100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami z oblastí: Tax & Transaction (daně, finance) Auditorských služeb Účetnictví a mezd Outsourcingu mezd a personální agendy Služeb znaleckého ústavu a oceňování Management Consultingu SMART Companies (trustové služby a ready-made společnosti) SMART Office (sídla a služby virtuálních kanceláří) Tento měsíční informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 Zbytečné pokuty Pojišťovny a správci daní příliš nekontrolují, zda podnikatelé platí zálohy na zdravotní pojištění ve správné výši. V současné době probíhá porovnávání interních dat Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) o osobách samostatně výdělečně činných s daty finančních úřadů. Jedná se o vůbec nerozsáhlejší akci svého druhu, přičemž VZP uvádí, že až pět procent OSVČ má neshody na obou stranách účtů. Na jedné straně tito podnikatelé v případě odhalení platí zbytečně velké pokuty, na druhé straně víc než rozdíly v neplacení záloh které tu ostatně byly vždy je zarážející skutečnost, že spolu zainteresované státní instituce (tzn. správci daní a zdravotní pojišťovny) dostatečně nekomunikovaly, a nedocházelo tak k výměně či sdílení informačních databází. Opakovaně tak mohl vznikat potenciální prostor pro možné úniky v pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Vznikají nám tedy dvě roviny zodpovědnosti podnikatelská a institucionální. Obě jsou samozřejmě důležité pro průhledné hospodaření státu. Špatně určené zálohy V čem chybují podnikatelé? Nejčastěji v tom, že hradí nižší pojistné na veřejné zdravotní pojištění, než jaké by podle přiznaných příjmů hradit měli. Anebo ještě hůř, u zdravotní pojišťovny se vůbec nezaevidovali a pojistné za ně v současné době platí stát. Pokud také nemáte přehled o výši svých záloh, proveďte v nejbližší době revizi zaplacených záloh na pojistné a v případě nedoplatků tyto částky v co nejkratší lhůtě uhraďte. Pozor by si měli dát také ti, kteří hradí měsíční pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, jenž se odvíjí od výše průměrné mzdy vyhlášené na daný kalendářní rok. V praxi se setkáváme často s tím, že plátci pojistného změnu v průběhu zálohovacího období nezaregistrují a nenavýší placené zálohy o příslušnou částku. Plátci jsou povinni navýšit své zálohy již od ledna příslušného kalendářního roku (pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné nejpozději do osmého dne měsíce následujícího). Obvykle se nejedná o vysoké sumy, minimální zálohy na rok 2014 se například zvýšily o čtyři koruny oproti předchozímu období, ale i tak vznikají plátci sankce z prodlení.

3 Penále, pokud plátce neuhradí pojistné ve stanovené lhůtě nebo uhradí pojistné v nesprávné výši, činí 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. V tomto případě by bylo dobré nejen revidovat výši placeného pojistného, ale navýšit je i o příslušnou částku. Vyměřovací základ se pravidelně určuje na základě příjmů z podnikání a uvádí se v přehledu o příjmech a výdajích. Pokud poplatník nedosáhne minimální výše vyměřovacího základu, odvíjí se jeho pojistné za zdravotní pojištění od této minimální částky. Poplatník je tedy povinen vždy platit alespoň minimální částku na pojistném, i když např. dosáhne daňové ztráty z podnikání. Zálohy není povinen platit plátce, který je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jeho hlavním zdrojem příjmů. Pojistné zaplatí až po podání přehledu za uplynulý kalendářní rok. Poplatník má povinnost podat tento přehled do jednoho měsíce po posledním dni lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. Z takto deklarovaného vyměřovacího základu se odvíjí i nová výše záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Plátce má povinnost doplatit rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší vypočteného pojistného do osmi dnů následujících po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Pokud vznikne plátci na základě podaného přehledu přeplatek, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna přeplatek na pojistném vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila nebo kdy plátce o vrácení přeplatku požádal. Toto samozřejmě platí, jen pokud nemá plátce pojistného vůči zdravotní pojišťovně jiný splatný závazek. Podání přehledu se považuje automaticky za žádost o vrácení přeplatku. Pokud plátce podá dodatečné daňové přiznání, musí zároveň opravit i výpočet pojistného. Opravný přehled musí podat do osmi dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě daňového přiznání, a do 30 dnů doplatit případné dlužné pojistné. Zainteresované instituce by spolu měly pravidelně komunikovat a vyměňovat si databáze. Jak se dnes ukazuje, neděje se tak. Nedostatečná komunikace pak umožňuje vznik prostoru pro potenciální finanční úniky. V případě, že zdravotní pojišťovna při prověřování OSVČ v kooperaci s finančním úřadem zjistí nesrovnalosti mezi podaným přiznáním k dani z příjmů a přehledem o příjmech a výdajích, může zahájit kontrolu a pojištěnci případně doměřit dlužné pojistné včetně eventuálních sankcí. Jak tedy správně stanovit měsíční zálohy pojistného na veřejné zdravotní pojištění? Zálohy se obecně odvíjejí od výše dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti dle 7 zákona o daních z příjmů, který podnikatel deklaruje ve svém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro účely výpočtu záloh na dané období je vždy rozhodující dílčí základ daně z podnikání, kterého dosáhl plátce pojistného v předchozím kalendářním roce.

