Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní úvěrové analýzy B_BUA"

Transkript

1 Bankovní úvěrové analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

2 Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P., Finanční analýza (GRADA) Revenda Z., Peněžní ekonomie a bankovnictví (Management Press) 2

3 PROGRAM Úvod definice rizik, význam a postup analýzy, skoring Finanční analýza metody, finanční ukazatele Nefinanční analýza sběr informací, podnikatelský záměr Monitoring a delikvence klasifikace, rating, opatření 3 3

4 Proč se věnovat úvěrové analýze? PŘÍKLAD: Banka poskytla klientovi krátkodobý úvěr ve výši 100 tis. Kč na 1 rok s úrokovou sazbou 5%. Klient úvěr nesplatil. Kolik musí poskytnout pracovník banky dalších takových obchodů, aby pokryl ztrátu z nesplaceného úvěru? (neuvažujeme poplatky za vedení účtu ani z prodlení) 4

5 Obecná definice rizika: Riziko je pravděpodobnost, že určitá událost nebo určitý čin negativně ovlivní činnost firmy (banky). Za riziko lze považovat i nevyužitou příležitost. Zdrojem rizika je nejistota vyplývající z neočekávaných změn v daném prostředí, ale na rozdíl od nejistoty lze riziko hodnotit. Jeden z faktorů hodnocení rizika je pravděpodobnost jeho vzniku. Druhým faktorem hodnocení rizika je dopad / následky rizika, finanční či jinak kvantifikované. 5 5

6 Obecné řízení rizik je Proces, ve kterém se snažíme zamezit působení již existujících či budoucích možných rizik a navrhujeme řešení, jež pomáhají eliminovat účinky nežádoucích vlivů a zároveň umožňují využít příležitosti působení vlivů pozitivních. Organizace (banka) je řízena na základě předvídání nejistoty charakterizované rizikem v daném prostředí. 6 6

7 Úloha banky před poskytnutím úvěru 1. Identifikovat rizika klienta a transakce. 2. Kvantifikovat riziko klienta a transakce. 3. Stanovit přijatelnost rizika pro banku a příslušným způsobem o klientovi a transakci rozhodnout. Úloha banky po poskytnutí úvěru Monitorovat riziko klienta a jeho vývoj v čase pomocí smluvních podmínek a všech dostupných informací. Efektivně vymáhat nesplacené pohledávky. 7 7

8 Základní principy úvěrové analýzy Jedním z důležitých kroků banky v řízení, eliminaci či zmírnění rizika vyplývajícího z financování klientů je kvalitní úvěrová analýza. Úvěrová analýza je posouzením bonity žadatele o úvěr, a to na základě komplexního zhodnocení jeho finanční situace a nefinančních faktorů (právní předpoklady, osobní a profesní vlastnosti majitelů/manažerů, odvětví a pozice firmy na trhu). Riziko lze hodnotit na základě analýzy 4 hlavních faktorů: 8 - Odvětví riziko trhu - Finanční situace firmy - Nefinanční faktory firmy - Riziko politiky banky 8

9 Postup úvěrové analýzy Úvěrovou analýzu lze rozčlenit do pěti kroků: Krok 1 - sběr informací potřebných k analýze Krok 2 - výběr metod analýzy Krok 3 provedení analýzy Krok 4 interpretace výsledků analýzy Krok 5 prezentace závěrů analýzy (tvorba úvěrového návrhu) V jednotlivých fázích kontaktu s klienty vystupujete jako bankovní poradce v různých rolích. Často musíte být nejen obchodníky, ale také detektivy, účetními, diplomaty, vyjednávači, odvětvovými specialisty a v neposlední řadě manažery úvěrového rizika. Úvěrové riziko spočívá v tom, že klient nedodrží sjednané podmínky a nebude schopen či ochoten splácet úvěr. Bance tím vznikne finanční ztráta. 9 9

10 Vyhodnocení rizik 3 základní kroky Realizace/Umět říci klientovi NE Požadovat odpovídající zajištění Zajistit a vyhodnotit VŠECHNY dostupné INFORMACE o klientovi, potřebách financování 10

11 KLIENTI Základní pojmy Fyzické osoby občané ( RČ ) SMALL BUSINESS ( IČ ) Fyzické osoby podnikatelé ( FOP ) Malé obchodní společnosti střední a velké podniky ( IČ ) MUNICIPALITY ( IČ ) FOO = FOP = 1 SUBJEKT 11

12 Procedury poskytnutí AKTIVNÍHO obchodu Behaviorální skoring (pouze u vybraných bank) Založen na transakčních údajích dostupných v systémech banky, především na obratu na účtu v posledních 6-12 měsících (nemůže být použit u nových klientů) Limitován výší angažovanosti a dobou splatnosti Není vyžadována analýza klienta ale i tak zvažujte, zda poskytnete AO např. klientovi, který má spočten limit z ratingu chování, ale v posledním měsíci nebo dvou má na účtech kreditní obrat nulový Možnost poskytnout obchod na základě výsledku Behaviorálního ratingu, nezbavuje pracovníka banky odpovědnosti za výsledek rozhodnutí o jeho poskytnutí. Aplikační rating (skoring) Založen na finančních výkazech a analýze příjmů a výdajů 12

