ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část"

Transkript

1 ÚVOD Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem rodinného prostředí na trávení volného času dětí. Právě v době, kdy děti nejsou vázány žádnými povinnostmi, se často setkáváme s jejich rizikovým chováním. Inspirací pro výběr zvoleného tématu mi byly přednášky a semináře v průběhu studia, ale především zprávy v médiích a informace v odborných periodicích o stavu naší společnosti v souvislosti s negativními jevy v chování dětí a mládeže. Dokládají, že věková hranice dětí a mládeže porušujících zákon má výrazně klesající tendence. Upozorňují na neustále se snižující vliv rodiny v souvislosti se změnou společnosti, spojené s nedostatkem času rodičů, který věnují svým dětem. Naznačují, že se rozpadá klasické pojetí rodiny, která již často neplní své funkce. Obecně se také stále více setkáváme s rasismem, xenofobií, hostilitou a dalšími sociopatologickými jevy. Přímou motivací pro konkrétní projekt pro mě byla praxe absolvovaná na ZŠ Krásného v Brně. Předávané informace o trávení volného času od pedagogů, pozorování dětí, ale především rozhovory s nimi, které byly spontánní a otevřené. Cílem práce bylo poskytnout přehled o způsobu trávení volného času dětí ve věku let, včetně jejich nejbližších členů rodiny. Metodou dotazníkového šetření získat informace, ze kterých by bylo možno vyvodit vztahy mezi subjektivními faktory rodinného prostředí a trávením volného času dětí. Ověřit význam vlivu rodiny v této oblasti na jedince v období dospívání. Základní formální uspořádání práce je provedeno rozdělením na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se věnuje charakteristice současné rodiny a zdůrazňuje význam volného času, na který je v bakalářské práci pohlíženo převážně z pedagogického a sociálního hlediska. Prostor je zde věnován vymezení pojmu rodiny, jejímu významu a funkcím. Pro základní orientaci v situaci současných rodin jsou zde popsány typy rodinného soužití. Vzhledem k tématu práce je samostatná kapitola věnována rodině s dospívajícím členem. Následuje problematika volného času, jeho funkcí, klasifikace, 1

2 charakteristika trávení volného času dospívajících, jeho specifik a také informace o některých prováděných výzkumech v této oblasti. Empirická část obsahuje menší výzkumné šetření provedené mezi žáky 8. ročníku ZŠ Krásného v Brně. Výzkum probíhal formou nestandardizovaného dotazníku. Mezi zkoumanými faktory bylo především subjektivní hodnocení kvality rodinného prostředí dítětem, typ rodinného soužití a způsob trávení volného času respondenta a jeho rodiny. Z uvedených zkoumaných položek vyplývá zaměření na neuvědomělé působení rodiny na dítě (nikoliv záměrné tedy výchovu v pravém slova smyslu) a to pouze se subjektivního pohledu dítěte. Získané výsledky jsou podrobeny analýze tak, aby bylo možno vyvodit závěry, které povedou k možnosti aplikace v praxi a to eliminací nebo posílením jednotlivých působících složek rodinného prostředí, případně zajistit, aby funkce, které neplní rodina, převzaly jiné instituce včasnou intervencí. Již analýza zjištěných skutečností může být v praxi velkým přínosem pro stanovení dalšího postupu a návrhům dalšího řešení. Práce tedy nepředkládá přímo návrhy řešení, ale mohla by k nim, alespoň malou měrou, přispět. 2

3 I. TEORETICKÁ ČÁST Následující text se zabývá dvěma klíčovými oblastmi: rodinou a volným časem. Na charakteristiku rodiny je nahlíženo z různých úhlů pohledu. Rodina je definována s ohledem na její různé aspekty i funkce. Pro orientaci v současných podobách rodin je provedena klasifikace typů rodinného soužití. Vzhledem k cíli práce je samostatná kapitola věnována rodině s dospívajícím členem. Druhým základním tématem teoretické části je volný čas. Ten může být vymezen různými způsoby, a proto práce předkládá různé definice, aby byla zachována objektivita a zdůrazněna šíře tématu. Je zde uveden výčet funkcí volného času a možné podoby jeho klasifikace. Samostatnou kapitolu tvoří trávení volného času v rodině, jež je zasazena do kontextu celé společnosti. Poslední dvě kapitoly se věnují specifikům trávení volného času dospívajících a informacemi získanými z dosavadních výzkumů o trávení volného času dětí a mládeže. Hlavním cílem teoretické části práce je pomocí poznatků z odborné literatury charakterizovat fenomén volného času, pojmy související s výchovou ve volném čase a zvolenou problematiku představit v širších souvislostech. Informace jsou čerpány pouze z evropských informačních zdrojů, především jsou vztahovány k situaci přímo v České republice. 3

