ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT"

Transkript

1 ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT Nade Mží Plzeň 1) Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Malý svět, Nade Mží 1, Plzeň (dále jen mateřská škola), a podrobnosti o právech a povinnostech zaměstnanců mateřské školy. Je závazný pro zaměstnance a zákonné zástupce dětí. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 2) Přijímání dětí do mateřské školy do MŠ se podle zákona č. 561/2004., 34 odst. 1 přijímají děti zpravidla ve věku od tří do šesti let, ve výjimečných případech i děti mladší; ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým vývěska, webové stránky školy, letáčky apod.; zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí a další nezbytné informace; tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (včetně povinného očkování) v předem stanoveném termínu k rukám ředitelky školy; do 30 dnů od podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí (nepřijetí) dítěte do vlastních rukou; rozhodnutí je možno vyzvednout osobně v určeném termínu v ředitelně mateřské školy proti podpisu zákonného zástupce; před nástupem dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka spolu se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu dítěte v mateřské škole; do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování nebo jeho proces je započat

2 o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře; dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku; rozhodnout o přijetí může ředitelka výjimečně i na dobu zkušební nejdéle 3 měsíců, a to v případě, není-li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno se přizpůsobit podmínkám mateřské školy; před nástupem dítěte do kolektivu může být podle dohody s rodiči, určena adaptační doba, kdy si dítě zvyká na kolektiv dětí, za dodržení všech zákonných podmínek předškolního vzdělávání (zpravidla pobyt s dětmi na školní zahradě za příznivého počasí); vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení; v měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. Ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí. Podle 35 školského zákona může ředitelka mateřské školy po předchozím písemném upozornění doručeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny; b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy; c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení; d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady; e) pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou dohodu o ukončení předškolního vzdělávání. S vedoucí školní jídelny dohodnou odhlášení stravného, případně vrácení přeplatku, či doplacení nedoplatku. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrnečku i skleničky, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit pleny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se samo snažit svlékat, oblékat a nazouvat obuv a aktivně se účastnit pobytu venku; rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku, pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí,

3 vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí. 3. Provoz mateřské školy Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. provoz mateřské školy je celodenní od hod. - děti se zpravidla scházejí od 6.30 do 8.00 hod. v jedné třídě - pejskové, poté se rozejdou do svých tříd; k odpolední docházce se děti scházejí od hodin rodič (zákonný zástupce) si své dítě vyzvedne a odchází při dopolední návštěvě od do hod., při celodenní a odpolední návštěvě od do hod. individuální požadavky ve výjimečných případech mohou rodiče projednat s učitelkami, po předchozí domluvě je možný příchod i odchod mimo určenou dobu ale tak, aby rodič nenarušil ostatním dětem výchovně vzdělávací proces a s tím, že je dítě přihlášeno ke stravování; děti jsou rozděleny do dvou tříd dle věkové kategorie a provoz je rozvržen tak, aby byla dětem zajištěna dostatečná bezpečnost a kvalita předškolního vzdělávání; omlouvání a absenci dítěte je rodič povinen oznámit předem, pokud se nejedná o předem neznámou, tedy nahodilou nepřítomnost dítěte; pokud dítě onemocní nebo zůstane doma s rodiči, je třeba tuto skutečnost ohlásit do 7.30 hod. daného dne nebo neprodleně telefonicky (tel. č nebo ). Odděleně je nutno odhlásit i stravování ve školní jídelně na telefonu: do Podrobnosti provozu mateřské školy Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí v příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Ředitelka písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Jedná-li se o děti podle 34 odst. 9 školského zákona (vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle 144 odst. 1 písm. e), lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího

4 po uzavření dohody; o uzavření této dohody ředitelka mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době. Pracovní doba zaměstnanců: a) je stanovena zákonem 262/2006 Sb. (zákoník práce), b) učitelka má stanoveno 31 hodin přímé práce s dětmi, c) ředitel školy má stanoveno 21 hodin přímé práce s dětmi. 5. Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy Třída mateřské školy se naplňuje maximálně do počtu 24 dětí. Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle 34 odst. 9 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle bodu 4 se započítává vždy pouze 1 dítě. Dle potřeb MŠ může ředitel MŠ požádat o vyjímku maximálního počtu dětí ve třídě zřizovatele školy. 6. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy V letních měsících (červenec a srpen) je provoz mateřské školy přerušený, přičemž rozsah uzavření stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. Omezení provozu nebo jeho celkové přerušení oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte nejméně s dvouměsíčním předstihem. Provoz školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci, stejně tak jako je provoz omezen v době ostatních prázdnin na základě průzkumu zájmu zákonných zástupců o provoz mateřské školy v těchto dnech. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny nebo vyšší moc, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na přístupném místě v mateřské škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne nebo nastane (vyhláška č.14/2005 Sb., 3 odst. 2). 7. Péče o zdraví a bezpečnost dětí Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Jestliže přijde dítě do mateřské školy samotné, školská právnická osoba za něj nezodpovídá.

5 V případě, že si zákonný zástupce či jiná pověřená osoba v provozní době bez udání důvodu dítě nevyzvedne, kontaktuje pedagogický pracovník zástupce dítěte telefonicky a setrvá v mateřské škole do doby vyzvednutí dítěte jeho zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou. V krajním případě může uvědomit Policii ČR a ta pomůže s předáním dítěte zákonným zástupcům nebo pověřené osobě anebo najde jiné řešení. Tolerováno je 15ti minutové zpoždění, delší doba je účtována zákonnému zástupci 100Kč. Rodiče jsou povinni hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo jeho zdravotního stavu. Onemocní-li dítě v průběhu dne, učitelka oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci dítěte. Ten je povinen si dítě co nejdříve vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí apod. jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena stavebně ani personálně. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o jeho problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. Rodiče mají povinnost podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic aj.) či v případě výskytu vší u dětí. Po dlouhodobé nemoci, nebo infekční nemoci je rodič povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k návratu do kolektivu. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy (nebo na pozvání schůzky, akce) samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání a předávání dětí. Po vyzvednutí dítěte se nezdržuje déle než je nezbytně nutné a opustí areál školy. Všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat. Děti jsou pojištěny proti úrazu v mateřské škole i při pořádání akcí mateřskou školou. Při akcích mateřské školy za účasti rodičů si za zdraví a bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. Doporučujeme, aby děti nenosily cenné věci, které nesouvisí se vzděláváním, zejména řetízky, prstýnky aj. Přetržením delších náušnic, řetízku může dojít úrazu. Mateřská škola neručí za ztrátu cenných věcí, které si dítě přineslo a které nesouvisí se vzděláváním, jakož ani za škodu na těchto věcech způsobenou.

6 Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po jeho dobu strávenou v mateřské škole: plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za to, co mají jejich děti v taškách v šatně, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah tašek, zda neobsahují nebezpečné věci (např. ostré předměty, léky, apod.), které mohou zapříčinit například úraz dítěte. Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky apod.) Učitelky nesou odpovědnost za přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Vedou děti k dodržování hygieny, seznamují je se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, s nebezpečím úrazu. O drobném poranění dítěte během dne (odřené koleno, boule ) provede učitelka zápis do určeného sešitu ve třídě. S touto skutečností seznámí zákonného zástupce dítěte. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Učitelka (nebo jí ověřená pracovnice) má povinnost bezodkladně vyrozumět rodiče a domluvit s nimi další postup. Ředitel zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Školním úrazem je - úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích organizovaných školou konaných mimo školu, a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Výchovně vzdělávací činností je - účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem není - úraz, který se stane dětem na cestě do mateřské školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Při akcích školy za účasti rodičů si za zdraví a bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžné třídy (vyhláška č. 14/ odst. 1-5). Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je plně svéprávná a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