13 Behaviorální skoring poskytnutí úvěru Rozsah informací o klientovi Transakční historie = vývoj zůstatků na účtech + obrat na BÚ Úsudek pracovníka banky položit několik dotazů (ne jako výslech, ale zdvořilý zájem), např.: Jaký je předmět Vašeho podnikání? Máte nějaké zaměstnance? Poptávka roste? Jaké platební/kreditní karty používáte jako podnikatel i jako občan? Jste s nimi spokojen? Co nejčastěji platíte kartou? U úvěru (rovněž u KK nebo PD) na co chcete úvěr použít? Dotaz podle transakční historie, např. "vidím minulý měsíc jen 2 příjmové transakce, to je od zákazníků? 13 Zkušený pracovník by měl odhadnout klienta podobně, jako zkušený hostinský odhadne, který zákazník by mohl odejít bez placení a věnuje mu zvýšenou pozornost např. ověří osobní a nefinanční data v rozsahu dotazníku pro SB rating.

14 CYKLUS OBCHODU SKÓRING Skoringové modely Analýza ziskovosti Externí registry Prevence podvodů Nastavení produktových parametrů Klientský přístup Marketingové sestavy PRODEJ VYMÁHÁNÍ Business vymáhání Soft vymáhání Hard vymáhání ADMINISTRACE Statistický monitoring Stanovení nápravných akcí MONITORING 14

15 Aplikační rating poskytnutí úvěru Rozsah informací o klientovi Transakční historie = vývoj zůstatků na účtech + obrat na BÚ Daňové přiznání nebo finanční výkazy Dotazníky banky k ratingu: Personální a nefinanční otázky Ověření rizika Úsudek specialisty při zjišťování povinných informací položit doplňující otázky a odhadnout Zda má klient zkušenosti odpovídající deklarovanému oboru podnikání (klient na jednoduché dotazy slíbí, že požadované informace zjistí) Zda nemá klient finanční problémy (klient odpovídá váhavě nebo vyhýbavě) 15

16 Příklad (FOP) Klient vykazuje následující hodnoty v daňovém přiznání : Klient chce pořídit nový výrobní stroj za 1,9 M CZK se životností 4 roky, částku 0,56 M Kč zaplatí z vlastních zdrojů. Potřebuje úvěr ve výši 1,34 M CZK. Navrhnete jeho poskytnutí? Pokud ne tak proč? Pokud ano na jak dlouhou dobu? 16

17 Sběr informací Zdroje informací o klientovi informace od klienta ( finanční, nefinanční ) vnitřní informace banky (kreditní obraty na účtu klienta, vývoj zůstatků na účtu, informace z dohlídek, vnitřní informační systémy) informace z vnějších zdrojů (informace z jiných bank / registrů, informace od věřitelů/konkurence ) vždy je nutno ověřit vazby klienta v rámci skupiny (ESSK)! 17

18 ÚVOD do analýzy Risk assessment Základní informace od klienta Vždy posuzujeme FOP a FOO společně! FINANČNÍ PODNIKATELÉ a FIRMY Daňové přiznání Daňová evidence Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát Podrozvahové položky ( leasingy, ručení.. ) OBČANÉ Daňové přiznání Potvrzení o příjmu Výdaje Splácené závazky NEFINANČNÍ Oprávnění k podnikání Vlastnictví, management Historie podnikání, zkušenosti Předmět podnikání Dodavatelé odběratelé Nové podnikatelské záměry Vzdělání Rodinné, bytové poměry Povolání, zaměstnavatel Stabilita zaměstnání 18

19 Název BRKI NRKI FO + IČ CRÚ Charakter registru BANKOVNÍ členové: 21 bank NEBANKOVNÍ členové: splátkové a leasingové společnosti NEBANKOVNÍ 26 členů: splátkové a leasingové společnosti, operátoři, banky apod. BANKOVNÍ členové: banky Souhlasy souhlas klientů: NE souhlas klientů: ANO souhlas klientů: ANO souhlas klientů: NE Druh informací o klientech POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ NEGATIVNÍ POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ Druhy klientů FOO & FOP FOO & FOP FOO & malí podnikatelé FOP & PO Negativní záznam = záznam o porušení platební morálky, delikvence. Záznam se v registru objeví až v okamžik vzniklé delikvence. Pozitivní záznam = záznam o všech poskytnutých obchodech. Klient nemusí být delikventní. Jsou zde i žádosti o produkt - tzn. nemuselo dojít k uzavření smlouvy. 19

20 Ekonomicky spjatá skupina E S S K ESSK = 2 nebo více subjektů, které jsou navzájem propojeny tím, že: jeden subjekt má kontrolu nad jiným subjektem Ovládající osoba Subjekty jednající ve shodě Rozhodující balík hlasovacích práv Může prosadit volbu / odvolání osob statutárních orgánů jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy, že finanční těžkosti jednoho ze subjektů mohou způsobit platební potíže alespoň jednoho z ostatních subjektů. minimálně podíl 10% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo možnost uplatnění významného vlivu společný člen statutárního orgánu Společný člen dozorčí rady, která může jmenovat a odvolávat členy statutárního orgánu, subjekty jsou propojeny úvěry a zárukami subjekty jsou propojeny vzájemnými obchodními vztahy, např. dodávkami zboží 20

21 Finanční analýza se provádí na základě několika ověřených metod, jejichž výběr se odvíjí od struktury a velikosti dané firmy a od podkladů, které jsou k dispozici. Nejčastěji používané metody jsou analýzy: 1. stavových ukazatelů (Rozvaha) - horizontální analýza a vertikální analýza 2. poměrových ukazatelů Metody finanční analýzy 3. rozdílových a tokových ukazatelů - analýza CF a fondů peněžních prostředků - analýza výkazu zisků a ztrát soustav ukazatelů - paralelní soustavy ukazatelů - pyramidové soustavy ukazatelů (Du Pont apod.)