4 1. RODINA Instituce rodiny je pro dítě primárním prostředím socializace a výrazně jedince determinuje po celý jeho život. Právě pro její nezastupitelný význam věnuji charakteristice rodiny první kapitolu. Pojem rodina nelze definovat či charakterizovat jednoznačně. Rodinou se zabývá mnoho oborů (například sociologie, psychologie, pedagogika, demografie, právo, ekonomie a jiné), přičemž každý z nich užívá jiné terminologie, soustředí se na odlišné znaky a vznikají tedy i různé definice rodiny. Vzhledem k charakteru práce byl zvolen především psychologický a pedagogický přístup k problematice. Je nutno upozornit na skutečnost, že i v rámci užšího vymezení dle vědeckých disciplin se definice různí i podle směru smýšlení autora či jeho zaměření na konkrétní oblast rodinného soužití. Psychologický slovník charakterizuje rodinu jako společenskou skupinu spojenou manželstvím nebo pokrevními vztahy a odpovědností a vzájemnou pomocí (Hartl, Hartlová, 2000, s. 512). S touto charakteristikou lze zajisté souhlasit, ale domnívám se, že se vztahuje spíše k případu funkční rodiny. Nelze tvrdit, že když se v rodině nevyskytuje odpovědnost a vzájemná pomoc, tak to již není rodina. To bychom pak pravděpodobně hovořili o rodině nefunkční. Z výše uvedeného důvodu považuji pro tuto práci za vhodnější formulaci podle Pedagogického slovníku, který uvádí, že rodina je nejstarší společenskou institucí, která vytváří emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu (Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Můžeme zajisté také souhlasit s tvrzením, že rodina představuje skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí (Giddens, 1999, s. 156). Pro potřeby vymezení rodiny v této práci byla zvolena následující definice: rodina je instituce spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, která svým vlivem jedince od prvopočátku formuje ve všech úrovních jeho života a je zodpovědná za jeho výchovu (přičemž formování jedince zde může znamenat jak pozitivní, tak i negativní vlivy). 4

5 Je také potřeba zdůraznit, že na rodinu je nahlíženo jako na systém, tedy že není tvořena pouze součtem jednotlivých jejích členů, ale pro její plné pochopení je důležité zaměřit se také na vzájemné vztahy mezi nimi a jejich dynamiku (Matějček, 1992). Interakce mezi členy rodiny je nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje psychologické well-being v rodině. Právě každodenní opakující se interakční vzorce utvářejí celkovou, jedinečnou atmosféru rodiny (Sobotková,2001, s. 44). Každodenní dění v rodině je tedy jistým ustáleným systémem interakcí, který je pro každou rodinu jedinečný a také se tedy díky němu vyvíjejí zcela jedinečné osobnosti každého z nás. Helus (2007, s. 15) doslova uvádí, že dítě je výrazným produktem rodiny. V textu jsem se již částečně z obecného pohledu dotkla i problematiky funkcí rodiny (rodina je převážně charakterizována jejími funkcemi), jimiž se podrobněji věnuje následující kapitola Funkce rodiny Funkce rodiny se v průběhu naší historie poměrně výrazně modifikovaly. V současné době rodina již ve velmi málo případech plní funkci výrobní a významně se též proměnila její hospodářská funkce, rodina již není prostorem pro výrobu, ale spíše pro spotřebu (Bakalář, 1978). Většina autorů se nyní shoduje na čtyřech základních funkcích, které by současná rodina měla plnit a které ji činí nepostradatelnou institucí pro naši společnost: Biologicko-reprodukční Důležitá především pro společnost jako celek a to vzhledem k nutnosti zajištění rodu a jeho vlastní budoucí existence. Ekonomicko-zabezpečovací Spočívá v zařazení rodiny do ekonomického systému společnosti. Rodina se stává spotřebitelem, na němž je závislý současný trh a její povinností je po materiální stránce zabezpečit všechny své členy. Emocionální (též sociálně-psychologická) Rodina by měla dítěti umožnit vyrůstat ve vřelém prostředí, kde bude plně akceptováno a bude jej považovat za jisté a bezpečné místo, do něhož bezvýhradně patří. 5

6 Socializačně-výchovná Úkolem rodiny je připravit dítě na život a to prostřednictvím jeho plné socializace, která probíhá především pomocí rodinné výchovy, ale také velmi těsně souvisí s emočním klimatem dané rodiny. S přihlédnutím k charakteru práce jsou důležité především poslední dvě jmenované funkce, tedy socializačně-výchovná a emocionální, které spolu velmi těsně souvisí. Pedagogy rodinné prostředí zajímá především z hlediska podmínek vytvářených pro výchovu dětí i dalších členů rodiny (Knotová, 2002, s. 10) Mnoho autorů (například Pávková, 1999 a Knotová, 2002) se shoduje na tom, že rodinné prostředí je nejvýznamnějším zdrojem vlivů formujících jedince, pomáhá uspokojovat potřeby všech svých členů a v neposlední řadě vytváří předpoklady pro vstup jedince do společnosti. Rodinné prostředí určuje, jaké schopnosti a dovednosti jsou ceněny a naopak, co je považováno za zbytečné (Vágnerová, 2005, s. 18). Bakalář (1978) i Matoušek s Kroftovou (1998) shodně uvádějí, že pokud je v rodině nepříznivé prostředí s množstvím otevřených konfliktů a neporozumění, mají mladí lidé velmi silné tendence uchýlit se k společensky nežádoucím činnostem. Podle nich byla tato informace ověřena četnými výzkumy mládeže. Rodina je tradičně považována za hlavního činitele, jenž svým selháváním dětem umožňuje kriminální chování (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 37). Statistiky Ministerstva vnitra zase uvádějí, že značný podíl na celkově páchané trestné činnosti dětí mají již řadu let děti umístěné v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (MVČR, 2004), z čehož můžeme usuzovat, že rodina má v prevenci delikventního jednání nezastupitelnou roli. Rodina má tedy velmi výrazný vliv na jedince působí na něj záměrně (výchovou), ale také nezáměrně, neuvědoměle, pouze charakterem každodenního vzájemného soužití a při řešení rodinných problémů. Zmíněný druhý typ působení rodiny na dítě považuji za velmi důležitý, protože ze zkušeností vím, že rodiče mohou dítě vychovávat velmi dobře, ale pokud jim svým vlastním chováním hodnoty, které dětem vštěpují, zároveň popírají, nemá tato výchova žádný účinek, případně je negativní. Děti pak mohou ztratit důvěru jak k rodičům, tak 6