7 Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Oblečení dětí do mateřské školy chodí dítě vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat; všechny věci musí být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě; na polici mají děti oblečení, ve kterém přišly do mateřské školy, v sáčku věci na pobyt venku a náhradní prádlo; z hygienického hlediska je třeba, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku, v případě spánku dítěte v mateřské škole (každý týden čisté) a další hygienické potřeby podle požadavku učitelek (papírové kapesníky, hřeben, kartáček na zuby, zubní pastu, kelímek na pitný režim); z bezpečnostního hlediska musí mít děti na přezutí bačkory (zdravotní obuv) s plnou patou nikoli pantofle! 8. Stravování dětí Strava je zajišťována ve školní kuchyni Akademie hotelnictví a cestovního ruchu s.r.o. střední škola (viz. Provozní řád školní kuchyně): podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., odst. 1 se dítě, které je přítomno v době podávání hlavního jídla stravuje vždy; při nástupu dítěte do mateřské školy, zpravidla k 1. září vyplní rodiče písemnou přihlášku dítěte ke stravování a zvolí si jeho rozsah (polodenní, celodenní); změnu způsobu stravování je možno uskutečnit pouze vždy od začátku nového kalendářního měsíce a to písemně u vedoucí školní jídelny; stravování zahrnuje přesnídávku, oběd, svačinu; pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne, nabízen je slazený i neslazený nápoj; podávání vlastní stravy z domova je dovoleno; otázky týkající se stravování projednává rodič v sekretariátu školy, zde také platí stravné. Školné se hradí u ředitelky MŠ do 20. dne aktuálního měsíce. Rodič je povinen tento termín dodržet; cena stravného je předem stanovena podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., podle finančního normativu vzhledem k věku dítěte; pokud dojde během roku ke zdražení potravin, vyhrazujeme si jako mateřská škola právo na zvýšení cen stravného v souvislosti s výše uvedenou vyhláškou; výše stravného: děti 3-6 let: 2 svačiny a oběd: 42,- Kč;

8 pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od hod. do hod. do kuchyně. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze v první den nepřítomnosti a jídlo je určeno k okamžité spotřebě; odhlášení a přihlášení obědů se provádějí ústně nebo telefonicky. V případě známého důvodu nepřítomnosti (dovolená, dlouhodobá nemoc, apod.), rodiče odhlásí dítěti stravu nejpozději do hod. předchozího dne či do 7.00 hod. konkrétního dne; pokud rodič své dítě ze stravy včas neodhlásí, je povinen stravu zaplatit; jídelníčky jsou vyvěšeny na chodbě MŠ a rodiče se mohou k jejich skladbě vyjadřovat. 9. Úplata za předškolní vzdělávání a) dítě, které chodí do posledního ročníku mateřské školy a dítě s odkladem školní docházky platí úplatu dle platné smlouvy jedná se o nestátní MŠ. b) výše úplaty není pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. září do následujícího roku; c) měsíční celodenní docházka činí pro děti do tří let: 2 500Kč,děti 3 6 let: 1.990,- Kč s platností do d) nepravidelná docházka: 1 5 dnů v měsíci 250,- Kč/den 6 a více dnů v měsíci 200,- Kč/den školné se vybírá i v těch případech, kdy dítě celý měsíc nedochází do mateřské školy (jednotlivé případy budou řešeny individuálně); pokud dítě bylo zapsáno pro nový školní rok a chtělo by nastoupit v průběhu roku, nemusí rodiče hradit tento poplatek již od počátku školního roku; o prázdninách se školné nevybírá, jestliže je mateřská škola uzavřena celý měsíc z důvodu čerpání dovolené, pokud bude mít mateřská škola v prázdninovém měsíci částečný provoz, platí rodiče školné i za tento měsíc; osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky v pěstounské péči (vyhl.č odst. 3), rodiče, kterých se toto týká, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku; v období od 1. září 2014 jsou přijímány děti pouze k celodenní docházce; zákonný zástupce dítěte může omezit dobu pobytu dítěte v mateřské škole na 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci Mateřská škola je povinna vydat potvrzení pro orgán státní sociální podpory o tom, že dítě fakticky docházelo pouze na 4 hodiny denně (5 kalendářních dní v měsíci). Docházka dítěte

