ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část"

Transkript

1 ÚVOD Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem rodinného prostředí na trávení volného času dětí. Právě v době, kdy děti nejsou vázány žádnými povinnostmi, se často setkáváme s jejich rizikovým chováním. Inspirací pro výběr zvoleného tématu mi byly přednášky a semináře v průběhu studia, ale především zprávy v médiích a informace v odborných periodicích o stavu naší společnosti v souvislosti s negativními jevy v chování dětí a mládeže. Dokládají, že věková hranice dětí a mládeže porušujících zákon má výrazně klesající tendence. Upozorňují na neustále se snižující vliv rodiny v souvislosti se změnou společnosti, spojené s nedostatkem času rodičů, který věnují svým dětem. Naznačují, že se rozpadá klasické pojetí rodiny, která již často neplní své funkce. Obecně se také stále více setkáváme s rasismem, xenofobií, hostilitou a dalšími sociopatologickými jevy. Přímou motivací pro konkrétní projekt pro mě byla praxe absolvovaná na ZŠ Krásného v Brně. Předávané informace o trávení volného času od pedagogů, pozorování dětí, ale především rozhovory s nimi, které byly spontánní a otevřené. Cílem práce bylo poskytnout přehled o způsobu trávení volného času dětí ve věku let, včetně jejich nejbližších členů rodiny. Metodou dotazníkového šetření získat informace, ze kterých by bylo možno vyvodit vztahy mezi subjektivními faktory rodinného prostředí a trávením volného času dětí. Ověřit význam vlivu rodiny v této oblasti na jedince v období dospívání. Základní formální uspořádání práce je provedeno rozdělením na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se věnuje charakteristice současné rodiny a zdůrazňuje význam volného času, na který je v bakalářské práci pohlíženo převážně z pedagogického a sociálního hlediska. Prostor je zde věnován vymezení pojmu rodiny, jejímu významu a funkcím. Pro základní orientaci v situaci současných rodin jsou zde popsány typy rodinného soužití. Vzhledem k tématu práce je samostatná kapitola věnována rodině s dospívajícím členem. Následuje problematika volného času, jeho funkcí, klasifikace, 1

2 charakteristika trávení volného času dospívajících, jeho specifik a také informace o některých prováděných výzkumech v této oblasti. Empirická část obsahuje menší výzkumné šetření provedené mezi žáky 8. ročníku ZŠ Krásného v Brně. Výzkum probíhal formou nestandardizovaného dotazníku. Mezi zkoumanými faktory bylo především subjektivní hodnocení kvality rodinného prostředí dítětem, typ rodinného soužití a způsob trávení volného času respondenta a jeho rodiny. Z uvedených zkoumaných položek vyplývá zaměření na neuvědomělé působení rodiny na dítě (nikoliv záměrné tedy výchovu v pravém slova smyslu) a to pouze se subjektivního pohledu dítěte. Získané výsledky jsou podrobeny analýze tak, aby bylo možno vyvodit závěry, které povedou k možnosti aplikace v praxi a to eliminací nebo posílením jednotlivých působících složek rodinného prostředí, případně zajistit, aby funkce, které neplní rodina, převzaly jiné instituce včasnou intervencí. Již analýza zjištěných skutečností může být v praxi velkým přínosem pro stanovení dalšího postupu a návrhům dalšího řešení. Práce tedy nepředkládá přímo návrhy řešení, ale mohla by k nim, alespoň malou měrou, přispět. 2

3 I. TEORETICKÁ ČÁST Následující text se zabývá dvěma klíčovými oblastmi: rodinou a volným časem. Na charakteristiku rodiny je nahlíženo z různých úhlů pohledu. Rodina je definována s ohledem na její různé aspekty i funkce. Pro orientaci v současných podobách rodin je provedena klasifikace typů rodinného soužití. Vzhledem k cíli práce je samostatná kapitola věnována rodině s dospívajícím členem. Druhým základním tématem teoretické části je volný čas. Ten může být vymezen různými způsoby, a proto práce předkládá různé definice, aby byla zachována objektivita a zdůrazněna šíře tématu. Je zde uveden výčet funkcí volného času a možné podoby jeho klasifikace. Samostatnou kapitolu tvoří trávení volného času v rodině, jež je zasazena do kontextu celé společnosti. Poslední dvě kapitoly se věnují specifikům trávení volného času dospívajících a informacemi získanými z dosavadních výzkumů o trávení volného času dětí a mládeže. Hlavním cílem teoretické části práce je pomocí poznatků z odborné literatury charakterizovat fenomén volného času, pojmy související s výchovou ve volném čase a zvolenou problematiku představit v širších souvislostech. Informace jsou čerpány pouze z evropských informačních zdrojů, především jsou vztahovány k situaci přímo v České republice. 3

