1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti Historie Vize Cíle Strategie Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti 5. 2.1 Historie 5. 2.2 Vize 5. 2.3 Cíle 6. 2.4 Strategie 6. 2.5 Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6"

Transkript

1 Podnikatelský záměr

2 2 Podnikatelský záměr Obsah 1 Shrnutí 5 2 Popis společnosti Historie Vize Cíle Strategie Vlastnické poměry 6 3 Organizace společnosti Klíčové osobnosti Organizační struktura Personální zabezpečení Generální manažer Finanční oddělení Marketing Vývoj Grafika Podpora 9 4 Cíle projektu 10 5 Struktura projektu I. fáze: Úvodní studie a projektová koncepce Technická část Obchodní část II. fáze: Realizace a tvorba produktu Technická část Obchodní část III.fáze: Pilotní implementace a provoz 12

3 3 Podnikatelský záměr Technická část Obchodní část Další fáze projektu 12 6 Specifikace produktu Funkce Komunikace mezi studentem a učitelem Informační podpora pro studenty Informační podpora pro rodiče Další rozšíření Uživatelé systému Studenti Učitelé Rodiče Vedení školy 14 7 Analýza trhu Ekonomická analýza 14 8 Návrh rozpočtu Předpokládané náklady Vedení projektu a celopodnikové náklady Oddělení vývoje Oddělení grafiky Oddělení financí Oddělení PR a informační potřeby Oddělení podpory Zakladatelský rozpočet Zahajovací rozvaha Předpokládané náklady 18

4 4 Podnikatelský záměr Přepokládané výnosy Investiční a provozní kapitál Zdroje financování 19 9 Finanční analýza Předpokládaná cena produktu 19

5 5 Podnikatelský záměr 1. Shrnutí Překládaný dokument je úvodní studií k projektovému záměru návrhu komunikačního systému pro střední školy. Skládá se z pěti základních částí. První částí je popis společnosti, její organizační struktura a personální složení. V další části jsou prezentovány cíle projektu. Třetí část se zabývá strukturou projektu. Ve čtvrté části je naznačena specifikace produktu a základní funkcionalita. Poslední část se zaměřuje na ekonomické a finanční aspekty celého projektu. Celý dokument je jen základním rámcem pro uvažování v hlubších souvislostech a také konceptem pro zpracování detailnějších studií, jakými jsou například výstupy oddělení vývoje, analýzy dotazníkových šetření či například výstup v podobě dokumentu Marketingová strategie. Celý projekt si klade za cíl uvažovat nad možnostmi návrhu a tvorby komunikačních systémů pro SŠ a udělat tak první krok pro zhodnocení možností a obtížnosti takového podnikatelského plánu. Dokument jistě neobsahuje vyčerpávající analýzu souvislostí, spíše se snaží být jednoduchým a základním rámcem pro směřování dalších úvah a návrhů pro praktické řešení problému v realitě. 2. Popis společnosti 2.1. Historie Jsme novu dynamicky se rozvíjející firmou. Máme za sebou několik zakázkových implementací IS převážně v oblasti školství a vzdělávání. Jednak jsme vyvíjeli různé moduly pro školy, jako tvorbu rozvrhu a podobně. Získané zkušenosti hodláme uplatnit při komplexním projektu návrhu a tvorby integrovaného komunikačního systému pro střední školy Vize Ústředním prvkem vize naší společnosti je snaha a odhodlání úspěšně proniknout na perspektivní a rozvíjející se trh informačních a komunikačních systémů v oblasti vzdělávání a školství. Jsme odhodláni přijmout výzvu a jít vstříc otevírající se mezeře na trhu s informačními systémy pro střední školy, ať už se jedná o školy se specifickým zaměřením, či gymnázia.

