Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014"

Transkript

1 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 9 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni: omluveni: Předsedající: neomluveni: Milan Ptáčník, Jan Turek František Bouček starosta obce 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Jaroslava Kohouta a zapisovatelem Milana Jirsáka. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov určuje ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Jaroslava Kohouta, zapisovatelem Milana Jirsáka. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 1/32 (k bodu 1) bylo Zastupitelstvem schváleno. 2. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny následující návrhy na doplnění: Návrh bodu č. 19: Hlasování: František Bouček Příspěvek majitelů nemovitostí připojení domovních rozvodů na kanalizaci pro: proti: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará 1

2 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne zdrželi se: nepřítomen: Usnesení č. 2/32 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. Návrh bodu č. 20: Hlasování: František Bouček Bezúplatné nabytí zastavěného pozemku parc. č. 1593/2 v k.ú. Mochov pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 3/32 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Schválení programu Čerpání rozpočtu k Úprava rozpočtu č. 4 na rok Úprava rozpočtu č. 1 na rok Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Žádost o udělení souhlasu s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ na školní rok Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ pro školní rok Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách Jednání Výboru pro strategický rozvoj obce Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 46/2 v k. ú. Mochov Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení Rozpočtový výhled obce Mochov na období Volba místostarosty obce Volba člena Finančního výboru Transparentní účet obce Příspěvek majitelů nemovitostí připojení domovních rozvodů na kanalizaci Bezúplatné nabytí zastavěného pozemku parc. č. 1593/2 v k.ú. Mochov Diskuze Hlasování: pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará 2

3 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne nepřítomen: Usnesení č. 4/32 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Čerpání rozpočtu k Přílohy: Příloha 1 Výkaz Fin 2 12 M sestavený k Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. 4. Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2013 Přílohy: Příloha 1 Úprava rozpočtu č. 4 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k Příjmy oproti úpravě rozpočtu č. 3 zvýšeny o ,- Kč. Výdaje oproti úpravě rozpočtu č. 3 sníženy o 1, ,- Kč. Zvýšené příjmy a snížené výdaje byly převedeny do rezervy kapitálových výdajů pro vyrovnání rozpočtu a to ve výši 37, ,- Kč. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 5/32 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 5. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2014 Přílohy: 3

4 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Příloha 1 Úprava rozpočtu č. 1 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V příjmech je zařazena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a upraveno financování tj. zůstatky na účtech k Ve výdajích je zohledněno rozšíření místního rozhlasu, územní plán a mimořádné události (krizové stavy civilní připravenosti). Rozpočet zůstává nadále vyrovnaný. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2014, která tvoří přílohu zápisu. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 6/32 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 6. Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Podklady: Podklad 1 - Smlouva o nájmu bytu ze dne Podklad 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Podklad 3 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Podklad 4 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Podklad 5 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Podklad 6 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Podklad 7 - Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Podklad 8 - Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Podklad 9 - Žádost nájemce o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce číslo 289/25 (byt), nacházející se ve 4. nadzemním podlaží, tj. 3. patře budovy v č.p. 289 stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov v ulici Pod Kostelem 289, Mochov. Návrh usnesení: 4

5 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Hlasování: Na základě dosavadní bezúhonnosti při plnění povinností spojených s nájmem schvaluje zastupitelstvo obce Mochov dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Sjednaná doba nájmu na dobu určitou se prodlužuje o šest měsíců od do pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 7/32 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. 7. Žádost o udělení souhlasu s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok Podklady: Podklad 1 Žádost MŠ Mochov o souhlas s konáním zápisu dětí do MŠ pro školní rok Č.j. 10/2014 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu s 34, 35 dále 165 odst. 2 písm. b) a 183 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění žádá ředitelka MŠ Mochov o písemný souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok v pondělí 5. května 2014 od 8.00 do hod. (ředitelna mateřské školy, případně od 9.30 hod. do hod. nová třída mateřské školy) a od do hod. (nová třída mateřské školy). Návrh usnesení: Diskuze: Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ v pondělí 5. května 2014 od 8.00 do hod. (ředitelna mateřské školy, případně od 9.30 hod. do hod. nová třída mateřské školy) a od do hod. (nová třída mateřské školy). Konání zápisu ředitelka mateřské školy oznámí veřejnosti nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (na úřední desce obce Mochov, na vyvěšením letáčků v MŠ, na OÚ, ve zdravotním středisku a ve zdejších obchodech). Zdeňka Jarošová zdá se jí, že je zbytečné udělat tak velký posun termínu zápisu František Bouček je to reakce na zkušenosti z loňského roku Zdeňka Jarošová přijměme tedy např. dvě děti podmínečně Ředitelka MŠ není možné přijmout dítě podmínečně 5

