ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky / /) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Č.j.: 23/2009 Zpracoval: Mgr. Alena Mitanová, zástupce ředitele pro MŠ Mgr., Bc. František Klapal, ředitel školy

2 0BSAH ŠVP MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUDLEBY NAD ORLICÍ Identifikační údaje Historie mateřské školy Charakteristika školy Podmínky vzdělávání - Materiální podmínky - Ţivotospráva - Psychosociální podmínky - Organizační zajištění - Řízení MŠ - Personální a pedagogické zajištění - Spoluúčast rodičů - Spolupráce s veřejností Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Obsah vzdělávání Integrované bloky a jejich charakteristika Evaluace Evaluační systém Přílohy: Školní řád MŠ

3 Identifikační údaje Název organizace: Sídlo organizace: Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Dukelská 52, Doudleby nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo organizace: Adresa pro dálkový přístup: Zřizovatel školy: Městys Doudleby nad Orlicí Údaje o vedení školy: ředitel Mgr., Bc. František Klapal zástupce pro ZŠ Mgr. Lenka Jeništová zástupce pro MŠ Mgr. Alena Mitanová vedoucí ŠJ ZŠ Jana Kopsová vedoucí ŠJ MŠ Irena Sokolová Součásti organizace: základní škola, školní druţina, mateřská škola, školní jídelna základní školy, školní jídelna výdejna mateřské školy Odloučená pracoviště: mateřská škola, Komenského 365 školní druţina, Školní 156 školní jídelna výdejna mateřské školy, Komenského 365 školní jídelna základní školy, Dukelská 68 Historie Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Mateřská škola v Doudlebách nad Orlicí byla zaloţena v roce Umístěna prozatím ve dvou místnostech školy, v bytě školníka. Po dvou letech dostala ze školy výpověď a byla přestěhována do tří místností v obecním domě. V dubnu 1948 navštívil obec ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý. Rodičovské sdruţení předalo panu mistrovi prosbu o povolení ke stavbě mateřské školy. Stavby se ujal v roce 1948 místní závod Orban. 14. května 1950 byl provoz slavnostně zahájen. Bylo ujednáno, ţe to bude škola závodní, kam ale budou přijímány děti z celé obce. Dále se v kronice píše, ţe to byla nejkrásnější a nejlépe vybavená škola v celém Hradeckém kraji. Dětí bylo neustále kolem 60 i více a kapacita přestala postačovat. Proto bylo v lednu 1976 otevřeno další oddělení na internátě závodu Perla. V roce 1999 přešla tato budova i se zařízením mateřské školy do vlastnictví obce. I. oddělení - odloučené pracoviště naší MŠ fungovalo do konce školního roku Pro následující školní rok bylo uzavřeno.

4 Základní údaje o škole Od roku 2004 má naše Mateřská škola pouze 2 třídy, jejíţ kapacita je 50 dětí. Budova se nachází v centru městyse Doudleby nad Orlicí, okolo školy je zahrada. Hlavní příchozí chodbou se MŠ rozděluje na 2 části. Kaţdá část obsahuje třídu, hernu, kabinet na pomůcky, šatnu, sociální zařízení. Třídy i herny jsou díky mnoha oknům světlé. Hned vedle hlavní chodby najdeme sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář, sklad pomůcek (dříve sklad potravin) a krásnou nerezem vybavenou výdejnu jídla. V roce 2009 došlo k rekonstrukci místnosti. Z hygienických důvodů se dosud zastaralá kuchyň musela změnit na výdejnu jídla. Součástí mateřské školy je prostorná rovná zahrada s dvěma pískovišti. V letních dnech zahrada bohuţel nezajišťuje dostatečné zastínění. Z toho důvodu jsme v roce 2009 zasadili na zahradu dva stromy katalpy, které slibují za pár let dostatečně velkou korunu pro zajištění stínu. Byl obnoven i zahradní domek, který je uzamykatelný a nyní slouţí jako sklad hraček pro děti na hraní při pobytu na zahradě a při hraní pod střechou vedle zahradního domku. Velkým záporem je, ţe zahrada není z hlediska bezpečnosti ze všech částí pořádně oplocená. Chtěli bychom aby se v jedné části pořídil nový plot a tím se tak uzavřel prostor, kterým mohou děti bez problémů utéct nebo odejít. K naučným vycházkám poskytuje městys mnoho příleţitostí. Častým cílem pobytu venku se stává Bělisko, Třešňovka, zámecký park, Grunda, stezka podél řeky Orlice, blízký les. Podmínky vzdělávání Materiální V roce 2011 došlo v Mateřské škole k celkovému zateplení budovy a částečné rekonstrukci. Byly provedeny nové rozvody elektrického zařízení, rozvody vody, nové vytápění i osvětlení. Došlo k zateplení celé budovy, k výměně oken, udělala se nová fasáda. Střecha byla natřena. Podařilo se nám zcela obnovit vnitřní interiér ( nová dlaţba a obklady ve výdejně jídla, v koupelně (invalidní WC), ve skladu a na záchodkách u obou tříd. V obou hernách a obou kabinetech je nový koberec. Ve třídách, v šatnách a na hlavní chodbě je nové linoleum. V místnosti pro kuchařku a školnici a v kanceláři je koberec. Do kanceláře byla zakoupena sedací souprava. V obou třídách i hernách byl zakoupen úplně nový zdravotně nezávadný nábytek pro děti. Vybavení hračkami a pomůckami je dobré, průběţně se doplňuje. Hračky jsou umístěny do výšky dětem přístupné. Samostatnou loţnici nemáme, lehátka pro odpočinek dětí jsou uloţena v hernách, před obědem je školnice rozkládá. Lehátka jsou téţ nová ( r.2010 ), byly zakoupeny i nové zdravotní matrace. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti. Výzdoba se obměňuje, aby byla stále aktuální. Škola má dobře vybavenou učitelskou i ţákovskou knihovnu. Odebíráme časopis Informatorium, pro děti Kouzelnou školku a Sluníčko.