4 Vyměřovací základ pro pojistné činí 50 procent z tohoto dílčího základu daně. Tento základ představuje vypočtený vyměřovací základ a nemusí být vždy základem pro výpočet pojistného. Platí, že pokud je vypočtený vyměřovací základ OSVČ nižší než daný minimální základ, platí se pojistné z tohoto minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2013 byl stanoven minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění korun, pro rok 2014 činí minimální vyměřovací základ korun. Maximální vyměřovací základy, které platily až do roku 2012, byly pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění od roku 2013 zrušeny a nejsou stanoveny ani pro rok 2014 a Horní hranice pojistného tedy již omezena není. Maximální vyměřovací základ, jenž představuje 72násobek průměrné mzdy, však zůstává platný pro příjmy za rok 2012 a léta předchozí. Penále pro případ, že plátce neuhradí pojistné ve stanovené lhůtě nebo uhradí pojistné v nesprávné výši, činí 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. Autor: Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader poradenské skupiny APOGEO,

5 Zákon o obchodních korporacích znalecký posudek: Povinnost, nebo ochrana proti budoucím právním sporům? Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další úpravy v legislativě s účinností od přinášejí změny také do procesu oceňování společností a jejich aktiv. V nově vydaném zákoně o obchodních korporacích odpadají v porovnání se zrušeným obchodním zákoníkem některé povinnosti při zpracování znaleckého posudku znalcem nebo znaleckým ústavem a dochází tak ke zjednodušení procesu zpracování znaleckého posudku. Stále platí, že pokud dochází k nepeněžitému vkladu do společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, je nezbytné provést ocenění takto vkládaného majetku v rámci zpracovaného znaleckého posudku ( 468 ZOK zmiňuje výjimku z povinnosti ocenit nepeněžitý vklad znaleckým posudkem, a to při zvýšení základního kapitálu u a.s. a s.r.o., pokud je dostupná informace o reálné hodnotě daného aktiva). Pro zpracování znaleckého posudku však již nemusí být znalec či znalecký ústav jmenován soudem. Nově je zpracovatel vybrán přímo ze strany společnosti (zakladatele) bez podání návrhu na jmenování znalce soudem, čímž dochází ke snížení administrativních nákladů v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku. V rámci uskutečnění některých transakcí již zákon exaktně nezmiňuje povinnost nechat zpracovat znalecký posudek. Například při úplatném nabytí majetku od zakladatelů nebo akcionářů za více než 10 % upsaného základního kapitálu je v zákoně uvedena povinnosti nechat zpracovat ocenění posudkem znalce, pouze pokud dochází k převodu majetku v průběhu dvou let od vzniku společnosti. Vypadlo tak ustanovení 196a odst. 3 původního obchodního zákoníku, které uvádělo povinnost stanovit hodnotu majetku převáděného mezi spřízněnými osobami znalcem jmenovaným pro tento účel soudem po celou dobu. Na druhou stranu nová právní úprava klade větší důraz na ochranu práv minoritních společníků a akcionářů a upravuje jejich možnosti kontrolovat hospodaření společnosti. V případě poškození jejich práv popisuje, jak se domáhat vypořádání, protiplnění nebo požadovat odkup jejich podílu za přiměřenou cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.