7 i k okolnímu světu. Proto je důležité, aby si rodiče uvědomovali, že osobnost svých dětí je výrazně ovlivněna a formována jejich vlastním chováním. Zmíněnou zkušenost potvrzuje i Sak (2000), který uvádí, že nezáměrné působení má často silnější vliv než výchovné působení záměrné. Tuto informaci pak zdůvodňuje tím, že mladý člověk nechce být vychováván a mentorován. Potřebuje mít pocit svobodné volby a být aktivní. K tématu výchovy a formování dětské osobnosti je samozřejmě nutné uvést, že rodina jistě není jediným činitelem těchto procesů. Svůj podíl má i škola, vrstevníci a jiné instituce či osoby dítěti blízké. Matoušek (1994) však uvádí, že rodina má mezi všemi ostatními faktory působícími na vývoj dítěte jedinečné postavení, protože je primárním a nejpřirozenějším prostředím, které může saturovat psychické potřeby dítěte a zároveň je modelem mezilidských vztahů, který si dítě odnese do budoucího života. Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že mladý člověk je absolutně determinován sociálním prostředím a nemá možnost svůj vývoj žádným způsobem sám ovlivnit. Nad touto situací se zamýšlí i Giddens: Kulturní prostředí, do něhož se rodíme a v němž vyrůstáme, má tak velký vliv na naše chování, že bychom si mohli připadat zbaveni jakékoli individuality nebo svobodné volby. Mohlo by se zdát, že se pouze vléváme do předem stanovených forem, které pro nás společnost připravila (1999, s. 60). Autor však poté sám uvádí, že s tímto tvrzením nesouhlasí, protože přesto, že interakce se sociálním prostředím má na naši osobnost prokazatelně výrazný vliv, tak člověk vždy dospěje k procesu sebeuvědomění, tedy i schopnosti samostatně myslet a jednat a stává se tak individualitou. Mladý člověk si tedy neosvojuje hodnotový systém pouze pasivně od okolí, ale také svou vlastní aktivitou Typy rodinných soužití Aby bylo možné problematiku rodiny začlenit do kontextu současné společnosti, považuji za nezbytné uvést formy soužití, jaké se v dnešních rodinách objevují, spolu s tendencemi, které jsou pro současný vývoj rodin charakteristické. Vzhledem k tomu, že se naše společnost v posledních desetiletích velmi výrazně měnila, měly tyto změny samozřejmě vliv i na základní 7

8 společenskou jednotku - rodinu. Následující kapitola je věnována především společenským vývojovým modifikacím ze sociodemografického hlediska. Domnívám se, že výrazným faktorem, jež ovlivňuje současné formy rodinného soužití jsou rozvinuté antikoncepční metody a tedy i možná vysoká kontrola porodnosti. Dalším typickým jevem pro naši společnost je to, že je kladen vysoký důraz na vzdělání. Nastává tedy situace, že ženy odkládají mateřství do pozdějšího věku (nejdříve se vzdělávají a budují svou profesní kariéru) a také mají méně dětí než v minulosti, aby byly schopné spojit roli matky se svou profesí. Naše společnost je také charakteristická vysokým počtem rozvodů, jejichž důsledkem je velké množství neúplných rodin. Goldenberg (in Sobotková, 2001) uvádí, že z toho je přibližně 90% svobodných matek a 10% otců s dítětem nebo dětmi. Již z výše uvedeného vyplývá, že jsou v naší společnosti velmi časté také rodiny nevlastní. Tato forma soužití vzniká po druhém či dalším sňatku alespoň jednoho z rodičů. Dalším typem rodiny je náhradní, ta se utvoří především osvojením dítěte. Co se týče osamělých matek s dětmi, můžeme dle Sobotkové (2001) uvést tři typy takovéhoto rodinného soužití (podle důvodu jeho vzniku): Matky, jimž zemřel manžel Matky, které mají děti z rozpadlého vztahu (rozvodem či rozchodem) K této situaci uvádí, že jsou zde jistá rizika z hlediska psychického vývoje dítěte. Většina odborníků se však shoduje na tom, že děti se lépe vyvíjejí v neúplné funkční rodině než ve vysoce konfliktním prostředí původní rodiny. Matky, které záměrně chtějí být svobodné a dítě mají s mužem, s nímž nikdy nepočítaly pro trvalý vztah (případně si dítě pořídily pomocí asistované reprodukce). V Národní zprávě o rodině (2004) jsou uvedeny následující charakteristické znaky pro vývoj sňatečnosti v 90. letech: 8

