ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání, v pzdějším znějí a Vyhlášku MŠMT č. 14, předšklním vzdělávání ve znění pzdějších nvel. I. Prvz mateřské škly a vnitřní režim 1. Prvz mateřské škly je celdenní d 6.30 d hdin. 2. Prvz mateřské škly bývá v měsíci červenci a srpnu zpravidla na pět až šest týdnů přerušen. Infrmaci mezení neb přerušení zveřejní ředitelka mateřské škly na přístupném místě ve škle nejméně 2 měsíce předem. Zárveň zveřejní výsledky prjednání mžnsti a pdmínek předšklníh vzdělávání dětí v jiných mateřských šklách v klí s řediteli těcht mateřských škl, případně také infrmaci mžnstech a pdmínkách zajištění péče děti v suladu se záknem č. 455/1991 Sb., živnstenském pdnikání, ve znění pzdějších předpisů, v dbě mezení neb přerušení prvzu. 3. D mateřské škly jsu přijímány děti zpravidla d 3 let. Termín a dbu pdání žádsti přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání stanví ředitelka škly. Bývá převážně d únra d května předcházejícíh šklníh rku, pr který bude dítě d mateřské škly zapsán. O termínech zápisu je veřejnst infrmvána prstřednictvím plakátů, místním rzhlasem, místním zpravdajem - Lhteckými nvinkami, webvými stránkami škly. 4. Ředitelka škly rzhduje přijetí dítěte d mateřské škly, ppřípadě stanvení zkušebníh pbytu dítěte

2 5. Dítě může být přijat k předšklnímu vzdělávání i v průběhu rku, dvlují-li t finanční pdmínky a určená kapacita škly. 6. O přijetí dítěte se zdravtním pstižením rzhdne ředitelka mateřské škly na základě písemnéh vyjádření šklskéh pradenskéh zařízení, ppřípadě také registrujícíh praktickéh lékaře pr děti a drst. 7. Ředitelka škly může uknčit dcházku dítěte d mateřské škly, a t p předchzím písemném upzrnění zástupce dítěte, jestliže: a. se dítě bez mluvy záknnéh zástupce nepřetržitě neúčastní předšklníh vzdělávání p dbu delší než 2 týdny, b. záknný zástupce závažným způsbem pakvaně narušuje prvz mateřské škly, c. uknčení dpručí v průběhu zkušebníh pbytu dítěte lékař neb šklské pradenské zařízení, d. záknný zástupce pakvaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škle neb úplatu za šklní stravvání ve stanveném termínu a nedhdne s ředitelku škly jiný termín úhrady. 8. Dítě v mateřské škle ptřebuje: bačkry, pyžam, celé náhradní blečení, sprtvní blečení na šklní zahradu, dle ptřeby pláštěnku a hlínky. 9. Při přijetí dítěte d mateřské škly stanví ředitelka p dhdě se záknným zástupcem dítěte rzsah a způsb stravvání. 10. Je-li dítě v dbě pdávání jídla přítmn v mateřské škle, stravuje se vždy. Organizace a rzsah stravvání se řídí Řádem šklní jídelny viz přílha č Platby v mateřské škle: Úplata za předšklní vzdělávání - je pr rdiče pvinná a pakvané neuhrazení je pvažván za závažné prušení prvzu mateřské škly a v knečném důsledku může být důvdem pr uknčení dcházky dítěte d mateřské škly (zákn č. 561/2004 Sb., v pzdějším znění, šklský zákn, 35 dst. 1 d) viz přílha č. 2 Úplata za stravvání řídí se Řádem šklní jídelny - viz přílha č Mateřská škla pracuje v suladu s Rámcvým vzdělávacím prgramem pr předšklní vzdělávání (vydal Výzkumný ústav pedaggický Praha 2006) 13. Uspřádání dne v mateřské škle má svůj rganizační řád, který je natlik flexibilní, aby mhl reagvat na aktuální změny či aktuálně změněné ptřeby dětí.- viz přílha č. 4