6 Například byla-li uzavřena ve společnosti smlouva bez zákonem požadovaného doložení znaleckého posudku nebo v rozporu s ním, ZOK uvádí, že strana, které vznikla takovýmto jednáním újma, má nárok na vypořádání dle protiplnění uvedeného ve znaleckém posudku. Dle nové legislativy musí před soudem prokázat péči řádného hospodáře zpravidla daný člen orgánu obchodní korporace. Prokazování, že nedošlo k podstatnému zhoršení postavení jednoho ze společníků, je v souladu s novým ZOK až na výjimky také na straně ovládající osoby. Pokud tedy dochází ve společnosti k rozhodování o realizaci neobvyklé či majetkově významné transakce, je vhodné zvážit zpracování znaleckého posudku jako prvku právní ochrany v podobě důkazního břemene v rámci případných budoucích sporů. A to i v případě, že zpracování znaleckého posudku není explicitně vymezeno zákonem. Autor: Alena Banye, Valuation Institute Manager APOGEO Esteem,

7 Akce: Jarní úklid v IT Oblast informačních a komunikačních technologií se stala nedílnou součástí podniků. Znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s., nabízí v této oblasti své služby, a to jak po stránce technické, tak po stránce oceňování. Znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s., je jmenován Ministerstvem spravedlnosti pro obor ekonomika a kybernetika. AKCE: JARNÍ ÚKLID V IT Oblast informačních a komunikačních technologií se stala nedílnou součástí podniků. Znalecký ústav APOGEO Esteem, a. s., nabízí v této oblasti své služby, a to jak po stránce Jménem divize technické, ICT znaleckého tak po stránce ústavu oceňování. APOGEO Znalecký Esteem ústav Vám APOGEO nabízíme Esteem, provedení a.s. auditu je jmenováno Vašeho IT, jehož výsledkem Ministerstvem bude spravedlnosti návrh kroků pro ke zvýšení obor ekonomika Vaší bezpečnosti a kybernetika. a efektivity v oblasti využívání IT prostředků. Jménem divize ICT znaleckého ústavu APOGEO Esteem Vám nabízíme provedení auditu Vašeho IT, jehož výsledkem bude návrh kroků ke zvýšení Vaší bezpečnosti a efektivity v oblasti využívání IT prostředků. Výsledkem provedeného auditu budou tyto dokumenty: Výsledkem provedeného auditu budou tyto dokumenty: PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU Detailní popis současného stavu ICT infrastruktury včetně doporučených operativních změn, tj. změn, které nemění celkový způsob fungování společnosti, nicméně mohou výrazně zvýšit efektivitu a bezpečnost celého ICT prostředí nebo zvýšit Vaší produktivitu. Návrh konkrétních opatření pokud budou nalezeny nedostatky současného stavu. Tento seznam bude okamžitě k využití Vašemu dodavateli ICT služeb tak, aby navržené změny bylo možné neprodleně realizovat. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU Detailní popis současného stavu ICT infrastruktury včetně doporučených operativních změn, tj. změn, které DOPORUČENÍ nemění celkový BUDOUCÍHO způsob fungování ROZVOJE společnosti, nicméně mohou výrazně zvýšit efektivitu Na základě výstupu z předchozí fáze, zjištěných skutečností z části auditu a dalších informací i s ohledem na vývoj celého ICT trhu a bezpečnost a trendů, celého bude zpracován ICT prostředí návrh doporučeného nebo zvýšit rozvoje Vaši ICT služeb. produktivitu. Služby v rámci prováděného auditu jsou rozděleny do 3 vzájemně provázaných částí, nicméně je možné je realizovat postupně: Návrh konkrétních TECHNOLOGICKÝ opatření AUDIT v případě, že budou nalezeny nedostatky současného stavu. Tento seznam bude okamžitě k dispozici Vašemu dodavateli ICT služeb, aby bylo možné navržené změny neprodleně realizovat. Zhodnotí stav infrastruktury, nalezne slabá místa a ukáže celkový stav a využití počítačových sítí, serverů a dalších prvků infrastruktury. ANALÝZA SMLUVNÍCH VZTAHŮ A SLA Výsledkem této části je posouzení adekvátnosti podepsaných smluv s dodavateli vůči obchodním potřebám zákazníka. Výstupem je návrh na harmonizaci SLA (smluvních parametrů smluv) takovým způsobem, aby maximálně podporovala obchod zákazníka a zároveň šetřila finanční prostředky. BEZPEČNOST INFRASTRUKTURY, TECHNOLOGIE, PROCESY, LIDÉ A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY Jakým způsobem je řešena bezpečnost dat, přístupu k datům a celkové nakládání s citlivými informacemi.

