ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání, v pzdějším znějí a Vyhlášku MŠMT č. 14, předšklním vzdělávání ve znění pzdějších nvel. I. Prvz mateřské škly a vnitřní režim 1. Prvz mateřské škly je celdenní d 6.30 d hdin. 2. Prvz mateřské škly bývá v měsíci červenci a srpnu zpravidla na pět až šest týdnů přerušen. Infrmaci mezení neb přerušení zveřejní ředitelka mateřské škly na přístupném místě ve škle nejméně 2 měsíce předem. Zárveň zveřejní výsledky prjednání mžnsti a pdmínek předšklníh vzdělávání dětí v jiných mateřských šklách v klí s řediteli těcht mateřských škl, případně také infrmaci mžnstech a pdmínkách zajištění péče děti v suladu se záknem č. 455/1991 Sb., živnstenském pdnikání, ve znění pzdějších předpisů, v dbě mezení neb přerušení prvzu. 3. D mateřské škly jsu přijímány děti zpravidla d 3 let. Termín a dbu pdání žádsti přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání stanví ředitelka škly. Bývá převážně d únra d května předcházejícíh šklníh rku, pr který bude dítě d mateřské škly zapsán. O termínech zápisu je veřejnst infrmvána prstřednictvím plakátů, místním rzhlasem, místním zpravdajem - Lhteckými nvinkami, webvými stránkami škly. 4. Ředitelka škly rzhduje přijetí dítěte d mateřské škly, ppřípadě stanvení zkušebníh pbytu dítěte

2 5. Dítě může být přijat k předšklnímu vzdělávání i v průběhu rku, dvlují-li t finanční pdmínky a určená kapacita škly. 6. O přijetí dítěte se zdravtním pstižením rzhdne ředitelka mateřské škly na základě písemnéh vyjádření šklskéh pradenskéh zařízení, ppřípadě také registrujícíh praktickéh lékaře pr děti a drst. 7. Ředitelka škly může uknčit dcházku dítěte d mateřské škly, a t p předchzím písemném upzrnění zástupce dítěte, jestliže: a. se dítě bez mluvy záknnéh zástupce nepřetržitě neúčastní předšklníh vzdělávání p dbu delší než 2 týdny, b. záknný zástupce závažným způsbem pakvaně narušuje prvz mateřské škly, c. uknčení dpručí v průběhu zkušebníh pbytu dítěte lékař neb šklské pradenské zařízení, d. záknný zástupce pakvaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škle neb úplatu za šklní stravvání ve stanveném termínu a nedhdne s ředitelku škly jiný termín úhrady. 8. Dítě v mateřské škle ptřebuje: bačkry, pyžam, celé náhradní blečení, sprtvní blečení na šklní zahradu, dle ptřeby pláštěnku a hlínky. 9. Při přijetí dítěte d mateřské škly stanví ředitelka p dhdě se záknným zástupcem dítěte rzsah a způsb stravvání. 10. Je-li dítě v dbě pdávání jídla přítmn v mateřské škle, stravuje se vždy. Organizace a rzsah stravvání se řídí Řádem šklní jídelny viz přílha č Platby v mateřské škle: Úplata za předšklní vzdělávání - je pr rdiče pvinná a pakvané neuhrazení je pvažván za závažné prušení prvzu mateřské škly a v knečném důsledku může být důvdem pr uknčení dcházky dítěte d mateřské škly (zákn č. 561/2004 Sb., v pzdějším znění, šklský zákn, 35 dst. 1 d) viz přílha č. 2 Úplata za stravvání řídí se Řádem šklní jídelny - viz přílha č Mateřská škla pracuje v suladu s Rámcvým vzdělávacím prgramem pr předšklní vzdělávání (vydal Výzkumný ústav pedaggický Praha 2006) 13. Uspřádání dne v mateřské škle má svůj rganizační řád, který je natlik flexibilní, aby mhl reagvat na aktuální změny či aktuálně změněné ptřeby dětí.- viz přílha č. 4