4 1. RODINA Instituce rodiny je pro dítě primárním prostředím socializace a výrazně jedince determinuje po celý jeho život. Právě pro její nezastupitelný význam věnuji charakteristice rodiny první kapitolu. Pojem rodina nelze definovat či charakterizovat jednoznačně. Rodinou se zabývá mnoho oborů (například sociologie, psychologie, pedagogika, demografie, právo, ekonomie a jiné), přičemž každý z nich užívá jiné terminologie, soustředí se na odlišné znaky a vznikají tedy i různé definice rodiny. Vzhledem k charakteru práce byl zvolen především psychologický a pedagogický přístup k problematice. Je nutno upozornit na skutečnost, že i v rámci užšího vymezení dle vědeckých disciplin se definice různí i podle směru smýšlení autora či jeho zaměření na konkrétní oblast rodinného soužití. Psychologický slovník charakterizuje rodinu jako společenskou skupinu spojenou manželstvím nebo pokrevními vztahy a odpovědností a vzájemnou pomocí (Hartl, Hartlová, 2000, s. 512). S touto charakteristikou lze zajisté souhlasit, ale domnívám se, že se vztahuje spíše k případu funkční rodiny. Nelze tvrdit, že když se v rodině nevyskytuje odpovědnost a vzájemná pomoc, tak to již není rodina. To bychom pak pravděpodobně hovořili o rodině nefunkční. Z výše uvedeného důvodu považuji pro tuto práci za vhodnější formulaci podle Pedagogického slovníku, který uvádí, že rodina je nejstarší společenskou institucí, která vytváří emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu (Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Můžeme zajisté také souhlasit s tvrzením, že rodina představuje skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí (Giddens, 1999, s. 156). Pro potřeby vymezení rodiny v této práci byla zvolena následující definice: rodina je instituce spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, která svým vlivem jedince od prvopočátku formuje ve všech úrovních jeho života a je zodpovědná za jeho výchovu (přičemž formování jedince zde může znamenat jak pozitivní, tak i negativní vlivy). 4

5 Je také potřeba zdůraznit, že na rodinu je nahlíženo jako na systém, tedy že není tvořena pouze součtem jednotlivých jejích členů, ale pro její plné pochopení je důležité zaměřit se také na vzájemné vztahy mezi nimi a jejich dynamiku (Matějček, 1992). Interakce mezi členy rodiny je nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje psychologické well-being v rodině. Právě každodenní opakující se interakční vzorce utvářejí celkovou, jedinečnou atmosféru rodiny (Sobotková,2001, s. 44). Každodenní dění v rodině je tedy jistým ustáleným systémem interakcí, který je pro každou rodinu jedinečný a také se tedy díky němu vyvíjejí zcela jedinečné osobnosti každého z nás. Helus (2007, s. 15) doslova uvádí, že dítě je výrazným produktem rodiny. V textu jsem se již částečně z obecného pohledu dotkla i problematiky funkcí rodiny (rodina je převážně charakterizována jejími funkcemi), jimiž se podrobněji věnuje následující kapitola Funkce rodiny Funkce rodiny se v průběhu naší historie poměrně výrazně modifikovaly. V současné době rodina již ve velmi málo případech plní funkci výrobní a významně se též proměnila její hospodářská funkce, rodina již není prostorem pro výrobu, ale spíše pro spotřebu (Bakalář, 1978). Většina autorů se nyní shoduje na čtyřech základních funkcích, které by současná rodina měla plnit a které ji činí nepostradatelnou institucí pro naši společnost: Biologicko-reprodukční Důležitá především pro společnost jako celek a to vzhledem k nutnosti zajištění rodu a jeho vlastní budoucí existence. Ekonomicko-zabezpečovací Spočívá v zařazení rodiny do ekonomického systému společnosti. Rodina se stává spotřebitelem, na němž je závislý současný trh a její povinností je po materiální stránce zabezpečit všechny své členy. Emocionální (též sociálně-psychologická) Rodina by měla dítěti umožnit vyrůstat ve vřelém prostředí, kde bude plně akceptováno a bude jej považovat za jisté a bezpečné místo, do něhož bezvýhradně patří. 5