9 snížení intenzity sňatečnosti u svobodných odklad prvního sňatku do vyššího věku snížení opakované sňatečnosti růst počtu svobodných jedinců ve věku mladším 30 let růst počtu nesezdaných soužití Odklad sňatku do vyššího věku spojený často s odkladem rodičovství vytváří prostor pro různé, přechodné či dlouhodobé, strategie rodinného života (Národní zpráva o rodině, 2004, s. 36). Dalším typickým demografickým znakem dnešní doby je neustálé klesání porodnosti. Změny sňatečnosti a porodnosti se promítly i do počtu úplných rodin s dětmi při sčítání obyvatelstva v roce Národní zpráva o rodině (2004) informuje, že ve sčítání lidu provedeném v roce 2001 tvořily úplné rodiny přibližně polovinu všech zúčastněných domácností. Přičemž v úplné rodině žilo 71% obyvatel České republiky (zatímco v roce 1961 to bylo 86%). Dalším zajímavým faktem je, že v jedné domácnosti žije nejčastěji pouze nukleární rodina (nikoliv rozšířená, jak tomu bylo dříve). Posledními typy soužití, se kterými se u nás v poslední době můžeme setkat, je domácnost jednotlivce a rodina homosexuálních partnerů. Pro shrnutí tedy uvádím základní typologii rodinných soužití, se kterými se v dnešní době můžeme setkat: úplná, neúplná, vlastní, nevlastní, nukleární, rozšířená, náhradní, nesezdané soužití a domácnost homosexuálních partnerů Rodina s dospívajícím dítětem Vzhledem k tomu, že v empirické části je provedeno výzkumné šetření dětí ve věku let, zařadila jsem do textu i následující kapitolu, abych charakterizovala tuto věkovou skupinu a také změny, kterými mladí lidé v tomto období prochází. Když budeme znát procesy, jež se v dospívajících odehrávají, můžeme také lépe pochopit jejich prožívání a z toho plynoucí vnější projevy příslušné danému věkovému období. 9

10 V základním, biologickém smyslu lze období dospívání vymezit široce jako životní úsek ohraničený na jedné straně prvními známkami pohlavního zrání (zejména objevením prvních sekundárních pohlavních znaků) a znatelnou akcelerací růstu, na druhé straně dovršením plné pohlavní zralosti (plné reprodukční schopnosti) a dokončením tělesného růstu (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 138). Autoři dále upřesňují, že první fáze dospívání se nazývá pubescence a vymezují ji věkem let, fázi druhou označují jako adolescenci, kterou ohraničují věkem 22 let. (Ve vymezení terminologie jsou autoři nejednotní. Někteří zaměňují termín pubescence či puberta pojmenováním starší školní věk či mladší adolescence 1 ) Na fyzický vývoj a změny s ním spojené navazují také změny v oblasti psychiky. Dospívající se pomocí nich snaží adaptovat na zcela nové podmínky. Nejčastěji uváděné (zde podle Langmeiera, Krejčířové, 1998) jsou emoční labilita (časté změny nálad s různou intenzitou), sklony k negativismu a kriticismu, impulsivita (spojená s nepředvídatelností reakcí) a nejistota (o současném a především budoucím postavení mezi lidmi; v tuto chvíli totiž už nepatří mezi děti, ale ještě není ani dospělý). Výrazné je také zaměření se sama na sebe (introspekce; zkoumání sebe sama, přemýšlení o sobě, hledání vlastní identity) což se v praxi projevuje takzvaným denním sněním. Charakteristický je také objevující se zájem o druhé pohlaví. Pro mladého člověka je také velmi důležitý jejich vzhled. Sebevědomí dopívajících je velmi křehké a ovlivnitelné především hodnocením vrstevníků. Jejich názor je pro dospívajícího velmi důležitý a často kvůli mínění ostatních riskuje i konflikty s rodiči či učiteli. Zvláště tam, kde v rodině chybí solidní citové zázemí, podléhá pubescent vrstevníkům až nebezpečně (Říčan, 2004, s. 184). Dalším rizikem také může být fakt, že často nekriticky přijímají nové vzory. Rychlý rozvoj motorických, percepčních i ostatních schopností vede k novým a hlubším zájmům, které často směřují úmyslně jiným směrem, než je například povinná četba, klasická vážná hudba a podobně. Sak (2000) poukazuje na to, že dospívání je obdobím, v němž je jedinec schopen se zajímat o nejširší spektrum zájmových aktivit za celý svůj život. 1 V práci je použito různé terminologie (dospívající, děti, mládež, pubescenti a podobně), ale vždy je vztažena k dětem ve věku let 10