6 6 Podnikatelský záměr 2.3. Cíle Primárním cílem naší firmy je maximalizace zisku. Jsme si však plně vědomi, že je důležité naplňovat tento primární cíl skrze cíle zprostředkující. Zprostředkujícím cílem je pak orientace na cílového zákazníka a z něj vyplývající sledování jeho potřeb a poskytování služeb, které tyto potřeby reflektují. Naše firma si klade za cíl dosáhnout v oblasti svého podnikání dominantní pozici na českém trhu, kterou dosáhne orientací na úzké zaměření. Z této pozice dominantního hráče na trhu s IS/IC pro vzdělávací instituce lze uvažovat o proniknutí na zahraničí trhy Strategie Základem strategie tohoto projektu je zaměření na úzce zaměřenou oblast informačních systémů ve vzdělávací oblasti, převážně IS pro střední školy. Tato strategie umožní naší společnosti soustředit se na problematiku do hloubky a tak poskytovat nejlepší možné produkty a služby 2.5. Vlastnické poměry Naše společnost byla založena jako ryze česká společnost. Vzhledem k nedostatečnosti vlastních zdrojů se firma hodlá opřít o bankovní úvěr některé z českých renomovaných bank. Předpokládáme, že zaujmeme zajímavou vizí životaschopného projektu, který má potenciál podpory i ze strany státních institucí jako je například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobnosti úvěru jsou založeny na analýze nákladů a případném získáním grantů od MŠMT, což není jisté a proti podrobnosti úvěru budou později upřesněny. Současný vlastní kapitál byl vložen do společnosti jednotlivými společníky, kteří dnes tvoří jádro realizačního týmu první etapy, která má za cíl vytvořit konceptuální návrh, který by mohl v budoucnosti sloužit jako motivující materiál pro získání úvěru, ale rovněž jako startovací bod od kterého se budou odvíjet hlubší analýzy, marketingová šetření a realizační práce. 3. Organizace společnosti 3.1. Klíčové osobnosti Naše společnost se opírá jednak o mladé perspektivní pracovníky, ale na druhé straně i 2 pracovníky, kteří působí ve školství již mnoho let na pozici učitelů SŠ, či úředníků MŠMT. Klíčovým zdrojem úspěchu zde má být jejich kreativita a schopnost rychle

7 7 Podnikatelský záměr reagovat nejen na konkurenční prostředí, ale rovněž na moderní trendy. Kvalitní osobnosti ve vedení projektu a řízení jednotlivých firemních oddělení umožňují naší firmě soustředit se na klíčovou oblast našeho zájmu, kterou je vytvoření působivého a uživatelsky příjemného komunikačního systému pro SŠ, který má být nejen pomůckou při výuce, ale i bránou do světa ICT pro naše školy. Samozřejmá je konzultace s odborníky nejen z oblasti informačních systémů, ale rovněž s experty v oblasti školství a vzdělávání, kteří mohou poskytnout relevantní informace pro praktický úspěch projektu Organizační struktura Generální manažer Právní odd lení Finance Marketing Vývoj Podpora Grafika PR manažer Informa ní Implementace Programové Analytické podpora odd lení odd lení Obrázek Obrázek Organiza ní Organizační struktura struktura Generální manažer 3.3. Personální zabezpečení Popis: Zodpovídá Generální za strategické manažer ízení projektu a prací na projektu. Vedení týmu a zpracovávání report. Popis: Zabývá se rovn ž formulací projektového zám ru a srovnává tento zám r se skute ným stavem projektu. Hodnotí jednotlivé leny týmu a rozd luje odm ny. Zodpovídá za strategické řízení projektu a prací na projektu. Vedení týmu a zpracovávání Odpov dnosti: reportů. Zabývá se rovněž formulací projektového záměru a srovnává tento záměr se skutečným vedení projektu stavem projektu. Hodnotí jednotlivé členy týmu a rozděluje odměny. Odpovědnosti: vedení týmu marketingová vedení projektu strategie projektový vedení týmu zám r Finan ní odd lení Popis:

8 8 Podnikatelský záměr marketingová strategie projektový záměr Finanční oddělení Popis: Finanční oddělení se soustředí na finanční řízení společnosti, plánování a návrh rozpočtu, finanční analýzy. Zabývá se rovněž ekonomickými analýzy trhu a spolupracuje na formulování marketingových strategií. Samozřejmostí je řízení účetního oddělení a vedení účetnictví. Předpokládá se rovněž účast v nejvyšším strategickém vedení, převážně spolupráce na projektovém záměru a strategické koncepci projektu. Odpovědnosti: zástupce ředitele finanční analýza a plánování tvorba rozpočtů projektový záměr marketingová strategie Marketing Popis: Jedna z nejdůležitějších částí týmu, zvláště na jeho počátku. Zodpovídá za šetření jako stavebního kamene marketingových a vývojových analýz, ať už formou dotazníkového šetření, či přímým pozorováním. Sbírá informace a zároveň prezentuje náš projekt veřejnosti. Konfrontuje veřejné mínění s našimi předpoklady a formuje tak nezbytnou zpětnou vazbu pro vedení projektu. Odpovědnosti: PR šetření výběr vhodných škol pro sběr informací prezentace projektu