3 II. Práva a pvinnsti dětí a jejich záknných zástupců v mateřské škle, vztahy dětí, záknných zástupců a pedaggických pracvníků škly 1. Děti se přijímají d mateřské škly d 6.30 d 8.30 hdin. Pkud se rdiče dmluví s učitelku, lze přivádět dítě dle ptřeby rdiny. Budva mateřské škly se v 8.30 hdin z bezpečnstních důvdů uzamyká. Prsíme rdiče, aby zvnili. 2. D mateřské škly patří puze dítě zdravé, učitelky mají mžnst v zájmu zachvání zdraví statních dětí dítě s nachlazením či jinými prjevy nemcnění nepřijmut neb si případně vyžádat ptvrzení lékaře aktuálním zdravtním stavu dítěte. 3. Při příznacích nemcnění dítěte v dbě pbytu v mateřské škle (teplta, zvracení, blesti břicha) jsu rdiče telefnicky infrmváni a vyzváni k zajištění další zdravtní péče dítě. 4. Léky se dítěti v mateřské škle nepdávají, puze výjimečně na základě dhdy s učitelku, a t na její zdpvědnst. 5. V případě výskytu pedikulózy (vši dětské) v mateřské škle je naprst nezbytná splupráce s rdiči všech dětí. Učitelé budu infrmvat c nejdříve p zjištění nákazy jak rdiče dětí danéh dítěte, tak rdiče statních dětí. Dítě bude d příchdu rdiče dle mžnstí ddělen d statních. Rdiče jsu pvinni vyzvednut dítě c nejdříve, nedkladně h zbavit vší a řídit se pkyny učitelky, aby nedšl k šíření nákazy. V případě, že rdiče psílají dítě pakvaně d klektivu nedvšivené, bude infrmván příslušný rgán sciální péče. 6. Rdiče jsu pvinni: zajistit řádnu dcházku dítěte d mateřské škly. předat dítě pedaggické pracvnici sbně. hlásit výskyt infekčníh nemcnění v rdině a veškeré údaje zdraví dítěte. sledvat zdraví svéh dítěte a vylučit h ze vzdělávání v případě nemcnění, přičemž při závažném a pakvaném prušvání těcht pvinnstí by byl dán důvd k uknčení předšklníh vzdělávání ve smyslu ustanvení 35 dst. 1 písm. b) šklskéh zákna na pžádání učitelky dlžit lékařským ptvrzením, že je dítě zdráv a smí d klektivu infrmvat MŠ změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích neb jiných závažných skutečnstech dítěte, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání. dkládat důvdy nepřítmnsti dítěte v mateřské škle.

4 známit předem známu nepřítmnst dítěte, není-li nepřítmnst předem známa, mluvit dítě neprdleně. na vyzvání ředitelky škly se sbně zúčastnit prjednávání závažných tázek týkajících se vzdělávání a výchvy dítěte. znamvat učitelkám mateřské škly údaje vedené ve šklní matrice i v evidenčním listu dítěte a další údaje pdstatné pr průběh vzdělávání a výchvy neb bezpečnst dítěte, a také změny v těcht údajích ( změny telefnníh čísla, změnu zdravtní pjišťvny dítěte apd.) známit ředitelce změnu dcházky dítěte d mateřské škly a mezení dcházky dítěte d mateřské škly (viz zákn č. 366/2011 Sb., ve znění pzdějších předpisů, zákn č. 117/1995 Sb., státní sciální pdpře, ve znění pzdějších předpisů) 7. Rdiče mají práv: na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. na diskrétnst a chranu infrmací týkajících se jejich sbníh a rdinnéh živta. vyjadřvat se ke všem rzhdnutím, které se týkají pdstatných záležitstí vzdělávání dítěte. přispívat svými nápady a náměty k bhacení vzdělávacíh prgramu škly. využívat mžnst návštěv, pbytu v mateřské škle splečně s dítětem. na infrmace a pradensku pmc škly neb šklskéh pradenskéh zařízení v záležitstech týkajících se výchva a vzdělávání dítěte knzultační hdiny. prjevit připmínky k prvzu mateřské škly, učitelkách neb ředitelce škly, stížnsti, známení a pdněty k práci mateřské škly lze pdávat písemně u ředitelky škly, která je v záknné lhůtě vyřídí neb pdstupí nadřízeným rgánům. 8. Děti v mateřské škle mají svá práva: Dítě má práv na uspkjváni svých ptřeb, na chranu (ptřeba jídla, blečení, místa k živtu, lékařské pmci, chrana před lidmi a situacemi, které by je mhli fyzicky neb psychicky napadnut). Dítě má práv být respektván jak jedinec ve splečnsti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, práv na přátelství, na respektvání jazyka, barvy pleti rasy či sciální skupiny).

