ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky / /) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Č.j.: 23/2009 Zpracoval: Mgr. Alena Mitanová, zástupce ředitele pro MŠ Mgr., Bc. František Klapal, ředitel školy

2 0BSAH ŠVP MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUDLEBY NAD ORLICÍ Identifikační údaje Historie mateřské školy Charakteristika školy Podmínky vzdělávání - Materiální podmínky - Ţivotospráva - Psychosociální podmínky - Organizační zajištění - Řízení MŠ - Personální a pedagogické zajištění - Spoluúčast rodičů - Spolupráce s veřejností Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Obsah vzdělávání Integrované bloky a jejich charakteristika Evaluace Evaluační systém Přílohy: Školní řád MŠ

3 Identifikační údaje Název organizace: Sídlo organizace: Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Dukelská 52, Doudleby nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo organizace: Adresa pro dálkový přístup: Zřizovatel školy: Městys Doudleby nad Orlicí Údaje o vedení školy: ředitel Mgr., Bc. František Klapal zástupce pro ZŠ Mgr. Lenka Jeništová zástupce pro MŠ Mgr. Alena Mitanová vedoucí ŠJ ZŠ Jana Kopsová vedoucí ŠJ MŠ Irena Sokolová Součásti organizace: základní škola, školní druţina, mateřská škola, školní jídelna základní školy, školní jídelna výdejna mateřské školy Odloučená pracoviště: mateřská škola, Komenského 365 školní druţina, Školní 156 školní jídelna výdejna mateřské školy, Komenského 365 školní jídelna základní školy, Dukelská 68 Historie Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Mateřská škola v Doudlebách nad Orlicí byla zaloţena v roce Umístěna prozatím ve dvou místnostech školy, v bytě školníka. Po dvou letech dostala ze školy výpověď a byla přestěhována do tří místností v obecním domě. V dubnu 1948 navštívil obec ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý. Rodičovské sdruţení předalo panu mistrovi prosbu o povolení ke stavbě mateřské školy. Stavby se ujal v roce 1948 místní závod Orban. 14. května 1950 byl provoz slavnostně zahájen. Bylo ujednáno, ţe to bude škola závodní, kam ale budou přijímány děti z celé obce. Dále se v kronice píše, ţe to byla nejkrásnější a nejlépe vybavená škola v celém Hradeckém kraji. Dětí bylo neustále kolem 60 i více a kapacita přestala postačovat. Proto bylo v lednu 1976 otevřeno další oddělení na internátě závodu Perla. V roce 1999 přešla tato budova i se zařízením mateřské školy do vlastnictví obce. I. oddělení - odloučené pracoviště naší MŠ fungovalo do konce školního roku Pro následující školní rok bylo uzavřeno.

4 Základní údaje o škole Od roku 2004 má naše Mateřská škola pouze 2 třídy, jejíţ kapacita je 50 dětí. Budova se nachází v centru městyse Doudleby nad Orlicí, okolo školy je zahrada. Hlavní příchozí chodbou se MŠ rozděluje na 2 části. Kaţdá část obsahuje třídu, hernu, kabinet na pomůcky, šatnu, sociální zařízení. Třídy i herny jsou díky mnoha oknům světlé. Hned vedle hlavní chodby najdeme sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář, sklad pomůcek (dříve sklad potravin) a krásnou nerezem vybavenou výdejnu jídla. V roce 2009 došlo k rekonstrukci místnosti. Z hygienických důvodů se dosud zastaralá kuchyň musela změnit na výdejnu jídla. Součástí mateřské školy je prostorná rovná zahrada s dvěma pískovišti. V letních dnech zahrada bohuţel nezajišťuje dostatečné zastínění. Z toho důvodu jsme v roce 2009 zasadili na zahradu dva stromy katalpy, které slibují za pár let dostatečně velkou korunu pro zajištění stínu. Byl obnoven i zahradní domek, který je uzamykatelný a nyní slouţí jako sklad hraček pro děti na hraní při pobytu na zahradě a při hraní pod střechou vedle zahradního domku. Velkým záporem je, ţe zahrada není z hlediska bezpečnosti ze všech částí pořádně oplocená. Chtěli bychom aby se v jedné části pořídil nový plot a tím se tak uzavřel prostor, kterým mohou děti bez problémů utéct nebo odejít. K naučným vycházkám poskytuje městys mnoho příleţitostí. Častým cílem pobytu venku se stává Bělisko, Třešňovka, zámecký park, Grunda, stezka podél řeky Orlice, blízký les. Podmínky vzdělávání Materiální V roce 2011 došlo v Mateřské škole k celkovému zateplení budovy a částečné rekonstrukci. Byly provedeny nové rozvody elektrického zařízení, rozvody vody, nové vytápění i osvětlení. Došlo k zateplení celé budovy, k výměně oken, udělala se nová fasáda. Střecha byla natřena. Podařilo se nám zcela obnovit vnitřní interiér ( nová dlaţba a obklady ve výdejně jídla, v koupelně (invalidní WC), ve skladu a na záchodkách u obou tříd. V obou hernách a obou kabinetech je nový koberec. Ve třídách, v šatnách a na hlavní chodbě je nové linoleum. V místnosti pro kuchařku a školnici a v kanceláři je koberec. Do kanceláře byla zakoupena sedací souprava. V obou třídách i hernách byl zakoupen úplně nový zdravotně nezávadný nábytek pro děti. Vybavení hračkami a pomůckami je dobré, průběţně se doplňuje. Hračky jsou umístěny do výšky dětem přístupné. Samostatnou loţnici nemáme, lehátka pro odpočinek dětí jsou uloţena v hernách, před obědem je školnice rozkládá. Lehátka jsou téţ nová ( r.2010 ), byly zakoupeny i nové zdravotní matrace. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti. Výzdoba se obměňuje, aby byla stále aktuální. Škola má dobře vybavenou učitelskou i ţákovskou knihovnu. Odebíráme časopis Informatorium, pro děti Kouzelnou školku a Sluníčko.

