Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní úvěrové analýzy B_BUA"

Transkript

1 Bankovní úvěrové analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

2 Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P., Finanční analýza (GRADA) Revenda Z., Peněžní ekonomie a bankovnictví (Management Press) 2

3 PROGRAM Úvod definice rizik, význam a postup analýzy, skoring Finanční analýza metody, finanční ukazatele Nefinanční analýza sběr informací, podnikatelský záměr Monitoring a delikvence klasifikace, rating, opatření 3 3

4 Proč se věnovat úvěrové analýze? PŘÍKLAD: Banka poskytla klientovi krátkodobý úvěr ve výši 100 tis. Kč na 1 rok s úrokovou sazbou 5%. Klient úvěr nesplatil. Kolik musí poskytnout pracovník banky dalších takových obchodů, aby pokryl ztrátu z nesplaceného úvěru? (neuvažujeme poplatky za vedení účtu ani z prodlení) 4

5 Obecná definice rizika: Riziko je pravděpodobnost, že určitá událost nebo určitý čin negativně ovlivní činnost firmy (banky). Za riziko lze považovat i nevyužitou příležitost. Zdrojem rizika je nejistota vyplývající z neočekávaných změn v daném prostředí, ale na rozdíl od nejistoty lze riziko hodnotit. Jeden z faktorů hodnocení rizika je pravděpodobnost jeho vzniku. Druhým faktorem hodnocení rizika je dopad / následky rizika, finanční či jinak kvantifikované. 5 5

6 Obecné řízení rizik je Proces, ve kterém se snažíme zamezit působení již existujících či budoucích možných rizik a navrhujeme řešení, jež pomáhají eliminovat účinky nežádoucích vlivů a zároveň umožňují využít příležitosti působení vlivů pozitivních. Organizace (banka) je řízena na základě předvídání nejistoty charakterizované rizikem v daném prostředí. 6 6

7 Úloha banky před poskytnutím úvěru 1. Identifikovat rizika klienta a transakce. 2. Kvantifikovat riziko klienta a transakce. 3. Stanovit přijatelnost rizika pro banku a příslušným způsobem o klientovi a transakci rozhodnout. Úloha banky po poskytnutí úvěru Monitorovat riziko klienta a jeho vývoj v čase pomocí smluvních podmínek a všech dostupných informací. Efektivně vymáhat nesplacené pohledávky. 7 7

8 Základní principy úvěrové analýzy Jedním z důležitých kroků banky v řízení, eliminaci či zmírnění rizika vyplývajícího z financování klientů je kvalitní úvěrová analýza. Úvěrová analýza je posouzením bonity žadatele o úvěr, a to na základě komplexního zhodnocení jeho finanční situace a nefinančních faktorů (právní předpoklady, osobní a profesní vlastnosti majitelů/manažerů, odvětví a pozice firmy na trhu). Riziko lze hodnotit na základě analýzy 4 hlavních faktorů: 8 - Odvětví riziko trhu - Finanční situace firmy - Nefinanční faktory firmy - Riziko politiky banky 8

9 Postup úvěrové analýzy Úvěrovou analýzu lze rozčlenit do pěti kroků: Krok 1 - sběr informací potřebných k analýze Krok 2 - výběr metod analýzy Krok 3 provedení analýzy Krok 4 interpretace výsledků analýzy Krok 5 prezentace závěrů analýzy (tvorba úvěrového návrhu) V jednotlivých fázích kontaktu s klienty vystupujete jako bankovní poradce v různých rolích. Často musíte být nejen obchodníky, ale také detektivy, účetními, diplomaty, vyjednávači, odvětvovými specialisty a v neposlední řadě manažery úvěrového rizika. Úvěrové riziko spočívá v tom, že klient nedodrží sjednané podmínky a nebude schopen či ochoten splácet úvěr. Bance tím vznikne finanční ztráta. 9 9

10 Vyhodnocení rizik 3 základní kroky Realizace/Umět říci klientovi NE Požadovat odpovídající zajištění Zajistit a vyhodnotit VŠECHNY dostupné INFORMACE o klientovi, potřebách financování 10

11 KLIENTI Základní pojmy Fyzické osoby občané ( RČ ) SMALL BUSINESS ( IČ ) Fyzické osoby podnikatelé ( FOP ) Malé obchodní společnosti střední a velké podniky ( IČ ) MUNICIPALITY ( IČ ) FOO = FOP = 1 SUBJEKT 11

12 Procedury poskytnutí AKTIVNÍHO obchodu Behaviorální skoring (pouze u vybraných bank) Založen na transakčních údajích dostupných v systémech banky, především na obratu na účtu v posledních 6-12 měsících (nemůže být použit u nových klientů) Limitován výší angažovanosti a dobou splatnosti Není vyžadována analýza klienta ale i tak zvažujte, zda poskytnete AO např. klientovi, který má spočten limit z ratingu chování, ale v posledním měsíci nebo dvou má na účtech kreditní obrat nulový Možnost poskytnout obchod na základě výsledku Behaviorálního ratingu, nezbavuje pracovníka banky odpovědnosti za výsledek rozhodnutí o jeho poskytnutí. Aplikační rating (skoring) Založen na finančních výkazech a analýze příjmů a výdajů 12