9 9 Podnikatelský záměr Vývoj Popis: Zabývá se analýzou a designem vlastního zpracování IS. Počínaje konceptuální datovou a funkční studií. Zpracování metodik a postupů práce na IS a implementační fáze. Vytipovává klíčové objekty a analyzuje jejich vzájemné vztahy pro detailnější analýzu a budoucí programátorské aktivity. Odpovědnosti: diagramy podle základních funkcí návrh interface metodiky Grafika Popis: Vytváření vizuální komunikace firmy. Návrh loga a grafických symbolů reprezentujících povahu firmy. Grafické sladění dokumentů. Barevná a prostorová kompozice dokumentů, interface a marketingových materiálů. Zároveň spravuje webovou prezentaci jak z pohledu grafického designu, tak i z pohledu aktuálnosti a relevance informací. Odpovědnosti: tvorba "šablon" prezentací loga, webová prezentace propagační materiály správa webu Podpora Popis: Zabývá se podporou projektu. Tvorba návodů a dokumentace. Návrh koncepce školení a manuálů. Podpora budoucích zákazníků a informování zákazníků potenciálních. Odpovědnosti: stručný obsah dokumentace a návodů

10 10 Podnikatelský záměr školení spolupráce na marketingové strategii vytváření metodik 4. Cíle projektu Filozofie naší nově vznikající společnosti je postavena na nepřehlédnutelné skutečnosti, že nové progresivní technologie, informační a komunikační systémy mají svůj dřímající potenciál i v oblastech lidského jednání, kde ještě nestačily plně dokázat svoji užitečnost. Jednou z nejperspektivnějších oblastí současného trhu je vzdělávání. V jádru projektu Komunikačního systému pro SŠ je právě důvěra v užitečnost používání nových technologií při vzdělávání mladých lidí a rovněž také schopnost těchto technologií nabídnout přidanou hodnotu, která nejenže může zlepšit vzdělávací proces, ale rovněž připravit studenty na využívání podobných technologií při každodenní praxi ve vybraném povolání. Cílem projektu je navrhnout informační systém pro interaktivní komunikaci mezi střední školou a jejím bezprostředním okolím (rodiče) stejně tak jako komunikaci uvnitř střední školy samé (učitelé + studenti). Vytvoření standardizovaného IS pro střední školy vychází z předpokladu tržního potenciálu středních škol v oblasti IS, který bude vzrůstat se zapojováním ICT do výuky a změnou osnov výuky. Mnoho středních škol jednak využívá informační systémy, vytvářené vlastními silami, které však nejsou dostatečně propracované a integrované do spolupracujících nebo nevyužívají IS vůbec, což vychází z šetření ve školách. 5. Struktura projektu Projekt je rozdělen do etap. Tento podnikatelský záměr se zabývá převážně 1. etapou projektu, která se soustředí na vytvoření koncepce řešení, finanční a marketingové analýzy vycházející z dotazníkových šetření a také konceptuální návrh budoucího systému spolu s vytvořením podpůrných materiálů a grafického designu. Následující fáze zahrnuje vlastní realizaci a vytvoření prvního funkčního prototypu, programátorské práce, testování a vytvoření reklamních materiálů a podpůrné dokumentace. Třetí fáze se zaměří na nasazení produktu v pilotních provozech a následné zpřesňování a ladění prototypového řešení.

11 11 Podnikatelský záměr Případné další fáze jsou úzce spojeny s úspěchem prvních tří fází a zahrnují masivní rozšíření počtu cílových zákazníků spolu s vytvořením krabicové verze produktu a upřesněním metodik pro masivnější implementaci a provoz systému. Zahrnují rovněž případné integrace systému s původními IS odběratelů (např. ekonomickým a účetním systémem) a rovněž práce při potenciální spolupráci s MŠMT a vytvoření portálu integrujícího výstupy z jednotlivých IS a prezentujícího tyto informace zainteresované veřejnosti I. fáze: Úvodní studie a projektová koncepce Technická část popis stávajícího a cílového stavu konceptuální datový návrh specifikace požadavků na programový produkt prvky a vazby systému globální analýza Obchodní část zakladatelský projekt (úvodní studie) marketingová strategie finanční analýza zakladatelský rozpočet projektu tvorba dotazníků marketingová šetření 5.2. II. fáze: Realizace a tvorba produktu Technická část detailní analýza funkční, datová, technologická návrh programu návrhy modulů a ostatních částí programování tvorba programu a dokumentace testování

