Úvod. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika"

Transkript

1 Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat, jak se bude její děj vyvíjet. V malé otevřené ekonomice je nejpatrnějším rizikem kolísavost směnných kurzů. Daleko méně pozornosti je věnováno rizikům pramenícím z pohybů úrokových sazeb. Ty však mohou být tak velké, že zásadně ovlivňují hospodářské výsledky kterékoli společnosti. V tomto materiálu se budeme zabývat rizikem růstu úrokových sazeb, s nímž se musí podnikatelské subjekty vyrovnávat, a detailně představíme některé nástroje, které Československá obchodní banka, a. s., (dále jen ČSOB ) nabízí k jeho zajištění. Identifikace rizika Riziko plynoucí z pohybů úrokových sazeb může přímo ovlivňovat ziskovost každé společnosti. Přechodné nedostatky financí je společnost nucena řešit půjčkami často bez jakékoli jistoty ohledně výše úroků, které bude muset platit. Toto se týká nejen veškerých existujících (pokud je cena úvěru stanovena na bázi plovoucí úrokové sazby např. 3M PRIBORu), ale i budoucích úvěrů. Definice a rozsah rizika Předpokladem efektivního zajištění proti pohybům úrokových sazeb je přesná kvantifikace úrokového rizika. Základním krokem je vytvoření podrobného souhrnu veškerých existujících či plánovaných úvěrů. Musí být přesně stanoveny všechny parametry včetně délky období, referenčních sazeb a částek. Strategie řízení rizika Po zjištění rizikového profilu by měla být stanovena strategie řízení úrokového rizika. Jejím účelem je minimalizovat výkyvy v ziskovosti společnosti, způsobené neočekávaným zvýšením nákladů vlivem růstu úrokových sazeb (růst úrokových sazeb zdražuje úvěry). Stabilita vykazovaných výsledků jako důsledek efektivního zajištění pak zvyšuje stabilitu a hodnotu celé společnosti. Technika zajištění Posledním krokem při řízení úrokového rizika je volba konkrétní techniky zajištění. Tento materiál se zabývá detailním popisem instrumentů nabízených ČSOB, které slouží ke komplexnímu zajištění úrokového rizika. Zajištění je možné uzavřít nejen před nebo v okamžiku načerpání úvěru, ale i kdykoliv během existence úvěru. Zároveň je možné zajistit 100 % jistiny či její libovolnou část. Jde především o tyto produkty: úrokový swap (IRS), úroková opce, opční strategie. Daily QPRICZK3MD= J F MA M J J A S O N D J F MA M J J A S O N D J F MA M J J A S O N D J F MA M J J A S O N D J F M Daily QPRICZK3MD= Vývoj 3M PRIBORu v letech Price Price Vývoj 3M PRIBORu v letech (pokračování výše uvedeného grafu) Finanční trhy Infolinka

2 Swapové operace Úrokové swapy jsou obchody, jejichž parametry lze přizpůsobit specifickým potřebám účastníků obchodu. Existuje celá řada variant úrokového swapu. Úrokový swap IRS Jedna strana platí úroky vypočtené obvykle podle pevné úrokové sazby (tj. sazby, která je dopředu stanovena na celou dobu swapu); druhá strana platí úroky vypočtené podle pohyblivé úrokové sazby (tj. sazby, jejíž konkrétní výše není dopředu známa, pouze se specifikuje referenční sazba, na jejímž základě bude vypočtena konkrétní výše úrokové sazby pro dané období např. 6M PRI- BOR). Oba účastníci úrokového swapu se pak musí dohodnout na následujících podstatných náležitostech: jistině swapu, délce swapu, výši a načasování plateb vypočtených podle fixní sazby, referenční sazbě, od které se budou odvíjet platby vypočtené podle pohyblivé úrokové sazby (včetně načasování okamžiků její fixace a okamžiků plateb). Předmětem obchodu je cena swapu = výše fixní sazby. Příklad Společnost načerpala v minulosti investiční úvěr ve výši 50 milionů Kč s čtvrtletními úrokovými splátkami na bázi tříměsíční sazby PRIBOR. Tento úvěr má zbývající splatnost 3 roky a zbývá splatit 30 milionů Kč. Společnost se chce zajistit proti očekávanému růstu úrokových sazeb uzavře tedy s ČSOB úrokový swap s délkou 3 roky a jistinou 30 milionů Kč. V rámci tohoto swapu platí fixní sazbu 1,35 % p. a. a dostává plovoucí sazbu rovnou tříměsíční sazbě PRIBOR. Tříměsíční PRIBOR se v době uzavření obchodu pohybuje na úrovni 1,14 %. Výsledná pevná cena úvěru (sazba), na které je klient zajištěn, se vypočítá jako fixní sazba swapu + úvěrová marže. Pokud bude úvěrová marže 1 %, bude v tomto případě výsledná cena: 1,35 % + 1 % = 2,35 %. Klient má tedy po celou dobu zajištěny prostředky za 2,35 % (za předpokladu nezměněné úvěrové marže). Významnou vlastností úrokových swapů je to, že jde o OTC instrumenty, jejichž parametry lze přizpůsobovat konkrétním potřebám zájemců. Vedle standardního swapu lze rovněž uzavřít amortizovaný swap, jehož jistina se snižuje během trvání swapu. Výhody a rizika s produktem spojená Výhody: Úrokový swap odstraňuje nejistotu spojenou se změnou pohyblivé úrokové sazby v budoucnosti zcela eliminuje úrokové riziko úvěru. Pevně dané efektivní úrokové náklady (úvěrová marže není brána v úvahu). Uzavření transakce je beznákladové. Rizika: Není možné využít případného budoucího poklesu úrokových sazeb. Pevná úroková sazba může být méně výhodná (vyšší) než aktuální pohyblivá úroková sazba. Úrokový swap schéma úrokových plateb Klient Úvěr PRIBOR 3M 1,35 % p. a. PRIBOR 3M + úvěrová marže 1 % Banka Skupina Transakce dle produktových brožur (MiFID): IR2C