5 K dispozici máme k internetu připojený počítač s multifunkčním zařízením (tiskárna, kopírka, scanner). Videopřehrávač se starou televizí je umístěn ve třídě Kočičkové, nový televizor s DVD se nachází ve třídě Sluníčkové. Na kaţdé třídě je umístěn přehrávač na CD a kazety. Do budoucna plánujeme pořídit dětem počítač s naukovým programem pro předškolní vzdělávání nebo interaktivní tabuli. Vytápění MŠ je plynové, kotelna je hned vedle MŠ v budově zdravotního střediska. Teplotu je moţno regulovat termoregulátory na radiátorech. Ţivotospráva Děti dostávají plnohodnotnou stravu. Jídelníček je sestavován na týden podle příslušných předpisů. Do Mateřské školy se oběd dováţí ve varných nádobách ze školní jídelny, kde se vaří. Dopolední a odpolední svačinky jsou zajišťovány a připravovány ve výdejně Mateřské školy paní kuchařkou. Je zajištěn pitný reţim v průběhu celého pobytu dítěte v mateřské škole. Šťáva nebo čaj, který uvaří kuchařka, je od rána ve třídě, v horkém období i na zahradě. Kaţdé dítě má z domova přinesený svůj hrneček. Nápoj je v plastové konvici, děti se mohou kdykoliv samy obslouţit. Pití je jim během dne připomínáno. Paní učitelky se snaţí v dětech pěstovat návyk na pití (u nejmenších dětí umět poţádat o pití, starší děti samostatně se obslouţit). Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodrţovány tříhodinové intervaly. Děti k jídlu nenutíme, ale snaţíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se jíst i to, co ještě neznají. Je zajištěn denní řád, který ale umoţňuje organizaci činností dětí podle potřeby měnit. Rodiče mají moţnost po dohodě své dítě přivádět i odvádět do MŠ kdykoliv, podle svých potřeb. Děti jsou kaţdý den dostatečně dlouho venku, vţdy s ohledem na aktuální počasí. Mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci moţností i v MŠ. Do spaní děti nenutíme, po přečtení pohádky a krátkém odpočinku mají děti moţnost zabývat se klidnou činností, nebo s nimi učitelky dělají individuální práci. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí. Pedagogové zatěţují děti vţdy přiměřeně. Psychosociální podmínky Nově příchozím dětem umoţňujeme adaptační reţim za účasti matky či otce. Od roku 2010 bude zajištěn adaptační program nových dětí uţ po zápise do MŠ, kde zákonní zástupci dítěte mohou se svými ratolestmi vţdy kaţdé pondělí v měsíci červnu navštívit MŠ v odpoledních hodinách, seznámit se tak s prostředím třídy, herny i školní zahrady, pohrát si s hračkami a seznámit se se svými novými vrstevníky. Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně a bezpečně. Všechny děti v naší škole mají stejná práva, stejné moţnosti i stejné povinnosti s přihlédnutím k individuálním potřebám kaţdého dítěte (viz Školní řád) Nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Jsou seznamovány s pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni respektováni. Učitelky se snaţí o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Dostatečně se věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany).