3 II. Práva a pvinnsti dětí a jejich záknných zástupců v mateřské škle, vztahy dětí, záknných zástupců a pedaggických pracvníků škly 1. Děti se přijímají d mateřské škly d 6.30 d 8.30 hdin. Pkud se rdiče dmluví s učitelku, lze přivádět dítě dle ptřeby rdiny. Budva mateřské škly se v 8.30 hdin z bezpečnstních důvdů uzamyká. Prsíme rdiče, aby zvnili. 2. D mateřské škly patří puze dítě zdravé, učitelky mají mžnst v zájmu zachvání zdraví statních dětí dítě s nachlazením či jinými prjevy nemcnění nepřijmut neb si případně vyžádat ptvrzení lékaře aktuálním zdravtním stavu dítěte. 3. Při příznacích nemcnění dítěte v dbě pbytu v mateřské škle (teplta, zvracení, blesti břicha) jsu rdiče telefnicky infrmváni a vyzváni k zajištění další zdravtní péče dítě. 4. Léky se dítěti v mateřské škle nepdávají, puze výjimečně na základě dhdy s učitelku, a t na její zdpvědnst. 5. V případě výskytu pedikulózy (vši dětské) v mateřské škle je naprst nezbytná splupráce s rdiči všech dětí. Učitelé budu infrmvat c nejdříve p zjištění nákazy jak rdiče dětí danéh dítěte, tak rdiče statních dětí. Dítě bude d příchdu rdiče dle mžnstí ddělen d statních. Rdiče jsu pvinni vyzvednut dítě c nejdříve, nedkladně h zbavit vší a řídit se pkyny učitelky, aby nedšl k šíření nákazy. V případě, že rdiče psílají dítě pakvaně d klektivu nedvšivené, bude infrmván příslušný rgán sciální péče. 6. Rdiče jsu pvinni: zajistit řádnu dcházku dítěte d mateřské škly. předat dítě pedaggické pracvnici sbně. hlásit výskyt infekčníh nemcnění v rdině a veškeré údaje zdraví dítěte. sledvat zdraví svéh dítěte a vylučit h ze vzdělávání v případě nemcnění, přičemž při závažném a pakvaném prušvání těcht pvinnstí by byl dán důvd k uknčení předšklníh vzdělávání ve smyslu ustanvení 35 dst. 1 písm. b) šklskéh zákna na pžádání učitelky dlžit lékařským ptvrzením, že je dítě zdráv a smí d klektivu infrmvat MŠ změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích neb jiných závažných skutečnstech dítěte, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání. dkládat důvdy nepřítmnsti dítěte v mateřské škle.

4 známit předem známu nepřítmnst dítěte, není-li nepřítmnst předem známa, mluvit dítě neprdleně. na vyzvání ředitelky škly se sbně zúčastnit prjednávání závažných tázek týkajících se vzdělávání a výchvy dítěte. znamvat učitelkám mateřské škly údaje vedené ve šklní matrice i v evidenčním listu dítěte a další údaje pdstatné pr průběh vzdělávání a výchvy neb bezpečnst dítěte, a také změny v těcht údajích ( změny telefnníh čísla, změnu zdravtní pjišťvny dítěte apd.) známit ředitelce změnu dcházky dítěte d mateřské škly a mezení dcházky dítěte d mateřské škly (viz zákn č. 366/2011 Sb., ve znění pzdějších předpisů, zákn č. 117/1995 Sb., státní sciální pdpře, ve znění pzdějších předpisů) 7. Rdiče mají práv: na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. na diskrétnst a chranu infrmací týkajících se jejich sbníh a rdinnéh živta. vyjadřvat se ke všem rzhdnutím, které se týkají pdstatných záležitstí vzdělávání dítěte. přispívat svými nápady a náměty k bhacení vzdělávacíh prgramu škly. využívat mžnst návštěv, pbytu v mateřské škle splečně s dítětem. na infrmace a pradensku pmc škly neb šklskéh pradenskéh zařízení v záležitstech týkajících se výchva a vzdělávání dítěte knzultační hdiny. prjevit připmínky k prvzu mateřské škly, učitelkách neb ředitelce škly, stížnsti, známení a pdněty k práci mateřské škly lze pdávat písemně u ředitelky škly, která je v záknné lhůtě vyřídí neb pdstupí nadřízeným rgánům. 8. Děti v mateřské škle mají svá práva: Dítě má práv na uspkjváni svých ptřeb, na chranu (ptřeba jídla, blečení, místa k živtu, lékařské pmci, chrana před lidmi a situacemi, které by je mhli fyzicky neb psychicky napadnut). Dítě má práv být respektván jak jedinec ve splečnsti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, práv na přátelství, na respektvání jazyka, barvy pleti rasy či sciální skupiny).