3 Úroková opce Úroková opce je kontrakt, s jehož pomocí si může kupující opce zajistit maximální nebo minimální úrokovou sazbu na libovolné budoucí období. Kupující opce získává z jejího titulu právo nikoli povinnost tuto opci uplatnit. Výměnou za toto právo platí kupující opce prodávajícímu opční prémium. Pokud kupující opci uplatní, má prodávající povinnost vypořádat příslušný opční kontrakt podle předem zadaných parametrů. Podnikatelské subjekty jsou vystaveny riziku pohybu tržních úrokových sazeb, které lze ošetřit právě pomocí úrokových opcí. Úrokové opce jsou OTC instrumenty, tudíž je možné přizpůsobit jejich parametry konkrétním potřebám každé společnosti. Opce na tržní úrokové sazby se dělí na cap a floor (v závislosti na jejich využití). Cap je úroková opce, jejíž majitel si zajišťuje maximální úrokovou sazbu (realizační cena strike). Jestliže v den splatnosti opce převýší referenční sazba realizační cenu opce, majitel opci uplatní a od prodávajícího dostane rozdíl mezi těmito dvěma sazbami. Kupující se tedy zajišťuje proti růstu úrokových sazeb. Pokud se naopak v den splatnosti opce nachází referenční sazba pod realizační cenou opce, opce nebude uplatněna a jako bezcenná propadne. Kupující získá prostředky levněji a profituje tak z poklesu úrokových sazeb. Cap tedy poskytuje zajištění proti růstu úrokových sazeb u budoucích úvěrů a zároveň umožňuje profitovat z poklesu sazeb. Floor je úroková opce, jejíž majitel si zajišťuje minimální úrokovou sazbu (realizační cena strike). Jestliže se v den splatnosti opce nachází referenční úroková sazba pod realizační cenou opce, bude opce uplatněna a kupující dostane od prodávajícího rozdíl mezi těmito dvěma sazbami. Kupující se tedy zajišťuje proti poklesu úrokových sazeb. Pokud se naopak v den splatnosti opce nachází referenční sazba nad realizační cenou opce, opce nebude uplatněna a jako bezcenná propadne. Příklad nákup opce cap Společnost načerpala v minulosti investiční úvěr ve výši 50 milionů Kč s čtvrtletními úrokovými splátkami na bázi tříměsíční sazby PRIBOR. Tento úvěr má zbývající splatnost 3 roky a zbývá splatit 30 milionů Kč. Při očekávání, že úrokové sazby zůstanou přibližně na stejné úrovni, si chce společnost ponechat možnost participovat na případném poklesu sazeb, ale s jistotou, že její úrokové náklady nepřekročí 2,25 %. Proto se rozhodne koupit opci cap se sazbou 2,00 % na období 3 let. Za toto zajištění zaplatí bance opční prémii ve výši 0,25 % p. a. Tím si zajistí maximální úrokové náklady na úrovni 2,25 % p. a. (sazba cap + opční prémie). Úvěrová marže není brána v úvahu. K fixingu úrokových sazeb dochází 2 pracovní dny před počátkem úrokového období, k případnému vyrovnání vyplývajícímu z úrokového zajištění dochází na konci úrokového období. Cap i floor jsou založeny na pomyslné jistině, na jejímž základě dojde k vypořádání pouze rozdílu úrokových sazeb. Tento rozdíl je vypořádán na konci každého příslušného úrokového období. Opční prémium, které kupující platí prodávajícímu, je možné zaplatit buď jednorázově celé v den sjednání obchodu, nebo rozložit na jednotlivá úroková období, kdy kupující platí jeho odpovídající část formou úrokové přirážky.