9 není omezena právně, ale fakticky na základě jednostranného úkonu zákonného zástupce dítěte. 10. Organizace dne v mateřské škole Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízení aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. Čas Aktivity Poznámka Příchod dětí, ranní hry dle vlastního výběru; hry a činnosti dle volby dětí, individuální činnost, pozorování a porozumění osobnosti dítěte hygiena, přesnídávka; v prostorech svačinky v MŠ řízená činnost pedagogem plnění výchovně vzdělávacího programu,námětové hry, didaktické hry, individuální činnost, pohybové hry, skupinové činnosti, soustředění dětí, rozšiřování znalostí a dovedností formou her, prožitkové učení zdravotně pohybová chvilka protažení a posílení svalových partií, zdravotně zaměřené cvičení, pohybové chvilky, hudebně pohybová cvičení, pobyt venku procházky v okolí MŠ, zahrada MŠ oběd v prostorech školní jídelny hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky, odpočinek; spánek hygiena, pitný režim volná hra dětí, námětové hry, individuální činnost, odpolední zájmové činnosti od odchod dětí z MŠ odpolední svačinka v prostorech svačinky v MŠ pokračuje volná hra dětí a odchod dětí z MŠ zájmové činnosti,

10 Spontánní hra - od příchodu dětí do řízené činnosti pedagogem, odpoledne do rozchodu se zřetelem na individuální potřeby dětí. K hrám mohou děti využívat: - námětové hračky (např. v podobě knih) - hračky na procvičení jemné motoriky (korálky, doplňovací stavebnice ) - kreativní a tvořivé hračky (např. modelína, pastelky, barvy, puzzle ) - stolní hry (pexesa, puzzle, Člověče, nezlob se ) - interaktivní hračky (hračky pohyblivé, hudební, zvukové..) - stavebnice (pěnové, dřevěné, plastikové ) - vozítka, kočárky, odstrkovala - vyrobené hračky dětmi např. z přírodnin, papírů, PVC lahví - plyšové hračky, panenky, zvířátka - venku pak prolézačky, pískoviště, klouzačky, zahradní domek Didaktické činnosti - zapojujeme denně a to individuálně k potřebám každého dítěte. Nejsou vždy pravidelně časově vymezeny, tematické třídní plány zapojujeme do celého dne. Děti nejsou nuceny do žádné činnosti, ale jsou vhodnou a zábavnou formou motivovány. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dítěte, starší děti, zejména předškolního věku, dostávají odlišné úkoly od mladších dětí. Práce si děti odnášejí domů a jsou vystaveny v prostorech MŠ. Činnosti řízené pedagogem - probíhají v průběhu celého dne, zejména v dopolední činnosti po svačince, formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi s ohledem na potřeby a zájmy dětí.jsou zařazovány všechny výchovně-vzdělávací oblasti. Důsledně je plněn třídní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu. Pohybové aktivity - denně zdravotně zaměřená cvičení, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, denní zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku. Pravidelně zařazujeme: jógu, aerobik, prolézací dráhy, základy gymnastiky, atletiky, tanec. K cvičení využíváme: hernu, zahradu, školní dvůr a parky. Při sportovních a pohybových činnostech dodržujeme zásady bezpečnosti. Dbáme na psychosomatické podmínky, snažíme se co nejvíce času trávit venku, ve školce pravidelně větráme a při některém cvičení se svlékáme (bosé nožičky). Pobyt venku - 2 hodiny denně v dopoledních hodinách, neuskutečňuje se při mrazu pod 10 C, při silném větru, dešti a inverzích. Děti využívají vlastní zahradu, chodí na vycházky do okolí MŠ. Pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti a volnou hru.