5 Dítě má práv na emčně kladné prstředí a prjevvání lásky (práv mít někh, kd se h zastane, práv být s lidmi, kteří h mají rádi, práv na pzrnst a vedení ze strany dspělých, práv dstávat i prjevvat lásku). Dítě má práv být respektván jak jedinec s mžnstí rzvje, který si chce ptvrzvat svji identitu (práv vyrůst v zdravéh tělesně i duševně, práv být veden k tmu, aby respektval statní lidi bez hlednu na rasu, nábženství, apd., práv rzvíjet všechny své schpnsti a nadání, práv hrát si, práv na sukrmí). Dítě má práv být respektván jak individualita, která si tvří svůj vlastní živt (práv vlivňvat rzhdnutí, c se s ním stane, práv na chvání přiměřené věku, práv být připravván na svbdu jednat a žít svým vlastním způsbem). Pdrbněji viz přílha č. 1 - Práva dítěte, jak jsu uplatňvána v naší mateřské škle. III. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí a. Ředitelka škly je pvinna zabezpečit prstřednictvím pedaggů škly dhled nad dětmi, a t při šklní i mimšklní výchvě a vzdělávání, tzn., při všech aktivitách rganizvaných mateřsku šklu. b. Opatření v průběhu vzdělávacích činnstí: Každá učitelka je sbně zdpvědná za bezpečnst svěřených dětí d dby jejich převzetí d rdičů, pvěřené sby neb jinéh pedagga škly d dby jejich předání rdičům, pvěřených sbám (na základě zmcnění záknnéh zástupce dítěte) neb jinému pedaggvi škly. Učitelka má neustále přehled všech dětech, za které zdpvídá, průběžně kntrluje všechny prstry, ve kterých se děti phybují (třída, herna, sciální zařízení, šatna) Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází knfliktům, nedvlí dětem nsit d mateřské škly nebezpečné předměty neb hračky. Pšle-li dítě se vzkazem, kntrluje jeh příchd. Učitelka nesmí dejít d dětí. Při závažných důvdech si zajistí dhled jiné pracvnice mateřské škly např. šklnice.