22 Metody finanční analýzy K predikci finanční tísně podniku lze použít náročnější matematicko-statistické metody: Jedná se o tzv. BANKROTNÍ MODELY: Altmanův index finančního zdraví (Altmanovo Z-skóre) Tafflerův model Model IN index důvěryhodnosti Tyto modely mají za cíl informovat o tom, zda je v dohledné době firma ohrožena bankrotem. Vychází se z předpokladu, že každá firma ohrožená bankrotem vykazuje určitý čas před touto situací určité symptomy, které jsou pro tento stav typické. 22

23 Základní kontrola před analýzou Přesná identifikace klienta a ověření historie Předběžná kontrola výkazů a finančních ukazatelů AKTIVA=PASIVA? Záporný vlastní kapitál? Zadluženost (menší než 90%) Krátkodobé financování max. 25% ročního KO/tržeb Investiční úvěr posuzuje se schopnost splácet EBITDA? Reálnost hodnoty hotovost v pokladně? Zlaté bilanční pravidlo Osobní náklady a závazky ke společníkům 23

24 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE 24 Finanční ukazatele jsou pomůckou při analyzování výsledků firem. Tvoří se kombinací položek z finančních výkazů a zkušenémuuživatelovi zpřehlední pohled na finanční výkonnost firmy. Existuje nespočetné množství ukazatelů v závislosti od různých ekonomických teorií. Každý z ukazatelů hodnotí firmu z určité stránky. Mezi základní kategorie ukazatelů patří následující: 1. Tvorba zdrojů na splácení zobrazuje schopnost firmy splácet finanční závazky ( EBITDA ) 2. Zadluženost znázorňuje míru podílu cizích a vlastních zdrojů na financování firmy (celková zadluženost) 3. Rentabilita určuje ziskovost firmy z hlediska různých aspektů 4. Aktivita (doba obratu pohledávek, závazků a zásob) popisuje tempo zacházení firmy se svými aktivy a pasivy 5. Likvidita (ČPK) vyčísluje schopnost firmy vypořádat svoje krátkodobé závazky

25 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Není tak důležité umět ukazatele vypočítat (to za vás udělá bankovní systém). Mnohem důležitější je umět interpretovat jednotlivé výsledky a vyvodit z toho závěry. Bude klient tvořit dostatek zdrojů na splacení úvěru? To je často nejdůležitější otázka v rámci finančních analýz, na které závisí další postup v úvěrování. Vyčíslení tvorby zdrojů resp. schopnosti splácet závisí na několika faktorech. Vzhledem k tomu, že máme většinou k dispozici jen historické údaje o firmě, snažíme se porovnat tvorbu jejich zdrojů na splácení z výsledků hospodaření v minulosti. 25

26 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Nejčastěji používaným výpočtem je vyčíslení hodnoty EBITDA. Je to zkratka začátečních písmen jednotlivých položek v angličtině, které spočítáme a získáme hodnotu zdrojů firmy na splácení. Jednotlivými položkami jsou: Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization Zisk Před Úroky Zdaněním Odpisy (hmotného majetku) Odpisy (nehmotného majetku) Pokud chcete tedy orientačně vypočítat, jaké roční splátky bude klient schopný realizovat, je potřebné sečíst hodnoty: ZISK PŘED ZDANĚNÍM + ODPISY + ÚROKOVÉ NÁKLADY 26

27 Upozornění Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE V každém případě se jedná o historické výsledky firmy. Záleží na tom, co se stane v budoucnosti. Když se firmě přestane dařit, nepomůže jí vysoká EBITDA a naopak, i zle vypadající firma se může pomocí vhodného financování vzchopit. Získanou hodnotu EBITDA potom porovnáme s uvažovanými splátkami úvěrů klienta. Porovnáváme zdroje splácení a potenciální splátky úvěru. EBITDA banka úvěruje pouze klienty dosahující kladné hodnoty čím tím lepší 27

28 Základní kontrola výkazů Zlaté bilanční pravidlo Dlouhodobý majetek firmy by měl být krytý (nakupovaný) zdroji, které má podnik k dispozici dlouhodobě. Krátkodobý majetek firmy by pak měl být krytý krátkodobými zdroji. Překapitalizovaná společnost neefektivně využívá kapitál a dochází k tomu, že dlouhodobým majetkem je kryt i oběžný majetek. Tato situace se může jevit jako výhodná v období ekonomické krize. Podkapitalizovaná společnost může mít problém s financováním běžné činnosti firmy. Tento stav lze akceptovat pouze přechodně v období expanze firmy. Finanční prostředky mají být získávány s co nejnižšími pořizovacími náklady. 28