11 Odpočinek, spánek - zařazen po obědě, vychází se z individuálních potřeb dítěte. Děti mohou odpočívat kdykoliv mají-li potřebu během dne, k dispozici mají polštářky a relaxační ostrov. Polštářky jsou pravidelně prány. Stravování - přípravou stravy je pověřena provozovna k těmto službám určena, obědy a svačiny jsou podávány personálem MŠ. Školní jídelna - Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o. - střední škola se nachází v přízemí o jedno podlaží níže než MŠ. Podávání svačin hod. a hod. Podávání obědů hod. Pitný režim - nápoje pro děti připravuje kuchař v jídelně, každý den vždy z čerstvě převařené vody. Připravuje ovocné čaje, ovocné nápoje z koncentrátů, doplňkem stravy jsou mléčné nápoje (mléko, čaj s mlékem, bílá káva, kakao, koktejly). Děti pijí z plastových kalíšků, které jsou umístěny ve třídě na stolečku určeném pro pitný režim, po každém použití se myjí v myčce na nádobí. Nápoje mají děti k dispozici celý den a mohou se napít kdykoliv mají potřebu (starší děti samy, mladší s dopomocí). Paní učitelky děti nabádají k dostatečnému přísunu pitného režimu. Úklid, matrace a lůžkoviny Úklid Režim úklidu a teplota vzduchu jsou zajištěny v souladu s 22, vyhlášky č. 410/2005 sb.), se kterou jsou seznámeni zaměstnanci MŠ Malý svět a jsou povinni tyto podmínky dodržovat. Kontrolu teploty vzduchu provádí učitelka. Větrání v místnostech zajišťuje uklízečka nebo učitelka. Úklid v prostorách zařízení se provádí: denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem; denně vynášením odpadků; denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, sprchových koutů a záchodů; nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienických zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů; čištění koberců na mokrý způsob 3x ročně, v případě potřeby častěji; nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů; nejméně 2 x ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů; malování 1x za 3 roky nebo v případě potřeby; pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čistěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele. Matrace a lůžkoviny Pro ukládání matrací jsou určeny schválené prostory.

12 Výměna prádla: lůžkoviny jsou pravidelně vyměňovány 1x za 3 týdny, v případě potřeby ihned; ručníky 1x týdně pyžama 1x týdně. Povlečené peřinky jsou uskladňovány v příslušných oddělených kójích. V době výskytu infekčního onemocnění jsou hygienická opatření zpřísněna, výměna ložního prádla častější, dle potřeby desinfekce prostor a předmětů. Veškeré prádlo perou rodiče dětí. 11. Obsah předškolního vzdělávání Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Vzdělávání se uskutečňuje podle vzdělávacího programu, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V mateřské škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: rovnoměrně zařazujeme tělesné, pracovní, estetické (výtvarné, hudební, literární), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) činnosti přiměřené jejich věku, vývoji a schopnostem. Dále na děti působíme v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů drobné krádeže, záměrné poškozování majetku, hraček, ubližování slabším kamarádům apod.) a enviromentální výchovy (ochrana životního prostředí). V každé třídě pracují učitelky podle vlastních třídních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program byl předán zřizovateli školy a je k dispozici rodičům na vyžádání. Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech. Každá třída má svůj denní režim (řád), který je pouze orientační. Záleží na učitelce, jak si jej přizpůsobí k naplánovanému programu, činnostem, zájmu dětí, individuálním potřebám a počasí. Dodržován musí být čas svačin a oběda, napít se děti mohou kdykoli během dne. Spojování tříd se uskutečňuje z provozních důvodů ráno při scházení dětí, na odpolední činnost, v době prázdnin, při menším počtu dětí, z důvodu nemoci pedagogů, přičemž zůstává v dopoledních hodinách zachována výchovně vzdělávací činnost. Učitelka je pro dítě partnerem, který mu pomůže (bude-li o to požádán) a který nenásilnou formou motivuje dítě k jednotlivým činnostem. Dítě tak získává nezávislost, sebeúctu i úctu k ostatním jednotlivcům.

13 12. Práva a povinnosti dětí dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností; má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství; právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi; dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život; má právo na poskytování ochrany společnosti, na emočně kladné prostředí a projevování lásky; má právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví; na zvláštní péči a výchovu v případě postižení; dítě má právo svobodně myslet a právo říct svůj názor. Děti mají povinnost: šetrně zacházet s hračkami, pomůckami a vybavením mateřské školy; mají povinnost chovat se podle pravidel, která se stanoví na začátku školního roku: Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka Vzájemně si nasloucháme Pomáháme si Vážíme si a respektujeme jeden druhého Udržujeme čistotu, vracíme věci na své místo Pečujeme o své zdraví Chráníme sebe a přírodu. 13. Práva a informovanost zákonných zástupců zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajícím se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí; rodiče mají právo po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě; rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního života; delší rozhovor s učitelkou si mohou rodiče dohodnout v době, kdy učitelka nevykonává pedagogickou činnost s dětmi; mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu školy, učitelce, ředitelce či provoznímu zaměstnanci školy; rodiče mohou využít Dne otevřených dveří a účastnit se tak vzdělávacího programu ve třídě svého dítěte; osobní jednání s ředitelkou mateřské školy je možné denně po předchozí domluvě; další formou informací jsou třídní schůzky, webové stránky školy a informační nástěnky v šatnách mateřské školy;

