Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu!"

Transkript

1 ročník XXI., číslo 6/2009 Zasedání obecního zastupitelstva Infrastruktura v obci Společenská kronika Rekonstrukce školky POHODA OD SVATÉHO VÍTA DO SVATÉHO JANA, PRO OBILÍ JE VYHRANÁ Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu! Dne 28. května 2009 se konala na Obecním úřadě Hovězí veřejná dražba budovy fotbalových šaten a sokolovny. S pověřením zastupitelstva obce se dražby účastnil i starosta naší obce pan Antonín Koňařík, který získal oba objekty do vlastnictví Obce Hovězí za vyvolávací cenu ,- Kč.

2 ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` Z á p i s ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Hovězí konaného dne 26. května 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hovězí v hodin V pořadí již druhé jednání Zastupitelstva obce Hovězí v roce 2009 zahájil starosta obce, p. Antonín Koňařík, přivítáním přítomných členů zastupitelstva a dalších občanů. Na úvod jednání bylo přítomno 14 členů ZO a 1 se omluvil za pozdní příchod. Starosta obce seznámil přítomné nejprve s programem zasedání, jehož návrh schválila Rada obce Hovězí na svém 54. jednání dne Program jednání byl schválen hlasy všech přítomných 14 členů ZO. Do návrhové komise byli zvoleni Mgr. Jiří Pokorný a p. Václav Dvořák. Zapsání průběhu jednání se ujal místostarosta obce, ing. Josef Zvěřina. Na začátku jednání seznámil starosta přítomné s plněním úkolů, které byly dány k dopracování na základě usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Smlouvy týkající se záměru obce, ohledně prodeje a koupě pozemků, byly řádně podepsány a zaslány na katastrální úřad ke vkladu do katastru nemovitostí. V záležitosti umístění bankomatu v naší obci, byla vedením obce oslovena Komerční banka a.s., ale vzhledem k reorganizačním změnám v bankovním ústavu je vyřizování požadavku stále v jednání. Prvními pracovními body programu bylo projednání, zrušení a přijetí několika obecně závazných vyhlášek. Nutnost úprav OZV vycházela ze záznamu provedené kontroly správnosti stávajících vyhlášek, kterou prováděli pracovníci Ministerstva vnitra, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy, dne na zdejším obecním úřadu. Pracovníci ministerstva doporučili, dle nové metodiky, zrušit Obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty a pořádku v obci Hovězí, ze dne , dále zrušit Obecně závaznou vyhlášku o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ze dne , včetně dodatku. Tyto vyhlášky měly v minulosti návaznost na zákony vydané Českou národní radou, ale vzhledem k vývoji státní legislativy a postupnému vydání nových zákonů (např. zákon o ochraně ovzduší, zákon o silničním provozu, zákon o ochraně veřejného zdraví a další), ztratily tyto vyhlášky svůj význam a je nutné je zrušit. Používání nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí se týkalo především okrajových částí obce, novým zákonem o dani z nemovitosti s platností od se sjednocuje výše plateb daně z nemovitosti na násobek 1,0 v celé obci, pokud zastupitelstvo případnou novou obecně závaznou vyhláškou nestanoví jinak (ze zákona je možnost jít až do výše koeficientu 5,0). Starosta obce nechal o těchto vyhláškách hlasovat. Nyní již všech 15 členů zastupitelstva schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Hovězí č. 1/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška o udržování čistoty a pořádku v obci Hovězí ze dne 8. prosince Dále členové ZO schválili Obecně závaznou vyhlášku obce Hovězí č. 2/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 14. prosince 1992, včetně dodatku ze 16. ledna Úpravou musela projít i Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zde