6 Hlasování: Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Zdeňka Jarošová Usnesení č. 8/32 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8. Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ na školní rok Podklady: Podklad 1 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mochov na školní rok Č.j. 11/2014 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Ředitelka MŠ Mochov předkládá k posouzení kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok Přijímání dětí do MŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 9/32 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 9. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ pro školní rok Podklady: Podklad 1 Žádost MŠ Mochov o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy MŠ pro školní rok Č.j. 12/2014 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: 6

7 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, žádá ředitelka MŠ Mochov o písemné povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov z 24 ( 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na 25 dětí ( 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění pro školní rok Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok výjimku z počtu dětí každé třídy mateřské školy Mochov, okres Praha východ z 24 na 25 dětí v souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 10/32 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 10. Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách 2014 Podklady: Podklad 1 Žádost MŠ Mochov o souhlas s přerušením provozu o letních prázdninách 2014 Č.j. 13/2014 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu s 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., žádá ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních prázdninách roku 2014 od pondělí do pátku Provoz mateřské školy ve dnech bude zachován. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov zadává ředitelce MŠ úkol zjistit zájem rodičů o umístění dětí v 1. červencovém týdnu (27. týden) a poslední dva srpnové týdny (34. a 35. týden). Rozhodnutí o 7

8 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Hlasování: přerušení provozu MŠ o letních prázdninách bude provedeno na příštím zasedání zastupitelstva. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 11/32 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno. 11. Jednání Výboru pro strategický rozvoj obce Podklady: neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Milan Jirsák předseda Výboru pro strategický rozvoj obce Text odůvodnění: Na jednání Výboru pro strategický rozvoj obce byli dne členové výboru seznámeni s aktuálním stavem přípravy územního plánu. Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s informací. 12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 46/2 v k. ú. Mochov Podklady: Podklad 1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Ing. Miroslav Böhm je pověřen společnosti Karel Vaníček Energo Final, která zajišťuje přípravu stavby pro ČEZ Distribuce, a.s. k jednání o zřízení věcných břemen k pozemkům dotčených stavbou Mochov, Pod Kostelem knn č.p. 46/2. Projekt řeší připojení nového odběrného místa pro napojení čerpací stanice budované IV. etapy kanalizace Mochov na pozemku parc.č. 46/2 v k.ú. Mochov. Stávající NN kabel bude přerušen naspojkován a zasmyčkován v nové pojistkové skříni umístěné na pozemku parc.č. 46/2. Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 46/2 v k.ú. Mochov, který je ve vlastnictví obce Mochov. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, která se týká pozemku parc. č. 46/2, který je ve vlastnictví obce Mochov a 8

9 Hlasování: Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za podmínky finanční náhrady za zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti ve výši 5.000,- Kč. pro: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nepřítomen: Usnesení č. 12/32 (k bodu 12) bylo Zastupitelstvem schváleno. 13. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č Podklady: Podklad 1 Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Pozemek parc. č v k. ú. Mochov (ulice Na Zátiší) je ve vlastnictví soukromé osoby. Z důvodu právě probíhající stavby Splašková kanalizace Mochov IV. a V. etapa by bylo vhodné tento pozemek odkoupit tak, aby byla zajištěna příležitost k vybudování kanalizačního řadu v ulici Na Zátiší a zajištěna tak možnost napojení nemovitostí v této ulici na kanalizační řad. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Kupní smlouvou o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č v k.ú. Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za kupní cenu ve výši ,- Kč. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 13/32 (k bodu 13) bylo Zastupitelstvem schváleno. 14. Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení Podklady: Podklad 1 - Žádosti o dotace Termín podání návrhu bodu programu: 9