29 Vybrané ukazatele zadluženosti Celková zadluženost Základní poměrové ukazatele Celková zadluženost = cizí zdroje + časové rozlišení pasiv x 100 pasiva celkem Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) cizí kapitál Debt ratio = celková aktiva Čím vyšší je hodnota ukazatelů, tím vyšší je úroveň potenciálního rizika pro banku (věřitele). Zadluženost nad 80% se považuje za riskantní (banky financují max. 95%). čím tím lepší za kritickou mez se obecně považuje 95% hodnota > 100% znamená záporný vlastní kapitál a firma je neúvěrovatelná 29

30 Základní poměrové ukazatele Ukazatele rentability Rentabilita vloženého kapitálu Rentabilita vloženého kapitálu (ROA) = zisk celkový vložený kapitál Vyjadřuje výnosnost kapitálu, je prezentována také jako hodnocení minulé výkonnosti managementu. 30 Rentabilita vlastního kapitálu zisk x 100 Return on Equity (ROE) = vlastní kapitál ROE vyjadřuje rentabilitu kapitálu vloženého vlastníky / akcionáři. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii.

31 Základní poměrové ukazatele Aktivita Doba obratu pohledávek Výsledek hovoří o firmě to, kolik dní jí v průměru trvá inkaso pohledávek z obchodních vztahů. Neexistuje ideální hodnota. Vše záleží na tom, jak má firma dohodnuté dodavatelsko/odběratelské vztahy a také, jako u všech ostatních ukazatelů, sehrává velkou roli sektor, ve kterém firma podniká. Doba obratu pohledávek = z obchodního styku (DOP) krátkodobé pohledávky x 365 tržby Obecně platí : čím tím lepší za kritickou hranici se považuje > 90 dnů ( nutno komentovat) 31

32 Základní poměrové ukazatele Ukazatel likvidity např. běžná likvidita oběžná aktiva Běžná likvidita = krátkodobé závazky Vyjadřuje schopnost firmy uspokojit věřitele z oběžných aktiv (vyšší hodnota = vyšší pravděpodobnost zachování platební schopnosti). I když se často hovoří o doporučené hodnotě (mezi 1,5 2), výsledek ve velké míře závisí na aplikovaných účetních pravidlech a na kvalitě položek, které do výpočtu ukazatele likvidity vstupují. Obvykle je podstatné se u likvidity zabývat kvalitou pohledávek, zásob a závazků. Pokud likvidita vykazuje zkreslené hodnoty, je nutné od klienta v prvé řadě získat upřesňující informace o těchto položkách. 32

33 Základní poměrové ukazatele Banka pracuje s pojmem běžná likvidita především na úrovni rozdílového ukazatele tzv. čistý pracovní kapitál (ČPK), který vyjadřuje likviditu v absolutním čísle. ČPK = (oběžná aktiva dlouhodobé pohledávky + příjmy příštích období) - krátkodobé cizí zdroje Obecně platí v oblasti hodnocení běžné likvidity tato pravidla: Čistý pracovní kapitál (ČPK) v zásadě bychom měli úvěrovat pouze firmy s kladným ČPK čím tím lepší 33

34 Základní poměrové ukazatele Ukazatel úrokového krytí Ukazatel úrokového krytí = EBIT nákladové úroky Ukazatel stanovuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Zisk musí zajistit minimálně pokrytí úroků. Obecně je doporučován trojnásobek (po zaplacení úroků by měly zůstat ještě dostatečné prostředky na další aktivity). 34

35 Základy skoringových modelů Skoringové modely jednotlivých bank vychází při hodnocení firem z tzv. historických modelů upravovaných dle zkušeností jednotlivých bank s přihlédnutím k oborům podnikání, ekonomickým trendům, ukazatelům delikvence apod. Výstupy skoringovým modelů se promítají do přidělovaného ratingu. Jako východisko se používají tzv. BONITNÍ MODELY. Známý je např. tzv. TAMARIHO MODEL. V tomto modelu je bonita klienta (firmy) hodnocena bodovým součtem výsledků soustavy rovnic. Rovnice hodnotí finanční stav, likviditu apod. Další bonitní modely: Quicktest Kralicek Modifikovaný Quicktest Soustava bilančních analýz R. Douchy Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví firmy a řadí firmy mezi dobré nebo špatné firmy. Umožňují srovnání firem v rámci jednoho oboru podnikání. 35

36 Nefinanční analýza PILÍŘE Úvěrová analýza, jejímž cílem je rozhodnout, zda je riziko poskytnutí úvěru pro banku akceptovatelné, stojí na dvou základních pilířích: analýza finanční, kvantitativní, založené na posouzení finančních dat analýza nefinanční, kvalitativní, hodnotící nefinanční kriteria (podnikatel, podnikání a projekt). Důležité! Tyto dva postupy se doplňují, jejich jednotlivé elementy do sebe vzájemně zapadají jako části puzzle - pokud je správně spojíte, získáte skutečný obrázek firmy. 36