6 Učitelka nesmí dát dětem bez náležitéh dhledu nůžky, štětce, tužky či jiné stré předměty a špičaté pmůcky, dále drbné králky, stavebnicvé tvary, které by si mhly děti strčit d ucha či nsu. Učitelka i prvzní pracvnice dbají, aby elektrické zástrčky byly p pužití pět chráněny bezpečnstním krytem. Při chůzi p schdech učitelka dbá, aby se děti nestrkaly, chdily klidně, držely se zábradlí. Při phybvých aktivitách učitelka dbá na zvýšenu pzrnst a bezpečnst dětí. Upzrňuje na případné nebezpečí, zajišťuje sustavnu pmc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikvějším místě. Před zahájením cvičení musí zkntrlvat, zda je nářadí v přádku. Při převlékání dětí v šatně vyknává učitelka neustálý dzr, sama se bléká, až když jsu děti připraveny na pbyt venku. Neprdlužuje zbytečně pbyt ustrjených dětí v šatně. Dítě předává rdičům či pvěřené sbě, ale t puze na základě písemnéh pvěření zástupcem dítěte. c. Opatření při pbytu mim areál mateřské škly a na šklní zahradě: Při pbytu dětí mim areál mateřské škly dpvídá jeden pedaggický pracvník za bezpečnst nejvýše: a. 20 dětí smyslvě, tělesně a duševně zdravých starších tří let. b. 15 dětí v případě, že jsu mezi nimi 2 děti d dvu d tří let. c. 12 dětí v případě, že jsu mezi nimi 2 děti pstižené neb 1 dítě pstižené a 1 dítě d dvu d tří let. Při vycházkách učitelka průběžně kntrluje celý zástup dětí. Při vycházkách učí děti chdit ve dvjicích a v zástupech tak, aby zajistila jejich bezpečnu chůzi, chdí p chdníku, vyhýbá se frekventvaných ulicím, dbá na správné přecházení vzvky, pužívá dpravní terčík. Průběžně děti seznamuje s pravidly bezpečnéh chvání na ulici, v dpravě. Při pbytu na šklní zahradě učitelka nedvlí dětem bez dzru na průlezky, hupačky a jiné nářadí, kde hrzí nebezpečí úrazu. Nedvlí jim též samstatné vzdálení d prstr zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít všech dětech přehled, průběžně kntrluje pčet dětí. Zajišťuje bezpečnst dětí při hrách na zahradním nářadí a při manipulaci se zahradním náčiním hrabičky, lpaty, apd. Kupání v bazénku v letních měsících je vždy rganizván učitelku.

7 Pšle-li učitelka dítě na WC, kntrluje jeh příchd, ppřípadě pžádá někh z persnálu, aby na dítě dhlédl d. Opatření při sprtvních akcích, výletech: Ředitelka škly rzhduje na základě nárčnsti akce a pčtu dětí určení další způsbilé sby k zajištění bezpečnsti dětí. Ředitelka škly stanví veducíh akce, který je pvinen pučit děti zvláštních situacích, pravidlech jednání v těcht situacích. Škla v přírdě dhled nad dětmi je stanven zvláštním předpisem. e. Opatření prvzních zaměstnanců vůči dětem: Ředitelka škly seznámí prvzní zaměstnance s předpisy týkající se bezpečnsti práce. Ve vztahu k dětem se jedná předměty, které by mhly děti zranit, různé chemické prstředky, které jsu při práci pužívány. V dsahu dětí se nesmí nechávat čistící prstředky, musí být uskladněny v prstrách k tmu určených a uzamčeny. Při práci s elektrickými sptřebičem je nutné vždy p pužití zajistit zástrčky chranným krytem Není dvlen tvírat kna, ke kterým mají děti přístup. Není dvlen nechávat předměty v prstrách, kde se phybují děti štafle, smetáky, kšťata, kbelíky, apd. Je nutné upzrnit učitelku i děti na mkru pdlahu, aby nedšl k ukluznutí. Je zakázán na zahradě nechávat různé strje, nářadí ptřebné k úpravě zahrady. Je zakázán pužívat chemické prstředky v dbě, kdy děti pbývají v mateřské škle. f. Opatření při úrazu (v suladu s Vyhlášku č. 57/2010 Sb., evidenci úrazu dětí, žáků a studentů) Kniha úrazů: je ulžena v kanceláři mateřské škly, zdpvídá za ni veducí učitelka. v knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí i zaměstnanců, ke kterým dšl při činnstech ve škle neb na akcích rganizvaných šklu, a t nejpzději d 24 hdin.