13 Behaviorální skoring poskytnutí úvěru Rozsah informací o klientovi Transakční historie = vývoj zůstatků na účtech + obrat na BÚ Úsudek pracovníka banky položit několik dotazů (ne jako výslech, ale zdvořilý zájem), např.: Jaký je předmět Vašeho podnikání? Máte nějaké zaměstnance? Poptávka roste? Jaké platební/kreditní karty používáte jako podnikatel i jako občan? Jste s nimi spokojen? Co nejčastěji platíte kartou? U úvěru (rovněž u KK nebo PD) na co chcete úvěr použít? Dotaz podle transakční historie, např. "vidím minulý měsíc jen 2 příjmové transakce, to je od zákazníků? 13 Zkušený pracovník by měl odhadnout klienta podobně, jako zkušený hostinský odhadne, který zákazník by mohl odejít bez placení a věnuje mu zvýšenou pozornost např. ověří osobní a nefinanční data v rozsahu dotazníku pro SB rating.

14 CYKLUS OBCHODU SKÓRING Skoringové modely Analýza ziskovosti Externí registry Prevence podvodů Nastavení produktových parametrů Klientský přístup Marketingové sestavy PRODEJ VYMÁHÁNÍ Business vymáhání Soft vymáhání Hard vymáhání ADMINISTRACE Statistický monitoring Stanovení nápravných akcí MONITORING 14

15 Aplikační rating poskytnutí úvěru Rozsah informací o klientovi Transakční historie = vývoj zůstatků na účtech + obrat na BÚ Daňové přiznání nebo finanční výkazy Dotazníky banky k ratingu: Personální a nefinanční otázky Ověření rizika Úsudek specialisty při zjišťování povinných informací položit doplňující otázky a odhadnout Zda má klient zkušenosti odpovídající deklarovanému oboru podnikání (klient na jednoduché dotazy slíbí, že požadované informace zjistí) Zda nemá klient finanční problémy (klient odpovídá váhavě nebo vyhýbavě) 15

16 Příklad (FOP) Klient vykazuje následující hodnoty v daňovém přiznání : Klient chce pořídit nový výrobní stroj za 1,9 M CZK se životností 4 roky, částku 0,56 M Kč zaplatí z vlastních zdrojů. Potřebuje úvěr ve výši 1,34 M CZK. Navrhnete jeho poskytnutí? Pokud ne tak proč? Pokud ano na jak dlouhou dobu? 16

17 Sběr informací Zdroje informací o klientovi informace od klienta ( finanční, nefinanční ) vnitřní informace banky (kreditní obraty na účtu klienta, vývoj zůstatků na účtu, informace z dohlídek, vnitřní informační systémy) informace z vnějších zdrojů (informace z jiných bank / registrů, informace od věřitelů/konkurence ) vždy je nutno ověřit vazby klienta v rámci skupiny (ESSK)! 17

18 ÚVOD do analýzy Risk assessment Základní informace od klienta Vždy posuzujeme FOP a FOO společně! FINANČNÍ PODNIKATELÉ a FIRMY Daňové přiznání Daňová evidence Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát Podrozvahové položky ( leasingy, ručení.. ) OBČANÉ Daňové přiznání Potvrzení o příjmu Výdaje Splácené závazky NEFINANČNÍ Oprávnění k podnikání Vlastnictví, management Historie podnikání, zkušenosti Předmět podnikání Dodavatelé odběratelé Nové podnikatelské záměry Vzdělání Rodinné, bytové poměry Povolání, zaměstnavatel Stabilita zaměstnání 18

19 Název BRKI NRKI FO + IČ CRÚ Charakter registru BANKOVNÍ členové: 21 bank NEBANKOVNÍ členové: splátkové a leasingové společnosti NEBANKOVNÍ 26 členů: splátkové a leasingové společnosti, operátoři, banky apod. BANKOVNÍ členové: banky Souhlasy souhlas klientů: NE souhlas klientů: ANO souhlas klientů: ANO souhlas klientů: NE Druh informací o klientech POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ NEGATIVNÍ POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ Druhy klientů FOO & FOP FOO & FOP FOO & malí podnikatelé FOP & PO Negativní záznam = záznam o porušení platební morálky, delikvence. Záznam se v registru objeví až v okamžik vzniklé delikvence. Pozitivní záznam = záznam o všech poskytnutých obchodech. Klient nemusí být delikventní. Jsou zde i žádosti o produkt - tzn. nemuselo dojít k uzavření smlouvy. 19

20 Ekonomicky spjatá skupina E S S K ESSK = 2 nebo více subjektů, které jsou navzájem propojeny tím, že: jeden subjekt má kontrolu nad jiným subjektem Ovládající osoba Subjekty jednající ve shodě Rozhodující balík hlasovacích práv Může prosadit volbu / odvolání osob statutárních orgánů jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy, že finanční těžkosti jednoho ze subjektů mohou způsobit platební potíže alespoň jednoho z ostatních subjektů. minimálně podíl 10% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo možnost uplatnění významného vlivu společný člen statutárního orgánu Společný člen dozorčí rady, která může jmenovat a odvolávat členy statutárního orgánu, subjekty jsou propojeny úvěry a zárukami subjekty jsou propojeny vzájemnými obchodními vztahy, např. dodávkami zboží 20