6 Rodiče jsou informováni prostřednictvím nástěnek v obou šatnách o pedagogické práci s dětmi, o charakteristice tématických částí našeho TVP. Mají moţnost účastnit se her dětí, aktivně se zapojit do akcí MŠ. Organizační zajištění Provoz MŠ je od 6,15 hod. do hodin. Ráno (od 6,15hod do 7,00 hod.)a odpoledne (od 15,00 do hod.) se třídy spojují. Přijímání dětí do mateřské školy se děje formou zápisu do MŠ. Před zápisem jsou vţdy stanovena ředitelem školy ZŠ a MŠ Kritéria přijímání na určitý školní rok. Mateřská škola má 2 věkově smíšené třídy - třída Kočičková a třída Sluníčková Třídu Kočičkovou navštěvují zpravidla děti věkové skupiny od 3 do 5 let Třídu Sluníčkovou navštěvují děti starší od 5 do 7 let Zařazení dětí do tříd provádí zástupkyně ředitele pro MŠ vţdy před zahájením školního roku. Ve výjimečných případech se však přesun do druhé třídy některého z dětí můţe dít (po dohodě se zákonným zástupcem dítěte) zpravidla v polovině škol. roku. Reţim dne je uspořádán tak, aby umoţňoval pruţnost a přizpůsobení činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby. Pedagogické pracovnice jsou na svoji práci odborně připravené a věnují se dětem a jejich vzdělávání. Během týdne poskytujeme dětem logopedickou péči. Děti mají zajištěné prostředí, které jim poskytuje klidné a bezpečné zázemí a dostatečné soukromí (v rámci moţností). Denní program je vyváţený. Střídají se činnosti řízené, spontánní i aktivity nad rámec běţného programu. Čas dětí strávený v mateřské škole je uspořádán tak, aby měly dostatek prostoru a čas na hru. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, umoţňujeme dětem účastnit se společných činností v malých i větších skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, individuálního přístupu k nim. Vybavení tříd se snaţíme zlepšovat a tím vytvářet dostatečné a kvalitní prostředí pro realizaci plánovaných činností Kaţdodenně jsou zařazována zdravotní cvičení, řízené pohybové aktivity. Jednou týdně ve stanovený čas můţeme vyuţívat i prostory nově postavené tělocvičny při Základní škole. Vţdy 1x za týden probíhá pěvecký krouţek (úterý) 1x za týden krouţek angličtiny (středa) 1x za týden krouţek keramický (čtvrtek) Krouţky probíhají v rámci běţného provozu, účastní se děti podle zájmu a doporučení rodičů po konzultaci s p. učitelkou, která krouţek vede. Do budoucna plánujeme plavecký výcvik v nově zřízeném krytém bazénu v Rychnově nad Kněţnou. Počet dětí ve třídě je dodrţován (viz Kapacitní listina 2000). Reţim dne 6,15 8,15 scházení dětí, ranní hry, didakticky zaměřené činnosti ve skupinách i individuálně, spontánní hry

7 8,15 8,30 ranní cvičení 8,30 9,00 hygiena, svačina 9,00 9,20 didakticky cílené činnosti, záměrné i spontánní učení 9,20 11,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,30 12,15 hygiena, oběd 12,15 12,30 příprava na odpočinek 12,30 14,00 odpolední odpočinek, klidné činnosti a hry 14,00 14,15 hygiena, oblékání 14,15 _ 14,30 svačina 15,30 15,30 hry a zájmové činnosti do odchodu dětí Řízení mateřské školy Jelikoţ tvoříme společný právní subjekt se základní školou, vedením je pověřena zástupkyně ředitele pro mateřskou školu. Ta stanovuje pracovní náplň všech zaměstnanců (podle potřeby mění), povinnosti, pravomoci. Vytváří ovzduší důvěry a tolerance, respektuje jejich názor, podporuje a motivuje jejich spoluúčast na rozhodování o zásadních otázkách. Veškeré povinnosti a úkoly učitelek jsou jasně dány. Vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s dalšími učitelkami, odpovídá za jeho plnění. Zástupkyně ředitele pro MŠ odpovídá za úroveň pedagogické práce u uč., za vedení třídní dokumentace přehled výchovné práce, evidence docházky, evidence dětí, za zabezpečení ochrany osobních údajů dětí i pracovníků proti zneuţití. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s místní Základní školou a dalšími organizacemi PPP, ZUŠ v Kostelci nad Orl., místní knihovnou, Hasiči, s klinickou logopedkou. Personální a pedagogické zajištění Personální obsazení: zástupce ředitele pro MŠ Učitelky školnice vedoucí stravování kuchařka Mgr. Alena Mitanová Šárka Dernerová Eva Bolehovská Zdena Ptáčková Iva Kakaščíková Irena Sokolová Vlasta Daňsová Zástupkyně ředitele pro MŠ má předepsanou odbornou kvalifikaci, ostatní paní učitelky mají téţ předepsanou odbornou kvalifikaci. Učitelky se v průběhu roku sebevzdělávají studiem odborné literatury a účastní se metodických seminářů. Na děti působí v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Podle potřeb dětí spolupracujeme s logopedy, s pedagogicko psychologickou poradnou, s dětskými lékaři.