5 K dispozici máme k internetu připojený počítač s multifunkčním zařízením (tiskárna, kopírka, scanner). Videopřehrávač se starou televizí je umístěn ve třídě Kočičkové, nový televizor s DVD se nachází ve třídě Sluníčkové. Na kaţdé třídě je umístěn přehrávač na CD a kazety. Do budoucna plánujeme pořídit dětem počítač s naukovým programem pro předškolní vzdělávání nebo interaktivní tabuli. Vytápění MŠ je plynové, kotelna je hned vedle MŠ v budově zdravotního střediska. Teplotu je moţno regulovat termoregulátory na radiátorech. Ţivotospráva Děti dostávají plnohodnotnou stravu. Jídelníček je sestavován na týden podle příslušných předpisů. Do Mateřské školy se oběd dováţí ve varných nádobách ze školní jídelny, kde se vaří. Dopolední a odpolední svačinky jsou zajišťovány a připravovány ve výdejně Mateřské školy paní kuchařkou. Je zajištěn pitný reţim v průběhu celého pobytu dítěte v mateřské škole. Šťáva nebo čaj, který uvaří kuchařka, je od rána ve třídě, v horkém období i na zahradě. Kaţdé dítě má z domova přinesený svůj hrneček. Nápoj je v plastové konvici, děti se mohou kdykoliv samy obslouţit. Pití je jim během dne připomínáno. Paní učitelky se snaţí v dětech pěstovat návyk na pití (u nejmenších dětí umět poţádat o pití, starší děti samostatně se obslouţit). Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodrţovány tříhodinové intervaly. Děti k jídlu nenutíme, ale snaţíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se jíst i to, co ještě neznají. Je zajištěn denní řád, který ale umoţňuje organizaci činností dětí podle potřeby měnit. Rodiče mají moţnost po dohodě své dítě přivádět i odvádět do MŠ kdykoliv, podle svých potřeb. Děti jsou kaţdý den dostatečně dlouho venku, vţdy s ohledem na aktuální počasí. Mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci moţností i v MŠ. Do spaní děti nenutíme, po přečtení pohádky a krátkém odpočinku mají děti moţnost zabývat se klidnou činností, nebo s nimi učitelky dělají individuální práci. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí. Pedagogové zatěţují děti vţdy přiměřeně. Psychosociální podmínky Nově příchozím dětem umoţňujeme adaptační reţim za účasti matky či otce. Od roku 2010 bude zajištěn adaptační program nových dětí uţ po zápise do MŠ, kde zákonní zástupci dítěte mohou se svými ratolestmi vţdy kaţdé pondělí v měsíci červnu navštívit MŠ v odpoledních hodinách, seznámit se tak s prostředím třídy, herny i školní zahrady, pohrát si s hračkami a seznámit se se svými novými vrstevníky. Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně a bezpečně. Všechny děti v naší škole mají stejná práva, stejné moţnosti i stejné povinnosti s přihlédnutím k individuálním potřebám kaţdého dítěte (viz Školní řád) Nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Jsou seznamovány s pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni respektováni. Učitelky se snaţí o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Dostatečně se věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany).

