ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT"

Transkript

1 ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT Nade Mží Plzeň 1) Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Malý svět, Nade Mží 1, Plzeň (dále jen mateřská škola), a podrobnosti o právech a povinnostech zaměstnanců mateřské školy. Je závazný pro zaměstnance a zákonné zástupce dětí. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 2) Přijímání dětí do mateřské školy do MŠ se podle zákona č. 561/2004., 34 odst. 1 přijímají děti zpravidla ve věku od tří do šesti let, ve výjimečných případech i děti mladší; ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým vývěska, webové stránky školy, letáčky apod.; zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí a další nezbytné informace; tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (včetně povinného očkování) v předem stanoveném termínu k rukám ředitelky školy; do 30 dnů od podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí (nepřijetí) dítěte do vlastních rukou; rozhodnutí je možno vyzvednout osobně v určeném termínu v ředitelně mateřské školy proti podpisu zákonného zástupce; před nástupem dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka spolu se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu dítěte v mateřské škole; do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování nebo jeho proces je započat

2 o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře; dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku; rozhodnout o přijetí může ředitelka výjimečně i na dobu zkušební nejdéle 3 měsíců, a to v případě, není-li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno se přizpůsobit podmínkám mateřské školy; před nástupem dítěte do kolektivu může být podle dohody s rodiči, určena adaptační doba, kdy si dítě zvyká na kolektiv dětí, za dodržení všech zákonných podmínek předškolního vzdělávání (zpravidla pobyt s dětmi na školní zahradě za příznivého počasí); vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení; v měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. Ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí. Podle 35 školského zákona může ředitelka mateřské školy po předchozím písemném upozornění doručeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny; b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy; c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení; d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady; e) pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou dohodu o ukončení předškolního vzdělávání. S vedoucí školní jídelny dohodnou odhlášení stravného, případně vrácení přeplatku, či doplacení nedoplatku. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrnečku i skleničky, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit pleny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se samo snažit svlékat, oblékat a nazouvat obuv a aktivně se účastnit pobytu venku; rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku, pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí,

3 vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí. 3. Provoz mateřské školy Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. provoz mateřské školy je celodenní od hod. - děti se zpravidla scházejí od 6.30 do 8.00 hod. v jedné třídě - pejskové, poté se rozejdou do svých tříd; k odpolední docházce se děti scházejí od hodin rodič (zákonný zástupce) si své dítě vyzvedne a odchází při dopolední návštěvě od do hod., při celodenní a odpolední návštěvě od do hod. individuální požadavky ve výjimečných případech mohou rodiče projednat s učitelkami, po předchozí domluvě je možný příchod i odchod mimo určenou dobu ale tak, aby rodič nenarušil ostatním dětem výchovně vzdělávací proces a s tím, že je dítě přihlášeno ke stravování; děti jsou rozděleny do dvou tříd dle věkové kategorie a provoz je rozvržen tak, aby byla dětem zajištěna dostatečná bezpečnost a kvalita předškolního vzdělávání; omlouvání a absenci dítěte je rodič povinen oznámit předem, pokud se nejedná o předem neznámou, tedy nahodilou nepřítomnost dítěte; pokud dítě onemocní nebo zůstane doma s rodiči, je třeba tuto skutečnost ohlásit do 7.30 hod. daného dne nebo neprodleně telefonicky (tel. č nebo ). Odděleně je nutno odhlásit i stravování ve školní jídelně na telefonu: do Podrobnosti provozu mateřské školy Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí v příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Ředitelka písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Jedná-li se o děti podle 34 odst. 9 školského zákona (vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle 144 odst. 1 písm. e), lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího

4 po uzavření dohody; o uzavření této dohody ředitelka mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době. Pracovní doba zaměstnanců: a) je stanovena zákonem 262/2006 Sb. (zákoník práce), b) učitelka má stanoveno 31 hodin přímé práce s dětmi, c) ředitel školy má stanoveno 21 hodin přímé práce s dětmi. 5. Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy Třída mateřské školy se naplňuje maximálně do počtu 24 dětí. Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle 34 odst. 9 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle bodu 4 se započítává vždy pouze 1 dítě. Dle potřeb MŠ může ředitel MŠ požádat o vyjímku maximálního počtu dětí ve třídě zřizovatele školy. 6. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy V letních měsících (červenec a srpen) je provoz mateřské školy přerušený, přičemž rozsah uzavření stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. Omezení provozu nebo jeho celkové přerušení oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte nejméně s dvouměsíčním předstihem. Provoz školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci, stejně tak jako je provoz omezen v době ostatních prázdnin na základě průzkumu zájmu zákonných zástupců o provoz mateřské školy v těchto dnech. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny nebo vyšší moc, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na přístupném místě v mateřské škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne nebo nastane (vyhláška č.14/2005 Sb., 3 odst. 2). 7. Péče o zdraví a bezpečnost dětí Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Jestliže přijde dítě do mateřské školy samotné, školská právnická osoba za něj nezodpovídá.

5 V případě, že si zákonný zástupce či jiná pověřená osoba v provozní době bez udání důvodu dítě nevyzvedne, kontaktuje pedagogický pracovník zástupce dítěte telefonicky a setrvá v mateřské škole do doby vyzvednutí dítěte jeho zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou. V krajním případě může uvědomit Policii ČR a ta pomůže s předáním dítěte zákonným zástupcům nebo pověřené osobě anebo najde jiné řešení. Tolerováno je 15ti minutové zpoždění, delší doba je účtována zákonnému zástupci 100Kč. Rodiče jsou povinni hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo jeho zdravotního stavu. Onemocní-li dítě v průběhu dne, učitelka oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci dítěte. Ten je povinen si dítě co nejdříve vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí apod. jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena stavebně ani personálně. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o jeho problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. Rodiče mají povinnost podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic aj.) či v případě výskytu vší u dětí. Po dlouhodobé nemoci, nebo infekční nemoci je rodič povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k návratu do kolektivu. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy (nebo na pozvání schůzky, akce) samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání a předávání dětí. Po vyzvednutí dítěte se nezdržuje déle než je nezbytně nutné a opustí areál školy. Všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat. Děti jsou pojištěny proti úrazu v mateřské škole i při pořádání akcí mateřskou školou. Při akcích mateřské školy za účasti rodičů si za zdraví a bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. Doporučujeme, aby děti nenosily cenné věci, které nesouvisí se vzděláváním, zejména řetízky, prstýnky aj. Přetržením delších náušnic, řetízku může dojít úrazu. Mateřská škola neručí za ztrátu cenných věcí, které si dítě přineslo a které nesouvisí se vzděláváním, jakož ani za škodu na těchto věcech způsobenou.

6 Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po jeho dobu strávenou v mateřské škole: plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za to, co mají jejich děti v taškách v šatně, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah tašek, zda neobsahují nebezpečné věci (např. ostré předměty, léky, apod.), které mohou zapříčinit například úraz dítěte. Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky apod.) Učitelky nesou odpovědnost za přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Vedou děti k dodržování hygieny, seznamují je se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, s nebezpečím úrazu. O drobném poranění dítěte během dne (odřené koleno, boule ) provede učitelka zápis do určeného sešitu ve třídě. S touto skutečností seznámí zákonného zástupce dítěte. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Učitelka (nebo jí ověřená pracovnice) má povinnost bezodkladně vyrozumět rodiče a domluvit s nimi další postup. Ředitel zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Školním úrazem je - úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích organizovaných školou konaných mimo školu, a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Výchovně vzdělávací činností je - účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem není - úraz, který se stane dětem na cestě do mateřské školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Při akcích školy za účasti rodičů si za zdraví a bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžné třídy (vyhláška č. 14/ odst. 1-5). Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je plně svéprávná a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