8 Logopedickou péči dětí s vývojovými vadami řeči zajišťuje p. uč. Ptáčková. Ta probíhá v rámci soukromého podnikání na základě pracovní smlouvy se zaměstnavatelem. Spoluúčast rodičů O všem co se děje a odehrává v naší Mateřské škole jsou rodiče informováni prostřednictvím nástěnek v hlavní chodbě, konkrétněji pak v šatnách obou tříd. Dále jsou pravidelně informováni díky internetovým stránkám a osobním kontaktem s učitelkami na třídách. Další, zcela specifickou formou informování rodičů o akcích MŠ ale i ZŠ je kalendář na školní rok, který vydává ředitel školy. Na zahajovací schůzce školy rodiče podávají návrhy, náměty, případně připomínky k výchovně-vzdělávací práci, k provozu a organizaci MŠ. Rodičům jsou umoţněny vstupy do třídy nejen při adaptaci nových dětí. Jsou informováni prostřednictvím nástěnek o činnosti školy, při předávání dětí seznamujeme s dosaţenými úspěchy, ale i nezdary (porada o nápravě). Při jakékoli komunikaci s rodiči se snaţíme o vstřícné a taktní jednání, snaţíme se porozumět rodinné situaci a tím sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Spolupracujeme s rodinou při nápravě vývojových vad řeči, při navykání dětí na různé chutě jídel. Pravidelně pro rodiče pořádáme Vánoční besídku, kytičku písní, básní a tanečků maminkám k svátku, výlety vlakem i autobusem, rozloučení s předškoláky, další akce, které kaţdoročně měníme. Příleţitostně pak další aktivity v souvislosti s aktuálním plánováním programu. Ke zlepšení spolupráce nám je nápomocen dotazník pro rodiče, kde se mohou rodiče vyjádřit k veškerému dění v MŠ, uvést své náměty pro další práci nebo pro řešení vzniklých problémů. Schůzky s rodiči zařazujeme dle potřeby, minimálně však 1x ročně. Dále plánujeme zavést od září školního roku 2010 tzv. konzultační hodiny pro rodiče. Zde se budou moci rodiče vyjádřit i individuálně, pohovořit o svém dítěti, navázat ještě lepší spolupráci s učitelkami). Spolupráce s veřejností Příprava vystoupení pro veřejnost dle potřeby Pravidelné vánoční vystoupení pro seniory v Klubu důchodů Tablo budoucích školáků Spolupráce se Základní školou Zajišťování programů podle nabídky Např.: Hledání Čarodějnického pokladu Návštěva školy, školní druţiny školní jídelny, Společné návštěvy divadla Kaţdoroční slavnostní rozsvícení Vánočního stromu Spolupráce se ZUŠ Návštěva ZUŠ při Dni otevřených dveří Spolupráce o PPP Vypracování návrhů na vyšetření školní zralosti

9 Konzultace s paní doktorkou o dětech navštěvujících PPP-beseda Zajištění Screenigové vyšetření jednotlivých dílčích oblastí dítěte Spolupráce s Knihovnou Návštěva knihovny a účast ve výtvarné soutěţi vyhlášené knihovnou. Spolupráce s místními hasiči Prohlídka hasičské zbrojnice Den dětí s Hasiči Organizace vzdělávání Mateřská škola je dvoutřídní. Děti jsou do tříd přijímány podle věku. Na kaţdé třídě pracují 2 učitelky s 25 dětmi. Do třídy jsou přijímány děti věkově rozdílné. Pokud jsou děti s odloţenou školní docházkou, vypracováváme pro některé, po poradě s PPP, individuální vzdělávací plán. S dětmi nejstaršími (poslední rok před ZŠ) provádíme během dne skupinové či individuální činnosti směřující k přípravě dětí na vstup do ZŠ. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky, které se po týdnu střídají v ranní a odpolední sluţbě. Další podrobnosti jsou psány ve Školním řádu MŠ (viz příloha) Charakteristika vzdělávacího programu a/ zaměření ŠVP b/ dlouhodobé cíle naší MŠ c/ Jakými prostředky a metodami chceme dosahovat naplňování koncepce MŠ a/ zaměření ŠVP Program vznikl na základě dlouhodobých zkušeností a práce pedagogického kolektivu. Vychází z přirozeného cyklu ročních období a přírodních a společenských situací s nimi spojených. Snaţíme se dětem přibliţovat tradice a zvyky k daným ročním obdobím. Program předurčuje zaměření naučit se vnímat svět kolem sebe, chránit jeho přírodní a společenské bohatství, být dobrým partnerem pro všechny, s kým tento svět sdílíme. Naším záměrem je vytvořit pro děti podnětné prostředí, kde se kaţdý dokáţe uplatnit, ale také podřídit ve společnosti vrstevníků při spontánních i řízených aktivitách. Školní vzdělávací program má deset integrovaných bloků s jednotným názvem pro obě třídy. Vzdělávací nabídka je dále konkretizována v TVP. Podtémata si upravují a zpracovávají podle aktuální situace a podmínek učitelky samy. Při plánování se učitelky společně domlouvají na záměru, dílčích cílech tematické části, na délce jeho trvání a na činnostech, které směřují k naplnění záměrů. b/ dlouhodobé cíle naší MŠ jsou:

