SÍDLIŠTĔ. vznik a vývoj fenoménu sídlištĕ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÍDLIŠTĔ. vznik a vývoj fenoménu sídlištĕ"

Transkript

1 SÍDLIŠTĔ vznik a vývoj fenoménu sídlištĕ

2 PĪVOD SÍDLIŠĨ _ prīmyslová revoluce prudký rozvoj mĕst příliv obyvatel do mĕst _ prohlubování sociálních rozdílī vznik chudinských slumī _ jak zlepšit kvalitu bydlení v chudinských čtvrtích? jak by mĕli ve mĕstech bydlet příslušníci nižších vrstev? myšlenka kolektivního bydlení výškové objekty, které netvoří uzavřené bloky velký počet lidí na malé ploše při zachování volných prostorī zelenĕ _ konec 1ť. stol., Francie, počátky výstavby nĕkterých forem kolektivního bydlení _ stavební technologie stále neumožňují výstavbu sídlišĩ v dnešním slova smyslu rozsah výstavby této formy bydlení pomĕrnĕ omezený

3 PĪVOD SÍDLIŠĨ Jak to vlastnĕ začalo? _ Le Corbusier _ autor funkcionalistických staveb _ propagátor modernistických smĕrī _ moderní stavební materiály (beton, ocel, sklo) urbanistická řešení obytných čtvrtí _ 20. léta 20. století, CIAM Athénská charta zásady moderního urbanismu 1) Základ í i klíči ur a is u jsou čtyři fu k e: ydle í, prá e, rekreace, doprava. Je nutné požadovat výstav u vysoký h stave s dostateč ý i vzáje ý i odstupy, uvolňují í i prostor pro rozsáhlé zele é plo hy. Ur a is us je věda o tře h a ikoli je o dvou roz ěre h. Je přiřaze í výškového roz ěru lze řešit oder í doprav í pro lé y a stej ě tak i pro lé rekrea e využití získa ého vol ého prostoru.

4 PĪVOD SÍDLIŠĨ Jak to vlastnĕ začalo? _ 20. a 30. léta 20. století, minimální praktické využití modernistických konceptī _ druhá svĕtová válka zničený a poškozený bytový fond + poválečný baby-boom bytová krize _ modernistické koncepty + rozvoj technologií (prefabrikace, litý beton) _ rychlá výstavba velkého počtu bytī z prefabrikovaných dílcī = ideální řešení problému 60. léta masová výstavba nových bytī = hlavní priorita bytových politik _ zvýšení standardī bydlení teplá a studená tekoucí voda, centrální vytápĕní, vana, _ nejvyšší výstavba v Nĕmecku a Francii, velký rozmach ve Švédsku, Finsku _ minimální výstavba v Anglii a Irsku

5 A CITY OF TOWERS, 1923, Le Corbusier 2)

6 Unite d Habitation, 1946, Le Corbusier, Marseille 3)

7 SÍDLIŠTĔ V ČECHÁCH _ 50. léta 20. století, první sídlištĕ v duchu socialistického realismus reakce na bytovou nouzi _ technologie výstavby zdĕná _ výstavba převážnĕ v hornických oblastech, např. Ostrava Poruba _ 60. léta 20. století, podpora industrializace masivní výstavba v duchu funkcionalismu _ byt v novém sídlišti = symbol vyššího životního standartu _ 70. a 80. léta 20. století, vrchol výstavby panelových sídlišĩ _ 80. léta, kritiky bydlení na sídlišti snahy o humanizaci sídlištĕ _ přelom 80. a 90. let, sídlištĕ považována za symbol šedi a uniformity 90. léta, ukončení výstavby sídlišĩ Praha dle SLDB 2001 _ podíl osob bydlících _v bytových domech (84 ě), v rodinných (15 ě), v ostatních domech (1 %) _ celkový počet bytī na sídlištích = cca tisíc osob _ počet bydlících na sídlištích = tisíc osob = cca 47 ě všech obyvatel Prahy

8 OSTRAVA PORUBA, 50. léta 20. století, zdĕná výstavba 4)

9 OSTRAVA PORUBA, panelová výstavba 5)

10 OSTRAVA PORUBA, panelová výstavba 6)

11 OSTRAVA SÍDLIŠTĔ MALEŠICE, PORUBA, panelová 1ť63, panelová výstavba výstavba 7)

12 OSTRAVA PORUBA, panelová výstavba ZDROJE_fotografie 1) 2) 3) 4) lebduch.rajce.idnes.cz/stara_poruba 5) lebduch.rajce.idnes.cz/stara_poruba 6) lebduch.rajce.idnes.cz/stara_poruba 7) ARCHITEKTURA VE VZDĔLÁVÁNÍ Petra Brīžková, Lenka Hradecká, Tomáš Tomsa ZDROJE_text SUNEGA, Ing. Petr a RNDr. Tomáš KOSTELECKÝ, CSC. Prostředí sídlišĩ v Č R a v zahraničíů vybrané aspekty sociální udržitelnosti.