5 Dítě má práv na emčně kladné prstředí a prjevvání lásky (práv mít někh, kd se h zastane, práv být s lidmi, kteří h mají rádi, práv na pzrnst a vedení ze strany dspělých, práv dstávat i prjevvat lásku). Dítě má práv být respektván jak jedinec s mžnstí rzvje, který si chce ptvrzvat svji identitu (práv vyrůst v zdravéh tělesně i duševně, práv být veden k tmu, aby respektval statní lidi bez hlednu na rasu, nábženství, apd., práv rzvíjet všechny své schpnsti a nadání, práv hrát si, práv na sukrmí). Dítě má práv být respektván jak individualita, která si tvří svůj vlastní živt (práv vlivňvat rzhdnutí, c se s ním stane, práv na chvání přiměřené věku, práv být připravván na svbdu jednat a žít svým vlastním způsbem). Pdrbněji viz přílha č. 1 - Práva dítěte, jak jsu uplatňvána v naší mateřské škle. III. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí a. Ředitelka škly je pvinna zabezpečit prstřednictvím pedaggů škly dhled nad dětmi, a t při šklní i mimšklní výchvě a vzdělávání, tzn., při všech aktivitách rganizvaných mateřsku šklu. b. Opatření v průběhu vzdělávacích činnstí: Každá učitelka je sbně zdpvědná za bezpečnst svěřených dětí d dby jejich převzetí d rdičů, pvěřené sby neb jinéh pedagga škly d dby jejich předání rdičům, pvěřených sbám (na základě zmcnění záknnéh zástupce dítěte) neb jinému pedaggvi škly. Učitelka má neustále přehled všech dětech, za které zdpvídá, průběžně kntrluje všechny prstry, ve kterých se děti phybují (třída, herna, sciální zařízení, šatna) Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází knfliktům, nedvlí dětem nsit d mateřské škly nebezpečné předměty neb hračky. Pšle-li dítě se vzkazem, kntrluje jeh příchd. Učitelka nesmí dejít d dětí. Při závažných důvdech si zajistí dhled jiné pracvnice mateřské škly např. šklnice.