6 Socializačně-výchovná Úkolem rodiny je připravit dítě na život a to prostřednictvím jeho plné socializace, která probíhá především pomocí rodinné výchovy, ale také velmi těsně souvisí s emočním klimatem dané rodiny. S přihlédnutím k charakteru práce jsou důležité především poslední dvě jmenované funkce, tedy socializačně-výchovná a emocionální, které spolu velmi těsně souvisí. Pedagogy rodinné prostředí zajímá především z hlediska podmínek vytvářených pro výchovu dětí i dalších členů rodiny (Knotová, 2002, s. 10) Mnoho autorů (například Pávková, 1999 a Knotová, 2002) se shoduje na tom, že rodinné prostředí je nejvýznamnějším zdrojem vlivů formujících jedince, pomáhá uspokojovat potřeby všech svých členů a v neposlední řadě vytváří předpoklady pro vstup jedince do společnosti. Rodinné prostředí určuje, jaké schopnosti a dovednosti jsou ceněny a naopak, co je považováno za zbytečné (Vágnerová, 2005, s. 18). Bakalář (1978) i Matoušek s Kroftovou (1998) shodně uvádějí, že pokud je v rodině nepříznivé prostředí s množstvím otevřených konfliktů a neporozumění, mají mladí lidé velmi silné tendence uchýlit se k společensky nežádoucím činnostem. Podle nich byla tato informace ověřena četnými výzkumy mládeže. Rodina je tradičně považována za hlavního činitele, jenž svým selháváním dětem umožňuje kriminální chování (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 37). Statistiky Ministerstva vnitra zase uvádějí, že značný podíl na celkově páchané trestné činnosti dětí mají již řadu let děti umístěné v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (MVČR, 2004), z čehož můžeme usuzovat, že rodina má v prevenci delikventního jednání nezastupitelnou roli. Rodina má tedy velmi výrazný vliv na jedince působí na něj záměrně (výchovou), ale také nezáměrně, neuvědoměle, pouze charakterem každodenního vzájemného soužití a při řešení rodinných problémů. Zmíněný druhý typ působení rodiny na dítě považuji za velmi důležitý, protože ze zkušeností vím, že rodiče mohou dítě vychovávat velmi dobře, ale pokud jim svým vlastním chováním hodnoty, které dětem vštěpují, zároveň popírají, nemá tato výchova žádný účinek, případně je negativní. Děti pak mohou ztratit důvěru jak k rodičům, tak 6

7 i k okolnímu světu. Proto je důležité, aby si rodiče uvědomovali, že osobnost svých dětí je výrazně ovlivněna a formována jejich vlastním chováním. Zmíněnou zkušenost potvrzuje i Sak (2000), který uvádí, že nezáměrné působení má často silnější vliv než výchovné působení záměrné. Tuto informaci pak zdůvodňuje tím, že mladý člověk nechce být vychováván a mentorován. Potřebuje mít pocit svobodné volby a být aktivní. K tématu výchovy a formování dětské osobnosti je samozřejmě nutné uvést, že rodina jistě není jediným činitelem těchto procesů. Svůj podíl má i škola, vrstevníci a jiné instituce či osoby dítěti blízké. Matoušek (1994) však uvádí, že rodina má mezi všemi ostatními faktory působícími na vývoj dítěte jedinečné postavení, protože je primárním a nejpřirozenějším prostředím, které může saturovat psychické potřeby dítěte a zároveň je modelem mezilidských vztahů, který si dítě odnese do budoucího života. Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že mladý člověk je absolutně determinován sociálním prostředím a nemá možnost svůj vývoj žádným způsobem sám ovlivnit. Nad touto situací se zamýšlí i Giddens: Kulturní prostředí, do něhož se rodíme a v němž vyrůstáme, má tak velký vliv na naše chování, že bychom si mohli připadat zbaveni jakékoli individuality nebo svobodné volby. Mohlo by se zdát, že se pouze vléváme do předem stanovených forem, které pro nás společnost připravila (1999, s. 60). Autor však poté sám uvádí, že s tímto tvrzením nesouhlasí, protože přesto, že interakce se sociálním prostředím má na naši osobnost prokazatelně výrazný vliv, tak člověk vždy dospěje k procesu sebeuvědomění, tedy i schopnosti samostatně myslet a jednat a stává se tak individualitou. Mladý člověk si tedy neosvojuje hodnotový systém pouze pasivně od okolí, ale také svou vlastní aktivitou Typy rodinných soužití Aby bylo možné problematiku rodiny začlenit do kontextu současné společnosti, považuji za nezbytné uvést formy soužití, jaké se v dnešních rodinách objevují, spolu s tendencemi, které jsou pro současný vývoj rodin charakteristické. Vzhledem k tomu, že se naše společnost v posledních desetiletích velmi výrazně měnila, měly tyto změny samozřejmě vliv i na základní 7