4 Možné scénáře: Varianta 1: V den splatnosti (fixingu) je referenční úroková sazba vyšší než 2,00 %. Jestliže úroková sazba vzroste kupříkladu na 2,50 %, firma uplatní svou opci a dostane rozdíl mezi 2,00 % a 2,50 % na 30 milionů Kč: (2,50 % 2,00 %) /360 = Kč. Tento zisk kompenzuje vyšší úrokové náklady na pořízení úvěru. Zaplacené prémium však znamená, že skutečná cena úvěru je o 0,25 % vyšší. Celkem tedy za půjčení prostředků firma zaplatí 2,25 % (+ úvěrová marže). Varianta 2: V den splatnosti je referenční úroková sazba nižší než 2,00 %. Jestliže úrokové sazby klesnou kupříkladu na 1,70 %, firma nebude uplatňovat svou opci, jelikož může získat prostředky levněji. Zaplatila ale opční prémium, tudíž celkové náklady na pořízení zdrojů budou 1,95 % (+ úvěrová marže). Výhody a rizika s produktem spojená Výhody: Úrokový cap odstraňuje nejistotu spojenou s růstem pohyblivé úrokové sazby v budoucnosti nad Maximální sazbu (tj. sazbu dohodnutou mezi klientem a ČSOB). Cap umožňuje klientovi nadále využít toho, že pohyblivá úroková sazba může být nižší než Pevná sazba (tj. sazba dohodnutá mezi klientem a ČSOB). Předem daná maximální výše úrokových nákladů bez ohledu na vývoj trhu (úvěrová marže není brána v úvahu). Rizika: Zajištění poskytuje ochranu proti růstu sazeb až od Maximální sazby (tj. sazby dohodnuté mezi klientem a ČSOB). Prémie je nezbytný náklad klienta spojený se zajištěním. Collar Collar je zajišťovací nástroj, který stanovuje limity pohybů úrokové sazby na úvěr. Collar specifikuje maximální a minimální úrokovou sazbu jedná se tak o zajištění v pásmu. Nákupem collaru se společnost zajišťuje proti úrokovému riziku spojenému s budoucím nepříznivým vývojem variabilních úrokových sazeb (např. 3M PRIBOR) stanovením maximální úrokové sazby. Výměnou za nižší či dokonce nulové prémium je společnost omezena v potenciálním zisku plynoucím z možného poklesu sazeb stanovením minimální úrokové sazby. Nákup collaru zahrnuje současný nákup cap opce a prodej floor opce se stejnou splatností, úrokovým obdobím a jistinou, ovšem s různými realizačními cenami. Prémium za nákup collaru je rozdílem prémia zaplaceného za cap a prémia obdrženého za floor. Příklad nákup collaru Společnost načerpala v minulosti investiční úvěr ve výši 50 milionů Kč se čtvrtletními úrokovými splátkami na bázi tříměsíční sazby PRIBOR. Tento úvěr má zbývající splatnost 3 roky a zbývá splatit 30 milionů Kč. Společnost se může zajistit uzavřením tříletého IRS se sazbou 1,35 % p. a. Společnost očekává spíše pokles sazeb, ale chce se zajistit proti možnému prudkému růstu, a proto uzavře beznákladový tříletý collar a v jeho rámci koupí cap se sazbou 2,00 % a zároveň prodá floor se sazbou 1,00 % obě úrokové opce mají shodný nominál i opční prémii. Tím si společnost zajistí maximální úrokový náklad ve výši 2,00 % a minimální na úrovni 1,00 %. Celá transakce je bez dalších nákladů. Úvěrová marže není brána v úvahu. Úrokový cap schéma úrokových plateb Klient Úvěr max [0, PRIBOR 3M cap] prémie PRIBOR 3M + úvěrová marže Banka Skupina Transakce dle produktových brožur (MiFID): IR2C