37 Nefinanční analýza ÚKOLY A CÍLE Úkolem nefinanční analýzy je: zhodnotit majitele/management firmy (profesní i osobní předpoklady). zanalyzovat pozici podniku na trhu a ekonomické prostředí. posoudit klientův požadavek o financování a jeho dopad na budoucí chod firmy vyhodnotit obchodní vztah mezi bankou a klientem Cílem analýzy nefinančních faktorů je: zodpovědět otázky, které vyplývají z finanční analýzy. posoudit, zda je žadatel o úvěr dostatečně silný, aby se udržel na trhu, a zda mu poskytnutý úvěr přinese plánovaný efekt. 37

38 Nefinanční analýza Jedním z nástrojů, které vám pomohou provádět analýzu systematicky, je analýza 3 P: 1. Podnikatel 2. Podnik 3. Projekt Získání těchto informací a jejich posouzení je pravým uměním nefinanční analýzy. 38

39 Nefinanční analýza PODNIKATEL KDO je podnikatel? Půjčili byste tomuto člověku/firmě vlastní peníze? 39 HLAVNÍ ASPEKTY: právní forma a nároky s tím spojené na vlastníky a management (soulad se zákonem, licence, povolení) podíly a struktura (identifikace klíčové osoby, vztahy mezi majiteli, jejich funkce a zodpovědnosti ve firmě) Propojení v ESSK (společníci, propojené firmy apod.) organizace, zastupitelnost a nástupnictví zkušenosti a odborné schopnosti, které si dané odvětví vyžaduje (vzdělání, předchozí působení v oboru) finanční management (orientace v účetnictví, řízení tržeb a nákladů, inkaso pohledávek, platební morálka) strategie, vize (orientace na trhu, business plán) charakter ( dobré jméno - reference obchodních partnerů a zaměstnanců, úvěrová historie, ochota poskytovat informace, ochota ručit a vložit vlastní zdroje) majetek firmy, majetek společníků, SJM, rodinný stav

40 Nefinanční analýza PODNIKATEL Informace ověřujeme v Obchodním rejstříku a Registru živnostenského podnikání. Za negativní informace se považují ty, kdy osoby ovládající žadatele figurovali ve firmách, které skončily v konkurzu, nebo tyto firmy vykazují nebo vykazovaly úvěry po splatnosti nejen u konkrétní banky, ale i u ostatních bank (využívá se registr ČNB), vůči těmto osobám je vedeno trestní stíhání apod. Samozřejmě stejně je posuzováno, pokud úvěry po splatnosti vykazuje přímo žadatel o úvěr. Žadatel, ale i celá ESSK může být z těchto důvodů zařazena na tzv. black list a jakékoliv financování žadatele, ale i celé ESSK může být bankou odmítnuto. 40

41 Nefinanční analýza PODNIK CO žadatel o úvěr dělá a JAK funguje? Chtěli byste vlastnit tuto firmu? HLAVNÍ ASPEKTY: hlavní a vedlejší činnost (NACE, rozdělení tržeb a nákladů dle charakteru činností) historie podnikatelské činnosti (délka působení na trhu, vývoj, změny) výrobky a služby (produktové portfolio, poptávka, kvalita, cena, nahraditelnost, sezónní vlivy, životní cyklus, technologická náročnost) operační prostředí (podíl a pozice klienta na trhu, odběratelé a dodavatelé, vztahy a závislost na nich, smlouvy, platební podmínky, konkurence, konkurenční výhody a nevýhody, zaměstnanci, lokalita a rozsah působení, podnikatelské prostory, marketing) specifika odvětví (globální trendy a perspektiva, legislativní a politické prostředí), dopady na ekologii, schopnost dodržení norem obchodní vztah mezi bankou a žadatelem hlavní odběratelé, dodavatelé, nahraditelnost, diverzifikace konkurence trendy trhu 41

42 Nefinanční analýza PODNIK Obchodní vztah mezi bankou a žadatelem - upřesnění Hodnotí se: délka obchodního vztahu (od kdy je klientem banky) crosselling tj. penetrace bankovními produkty (např. zda žadatel používá internetové bankovnictví, vedení platebního styku, realizace zahraničních plateb, platební karty, obchodování na dealingu, termínované vklady, penzijní a kapitálové pojištění zaměstnanců apod.). V případě, že majitelem žadatele je konkrétní osoba, uvádí se také využívání bankovních produktů na úrovni občana (např. vedení osobního účtu, platební karty, penzijní a kapitálové pojištění, čerpání hypotečního či jiného občanského úvěru apod.). analyzuje se kreditní obrat žadatele na účtech vedených bankou (na měsíční, čtvrtletní a roční bázi) a průměrné kreditní zůstatky na těchto účtech. ziskovost žadatele z hlediska banky na základě softwarových aplikací se zjišťuje výnosnost žadatele pro banku. Výnosy se počítají jak z pasivních, tak z aktivních produktů, pokud je žadatel čerpá. úvěrová historie žadatele u banky (pokud samozřejmě přichází v úvahu) - uvádí se počty a objemy splacených úvěrů poskytnutých v minulosti, hodnotí se splátková disciplína, tj. zda žadatel někdy vykazoval úvěry po splatnosti. 42