10 Vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou, navazovat na rodinnou výchovu. Poskytovat dětem pomoc při přechodu z intimního prostředí rodiny do širší společnosti. S rodiči úzce spolupracovat. Podporovat duševní pohodu, respektovat individuální zvláštnosti, potřeby dětí. Připravovat podnětné prostředí, pestrou vzdělávací nabídku. Ochrana ţivotního prostředí, rozvoj pocitu sounáleţitosti s ţivou a neţivou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Věnovat pozornost mezilidským vztahům, úctě, důvěře, vzájemné pomoci. Vyváţeně zařazovat spontánní a řízené aktivity. Vést děti ke zdravému ţivotnímu stylu. Rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte cestou přirozené výchovy. c/ jakými prostředky a metodami chceme dosahovat naplňování koncepce MŠ: Vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Tyto formy a metody jsou vázány na rozvojové předpoklady a moţnosti dětí. Vycházíme z pedagogické analýzy, která probíhá na základě vedení záznamů o dětech a hodnocení integrovaných bloků. proţitkové učení situační učení komunitní kruh řízené individuální činnosti spontánní sociální učení, zaloţené na principu přirozené nápodoby zavádění projektového učení ( projekt Den Země ) výlety práce s encyklopedií objevování práce s chybou experimentování řešení problémových situací Obsah vzdělávání Obsah vzdělávání dětí MŠ respektuje poţadavky RVP PV, je dán třídním vzdělávacím plánem. Program vzdělávání v je zpracován pro kolektiv dětí, ţijících v malém městečku, obklopených přírodou, kde protéká řeka, setkávajících se s pěstitelstvím i drobným chovatelstvím, zemědělskou i průmyslovou výrobou. Volba témat souvisí hlavně se změnami v přírodě a pravidelně opakujícími se událostmi. Tematické bloky jsou zpracovány tak, abychom činnostmi v nich obsaţenými, naplňovali cíle a kompetence RVP PV a přibliţovali se tak k maximálním moţnostem kaţdého dítěte. Kromě plánovaných témat, která jsou volena v souvislosti s kaţdoročně se opakujícími událostmi, můţeme zařadit během roku i aktuální témata, jeţ nám přinese momentální situace. Integrované bloky a jejich charakteristika a) integrované bloky na období jednoho školního roku b) časový plán a podtémata Kočičkové a Sluníčkové třídy c) integrované bloky v ŠVP

11 a) integrované bloky na období jednoho školního roku 1. Vítej po prázdninách 2. Krásy a barvy podzimu 3. Kdyţ padá listí 4. Těšíme se na Jeţíška 5. Jede zima jede 6. Z pohádky do pohádky 7. Jak se rodí jaro 8. Svět kolem nás 9. Rozkvetlá je naše zem 10. Vítej léto b) časový plán integrovaných bloků TVP třída Kočičková Září - Vítej po prázdninách Já a moji kamarádi Jak na čistotu a zdraví Podzim přichází Říjen - Krásy a barvy podzimu Práce na poli Les a jeho ochrana Pouštíme draka Podzimní dívání s kamarády Listopad - Kdyţ padá listí Koulelo se koulelo Co je strava naše V zdravém těle zdravý duch Den a noc orientace v čase Prosinec - Těšíme se na Jeţíška Přijde k nám Mikuláš Od adventu k Vánocům Vánoce jsou tady Leden - Únor - Jede zima jede Vzpomínáme na Vánoce Zimní sporty a radovánky Zvířátka v zimě Kdo ukoulí větší kouli Z pohádky do pohádky Zvířátka v pohádkách Hrdinové nejznámějších pohádek