21 Finanční analýza se provádí na základě několika ověřených metod, jejichž výběr se odvíjí od struktury a velikosti dané firmy a od podkladů, které jsou k dispozici. Nejčastěji používané metody jsou analýzy: 1. stavových ukazatelů (Rozvaha) - horizontální analýza a vertikální analýza 2. poměrových ukazatelů Metody finanční analýzy 3. rozdílových a tokových ukazatelů - analýza CF a fondů peněžních prostředků - analýza výkazu zisků a ztrát soustav ukazatelů - paralelní soustavy ukazatelů - pyramidové soustavy ukazatelů (Du Pont apod.)

22 Metody finanční analýzy K predikci finanční tísně podniku lze použít náročnější matematicko-statistické metody: Jedná se o tzv. BANKROTNÍ MODELY: Altmanův index finančního zdraví (Altmanovo Z-skóre) Tafflerův model Model IN index důvěryhodnosti Tyto modely mají za cíl informovat o tom, zda je v dohledné době firma ohrožena bankrotem. Vychází se z předpokladu, že každá firma ohrožená bankrotem vykazuje určitý čas před touto situací určité symptomy, které jsou pro tento stav typické. 22

23 Základní kontrola před analýzou Přesná identifikace klienta a ověření historie Předběžná kontrola výkazů a finančních ukazatelů AKTIVA=PASIVA? Záporný vlastní kapitál? Zadluženost (menší než 90%) Krátkodobé financování max. 25% ročního KO/tržeb Investiční úvěr posuzuje se schopnost splácet EBITDA? Reálnost hodnoty hotovost v pokladně? Zlaté bilanční pravidlo Osobní náklady a závazky ke společníkům 23

24 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE 24 Finanční ukazatele jsou pomůckou při analyzování výsledků firem. Tvoří se kombinací položek z finančních výkazů a zkušenémuuživatelovi zpřehlední pohled na finanční výkonnost firmy. Existuje nespočetné množství ukazatelů v závislosti od různých ekonomických teorií. Každý z ukazatelů hodnotí firmu z určité stránky. Mezi základní kategorie ukazatelů patří následující: 1. Tvorba zdrojů na splácení zobrazuje schopnost firmy splácet finanční závazky ( EBITDA ) 2. Zadluženost znázorňuje míru podílu cizích a vlastních zdrojů na financování firmy (celková zadluženost) 3. Rentabilita určuje ziskovost firmy z hlediska různých aspektů 4. Aktivita (doba obratu pohledávek, závazků a zásob) popisuje tempo zacházení firmy se svými aktivy a pasivy 5. Likvidita (ČPK) vyčísluje schopnost firmy vypořádat svoje krátkodobé závazky

25 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Není tak důležité umět ukazatele vypočítat (to za vás udělá bankovní systém). Mnohem důležitější je umět interpretovat jednotlivé výsledky a vyvodit z toho závěry. Bude klient tvořit dostatek zdrojů na splacení úvěru? To je často nejdůležitější otázka v rámci finančních analýz, na které závisí další postup v úvěrování. Vyčíslení tvorby zdrojů resp. schopnosti splácet závisí na několika faktorech. Vzhledem k tomu, že máme většinou k dispozici jen historické údaje o firmě, snažíme se porovnat tvorbu jejich zdrojů na splácení z výsledků hospodaření v minulosti. 25

26 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Nejčastěji používaným výpočtem je vyčíslení hodnoty EBITDA. Je to zkratka začátečních písmen jednotlivých položek v angličtině, které spočítáme a získáme hodnotu zdrojů firmy na splácení. Jednotlivými položkami jsou: Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization Zisk Před Úroky Zdaněním Odpisy (hmotného majetku) Odpisy (nehmotného majetku) Pokud chcete tedy orientačně vypočítat, jaké roční splátky bude klient schopný realizovat, je potřebné sečíst hodnoty: ZISK PŘED ZDANĚNÍM + ODPISY + ÚROKOVÉ NÁKLADY 26

27 Upozornění Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE V každém případě se jedná o historické výsledky firmy. Záleží na tom, co se stane v budoucnosti. Když se firmě přestane dařit, nepomůže jí vysoká EBITDA a naopak, i zle vypadající firma se může pomocí vhodného financování vzchopit. Získanou hodnotu EBITDA potom porovnáme s uvažovanými splátkami úvěrů klienta. Porovnáváme zdroje splácení a potenciální splátky úvěru. EBITDA banka úvěruje pouze klienty dosahující kladné hodnoty čím tím lepší 27