8 DOPORUČENÍ BUDOUCÍHO ROZVOJE Na základě výstupu z předchozí fáze, zjištěných skutečností z části auditu a dalších informací i s ohledem na vývoj celého ICT trhu a trendů bude zpracován návrh doporučeného rozvoje ICT služeb. Služby v rámci prováděného auditu jsou rozděleny do 3 vzájemně provázaných částí, nicméně je možné je realizovat postupně: 1. TECHNOLOGICKÝ AUDIT Zhodnotí stav infrastruktury, nalezne slabá místa a ukáže celkový stav a využití počítačových sítí, serverů a dalších prvků infrastruktury. 2. ANALÝZA SMLUVNÍCH VZTAHŮ A SLA Výsledkem této části je posouzení adekvátnosti podepsaných smluv s dodavateli vůči obchodním potřebám zákazníka. Výstupem je návrh harmonizace SLA (smluvních parametrů smluv) takovým způsobem, aby maximálně podporovala obchod zákazníka a zároveň šetřila finanční prostředky. 3. BEZPEČNOST INFRASTRUKTURY, TECHNOLOGIE, PROCESY, LIDÉ A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY Jakým způsobem je řešena bezpečnost dat, přístupu k datům a celkové nakládání s citlivými informacemi. Obr. 1 Celkový pohled na službu

9 CENA Pokud bude dodržen níže uvedený rozsah vykonaných prací, lze uvažovat s následujícími částkami za zpracování jednotlivých částí auditu. Technologický audit Smluvní audit Bezpečnostní audit Kč Kč Kč Detailní popis nabízených služeb TECHNOLOGICKÝ AUDIT 1. Komunikační infrastruktura Posouzení stavu komunikační infrastruktury (nejčastěji počítačové sítě LAN, WAN), včetně možného nasazení monitorovacího nástroje sloužícího ke zjištění stavu a využití jednotlivých zařízení umístěných v rámci infrastruktury. Výsledkem bude popis stávajícího designu celého ICT prostředí až do úrovně jednotlivých prvků včetně seznamu nalezených nedostatků a návrhů k úpravám. 2. Systémová infrastruktura Posouzení stavu infrastruktury serverů do úrovně operačních systémů (aktuálnost operačního systému, jeho konfigurace, soulad s licenčními pravidly atd.). 3. Externí komunikace Zhodnocení stavu připojení na internet, přístupu do interní sítě zákazníka a základní kontrola bezpečnostních prvků sloužících k oddělení interní sítě zákazníka a externího prostředí. 4. Zálohování Kontrola infrastruktury sloužící pro účely zálohování a obnovy dat, včetně odzkoušení záchrany dat z externích zálohovacích médií (ve spolupráci s pracovníky ICT).

10 ANALÝZA SMLUVNÍCH VZTAHŮ V OBLASTI IT 1. Servisní smlouvy (SLA) Posouzení nastavení úrovně poskytovaných služeb externími dodavateli oproti interním požadavkům na dostupnost služeb a taktéž s ohledem na platné standardy v této oblasti. Výsledkem bude zhodnocení stávajících metrik a případná doporučení na úpravu úrovně SLA. 2. Externí smluvní vztahy V korelaci s nastaveným SLA kontrola technických parametrů uzavřených smluv s externími dodavateli a případná doporučení na úpravu smluvních vztahů. POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI IT STRUKTURY 1. Stav bezpečnosti Zhodnocení řešení bezpečnosti ICT prostředí včetně mobilních uživatelů, s případnými návrhy na úpravy a doplnění dle aktuálních trendů a zkušeností trhu. V případě zájmu je možné realizovat pokus o kontrolovaný průnik do prostředí zákazníka na libovolné úrovni jeho infrastruktury (interní i externí). 2. Procesní bezpečnost Kontrola bezpečnostních směrnic, legislativních požadavků a standardů a jejich soulad s interními předpisy společně s případnými doporučeními na změny. Průběh a potřebná součinnost SOUČINNOST ZÁKAZNÍKA Pro možnost přístupu k informacím a k pochopení současného stavu služeb ICT v rámci jeho prostředí bude nezbytná následující součinnost: 1. Přístup k dokumentaci stávajícího prostředí. 2. Kontrolovaný přístup k zařízením v rámci infrastruktury zákazníka (za přítomnosti oprávněného zástupce zákazníka). 3. Odezva zákazníka na poptané informace, které budou zjišťovány kombinací dotazníků a řízených rozhovorů s členy managementu a správců infrastruktury.