6 Rodiče jsou informováni prostřednictvím nástěnek v obou šatnách o pedagogické práci s dětmi, o charakteristice tématických částí našeho TVP. Mají moţnost účastnit se her dětí, aktivně se zapojit do akcí MŠ. Organizační zajištění Provoz MŠ je od 6,15 hod. do hodin. Ráno (od 6,15hod do 7,00 hod.)a odpoledne (od 15,00 do hod.) se třídy spojují. Přijímání dětí do mateřské školy se děje formou zápisu do MŠ. Před zápisem jsou vţdy stanovena ředitelem školy ZŠ a MŠ Kritéria přijímání na určitý školní rok. Mateřská škola má 2 věkově smíšené třídy - třída Kočičková a třída Sluníčková Třídu Kočičkovou navštěvují zpravidla děti věkové skupiny od 3 do 5 let Třídu Sluníčkovou navštěvují děti starší od 5 do 7 let Zařazení dětí do tříd provádí zástupkyně ředitele pro MŠ vţdy před zahájením školního roku. Ve výjimečných případech se však přesun do druhé třídy některého z dětí můţe dít (po dohodě se zákonným zástupcem dítěte) zpravidla v polovině škol. roku. Reţim dne je uspořádán tak, aby umoţňoval pruţnost a přizpůsobení činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby. Pedagogické pracovnice jsou na svoji práci odborně připravené a věnují se dětem a jejich vzdělávání. Během týdne poskytujeme dětem logopedickou péči. Děti mají zajištěné prostředí, které jim poskytuje klidné a bezpečné zázemí a dostatečné soukromí (v rámci moţností). Denní program je vyváţený. Střídají se činnosti řízené, spontánní i aktivity nad rámec běţného programu. Čas dětí strávený v mateřské škole je uspořádán tak, aby měly dostatek prostoru a čas na hru. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, umoţňujeme dětem účastnit se společných činností v malých i větších skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, individuálního přístupu k nim. Vybavení tříd se snaţíme zlepšovat a tím vytvářet dostatečné a kvalitní prostředí pro realizaci plánovaných činností Kaţdodenně jsou zařazována zdravotní cvičení, řízené pohybové aktivity. Jednou týdně ve stanovený čas můţeme vyuţívat i prostory nově postavené tělocvičny při Základní škole. Vţdy 1x za týden probíhá pěvecký krouţek (úterý) 1x za týden krouţek angličtiny (středa) 1x za týden krouţek keramický (čtvrtek) Krouţky probíhají v rámci běţného provozu, účastní se děti podle zájmu a doporučení rodičů po konzultaci s p. učitelkou, která krouţek vede. Do budoucna plánujeme plavecký výcvik v nově zřízeném krytém bazénu v Rychnově nad Kněţnou. Počet dětí ve třídě je dodrţován (viz Kapacitní listina 2000). Reţim dne 6,15 8,15 scházení dětí, ranní hry, didakticky zaměřené činnosti ve skupinách i individuálně, spontánní hry

7 8,15 8,30 ranní cvičení 8,30 9,00 hygiena, svačina 9,00 9,20 didakticky cílené činnosti, záměrné i spontánní učení 9,20 11,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,30 12,15 hygiena, oběd 12,15 12,30 příprava na odpočinek 12,30 14,00 odpolední odpočinek, klidné činnosti a hry 14,00 14,15 hygiena, oblékání 14,15 _ 14,30 svačina 15,30 15,30 hry a zájmové činnosti do odchodu dětí Řízení mateřské školy Jelikoţ tvoříme společný právní subjekt se základní školou, vedením je pověřena zástupkyně ředitele pro mateřskou školu. Ta stanovuje pracovní náplň všech zaměstnanců (podle potřeby mění), povinnosti, pravomoci. Vytváří ovzduší důvěry a tolerance, respektuje jejich názor, podporuje a motivuje jejich spoluúčast na rozhodování o zásadních otázkách. Veškeré povinnosti a úkoly učitelek jsou jasně dány. Vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s dalšími učitelkami, odpovídá za jeho plnění. Zástupkyně ředitele pro MŠ odpovídá za úroveň pedagogické práce u uč., za vedení třídní dokumentace přehled výchovné práce, evidence docházky, evidence dětí, za zabezpečení ochrany osobních údajů dětí i pracovníků proti zneuţití. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s místní Základní školou a dalšími organizacemi PPP, ZUŠ v Kostelci nad Orl., místní knihovnou, Hasiči, s klinickou logopedkou. Personální a pedagogické zajištění Personální obsazení: zástupce ředitele pro MŠ Učitelky školnice vedoucí stravování kuchařka Mgr. Alena Mitanová Šárka Dernerová Eva Bolehovská Zdena Ptáčková Iva Kakaščíková Irena Sokolová Vlasta Daňsová Zástupkyně ředitele pro MŠ má předepsanou odbornou kvalifikaci, ostatní paní učitelky mají téţ předepsanou odbornou kvalifikaci. Učitelky se v průběhu roku sebevzdělávají studiem odborné literatury a účastní se metodických seminářů. Na děti působí v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Podle potřeb dětí spolupracujeme s logopedy, s pedagogicko psychologickou poradnou, s dětskými lékaři.