7 Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Oblečení dětí do mateřské školy chodí dítě vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat; všechny věci musí být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě; na polici mají děti oblečení, ve kterém přišly do mateřské školy, v sáčku věci na pobyt venku a náhradní prádlo; z hygienického hlediska je třeba, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku, v případě spánku dítěte v mateřské škole (každý týden čisté) a další hygienické potřeby podle požadavku učitelek (papírové kapesníky, hřeben, kartáček na zuby, zubní pastu, kelímek na pitný režim); z bezpečnostního hlediska musí mít děti na přezutí bačkory (zdravotní obuv) s plnou patou nikoli pantofle! 8. Stravování dětí Strava je zajišťována ve školní kuchyni Akademie hotelnictví a cestovního ruchu s.r.o. střední škola (viz. Provozní řád školní kuchyně): podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., odst. 1 se dítě, které je přítomno v době podávání hlavního jídla stravuje vždy; při nástupu dítěte do mateřské školy, zpravidla k 1. září vyplní rodiče písemnou přihlášku dítěte ke stravování a zvolí si jeho rozsah (polodenní, celodenní); změnu způsobu stravování je možno uskutečnit pouze vždy od začátku nového kalendářního měsíce a to písemně u vedoucí školní jídelny; stravování zahrnuje přesnídávku, oběd, svačinu; pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne, nabízen je slazený i neslazený nápoj; podávání vlastní stravy z domova je dovoleno; otázky týkající se stravování projednává rodič v sekretariátu školy, zde také platí stravné. Školné se hradí u ředitelky MŠ do 20. dne aktuálního měsíce. Rodič je povinen tento termín dodržet; cena stravného je předem stanovena podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., podle finančního normativu vzhledem k věku dítěte; pokud dojde během roku ke zdražení potravin, vyhrazujeme si jako mateřská škola právo na zvýšení cen stravného v souvislosti s výše uvedenou vyhláškou; výše stravného: děti 3-6 let: 2 svačiny a oběd: 42,- Kč;

8 pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od hod. do hod. do kuchyně. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze v první den nepřítomnosti a jídlo je určeno k okamžité spotřebě; odhlášení a přihlášení obědů se provádějí ústně nebo telefonicky. V případě známého důvodu nepřítomnosti (dovolená, dlouhodobá nemoc, apod.), rodiče odhlásí dítěti stravu nejpozději do hod. předchozího dne či do 7.00 hod. konkrétního dne; pokud rodič své dítě ze stravy včas neodhlásí, je povinen stravu zaplatit; jídelníčky jsou vyvěšeny na chodbě MŠ a rodiče se mohou k jejich skladbě vyjadřovat. 9. Úplata za předškolní vzdělávání a) dítě, které chodí do posledního ročníku mateřské školy a dítě s odkladem školní docházky platí úplatu dle platné smlouvy jedná se o nestátní MŠ. b) výše úplaty není pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. září do následujícího roku; c) měsíční celodenní docházka činí pro děti do tří let: 2 500Kč,děti 3 6 let: 1.990,- Kč s platností do d) nepravidelná docházka: 1 5 dnů v měsíci 250,- Kč/den 6 a více dnů v měsíci 200,- Kč/den školné se vybírá i v těch případech, kdy dítě celý měsíc nedochází do mateřské školy (jednotlivé případy budou řešeny individuálně); pokud dítě bylo zapsáno pro nový školní rok a chtělo by nastoupit v průběhu roku, nemusí rodiče hradit tento poplatek již od počátku školního roku; o prázdninách se školné nevybírá, jestliže je mateřská škola uzavřena celý měsíc z důvodu čerpání dovolené, pokud bude mít mateřská škola v prázdninovém měsíci částečný provoz, platí rodiče školné i za tento měsíc; osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky v pěstounské péči (vyhl.č odst. 3), rodiče, kterých se toto týká, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku; v období od 1. září 2014 jsou přijímány děti pouze k celodenní docházce; zákonný zástupce dítěte může omezit dobu pobytu dítěte v mateřské škole na 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci Mateřská škola je povinna vydat potvrzení pro orgán státní sociální podpory o tom, že dítě fakticky docházelo pouze na 4 hodiny denně (5 kalendářních dní v měsíci). Docházka dítěte