28 Základní kontrola výkazů Zlaté bilanční pravidlo Dlouhodobý majetek firmy by měl být krytý (nakupovaný) zdroji, které má podnik k dispozici dlouhodobě. Krátkodobý majetek firmy by pak měl být krytý krátkodobými zdroji. Překapitalizovaná společnost neefektivně využívá kapitál a dochází k tomu, že dlouhodobým majetkem je kryt i oběžný majetek. Tato situace se může jevit jako výhodná v období ekonomické krize. Podkapitalizovaná společnost může mít problém s financováním běžné činnosti firmy. Tento stav lze akceptovat pouze přechodně v období expanze firmy. Finanční prostředky mají být získávány s co nejnižšími pořizovacími náklady. 28

29 Vybrané ukazatele zadluženosti Celková zadluženost Základní poměrové ukazatele Celková zadluženost = cizí zdroje + časové rozlišení pasiv x 100 pasiva celkem Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) cizí kapitál Debt ratio = celková aktiva Čím vyšší je hodnota ukazatelů, tím vyšší je úroveň potenciálního rizika pro banku (věřitele). Zadluženost nad 80% se považuje za riskantní (banky financují max. 95%). čím tím lepší za kritickou mez se obecně považuje 95% hodnota > 100% znamená záporný vlastní kapitál a firma je neúvěrovatelná 29

30 Základní poměrové ukazatele Ukazatele rentability Rentabilita vloženého kapitálu Rentabilita vloženého kapitálu (ROA) = zisk celkový vložený kapitál Vyjadřuje výnosnost kapitálu, je prezentována také jako hodnocení minulé výkonnosti managementu. 30 Rentabilita vlastního kapitálu zisk x 100 Return on Equity (ROE) = vlastní kapitál ROE vyjadřuje rentabilitu kapitálu vloženého vlastníky / akcionáři. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii.

31 Základní poměrové ukazatele Aktivita Doba obratu pohledávek Výsledek hovoří o firmě to, kolik dní jí v průměru trvá inkaso pohledávek z obchodních vztahů. Neexistuje ideální hodnota. Vše záleží na tom, jak má firma dohodnuté dodavatelsko/odběratelské vztahy a také, jako u všech ostatních ukazatelů, sehrává velkou roli sektor, ve kterém firma podniká. Doba obratu pohledávek = z obchodního styku (DOP) krátkodobé pohledávky x 365 tržby Obecně platí : čím tím lepší za kritickou hranici se považuje > 90 dnů ( nutno komentovat) 31

32 Základní poměrové ukazatele Ukazatel likvidity např. běžná likvidita oběžná aktiva Běžná likvidita = krátkodobé závazky Vyjadřuje schopnost firmy uspokojit věřitele z oběžných aktiv (vyšší hodnota = vyšší pravděpodobnost zachování platební schopnosti). I když se často hovoří o doporučené hodnotě (mezi 1,5 2), výsledek ve velké míře závisí na aplikovaných účetních pravidlech a na kvalitě položek, které do výpočtu ukazatele likvidity vstupují. Obvykle je podstatné se u likvidity zabývat kvalitou pohledávek, zásob a závazků. Pokud likvidita vykazuje zkreslené hodnoty, je nutné od klienta v prvé řadě získat upřesňující informace o těchto položkách. 32

33 Základní poměrové ukazatele Banka pracuje s pojmem běžná likvidita především na úrovni rozdílového ukazatele tzv. čistý pracovní kapitál (ČPK), který vyjadřuje likviditu v absolutním čísle. ČPK = (oběžná aktiva dlouhodobé pohledávky + příjmy příštích období) - krátkodobé cizí zdroje Obecně platí v oblasti hodnocení běžné likvidity tato pravidla: Čistý pracovní kapitál (ČPK) v zásadě bychom měli úvěrovat pouze firmy s kladným ČPK čím tím lepší 33

34 Základní poměrové ukazatele Ukazatel úrokového krytí Ukazatel úrokového krytí = EBIT nákladové úroky Ukazatel stanovuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Zisk musí zajistit minimálně pokrytí úroků. Obecně je doporučován trojnásobek (po zaplacení úroků by měly zůstat ještě dostatečné prostředky na další aktivity). 34

35 Základy skoringových modelů Skoringové modely jednotlivých bank vychází při hodnocení firem z tzv. historických modelů upravovaných dle zkušeností jednotlivých bank s přihlédnutím k oborům podnikání, ekonomickým trendům, ukazatelům delikvence apod. Výstupy skoringovým modelů se promítají do přidělovaného ratingu. Jako východisko se používají tzv. BONITNÍ MODELY. Známý je např. tzv. TAMARIHO MODEL. V tomto modelu je bonita klienta (firmy) hodnocena bodovým součtem výsledků soustavy rovnic. Rovnice hodnotí finanční stav, likviditu apod. Další bonitní modely: Quicktest Kralicek Modifikovaný Quicktest Soustava bilančních analýz R. Douchy Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví firmy a řadí firmy mezi dobré nebo špatné firmy. Umožňují srovnání firem v rámci jednoho oboru podnikání. 35