8 Logopedickou péči dětí s vývojovými vadami řeči zajišťuje p. uč. Ptáčková. Ta probíhá v rámci soukromého podnikání na základě pracovní smlouvy se zaměstnavatelem. Spoluúčast rodičů O všem co se děje a odehrává v naší Mateřské škole jsou rodiče informováni prostřednictvím nástěnek v hlavní chodbě, konkrétněji pak v šatnách obou tříd. Dále jsou pravidelně informováni díky internetovým stránkám a osobním kontaktem s učitelkami na třídách. Další, zcela specifickou formou informování rodičů o akcích MŠ ale i ZŠ je kalendář na školní rok, který vydává ředitel školy. Na zahajovací schůzce školy rodiče podávají návrhy, náměty, případně připomínky k výchovně-vzdělávací práci, k provozu a organizaci MŠ. Rodičům jsou umoţněny vstupy do třídy nejen při adaptaci nových dětí. Jsou informováni prostřednictvím nástěnek o činnosti školy, při předávání dětí seznamujeme s dosaţenými úspěchy, ale i nezdary (porada o nápravě). Při jakékoli komunikaci s rodiči se snaţíme o vstřícné a taktní jednání, snaţíme se porozumět rodinné situaci a tím sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Spolupracujeme s rodinou při nápravě vývojových vad řeči, při navykání dětí na různé chutě jídel. Pravidelně pro rodiče pořádáme Vánoční besídku, kytičku písní, básní a tanečků maminkám k svátku, výlety vlakem i autobusem, rozloučení s předškoláky, další akce, které kaţdoročně měníme. Příleţitostně pak další aktivity v souvislosti s aktuálním plánováním programu. Ke zlepšení spolupráce nám je nápomocen dotazník pro rodiče, kde se mohou rodiče vyjádřit k veškerému dění v MŠ, uvést své náměty pro další práci nebo pro řešení vzniklých problémů. Schůzky s rodiči zařazujeme dle potřeby, minimálně však 1x ročně. Dále plánujeme zavést od září školního roku 2010 tzv. konzultační hodiny pro rodiče. Zde se budou moci rodiče vyjádřit i individuálně, pohovořit o svém dítěti, navázat ještě lepší spolupráci s učitelkami). Spolupráce s veřejností Příprava vystoupení pro veřejnost dle potřeby Pravidelné vánoční vystoupení pro seniory v Klubu důchodů Tablo budoucích školáků Spolupráce se Základní školou Zajišťování programů podle nabídky Např.: Hledání Čarodějnického pokladu Návštěva školy, školní druţiny školní jídelny, Společné návštěvy divadla Kaţdoroční slavnostní rozsvícení Vánočního stromu Spolupráce se ZUŠ Návštěva ZUŠ při Dni otevřených dveří Spolupráce o PPP Vypracování návrhů na vyšetření školní zralosti

9 Konzultace s paní doktorkou o dětech navštěvujících PPP-beseda Zajištění Screenigové vyšetření jednotlivých dílčích oblastí dítěte Spolupráce s Knihovnou Návštěva knihovny a účast ve výtvarné soutěţi vyhlášené knihovnou. Spolupráce s místními hasiči Prohlídka hasičské zbrojnice Den dětí s Hasiči Organizace vzdělávání Mateřská škola je dvoutřídní. Děti jsou do tříd přijímány podle věku. Na kaţdé třídě pracují 2 učitelky s 25 dětmi. Do třídy jsou přijímány děti věkově rozdílné. Pokud jsou děti s odloţenou školní docházkou, vypracováváme pro některé, po poradě s PPP, individuální vzdělávací plán. S dětmi nejstaršími (poslední rok před ZŠ) provádíme během dne skupinové či individuální činnosti směřující k přípravě dětí na vstup do ZŠ. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky, které se po týdnu střídají v ranní a odpolední sluţbě. Další podrobnosti jsou psány ve Školním řádu MŠ (viz příloha) Charakteristika vzdělávacího programu a/ zaměření ŠVP b/ dlouhodobé cíle naší MŠ c/ Jakými prostředky a metodami chceme dosahovat naplňování koncepce MŠ a/ zaměření ŠVP Program vznikl na základě dlouhodobých zkušeností a práce pedagogického kolektivu. Vychází z přirozeného cyklu ročních období a přírodních a společenských situací s nimi spojených. Snaţíme se dětem přibliţovat tradice a zvyky k daným ročním obdobím. Program předurčuje zaměření naučit se vnímat svět kolem sebe, chránit jeho přírodní a společenské bohatství, být dobrým partnerem pro všechny, s kým tento svět sdílíme. Naším záměrem je vytvořit pro děti podnětné prostředí, kde se kaţdý dokáţe uplatnit, ale také podřídit ve společnosti vrstevníků při spontánních i řízených aktivitách. Školní vzdělávací program má deset integrovaných bloků s jednotným názvem pro obě třídy. Vzdělávací nabídka je dále konkretizována v TVP. Podtémata si upravují a zpracovávají podle aktuální situace a podmínek učitelky samy. Při plánování se učitelky společně domlouvají na záměru, dílčích cílech tematické části, na délce jeho trvání a na činnostech, které směřují k naplnění záměrů. b/ dlouhodobé cíle naší MŠ jsou:

10 Vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou, navazovat na rodinnou výchovu. Poskytovat dětem pomoc při přechodu z intimního prostředí rodiny do širší společnosti. S rodiči úzce spolupracovat. Podporovat duševní pohodu, respektovat individuální zvláštnosti, potřeby dětí. Připravovat podnětné prostředí, pestrou vzdělávací nabídku. Ochrana ţivotního prostředí, rozvoj pocitu sounáleţitosti s ţivou a neţivou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Věnovat pozornost mezilidským vztahům, úctě, důvěře, vzájemné pomoci. Vyváţeně zařazovat spontánní a řízené aktivity. Vést děti ke zdravému ţivotnímu stylu. Rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte cestou přirozené výchovy. c/ jakými prostředky a metodami chceme dosahovat naplňování koncepce MŠ: Vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Tyto formy a metody jsou vázány na rozvojové předpoklady a moţnosti dětí. Vycházíme z pedagogické analýzy, která probíhá na základě vedení záznamů o dětech a hodnocení integrovaných bloků. proţitkové učení situační učení komunitní kruh řízené individuální činnosti spontánní sociální učení, zaloţené na principu přirozené nápodoby zavádění projektového učení ( projekt Den Země ) výlety práce s encyklopedií objevování práce s chybou experimentování řešení problémových situací Obsah vzdělávání Obsah vzdělávání dětí MŠ respektuje poţadavky RVP PV, je dán třídním vzdělávacím plánem. Program vzdělávání v je zpracován pro kolektiv dětí, ţijících v malém městečku, obklopených přírodou, kde protéká řeka, setkávajících se s pěstitelstvím i drobným chovatelstvím, zemědělskou i průmyslovou výrobou. Volba témat souvisí hlavně se změnami v přírodě a pravidelně opakujícími se událostmi. Tematické bloky jsou zpracovány tak, abychom činnostmi v nich obsaţenými, naplňovali cíle a kompetence RVP PV a přibliţovali se tak k maximálním moţnostem kaţdého dítěte. Kromě plánovaných témat, která jsou volena v souvislosti s kaţdoročně se opakujícími událostmi, můţeme zařadit během roku i aktuální témata, jeţ nám přinese momentální situace. Integrované bloky a jejich charakteristika a) integrované bloky na období jednoho školního roku b) časový plán a podtémata Kočičkové a Sluníčkové třídy c) integrované bloky v ŠVP

11 a) integrované bloky na období jednoho školního roku 1. Vítej po prázdninách 2. Krásy a barvy podzimu 3. Kdyţ padá listí 4. Těšíme se na Jeţíška 5. Jede zima jede 6. Z pohádky do pohádky 7. Jak se rodí jaro 8. Svět kolem nás 9. Rozkvetlá je naše zem 10. Vítej léto b) časový plán integrovaných bloků TVP třída Kočičková Září - Vítej po prázdninách Já a moji kamarádi Jak na čistotu a zdraví Podzim přichází Říjen - Krásy a barvy podzimu Práce na poli Les a jeho ochrana Pouštíme draka Podzimní dívání s kamarády Listopad - Kdyţ padá listí Koulelo se koulelo Co je strava naše V zdravém těle zdravý duch Den a noc orientace v čase Prosinec - Těšíme se na Jeţíška Přijde k nám Mikuláš Od adventu k Vánocům Vánoce jsou tady Leden - Únor - Jede zima jede Vzpomínáme na Vánoce Zimní sporty a radovánky Zvířátka v zimě Kdo ukoulí větší kouli Z pohádky do pohádky Zvířátka v pohádkách Hrdinové nejznámějších pohádek