bylo nutné upravit formálně znění jednotlivých odstavců, které se týkaly sazeb poplatků za započatá denní období záboru veřejného prostranství. Mgr. Aleš Gnida upozornil na znění odstavců v čl. 6 Sazba poplatků, kde navrhnul podobným způsobem upravit odstavce, týkající se měsíčních a ročních záborů. Připomínka byla akceptována a úprava odstavců provedena, sazba poplatků zůstala nezměněna. O úpravě této OZV nechal opět starosta obce hlasovat, a všech patnáct členů ZO bylo pro schválení Obecně závazné vyhlášky obce Hovězí č. 3/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Pracovní bod č. 8 programu zasedání se týkal schválení návrhu vkladu vodohospodářského majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.. Jedná se o splaškovou kanalizaci Kaštýl, která byla v roce 2007 přepojena na nově vybudovanou kanalizaci v obci s odtokem na centrální ČOV v Dolansku. Nabídka na vklad přišla od vodárenské společnosti, která zabezpečuje čištění odpadních vod a vzhledem k provozování této činnosti se vedení obce jeví nabídka jako nejlepší řešení pro daný stav. V současné době VaK a.s. zpracovává nutné technické podklady pro převzetí infrastruktury a po jejich zajištění, bude vklad majetku opětovně projednán v zastupitelstvu. Vložení této inženýrské sítě bude řešeno jako navýšení akciového podílu obce Hovězí ve vodárenské společnosti. Všech 15 členů ZO bylo pro schválení záměru. Projednání nejdůležitějšího bodu programu, bylo o živé diskusi všech přítomných na zasedání. Celou záležitost ozřejmil přítomným starosta obce. Od 27. dubna 2009 visela na úřední desce OÚ Hovězí Dražební vyhláška dražby dobrovolné, která se týkala vydražení nemovitostí čp. 79 (budova staré Sokolovny) a domu čp. 9 (budova fotbalových kabin na hřišti Kaštýl). Těmito nemovitostmi TJ Sokol Hovězí od roku 1994 ručila soukromému podnikateli p. Rožnovjákovi ze Vsetína, za jeho podnikatelský úvěr u Forest-banky a.s. Jeho podnikatelský záměr však skončil špatně, p. Rožnovják přestal splácet úvěr, a proto se banka začala domáhat zastavených nemovitostí. Vedení tělovýchovné jednoty se snažilo soudní cestou majetek vyjmout ze zástavy, avšak koncem loňského roku Nejvyšší soud ČR vynesl konečný rozsudek, že nemovitosti jsou právem zapsány do konkurzní podstaty. Správci konkurzní podstaty nezbývalo nic jiného, než vyhlásit na tyto nemovitosti dražbu, ze které budou uspokojeni věřitelé. Pracovníci společnosti HB Real Vsetín zpracovali znalecké posudky a stanovili, jako pověření dražitelé těchto nemovitostí, nejnižší podání ve výši ,- Kč. Vzhledem k povaze dražených nemovitostí doporučila rada obce členům ZO, aby se naše obec účastnila této dražby a pokusila se získat tyto objekty do svého vlastnictví. V diskusi se všichni členové ZO shodli na názoru, že se obec má zúčastnit dražby, která proběhne v hod a všichni schválili pověřovací mandát pro starostu obce, p. Antonína Koňaříka, aby naši obec v dražbě zastupoval. Jako náhradníka, v případě nepřítomnosti starosty, schválili členové ZO pověření pro místostarostu obce, ing. Josefa Zvěřinu. Těžkou volbou bylo schválení limitu výše podání návrhu ceny na dražené nemovitosti, vzhledem k napjatému rozpočtu obce na letošní rok. Pro návrh jít do výše 5 mil Kč se vyslovilo 9 členů ZO, do výše 7 mil hlasovali 4 členové ZO a jeden se zdržel hlasování. Z výsledků hlasování byl dán mandát jít do dražby obou objektů maximálně do částky 5 miliónů korun. Hlasování o souhlasu účasti v dražbě nemovitostí čp. 9 a čp. 79 ukončilo pracovní program zasedání a starosta otevřel diskusi spojenou s aktuálními informacemi. Jako první vystoupil starosta obce, Antonín Koňařík, který podal informace o probíhajících pracech na budově mateřské