9 není omezena právně, ale fakticky na základě jednostranného úkonu zákonného zástupce dítěte. 10. Organizace dne v mateřské škole Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízení aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. Čas Aktivity Poznámka Příchod dětí, ranní hry dle vlastního výběru; hry a činnosti dle volby dětí, individuální činnost, pozorování a porozumění osobnosti dítěte hygiena, přesnídávka; v prostorech svačinky v MŠ řízená činnost pedagogem plnění výchovně vzdělávacího programu,námětové hry, didaktické hry, individuální činnost, pohybové hry, skupinové činnosti, soustředění dětí, rozšiřování znalostí a dovedností formou her, prožitkové učení zdravotně pohybová chvilka protažení a posílení svalových partií, zdravotně zaměřené cvičení, pohybové chvilky, hudebně pohybová cvičení, pobyt venku procházky v okolí MŠ, zahrada MŠ oběd v prostorech školní jídelny hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky, odpočinek; spánek hygiena, pitný režim volná hra dětí, námětové hry, individuální činnost, odpolední zájmové činnosti od odchod dětí z MŠ odpolední svačinka v prostorech svačinky v MŠ pokračuje volná hra dětí a odchod dětí z MŠ zájmové činnosti,

10 Spontánní hra - od příchodu dětí do řízené činnosti pedagogem, odpoledne do rozchodu se zřetelem na individuální potřeby dětí. K hrám mohou děti využívat: - námětové hračky (např. v podobě knih) - hračky na procvičení jemné motoriky (korálky, doplňovací stavebnice ) - kreativní a tvořivé hračky (např. modelína, pastelky, barvy, puzzle ) - stolní hry (pexesa, puzzle, Člověče, nezlob se ) - interaktivní hračky (hračky pohyblivé, hudební, zvukové..) - stavebnice (pěnové, dřevěné, plastikové ) - vozítka, kočárky, odstrkovala - vyrobené hračky dětmi např. z přírodnin, papírů, PVC lahví - plyšové hračky, panenky, zvířátka - venku pak prolézačky, pískoviště, klouzačky, zahradní domek Didaktické činnosti - zapojujeme denně a to individuálně k potřebám každého dítěte. Nejsou vždy pravidelně časově vymezeny, tematické třídní plány zapojujeme do celého dne. Děti nejsou nuceny do žádné činnosti, ale jsou vhodnou a zábavnou formou motivovány. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dítěte, starší děti, zejména předškolního věku, dostávají odlišné úkoly od mladších dětí. Práce si děti odnášejí domů a jsou vystaveny v prostorech MŠ. Činnosti řízené pedagogem - probíhají v průběhu celého dne, zejména v dopolední činnosti po svačince, formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi s ohledem na potřeby a zájmy dětí.jsou zařazovány všechny výchovně-vzdělávací oblasti. Důsledně je plněn třídní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu. Pohybové aktivity - denně zdravotně zaměřená cvičení, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, denní zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku. Pravidelně zařazujeme: jógu, aerobik, prolézací dráhy, základy gymnastiky, atletiky, tanec. K cvičení využíváme: hernu, zahradu, školní dvůr a parky. Při sportovních a pohybových činnostech dodržujeme zásady bezpečnosti. Dbáme na psychosomatické podmínky, snažíme se co nejvíce času trávit venku, ve školce pravidelně větráme a při některém cvičení se svlékáme (bosé nožičky). Pobyt venku - 2 hodiny denně v dopoledních hodinách, neuskutečňuje se při mrazu pod 10 C, při silném větru, dešti a inverzích. Děti využívají vlastní zahradu, chodí na vycházky do okolí MŠ. Pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti a volnou hru.