43 Nefinanční analýza PROJEKT CO žadatel o úvěr skutečně potřebuje a PROČ? Co klientovi projekt přinese a jak mu pomůže požadovaný úvěr? HLAVNÍ ASPEKTY účel úvěru (identifikace pravé potřeby klienta) charakteristika projektu (provoz či investice, fáze a časový plán projektu, celkové náklady na projekt, jejich adekvátnost, vlastní zdroje, které klient hodlá do projektu vložit struktura financování (vhodný typ a výše úvěru, srovnání výše úvěru s velikostí firmy, struktura splátek dle daného projektu, charakteru podnikání a návratnosti investice) účast vlastních zdrojů dopad projektu na podnikání (úspora nákladů a přínos výnosů po realizaci projektu) zajištění jako sekundární zdroj na pokrytí splátek, v případě, že firma není schopna úvěr splácet ze svých aktivit (hodnota a adekvátnost, potenciální likvidita, psychologická motivace klienta, kontrola legislativních podkladů pro realizaci zástavního práva) 43

44 Nefinanční analýza CHARAKTERISTIKA Charakteristické pro nefinanční analýzu je: časová náročnost (trvá minimálně 1 den) současnost i budoucnost (opírá se převážně o aktuální stav firmy a její plány) široký záběr kriterií (posuzuje podnik z mnoha stran, firemních, osobních, makroekonomických) bohaté zdroje (vychází z více zdrojů, interních i veřejných) subjektivita (neexistují přesné návody k řešení, důležité jsou zkušenosti) 1. Na nefinanční analýzu neexistuje žádný ověřený recept. Její úroveň závisí na kvalitě nashromážděných informací, na vaší intuici a zkušenostech v úvěrové oblasti. 2. Klient většinou rád a dlouho mluví o sobě a svém podnikání. Vaším cílem je však postihnout a analyzovat pouze ty informace, které jsou relevantní, tzn. podstatné pro rozhodnutí, zda klienta úvěrovat. 44

45 Nefinanční analýza ZÁSADY Obecné zásady: Neposuzuje se žadatel o úvěr obecně, ale vždy v kontextu konkrétního odvětví. Kontroluje se, že informace vstupující do analýzy jsou správné, vždy se snažte si je ověřit. Dávají se do souvislosti výstupy z finanční a nefinanční analýzy, pokud je něco v rozporu, něco nedává smysl, banka se zeptá. Analyzuje se, banka není pouhým sběračem informací. Finanční výkazy se pouze nečtou, ukazatele jen nepočítají, ale vždy se analytik snaží pochopit, co se za čísly skrývá. Aplikuje se selský rozum. Na závěr se realizuje SWOT analýza (viz. cvičení v rámci předmětu) Výstupy se realizují: STRUČNĚ SROZUMITELNĚ STRUKTUROVANĚ 45

46 Podnikatelský záměr orientační osnova I. ZÁMĚR Klient bance u úvěru na finanční rating vždy předkládá záměr s údaji: 1. Základní údaje o podniku (struktura společnosti, management) 2. Shrnutí podnikatelského záměru (popis záměru) 3. Popis obchodní nebo výrobní příležitosti Vývoj trhu, ve kterém subjekt působí (nebo bude působit) Sortiment výrobků nebo služeb, geografické oblasti podnikání, členění trhu na segmenty, dosavadní objemy produkce, spotřeba a ceny v členění dle segmentů a odběratelů, předpoklady produkce, odbytu a prodejních cen, hodnocení vlastních výrobků/služeb ve srovnání s konkurencí, cílové objemy prodeje, ceny a náklady, předpoklad dalších investic a jejich specifikace, průměrný evidenční počet pracovníků, HIM v pořizovacích cenách 46 46

47 Podnikatelský záměr orientační osnova II. ZÁMĚR Konkurenční prostředí Seznam konkurenčních výrobních a obchodních podniků, popis konkurentů, konkurenční ceny a nabídky, strategie konkurence, její přednosti a slabiny, dosahované výsledky konkurence Dnešní nebo perspektivní odběratelé a distribuční strategie Klíčoví dodavatelé Vstupy a náklady (kalkulace cen jednotlivých výrobků/služeb) Suroviny, polotovary, výrobky, energie, voda, pracovní síly, propočet odpisů Cenová strategie 47 Časový plán realizace záměru 47

48 Kde je banka opatrnější? Financování realitních kanceláří a obchodníků s nemovitostmi Čerpací stanice a obchodníci s pohonnými hmotami Cestovní kanceláře a agentury Obchodníci se zlatem/stříbrem/drahokamy, šperky, starožitostmi apod. Penziony a hotely (mimo lázeňské péče) Sportovní aktivity Obecně prospěšné subjekty 48

49 Subjekty s omezeným přístupem k úvěrům 1. poskytující finanční služby, včetně leasingových / 2. faktoringových společností, směnáren / zastaváren vyrábějící / exportující zbraně, munici, vojenská vozidla a 3. vojenský materiál (včetně jejich náhradních dílů) zabývající se realitní činností, tj. realitní kanceláře zprostředkující koupě / prodeje nemovitostí 4. podnikatelé s nemovitostmi 5. hotely a penziony (s výjimkou společností, jejichž většinový příjem plyne z provozování lázeňských služeb) 6. subjekt neziskového charakteru 7. financování hazardních her (kasina, herny, hrací automaty, apod.) a aktivity související s výrobou nebo distribucí 8. pornografie politické strany včetně subjektů jimi založených. 49