12 12 Podnikatelský záměr Obchodní část další marketingová šetření úprava strategie zpětná vazba (finanční a faktická) tvorba prospektů a marketingových materiálů 5.3. III.fáze: Pilotní implementace a provoz Technická část doladění na požadavky prvních odběratelů metodika implementace a samotná implementace pilotního provozu uvedení do rutinního provozu Obchodní část prodej prezentace příprava školení 5.4. Další fáze projektu jednání s MŠMT návrhy rozšíření průzkum využitelnosti systému při praktických implementacích a další 6. Specifikace produktu Uvedená specifikace produktu vychází ze šetření, které provedlo oddělení marketingu a které je přiloženo k tomuto dokumentu Funkce Komunikace mezi studentem a učitelem zadávání úkolů/odevzdávání některých prací, seminárních prací, úkolů materiály k výuce

13 13 Podnikatelský záměr vkládání výsledků testů, písemek, seminárek (možnost prohlížení, zadávání známek, průměry) rozvrh hodin + informace o změnách výuky (suplování, nemoc, ) kontakt na učitele i studenta ( ) testování znalostí Informační podpora pro studenty seznam školních akcí (kulturní, sportovní ) + termíny pořádání přihlašování na školní akce (výlety, exkurze, přednášky, ) spolupráce s jídelnou - jídelní lístek přihlašování a odhlašování obědů (identifikační karty) diskusní fóra k předmětům a všeobecně možnost vytváření týmů v rámci předmětu možnost vytvoření stránek studentů, blogů, Informační podpora pro rodiče možnost zjištění studijních výsledků (do věku 18ti let studenta - pak pouze se svolením studenta) termíny rodičovských schůzek stížnosti a poznámky omlouvání studentů kontakty na učitele "rodičovský klub" Další rozšíření integrace výstupů do jednoho portálu srovnávací testy studentů mezi školami, testy znalostí, státní maturity - výsledky, přihlášení, informace - nový uživatel stát ankety stát - rodiče

14 14 Podnikatelský záměr 6.2. Uživatelé systému Studenti Studenti jsou důležitou skupinou uživatelů, u které je nezbytné, aby je systém zaujal a byl pro ně přínosný. Jedině aktivní využívání systému studenty může motivovat pedagogy a vedení školy pro rozvoj nasazování ICT technologií pro podporu výuky. Zajímavým z tohoto pohledu bude jistě výstup dotazníkového šetření na vybraných středních školách, který poskytne lepší pohled na potřeby studentů a umožní vytipovat klíčová místa na která je vhodné interaktivní systém zaměřit Učitelé Druhou skupinou uživatelů, bez jejichž iniciativy není možné projekt prosadit v praxi, jsou zajisté pedagogové. Využitelnost a přínos IS/ICT technologií ve školství je vázán na ochotu a kvalitu práce s těmito systémy právě ze strany pedagogů Rodiče Poskytování informací o studiu potomků a aktivitách školy rodičům studujících dětí je nezbytnou součástí systému, kterou rodiče jistě ocení. Nejen že poskytne této skupině aktuálnější informace než jednou za čtvrt roku pořádané třídní schůzky, ale rovněž umožní jistou dávku interaktivní komunikace směrem ke škole a značné zpružnění reakcí školy na požadavky rodičů Vedení školy Vedení školy je však tím, kdo rozhodne o kvalitě systému jako celku. Informační systém může poskytovat pouze tak kvalitní řešení, jaké jsou schopni zabezpečit s jeho pomocí sami uživatelé. Komunikační systém pro SŠ, i kdyby byl sebedokonalejší, nemůže existovat bez ochoty lidí využívat ho ke všestranné spokojenosti. 7. Analýza trhu 7.1. Ekonomická analýza Vysoký potenciál trhu spočívá v možnosti podchycení prvních zákazníků, kteří díky své zkušenosti s produktem budou sloužit jako referenční implementace pro masivnější marketingovou strategii a expanzi mezi nové zákazníky. V první fázi projektu převažují utopené náklady nad výnosy, což vychází z účetnictví, kdy mnohonásobně převyšují náklady nad výnosem. Budoucí prodej produktu více

