NP České Švýcarsko byla zřízena k 1. 1. 2000 zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a zřizovací listinou - rozhodnutím ministra

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014.

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 22:05 hodin. Jednání

Více

Obec Býškovice Býškovice 71 753 53 Všechovice

Obec Býškovice Býškovice 71 753 53 Všechovice Obec Býškovice Býškovice 71 753 53 Všechovice NÁVRH Účetní závěrky Obce Býškovice za rok 2015 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0058/14/Tr ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2014 ve

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Výroční zpráva za rok 2003 se sídlem U Průhonu 1516/32, Praha 7 Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. o minulém

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - 31. HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - 31. HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - 31 HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 9/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 29. 9.

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM MOŽNOST SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU A MOŽNOST ROZHODVOVAT O VLASTNÍM ŽIVOTĚ.

Více

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Přítomni: Mgr. Daniel Havlík, František Lorenc, Mgr. Ladislav Šnajdr, MUDr. Richard Valta, MUDr.

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více