11 Na průběh zmíněných změn (jejich intenzitu a dobu trvání) mají vliv ekonomické, sociální a kulturní faktory, ale i výchovný postoj rodičů, učitelů a dalších osob, které jsou pro dospívajícího jedince důležité. Co se týká fyzické zdatnosti, dospívající rychle získávají dovednosti vyžadující značnou sílu, hbitost, jemnou pohybovou koordinaci i smysl pro rovnováhu (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 144). Autor také vyzdvihuje význam pohybových aktivit pro mladého člověka pomocí sportovních aktivit si může velmi dobře posílit sebehodnocení, které je v tomto období křehké a oslabené. Domnívám se, že tato charakteristika se může použít pro jakýkoliv zájem dospívajícího. Pokud si dokáže najít takovou zálibu, která jej bude bavit a zároveň v ní bude vynikat, pomůže mu tato skutečnost získat zdravé sebevědomí. Nároky na úspěšné zvládnutí období dospívání jsou velmi vysoké. Kožnar (in Labáth, 2001) charakterizuje několik základních úkolů, kterých by v ideální případě měl mladý člověk na konci tohoto období dosáhnout: Rozvinout citovou, postojovou a hodnotovou nezávislost, emancipovat se od rodiny a vytvořit si nový vztah k autoritám. Rozvíjet nové interpersonální vztahy (především s vrstevníky) a orientovat se v nich. Vyrovnat se se silnou eroticko-sexuální potřebou. Rozvinout své životní cíle a pocit vlastní identity. Připravit se na převzetí plné odpovědnosti za svůj život. Nejdůležitějším úkolem období dospívání je emancipace od rodiny. Čím hlubší, jistější, méně konfliktní jsou vztahy, které dítě k rodičům navázalo, tím snáze probíhá i celý proces emancipace nutný pro osobní zrání (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 149). Autoři také poukazují na to, že většinou pokud dítě vyvolá konflikt mezi rodiči (či jinou, pro něj důležitou osobou), je to pouze proto, že touží vyvolat od svého okolí nějakou odezvu a ujistit se o vlastní hodnotě. Macek (2003) zastává názor, že v počátcích dospívání nejde o úplnou nezávislost na rodičích, ale o jejich zájem, respekt, partnerství a emoční podporu. 11

12 Jsem si vědoma, že za hlavní cíle období pubescence jsou zdůrazňovány emancipace od rodičů a zintenzivnění vztahů s vrstevníky. Přesto jsem se rozhodla věnovat vlivu rodiny na trávení volného času dítěte v pubertě, protože mnoho autorů se shoduje v tom, že pubescence sice znamená další krok k samostatnosti, ale přesto jsou vztahy k rodičům, a to nejen existenční závislost, nýbrž i citové vazby, stále ještě na prvním místě (Říčan, 2004, s. 181). Langmeier s Krejčířovou (1998) k tomuto tématu dodávají, že dospívající si i přes svou touhu po emancipaci stále udržují k rodičům pozitivní vztahy, mění jen vnější způsoby svého chování, ale ponechávají si základní hodnoty a morální postoje převzaté ze své rodiny. Macek (2006) uvádí, že vztahy k rodičům se utvářejí kontinuálně. Pokud byly tedy vzájemné vztahy do období puberty v pořádku, nemusí se nyní žádná výrazná negativní změna vůbec odehrát. Také upozorňuje na to, že právě vazba s rodiči velmi často ovlivňuje podobu vrstevnických vztahů. Řadou studií je také doložen fakt, že se adolescenti svou hodnotovou orientací podobají více vlastním rodičům, než přátelům (Macek, 1999). Osobně se domnívám, že právě to, co si pubescent odnáší z rodiny, tedy hodnoty a postoje, nakonec jeho jednání ovlivňují přece jen nejvyšší měrou, a proto jsem se zaměřila právě na oblast rodinného prostředí. 12

13 2. VOLNÝ ČAS Volný čas je důležitý v životě každého z nás. Domnívám se, že v období dospívání je jeho význam ještě silnější, vzhledem k možnosti prevence patologického jednání a získávání návyků zdravého životního stylu, který nám zůstává po celý život. Způsob trávení volného času má tedy vliv na naši celoživotní orientaci. Na volný čas lze pohlížet z mnoha hledisek (ekonomické, pedagogické, psychologické a jiné) a tomu také odpovídá množství jeho možných definic. Z velkého počtu charakteristik jsem zvolila pouze několik a to tak, aby korespondovaly s obsahem práce. Hofbauer (2004) uvádí, že volný čas je doba, která nám zbývá po splnění pracovních i nepracovních povinností, kdy nejednáme pod tlakem závazků, které vyplývají z našich sociálních rolí a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj rod. Zahrnuje činnosti, které vykonáváme dobrovolně, rádi, přinášejí nám radost a uspokojení (Pávková et. al., 1999, s. 31). Je však potřeba si uvědomit, že určit hranice mezi volným časem a povinnostmi není jednoduché. Každý z nás je individualitou a tedy i činnost, která pro někoho znamená pouhou povinnost či nezbytnou nutnost může být pro druhého aktivitou, kterou považuje za příjemné trávení svého volného času. Dle Bakaláře (1978) je volný čas dobou, kdy je jedinec nejvíce sám sebou, kdy jedná dle vlastní svobodné volby. S tímto tvrzením se však dá polemizovat. Zajisté jsou lidé, kteří náplň svého volného času volí opravdu svobodně, ale domnívám se, že v dnešní době společnost na jedince vytváří mnoho tlaků a proto se velmi často stává, že svůj volný čas trávíme způsobem, který se od nás očekává, který nám přísluší (vzhledem k našemu sociálnímu statusu, prestiži, příslušnosti k určité sociální skupině a podobně). Další překážkou pro možnost svobodně se rozhodnout, jak s volným časem naložíme, může být také ekonomická či zdravotní situace nebo místo bydliště. V případě dětí a mládeže má velký vliv na způsob trávení volného času rodina (a to jak záměrným působením, tak i nezáměrným). 13