36 Nefinanční analýza PILÍŘE Úvěrová analýza, jejímž cílem je rozhodnout, zda je riziko poskytnutí úvěru pro banku akceptovatelné, stojí na dvou základních pilířích: analýza finanční, kvantitativní, založené na posouzení finančních dat analýza nefinanční, kvalitativní, hodnotící nefinanční kriteria (podnikatel, podnikání a projekt). Důležité! Tyto dva postupy se doplňují, jejich jednotlivé elementy do sebe vzájemně zapadají jako části puzzle - pokud je správně spojíte, získáte skutečný obrázek firmy. 36

37 Nefinanční analýza ÚKOLY A CÍLE Úkolem nefinanční analýzy je: zhodnotit majitele/management firmy (profesní i osobní předpoklady). zanalyzovat pozici podniku na trhu a ekonomické prostředí. posoudit klientův požadavek o financování a jeho dopad na budoucí chod firmy vyhodnotit obchodní vztah mezi bankou a klientem Cílem analýzy nefinančních faktorů je: zodpovědět otázky, které vyplývají z finanční analýzy. posoudit, zda je žadatel o úvěr dostatečně silný, aby se udržel na trhu, a zda mu poskytnutý úvěr přinese plánovaný efekt. 37

38 Nefinanční analýza Jedním z nástrojů, které vám pomohou provádět analýzu systematicky, je analýza 3 P: 1. Podnikatel 2. Podnik 3. Projekt Získání těchto informací a jejich posouzení je pravým uměním nefinanční analýzy. 38

39 Nefinanční analýza PODNIKATEL KDO je podnikatel? Půjčili byste tomuto člověku/firmě vlastní peníze? 39 HLAVNÍ ASPEKTY: právní forma a nároky s tím spojené na vlastníky a management (soulad se zákonem, licence, povolení) podíly a struktura (identifikace klíčové osoby, vztahy mezi majiteli, jejich funkce a zodpovědnosti ve firmě) Propojení v ESSK (společníci, propojené firmy apod.) organizace, zastupitelnost a nástupnictví zkušenosti a odborné schopnosti, které si dané odvětví vyžaduje (vzdělání, předchozí působení v oboru) finanční management (orientace v účetnictví, řízení tržeb a nákladů, inkaso pohledávek, platební morálka) strategie, vize (orientace na trhu, business plán) charakter ( dobré jméno - reference obchodních partnerů a zaměstnanců, úvěrová historie, ochota poskytovat informace, ochota ručit a vložit vlastní zdroje) majetek firmy, majetek společníků, SJM, rodinný stav

40 Nefinanční analýza PODNIKATEL Informace ověřujeme v Obchodním rejstříku a Registru živnostenského podnikání. Za negativní informace se považují ty, kdy osoby ovládající žadatele figurovali ve firmách, které skončily v konkurzu, nebo tyto firmy vykazují nebo vykazovaly úvěry po splatnosti nejen u konkrétní banky, ale i u ostatních bank (využívá se registr ČNB), vůči těmto osobám je vedeno trestní stíhání apod. Samozřejmě stejně je posuzováno, pokud úvěry po splatnosti vykazuje přímo žadatel o úvěr. Žadatel, ale i celá ESSK může být z těchto důvodů zařazena na tzv. black list a jakékoliv financování žadatele, ale i celé ESSK může být bankou odmítnuto. 40

41 Nefinanční analýza PODNIK CO žadatel o úvěr dělá a JAK funguje? Chtěli byste vlastnit tuto firmu? HLAVNÍ ASPEKTY: hlavní a vedlejší činnost (NACE, rozdělení tržeb a nákladů dle charakteru činností) historie podnikatelské činnosti (délka působení na trhu, vývoj, změny) výrobky a služby (produktové portfolio, poptávka, kvalita, cena, nahraditelnost, sezónní vlivy, životní cyklus, technologická náročnost) operační prostředí (podíl a pozice klienta na trhu, odběratelé a dodavatelé, vztahy a závislost na nich, smlouvy, platební podmínky, konkurence, konkurenční výhody a nevýhody, zaměstnanci, lokalita a rozsah působení, podnikatelské prostory, marketing) specifika odvětví (globální trendy a perspektiva, legislativní a politické prostředí), dopady na ekologii, schopnost dodržení norem obchodní vztah mezi bankou a žadatelem hlavní odběratelé, dodavatelé, nahraditelnost, diverzifikace konkurence trendy trhu 41

42 Nefinanční analýza PODNIK Obchodní vztah mezi bankou a žadatelem - upřesnění Hodnotí se: délka obchodního vztahu (od kdy je klientem banky) crosselling tj. penetrace bankovními produkty (např. zda žadatel používá internetové bankovnictví, vedení platebního styku, realizace zahraničních plateb, platební karty, obchodování na dealingu, termínované vklady, penzijní a kapitálové pojištění zaměstnanců apod.). V případě, že majitelem žadatele je konkrétní osoba, uvádí se také využívání bankovních produktů na úrovni občana (např. vedení osobního účtu, platební karty, penzijní a kapitálové pojištění, čerpání hypotečního či jiného občanského úvěru apod.). analyzuje se kreditní obrat žadatele na účtech vedených bankou (na měsíční, čtvrtletní a roční bázi) a průměrné kreditní zůstatky na těchto účtech. ziskovost žadatele z hlediska banky na základě softwarových aplikací se zjišťuje výnosnost žadatele pro banku. Výnosy se počítají jak z pasivních, tak z aktivních produktů, pokud je žadatel čerpá. úvěrová historie žadatele u banky (pokud samozřejmě přichází v úvahu) - uvádí se počty a objemy splacených úvěrů poskytnutých v minulosti, hodnotí se splátková disciplína, tj. zda žadatel někdy vykazoval úvěry po splatnosti. 42