3 ` informace z obce ` infrastruktura ` informace z obce ` infrastruktura ` informace z obce ` infrastruktura školy, které se nezadržitelně blíží ke svému konci a je reálný předpoklad slavnostního otevření v posledním prázdninovém víkendu. Dále starosta krátce pohovořil o pokračující projektové přípravě rekonstrukce základní školy. Zde firma BP projekt s.r.o., Valašské Meziříčí, plní smluvní ujednání v termínech dodání projektu pro patřičná povolení a jejich vyřízení, aby mohly být podány žádosti pro dotace. Podle propočtů budou předběžné náklady dosahovat výše cca 100 mil Kč. Další se do diskuse přihlásil Infrastruktura do dalších částí obce stavební obvod Čupek p. Josef Machala, který upozornil na přerostlý živý plot u výjezdu z místní komunikace z Dolanska na hlavní cestu, který brání výhledu. Dále se již nikdo nezapojil do diskuse, a proto předal starosta slovo Mgr. Jiřímu Pokornému, který nahlas přečetl usnesení z tohoto zasedání. Závěrem poděkoval starosta obce všem za účast a rozloučil se s připomínkou dalšího jednání, které bude svoláno ještě před prázdninami. Zapsal ing. Josef Zvěřina Protože se v současné době mnoho nových stavebníků pouští do budování rodinných domků, byla v loňském roce dopracována projektová dokumentace na vybudování i n f r a s t r u k t u r y ve stavebním obvodu Čupek v Hořansku. Před zahájením přípravných prací bylo nutno zajistit přístupové plochy, což bylo předmětem jednání na zastupitelstvu obce v letech minulých, a záležitosti byly vyřízeny kladně. Proto mohli občané v této lokalitě s platným stavebním povolením zahájit stavbu. Započetí prací na inženýrských sítích Na Čupku předcházely nezbytné legislativní procedury na Městském úřadu Vsetín, odbor výstavby, stavebního řádu a územního plánování, na základě kterých bylo pracovníky OÚ Hovězí vyřízeno stavební povolení na stavbu splaškové a dešťové kanalizace a středotlakého plynovodu. Zodpovědnými projektanty byli Jiří Závodný autorizovaný technik pro TPS (kanalizace a plynovod) a ing. Milan Koňař autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (dokumentace pro přístupovou komunikaci). Projekční práce dosáhly výše ,- Kč a byly hrazeny z rozpočtu obce na rok Hrubé práce pro přístup ke stavebním pozemkům byly provedeny již loňském roce za vydatné pomoci strojní mechanizace místních soukromých podnikatelů a pracovníků na veřejně prospěšné práce a dosáhly výše cca ,- Kč. Do letošního rozpočtu byla zahrnuta částka ,- Kč na vybudování dvou větví kanalizace. Na provedení prací dodavatelsky oslovilo vedení obce firmu Petr Václavík provádění vodohospodářských a inženýrských sítí, z Nového Hrozenkova. Dodavatel předložil smlouvu o dílo a na konci měsíce dubna bylo předáno staveniště. Práce byly zahájeny napojením nových kanalizačních řadů na stávající trubní vedení v místní komunikaci. Splašková větev kanalizace byla napojena vložením odbočky 300/200 na potrubí v cestě a přechodem v délce 4 m na novou revizní šachtu umístěnou v provizorní komunikaci na Čupek. Dešťová kanalizace se napojila do výřezu v betonovém potrubí DN 600, která byla vybudována v osmdesátých letech minulého století, opět na novou revizní šachtu mimo stávající asfaltovou vozovku. Dále pokračoval výkop rýhy pro uložení kanalizačních potrubí obou větví v délce dalších cca 100 m, aby se odkanalizováním pokryly potřebné plochy zástavby. Pro materiál kanalizace bylo využito potrubí Pragma DN 200, které disponuje zvýšenou pevností pro uložení v komunikaci. V trase byly osazeny celkem 3 prefabrikované betonové revizní šachty o průměru 1000 mm na splaškové kanalizaci, 2 prefabrikované betonové revizní šachty o průměru 1000 mm na dešťové kanalizaci, 1 plastová RŠ DN 400 na splaškové kanalizaci a 2 plastové RŠ DN 400 na dešťové kanalizaci. Dále byly vysazeny odbočky pro 2 uliční vpusti a 6 odboček pro napojení nových nemovitostí. Celkové investiční náklady dosáhly výše ,- Kč, vč. DPH. Vybudováním kanalizačních přivaděčů, včetně provizorní příjezdové komunikace, byl položen základ k vybudování potřebné infrastruktury v tomto stavebním obvodu, protože bez inženýrských sítí se zcela jistě neobejde žádný stavebník. Práce provedené dodavatelskou firmou byly provedeny v odpovídající kvalitě a podle platných norem pro provádění zemních prací a montáž potrubního vedení. ing. Josef Zvěřina, místostarosta - 3 -