5 Možné scénáře: Varianta 1: V den splatnosti (fixingu) je referenční úroková sazba vyšší než 2,00 %. Jestliže úroková sazba vzroste kupříkladu na 2,50 %, firma uplatní svůj cap a obdrží rozdíl mezi 2,00 % a 2,50 % na 30 milionů Kč: (2,50 % 2,00 %) /360 = Kč. Tento zisk částečně kompenzuje vyšší náklady na úvěr, tudíž firma skutečně platí 2,00 % (+ úvěrová marže). Varianta 2: V den splatnosti se referenční úroková sazba pohybuje mezi 1,00 % a 2,00 %. Jestliže se v den splatnosti úroková sazba nachází na úrovni 1,50 %, ani cap, ani floor nebudou uplatněny. Firma tedy může pořídit zdroje za tržní sazbu (+ úvěrová marže). Varianta 3: V den splatnosti je referenční úroková sazba nižší než 1,00 %. Jestliže úrokové sazby klesnou kupříkladu na 0,80 %, kupující opce floor (banka) využije své právo, a firma bude muset tudíž dostát svému závazku a zaplatí rozdíl mezi 1,00 % a 0,80 % na 30 milionů Kč: (1,00 % 0,8 %) /360 = Kč. Firma tedy skutečně zaplatí 1,00 % (+ úvěrová marže). Výhody a rizika s produktem spojená Výhody: Úrokový collar odstraňuje nejistotu spojenou s možným růstem pohyblivé úrokové sazby v budoucnosti nad Maximální sazbu (tj. sazbu dohodnutou mezi klientem a ČSOB). Mezi Maximální a Minimální sazbou (tj. sazbami dohodnutými mezi klientem a ČSOB) úrokový collar umožňuje klientovi nadále využít toho, že pohyblivá úroková sazba může být nižší než Pevná sazba (tj. sazba dohodnutá mezi klientem a ČSOB). Předem daná maximální výše úrokových nákladů bez ohledu na vývoj trhu (úvěrová marže není brána v úvahu). V případě zero cost varianty je uzavření transakce beznákladové. Rizika: Zajištění poskytuje ochranu proti růstu sazeb až od Maximální sazby (tj. sazby dohodnuté mezi klientem a ČSOB). Pohyblivá úroková sazba může být pod Minimální sazbou (tj. sazbou dohodnutou mezi klientem a ČSOB). S výjimkou zero cost varianty je prémie nezbytný náklad klienta spojený se zajištěním. Úrokový collar schéma úrokových plateb Klient Úvěr max [0, PRIBOR 3M cap] max [0, floor PRIBOR 3M] + případná prémie PRIBOR 3M + úvěrová marže Banka Skupina Transakce dle produktových brožur (MiFID): IR2C

6 Tento materiál vydává Československá obchodní banka, a. s., (sídlem Radlická 333/150, Praha 5; IČ: ) jako informaci o investičních nástrojích. Veškeré hodnoty a ceny v něm obsažené jsou pouze indikativní a nezávazné. Tento materiál je poskytován zdarma. Veškeré informace jsou poskytnuty za předpokladu, že budou využity pouze vámi. Informace a názory obsažené v tomto materiálu nemohou být bez dalšího považovány za nabídku k nákupu či prodeji investičního nástroje. Každému zájemci doporučujeme provést vlastní zhodnocení a analýzu každého investičního nástroje. Československá obchodní banka, a. s., nepřejímá žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou ztrátu způsobenou použitím tohoto materiálu či informací v něm obsažených. Finanční trhy Infolinka

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Popis investičních nástrojů

Popis investičních nástrojů Popis investičních nástrojů Účinné od 28. 2. 2013 Sberbank CZ, a.s. jako obchodník s cennými papíry (dále jen Banka ) Úvod V textu jsou popsány různé investiční nástroje a s nimi souvisící rizika. Pod

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika strana 1 z 12 O B S A H Úvod 3 1. Obecná rizika investování 3 2. Devizové termínové obchody 5

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

Indexové certifikáty. Tématické. Exotické. Strategické. certifikáty. certifikáty. certifikáty. Strukturované nástroje - členění.

Indexové certifikáty. Tématické. Exotické. Strategické. certifikáty. certifikáty. certifikáty. Strukturované nástroje - členění. STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE (CERTIFIKÁTY A WARRANTY) informace pro zákazníka Strukturované nástroje - členění Indexové Strategické Tématické Exotické Akciové indexy Výběrové strategie Oborovětématické

Více

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Toto oznámení se Vám předkládá v souladu s pravidly Úřadu pro finanční služby ( Financial Services Authority ) ( FSA ) a pravidly České

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více