11 PRACNOST A HARMONOGRAM Celá služba je rozdělena do několika částí, jednotlivé časy se mohou lišit na základě rozsahu využívaného ICT ve společnosti, aktuálně zjišťovaných skutečností či v závislosti na dostupnosti informací. Jako standardní rozsah celého auditu s typickým průběhem lze uvést následující: 1. Sběr informací (pro všechny výše popsané služby) 2 člověkodny 2. Kontrolní schůzky se zákazníkem 1 člověkoden 3. Závěrečná zpráva auditu 3 člověkodnů 4. Studie budoucího rozvoje 3 člověkodnů Možnost realizace dalších doplňkových služeb Níže uvedené služby nejsou součástí auditu, jsou uvedeny spíše jako možnost další spolupráce v případě, že se Vaše společnost rozhodne implementovat některá z doporučení závěrečné zprávy. Projektový manažer: řízení projektů na všech úrovních ICT prostředí zákazníka. Konzultant infrastruktury: poskytování konzultačních služeb v oblasti infrastruktury zákazníka. Konzultant aplikací poskytování konzultačních služeb v oblasti aplikačního vybavení zákazníka. Konzultant bezpečnosti poskytování konzultačních služeb v oblasti bezpečnosti, a to jak infrastruktury, tak procesní. Navrhované služby budou účtovány na základě vykázaných hodin odsouhlasených vedoucím projektu. Tento výkaz bude připraven ke každému pátému dni měsíce následujícího a po schválení vedoucím projektu bude odvedená práce fakturována v dohodnuté denní sazbě. V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby upřesnění rozsahu navrhované podpory neváhejte kontaktovat paní Alenu Banye (Valuation Institute Manager) na nebo na tel.:

12 K čemu mi bude prověrka účetnictví? Zima ještě ani nezačala a už tu máme její konec. Snad ani tři ledoví muži již nezvrátí hřejivé paprsky slunce, ve kterých si nejen v posledních dnech můžeme užívat královskou lázeň. Spolu s novým rokem a koncem velmi mírné zimy nastává období shonu pro všechny účetní, kteří horečně připravují účetní závěrky a daňová přiznání za uplynulý rok, jejichž limitním datem je , v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem Věřím, že jen někteří se až nyní dozvídají, jak si jejich společnost v uplynulém období stála a jakým způsobem se můžeme našemu státu odměnit za to, že zaměstnáváme pracovní sílu, platíme za ni jedny z nejvyšších odvodů v Evropské unii na sociální a zdravotní pojištění a ještě přispějeme formou daně z příjmů právnických osob na chod našeho hospodářství. Ano, základ předchozí věty by nás odváděl od tématu, i když spolu částečně souvisí. A právě pro Vás, podnikatele, statutární orgány společností, vlastníky, kteří svou velikostí nedosahují na kritéria pro povinný audit, je určena prověrka účetnictví, která Vám ve spojení s daňovou prověrkou přinese nejen jistotu, ale i zvýšení efektivity a nemalou úsporu v daňové oblasti. Ptáte se, jak je to možné? Že to zní neuvěřitelně? A k čemu Vám vlastně tato účetní prověrka bude? Hledejte odpověď zejména sami u sebe, na otázky, jak dlouho už mám svoji účetní, pět, deset let; kontroloval někdy někdo její práci (a zde určitě neplatí, že jakákoliv kontrola, ať už od správce daně, správy sociálního zabezpečení, nebo od zdravotní pojišťovny, dopadla dobře, tj. nemusel jsem platit žádnou významnou částku na pokutách a úrocích z prodlení zde se opravdu nerovná, že účetnictví je v pořádku, ale jeho dílčí části, které se u zmíněných kontrol řídí primárně zcela odlišnou než účetní legislativou, jsou v pořádku, nikoliv účetnictví, účetní závěrka jako celek), čím se vlastně zabývá, když neustále slyším, zejména v případech, když potřebuji něco vytáhnout z účetnictví, že nestíhá, potřebuje k sobě někoho dalšího, kdy byla moje účetní na nějakém školení (a legislativních změn je po dlouhé době od opravdu povícero) a podobně. Všechny výše uvedené otázky většinou nedokážete jako podnikatel vyhodnotit, neboť Váš čas a zaměření jsou zpravidla orientovány na udržení a zejména rozvoj Vaší společnosti, nikoliv na kontrolu účetní.