43 Nefinanční analýza PROJEKT CO žadatel o úvěr skutečně potřebuje a PROČ? Co klientovi projekt přinese a jak mu pomůže požadovaný úvěr? HLAVNÍ ASPEKTY účel úvěru (identifikace pravé potřeby klienta) charakteristika projektu (provoz či investice, fáze a časový plán projektu, celkové náklady na projekt, jejich adekvátnost, vlastní zdroje, které klient hodlá do projektu vložit struktura financování (vhodný typ a výše úvěru, srovnání výše úvěru s velikostí firmy, struktura splátek dle daného projektu, charakteru podnikání a návratnosti investice) účast vlastních zdrojů dopad projektu na podnikání (úspora nákladů a přínos výnosů po realizaci projektu) zajištění jako sekundární zdroj na pokrytí splátek, v případě, že firma není schopna úvěr splácet ze svých aktivit (hodnota a adekvátnost, potenciální likvidita, psychologická motivace klienta, kontrola legislativních podkladů pro realizaci zástavního práva) 43

44 Nefinanční analýza CHARAKTERISTIKA Charakteristické pro nefinanční analýzu je: časová náročnost (trvá minimálně 1 den) současnost i budoucnost (opírá se převážně o aktuální stav firmy a její plány) široký záběr kriterií (posuzuje podnik z mnoha stran, firemních, osobních, makroekonomických) bohaté zdroje (vychází z více zdrojů, interních i veřejných) subjektivita (neexistují přesné návody k řešení, důležité jsou zkušenosti) 1. Na nefinanční analýzu neexistuje žádný ověřený recept. Její úroveň závisí na kvalitě nashromážděných informací, na vaší intuici a zkušenostech v úvěrové oblasti. 2. Klient většinou rád a dlouho mluví o sobě a svém podnikání. Vaším cílem je však postihnout a analyzovat pouze ty informace, které jsou relevantní, tzn. podstatné pro rozhodnutí, zda klienta úvěrovat. 44

45 Nefinanční analýza ZÁSADY Obecné zásady: Neposuzuje se žadatel o úvěr obecně, ale vždy v kontextu konkrétního odvětví. Kontroluje se, že informace vstupující do analýzy jsou správné, vždy se snažte si je ověřit. Dávají se do souvislosti výstupy z finanční a nefinanční analýzy, pokud je něco v rozporu, něco nedává smysl, banka se zeptá. Analyzuje se, banka není pouhým sběračem informací. Finanční výkazy se pouze nečtou, ukazatele jen nepočítají, ale vždy se analytik snaží pochopit, co se za čísly skrývá. Aplikuje se selský rozum. Na závěr se realizuje SWOT analýza (viz. cvičení v rámci předmětu) Výstupy se realizují: STRUČNĚ SROZUMITELNĚ STRUKTUROVANĚ 45

46 Podnikatelský záměr orientační osnova I. ZÁMĚR Klient bance u úvěru na finanční rating vždy předkládá záměr s údaji: 1. Základní údaje o podniku (struktura společnosti, management) 2. Shrnutí podnikatelského záměru (popis záměru) 3. Popis obchodní nebo výrobní příležitosti Vývoj trhu, ve kterém subjekt působí (nebo bude působit) Sortiment výrobků nebo služeb, geografické oblasti podnikání, členění trhu na segmenty, dosavadní objemy produkce, spotřeba a ceny v členění dle segmentů a odběratelů, předpoklady produkce, odbytu a prodejních cen, hodnocení vlastních výrobků/služeb ve srovnání s konkurencí, cílové objemy prodeje, ceny a náklady, předpoklad dalších investic a jejich specifikace, průměrný evidenční počet pracovníků, HIM v pořizovacích cenách 46 46

47 Podnikatelský záměr orientační osnova II. ZÁMĚR Konkurenční prostředí Seznam konkurenčních výrobních a obchodních podniků, popis konkurentů, konkurenční ceny a nabídky, strategie konkurence, její přednosti a slabiny, dosahované výsledky konkurence Dnešní nebo perspektivní odběratelé a distribuční strategie Klíčoví dodavatelé Vstupy a náklady (kalkulace cen jednotlivých výrobků/služeb) Suroviny, polotovary, výrobky, energie, voda, pracovní síly, propočet odpisů Cenová strategie 47 Časový plán realizace záměru 47