4 ` informace z MŠ ` společenská kronika ` kino ` informace z MŠ ` společenská kronika ` kino ` Nejnovější zprávy z rekonstrukce MŠ Hovězí Tak před sebou máme cílovou pásku co se týká dokončení prací uvnitř budovy školky. První patro je uklizené, v podkroví se dokončují malířské práce už na hotovo. Celé podkroví je laděné do oranžova, WC a umývárny jsou obloženy oranžovými výraznými obklady kombinovanými s barevnou mozaikou. Kouzlo půdní vestavby je umocněno zrenovovanými původními dřevěnými trámy, které rozdělují prostor na koutky na hraní, pro děti jako stvořené. Je to opravdu něco absolutně výjimečného a myslím si, že ve Zlínském kraji něco takového v mateřské škole neuvidíme. Chtěla bych poděkovat firmě KVD s.r.o. Hovězí. Její švadleny nám ušily 50 ks krepového povlečení s dětským vzorem. Zaměstnanci oddělení práce se dřevem nám do prostor lehárny vyrobili ze dřeva obrovskou patrovou postel, kde si budou děti hrát v patře i v prostoru pod ní. Je to zase něco nového, co se hned tak nevidí. Tímto děkuji panu Emilu Pončíkovi, se kterým jsem jednala. Z oddělení kartonáže využíváme odpadový materiál z kartonů, který používáme k rukodělným činnostem s dětmi. Z těchto materiálů je vyzdobeno i schodiště prostor Obecního úřadu. Stěhovat zbylé vybavení ze Základní školy Hovězí budeme od 1.července 2009 a až rozmístíme původní nábytek na své místo, pak teprve uvidíme, co ještě bude nutno dokončit a jaký nábytek dodělat. Parkoviště, chodníky a úprava terénu zahrady se bude dokončovat během měsíce července. Slavnostní otevření mateřské školy se plánuje na , kdy bude Den otevřených dveří pro všechny děti i dospělé. Máme se opravdu na co těšit. Dohnalová Hana 5. červenec 2009 ve hodin X-MEN ORIGINS: WOLVERINE Akční film USA, 107 min., české titulky, mládeži přístupno. - Film X-Men Origins: Wolverine je dějově zasazen na samý počátek ságy o známých mutantech X-Menech. Vstupné: 40,- Kč 12. července 2009 ve hodin RYCHLÍ A ZBĚSILÍ Akční film USA, 107 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let. - Nový model. Původní součástky Vstupné: 40,- Kč 19. červenec 2009 ve hodin NENAROZENÍ Horor USA, 87 min., české titulky, mládeži příst. od 15 let. - Jenom monstr akce zachrání svět hladce. Vstupné: 40,- Kč Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: VODO-TOPO INSTALATÉRSKÉ PRÁCE LADISLAV BABICA Hovězí - Potoky, mob.: Jubilani v červnu Putala František 80 let Střed 102 Škarpa Ladislav 80 let Dolansko 73 Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům. Narození Lukáš Kuželka Hořansko 131 Karolína Dvořáčková Kaštýl 7 Jitka Koňaříková Kaštýl 562 Vít Machala Střed 78 Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. Úmrtí Honková Jiřina 75 let Hořansko 527 Koňaříková Marie 89 let Potoky 325 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. UPOZORNĚNÍ SE USKUTEČNJÍ TRADIČNÍ POUŤ Žádáme občany o dodržování omezení parkování na dotčených komunikacích a parcelách! OÚ Hovězí - 4 -

