1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti Historie Vize Cíle Strategie Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti 5. 2.1 Historie 5. 2.2 Vize 5. 2.3 Cíle 6. 2.4 Strategie 6. 2.5 Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6"

Transkript

1 Podnikatelský záměr

2 2 Podnikatelský záměr Obsah 1 Shrnutí 5 2 Popis společnosti Historie Vize Cíle Strategie Vlastnické poměry 6 3 Organizace společnosti Klíčové osobnosti Organizační struktura Personální zabezpečení Generální manažer Finanční oddělení Marketing Vývoj Grafika Podpora 9 4 Cíle projektu 10 5 Struktura projektu I. fáze: Úvodní studie a projektová koncepce Technická část Obchodní část II. fáze: Realizace a tvorba produktu Technická část Obchodní část III.fáze: Pilotní implementace a provoz 12

3 3 Podnikatelský záměr Technická část Obchodní část Další fáze projektu 12 6 Specifikace produktu Funkce Komunikace mezi studentem a učitelem Informační podpora pro studenty Informační podpora pro rodiče Další rozšíření Uživatelé systému Studenti Učitelé Rodiče Vedení školy 14 7 Analýza trhu Ekonomická analýza 14 8 Návrh rozpočtu Předpokládané náklady Vedení projektu a celopodnikové náklady Oddělení vývoje Oddělení grafiky Oddělení financí Oddělení PR a informační potřeby Oddělení podpory Zakladatelský rozpočet Zahajovací rozvaha Předpokládané náklady 18

4 4 Podnikatelský záměr Přepokládané výnosy Investiční a provozní kapitál Zdroje financování 19 9 Finanční analýza Předpokládaná cena produktu 19

5 5 Podnikatelský záměr 1. Shrnutí Překládaný dokument je úvodní studií k projektovému záměru návrhu komunikačního systému pro střední školy. Skládá se z pěti základních částí. První částí je popis společnosti, její organizační struktura a personální složení. V další části jsou prezentovány cíle projektu. Třetí část se zabývá strukturou projektu. Ve čtvrté části je naznačena specifikace produktu a základní funkcionalita. Poslední část se zaměřuje na ekonomické a finanční aspekty celého projektu. Celý dokument je jen základním rámcem pro uvažování v hlubších souvislostech a také konceptem pro zpracování detailnějších studií, jakými jsou například výstupy oddělení vývoje, analýzy dotazníkových šetření či například výstup v podobě dokumentu Marketingová strategie. Celý projekt si klade za cíl uvažovat nad možnostmi návrhu a tvorby komunikačních systémů pro SŠ a udělat tak první krok pro zhodnocení možností a obtížnosti takového podnikatelského plánu. Dokument jistě neobsahuje vyčerpávající analýzu souvislostí, spíše se snaží být jednoduchým a základním rámcem pro směřování dalších úvah a návrhů pro praktické řešení problému v realitě. 2. Popis společnosti 2.1. Historie Jsme novu dynamicky se rozvíjející firmou. Máme za sebou několik zakázkových implementací IS převážně v oblasti školství a vzdělávání. Jednak jsme vyvíjeli různé moduly pro školy, jako tvorbu rozvrhu a podobně. Získané zkušenosti hodláme uplatnit při komplexním projektu návrhu a tvorby integrovaného komunikačního systému pro střední školy Vize Ústředním prvkem vize naší společnosti je snaha a odhodlání úspěšně proniknout na perspektivní a rozvíjející se trh informačních a komunikačních systémů v oblasti vzdělávání a školství. Jsme odhodláni přijmout výzvu a jít vstříc otevírající se mezeře na trhu s informačními systémy pro střední školy, ať už se jedná o školy se specifickým zaměřením, či gymnázia.