14 Volný čas může jedinec trávit buď formou neorganizovanou a nebo organizovaně v rámci nějaké instituce. Mezi specializované instituce pro náplň volného času dětí patří střediska pro volný čas, domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností, školní družiny, kluby a zájmové kroužky v rámci různých výchovných zařízení (Bílá kniha, 2001). Instituce pro trávení volného času můžeme obecně rozdělit na organizace státní (viz výše), neziskové (tedy pod záštitou občanských sdružení či církví) a soukromé (diskotéky, kavárny, fitnesscentra a podobně) Funkce volného času Vzhledem k vývoji naší společnosti je zřejmé, že význam času, u kterého si můžeme svobodně zvolit, jak s ním naložíme, se zvyšuje. Volnočasové aktivity výrazně ovlivňují celoživotní orientaci jedince. Jejich pedagogickým a sociálním aspektem (především u dětí a mladistvých) je možnost prevence patologického jednání. Tato problematika se tedy týká celé společnosti. Sak (2000) uvádí, že aktivity, které vykonáváme ve svém volném čase, jsou jednak výrazem naší osobnosti, ale také tuto osobnost dále formují. Jestliže společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, urychlí tím rozvoj obecných i specifických schopností mladé generace a potlačí rozvoj negativních sociálních rysů" (Sak, Saková, 2004, s. 59). Bohatý a smysluplný volnočasový život mladého člověka spoluvytváří hodnotový systém a zvyšuje kvalitu života nejen jeho samého, ale také celé společnosti. Bakalář (1978) například uvádí, že volnočasové aktivity rozvíjejí a obnovují tělesné a duševní schopnosti, případně i tvůrčí síly člověka. Pávková se při charakteristice funkcí volného času zaměřila spíše na emočně-psychologickou stránku, uvádí, že všechny typy zájmových činností umožňují prožívání kladných citů, odreagování citů negativních i kultivaci citů, poznávání vlastních možností na základě svobodné možnosti volby druhu činnosti, dobrovolnosti i individuálních přání (Pávková et al., 1999, s. 103). 14

15 Dle oficiálních vzdělávacích dokumentů (Bílá kniha, 2002) jsou v naší republice jako základní funkce volného času považovány výchovná, vzdělávací, kulturní, zdravotní (regenerační a relaxační), sociální a preventivní. Kvalitně strávený volný čas tedy podporuje mnohostranný rozvoj osobnosti jedince, pozitivně ovlivňuje jeho sociální vztahy a interakci a tím obohacuje i celou společnost. Získané návyky na plnohodnotné trávení volného času jsou také velmi důležité ve fázi životního cyklu rodiny nazvané vylétávání z hnízda. Jedná se o období, kdy manželé zůstávají v domácnosti sami po odchodu svých dětí (mnohdy se pro ně také pojí s přípravami na odchod do důchodu, tedy mezi ekonomicky neaktivní obyvatelstvo). V této fázi si mohou připadat osamělí, zbyteční a nevědí co se sebou. V případě, že si v dětství či mládí osvojili nějaké zájmy, je pro ně toto období většinou mnohem snazší (mnozí z nich si jej pak dokonce radostně užívají, dělají to, na co měli dříve málo času) Klasifikace způsobu trávení volného času Aktivity, které člověk vykonává ve svém volném čase můžeme klasifikovat mnoha způsoby a to podle různých aspektů. Obecně je můžeme rozdělit na činnosti aktivní a pasivní. Z hlediska optimálního využití volného času je důležité, aby aktivní jednání převažovalo nad tím pasivním (především u dětí a mladistvích je aktivní odpočinek základním prvkem zdravého životního stylu a tedy i prevence sociálně patologických jevů). Kraus a Poláčková (2001) například dělí volnočasové aktivity na tvůrčí, kulturní, sportovní (tyto považují za pozitivní činnosti) a konzumní (ty označují jako negativní způsob trávení volného času). Zajímavé klasifikace nabízí též Sak (2000). Volnočasové aktivity rozlišuje dle jejich zaměření na kulturně orientované (například návštěva divadel a koncertů, četba knih či výtvarná činnost), sportovně zaměřené (aktivní a pasivní sport, domácí práce, počítačové hry), extrovertní (návštěva kaváren a restaurací, schůzky s partnerem, diskotéky), manuální (chov zvířat, kutilství) a introvertněkonzumní (poslech hudby, nudění se, sledování televize). Jiným typem je dělení 15