50 Zvýšená opatrnost bank při úvěrování nových / opakovaných střednědobých úvěrů s nepravidelným (bullet/balloon) splácením, akvizičního financování, podřízené úvěry, strukturované financování (např. exportní financování), projektového financování (včetně financování investic spojených s obnovitelnými zdroji energie), jehož návratnost závisí na budoucích zdrojích generovaných touto investicí (omezení se neuplatňuje pokud zdroje pro splácení poskytnutého financování plynou ze stávající podnikatelské činnosti), financování investic do nemovitostí pro třetí stranu vč. developerských projektů, financování spekulativního nákupu nemovitosti, záruk za leasing nemovitostí nově poskytovaného financování projektů s dotacemi fondů EU (omezení se neuplatňuje v případě roční obnovy financování), nově poskytovaného financování výstavby autosalonů a autoservisů / pneuservisů a autobazarů a významného rozšíření tohoto podnikání (omezení se neuplatňuje v případě roční obnovy financování), financování sportovních aktivit (profesionálních i neprofesionálních), poskytování úvěrů pro nového klienta 50

51 Omezené financování 1. financování klienta, za nímž banka nebo jiný peněžní ústav eviduje pohledávku po splatnosti více než 30 dní, 2. klienty, z jejichž prohlášení vyplývá: a) existence závazků po lhůtě splatnosti vůči správcům daní a poplatků, resp. příslušné správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, b) skutečnost, že s některým ze zmíněných subjektů klient má sjednán splátkový kalendář na splacení závazků, které byly po lhůtě splatnosti, 3. financování klienta na základě výsledku ratingu chování, pokud je na jakémkoliv účtu v rámci vazby podniká jako evidována exekuce 51

52 Prakticky nereálné financování 1. financování klientů vykazujících na konci i v průběhu účetního období: a) záporný vlastní kapitál v případě vedení účetnictví, b) vykazujících záporný rozdíl majetku a závazků v případě daňové evidence 2. financování klientů fyzických osob podnikatelů, kteří v souladu s 13 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění, rozdělují své příjmy a výdaje na spolupracující osoby, a spolupracující osoba vykazuje další příjmy a výdaje z podnikání, z nichž této osobě plyne ztráta 3. financování klientů fyzických osob podnikatelů, členů sdružení, pokud nejsou splněny podmínky pro provedení skóringu finančních dat sdružení jako celku 52

53 Monitoring obecné 53 Co je monitorování: základní nástroj kontroly ohodnocení rizika spojeného s aktivními obchody poskytnutými konkrétnímu klientovi průběžný proces systematického sledování klienta Cíl (smysl monitorování): včasná identifikace případných negativních informací vyhodnocení jejich možného dopadu do rizika banky (splátková disciplína, vymahatelnost pohledávek banky za klientem, apod.) získání skutečné reálné hodnoty pohledávek (pro účetnictví, vedení banky, výkaznictví vůči ČNB) včasné přijetí odpovídajících opatření k minimalizaci možných ztrát banky Výsledek monitorování je rozhodnutí o: hodnocení klienta (tj. stupni OR potvrzení stávajícího/ stanovení nového stanovení klasifikace (automaticky) příp. tvorba opravných položek přijetí opatření (uvnitř banky/ ve vztahu ke klientovi) Je vždy zaznamenán v příslušné aplikaci banky.

54 Monitorování stanovených finančních ukazatelů 54 Jde o ověření, zda u klienta nejsou identifikovány skutečnosti, které by mohly vést k zahájení insolventního řízení na klienta z důvodu: předlužení (má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu majetku) a/nebo platební neschopnosti dlužníka (dlužník není schopen hradit svoje závazky vůči více věřitelům, a to po dobu delší než 3 měsíce) Těmito skutečnostmi jsou zejména: Záporný vlastní kapitál Opakovaná ztráta z provozní činnosti, vykázaná nejméně ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích trend může vést ke vzniku záporného vlastního kapitálu) Závazky klienta vůči více věřitelům reálně po lhůtě splatnosti déle jak 90 dnů Existence závazků klienta vůči státu a ze sociálního a zdravotního pojištění po lhůtě splatnosti Existence závazků vůči zaměstnancům po lhůtě splatnosti Případně účetní hodnota některé významné položky aktiv významně převyšuje její tržní hodnotu (ocenění ochranné známky apod.)