6 6 Podnikatelský záměr 2.3. Cíle Primárním cílem naší firmy je maximalizace zisku. Jsme si však plně vědomi, že je důležité naplňovat tento primární cíl skrze cíle zprostředkující. Zprostředkujícím cílem je pak orientace na cílového zákazníka a z něj vyplývající sledování jeho potřeb a poskytování služeb, které tyto potřeby reflektují. Naše firma si klade za cíl dosáhnout v oblasti svého podnikání dominantní pozici na českém trhu, kterou dosáhne orientací na úzké zaměření. Z této pozice dominantního hráče na trhu s IS/IC pro vzdělávací instituce lze uvažovat o proniknutí na zahraničí trhy Strategie Základem strategie tohoto projektu je zaměření na úzce zaměřenou oblast informačních systémů ve vzdělávací oblasti, převážně IS pro střední školy. Tato strategie umožní naší společnosti soustředit se na problematiku do hloubky a tak poskytovat nejlepší možné produkty a služby 2.5. Vlastnické poměry Naše společnost byla založena jako ryze česká společnost. Vzhledem k nedostatečnosti vlastních zdrojů se firma hodlá opřít o bankovní úvěr některé z českých renomovaných bank. Předpokládáme, že zaujmeme zajímavou vizí životaschopného projektu, který má potenciál podpory i ze strany státních institucí jako je například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobnosti úvěru jsou založeny na analýze nákladů a případném získáním grantů od MŠMT, což není jisté a proti podrobnosti úvěru budou později upřesněny. Současný vlastní kapitál byl vložen do společnosti jednotlivými společníky, kteří dnes tvoří jádro realizačního týmu první etapy, která má za cíl vytvořit konceptuální návrh, který by mohl v budoucnosti sloužit jako motivující materiál pro získání úvěru, ale rovněž jako startovací bod od kterého se budou odvíjet hlubší analýzy, marketingová šetření a realizační práce. 3. Organizace společnosti 3.1. Klíčové osobnosti Naše společnost se opírá jednak o mladé perspektivní pracovníky, ale na druhé straně i 2 pracovníky, kteří působí ve školství již mnoho let na pozici učitelů SŠ, či úředníků MŠMT. Klíčovým zdrojem úspěchu zde má být jejich kreativita a schopnost rychle

7 7 Podnikatelský záměr reagovat nejen na konkurenční prostředí, ale rovněž na moderní trendy. Kvalitní osobnosti ve vedení projektu a řízení jednotlivých firemních oddělení umožňují naší firmě soustředit se na klíčovou oblast našeho zájmu, kterou je vytvoření působivého a uživatelsky příjemného komunikačního systému pro SŠ, který má být nejen pomůckou při výuce, ale i bránou do světa ICT pro naše školy. Samozřejmá je konzultace s odborníky nejen z oblasti informačních systémů, ale rovněž s experty v oblasti školství a vzdělávání, kteří mohou poskytnout relevantní informace pro praktický úspěch projektu Organizační struktura Generální manažer Právní odd lení Finance Marketing Vývoj Podpora Grafika PR manažer Informa ní Implementace Programové Analytické podpora odd lení odd lení Obrázek Obrázek Organiza ní Organizační struktura struktura Generální manažer 3.3. Personální zabezpečení Popis: Zodpovídá Generální za strategické manažer ízení projektu a prací na projektu. Vedení týmu a zpracovávání report. Popis: Zabývá se rovn ž formulací projektového zám ru a srovnává tento zám r se skute ným stavem projektu. Hodnotí jednotlivé leny týmu a rozd luje odm ny. Zodpovídá za strategické řízení projektu a prací na projektu. Vedení týmu a zpracovávání Odpov dnosti: reportů. Zabývá se rovněž formulací projektového záměru a srovnává tento záměr se skutečným vedení projektu stavem projektu. Hodnotí jednotlivé členy týmu a rozděluje odměny. Odpovědnosti: vedení týmu marketingová vedení projektu strategie projektový vedení týmu zám r Finan ní odd lení Popis:

8 8 Podnikatelský záměr marketingová strategie projektový záměr Finanční oddělení Popis: Finanční oddělení se soustředí na finanční řízení společnosti, plánování a návrh rozpočtu, finanční analýzy. Zabývá se rovněž ekonomickými analýzy trhu a spolupracuje na formulování marketingových strategií. Samozřejmostí je řízení účetního oddělení a vedení účetnictví. Předpokládá se rovněž účast v nejvyšším strategickém vedení, převážně spolupráce na projektovém záměru a strategické koncepci projektu. Odpovědnosti: zástupce ředitele finanční analýza a plánování tvorba rozpočtů projektový záměr marketingová strategie Marketing Popis: Jedna z nejdůležitějších částí týmu, zvláště na jeho počátku. Zodpovídá za šetření jako stavebního kamene marketingových a vývojových analýz, ať už formou dotazníkového šetření, či přímým pozorováním. Sbírá informace a zároveň prezentuje náš projekt veřejnosti. Konfrontuje veřejné mínění s našimi předpoklady a formuje tak nezbytnou zpětnou vazbu pro vedení projektu. Odpovědnosti: PR šetření výběr vhodných škol pro sběr informací prezentace projektu

9 9 Podnikatelský záměr Vývoj Popis: Zabývá se analýzou a designem vlastního zpracování IS. Počínaje konceptuální datovou a funkční studií. Zpracování metodik a postupů práce na IS a implementační fáze. Vytipovává klíčové objekty a analyzuje jejich vzájemné vztahy pro detailnější analýzu a budoucí programátorské aktivity. Odpovědnosti: diagramy podle základních funkcí návrh interface metodiky Grafika Popis: Vytváření vizuální komunikace firmy. Návrh loga a grafických symbolů reprezentujících povahu firmy. Grafické sladění dokumentů. Barevná a prostorová kompozice dokumentů, interface a marketingových materiálů. Zároveň spravuje webovou prezentaci jak z pohledu grafického designu, tak i z pohledu aktuálnosti a relevance informací. Odpovědnosti: tvorba "šablon" prezentací loga, webová prezentace propagační materiály správa webu Podpora Popis: Zabývá se podporou projektu. Tvorba návodů a dokumentace. Návrh koncepce školení a manuálů. Podpora budoucích zákazníků a informování zákazníků potenciálních. Odpovědnosti: stručný obsah dokumentace a návodů

10 10 Podnikatelský záměr školení spolupráce na marketingové strategii vytváření metodik 4. Cíle projektu Filozofie naší nově vznikající společnosti je postavena na nepřehlédnutelné skutečnosti, že nové progresivní technologie, informační a komunikační systémy mají svůj dřímající potenciál i v oblastech lidského jednání, kde ještě nestačily plně dokázat svoji užitečnost. Jednou z nejperspektivnějších oblastí současného trhu je vzdělávání. V jádru projektu Komunikačního systému pro SŠ je právě důvěra v užitečnost používání nových technologií při vzdělávání mladých lidí a rovněž také schopnost těchto technologií nabídnout přidanou hodnotu, která nejenže může zlepšit vzdělávací proces, ale rovněž připravit studenty na využívání podobných technologií při každodenní praxi ve vybraném povolání. Cílem projektu je navrhnout informační systém pro interaktivní komunikaci mezi střední školou a jejím bezprostředním okolím (rodiče) stejně tak jako komunikaci uvnitř střední školy samé (učitelé + studenti). Vytvoření standardizovaného IS pro střední školy vychází z předpokladu tržního potenciálu středních škol v oblasti IS, který bude vzrůstat se zapojováním ICT do výuky a změnou osnov výuky. Mnoho středních škol jednak využívá informační systémy, vytvářené vlastními silami, které však nejsou dostatečně propracované a integrované do spolupracujících nebo nevyužívají IS vůbec, což vychází z šetření ve školách. 5. Struktura projektu Projekt je rozdělen do etap. Tento podnikatelský záměr se zabývá převážně 1. etapou projektu, která se soustředí na vytvoření koncepce řešení, finanční a marketingové analýzy vycházející z dotazníkových šetření a také konceptuální návrh budoucího systému spolu s vytvořením podpůrných materiálů a grafického designu. Následující fáze zahrnuje vlastní realizaci a vytvoření prvního funkčního prototypu, programátorské práce, testování a vytvoření reklamních materiálů a podpůrné dokumentace. Třetí fáze se zaměří na nasazení produktu v pilotních provozech a následné zpřesňování a ladění prototypového řešení.