13 VILOVÁ ČTVRŤ fenomén zahradního mĕsta

14 ZAHRADNÍ MĔSTO _ průmyslová revoluce prudký rozvoj mĕst příliv obyvatel _ prohlubování sociálních rozdílů přelidnĕní problémy s hygienou myšlenka bydlení v zeleni soubor samostatných domů obklopených zelení zelená zahradní mĕsta

15 ZAHRADNÍ MĔSTO Jak to vlastnĕ začalo? _ Ebenezer Howard _ anglický teoretik _ 1898 kniha Zahradní mĕsto zítřka _ spojení výhod venkova a mĕsta nový typ urbanistického celku _ původnĕ sociální utopie transformace myšlenky luxusní bydlení 1) 1) vznik vzorových vilových čtvrtí 2)

16 VILOVÁ ČTVRŤ Jak to vlastnĕ začalo? _20. léta a 30. léta _ období výstavby obytných čtvrtí styl funkcionalismu nachází uplatnĕní ve výstavbĕ vzorové vilové čtvrti _ Nĕmecko, Anglie, Francie _ funkcionalističtí architekti, nové formy bydlení hledání ideálního bydlení _ 1927 Sídlištĕ Weissenhof _ mezinárodní architektonická soutĕž _ Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe

17 LECHTWORTH 1903, Anglie 3)

18 WEISENHOF SIEDLUNG, 1927, Stuttgart 4)

19 VILOVÁ ČTVRŤ V ČECHÁCH _ rozvoj výstavby je spojený se vznikem Československa _ převážnĕ v Brnĕ a v Praze _ 1922 vznik Velké Prahy rozvoj nové výstavby, mladá arch. generace _ 20. a 30. léta výstavba v duchu funkcionalismu _ Ořechovka, Haunspaulka _ 1932 vilová kolonie Baba v pražských Dejvicích _ výjimečná lokace tyčící se v kopci nad Dejvicemi funkcionalistické panorama _ ucelený urbanismus, šachovnice autor Pavel Janák _ vysoká architektonická kvalita staveb druhá svĕtová válka přerušení výstavby vilových kolonií

20 VÝVOJ PRAHY 20. léta a 30. léta 20. století 5)

21 VILOVÁ KOLONIE BABA, 1932, Praha Dejvice 6)

22 OSTRAVA PORUBA, panelová výstavba ZDROJE_fotografie 1) 2) 3) 4) HRŮZA, Jiří Ur a is us světový h velko ěst I. díl - Praha 5) https://www.baumeister.de/prager-funktionalismus/ ARCHITEKTURA VE VZDĔLÁVÁNÍ Petra Brůžková, Lenka Hradecká, Tomáš Tomsa ZDROJE_text

23 M STSKÝ BLOK vznik a vývoj blokové zástavby

24 VZNIK BLOKOVÉ ZÁSTAVBY - Vznik sídlišť můžeme adit již do dob Mezopotámie - Každé období v historii má svou blokovou zástavbu - úzká gotická parcelace, shlukování parcel v baroku - Nejv tší rozmach 19. století průmyslová revoluce st hování lidí za prací Inspirování urbanistů nap íč celou Evropou Baron Georges-Eugène Haussman Začátek asanace Pa íže - Asanace- očišt ní m sta, zbo ení st edov kého a nahrazení novou moderní zástavbou v blocích. Široké bulváry, jasn vymezená parcelace, určená výška, ší ka, patrování i vzhled fasád - Bloková výstavba se netýká jen bourání, ale i rozši ování m sta

25 BARCELONA 2)

26 BARCELONA, hlavní t ída Rambla 3)

27 PA ÍŽ, chaotická bloková výstavba 3)

28 PA ÍŽ, schwarzplan (černé domy, bílé ulice) 3)

29 PA ÍŽ 3)

30 BLOKOVÁ VÝSTAVBA ŽIŽKOV - V Praze dochází k Asanaci Starého M sta (ulice Kozí, dob e patrné rozdíly mezi st edov kým a novov kým m stem) - Rozši ování m sta nové čtvrt Královské Vinohrady, Smíchov, Dejvice, Žižkov,