55 Příklad schématu stanovení obligor ratingu v KB Rating chování *) 1,., 7- Finanční rating 1,., 7- Ekonomický rating 1,., 7- Rating SB klientů 1,., 7- Finanční rating 1,., 7- Rating chování 1,., 7- Rating České republiky Automatická korekce 6-, 8, 9, 10 Nefinanční rating 1,., 7- Personální rating 1,., 7- Stand alone rating 1,., 10 Manuální korekce (provedená uživatelem) Parent support **) Obligor rating 1,., 10 55

56 Soulad OR a klasifikace Klasifikace Sledovaný (2) Nestandardní (3) Pochybné (4) Ztrátové (5) Obligor rating 6- až Subjektivní hodnocení finanční situace klienta předpokládá, že bez toho, aby banka přistoupila k uspokojení zajištění : Budou pohledávky KB pravděpodobně (s jistou pochybností) plně splaceny není jisté, že pohledávky KB budou plněn splaceny částečné splacení je však vysoce pravděpodobné je úplné splacení pohledávek KB vysoce nepravděpodobné částečné splacení je možné a pravděpodobné je úplné splacení pohledávek nemožné nebo budou uspokojeny pouze částečně ve velmi malé částce Včasné předkládání informací (tj. účetních výkazů) dní > 360 dní X X Restrukturalizace pohledávky 2 roky 6 měsíců < 6 měsíců X X Zahájení insolvenčního řízení, reorganizace X ANO X X Konkurz, vyrovnání, likvidace, nucená správa, rozhodnutí o úpadku X X X X 56

57 Klasifikace pohledávek 1 STANDARDNÍ o úplném splacení není důvodu pochybovat ( max. 30 DPLS ) 2 SLEDOVANÉ úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné ( max. 90 DPLS ) 3 NESTANDARDNÍ 4 POCHYBNÉ 5 ZTRÁTOVÉ úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nejisté, částečné splacení vysoce pravděpodobné ( max. 180 DPLS ) úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka vysoce nepravděpodobné, částečné splacení možné a pravděpodobné ( max. 360 DPLS ) úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Pohledávka nebude uspokojena nebo pouze částečně ve velmi malé částce ( více než 360 DPLS ) 57

58 Řešení delikvence Klienti s: Trvalými problémy předání k vymáhání Přechodnými problémy : Snaha o plnou domicilaci příjmů klienta u banky Zpeněžení/využití volných aktiv klienta na splátky Restrukturalizace úvěru odklad splátek jistiny (výjímečně celých anuit), prolongace, kombinace odkladu + prolongace Uplatnění sankčních opatření zvýšení ú.s., zesplatnění části úvěru (opakovaně delikventní klient u něhož nejsou zjištěny objektivní potíže a pokud ani po upozornění nedojde ke zlepšení platební morálky) 58

59 Postupy poboček bank příklady doporučení Zjištěny pohledávky po splatnosti: 1) Ověřit aktuální situaci (počet AO a výši dlužné částky, platební morálku v minulosti, splátky provedené po vygenerování sestavy, kreditní obrat za 3 měsíce...) 2) Neprodleně kontaktovat klienta, zjistit příčiny delikvence, zda se jedná o problém přechodný nebo trvalý, Přechodné problémy: opožděná platba pravidelných příjmů, mimořádné vydání, rozvod, mateřská dovolená, nemoc apod. Trvalé problémy: předlužení, finanční těžkosti, problémy v podnikání, ztráta zaměstnání, změna zaměstnání s poklesem příjmů apod. V případě nekontaktního klienta se snažit získat aktuální kontakt, pokud jej nelze získat kontaktovat spoludlužníky, ručitele. 59

60 Postupy poboček bank příklady doporučení Zjištěny pohledávky po splatnosti: 3) Akceptuje se pouze jasné a konkrétní vysvětlení a příslib úhrady nejpozději do 10 dní 4) V ostatních případech vyzvat klienta k jednání na pobočce v nejbližším možném termínu 5) V případě neúspěchu se zaslá dopis s pozváním na pobočku. 6) Zjistit další zpeněžitelná aktiva klienta (vlastnictví dalších nemovitostí,které lze prodat, termínovaný vklad, stavební spoření, penzijní připojištění) 60

61 Dopady - shrnutí Typy obchodů, dopady Snížení ziskovosti (náklady spojené s vymáháním, opravné položky) Zhoršování důvěryhodnosti (u akcionářů, u jiných klientů atd.) Zvyšování pracnosti a potřeby času k řešení problémových pohledávek (telefonáty, zprávy ) nedostatek času na plnění obchodních cílů 61

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

PD MONT s.r.o. CZ25788434 1 300 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

PD MONT s.r.o. CZ25788434 1 300 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název PD MONT s.r.o. IČ 25788434 DIČ CZ25788434 datum vzniku 16.08.1999 základní kapitál 1 300 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.09.1999 nespolehlivý plátce DPH

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

DATASOFT, spol. s r.o. CZ CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

DATASOFT, spol. s r.o. CZ CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název DATASOFT, spol. s r.o. IČ 47310405 DIČ CZ47310405 datum vzniku 23.11.1992 základní kapitál 153 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1993 nespolehlivý plátce

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel. 575 753 051, fax 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: 1. Údaje o žadateli: ŽÁDOST

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

MORACELL s.r.o. základní údaje

MORACELL s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název MORACELL s.r.o. IČ 25588061 DIČ CZ25588061 datum vzniku 19.01.2000 základní kapitál 40 000 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.02.2000 nespolehlivý plátce DPH

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Financování začínajících podnikatelů

Financování začínajících podnikatelů Financování začínajících podnikatelů Cesty k úspěchu - video VIDEO P.2 Dosavadní financování začínajících podnikatelů v Komerční bance Startovací limity povolený debet nebo kreditní karta do výše 30 tis.

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více