5 ` nohejbal ` sport ` nohejbal ` sport ` nohejbal ` sport ` nohejbal ` sport ` nohejbal ` sport ` nohejbal ` Nohejbalový turnaj Ani nepříznivé počasí, které panuje po větší část června nezhatilo tradiční nohejbalový turnaj trojic organizovaný pro místní hráče. Místo dvou kurtů za školou, kde turnaj přesídlil z antukového hřiště na Kaštýle, pořadatelé operativně přesunuli klání do haly místní tělocvičny. Do bojů nakonec zasáhlo 7 družstev, které systémem každý s každým sehrály pohledné a většinou vyrovnané zápasy, jež mnohdy končily remízovým stavem, což nakonec vedlo k nečekaným zápletkám. Po sérii 21 utkání byly bodové zisky prvních čtyřech týmů tak vyrovnané, že o vítězi muselo dokonce rozhodnout konečné skóre. Výsledek byl tak překvapující, že mu nemohlo uvěřit ani vítězné trio ve složení R. Slováček, T. Tkadlec a A. Horák. Stříbrnou příčku obsadili obhájci loňského prvenství L. Blaha, M. Kučera, R. Kučera a na třetím místě skončili L. Januš, O. Šrámek a R.v Kostka. Vítězům, ale i ostatním účastníkům turnaje blahopřejeme k dosaženému umístnění a děkujeme za předvedenou hru

6 ` inzerce ` sport ` výsledky v nohejbalu ` inzerce ` sport ` výsledky v nohejbalu ` inzerce ` sport ` Tabulka výsledků nohejbalového zápasu 2009 Mikeš Januš Slováček Kostka Dvořák Potocký Blaha Body Skóre Pořadí Mikeš 7 4 Januš 0:2 8 3 Slováček 9 160:25 156:46 106:71 1 Kostka 12: Dvořák 12: Potocký 12: Blaha 10: :40 158:45 107:85 2 Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena 3 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT

V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT ročník XX., číslo 5/2008 Zápis ze zasedání obce Hasiči slavili 115 let od založení Společenská kronika Obecná škola CHLADNÝ KVĚTEN BUDE-LI ROSITI, MNOHO SENA BUDEŠ KOSITI V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím www.hodslavice.cz ZÁRÍ ˇ 2014 Ohlédnutí za končícím volebním obdobím M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka o b ce Blíží se volby do obecního zastupitelstva a tím končí funkční období sou- vrtů,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Léto 2015 Datum vydání: 10.08.2015 Náklad: 300 ks Svazek 1, vydání 1

Léto 2015 Datum vydání: 10.08.2015 Náklad: 300 ks Svazek 1, vydání 1 Dubenecký zpravodaj Pravidelný nepravidelník obce Dubenec Léto 2015 Datum vydání: 10.08.2015 Náklad: 300 ks Svazek 1, vydání 1 Vážení přátelé, po delší době se vám dostává do rukou další vydání dubeneckého

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Soutěž v požárním útoku Obsah Slovo starosty za volební období 2006 2010 3 Zajímavosti z obce 8 Informace 8 Poděkování 8 Konec odkanalizování v obci

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více