13 Na druhou stranu je vedení účetnictví jako povinnost vyplývající ze zákona primární evidencí úspěchů Vaší společnosti a poskytuje podklady pro její další rozvoj (např. chci rozšířit spolupráci s obchodním partnerem, chci s ním realizovat vyšší obraty a v účetnictví si ověřím, zda je to na základě současných a minulých údajů vůbec možné, např. z hlediska platební morálky odběratele, kterou zjistím dle včasnosti úhrad jeho splatných závazků jako jednoho z klíčových faktorů rozšíření této spolupráce; nebo žádám o úvěr a banka po mně chce účetní závěrku pokud je zpracována chybně, jedná se fakticky o úvěrový podvod, byť nevědomý). Vzhledem k tomu, že výše uvedené otázky není možné na úrovni podnikatele zodpovědět, spoléháte se automaticky na správnost účetnictví a své vlastní hrubé propočty. Věděli jste, že sankce za účetnictví, které není v souladu s účetní legislativou, mohou dosahovat až 6 % hodnoty aktiv brutto (tj. bez korekcí typu odpisy, opravné položky apod.)? Pro představu při brutto hodnotě aktiv 10 mil. Kč se může jednat o částku až ve výši 600 tisíc Kč. Náklady na takovou prověrku účetnictví se zpravidla pohybují v řádech jednotek až desítek tisíc korun, maximálně statisíců korun, v závislosti na složitosti předmětu podnikání společnosti, výše aktiv a obratu. Zde již není na místě otázka z úvodu, k čemu je dobrá prověrka účetnictví, ale jedná se o podnikatelské rozhodnutí, zda ponesu riziko řádově statisícových částek potenciálních sankcí, s vědomím, že navíc budu muset vynaložit další čas a prostředky na narovnání účetnictví, nebo si za cca desetinu této částky pořídím jistotu a k této jistotě i implementaci případných doporučení, jak postupovat metodicky lépe. To má většinou i pozitivní vliv na hospodářský výsledek, finanční zdraví společnosti, optimalizaci a efektivitu předmětu činností podnikání. Pokud Vás ani tyto pádné argumenty nepřesvědčí, že opravdu nestačí důvěřovat, ale čas od času i prověřovat (nejlépe na pravidelné bázi, např. jednou ročně po zpracování účetní závěrky), pak je to Vaše svobodné rozhodnutí, jehož následky však pro Vás mohou být likvidační. Pro dokreslení užitku prověrky účetnictví musím ještě zmínit základní fakt, že ji provádějí nejlépe auditorské společnosti, a to nejen z důvodu vysoké odbornosti v oblasti účetnictví a účetní legislativy, ale také s ohledem na zákonem dané atributy mlčenlivosti a nezávislosti. Auditor nemá důvod komukoliv při prověrce stranit, ani Vám, ani účetní, jde po meritu věci správnosti účetnictví a doporučení k eliminaci možných sankcí z titulu jeho nesprávného vedení, a o všem, co se v dané věci dozvěděl, zachovává mlčenlivost. Odpověď na otázku v nadpisu je tedy více než zřejmá, neboť pokud neznáte odpovědi na dotazy uvedené v textu nebo se jen domníváte, že je znáte ( jak dlouho mám svoji účetní, kontroloval někdy někdo její práci, co vlastně dělá, proč je stále přetížená, kdy byla naposledy na nějakém školení), pak je pro Vás prověrka účetnictví přímo nutností.