16 dle frekvence aktivit v závislosti na věku. Uvádí, že existují aktivity s věkem rostoucí (četba novin a časopisů, poslech rozhlasu, ruční práce), aktivity s věkem klesající (výtvarné aktivity, turistika, chov zvířat, hry, studium), aktivity a věkem rostoucí do určitého věku a pak klesající (návštěva kin, schůzky s partnerem, poslech hudby, diskotéky, nicnedělání) a aktivity s věkem klesající do určitého věku a pak rostoucí (četba knih, domácí práce) Rodina, společnost a volný čas Aspektů, které ovlivňují naši hodnotovou orientaci a následně i potřeby a zájmy, je mnoho. Vnějším projevem pak je chování, ze kterého lze hierarchii hodnot předpokládat. Naše zájmy, a tedy i způsob trávení volného času, jsou silně determinovány společností a rodinou, v níž vyrůstáme. V současné době, kterou označujeme jako postmoderní, je konzum jedním z faktorů, jež působí na myšlení lidí velice silně. Žijeme ve spotřební společnosti, pro niž je typický neustálý kolotoč peněz a sílící tlak reklamy, která stále rafinovaněji působí na podprahové vnímání jedince a nutí jej potřebovat další produkt. Dospělí se pak snaží zabezpečit rodinu, ale vysoko nad rámec jejích reálných potřeb. Pak nastává situace, že rodiče na své děti nemají čas, protože jej tráví jen v práci. Dítě tedy nemá přehled o možnostech způsobu trávení volného času (protože doma žádný model trávení volného času nemá a ani jej nikdo nezasvětí, jakými činnostmi tuto dobu může vyplnit) a tak se nudí, volno zabíjí pasivními činnostmi, případně se příliš upne na vrstevnickou skupinu a pak je zde velké riziko patologického jednání. Pyramida lidských potřeb A. Maslowa již pomalu ztrácí svůj tvar a stává se pro většinu lidí pouze obdélníkem, v touze po naplňování materiálních potřeb. Rodiče svým dětem pak nabízí to nejlepší a sice hmotné zabezpečení, jež děti po čase přijímají jako samozřejmé a normální. A poté tráví svůj volný čas obklopeni světem počítačových her, drahé elektroniky a jiných technických vymožeností, ne s však rodinou. Chybí jim láska, pocit bezpečí, vzájemná rodinná komunikace a porozumění, jež každý z nás (obzvlášť děti) tolik potřebuje. Je velmi pravděpodobné, že si tento model převezmou i pro své vlastní děti. 16

17 Také ministerstvo školství a tělovýchovy (2002) zdůrazňuje, že vůbec není podmínkou do volnočasových aktivit dětí investovat maximum finančních prostředků. Nejdůležitější je pomocí společně stráveného času posílit rodinné vztahy a naplňovat citové potřeby dětí. Rodinné prostředí dítě pouze neobklopuje, ale také se do něj velmi promítá a ovlivňuje jej. Je zřejmé, že způsob využívání volného času u dětí je ovlivněn sociálním prostředím. Zvlášť silný je vliv rodiny (Pávková et. al., 1999, s. 17). Dodává, že děti napodobují své rodiče, přebírají tak jejich životní styl a tedy i způsob trávení volného času. Hofbauer (2004) shodně uvádí, že rodina je pro většinu dětí a mladých lidí prvotním prostředím volnočasového života a je pro ně tedy rozhodující. Popisuje tři způsoby, jakými se vliv rodiny na způsob trávení volného času uskutečňuje: nápodobou a reprodukcí Dítě by od rodičů mělo přijímat vzorce pozitivního volnočasového chování. Negativním příkladem pro dítě je pak například konzumní způsob života spojen s nudou, či protispolečenské aktivity jeho rodičů. Rodič, který se chová delikventně, nadměrně pije, bere drogy, je často nezaměstnaný nebo má jiné projevy sociální nepřizpůsobivosti, také zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude během dospívání přestupovat meze zákona. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 45) realizací individuálních i společných pravidelných zájmových činností dětí v rodině Matějček (1992) uvádí, že pro rozvoj dítěte je nezbytné, aby rodič neodděloval svůj osobní čas od času dítěte. Zároveň však upozorňuje, že vzájemné společné sdílení času musí být v jisté rovnováze z výchovného hlediska není dobré, když se rodiče dítěti vtírají, vnucují a neuznávají jeho právo na soukromí, avšak platí to i obráceně pokud rodiče dítěti nechávají absolutní volnost a nejeví o společně trávený čas zájem, vede to také k výchovným obtížím. Je tedy důležité, aby jak rodiče, tak i jejich děti trávili čas společně, ale měli také vyhrazen čas a prostor každý sám pro sebe. sledováním a reagováním na potřeby, zájmy a nadání dětí Rodina by měla dítěti napomáhat při hledání jeho životních cest. Vstřícné rodinné prostředí v rozvoji volného času svých dětí tedy hraje a má hrát 17

18 významnou úlohu. Rozvíjí individuální předpoklady dětí a podporuje jejich kontakty s dalšími prostředími, bere v úvahu jejich volnočasové potřeby i zájmy a otevírá se pozitivním vnějším podnětům. Životní styl rodiny jako přirozený stimulátor a regulátor umožňuje tyto vlivy třídit, pozitivní využívat a nežádoucí eliminovat (Hofbauer, 2004, s.64) Sak a Saková (2004) dodávají, že výrazným zdrojem pozitivních i negativních vlivů na volný čas dětí v rodině jsou objektivní podmínky života a výchovy dětí v rodině, tedy její velikost a úplnost Specifika trávení volného času dětí a mládeže Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže je to, že z výchovných důvodů je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování (Pávková et. al., 1999, s. 15). Volný čas totiž může být pro tuto skupinu jak rizikem, tak i příležitostí. Hofbauer (2004) uvádí, že způsob trávení volného času se na mladém člověku může projevit jak pozitivně, tak negativně. Proto je důležité, aby se mladí lidé učili svůj volný čas využívat plnohodnotně a přenášeli si jej do svého budoucího života a na své potomky. Musíme si uvědomit, že právě prostřednictvím mládeže se naše společnost neustále vyvíjí a přetváří se její hodnotová orientace. Je tedy potřeba dětem a mladým lidem vytvářet dostatek přitažlivých nabídek a učit je tyto možnosti využívat. Klíčová je především podpora ze strany dospělých, kteří by své děti měli nenásilně povzbuzovat ke kvalitním zájmům a zálibám, ale neklást na ně příliš vysoké nároky. Přiměřený dohled na způsob využívání volného času dětí ze strany rodičů je zajisté také na místě. Matoušek a Kroftová (1998) poukazují na výzkumy, které dokazují, že čím více jsou rodiče informováni o trávení volného času dítěte, tím menší je pravděpodobnost delikventního jednání jejich dětí. Je zřejmé, že výběr aktivit, kterým se dítě věnuje ve svém volném čase, úzce souvisí se vzory chování, které na jedince během výchovy působí, ale 18