12 Březen - Duben - Květen - Červen - Haló pane Karnevale Jak se rodí jaro Zimo, zimo táhni pryč Moje nejoblíbenější kníţka Jaro v přírodě Dodrţujeme tradice, malujeme kraslice, pálíme čarodějnice Svět kolem nás Jezdíme, létáme, plaveme Jarní probuzení Zvířátka a jejich mláďátka Den Země projektové vyučování Rozkvetlá je naše zem Maminka má svátek Brouček tam a brouček tady, hemţíme se dohromady Mámo, táto, já jsem tady Vítej léto Slunce svítí pro všechny děti Na louce a u vody Hurá na třešně a na jahody Pojedeme do ZOO? třída Sluníčková Září - Vítej po prázdninách Já a moji kamarádi Jak na čistotu a zdraví Podzim přichází Říjen - Krásy a barvy podzimu Práce na poli Les a jeho ochrana Pouštíme draka Podzimní dívání s kamarády Listopad - Kdyţ padá listí Barevný podzim (počasí) Jak na čistotu a zdraví Co si oblékáme a obouváme Přijde k nám Mikuláš Prosinec - Těšíme se na Jeţíška Rozsvícení stromu u MŠ Moje vánoční přání Vánoce, Vánoce přicházejí Leden - Jede zima jede Jak jsem proţil Vánoce Zimní sporty a radovánky

13 Zvířata a ptáci v zimě Únor - Z pohádky do pohádky Byl jednou jeden král Zvířátka v pohádkách Karneval Březen - Duben - Květen - Jak se rodí jaro Kalendář počasí Domácí zvířata a mláďata Vynášení Moreny Svět kolem nás Velikonoce, barevný týden Nasedat a jedeme Naše rodina Rozkvetlá je naše zem Maminka má svátek Co kdo dělá, čím budu Těšíme se na pouť Všechno kvete, krásně voní Týden dětské radosti Červen - Vítej léto Léto v zahrádce Léto u rybníka a řeky Těšíme se na prázdniny Pojedeme do ZOO? c) integrované bloky v ŠVP Září vítej po prázdninách Charakteristika Tématický blok pro adaptační období. Budeme se vzájemně poznávat, znát jména kamarádů. Seznámíme se s pravidly společenského souţití v MŠ, poznáme prostředí školy a její okolí, paní učitelky. Dílčí vzdělávací cíle: o o o o o osvojení si přiměřených praktických dovedností rozvoj komunikativních dovedností, získání citové samostatnosti seznamování se s pravidly chování k druhému rozvoj dovedností pro navazování vztahů k druhým lidem poznávání pravidel společenského souţití a jejich spoluvytváření

14 Metody a formy práce aktivity, které podporují sbliţování dětí, námětové hry, kdy se děti učí respektovat jeden druhého, pravidla společné hry, být k sobě ohleduplný, kamarádský učit se jednoduchým pracovním a sebeobluţným činnostem budou nám pomáhat loutky a maňásky, promítání pohádek, příběhů, četba při přibliţování a přirovnávání lidských vlastností a chování manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, hračkami tvořivé hry nejen s moderními stavebnicemi, ale rozvíjení fantazie při hrách s přírodním materiálem společné rozhovory, vyprávění záţitků z prázdnin spontánní hry, činnosti zajišťující spokojenost, radost Kompetence: odloučit se na určitou dobu od rodičů,blízkých, být aktivní,navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno, překonat stud, respektovat ho začlenit se do třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, adaptovat se na ţivot ve školce zvládat jednoduchou sebeobsluhu, úklidové práce Říjen krásy a barvy podzimu Charakteristika V tomto období si budeme všímat změn v přírodě, sledovat, co všechno musí lidé udělat na poli a na zahradě neţ se vše připraví k odpočinku. Dozvíme se, jaké ovoce se češe, jakým způsobem, jak voní a jak ho poznáme a jak se zpracovává. Zavítáme do lesa všímáme si plodů, všímáme si proměn v lese. Dílčí vzdělávací cíle: o rozvoj a vyuţívání všech smyslů o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj tvořivosti a estetického vnímání o osvojení si základních poznatků o místě, ve kterém dítě ţije o získání poznatků o pracovních činnostech rozvoj komunikativních dovedností Metody a formy práce vyuţití především pobytu venku na školní zahradě, v lese k proţitkovému učení / barvy, změny v počasí a přírodě, tvary,posloupnosti / tvořivé činnosti z přírodnin, sbírka ovoce zeleniny hry námětové poznávání všemi smysly ( chutě, vůně, barvy, tvary ) slovní hádanky artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry,