15 15 Podnikatelský záměr zákazníkům umožňuje rozptýlit počáteční vyšší náklady mezi více kupujících a tím dosáhnout zisku. Prvotní pilotní prodej však musí zaujmout nízkou cennou a zajímavou funkcionalitou, aby bylo možné překonat prvotní nedůvěru k novým věcem a rovněž co možná snížit náklady na zavedení produktu do pilotních provozů. Ekonomické souvislosti na trhu s informačními systémy mohou být využity ve prospěch dosažení cílů firmy, ale rovněž musejí být brány v úvahu při formulování klíčových strategií propagace a prodeje, stejně jako analýzy budoucích zisků. Mezi tyto souvislosti patří zejména efekt uzamčení (uživatel má vysoké náklady při změně produktu například mobilního operátora, protože musí o změně čísla informovat všechny své obchodní partnery; nebo software, protože musí znovu vyškolit své zaměstnance, změnit konfiguraci počítačových sítí, nakoupit nové aplikace, převést soubory do nových formátů a podobně) a síťový efekt (produkt se stává tím hodnotnějším, čím více lidí ho užívá můžete například sdílet textové soubory s větším počtem lidí a nestarat se o jejich konverzi do jiných formátů). Existence síťového efektu vyplývá z nutnosti kompatibility a standardů v segmentu IS/ICT. Jedná se o situaci, kdy je pro jednotlivé spotřebitele výhodné nakupovat produkt, který je zároveň nakupován i ostatními spotřebiteli. Z toho poté plyne, že když naše firma získá dostatečně velký podíl na trhu nabídkou kvalitního řešení, je vysoce pravděpodobné, že se zároveň stane na trhu s tímto statkem do dominantního postavení. Tuto situaci popisuje Metcalfův zákon 1, který tvrdí, že hodnota sítě je přímo úměrná čtverci jejích uživatelů (tj. n2). Platí tedy jednoduchá přímá úměrnost, že čím více trhu firma získá tím je hodnota sítě, využívající tento produkt větší, spotřebitelé si produktu více cení a tím je také pravděpodobnější, že si ho koupí i ostatní a firma získá o to více trhu. Pokud však cestou k dominantnímu podílu na trhu platí, že čím více tím více, musí i při malé chybě platit opačná úměrnost. Platí tak, že čím více trhu firma ztratí, tím více ho také bude dále ztrácet. Efekt uzamčení vychází z podstaty nákladů na znalosti využívání daného IS. Nákupem jakéhokoli statku vznikají kupujícímu rozličné náklady. Nejpodstatnější složkou jsou pak náklady pořízení. Při nákupu softwarového vybavení tomu tak není. Náklady pořízení zde tvoří jen nepatrnou část celkových nákladů. Nejpodstatnější složku nákladů při nákupu softwaru tvoří náklady na získání dostatečných znalostí k práci s tímto softwarem. Používáním daného softwarového prostředí akumuluje spotřebitel znalosti odpovídající tomuto prostředí. 1

16 16 Podnikatelský záměr Náklady na tyto znalosti jsou efektivně vynaložené při dlouhodobé práci v jednom prostředí, ale zároveň mohou znamenat velké ztráty v podobě utopených nákladů, když dojde ke změně v používání konkrétního prostředí. Těmto nákladům, které v podobě znalostí vstupují do nákladů při změně prostředí, se říká náklady přechodu a vysvětlují, že přejít od jednoho softwaru k jeho substitutu nebývá zadarmo ani, když jsou nulové náklady pořízení. 8. Návrh rozpočtu Je zřejmé, že prvotní náklady na vývoj informačního systému jsou utopené v okamžiku jejich vynaložení. První verze finančního rozpočtu by měla být finančně plánována na co možná nejnižší náklady, ale rovněž s potenciálem dynamického rozvoje projektu v případě úspěšného proniknutí na cílové trhy. Cena produktu dále závisí na úspěšnosti pilotního provozu a poptávce po produktu. Odhadovaná cena aplikace je kolem 1 milionu korun Předpokládané náklady Mezi předpokládané náklady je třeba zahrnout kompletní výčet všech nákladů na projekt. Prvním uvažovaným typem nákladu může být materiální zabezpečení prací na projektu. Do této skupiny patří nákup hardwaru a softwarového vybavení, přídavných periférií, ale také kancelářských potřeb a například i služebního automobilu. Dalším typem mohou být náklady na lidské zdroje, ať už se jedná o náklad mzdy zaměstnanců, náklady spojené s vyhledáváním zaměstnanců či další náklady na zaměstnanecké výhody a podobně. Třetím typem nákladu mohou být náklady na režii projektu, nákup spotřebního materiálu, nájem používaných prostor, benzín, využívání externích služeb a další Vedení projektu a celopodnikové náklady Hmotná aktiva: Služební automobil Kč Notebooky 2 ks (včetně OS) Kč / ks Operativní náklady: Pronájem prostor (kanceláře) 300m Kč / měs. Platy dvou administrativních pracovníků 100 Kč / hod.