11 Odpočinek, spánek - zařazen po obědě, vychází se z individuálních potřeb dítěte. Děti mohou odpočívat kdykoliv mají-li potřebu během dne, k dispozici mají polštářky a relaxační ostrov. Polštářky jsou pravidelně prány. Stravování - přípravou stravy je pověřena provozovna k těmto službám určena, obědy a svačiny jsou podávány personálem MŠ. Školní jídelna - Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o. - střední škola se nachází v přízemí o jedno podlaží níže než MŠ. Podávání svačin hod. a hod. Podávání obědů hod. Pitný režim - nápoje pro děti připravuje kuchař v jídelně, každý den vždy z čerstvě převařené vody. Připravuje ovocné čaje, ovocné nápoje z koncentrátů, doplňkem stravy jsou mléčné nápoje (mléko, čaj s mlékem, bílá káva, kakao, koktejly). Děti pijí z plastových kalíšků, které jsou umístěny ve třídě na stolečku určeném pro pitný režim, po každém použití se myjí v myčce na nádobí. Nápoje mají děti k dispozici celý den a mohou se napít kdykoliv mají potřebu (starší děti samy, mladší s dopomocí). Paní učitelky děti nabádají k dostatečnému přísunu pitného režimu. Úklid, matrace a lůžkoviny Úklid Režim úklidu a teplota vzduchu jsou zajištěny v souladu s 22, vyhlášky č. 410/2005 sb.), se kterou jsou seznámeni zaměstnanci MŠ Malý svět a jsou povinni tyto podmínky dodržovat. Kontrolu teploty vzduchu provádí učitelka. Větrání v místnostech zajišťuje uklízečka nebo učitelka. Úklid v prostorách zařízení se provádí: denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem; denně vynášením odpadků; denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, sprchových koutů a záchodů; nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienických zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů; čištění koberců na mokrý způsob 3x ročně, v případě potřeby častěji; nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů; nejméně 2 x ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů; malování 1x za 3 roky nebo v případě potřeby; pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čistěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele. Matrace a lůžkoviny Pro ukládání matrací jsou určeny schválené prostory.

12 Výměna prádla: lůžkoviny jsou pravidelně vyměňovány 1x za 3 týdny, v případě potřeby ihned; ručníky 1x týdně pyžama 1x týdně. Povlečené peřinky jsou uskladňovány v příslušných oddělených kójích. V době výskytu infekčního onemocnění jsou hygienická opatření zpřísněna, výměna ložního prádla častější, dle potřeby desinfekce prostor a předmětů. Veškeré prádlo perou rodiče dětí. 11. Obsah předškolního vzdělávání Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Vzdělávání se uskutečňuje podle vzdělávacího programu, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V mateřské škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: rovnoměrně zařazujeme tělesné, pracovní, estetické (výtvarné, hudební, literární), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) činnosti přiměřené jejich věku, vývoji a schopnostem. Dále na děti působíme v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů drobné krádeže, záměrné poškozování majetku, hraček, ubližování slabším kamarádům apod.) a enviromentální výchovy (ochrana životního prostředí). V každé třídě pracují učitelky podle vlastních třídních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program byl předán zřizovateli školy a je k dispozici rodičům na vyžádání. Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech. Každá třída má svůj denní režim (řád), který je pouze orientační. Záleží na učitelce, jak si jej přizpůsobí k naplánovanému programu, činnostem, zájmu dětí, individuálním potřebám a počasí. Dodržován musí být čas svačin a oběda, napít se děti mohou kdykoli během dne. Spojování tříd se uskutečňuje z provozních důvodů ráno při scházení dětí, na odpolední činnost, v době prázdnin, při menším počtu dětí, z důvodu nemoci pedagogů, přičemž zůstává v dopoledních hodinách zachována výchovně vzdělávací činnost. Učitelka je pro dítě partnerem, který mu pomůže (bude-li o to požádán) a který nenásilnou formou motivuje dítě k jednotlivým činnostem. Dítě tak získává nezávislost, sebeúctu i úctu k ostatním jednotlivcům.