15 Kompetence: poznávat své tělo části těla, některé orgány, rozlišovat co prospívá, škodí být citlivý ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě všímat si změn a dění v přírodě, vyuţívat ji, ale i chránit, vnímat, ţe je svět pestrý, má svůj řád Listopad kdyţ padá listí Charakteristika Sledujeme, jaký vliv má počasí na svět a na člověka, jak se chráníme před nepohodou, co znamená být zdravý a jak funguje naše tělo při práci. Poznáváme charakteristické znaky podzimu a počasí. Seznámíme se s časovými pojmy a vyzkoušíme si některé jednoduché pracovní činnosti. Sledujeme přípravy přírody na zimní spánek. Těšíme se na zimní svátky. Dílčí vzdělávací cíle: o uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví o rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních i produktivních (vnímání, naslouchání, výslovnost) o rozvoj paměti a pozornosti o rozvoj pohybových schopností a zdokonalování pohybových dovedností o rozvoj kooperativních dovedností metody a formy práce spontánní hry, experimentování, zkoumání, pokusy, pozorování změn v přírodě hry námětové činnosti zaměřené k vytváření, chápání pojmů (vysvětlování, objasňování) recitace básní, zpěv písní smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu činnosti relaxační a odpočinkové Kompetence: orientovat se v řádu a dění v prostředí, ve kterém dítě ţije vnímat problémové situace jako samozřejmou součást ţivota komunikovat bez zábran a ostychu v běţných situacích s dětmi i dospělými

16 uţívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření myšlenek, pocitů a názorů umět se adaptovat na prostředí a jeho běţné proměny Prosinec těšíme se na Jeţíška Charakteristika Seznámíme se se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímáme atmosféru v obci, všímáme si výzdoby, chování lidí. Upečeme si cukroví, přivítáme Mikuláše písničkou a básničkou, poznáme a naučíme se vánoční koledy a písně, které zazpíváme i na besídce v MŠ. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice přichází. Dílčí vzdělávací cíle: o o o o o rozvíjet svůj kultivovaný projev, vyuţívat tvořivosti vytvářet si prosociální postoje poznávat jiné obyčeje vytvářet si povědomí o mezilidských hodnotách rozvíjet si estetické cítění metody a formy práce přednes, recitace, dramatizace, zpěv příprava a realizace vystoupení na Vánoční svátky práce s literárními texty, s obrazovým materiálem,vyuţívání encyklopedií a dalších médií Výtvarné, pracovní, tvořivé, estetické činnosti Proţívání svátků Kompetence: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem, vyjadřovat své proţitky pomocí hudby a zpěvu rozvíjet schopnosti ţít ve společnosti lidí, přizpůsobit se společnému programu / proţívat vánoční atmosféru/ aktivně si všímat, co se kolem děje, poznávat, ţe se můţe mnohému naučit, raduje se z toho, co dokáţe

17 samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, slovně reagovat a vést smysluplný dialog Leden jede zima, jede Charakteristika Vítáme nový rok.dozvíme se o zimních sportech a radovánkách,co vše se dá ze sněhu vytvářet a co sám vytváří v přírodě mráz. Jak se ţije volně ţijícím zvířatům a jak jim mohou lidé pomoci. Jakým činnostem se věnují lidé a jak se děti učí ve škole, kam půjdou předškolní děti k zápisu do 1. třídy. Dílčí vzdělávací cíle: o rozvíjet si fyzickou a psychickou zdatnost o upevňovat si vztah k přírodě a úctu k ţivotu ve všech jeho formách o utvářet si základní kulturně společenské postoje o vytvářet si pozitivní postoje k intelektuálním činnostem a vzdělávání o rozvoj různých forem sdělení, verbálních i neverbálních Metody a formy práce hry na sněhu, otuţování - příleţitost a činnosti, které vedou k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých ţivotních návyků vyuţití encyklopedií, pracovních listů, grafická cvičení upevňování vyjadřovacích schopností / posezení nad knihou, komunitní krouţky, individ. práce/ práce s kníţkou, s obrázky jazykové hry, cvičení zrakové sluchové diferenciace pomocí různých kognitivních činností Kompetence: rozvoj komunikativních dovedností, kultivovaného projevu umět vyprávět pohádku, příběh, říkadla, popsat skutečnou situaci, utvořit rýmy, rozlišovat začáteční a konečné hlásky, poznat napsané své jméno rozvíjet paměť, pozornost, učit se krátké texty, vyuţívat při dramatizaci postupně své činnosti a hry se učit plánovat,organizovat,vyhodnocovat Rozvíjet fyzickou zdatnost (pobyt na sněhu, ledu) Zpřesňovat si početní představy, uţívat číselných a matematických pojmů Průběţně si zvyšovat slovní zásobu