11 11 Podnikatelský záměr Případné další fáze jsou úzce spojeny s úspěchem prvních tří fází a zahrnují masivní rozšíření počtu cílových zákazníků spolu s vytvořením krabicové verze produktu a upřesněním metodik pro masivnější implementaci a provoz systému. Zahrnují rovněž případné integrace systému s původními IS odběratelů (např. ekonomickým a účetním systémem) a rovněž práce při potenciální spolupráci s MŠMT a vytvoření portálu integrujícího výstupy z jednotlivých IS a prezentujícího tyto informace zainteresované veřejnosti I. fáze: Úvodní studie a projektová koncepce Technická část popis stávajícího a cílového stavu konceptuální datový návrh specifikace požadavků na programový produkt prvky a vazby systému globální analýza Obchodní část zakladatelský projekt (úvodní studie) marketingová strategie finanční analýza zakladatelský rozpočet projektu tvorba dotazníků marketingová šetření 5.2. II. fáze: Realizace a tvorba produktu Technická část detailní analýza funkční, datová, technologická návrh programu návrhy modulů a ostatních částí programování tvorba programu a dokumentace testování

12 12 Podnikatelský záměr Obchodní část další marketingová šetření úprava strategie zpětná vazba (finanční a faktická) tvorba prospektů a marketingových materiálů 5.3. III.fáze: Pilotní implementace a provoz Technická část doladění na požadavky prvních odběratelů metodika implementace a samotná implementace pilotního provozu uvedení do rutinního provozu Obchodní část prodej prezentace příprava školení 5.4. Další fáze projektu jednání s MŠMT návrhy rozšíření průzkum využitelnosti systému při praktických implementacích a další 6. Specifikace produktu Uvedená specifikace produktu vychází ze šetření, které provedlo oddělení marketingu a které je přiloženo k tomuto dokumentu Funkce Komunikace mezi studentem a učitelem zadávání úkolů/odevzdávání některých prací, seminárních prací, úkolů materiály k výuce

13 13 Podnikatelský záměr vkládání výsledků testů, písemek, seminárek (možnost prohlížení, zadávání známek, průměry) rozvrh hodin + informace o změnách výuky (suplování, nemoc, ) kontakt na učitele i studenta ( ) testování znalostí Informační podpora pro studenty seznam školních akcí (kulturní, sportovní ) + termíny pořádání přihlašování na školní akce (výlety, exkurze, přednášky, ) spolupráce s jídelnou - jídelní lístek přihlašování a odhlašování obědů (identifikační karty) diskusní fóra k předmětům a všeobecně možnost vytváření týmů v rámci předmětu možnost vytvoření stránek studentů, blogů, Informační podpora pro rodiče možnost zjištění studijních výsledků (do věku 18ti let studenta - pak pouze se svolením studenta) termíny rodičovských schůzek stížnosti a poznámky omlouvání studentů kontakty na učitele "rodičovský klub" Další rozšíření integrace výstupů do jednoho portálu srovnávací testy studentů mezi školami, testy znalostí, státní maturity - výsledky, přihlášení, informace - nový uživatel stát ankety stát - rodiče