12 Březen - Duben - Květen - Červen - Haló pane Karnevale Jak se rodí jaro Zimo, zimo táhni pryč Moje nejoblíbenější kníţka Jaro v přírodě Dodrţujeme tradice, malujeme kraslice, pálíme čarodějnice Svět kolem nás Jezdíme, létáme, plaveme Jarní probuzení Zvířátka a jejich mláďátka Den Země projektové vyučování Rozkvetlá je naše zem Maminka má svátek Brouček tam a brouček tady, hemţíme se dohromady Mámo, táto, já jsem tady Vítej léto Slunce svítí pro všechny děti Na louce a u vody Hurá na třešně a na jahody Pojedeme do ZOO? třída Sluníčková Září - Vítej po prázdninách Já a moji kamarádi Jak na čistotu a zdraví Podzim přichází Říjen - Krásy a barvy podzimu Práce na poli Les a jeho ochrana Pouštíme draka Podzimní dívání s kamarády Listopad - Kdyţ padá listí Barevný podzim (počasí) Jak na čistotu a zdraví Co si oblékáme a obouváme Přijde k nám Mikuláš Prosinec - Těšíme se na Jeţíška Rozsvícení stromu u MŠ Moje vánoční přání Vánoce, Vánoce přicházejí Leden - Jede zima jede Jak jsem proţil Vánoce Zimní sporty a radovánky

13 Zvířata a ptáci v zimě Únor - Z pohádky do pohádky Byl jednou jeden král Zvířátka v pohádkách Karneval Březen - Duben - Květen - Jak se rodí jaro Kalendář počasí Domácí zvířata a mláďata Vynášení Moreny Svět kolem nás Velikonoce, barevný týden Nasedat a jedeme Naše rodina Rozkvetlá je naše zem Maminka má svátek Co kdo dělá, čím budu Těšíme se na pouť Všechno kvete, krásně voní Týden dětské radosti Červen - Vítej léto Léto v zahrádce Léto u rybníka a řeky Těšíme se na prázdniny Pojedeme do ZOO? c) integrované bloky v ŠVP Září vítej po prázdninách Charakteristika Tématický blok pro adaptační období. Budeme se vzájemně poznávat, znát jména kamarádů. Seznámíme se s pravidly společenského souţití v MŠ, poznáme prostředí školy a její okolí, paní učitelky. Dílčí vzdělávací cíle: o o o o o osvojení si přiměřených praktických dovedností rozvoj komunikativních dovedností, získání citové samostatnosti seznamování se s pravidly chování k druhému rozvoj dovedností pro navazování vztahů k druhým lidem poznávání pravidel společenského souţití a jejich spoluvytváření

14 Metody a formy práce aktivity, které podporují sbliţování dětí, námětové hry, kdy se děti učí respektovat jeden druhého, pravidla společné hry, být k sobě ohleduplný, kamarádský učit se jednoduchým pracovním a sebeobluţným činnostem budou nám pomáhat loutky a maňásky, promítání pohádek, příběhů, četba při přibliţování a přirovnávání lidských vlastností a chování manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, hračkami tvořivé hry nejen s moderními stavebnicemi, ale rozvíjení fantazie při hrách s přírodním materiálem společné rozhovory, vyprávění záţitků z prázdnin spontánní hry, činnosti zajišťující spokojenost, radost Kompetence: odloučit se na určitou dobu od rodičů,blízkých, být aktivní,navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno, překonat stud, respektovat ho začlenit se do třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, adaptovat se na ţivot ve školce zvládat jednoduchou sebeobsluhu, úklidové práce Říjen krásy a barvy podzimu Charakteristika V tomto období si budeme všímat změn v přírodě, sledovat, co všechno musí lidé udělat na poli a na zahradě neţ se vše připraví k odpočinku. Dozvíme se, jaké ovoce se češe, jakým způsobem, jak voní a jak ho poznáme a jak se zpracovává. Zavítáme do lesa všímáme si plodů, všímáme si proměn v lese. Dílčí vzdělávací cíle: o rozvoj a vyuţívání všech smyslů o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj tvořivosti a estetického vnímání o osvojení si základních poznatků o místě, ve kterém dítě ţije o získání poznatků o pracovních činnostech rozvoj komunikativních dovedností Metody a formy práce vyuţití především pobytu venku na školní zahradě, v lese k proţitkovému učení / barvy, změny v počasí a přírodě, tvary,posloupnosti / tvořivé činnosti z přírodnin, sbírka ovoce zeleniny hry námětové poznávání všemi smysly ( chutě, vůně, barvy, tvary ) slovní hádanky artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry,