10 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Předkladatel: Vlastimila Stará předsedkyně Kulturního a sociálního výboru Text odůvodnění: Žádosti o dotace pro rok 2014 byly projednány, tak jako minulý rok individuálně, s přihlédnutím k potřebě jednotlivých organizací a k veřejné prospěšnosti pro občany obce. Veškeré akce, na které se čerpají finanční prostředky z dotací, jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií a nabízejí a podporují zájmovou činnost organizovanou ve spolcích. TJ Sokol Mochov Největší organizace v obci. TJ Sokol Mochov má oddíl kopané, ledního hokeje, nohejbalu a oddíl sportovní všestrannosti. Rozpis nákladů na akce je rozepsán v žádosti. Zatím navrhujeme dotaci ,- Kč. K žádosti o mimořádnou dotaci na výstavbu zdi a oplocení oddělující pozemek TJSM a Obce Mochov od pozemku manželů Z. ve výši ,- Kč se zatím, jako výbor vyjádřit nemůžeme. Bude nutná nová schůze výboru s předsedou TJ Sokol a se starostou obce, kde bude předložena podrobná dokumentace ke stavbě, svolení sousedících vlastníků pozemků a další dokumenty i ústní vyjádření. Teprve s podrobným popisem a důvody ke stavbě je možné Zastupitelstvu předložit návrh dotace. Rybářský spolek Mochovská vydra Stará se mnoho let o čistotu rybníka a okolí, letos plánují dokončení opravy na jezu a březích poničených loňskou povodní. Pro upřesnění majetkových vztahů: majitelem rybníku je p. Tichý, se kterým má spolek nájemní smlouvu vždy na rok. Ve smlouvě je zakotvena veškerá technická činnost a údržba rybníku spojená s provozováním rybářského sportu, řádná platba nájmu a zemědělské daně z plochy. Žádost snížena o 5.000,- Kč v položce č. 4 na brigádní činnost. Návrh je ,- Kč. Myslivecké sdružení Mochov Stejně jako v minulých letech ochrana zeleně v katastru obce, zazvěřování a dokrmování spolu s potravinovými medicinálními doplňky. Vzhledem k tomu, že požadovaná dotace není stanovená ze strany sdružení, navrhuje výbor ponechat dotaci ve stejné výši jako v minulém roce ,- Kč. Zákl. org. ČČK Mochov Téměř všechny akce jsou koncipovány pro všechny občany od dětí po seniory. Některé akce jsou již pravidelné, navazují na sebe a všechny jsou rozepsány i s časovým horizontem v žádosti. V minulém roce nebyly finanční prostředky vyčerpány, proto výbor snižuje žádost o dotaci na ,- Kč. Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov Žádost o dotaci doplňuje vedoucí SRPŠ dopisem, že za minulý rok se uspořádalo 16 akcí, kterých se účastnilo průměrně 18 dětí s rodiči na akci. Fotografie a popis činností jsou vystaveny na internetových stránkách MŠ Mochov a ve Zpravodaji. Z dobrovolných příspěvků se průměrně vybere na akci 180,- Kč. Podrobný plán akcí je uveden v žádosti. Za minulý rok finanční prostředky nebyly vyčerpány, a proto SRPŠ žádá o příspěvek na akce ve výši ,- Kč. Kynologická organizace Mochov 10

11 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne I přes opakované náborové články a akce psovodů v několika posledních letech se stále nedaří kynologům zvětšit členskou základnu a z řad občanů zatím o tuto činnost není zájem. Projednáno s organizací a doporučeno postarat se o lepší propagaci své práce se psy, jak na internetových stránkách obce, tak na vývěsní tabuli vedle OÚ, lépe prezentovat činnost formou plakátů a dalších upoutávek na soutěže a další akce. Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce a žádost snížit z ,- Kč na 5.000,- Kč. Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice Členy organizace je stále 14 občanů z Mochova. Peníze z dotace jsou používány na sportovní, rehabilitační, společenské a kulturní akce zdravotně postižených osob. V přiloženém dopise organizace děkuje za dotaci v minulém roce a žádá o finanční příspěvek na rok 2014 dle uvážení. Zpráva o činnosti organizace bude Zastupitelstvu obce Mochov předána po výroční schůzi v dubnu Výbor navrhuje stejnou výši dotace jako v minulém roce 8.000,- Kč. Církev Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce ,- Kč na osvětlení kostela ve večerních hodinách a na prodloužení doby osvětlení v době adventu a o Vánocích. Polabský motoráček 2014 Vláček, o který je v letních měsících velký zájem je společným projektem Klubu železničních cestovatelů, občanského sdružení KŽC Doprava, KŽC s.r.o. Středočeského kraje a přilehlých měst a obcí ležících na trase vlaku. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce k posílení turistického a kulturního dění v obci navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce 5.000,- Kč. Návrh usnesení: Hlasování: Na návrh Kulturního a sociálního výboru schvaluje Zastupitelstvo obce Mochov v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnout dotace pro rok 2014 v této výši: TJ Sokol Mochov ,- Kč, Rybářský spolek Mochovská vydra ,- Kč, Myslivecké sdružení Mochov ,- Kč, ZO ČČK Mochov ,- Kč, Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov ,- Kč, Základní kynologická organizace Mochov 5.000,- Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice 8.000,- Kč, Církev osvětlení kostela ,- Kč, Polabský motoráček ,- Kč. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Zdeňka Jarošová Usnesení č. 14/32 (k bodu 14) bylo Zastupitelstvem schváleno. 15. Rozpočtový výhled obce Mochov na období Podklady: Podklad 1 Rozpočtový výhled obce Mochov na období Termín podání návrhu bodu programu:

12 Předkladatel: Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se sestavuje rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtovým výhledem obce Mochov na období a schvaluje jej v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 15/32 (k bodu 15) bylo Zastupitelstvem schváleno. 16. Volba místostarosty obce Podklady: neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Diskuze: V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí zastupitelstvo obce z řad členů zastupitelstva místostarostu. Na funkci místostarosty navrhuji pana Jana Turka. Ladislav Marek návrh na místostarostu Jan Rangl Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Jana Ragla. pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák Zora Chocholoušová 12

13 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Usnesení č. 16/32 (k bodu 16) bylo Zastupitelstvem schváleno. 17. Volba člena Finančního výboru Podklady: neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Jitka Frydrychová předsedkyně Finančního výboru Text odůvodnění: Dle 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů je Finanční výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů Finančního výboru pod 3 navrhuji na funkci člena Finančního výboru pana Libora Bezuchu. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem Finančního výboru pana Libora Bezuchu. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Milan Jirsák Usnesení č. 17/32 (k bodu 17) bylo Zastupitelstvem schváleno. 18. Transparentní účet obce Podklady: neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Milan Jirsák předseda Výboru pro strategický rozvoj obce Text odůvodnění: Podstatou transparentního účtu obce je zprůhlednění jejího hospodaření. Kdokoli s přístupem k internetu může kdykoliv vidět, za co obec utrácí a kolik. Takovýchto účtů jsou již v ČR založeny tisíce z neziskového a veřejného sektoru včetně obcí. A protože obec Mochov nemá důvod něco ve svém hospodaření skrývat, bylo by vhodné a praktické takovýto účet založit. Například Komerční banka zařadila do nabídky službu Transparentní účet. Novinka z března 2013 umožňuje klientům zveřejnit na internetových stránkách KB náhled účetních transakcí realizovaných na jejich bankovním účtu. O službu může požádat jakýkoli klient Komerční banky bez ohledu na typ účtu, a to zcela zdarma. 13

14 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Službu Transparentní účet lze zřídit k jakémukoli běžnému, spořícímu nebo termínovanému účtu vedenému v Komerční bance. Ve veřejném přehledu na stránkách se zobrazí všechny transakce na daném účtu od data, kdy klient o tuto službu požádá viz podrobně Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje zavedení služby Transparentní účet obce a ukládá starostovi zajistit tuto službu nejpozději do pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout Zora Chocholoušová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Usnesení č. 18/32 (k bodu 18) nebylo Zastupitelstvem schváleno. 19. Příspěvek majitelů nemovitostí připojení domovních rozvodů na kanalizaci Podklady: Neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na veřejné schůzi dne byli majitelé nemovitostí informováni o výběru příspěvku za připojení domovních rozvodů na kanalizaci. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje výši finančního příspěvku majitelů nemovitostí na připojení domovních rozvodů rodinných domů a bytových jednotek na kanalizaci ve výši 6.000,- Kč. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 19/32 (k bodu 19) bylo Zastupitelstvem schváleno. 20. Bezúplatné nabytí zastavěného pozemku parc. č. 1593/2 v k.ú. Mochov Podklady: 14