48 Kde je banka opatrnější? Financování realitních kanceláří a obchodníků s nemovitostmi Čerpací stanice a obchodníci s pohonnými hmotami Cestovní kanceláře a agentury Obchodníci se zlatem/stříbrem/drahokamy, šperky, starožitostmi apod. Penziony a hotely (mimo lázeňské péče) Sportovní aktivity Obecně prospěšné subjekty 48

49 Subjekty s omezeným přístupem k úvěrům 1. poskytující finanční služby, včetně leasingových / 2. faktoringových společností, směnáren / zastaváren vyrábějící / exportující zbraně, munici, vojenská vozidla a 3. vojenský materiál (včetně jejich náhradních dílů) zabývající se realitní činností, tj. realitní kanceláře zprostředkující koupě / prodeje nemovitostí 4. podnikatelé s nemovitostmi 5. hotely a penziony (s výjimkou společností, jejichž většinový příjem plyne z provozování lázeňských služeb) 6. subjekt neziskového charakteru 7. financování hazardních her (kasina, herny, hrací automaty, apod.) a aktivity související s výrobou nebo distribucí 8. pornografie politické strany včetně subjektů jimi založených. 49

50 Zvýšená opatrnost bank při úvěrování nových / opakovaných střednědobých úvěrů s nepravidelným (bullet/balloon) splácením, akvizičního financování, podřízené úvěry, strukturované financování (např. exportní financování), projektového financování (včetně financování investic spojených s obnovitelnými zdroji energie), jehož návratnost závisí na budoucích zdrojích generovaných touto investicí (omezení se neuplatňuje pokud zdroje pro splácení poskytnutého financování plynou ze stávající podnikatelské činnosti), financování investic do nemovitostí pro třetí stranu vč. developerských projektů, financování spekulativního nákupu nemovitosti, záruk za leasing nemovitostí nově poskytovaného financování projektů s dotacemi fondů EU (omezení se neuplatňuje v případě roční obnovy financování), nově poskytovaného financování výstavby autosalonů a autoservisů / pneuservisů a autobazarů a významného rozšíření tohoto podnikání (omezení se neuplatňuje v případě roční obnovy financování), financování sportovních aktivit (profesionálních i neprofesionálních), poskytování úvěrů pro nového klienta 50

51 Omezené financování 1. financování klienta, za nímž banka nebo jiný peněžní ústav eviduje pohledávku po splatnosti více než 30 dní, 2. klienty, z jejichž prohlášení vyplývá: a) existence závazků po lhůtě splatnosti vůči správcům daní a poplatků, resp. příslušné správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, b) skutečnost, že s některým ze zmíněných subjektů klient má sjednán splátkový kalendář na splacení závazků, které byly po lhůtě splatnosti, 3. financování klienta na základě výsledku ratingu chování, pokud je na jakémkoliv účtu v rámci vazby podniká jako evidována exekuce 51

52 Prakticky nereálné financování 1. financování klientů vykazujících na konci i v průběhu účetního období: a) záporný vlastní kapitál v případě vedení účetnictví, b) vykazujících záporný rozdíl majetku a závazků v případě daňové evidence 2. financování klientů fyzických osob podnikatelů, kteří v souladu s 13 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění, rozdělují své příjmy a výdaje na spolupracující osoby, a spolupracující osoba vykazuje další příjmy a výdaje z podnikání, z nichž této osobě plyne ztráta 3. financování klientů fyzických osob podnikatelů, členů sdružení, pokud nejsou splněny podmínky pro provedení skóringu finančních dat sdružení jako celku 52

53 Monitoring obecné 53 Co je monitorování: základní nástroj kontroly ohodnocení rizika spojeného s aktivními obchody poskytnutými konkrétnímu klientovi průběžný proces systematického sledování klienta Cíl (smysl monitorování): včasná identifikace případných negativních informací vyhodnocení jejich možného dopadu do rizika banky (splátková disciplína, vymahatelnost pohledávek banky za klientem, apod.) získání skutečné reálné hodnoty pohledávek (pro účetnictví, vedení banky, výkaznictví vůči ČNB) včasné přijetí odpovídajících opatření k minimalizaci možných ztrát banky Výsledek monitorování je rozhodnutí o: hodnocení klienta (tj. stupni OR potvrzení stávajícího/ stanovení nového stanovení klasifikace (automaticky) příp. tvorba opravných položek přijetí opatření (uvnitř banky/ ve vztahu ke klientovi) Je vždy zaznamenán v příslušné aplikaci banky.

54 Monitorování stanovených finančních ukazatelů 54 Jde o ověření, zda u klienta nejsou identifikovány skutečnosti, které by mohly vést k zahájení insolventního řízení na klienta z důvodu: předlužení (má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu majetku) a/nebo platební neschopnosti dlužníka (dlužník není schopen hradit svoje závazky vůči více věřitelům, a to po dobu delší než 3 měsíce) Těmito skutečnostmi jsou zejména: Záporný vlastní kapitál Opakovaná ztráta z provozní činnosti, vykázaná nejméně ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích trend může vést ke vzniku záporného vlastního kapitálu) Závazky klienta vůči více věřitelům reálně po lhůtě splatnosti déle jak 90 dnů Existence závazků klienta vůči státu a ze sociálního a zdravotního pojištění po lhůtě splatnosti Existence závazků vůči zaměstnancům po lhůtě splatnosti Případně účetní hodnota některé významné položky aktiv významně převyšuje její tržní hodnotu (ocenění ochranné známky apod.)