15 Kompetence: poznávat své tělo části těla, některé orgány, rozlišovat co prospívá, škodí být citlivý ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě všímat si změn a dění v přírodě, vyuţívat ji, ale i chránit, vnímat, ţe je svět pestrý, má svůj řád Listopad kdyţ padá listí Charakteristika Sledujeme, jaký vliv má počasí na svět a na člověka, jak se chráníme před nepohodou, co znamená být zdravý a jak funguje naše tělo při práci. Poznáváme charakteristické znaky podzimu a počasí. Seznámíme se s časovými pojmy a vyzkoušíme si některé jednoduché pracovní činnosti. Sledujeme přípravy přírody na zimní spánek. Těšíme se na zimní svátky. Dílčí vzdělávací cíle: o uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví o rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních i produktivních (vnímání, naslouchání, výslovnost) o rozvoj paměti a pozornosti o rozvoj pohybových schopností a zdokonalování pohybových dovedností o rozvoj kooperativních dovedností metody a formy práce spontánní hry, experimentování, zkoumání, pokusy, pozorování změn v přírodě hry námětové činnosti zaměřené k vytváření, chápání pojmů (vysvětlování, objasňování) recitace básní, zpěv písní smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu činnosti relaxační a odpočinkové Kompetence: orientovat se v řádu a dění v prostředí, ve kterém dítě ţije vnímat problémové situace jako samozřejmou součást ţivota komunikovat bez zábran a ostychu v běţných situacích s dětmi i dospělými

16 uţívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření myšlenek, pocitů a názorů umět se adaptovat na prostředí a jeho běţné proměny Prosinec těšíme se na Jeţíška Charakteristika Seznámíme se se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímáme atmosféru v obci, všímáme si výzdoby, chování lidí. Upečeme si cukroví, přivítáme Mikuláše písničkou a básničkou, poznáme a naučíme se vánoční koledy a písně, které zazpíváme i na besídce v MŠ. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice přichází. Dílčí vzdělávací cíle: o o o o o rozvíjet svůj kultivovaný projev, vyuţívat tvořivosti vytvářet si prosociální postoje poznávat jiné obyčeje vytvářet si povědomí o mezilidských hodnotách rozvíjet si estetické cítění metody a formy práce přednes, recitace, dramatizace, zpěv příprava a realizace vystoupení na Vánoční svátky práce s literárními texty, s obrazovým materiálem,vyuţívání encyklopedií a dalších médií Výtvarné, pracovní, tvořivé, estetické činnosti Proţívání svátků Kompetence: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem, vyjadřovat své proţitky pomocí hudby a zpěvu rozvíjet schopnosti ţít ve společnosti lidí, přizpůsobit se společnému programu / proţívat vánoční atmosféru/ aktivně si všímat, co se kolem děje, poznávat, ţe se můţe mnohému naučit, raduje se z toho, co dokáţe

17 samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, slovně reagovat a vést smysluplný dialog Leden jede zima, jede Charakteristika Vítáme nový rok.dozvíme se o zimních sportech a radovánkách,co vše se dá ze sněhu vytvářet a co sám vytváří v přírodě mráz. Jak se ţije volně ţijícím zvířatům a jak jim mohou lidé pomoci. Jakým činnostem se věnují lidé a jak se děti učí ve škole, kam půjdou předškolní děti k zápisu do 1. třídy. Dílčí vzdělávací cíle: o rozvíjet si fyzickou a psychickou zdatnost o upevňovat si vztah k přírodě a úctu k ţivotu ve všech jeho formách o utvářet si základní kulturně společenské postoje o vytvářet si pozitivní postoje k intelektuálním činnostem a vzdělávání o rozvoj různých forem sdělení, verbálních i neverbálních Metody a formy práce hry na sněhu, otuţování - příleţitost a činnosti, které vedou k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých ţivotních návyků vyuţití encyklopedií, pracovních listů, grafická cvičení upevňování vyjadřovacích schopností / posezení nad knihou, komunitní krouţky, individ. práce/ práce s kníţkou, s obrázky jazykové hry, cvičení zrakové sluchové diferenciace pomocí různých kognitivních činností Kompetence: rozvoj komunikativních dovedností, kultivovaného projevu umět vyprávět pohádku, příběh, říkadla, popsat skutečnou situaci, utvořit rýmy, rozlišovat začáteční a konečné hlásky, poznat napsané své jméno rozvíjet paměť, pozornost, učit se krátké texty, vyuţívat při dramatizaci postupně své činnosti a hry se učit plánovat,organizovat,vyhodnocovat Rozvíjet fyzickou zdatnost (pobyt na sněhu, ledu) Zpřesňovat si početní představy, uţívat číselných a matematických pojmů Průběţně si zvyšovat slovní zásobu