6 Učitelka nesmí dát dětem bez náležitéh dhledu nůžky, štětce, tužky či jiné stré předměty a špičaté pmůcky, dále drbné králky, stavebnicvé tvary, které by si mhly děti strčit d ucha či nsu. Učitelka i prvzní pracvnice dbají, aby elektrické zástrčky byly p pužití pět chráněny bezpečnstním krytem. Při chůzi p schdech učitelka dbá, aby se děti nestrkaly, chdily klidně, držely se zábradlí. Při phybvých aktivitách učitelka dbá na zvýšenu pzrnst a bezpečnst dětí. Upzrňuje na případné nebezpečí, zajišťuje sustavnu pmc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikvějším místě. Před zahájením cvičení musí zkntrlvat, zda je nářadí v přádku. Při převlékání dětí v šatně vyknává učitelka neustálý dzr, sama se bléká, až když jsu děti připraveny na pbyt venku. Neprdlužuje zbytečně pbyt ustrjených dětí v šatně. Dítě předává rdičům či pvěřené sbě, ale t puze na základě písemnéh pvěření zástupcem dítěte. c. Opatření při pbytu mim areál mateřské škly a na šklní zahradě: Při pbytu dětí mim areál mateřské škly dpvídá jeden pedaggický pracvník za bezpečnst nejvýše: a. 20 dětí smyslvě, tělesně a duševně zdravých starších tří let. b. 15 dětí v případě, že jsu mezi nimi 2 děti d dvu d tří let. c. 12 dětí v případě, že jsu mezi nimi 2 děti pstižené neb 1 dítě pstižené a 1 dítě d dvu d tří let. Při vycházkách učitelka průběžně kntrluje celý zástup dětí. Při vycházkách učí děti chdit ve dvjicích a v zástupech tak, aby zajistila jejich bezpečnu chůzi, chdí p chdníku, vyhýbá se frekventvaných ulicím, dbá na správné přecházení vzvky, pužívá dpravní terčík. Průběžně děti seznamuje s pravidly bezpečnéh chvání na ulici, v dpravě. Při pbytu na šklní zahradě učitelka nedvlí dětem bez dzru na průlezky, hupačky a jiné nářadí, kde hrzí nebezpečí úrazu. Nedvlí jim též samstatné vzdálení d prstr zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít všech dětech přehled, průběžně kntrluje pčet dětí. Zajišťuje bezpečnst dětí při hrách na zahradním nářadí a při manipulaci se zahradním náčiním hrabičky, lpaty, apd. Kupání v bazénku v letních měsících je vždy rganizván učitelku.

7 Pšle-li učitelka dítě na WC, kntrluje jeh příchd, ppřípadě pžádá někh z persnálu, aby na dítě dhlédl d. Opatření při sprtvních akcích, výletech: Ředitelka škly rzhduje na základě nárčnsti akce a pčtu dětí určení další způsbilé sby k zajištění bezpečnsti dětí. Ředitelka škly stanví veducíh akce, který je pvinen pučit děti zvláštních situacích, pravidlech jednání v těcht situacích. Škla v přírdě dhled nad dětmi je stanven zvláštním předpisem. e. Opatření prvzních zaměstnanců vůči dětem: Ředitelka škly seznámí prvzní zaměstnance s předpisy týkající se bezpečnsti práce. Ve vztahu k dětem se jedná předměty, které by mhly děti zranit, různé chemické prstředky, které jsu při práci pužívány. V dsahu dětí se nesmí nechávat čistící prstředky, musí být uskladněny v prstrách k tmu určených a uzamčeny. Při práci s elektrickými sptřebičem je nutné vždy p pužití zajistit zástrčky chranným krytem Není dvlen tvírat kna, ke kterým mají děti přístup. Není dvlen nechávat předměty v prstrách, kde se phybují děti štafle, smetáky, kšťata, kbelíky, apd. Je nutné upzrnit učitelku i děti na mkru pdlahu, aby nedšl k ukluznutí. Je zakázán na zahradě nechávat různé strje, nářadí ptřebné k úpravě zahrady. Je zakázán pužívat chemické prstředky v dbě, kdy děti pbývají v mateřské škle. f. Opatření při úrazu (v suladu s Vyhlášku č. 57/2010 Sb., evidenci úrazu dětí, žáků a studentů) Kniha úrazů: je ulžena v kanceláři mateřské škly, zdpvídá za ni veducí učitelka. v knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí i zaměstnanců, ke kterým dšl při činnstech ve škle neb na akcích rganizvaných šklu, a t nejpzději d 24 hdin.