55 Příklad schématu stanovení obligor ratingu v KB Rating chování *) 1,., 7- Finanční rating 1,., 7- Ekonomický rating 1,., 7- Rating SB klientů 1,., 7- Finanční rating 1,., 7- Rating chování 1,., 7- Rating České republiky Automatická korekce 6-, 8, 9, 10 Nefinanční rating 1,., 7- Personální rating 1,., 7- Stand alone rating 1,., 10 Manuální korekce (provedená uživatelem) Parent support **) Obligor rating 1,., 10 55

56 Soulad OR a klasifikace Klasifikace Sledovaný (2) Nestandardní (3) Pochybné (4) Ztrátové (5) Obligor rating 6- až Subjektivní hodnocení finanční situace klienta předpokládá, že bez toho, aby banka přistoupila k uspokojení zajištění : Budou pohledávky KB pravděpodobně (s jistou pochybností) plně splaceny není jisté, že pohledávky KB budou plněn splaceny částečné splacení je však vysoce pravděpodobné je úplné splacení pohledávek KB vysoce nepravděpodobné částečné splacení je možné a pravděpodobné je úplné splacení pohledávek nemožné nebo budou uspokojeny pouze částečně ve velmi malé částce Včasné předkládání informací (tj. účetních výkazů) dní > 360 dní X X Restrukturalizace pohledávky 2 roky 6 měsíců < 6 měsíců X X Zahájení insolvenčního řízení, reorganizace X ANO X X Konkurz, vyrovnání, likvidace, nucená správa, rozhodnutí o úpadku X X X X 56

57 Klasifikace pohledávek 1 STANDARDNÍ o úplném splacení není důvodu pochybovat ( max. 30 DPLS ) 2 SLEDOVANÉ úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné ( max. 90 DPLS ) 3 NESTANDARDNÍ 4 POCHYBNÉ 5 ZTRÁTOVÉ úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nejisté, částečné splacení vysoce pravděpodobné ( max. 180 DPLS ) úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka vysoce nepravděpodobné, částečné splacení možné a pravděpodobné ( max. 360 DPLS ) úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Pohledávka nebude uspokojena nebo pouze částečně ve velmi malé částce ( více než 360 DPLS ) 57

58 Řešení delikvence Klienti s: Trvalými problémy předání k vymáhání Přechodnými problémy : Snaha o plnou domicilaci příjmů klienta u banky Zpeněžení/využití volných aktiv klienta na splátky Restrukturalizace úvěru odklad splátek jistiny (výjímečně celých anuit), prolongace, kombinace odkladu + prolongace Uplatnění sankčních opatření zvýšení ú.s., zesplatnění části úvěru (opakovaně delikventní klient u něhož nejsou zjištěny objektivní potíže a pokud ani po upozornění nedojde ke zlepšení platební morálky) 58

59 Postupy poboček bank příklady doporučení Zjištěny pohledávky po splatnosti: 1) Ověřit aktuální situaci (počet AO a výši dlužné částky, platební morálku v minulosti, splátky provedené po vygenerování sestavy, kreditní obrat za 3 měsíce...) 2) Neprodleně kontaktovat klienta, zjistit příčiny delikvence, zda se jedná o problém přechodný nebo trvalý, Přechodné problémy: opožděná platba pravidelných příjmů, mimořádné vydání, rozvod, mateřská dovolená, nemoc apod. Trvalé problémy: předlužení, finanční těžkosti, problémy v podnikání, ztráta zaměstnání, změna zaměstnání s poklesem příjmů apod. V případě nekontaktního klienta se snažit získat aktuální kontakt, pokud jej nelze získat kontaktovat spoludlužníky, ručitele. 59

60 Postupy poboček bank příklady doporučení Zjištěny pohledávky po splatnosti: 3) Akceptuje se pouze jasné a konkrétní vysvětlení a příslib úhrady nejpozději do 10 dní 4) V ostatních případech vyzvat klienta k jednání na pobočce v nejbližším možném termínu 5) V případě neúspěchu se zaslá dopis s pozváním na pobočku. 6) Zjistit další zpeněžitelná aktiva klienta (vlastnictví dalších nemovitostí,které lze prodat, termínovaný vklad, stavební spoření, penzijní připojištění) 60

61 Dopady - shrnutí Typy obchodů, dopady Snížení ziskovosti (náklady spojené s vymáháním, opravné položky) Zhoršování důvěryhodnosti (u akcionářů, u jiných klientů atd.) Zvyšování pracnosti a potřeby času k řešení problémových pohledávek (telefonáty, zprávy ) nedostatek času na plnění obchodních cílů 61

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: Petr Němec Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Železná Odborný konzultant: Mgr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy Ondřej Složil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu úvěrů pro malé a střední firmy. Klade si za cíl rozbor a porovnání

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více