31 PRAHA, ŽIŽKOV 3)

32 BLOKOVÁ VÝSTAVBA Bloková výstavba je v historii urbanismu velmi významná. V tomto způsobu stav ní je jasn daný Ve ejný prostor - ulice a chodníky, nám stí a parky Polove ejný prostor - vnitrobloky, které vznikají uzav ením jednotlivými domy bloky tento prostor byl z počátku zelenou plochou pro uživatele bloku. Soukromý prostor - vzniká následným d lením vnitrobloku na vlastní zahrádky Výhody blokové zástavby - Udržení m sta, struktura blokové zástavby vydrží déle než samotný dům - Jasné rozd lení jednotlivých prostorů - Snadné kombinování provozů bydlení, obchody, kancelá e živé m sto - Lidské m ítko Nevýhody blokové zástavby - Vznik blokové zástavby je brán, jako n co špatného díky asanaci p erušení historické kontinuity - Náročné na plánování

33 OSTRAVA PORUBA, panelová výstavba ZDROJE_fotografie 1)http://www.google.cz/maps/place/Praha 2)http://www.google.cz/maps/place/Barcelona 3)https://www.google.cz/maps/place/Řím 4) https://www.google.cz/search?sa=g&q=lugares+con+encanto+en+barcelona ARCHITEKTURA VE VZD LÁVÁNÍ Petra Brůžková, Lenka Hradecká, Tomáš Tomsa

34 HISTORICKÉ CENTRUM vznik a vývoj historického centra

35 VZNIK HISTORICKÉHO CENTRA - St edov ké m sto je v našich podmínkách nejstarší dochovanou formou m sta - Jsou po celé Evrop v podstat stejné rostlá x plánovaná - V Praze vidíme ob struktury - Rostlá Staré M sto, Malá Strana - Plánovaná Nové M sto (založené Karlem IV.)

36 ROSTLÁ STRUKTURA - Odvíjí se od centra d ní nám stí s trhem (Starom stské nám stí) - Z centra se odvíjí radiáln (paprskovit ) jednotlivé ulice z m sta - Cesta k ece (ke Karlovu mostu) - Cesta na Plzeň, Boleslav - Za hradbami se nachází kláštery (Anežský klášter) - Struktura má úzké parcely podél k ivolakých ulic - Na parcelu si musí majitel doslova namačkat dům, stodolu, chlév a dvorek

37 PLÁNOVANÁ STRUKTURA - Je naplánovaná tzv. lokátorem (pov ený, velmi chytrý člov k, který má na starosti najít vhodnou lokaci a naplánovat m sto) - Nové M sto Pražské 1348 založeno Karlem IV. - Velikost m sta byla dostačující až do 19. století - Byly p esn vymezené bloky, ulice, v p esném rastru, dopln né o významné nám stí trhy - Koňský trh (Václavské nám stí), Karlovo nám stí, Senovážné nám stí, apod. - V dob st edov ku se díky tomuto urbanistickému zásahu se Praha stala jedním z nejv tších m st

38 BARCELONA, rostlá struktura st edov kého m sta 2)

39 BARCELONA, historické centrum 3)

40 ÍM, historické centrum na základech antického m sta 3)

41 ÍM, historické centrum 3)

42 PRAHA, Staré M sto a Nové M sto 3)

43 PRAHA, st edov ké m sto 3)

44 OSTRAVA PORUBA, panelová výstavba ZDROJE_fotografie 1)http://www.google.cz/maps/place/Praha 2)http://www.google.cz/maps/place/Barcelona 3)https://www.google.cz/maps/place/Řím 4) https://www.google.cz/search?sa=g&q=lugares+con+encanto+en+barcelona ARCHITEKTURA VE VZD LÁVÁNÍ Petra Brůžková, Lenka Hradecká, Tomáš Tomsa

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost

Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ Základní mezioborová studie Kraj Zlínský a Olomoucký Horní Moštěnice, Přestavlky, Němčice, Stará ves, Kostelec u Holešova, Roštění OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLOVNÍČEK POJMŮ 5 3. POPIS PRACOVNÍ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE Factual population of city of Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST ČÍSLO ZAKÁZKY 8 014 /114/02 ZADAVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (INVESTOR) Název Stavební úřad Magistrátu města Prostějova Sídlo nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov IČO 00288659 DIČ CZ00288659 Zastoupení

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

DAN MERTA Prosazování zájmu obyvatel při plánování měst

DAN MERTA Prosazování zájmu obyvatel při plánování měst DAN MERTA Prosazování zájmu obyvatel při plánování měst INICIATIVA ZA NOVOU PRAHU možný způsob lobbingu za změny politiků v přístupu k rozvoji Prahy 1. je důvod lobbovat více než 20 let po sametové revoluci

Více