8 V knize úrazu se uvede: přadvé čísl úrazu, jmén, ppř. jména, příjmení a datum narzení zraněnéh, ppis úrazu, ppis událsti, při které k úrazu dšl, včetně údaje datu a místě událsti, zda a kým byl úraz šetřen, pdpis zaměstnance právnické sby vyknávající činnsti škly, který prvedl zápis d knihy úrazů, další údaje, pkud jsu ptřebné k sepsání záznamu úrazu. Záznam úrazu: Záznam úrazu škla vyhtvuje, jde-li úraz, jehž důsledkem byla nepřítmnst dítěte ve škle zasahující alespň d dvu p sbě jducích vyučvacích dnů, neb jde-li smrtelný úraz - smrtelným úrazem se rzumí takvé pškzení zdraví, které způsbil smrt p úraze neb na jehž následky dítě zemřel nejpzději d jednh rku d vzniku úrazu. Záznam úrazu se vyhtví na frmuláři, jehž vzr je uveden v přílze výše jmenvané vyhlášky. Záznam úrazu se vyhtví bezdkladně na žádst záknnéh zástupce dítěte. Škla vyhtví záznam úrazu, pkud je pravděpdbné, že dítěti bude pskytnuta náhrada za blest a ztížení splečenskéh uplatnění způsbené úrazem. Jedn vyhtvení záznamu úrazu předá škla záknnému zástupci dítěte. Škla bez zbytečnéh dkladu aktualizuje záznam úrazu, pkud byla pskytnuta náhrada za blest neb náhrada za ztížení splečenskéh uplatnění způsbené úrazem, neb v případě smrtelnéh úrazu, pkud k úmrtí dšl p vyhtvení záznamu úrazu. Děti v mateřské škle a zaměstnanci škly jsu pjištěny prti úrazu u pjišťvny Kperativa. Tt pjištění je platné pr všechny akce, které škla přádá, včetně škly v přírdě. Záznam úrazu vyhtvuje pedaggický pracvník, který prvádí zápis d knihy úrazů, ve splupráci s ředitelku škly. Hlášení úrazu každém úrazu je infrmvána ředitelka škly, v případě její nepřítmnsti její zástupce. úrazu dítěte pdá pedaggický pracvník bez zbytečnéh dkladu hlášení jeh záknnému zástupci. Nasvědčují-li zjištěné skutečnsti tmu, že v suvislsti s úrazem byl spáchán trestný čin neb přestupek, neb jedná-li se úraz smrtelný, pdá ředitelka škly bez zbytečnéh dkladu hlášení místně příslušnému útvaru Plicie České republiky.

9 úrazu pdá ředitelka bez zbytečnéh dkladu hlášení pjišťvně, u které je škla pjištěna pr případ své dpvědnsti za škdu vzniklu na živtě a zdraví dítěte Bez zbytečnéh dkladu pdá hlášení také příslušnému inspektrátu bezpečnsti práce. Zasílání záznamu úrazu Záznam úrazu zasílá účetní škly ve splupráci s ředitelku škly za uplynulý kalendářní měsíc, nejpzději d pátéh dne následujícíh měsíce zřizvateli zdravtní pjišťvně dítěte příslušnému inspektrátu České šklní inspekce místně příslušnému útvaru Plicie České republiky Pstup, stane-li se úraz dítěte Všichni zaměstnanci jsu pvinni: kamžitě pskytnut dítěti pmc v případě ptřeby přivlat lékařsku pmc neb zajistit převz d zdravtníh zařízení zjistit pranění, ppřípadě knzultvat se zdravtníkem škly je-li třeba zajistit dprvd dspělu sbu k lékaři infrmvat ředitelku škly známit skutečnst záknným zástupcům dítěte, pžádat je převzetí dítěte prvést zápis d knihy úrazů, ppřípadě vyplnit záznam úrazu. g. Pučení dětí Dětem v mateřské škle se vysvětlují pravidla chvání a jednání srzumitelnu frmu pučení, vysvětlvání, příkladem, pmcí brázků a piktgramů. S danými pravidly se děti seznamují hned na začátku šklníh rku, během řízených činnstí při naplňvání šklníh vzdělávacíh prgramu škly, průběžně i nahdile (při nenadálé situaci, prblému), před pbytem na zahradě, před vycházku, exkurzí apd. Pravidla pr pbyt v mateřské škle Při vstupu d třídy pzdravím učitelku a přivítám se sní. Zůstávám ve třídě, hraji si, neb pracuji, neutíkám, neschvávám se. Při dchdu na WC a umývárny, šatny, známím učitelce, kam jdu. Rzbité hračky přinesu učitelce.