18 Únor z pohádky do pohádky Charakteristika Poznáme nekonečný svět pohádek ve vyprávění, četbě, písni, dramatizaci. Budeme tančit a zpívat, hrát různé hry, soutěţit, bavit se, zaţijeme legraci. Společně s rodiči si zhotovíme masku na karneval v mateřské škole. Při zhotovování kostýmů pohádkových bytostí si budeme všímat rozdílů mezi tělem lidským a zvířecím. Dílčí vzdělávací cíle: o získávat zkušenosti a dovednosti pracovními činnostmi o rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti o vytvářet si povědomí o prospěšnosti spolupráce /rodiče MŠ/ o rozvíjet estetické cítění, všímat si rozdílnosti o umět svůj pocit a náladu vyjádřit slovně i pohybem o získávat pocit sounáleţitosti Metody a formy práce tvůrčí činnosti, dramatické, hudební, hudebně- pohybové, které podněcují tvořivost, nápaditost, estetické vnímání spolu i s rodiči práce s knihou, obrázky dramatizace, poslech pohádek třídění obrázků podle děje tvořivé pracovní činnosti ( pouţití různého materiálu) hry na sněhu Kompetence: proţívat, esteticky vnímat zimu, přírodu rozvíjet dovednosti potřebné k efektivnímu učení dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla vyjadřovat se k proţitým situacím a sdělovat své proţitky váţit si práce své i druhých uvědomovat si práva svá i druhých

19 Březen jak se rodí jaro Charakteristika Všímáme si změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara, vyhledáváme a dozvídáme se o prvních květinách, které se ještě skrývají pod sněhem. Počasí nám ukazuje příchod jara a proto vyhodíme paní Zimu pryč Začínají se rodit mláďátka zvířátkům. Příroda se probouzí ze zimního spánku. Máme ale také čas na knihu. Uspořádáme si výstavku z nejoblíbenějších kníţek. Dílčí vzdělávací cíle: o rozvíjet si povědomí o přirozených změnách v přírodě o svým jednáním v rámci svých moţností přispívat k ochraně ţivotního prostředí o poznávání sebe sama,rozvoj pozitivnich citů ve vztahu k soběpoznávání metody a formy práce spontánní hry, konstruktivní činnosti zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová) prohlíţení a čtení kníţek tvořivé výtvarné a pracovní činnosti kognitivní činnosti Kompetence: být citlivý ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové proţitky v rodinném i cizím prostředí dodrţovat dohodnutá pravidla, vzájemné souţití, chování doma, v MŠ koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou pojmenovávat většinu toho, čím je obklopeno učit se popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) Duben svět kolem nás Charakteristika Seznámíme se s dubnovými pranostikami, všímáme si počasí, uskutečňujeme výlety do přírody a pozorujeme její proměny. Připravujeme se na svátky jara, poznáváme další zvyky a učíme se velikonoční říkadla, malujeme vajíčka. Oslavujeme Den Země. Poznáváme naší planetu. Učíme se chránit přírodu, pečovat o ţivotní prostředí, třídit odpad. Dílčí vzdělávací cíle: o vytvářet si správné postoje ke zdravému ţivotnímu stylu

20 o zdokonalovat se v pracovních činnostech o osvojit si základní poznatky o kultuře, umění a tradicích o všímat si zajímavostí ţivota v přírodě o vzbudit přirozenou zvídavost a zájem dítěte o poznání naší planety metody a formy práce spontánní hry, experimentování, zkoumání, pokusy, pozorování lupou smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu proţitkové hry si uţíváme venku v přírodě, v lese, na školní zahradě / pozorujeme hmyz, květiny, domácí zvířata věnujeme se ekologii šetříme vodu, neznečišťujeme přírodu, třídíme odpad, estetické činnosti (dekorace, jarní výzdoba) Kompetence: mít povědomí o významu ţivotního prostředí, pečovat o něj, starat se o rostliny, třídit odpad, všímat si změn v počasí i přírodě zachycovat a vyjadřovat skutečnost i své představy výtvarně / kreslit, malovat, modelovat, tvoření z papíru, z přírodnin i z netradičního materiálu../ učit se ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku chápat, ţe vyhýbat se problémům nevede k cíli Květen rozkvetlá je naše zem Charakteristika Vyprávíme si o našich nejbliţších, snaţíme se pojmenovat členy rodiny i širší, vysvětlíme si některé pojmy jako je domov. Poznáváme co kdo dělá a čím bych asi chtěl být aţ budu velký.vyrobíme si dárek pro maminky k svátku a těšíme se na besídku pro maminky. Jaro je uţ v plném proudu. Pozor však na bezpečnost v silničním provozu Dílčí vzdělávací cíle: o osvojit si věku přiměřených praktických dovedností o vytvářet si prosociální postoje a chování k ostatním lidem o umět projevit své city, mravní chování, morální hodnoty o rozvíjet si matematické představy, umět porovnávat metody a formy práce sportujeme sportovní soutěţe, pohybové hry, převáţná část činností probíhá venku vţdy s ohledem na počasí osvojujeme si pravidla bezpečnosti na silnici vycházky, výlety, jízda na koloběţkách, odráţedle exkurze

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.jednací 4/ 2009 MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více