14 Věřím, že zodpovězení tematické otázky ve Vás rozproudí vlnu optimismu, která spolu s příchodem jarního teplého počasí bude hnací silou pro úspěšný rok (tedy za předpokladu absolvování prověrky účetnictví). Pokud Vás téma zaujalo, budu rád, pokud mě budete kontaktovat s dotazy nejen k tomuto tématu. Autor: Tomáš Brabec, Partner, Audit Services poradenské skupiny APOGEO, % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Účetní a mzdové poradenství OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ Nabízíme Vám efektivní, pohodlné a spolehlivé zajištění vedení účetnictví Vaší společnosti. Dle platných zákonů je povinností jednatelů a členů představenstva zajištění řádného vedení účetnictví. VÝHODY / účetní a mzdová agenda vedená neustále proškolovanými odborníky; / nemusíte pořizovat a udržovat aktuální účetní software; / nemusíte řešit zálohování a bezpečnost účetních dat; / omezíte rizika úniku informací uvnitř Vaší společnosti (zejména v oblasti mzdové agendy); / cena za outsourcing je vždy levnější než vlastní zaměstnanec účetní / neztrácíte čas při kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, za provedené kontroly naší práce ručíme; / důležité termíny sledujeme za Vás; GARANCE / ručíme za případné škody vzniklé chybným vedením účetnictví (proti tomuto riziku jsme řádně pojištěni); / nemusíte sledovat aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd; / nám svěřená agenda je přísně důvěrnou záležitostí; / poskytneme Vám zázemí poradenských firem APOGEO z oblastí auditu, daní, financí, mzdového poradenství, znaleckých služeb a management consultingu. Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Jan KoťátKo Partner Accounting Services, tel.: , KONĚVOVA 2660/141, PRAHA 3

15 Rizika oceňování nemovitostí při zajištění úvěru Při stanovení hodnoty nemovitosti pro účely zástavy se často objevují skutečnosti, které mohou výrazně ovlivnit hodnotu nemovitostí i samotný proces jejich ocenění. Při místním šetření, které by mělo být jedním z prvních kroků každého odhadu, je nutné předem zvážit, jaká právní či věcná rizika by mohla při procesu ocenění nastat, a již před samotným šetřením zajistit veškeré dostupné informace. Častými riziky zde jsou věcná břemena, již existující zástavní právo k nemovitosti, vliv bezprostředního okolí, role vlastníků nemovitostí a případně jejich nájemníků či časový horizont. Věcná břemena mohou znamenat žádná, avšak také značná omezení, od kabelového vedení v zemi na okrajích pozemků, které zpravidla žádné omezení nepřináší, až po právo doživotního užívání celého objektu nebo jeho části. Věcná břemena mohou hodnotu nemovitosti zvýšit nebo snížit, je tedy třeba pečlivě zvážit veškeré faktory, které mohou na hodnotu působit. Při ocenění pro účely zajištění úvěru jde z pohledu bank o zástavní hodnotu nemovitosti. Je tedy nutné hodnotu stanovit tak, aby bylo možné případný prodej nemovitosti za takovouto cenu realizovat v potřebném časovém horizontu, přičemž zde hraje roli časový nesoulad data ocenění a případného propadnutí zástavy. Autor: Alena Vlachová, Finanční analytik poradenské skupiny APOGEO,

16 Polovina akciových společností má stále anonymní akcie Anonymní akcie má v Česku stále firem, což je jen o 370 méně než loni v srpnu. Stále jde o téměř polovinu všech akciových společností. Informace vyplývají ze statistik poradenské firmy Bisnode. Akciové společnosti nemohou od ledna vydávat anonymní akcie. Nyní běží půlroční lhůta, během které mají akcionáři uvést vlastnické vztahy do souladu se zákonem. Firmy musejí své anonymní akcie zaknihovat u Centrálního depozitáře, fyzicky uschovat u banky nebo transformovat na listinné akcie na jméno. Zákaz anonymních akcií je výsledkem protikorupčního snažení zákonodárců. Tlak na prolomení anonymity vlastnictví sílí po celém světě, nicméně někteří podnikatelé budou dál usilovat o utajení akcionářské struktury, uvedla analytička Bisnodu Petra Štěpánová. Z praxe podle manažerky společnosti Smart Office & Companies Jany Babůrkové vyplývá, že mnoho akciových společností, které využívaly listinných akcií na majitele, řeší situaci na poslední chvíli. Ač měly takovéto firmy do konce roku 2013 zvolit jednu ze zákonem stanovených variant a do 30. března 2014 informovat akcionáře o plánovaném postupu, velmi často se tak nestalo. Zdroj: HN.Ihned.cz

17 Využijte jarní akce a. s. za Kč! Využijte naší jarní nabídky a pořiďte si předzaloženou (tzv. ready-made) akciovou společnost za Kč. U všech společností garantujeme naprostou bezdlužnost a splnění zákonem stanovených povinností. Profesionalita a rychlost při převodu je samozřejmostí. V období od do nabízíme ready-made akciové společnosti založené v letech za výjimečnou cenu Kč + DPH. K ceně převáděné společnosti jsou připočítávány již pouze výdaje spojené s převodem společnosti přesný přehled naleznete ZDE. Vybrat si můžete z více než 50 společností přehled všech společností je Vám k dispozici ZDE. V případě svého zájmu nás neváhejte kontaktovat. Tým SMART Companies T: , E:

18 Přednášíme na Microsoft Inovation Center SMART Companies se ve čtvrtek zúčastnila Microsoft inovačního centra (MIS), mezinárodní aktivity firmy Microsoft, která podporuje vznik a rozvoj inovativních IT firem. V rámci tohoto projektu, který je pořádán ve spolupráci se společností WBI (Microsoft Partner), bylo z původních 20ti projektů vybráno 5, které bude WBI podporovat. Představitelé těchto 5ti projektů mají vypracovat business plán, prezentaci pro investory a připravit založení společnosti - a právě s těmito úkoly se při přednášce a poté v diskusním fóru seznamovali účastníci za pomoci Vojtěcha Schlechtera, Team Leadera společnosti SMART Companies. Více informací o projektu naleznete na a dále na

19 Podnikatelský úvěr s výhodnými podmínkami nyní až Kč Poskytujeme úvěry pro rozjezd i rozvoj podnikání, pomůžeme vám s financováním provozu. Nastavíme výhodnou úrokovou sazbu a domluvíme se na dalších individuálních podmínkách. Pro koho jsou firemní úvěry určeny Právnická osoba Fyzická osoba podnikatel, s pobytem na území ČR Zajištění úvěru Nemovitostmi nebo movitým majetkem Bianco směnkou společnosti s ručitelem Pohledávkami obchodního styku nebo dotací Cennými papíry nebo obchodním podílem Možná je zástava peněžních prostředků na účtu Parametry Výše úvěru od Kč do Kč Výhodná úroková sazba Splatnost od 6 měsíců do 15 let Naše společnost HV HOLDNG a.s. v roce 2013 řešila změnu finanční strategie a změnu strategického finančního partnera. Oslovila mnoho finančních institucí a bankovních domů. Společnost ANO

20 spořitelní družstvo jako jediná vyšla naší společnosti maximálně vstříc a jednání jejích zaměstnanců bylo na profesionální úrovni. Společně jsme nalezli konečné řešení naší finanční strategie, které jsme úspěšně realizovali. Ing. Petr Havel, předseda představenstva HV HOLDING a.s. Jak získat firemní úvěr Chceme vám usnadnit podnikání, a proto vyžadujeme jen nejnutnější administraci. Zašlete nám poptávku na aby vás mohl kontaktovat náš úvěrový specialista. Domluvíte se na potřebných dokumentech pro předběžné posouzení žádosti. Pro schválení pak stačí dodat dokumenty pro bonitu či zajištění úvěru. Stanete se členem družstva a podepíšete úvěrovou smlouvu. Vyplatíme Vám peníze. 5 kroků ke členství Během jedné návštěvy získáte okamžitý přístup ke všem výhodám spořitelního družstva. Podepíšete přihlášku a zaplatíte vstupní členský vklad ve výši 1 Kč Získáte přístup k výhodným depozitním a úvěrovým produktům a poradenským službám Stanete se spolumajitelem družstva Budete se moci podílet na řízení družstva při účasti na členských schůzích Můžete společně s námi vytvářet finanční služby Veškeré naše služby a výhody mohou využívat pouze členové našeho spořitelního družstva. Staňte se naším členem již dnes! Kontaktujte nás: tel./fax: , Regionální centra Praha, Pasáž Oasis Florenc Sokolovská 394/17, Praha 8, tel.: Brno Palackého tř. 18, Brno Tel.: Spolu s Vámi za lepším.

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 3. 2014 Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál O APOGEO GROUP NA TRHU OD ROKU 2001. APOGEO Group je skupina ryze českých poradenských

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel. 575 753 051, fax 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: 1. Údaje o žadateli: ŽÁDOST

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,

U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři, U vodní slovo Vážení klienti a obchodní partneři, první kvartál je pomalu za námi, jaro začíná klepat na naše kancelářská okna a láká nás na první golfové odpaly. Nutno podotknout, že poradenská skupina

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech,

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO171

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o.

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o. Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR sro 1 Údaje o společnosti Název: obchodní firma: PRAEDIATOR sro Sídlo: Podkovářská 933/1, Praha 9 IČ: 287 811 71 Datum zápisu: dosud nezapsáno Předmět podnikání:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více