18 Únor z pohádky do pohádky Charakteristika Poznáme nekonečný svět pohádek ve vyprávění, četbě, písni, dramatizaci. Budeme tančit a zpívat, hrát různé hry, soutěţit, bavit se, zaţijeme legraci. Společně s rodiči si zhotovíme masku na karneval v mateřské škole. Při zhotovování kostýmů pohádkových bytostí si budeme všímat rozdílů mezi tělem lidským a zvířecím. Dílčí vzdělávací cíle: o získávat zkušenosti a dovednosti pracovními činnostmi o rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti o vytvářet si povědomí o prospěšnosti spolupráce /rodiče MŠ/ o rozvíjet estetické cítění, všímat si rozdílnosti o umět svůj pocit a náladu vyjádřit slovně i pohybem o získávat pocit sounáleţitosti Metody a formy práce tvůrčí činnosti, dramatické, hudební, hudebně- pohybové, které podněcují tvořivost, nápaditost, estetické vnímání spolu i s rodiči práce s knihou, obrázky dramatizace, poslech pohádek třídění obrázků podle děje tvořivé pracovní činnosti ( pouţití různého materiálu) hry na sněhu Kompetence: proţívat, esteticky vnímat zimu, přírodu rozvíjet dovednosti potřebné k efektivnímu učení dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla vyjadřovat se k proţitým situacím a sdělovat své proţitky váţit si práce své i druhých uvědomovat si práva svá i druhých

19 Březen jak se rodí jaro Charakteristika Všímáme si změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara, vyhledáváme a dozvídáme se o prvních květinách, které se ještě skrývají pod sněhem. Počasí nám ukazuje příchod jara a proto vyhodíme paní Zimu pryč Začínají se rodit mláďátka zvířátkům. Příroda se probouzí ze zimního spánku. Máme ale také čas na knihu. Uspořádáme si výstavku z nejoblíbenějších kníţek. Dílčí vzdělávací cíle: o rozvíjet si povědomí o přirozených změnách v přírodě o svým jednáním v rámci svých moţností přispívat k ochraně ţivotního prostředí o poznávání sebe sama,rozvoj pozitivnich citů ve vztahu k soběpoznávání metody a formy práce spontánní hry, konstruktivní činnosti zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová) prohlíţení a čtení kníţek tvořivé výtvarné a pracovní činnosti kognitivní činnosti Kompetence: být citlivý ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové proţitky v rodinném i cizím prostředí dodrţovat dohodnutá pravidla, vzájemné souţití, chování doma, v MŠ koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou pojmenovávat většinu toho, čím je obklopeno učit se popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) Duben svět kolem nás Charakteristika Seznámíme se s dubnovými pranostikami, všímáme si počasí, uskutečňujeme výlety do přírody a pozorujeme její proměny. Připravujeme se na svátky jara, poznáváme další zvyky a učíme se velikonoční říkadla, malujeme vajíčka. Oslavujeme Den Země. Poznáváme naší planetu. Učíme se chránit přírodu, pečovat o ţivotní prostředí, třídit odpad. Dílčí vzdělávací cíle: o vytvářet si správné postoje ke zdravému ţivotnímu stylu

20 o zdokonalovat se v pracovních činnostech o osvojit si základní poznatky o kultuře, umění a tradicích o všímat si zajímavostí ţivota v přírodě o vzbudit přirozenou zvídavost a zájem dítěte o poznání naší planety metody a formy práce spontánní hry, experimentování, zkoumání, pokusy, pozorování lupou smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu proţitkové hry si uţíváme venku v přírodě, v lese, na školní zahradě / pozorujeme hmyz, květiny, domácí zvířata věnujeme se ekologii šetříme vodu, neznečišťujeme přírodu, třídíme odpad, estetické činnosti (dekorace, jarní výzdoba) Kompetence: mít povědomí o významu ţivotního prostředí, pečovat o něj, starat se o rostliny, třídit odpad, všímat si změn v počasí i přírodě zachycovat a vyjadřovat skutečnost i své představy výtvarně / kreslit, malovat, modelovat, tvoření z papíru, z přírodnin i z netradičního materiálu../ učit se ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku chápat, ţe vyhýbat se problémům nevede k cíli Květen rozkvetlá je naše zem Charakteristika Vyprávíme si o našich nejbliţších, snaţíme se pojmenovat členy rodiny i širší, vysvětlíme si některé pojmy jako je domov. Poznáváme co kdo dělá a čím bych asi chtěl být aţ budu velký.vyrobíme si dárek pro maminky k svátku a těšíme se na besídku pro maminky. Jaro je uţ v plném proudu. Pozor však na bezpečnost v silničním provozu Dílčí vzdělávací cíle: o osvojit si věku přiměřených praktických dovedností o vytvářet si prosociální postoje a chování k ostatním lidem o umět projevit své city, mravní chování, morální hodnoty o rozvíjet si matematické představy, umět porovnávat metody a formy práce sportujeme sportovní soutěţe, pohybové hry, převáţná část činností probíhá venku vţdy s ohledem na počasí osvojujeme si pravidla bezpečnosti na silnici vycházky, výlety, jízda na koloběţkách, odráţedle exkurze

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: 31. 8. 2012 Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha J: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více