14 14 Podnikatelský záměr 6.2. Uživatelé systému Studenti Studenti jsou důležitou skupinou uživatelů, u které je nezbytné, aby je systém zaujal a byl pro ně přínosný. Jedině aktivní využívání systému studenty může motivovat pedagogy a vedení školy pro rozvoj nasazování ICT technologií pro podporu výuky. Zajímavým z tohoto pohledu bude jistě výstup dotazníkového šetření na vybraných středních školách, který poskytne lepší pohled na potřeby studentů a umožní vytipovat klíčová místa na která je vhodné interaktivní systém zaměřit Učitelé Druhou skupinou uživatelů, bez jejichž iniciativy není možné projekt prosadit v praxi, jsou zajisté pedagogové. Využitelnost a přínos IS/ICT technologií ve školství je vázán na ochotu a kvalitu práce s těmito systémy právě ze strany pedagogů Rodiče Poskytování informací o studiu potomků a aktivitách školy rodičům studujících dětí je nezbytnou součástí systému, kterou rodiče jistě ocení. Nejen že poskytne této skupině aktuálnější informace než jednou za čtvrt roku pořádané třídní schůzky, ale rovněž umožní jistou dávku interaktivní komunikace směrem ke škole a značné zpružnění reakcí školy na požadavky rodičů Vedení školy Vedení školy je však tím, kdo rozhodne o kvalitě systému jako celku. Informační systém může poskytovat pouze tak kvalitní řešení, jaké jsou schopni zabezpečit s jeho pomocí sami uživatelé. Komunikační systém pro SŠ, i kdyby byl sebedokonalejší, nemůže existovat bez ochoty lidí využívat ho ke všestranné spokojenosti. 7. Analýza trhu 7.1. Ekonomická analýza Vysoký potenciál trhu spočívá v možnosti podchycení prvních zákazníků, kteří díky své zkušenosti s produktem budou sloužit jako referenční implementace pro masivnější marketingovou strategii a expanzi mezi nové zákazníky. V první fázi projektu převažují utopené náklady nad výnosy, což vychází z účetnictví, kdy mnohonásobně převyšují náklady nad výnosem. Budoucí prodej produktu více

15 15 Podnikatelský záměr zákazníkům umožňuje rozptýlit počáteční vyšší náklady mezi více kupujících a tím dosáhnout zisku. Prvotní pilotní prodej však musí zaujmout nízkou cennou a zajímavou funkcionalitou, aby bylo možné překonat prvotní nedůvěru k novým věcem a rovněž co možná snížit náklady na zavedení produktu do pilotních provozů. Ekonomické souvislosti na trhu s informačními systémy mohou být využity ve prospěch dosažení cílů firmy, ale rovněž musejí být brány v úvahu při formulování klíčových strategií propagace a prodeje, stejně jako analýzy budoucích zisků. Mezi tyto souvislosti patří zejména efekt uzamčení (uživatel má vysoké náklady při změně produktu například mobilního operátora, protože musí o změně čísla informovat všechny své obchodní partnery; nebo software, protože musí znovu vyškolit své zaměstnance, změnit konfiguraci počítačových sítí, nakoupit nové aplikace, převést soubory do nových formátů a podobně) a síťový efekt (produkt se stává tím hodnotnějším, čím více lidí ho užívá můžete například sdílet textové soubory s větším počtem lidí a nestarat se o jejich konverzi do jiných formátů). Existence síťového efektu vyplývá z nutnosti kompatibility a standardů v segmentu IS/ICT. Jedná se o situaci, kdy je pro jednotlivé spotřebitele výhodné nakupovat produkt, který je zároveň nakupován i ostatními spotřebiteli. Z toho poté plyne, že když naše firma získá dostatečně velký podíl na trhu nabídkou kvalitního řešení, je vysoce pravděpodobné, že se zároveň stane na trhu s tímto statkem do dominantního postavení. Tuto situaci popisuje Metcalfův zákon 1, který tvrdí, že hodnota sítě je přímo úměrná čtverci jejích uživatelů (tj. n2). Platí tedy jednoduchá přímá úměrnost, že čím více trhu firma získá tím je hodnota sítě, využívající tento produkt větší, spotřebitelé si produktu více cení a tím je také pravděpodobnější, že si ho koupí i ostatní a firma získá o to více trhu. Pokud však cestou k dominantnímu podílu na trhu platí, že čím více tím více, musí i při malé chybě platit opačná úměrnost. Platí tak, že čím více trhu firma ztratí, tím více ho také bude dále ztrácet. Efekt uzamčení vychází z podstaty nákladů na znalosti využívání daného IS. Nákupem jakéhokoli statku vznikají kupujícímu rozličné náklady. Nejpodstatnější složkou jsou pak náklady pořízení. Při nákupu softwarového vybavení tomu tak není. Náklady pořízení zde tvoří jen nepatrnou část celkových nákladů. Nejpodstatnější složku nákladů při nákupu softwaru tvoří náklady na získání dostatečných znalostí k práci s tímto softwarem. Používáním daného softwarového prostředí akumuluje spotřebitel znalosti odpovídající tomuto prostředí. 1