10 Pravidla pr pbyt na šklní zahradě Při práci se zahradním nářadím dávám pzr, abych neuhdil a nezranil kamarády. Všechny hračky, které jsem si půjčil p sbě vždy uklidím. Při kupání psluchám paní učitelku. Při hře na pískvišti nerzhazuji písek a neházím h p kamarádech. Na průlezky, skluzavku nechdím bez dvlení paní učitelky. Neschvávám se za kpec ani d keřů. Odchd d altánu hraček neb na taletu známím paní učitelce. Při sáňkvání (bbvání) dbám, abych p jedné straně vystupval a p druhé sjížděl. Pravidla pr vycházku P chdníku půjdu vždy ve dvjicích, nebudu se strkat, křičet, ludat se. Při přecházení vzvky dávám pzr na znamení, kdy budeme přecházet. Při hrách a phybvých aktivitách nesmím pustit vymezené prstranství. Při chůzi p schdišti (uvnitř budvy a před budvu) - hlavně při vlhkém pčasí neb v zimě, chdím patrně, přidržuji se zábradlí. Pravidla při dchdu z mateřské škly Z mateřské škly dcházím jen s rdiči neb s sbu, kteru znám a paní učitelka t dvlí. Před dchdem ze třídy neb ze zahrady se vždy s paní učitelku rzlučím. h. Ochrana před sciálně patlgickými jevy drgvá závislst, alkhlismus a kuření kriminalita a delikvence virtuální drgy pčítače, televize, vide patlgické hráčství gambling záškláctví šikanvání, vandalismus a jiné frmy násilnéh chvání Pdpra rzvje sbnsti každéh dítěte a sciálníh chvání Vedení dětí k svjvání nrem mezilidských vztahů na demkratických principech Výchva ke zdravému živtnímu stylu Rzvíjení a psilvání pzitivních vztahů mezi dětmi

11 Pdpra phybvých aktivit dětí Předcházení všem náznakům agresivity pcit bezpečí dítěte Nácvik praktických sciálně psychlgických dvednstí Splupráce s rdiči Průběžné sledvání knkrétních pdmínek ve škle z hlediska rizik výskytu sciálně patlgických jevů Splupráce škly se specializvanými a statními institucemi IV. Zacházení s majetkem škly Děti jsu pedaggy a zaměstnanci škly vedeny k šetrnému zacházení a chraně majetku škly (zařízení, hračky, pmůcky, atd.) a zeleně na šklní zahradě, k čisttě svéh místa a nejbližšíh klí, které se učí pečvat. Před dchdem dmů si dítě uklidí své pracvní míst, hračky, pmůcky. Služba pmáhá s udržváním přádku a čistty během dne, zejména při pdávání jídla. Je zakázán ckliv z mateřské škly dnášet. V případě pškzvání bude tat záležitst prjednána se záknnými zástupci dítěte Lhta pd Libčany Zpracvala Mgr. Karlína Jiránkvá

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Školní řád. Mateřská škola Votice, Sadová 565, 259 01 Votice. zřizovatel : město Votice, IČO : 00232963

Školní řád. Mateřská škola Votice, Sadová 565, 259 01 Votice. zřizovatel : město Votice, IČO : 00232963 Šklní řád Mateřská škla Vtice, Sadvá 565, 259 01 Vtice zřizvatel : měst Vtice, IČO : 00232963 č.j.: Vypracval: Schválil: tel.: 317 812 079, e-mail : ms.vtice@seznam.cz 293/2015/MŠ Jana Kcurvá pedaggická

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Leginářů 3, 586 01 Jihlava Š k l n í ř á d S Š P T A J i h l a v a Obsah: Pužité zkratky... 2 Úvd... 2 1. Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dtčených sb... 2 1.1 Práva žáků...

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více