8 V knize úrazu se uvede: přadvé čísl úrazu, jmén, ppř. jména, příjmení a datum narzení zraněnéh, ppis úrazu, ppis událsti, při které k úrazu dšl, včetně údaje datu a místě událsti, zda a kým byl úraz šetřen, pdpis zaměstnance právnické sby vyknávající činnsti škly, který prvedl zápis d knihy úrazů, další údaje, pkud jsu ptřebné k sepsání záznamu úrazu. Záznam úrazu: Záznam úrazu škla vyhtvuje, jde-li úraz, jehž důsledkem byla nepřítmnst dítěte ve škle zasahující alespň d dvu p sbě jducích vyučvacích dnů, neb jde-li smrtelný úraz - smrtelným úrazem se rzumí takvé pškzení zdraví, které způsbil smrt p úraze neb na jehž následky dítě zemřel nejpzději d jednh rku d vzniku úrazu. Záznam úrazu se vyhtví na frmuláři, jehž vzr je uveden v přílze výše jmenvané vyhlášky. Záznam úrazu se vyhtví bezdkladně na žádst záknnéh zástupce dítěte. Škla vyhtví záznam úrazu, pkud je pravděpdbné, že dítěti bude pskytnuta náhrada za blest a ztížení splečenskéh uplatnění způsbené úrazem. Jedn vyhtvení záznamu úrazu předá škla záknnému zástupci dítěte. Škla bez zbytečnéh dkladu aktualizuje záznam úrazu, pkud byla pskytnuta náhrada za blest neb náhrada za ztížení splečenskéh uplatnění způsbené úrazem, neb v případě smrtelnéh úrazu, pkud k úmrtí dšl p vyhtvení záznamu úrazu. Děti v mateřské škle a zaměstnanci škly jsu pjištěny prti úrazu u pjišťvny Kperativa. Tt pjištění je platné pr všechny akce, které škla přádá, včetně škly v přírdě. Záznam úrazu vyhtvuje pedaggický pracvník, který prvádí zápis d knihy úrazů, ve splupráci s ředitelku škly. Hlášení úrazu každém úrazu je infrmvána ředitelka škly, v případě její nepřítmnsti její zástupce. úrazu dítěte pdá pedaggický pracvník bez zbytečnéh dkladu hlášení jeh záknnému zástupci. Nasvědčují-li zjištěné skutečnsti tmu, že v suvislsti s úrazem byl spáchán trestný čin neb přestupek, neb jedná-li se úraz smrtelný, pdá ředitelka škly bez zbytečnéh dkladu hlášení místně příslušnému útvaru Plicie České republiky.

9 úrazu pdá ředitelka bez zbytečnéh dkladu hlášení pjišťvně, u které je škla pjištěna pr případ své dpvědnsti za škdu vzniklu na živtě a zdraví dítěte Bez zbytečnéh dkladu pdá hlášení také příslušnému inspektrátu bezpečnsti práce. Zasílání záznamu úrazu Záznam úrazu zasílá účetní škly ve splupráci s ředitelku škly za uplynulý kalendářní měsíc, nejpzději d pátéh dne následujícíh měsíce zřizvateli zdravtní pjišťvně dítěte příslušnému inspektrátu České šklní inspekce místně příslušnému útvaru Plicie České republiky Pstup, stane-li se úraz dítěte Všichni zaměstnanci jsu pvinni: kamžitě pskytnut dítěti pmc v případě ptřeby přivlat lékařsku pmc neb zajistit převz d zdravtníh zařízení zjistit pranění, ppřípadě knzultvat se zdravtníkem škly je-li třeba zajistit dprvd dspělu sbu k lékaři infrmvat ředitelku škly známit skutečnst záknným zástupcům dítěte, pžádat je převzetí dítěte prvést zápis d knihy úrazů, ppřípadě vyplnit záznam úrazu. g. Pučení dětí Dětem v mateřské škle se vysvětlují pravidla chvání a jednání srzumitelnu frmu pučení, vysvětlvání, příkladem, pmcí brázků a piktgramů. S danými pravidly se děti seznamují hned na začátku šklníh rku, během řízených činnstí při naplňvání šklníh vzdělávacíh prgramu škly, průběžně i nahdile (při nenadálé situaci, prblému), před pbytem na zahradě, před vycházku, exkurzí apd. Pravidla pr pbyt v mateřské škle Při vstupu d třídy pzdravím učitelku a přivítám se sní. Zůstávám ve třídě, hraji si, neb pracuji, neutíkám, neschvávám se. Při dchdu na WC a umývárny, šatny, známím učitelce, kam jdu. Rzbité hračky přinesu učitelce.