13 12. Práva a povinnosti dětí dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností; má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství; právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi; dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život; má právo na poskytování ochrany společnosti, na emočně kladné prostředí a projevování lásky; má právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví; na zvláštní péči a výchovu v případě postižení; dítě má právo svobodně myslet a právo říct svůj názor. Děti mají povinnost: šetrně zacházet s hračkami, pomůckami a vybavením mateřské školy; mají povinnost chovat se podle pravidel, která se stanoví na začátku školního roku: Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka Vzájemně si nasloucháme Pomáháme si Vážíme si a respektujeme jeden druhého Udržujeme čistotu, vracíme věci na své místo Pečujeme o své zdraví Chráníme sebe a přírodu. 13. Práva a informovanost zákonných zástupců zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajícím se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí; rodiče mají právo po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě; rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního života; delší rozhovor s učitelkou si mohou rodiče dohodnout v době, kdy učitelka nevykonává pedagogickou činnost s dětmi; mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu školy, učitelce, ředitelce či provoznímu zaměstnanci školy; rodiče mohou využít Dne otevřených dveří a účastnit se tak vzdělávacího programu ve třídě svého dítěte; osobní jednání s ředitelkou mateřské školy je možné denně po předchozí domluvě; další formou informací jsou třídní schůzky, webové stránky školy a informační nástěnky v šatnách mateřské školy;

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pěnčín okres Liberec 463 45 Pěnčín 109 1.Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Vnitřní

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Příspěvková organizace Mateřská škola Příšovice okres Liberec - 463 46 Příšovice 162 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Příspěvková organizace Mateřská škola Příšovice okres Liberec - 463 46 Příšovice 162 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Příspěvková organizace Mateřská škola Příšovice okres Liberec - 463 46 Příšovice 162 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 95/10 Účinnost: od 1.9.2010 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: S 5 Tento Vnitřní řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace. Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace. Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Vážení rodiče, těší nás a vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali tím,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň - jih Školní řád Č. j.: 137/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1.3. Skartační znak: A10 Zpracovala: Jitka Erbenová

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. NATUS soukromá mateřská škola Borůvka s. r. o., Jana Opletala 1660, 43401 Most, IČ: 287 40 727. Stránka 1

PROVOZNÍ ŘÁD. NATUS soukromá mateřská škola Borůvka s. r. o., Jana Opletala 1660, 43401 Most, IČ: 287 40 727. Stránka 1 PROVOZNÍ ŘÁD NATUS soukromá mateřská škola Borůvka s. r. o., Jana Opletala 1660, 43401 Most, IČ: 287 40 727 Stránka 1 OBSAH strana : 1. Informace o soukromé mateřské škole 3 1.1. Základní předmět činnosti

Více

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.šř 1/2009 S účinností od: 1.9.2009 vypracovala: Majáková Lenka Ředitelka MŠ Obsah: Mateřská škola Jiříkov, Filipovská

Více

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 5.5..2009 MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání 1. Cíle předškolního vzdělávání

Více

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice číslo: 2/2013 Vypracoval: PaedDr. Naděžda Bajerová, ředitelka MŠ Dne: 31. 08. 2013 Schválil: Účinnost od: 01. 09. 2013 Nahrazuje: Směrnici č. 2/2009 Poznámka: I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Školní řád Zpracovala: Bc. Pavlína Matoušková, ředitelka školy účinnost od: 1. 9. 2014 závaznost: Školní

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Č.j. 113/2014 platnost od 1.9.2014 Školní řád mateřské školy Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze : zákona

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více