17 17 Podnikatelský záměr Režie (tisk, telefon, internet) Kč Oddělení vývoje I. fáze Hmotná aktiva: PC 2 ks (včetně OS) Kč / ks Externí pevné disky 2 ks Kč / ks SW balíky (návrh, zpracování modelů, vývoj aplikace) Kč Operativní náklady: Mzdy programátorů a analytiků podle potřeby 350 Kč / hod. II. fáze mzda externí programátoři - 3 testování - mzda brigádníků vybavení pro rozšíření vývoje o externí programátory rezerva pro nepředvídané výdaje 350 Kč / hod. 90 Kč / hod Kč Kč III. fáze rezerva na dodatečné úpravy aplikace Kč Oddělení grafiky Všechny fáze projektu Hmotná aktiva: Výkonný notebook nebo PC ( včetně OS ) Kč / ks SW balíky (MS Office, Adobe, Corel) Kč / ks Režijní náklady: Mzda grafika 500 Kč/hod. hrubého Oddělení financí Notebooky 2 ks ( včetně OS ) Kč / ks

18 18 Podnikatelský záměr Oddělení PR a informační potřeby Režijní náklady: Marketingový výzkum Kč Šetření v terénu (brigáda) 90 Kč / hod Oddělení podpory Všechny fáze projektu Hmotná aktiva: Notebook (včetně OS) Kč / ks Základní SW balíky (MS Office) Kč / ks Režijní náklady: Mzda 1 zaměstnance 200 Kč / h 8.2. Zakladatelský rozpočet Zahajovací rozvaha Zahajovací rozvaha AKTIVA PASIVA Hmotný majetek dlouhodobé povahy Vlastní kapitál Hardware Základní kapitál Automobil Závazky Nehmotný majetek dlouhodobé povahy Bankovní úvěr Software Závazky Platba za marketingový průzkum Peněžní prostředky Běžný účet Celkem Celkem Předpokládané náklady Předpokládané náklady a potřebné pořízení aktiv patří do zakladatelské rozvahy a plánované výsledovky projektu. Tyto dokumenty musejí být založeny na detailnější analýze účetnictví projektu. Celkové náklady se odvíjejí od skutečného počtu odpracovaných hodin, režijních nákladů, pronájmu prostor atd. Zakládající rozvaha předkládá zjednodušený pohled na rozložení firemních aktiv a pasiv.

19 19 Podnikatelský záměr Přepokládané výnosy V první fázi projektu jsou očekávány pouze náklady spojené prvotním prototypem systému Investiční a provozní kapitál Počítače Software Periferní zařízení Technika Kancelářský materiál Tiskárny Zdroje financování Mezi základní zdroje financování projektu patří základní kapitál a podnikatelský úvěr u renomované české banky. Snahou firmy je získat výhodný úvěr na podnikatelský záměr. Cílem hlubší analýzy musí být zjištění nabídek od jednotlivých bank a rovněž analýza návratnosti investic spojená s odhadem výnosnosti a porovnáním s požadovanými úrokovými sazbami. Analýza také závisí na obdržení případných grantů o kterých jednáme s MŠMT. 9. Finanční analýza 9.1. Předpokládaná cena produktu Cena produktu by se měla pohybovat na co možná nejnižší úrovni. Jedná se o produkt pro střední školy, jehož hlavní výhodou je veliký potenciál trhu, který je možné charakterizovat jako velké množství kupujících, kteří však mají omezený rozpočet. Cena by tak měla být zaměřena na proniknutí produktu na nový trh. Nízká cena umožní zavedení prvních pilotních implementací, které se do budoucna stanou cennou referencí. Cenovou strategií se zabývá dokument Marketingová strategie. Kde jsou rozlišovány tři typy distribuce a od nich závisí i použité cenová strategie. Těmito jsou pilotní projekt, individuální prodej, plošný prodej ve spolupráci s MŠMT.

Marketingová strategie

Marketingová strategie Marketingová strategie 2 Marketingová strategie Obsah 1 Shrnutí 4 2 Marketingová situační analýza 4 2.1 Minulý vývoj 4 2.2 Současný stav 5 2.2.1 Vnitřní situace v podniku 5 2.2.2 Vnější okolí (analýza

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více