16 16 Podnikatelský záměr Náklady na tyto znalosti jsou efektivně vynaložené při dlouhodobé práci v jednom prostředí, ale zároveň mohou znamenat velké ztráty v podobě utopených nákladů, když dojde ke změně v používání konkrétního prostředí. Těmto nákladům, které v podobě znalostí vstupují do nákladů při změně prostředí, se říká náklady přechodu a vysvětlují, že přejít od jednoho softwaru k jeho substitutu nebývá zadarmo ani, když jsou nulové náklady pořízení. 8. Návrh rozpočtu Je zřejmé, že prvotní náklady na vývoj informačního systému jsou utopené v okamžiku jejich vynaložení. První verze finančního rozpočtu by měla být finančně plánována na co možná nejnižší náklady, ale rovněž s potenciálem dynamického rozvoje projektu v případě úspěšného proniknutí na cílové trhy. Cena produktu dále závisí na úspěšnosti pilotního provozu a poptávce po produktu. Odhadovaná cena aplikace je kolem 1 milionu korun Předpokládané náklady Mezi předpokládané náklady je třeba zahrnout kompletní výčet všech nákladů na projekt. Prvním uvažovaným typem nákladu může být materiální zabezpečení prací na projektu. Do této skupiny patří nákup hardwaru a softwarového vybavení, přídavných periférií, ale také kancelářských potřeb a například i služebního automobilu. Dalším typem mohou být náklady na lidské zdroje, ať už se jedná o náklad mzdy zaměstnanců, náklady spojené s vyhledáváním zaměstnanců či další náklady na zaměstnanecké výhody a podobně. Třetím typem nákladu mohou být náklady na režii projektu, nákup spotřebního materiálu, nájem používaných prostor, benzín, využívání externích služeb a další Vedení projektu a celopodnikové náklady Hmotná aktiva: Služební automobil Kč Notebooky 2 ks (včetně OS) Kč / ks Operativní náklady: Pronájem prostor (kanceláře) 300m Kč / měs. Platy dvou administrativních pracovníků 100 Kč / hod.

17 17 Podnikatelský záměr Režie (tisk, telefon, internet) Kč Oddělení vývoje I. fáze Hmotná aktiva: PC 2 ks (včetně OS) Kč / ks Externí pevné disky 2 ks Kč / ks SW balíky (návrh, zpracování modelů, vývoj aplikace) Kč Operativní náklady: Mzdy programátorů a analytiků podle potřeby 350 Kč / hod. II. fáze mzda externí programátoři - 3 testování - mzda brigádníků vybavení pro rozšíření vývoje o externí programátory rezerva pro nepředvídané výdaje 350 Kč / hod. 90 Kč / hod Kč Kč III. fáze rezerva na dodatečné úpravy aplikace Kč Oddělení grafiky Všechny fáze projektu Hmotná aktiva: Výkonný notebook nebo PC ( včetně OS ) Kč / ks SW balíky (MS Office, Adobe, Corel) Kč / ks Režijní náklady: Mzda grafika 500 Kč/hod. hrubého Oddělení financí Notebooky 2 ks ( včetně OS ) Kč / ks

18 18 Podnikatelský záměr Oddělení PR a informační potřeby Režijní náklady: Marketingový výzkum Kč Šetření v terénu (brigáda) 90 Kč / hod Oddělení podpory Všechny fáze projektu Hmotná aktiva: Notebook (včetně OS) Kč / ks Základní SW balíky (MS Office) Kč / ks Režijní náklady: Mzda 1 zaměstnance 200 Kč / h 8.2. Zakladatelský rozpočet Zahajovací rozvaha Zahajovací rozvaha AKTIVA PASIVA Hmotný majetek dlouhodobé povahy Vlastní kapitál Hardware Základní kapitál Automobil Závazky Nehmotný majetek dlouhodobé povahy Bankovní úvěr Software Závazky Platba za marketingový průzkum Peněžní prostředky Běžný účet Celkem Celkem Předpokládané náklady Předpokládané náklady a potřebné pořízení aktiv patří do zakladatelské rozvahy a plánované výsledovky projektu. Tyto dokumenty musejí být založeny na detailnější analýze účetnictví projektu. Celkové náklady se odvíjejí od skutečného počtu odpracovaných hodin, režijních nákladů, pronájmu prostor atd. Zakládající rozvaha předkládá zjednodušený pohled na rozložení firemních aktiv a pasiv.