14 rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívají svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy; mohou požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy; pokud si rodiče nepřejí, aby jejich dítě konzumovalo potraviny přinesené jinými rodiči do mateřské školy (dorty k oslavám narozenin, vánoční cukroví, bonbony apod.) musí tuto skutečnost písemně zapsat do evidenčního listu dítěte. 14. Povinnosti rodičů rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte; rodiče jsou povinni dodržovat školní řád, organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy; jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí; mají povinnost omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte kterékoli učitelce; v případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti omluvit telefonicky či osobně nejpozději do druhého dne; rodiče jsou povinni oznamovat škole změny údajů do školní matriky (evidence dětí); rodiče mají povinnost číst zprávy a informace, které jim jsou určené; řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné; nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty; v případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody; dodržovat ustanovení tohoto školního řádu. 15. Práva a povinnosti pedagogů pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte; pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany zaměstnavatele i zákonných zástupců a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci; pedagog má právo rozhodnout o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy; má právo odmítnout požadavky zákonných zástupců na přístup k dětem, který by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte nebo jiným právním předpisem; má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, má učitelka právo požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti; ve spolupráci s rodiči nechat dítě vyšetřit v odborných zařízeních pedagogickopsychologická poradna, foniatrie aj., pokud se dítě po adaptační době jeví jinak;

15 je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem; dodržovat ustanovení tohoto školního řádu. 16. Péče o spravovaný majetek školy Pedagogičtí i ostatní zaměstnanci mateřské školy jsou povinni pečovat o svěřený majetek, chránit ho před zničením, ztrátou nebo zneužitím. Vedou děti k šetrnému zacházení s majetkem a případné poškození nebo zcizení jsou povinni neprodleně hlásit řediteli mateřské školy. Škodu na majetku mateřské školy, kterou v areálu školy úmyslně dítě způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte v plné výši uhradit. Plzeň 20. srpna 2014, aktualizováno: červen 2015 Zpracoval: ředitelství MŠ Schválila: Mgr. Jana Linhartová

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Základní

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Školní řád. Mateřská škola Pohoří, okres Praha západ, příspěvková organizace

Školní řád. Mateřská škola Pohoří, okres Praha západ, příspěvková organizace 1 Školní řád Mateřská škola Pohoří, okres Praha západ, příspěvková organizace 1. Úvodní ustanovení Školní řád MŠ upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí Mateřské školy Pohoří,

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pěnčín okres Liberec 463 45 Pěnčín 109 1.Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval:

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA č.j. 201/16 Školní řád - 2 - Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců

Více

Mateřská škola Vrchoviny Školní řád

Mateřská škola Vrchoviny Školní řád Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Mateřská škola Vrchoviny Školní řád Telefon

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY INTEGROVANÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Sruby 80 PSČ 565 44 tel. 465 486 113 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 50/2006 1/RE účinnost od: 1. 9. 2006 schváleno pedagogickou radou: 30.8.2006 schváleno školskou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace Školní řád Vydal: Mgr. František Vlček, ředitel školy Zpracovala: Mgr.

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení... 2 II. Přijímání dětí... 2 III. Ukončení předškolního vzdělávání... 2 IV. Platby v mateřské škole... 3 1.