15 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V současné době jsou zajišťovány inženýrské činnosti související se stavbou Mochov Přechod pro chodce v ul. Poděbradská Na Sádkách. Pro zdárný průběh akce bude nezbytné získat část pozemku parc.č. 1593/2 v k.ú. Mochov, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného pozemku parc. č. 1593/2 v k. ú. Mochov v rozsahu cca 80 m², který bude zastavěn chodníkem k přechodu pro chodce ulice Poděbradská, Mochov. pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará nepřítomen: Usnesení č. 20/32 (k bodu 19) bylo Zastupitelstvem schváleno. 21. Diskuze František Bouček na dotazy občanů vysvětlil způsob řešení dopravních značek v obci. Vedení obce se touto problematikou zabývá a připravuje komplexní řešení. Zdeňka Jarošová vyzvala starostu pana Boučka k odstoupení z funkce starosty Mochova a uvedla několik následujících důvodů: Základním předpokladem pro výkon funkce starosty je respektovat výsledek demokratických voleb, z nichž zastupitelé vzejdou. Odmítáním spolupráce, odmítáním poskytování kompletních informací souvisejících s výkonem funkce a v neposlední řadě neslušným chováním vůči mé osobě i dalším zastupitelům uskupení Volba pro Mochov, uvedený předpoklad z mého pohledu nesplňujete. Za elementární považuji povinnost zastupitele sloužit veřejnému zájmu a vyvarovat se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu. Minimálně i v této oblasti, domnívám se, zůstalo z vaší strany nevysvětleno hned několik záležitostí. Pro příklad uvádím výběrové řízení na přístavbu mateřské školy, kde jste se jako tehdejší zastupitel obce účastnil veřejné soutěže zadávané obcí, následně zakázku vyhrál. Některé z doručených nabídek v rámci daného výběrového řízení, jejichž zákonem stanovená povaha musí být konkurenční, jevily až zarážející známky podobnosti s Vámi dodanou nabídkou. Dalším příkladem byl Váš postup při zadání kácení dřevin v obci, kde v položkovém rozpočtu byly vyčísleny práce, ale tržní hodnotou vytěženého palivového dřeva se rozpočet nezabýval. V důsledku tedy obec zaplatila za skácení dřevin a dále přišla o možný příjem z prodeje vytěženého dřeva, které skončilo neznámo kde. O zadaném a vypracovaném dendrologickém posudku, který akci předcházel, jsme se rovněž dozvěděli ex post. 15

16 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Jitka Frydrychová kdo z nás udělal tolik práce, jako František Bouček? Finanční výbor dělal kontrolu financování výstavby dětského hřiště a žádal o totéž i Kontrolní výbor. Tato kontrola však nebyla provedena. Milan Jirsák přečetl a předal svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci předsedy a člena Výboru pro strategický rozvoj obce. Odůvodnění jeho rezignace: Po rezignaci bývalého starosty pana Ladislava Marka dne byl podle předem tajně připraveného scénáře okamžitě zvolen starostou pan František Bouček převahou hlasů zastupitelů za Náš Mochov. Po celou dobu tohoto volebního období byl postoj pana Františka Boučka velmi konfrontační. Trvale odmítal spolupráci se zastupiteli Volba pro Mochov a neustále narušoval práci těchto zastupitelů. Toto jeho chování bylo po celou dobu alespoň částečně eliminováno bývalým starostou panem Ladislavem Markem. Postoj pana Marka, na rozdíl od pana Boučka, tak pomohl tomu, že nebyla zahájena stavba obří paroplynové elektrárny (což bylo hlavním bodem programu zastupitelů za Volbu pro Mochov). Jednání zastupitelstva probíhala v relativně kultivovaném duchu podle jednacího řádu, pouze arogantní výstupy pana Františka Boučka tato jednání narušovala. Z předchozího textu jasně vyplývá, že nemohu být dále zastupitelem obce Mochov pod vedením pana Františka Boučka, který má naprosto odlišný názor na to, jak by mělo a mohlo zastupitelstvo spolupracovat ve prospěch všech občanů Mochova. Tam, kde nerozhodují argumenty a věcná diskuze hledající nejlepší řešení, ale převažuje jen prázdná póza, je to zbytečná ztráta času. František Bouček reakce na předchozí: je to vidět, za kým je práce. Nejen zastupitelé z kandidátky pana Boučka hlasovali pro jeho zvolení. Souhlasí s tím, že má naprosto jinou představu o tom, jak mají zastupitelé pracovat pro obec, než jak pracují někteří ze zastupitelů, speciálně ze strany zastupitelů Volba pro Mochov. Jejich veškeré návrhy byly ve formě papírů, ale žádná fyzická práce. Milan Jirsák z důvodu omluvené nepřítomnosti zastupitele Milana Ptáčníka přečetl a předal starostovi obce rezignaci Milana Ptáčníka ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov. Odůvodnění jeho rezignace: Zásadně nesouhlasím s procesem volby starosty a místostarosty obce na zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo při utajení rezignace starosty a zamezení možnosti projednání volby, kandidátů a postupu. Starosta a místostarosta obce tak podle mého názoru zpochybňují demokratické principy, kdy ignorují pozici 4 z 11 zastupitelů. Zároveň nesouhlasím s tím, aby obec Mochov, byla nadále vedena panem Františkem Boučkem, jehož vystupování považuji za arogantní a vyjadřuji obavy z dostatečné profesní odbornosti starosty k vedení obce. Sám starosta obce na zasedání zastupitelstva uvedl, že bylo v jeho zájmu, aby 4 z 11 zastupitelů o připravované volbě starosty a místostarosty nevěděli. Vladimír Racek předal starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Ilona Lišková předala starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Zdeňka Jarošová z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Marie Šteflové odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele a dále rezignaci na členku Kulturního a sociálního výboru. Zdeňka Jarošová z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Jana Kerbera odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. 16