19 19 Podnikatelský záměr Přepokládané výnosy V první fázi projektu jsou očekávány pouze náklady spojené prvotním prototypem systému Investiční a provozní kapitál Počítače Software Periferní zařízení Technika Kancelářský materiál Tiskárny Zdroje financování Mezi základní zdroje financování projektu patří základní kapitál a podnikatelský úvěr u renomované české banky. Snahou firmy je získat výhodný úvěr na podnikatelský záměr. Cílem hlubší analýzy musí být zjištění nabídek od jednotlivých bank a rovněž analýza návratnosti investic spojená s odhadem výnosnosti a porovnáním s požadovanými úrokovými sazbami. Analýza také závisí na obdržení případných grantů o kterých jednáme s MŠMT. 9. Finanční analýza 9.1. Předpokládaná cena produktu Cena produktu by se měla pohybovat na co možná nejnižší úrovni. Jedná se o produkt pro střední školy, jehož hlavní výhodou je veliký potenciál trhu, který je možné charakterizovat jako velké množství kupujících, kteří však mají omezený rozpočet. Cena by tak měla být zaměřena na proniknutí produktu na nový trh. Nízká cena umožní zavedení prvních pilotních implementací, které se do budoucna stanou cennou referencí. Cenovou strategií se zabývá dokument Marketingová strategie. Kde jsou rozlišovány tři typy distribuce a od nich závisí i použité cenová strategie. Těmito jsou pilotní projekt, individuální prodej, plošný prodej ve spolupráci s MŠMT.

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III

Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III 1. Zkratky Příjemce dotace: MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program příjemce si sám vybere

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ fakulta Elektrotechnická PODNIKATELSKÝ PLÁN

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ fakulta Elektrotechnická PODNIKATELSKÝ PLÁN ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ fakulta Elektrotechnická PODNIKATELSKÝ PLÁN TVORBA A SPRÁVA WEBOVÝCH PREZENTACÍ Semestrální práce z předmětu Ekonomika pro podnikatele Autor: Pavel Stehlík Cvičící: Jiří Zmatlík

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Ing. David Procházka, Ph.D.

Více

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Informační systémy (projektování) Vypracovali: Jakub Drobný, Jakub Mazal, Monika

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Marketingová strategie

Marketingová strategie Marketingová strategie 2 Marketingová strategie Obsah 1 Shrnutí 4 2 Marketingová situační analýza 4 2.1 Minulý vývoj 4 2.2 Současný stav 5 2.2.1 Vnitřní situace v podniku 5 2.2.2 Vnější okolí (analýza

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

A3RIP Řízení projektů. 7. seminář 29. / 30. 10. 2013

A3RIP Řízení projektů. 7. seminář 29. / 30. 10. 2013 A3RIP Řízení projektů 7. seminář 29. / 30. 10. 2013 Obsah 1. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) 1a čas (Ganttův diagram, síťové diagramy, řazení činností) 1b zdroje (5M, matice odpovědností)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Rozvaha DUM č. 32_Ch33_2_17 Téma Rozvaha

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vzor pro zpracování CBA. (20. výzva)

Vzor pro zpracování CBA. (20. výzva) (20. výzva) Operační program PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze: 170103 Strana 1 z 22 Upozornění: dokument je připraven za účelem usnadnění přípravy analýzy nákladů a přínosů (CBA) jako součásti žádosti o podporu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Zkratky MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Kategorie INVESTIČNÍ Druh způsobilých výdajů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie 2012 Martina Rojková Výzva k předkládání žádostí GP Informační a komunikační technologie 2012 PRK Prioritní oblast 3: Technická infrastruktura Opatření

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více