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ, příspěvkové organizace Zlosyň 200, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres MĚLNÍK

ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ, příspěvkové organizace Zlosyň 200, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres MĚLNÍK ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ, příspěvkové organizace Zlosyň 200, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres MĚLNÍK 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015 Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26, 250 72 Kojetice Telefon: 315 684 078 Web: www.skolakojetice.cz E-mail: ms@skolakojetice.cz IČO: 750 31 655 Banka: KB Neratovice, č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OBSAH: I. Údaje o zařízení II. Režimové požadavky III. Kroužky IV. Přijímání dětí do MŠ Doctrina V. Práva a povinnosti rodičů VI. Práva dětí VII. Práva a povinnosti pedagogů VIII. Ukončení docházky dítěte

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd okres Olomouc, příspěvková organizace PSČ: 783 55 ZŠ Velký Újezd 321 tel., fax: 585 358 109 IČO: 750 276 40 MŠ Velký Újezd 315 mobil: 774 112 213 Č.j.: ZŠMŠVÚ/239/16

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Platnost od

ŠKOLNÍ ŘÁD. Platnost od Mateřská škola Hrob, příspěvková organizace, Verneřice 128, 417 04 Hrob telefon: 417875094, mobil: 724315801, email: ms.hrob@seznam.cz, www.mshrob.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost od 1.9.2014 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola )

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Mateřská škola je zřízena jako součást základní školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢĎÁREC, OKRES CRUDIM ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č 1 MŠ 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Obsah: ČL. 1. Provoz mateřské školy ČL. 2. Bezpečnost a zdraví dětí ČL. 3. Stravování

Více

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od 1. 9. 2016 Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o. p. s. Školní řád byl zpracován v souladu s platnými

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 pracoviště 15. MŠ Písek, Erbenova 2080 ŠKOLNÍ ŘÁD 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 ZŠ E. BENEŠE PÍSEK OBSAH 1 Úvodní ustanovení...

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovaly: Mgr. Lucie Štaffová, Pavlína Opavská, DiS. Schválil: Mgr. Jan Novotný V Bohuslavicích dne 1. 9. 2016 Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Školní řád 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a vzdělávací program. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy Volduchy

Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy Volduchy Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy Volduchy Údaje, uvedené ve Školním řádu, jsou v souladu se Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním..a

Více

Mateřská škola, Pod Školkou 493, Jílové u Prahy, okres Praha-západ ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Pod Školkou 493, Jílové u Prahy, okres Praha-západ

Mateřská škola, Pod Školkou 493, Jílové u Prahy, okres Praha-západ ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Pod Školkou 493, Jílové u Prahy, okres Praha-západ Mateřská škola, Pod Školkou 493, Jílové u Prahy, okres Praha-západ Tel.: 241 950 547 E-mail: msjilove@seznam.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Pod Školkou 493, Jílové u Prahy, okres Praha-západ Č.j.: MŠ 104/2015

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Přijímání dětí do mateřské školy III. Provoz mateřské školy IV. Zdravotní péče a bezpečnost

Více

Pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině NKÚ

Pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině NKÚ Pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině NKÚ Pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině NKÚ (dále jen vnitřní pravidla ) se řídí zákonem č. 247/2014

Více

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Informace o zařízení a předmět činnosti: Název zařízení: Montessori školička Sluníčkov Adresa subjektu: Na Kocandě 230, Veleň Telefon: 420 605 863 706

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 tel. 493 696 302 e-mail : skola@zscerekvice.org IČO : 70 981 817 bankovní spojení : č.ú. 181 165 292/0300 ŠKOLNÍ

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 354 / 2016 Spisový znak: 1.4.

Více

Práva dětí. Povinnosti dětí

Práva dětí. Povinnosti dětí Legislativní rámec: Ředitelka základní školy a mateřské školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců (rodičů) dětí v Mateřské škole Veltrusy, okres Mělník,

Více

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Zpracovala: Mgr. Hana Pártlová, ředitelka ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Přijímání dětí do mateřské školy 3. Evidence dětí

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Valeč, č. 222, Valeč 675 53 Telefonní čísla: MŠ 739 471 831, jídelna 561 200 005, e-mail MŠ valecskolka@seznam.cz Školní řád mateřské školy I. Práva a povinnosti účastníků

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. HRS II Vypracoval

Více

MŠ KRHANICE Školní řád Mateřské školy Krhanice. Skartační znak:

MŠ KRHANICE Školní řád Mateřské školy Krhanice. Skartační znak: MŠ KRHANICE Školní řád Mateřské školy Krhanice Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Změny:aktualizace 3. 2. 2016 Skartační znak: Na základě ust. 30 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním,

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9.

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace provozu mateřské školy

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více