17 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Zdeňka Jarošová přečetla a předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignovala na funkci člena Kontrolního výboru a člena Výboru pro strategický rozvoj obce. Odůvodnění její rezignace: Od počátku funkčního období mi není umožněno vykonávat řádně mandát zastupitele. Přítomnost nás opozičních zastupitelů Volba pro Mochov a náš podíl na správě a vedení obce měl být zřejmě od počátku zcela symbolický. Převážná většina našich odůvodněných návrhů byla z principu zamítnuta. Na zásadních rozhodnutích veřejného zájmu, u klíčových záležitostí obce, zejména v oblasti výstavby a rozdělování veřejných prostředků, trvale v obci chybí buď jasná transparentní pravidla či konstruktivní diskuze o tématu. Na dotazy spojené s investičními akcemi není vedení obce mnohdy schopno jasně odpovědět, nereaguje. Pokud jsme se snad o akci dozvěděli v předstihu, možnou věcnou diskuzi na dané téma nezřídka nahradily jen hrubé slovní útoky zejména p. Boučka, adresované některému z opozičních zastupitelů. Neúplné informace o připravovaných záměrech, jejich realizaci, absence odpovídajících podkladů a finančního rámce akcí, nejsou z mého pohledu vizitkou dobrého hospodáře a obec jen poškozují. Zjištění iniciativních, poradních orgánů obce výborů, zdá se, nikoho ve vedení obce nezajímá. A to i v případech, které dle dostupné dokumentace, nesou znaky nevýhodného nakládání s majetkem, finančními prostředky obce. Za vrchol neetického chování považuji průběh volby starosty konané dne Autoritářský krátkozraký postoj zcela popírá základní principy demokratického fungování samosprávy. Neochota spolupracovat dokazuje pohrdavý postoj k výsledku řádných voleb a potažmo i postoji a názoru všech voličů uskupení Volby pro Mochov. Nově zvolený starosta F. Bouček je s ohledem na výše uvedené z mého pohledu pro tuto funkci nevhodný stran morálních a profesních předpokladů. Zora Chocholoušová předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci člena Kulturního a sociálního výboru. František Bouček vyjádřil se takto: Z časových důvodů a z důvodu obsáhlosti účelově smyšlených argumentací uváděných v rezignacích na funkce zastupitelů Z. Jarošové, M. Ptáčníka a M. Jirsáka se následně vyjádřím písemně. František Bouček odpověď na dotaz občana, jak to bude se zastupitelstvem dál: Dál se bude v zastupitelstvu pokračovat o 6 členech, možná v 7, pan Turek není přítomen, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dovolí se členové výborů, kterými nemusí být zastupitelé. 17

18 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Zápis vyhotoven dne: Zapsal: Milan Jirsák: Ověřovatelé zápisu: Jitka Frydrychová: Jaroslav Kohout: Starosta obce: František Bouček:

19

20

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3 Z výstavy Kuchyně našich babiček Úvodní slovo starosty...2 Zápis ze Zastupitestva...3 Zprávy z Obecního úřadu... 12 Naši jubilanti... 13 Zprávy zastupitelů...

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více