10 Pravidla pr pbyt na šklní zahradě Při práci se zahradním nářadím dávám pzr, abych neuhdil a nezranil kamarády. Všechny hračky, které jsem si půjčil p sbě vždy uklidím. Při kupání psluchám paní učitelku. Při hře na pískvišti nerzhazuji písek a neházím h p kamarádech. Na průlezky, skluzavku nechdím bez dvlení paní učitelky. Neschvávám se za kpec ani d keřů. Odchd d altánu hraček neb na taletu známím paní učitelce. Při sáňkvání (bbvání) dbám, abych p jedné straně vystupval a p druhé sjížděl. Pravidla pr vycházku P chdníku půjdu vždy ve dvjicích, nebudu se strkat, křičet, ludat se. Při přecházení vzvky dávám pzr na znamení, kdy budeme přecházet. Při hrách a phybvých aktivitách nesmím pustit vymezené prstranství. Při chůzi p schdišti (uvnitř budvy a před budvu) - hlavně při vlhkém pčasí neb v zimě, chdím patrně, přidržuji se zábradlí. Pravidla při dchdu z mateřské škly Z mateřské škly dcházím jen s rdiči neb s sbu, kteru znám a paní učitelka t dvlí. Před dchdem ze třídy neb ze zahrady se vždy s paní učitelku rzlučím. h. Ochrana před sciálně patlgickými jevy drgvá závislst, alkhlismus a kuření kriminalita a delikvence virtuální drgy pčítače, televize, vide patlgické hráčství gambling záškláctví šikanvání, vandalismus a jiné frmy násilnéh chvání Pdpra rzvje sbnsti každéh dítěte a sciálníh chvání Vedení dětí k svjvání nrem mezilidských vztahů na demkratických principech Výchva ke zdravému živtnímu stylu Rzvíjení a psilvání pzitivních vztahů mezi dětmi

11 Pdpra phybvých aktivit dětí Předcházení všem náznakům agresivity pcit bezpečí dítěte Nácvik praktických sciálně psychlgických dvednstí Splupráce s rdiči Průběžné sledvání knkrétních pdmínek ve škle z hlediska rizik výskytu sciálně patlgických jevů Splupráce škly se specializvanými a statními institucemi IV. Zacházení s majetkem škly Děti jsu pedaggy a zaměstnanci škly vedeny k šetrnému zacházení a chraně majetku škly (zařízení, hračky, pmůcky, atd.) a zeleně na šklní zahradě, k čisttě svéh místa a nejbližšíh klí, které se učí pečvat. Před dchdem dmů si dítě uklidí své pracvní míst, hračky, pmůcky. Služba pmáhá s udržváním přádku a čistty během dne, zejména při pdávání jídla. Je zakázán ckliv z mateřské škly dnášet. V případě pškzvání bude tat záležitst prjednána se záknnými zástupci dítěte Lhta pd Libčany Zpracvala Mgr. Karlína Jiránkvá

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252 100 00 Praha 10 Strašnice Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Obsah 1 Předcházení rizikům 1.1 Prevence rizik 1.1.1 Pobyt a činnosti v budově mateřské školy

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více