19 na druhou stranu z charakteristik dospívajícího jedince vyplývá, že právě v tomto období jsou pro něj důležití hlavně vrstevníci a k rodičům se většinou (alespoň navenek) staví velmi kriticky až vzdorovitě. Je tedy vhodné, aby rodiče (opět nenásilnou formou) zajistili dítěti i vhodnou společnost vrstevníků. V důsledku obecných změn v životním stylu děti a mladistvé dnes ohrožuje celá řada zdravotních rizik typických pro toto životní období, např. drogy, tabák, alkohol, touha po sexuálních zkušenostech narůstá tzv. syndrom rizikového chování v dospívání. Způsobilost ke zdravému životu silně narušuje v ČR ovlivňování dětí a mládeže nevhodnou reklamou (Národní zpráva o rodině, 2004, s. 165). Období dospívání je také typické tím, že jedinci touží po nějakém dobrodružství a adrenalinu. Jedním z rizikových faktorů sociálně patologických jevů je právě tato touha po nebezpečí spojená s nudou. Ministerstvo školství a tělovýchovy doporučuje, aby se zmíněná rizika neutralizovala pomocí zapojení dospívajících do sportovních aktivit, které budou individuálně přizpůsobeny potřebám každého z nich (MŠMT, 2004). Co se týče množství volného času dětí dospívajících, mohou nastat dva extrémy buď jej mají příliš málo a nebo naopak příliš mnoho. Myslím si, že obě tyto situace jsou pro mladého člověka rizikové. Když má volného času přebytek, často jej tráví tím nejdostupnějším a nejjednodušším způsobem a sice pasivně u televize, počítače, nicneděláním V případě nedostatku volného času je pak jedinec často pod tlakem, může být unavený a nekoncentrovaný Dosavadní zjištění z výzkumů o trávení volného času dětí a mládeže Macek (2003) uvádí, že se dá výzkumně doložit, že u mladých lidí vzrostla důležitost zábavy a relaxace. Tento fakt můžeme jistě obecně považovat za příznivý, důležité však je, jakou formu zábavy a relaxace si dospívající zvolí. Ministerstvo školství a tělovýchovy uvádí, že současný vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže není příliš pozitivní. Prohlubuje se spíše pasivita, konzumnost a nenáročnost aktivit. Dalším zjištěným negativním jevem 19

20 je, že frekvence aktivit se snižuje. Jedinou činností, kterou dospívající provozují denně je sledování televize (MŠMT, 2002). Média obecně mají jistě důležitou roli v životě téměř každého dítěte, většina z nich jim věnuje velkou část ze svého volného času, ale je jisté, že nemohou kvalitně nahradit přímý kontakt s lidmi. Pomocí médií je vytěsňováno přirozené prostředí na úkor prostředí mediálního. Reálné vztahy a události nahrazuje televizní a virtuální realita. Primárním prostředím, v němž se dítě s médii setkává, je téměř vždy rodina. Mnoho autorů souhlasí s tím, že rodiče mohou hrát důležitou roli v tom, jak sledování mediálních produktů ovlivní jejich děti. Kromě toho, že jim předávají návyky spojené se sledováním televize, vztahem k četbě případně k počítači, mohou s nimi o jednotlivých mediálních produktech mluvit a diskutovat o postojích, které jejich děti na podkladě mediálních produktů zaujímají (Smékal, 2004, s. 196) Televize Ven s kamarády Kazety, CD Příroda Sport Čtení knih Návštěvy kina Domácí zvíře Videohry Hry a práce na PC Divadla, koncerty, výstavy Návštěvy kostela, modlitebny Tanec, zpěv ve sboru Návštěvy sportovních událostí Hrana hudební nástroj Graf 1 Oblíbenost činností ve volném čase u dětí Zdroj: ČECH, T. Volný čas a způsob jeho trávení školáky v Brně. [online] chlapci celkem % dívky celkem % celkem celkem % Uvedený Graf 1 z výzkumu Čecha o trávení volného času školáků v Brně nám potvrzuje fakt, že sledování televize je u dětí nejoblíbenější činností. Následuje pobyt venku s kamarády a poslech hudby. 20

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová

Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová Petra Vítková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá volným časem a způsoby

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková Současná rodina a výchova dětí předškolního věku Zita Sojková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na současnou rodinu a výchovu dětí předškolního věku. V teoretické části vysvětluje

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MILADA KADALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky PREVENCE SOCIÁLNĚ

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Studijní opora Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Obsah 1 Sociální pedagogika jako vědní obor... 3 1.1 Vymezení

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavla Šimlová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (11-1) Vedoucí

Více