8 společenskou jednotku - rodinu. Následující kapitola je věnována především společenským vývojovým modifikacím ze sociodemografického hlediska. Domnívám se, že výrazným faktorem, jež ovlivňuje současné formy rodinného soužití jsou rozvinuté antikoncepční metody a tedy i možná vysoká kontrola porodnosti. Dalším typickým jevem pro naši společnost je to, že je kladen vysoký důraz na vzdělání. Nastává tedy situace, že ženy odkládají mateřství do pozdějšího věku (nejdříve se vzdělávají a budují svou profesní kariéru) a také mají méně dětí než v minulosti, aby byly schopné spojit roli matky se svou profesí. Naše společnost je také charakteristická vysokým počtem rozvodů, jejichž důsledkem je velké množství neúplných rodin. Goldenberg (in Sobotková, 2001) uvádí, že z toho je přibližně 90% svobodných matek a 10% otců s dítětem nebo dětmi. Již z výše uvedeného vyplývá, že jsou v naší společnosti velmi časté také rodiny nevlastní. Tato forma soužití vzniká po druhém či dalším sňatku alespoň jednoho z rodičů. Dalším typem rodiny je náhradní, ta se utvoří především osvojením dítěte. Co se týče osamělých matek s dětmi, můžeme dle Sobotkové (2001) uvést tři typy takovéhoto rodinného soužití (podle důvodu jeho vzniku): Matky, jimž zemřel manžel Matky, které mají děti z rozpadlého vztahu (rozvodem či rozchodem) K této situaci uvádí, že jsou zde jistá rizika z hlediska psychického vývoje dítěte. Většina odborníků se však shoduje na tom, že děti se lépe vyvíjejí v neúplné funkční rodině než ve vysoce konfliktním prostředí původní rodiny. Matky, které záměrně chtějí být svobodné a dítě mají s mužem, s nímž nikdy nepočítaly pro trvalý vztah (případně si dítě pořídily pomocí asistované reprodukce). V Národní zprávě o rodině (2004) jsou uvedeny následující charakteristické znaky pro vývoj sňatečnosti v 90. letech: 8

9 snížení intenzity sňatečnosti u svobodných odklad prvního sňatku do vyššího věku snížení opakované sňatečnosti růst počtu svobodných jedinců ve věku mladším 30 let růst počtu nesezdaných soužití Odklad sňatku do vyššího věku spojený často s odkladem rodičovství vytváří prostor pro různé, přechodné či dlouhodobé, strategie rodinného života (Národní zpráva o rodině, 2004, s. 36). Dalším typickým demografickým znakem dnešní doby je neustálé klesání porodnosti. Změny sňatečnosti a porodnosti se promítly i do počtu úplných rodin s dětmi při sčítání obyvatelstva v roce Národní zpráva o rodině (2004) informuje, že ve sčítání lidu provedeném v roce 2001 tvořily úplné rodiny přibližně polovinu všech zúčastněných domácností. Přičemž v úplné rodině žilo 71% obyvatel České republiky (zatímco v roce 1961 to bylo 86%). Dalším zajímavým faktem je, že v jedné domácnosti žije nejčastěji pouze nukleární rodina (nikoliv rozšířená, jak tomu bylo dříve). Posledními typy soužití, se kterými se u nás v poslední době můžeme setkat, je domácnost jednotlivce a rodina homosexuálních partnerů. Pro shrnutí tedy uvádím základní typologii rodinných soužití, se kterými se v dnešní době můžeme setkat: úplná, neúplná, vlastní, nevlastní, nukleární, rozšířená, náhradní, nesezdané soužití a domácnost homosexuálních partnerů Rodina s dospívajícím dítětem Vzhledem k tomu, že v empirické části je provedeno výzkumné šetření dětí ve věku let, zařadila jsem do textu i následující kapitolu, abych charakterizovala tuto věkovou skupinu a také změny, kterými mladí lidé v tomto období prochází. Když budeme znát procesy, jež se v dospívajících odehrávají, můžeme také lépe pochopit jejich prožívání a z toho plynoucí vnější projevy příslušné danému věkovému období. 9

10 V základním, biologickém smyslu lze období dospívání vymezit široce jako životní úsek ohraničený na jedné straně prvními známkami pohlavního zrání (zejména objevením prvních sekundárních pohlavních znaků) a znatelnou akcelerací růstu, na druhé straně dovršením plné pohlavní zralosti (plné reprodukční schopnosti) a dokončením tělesného růstu (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 138). Autoři dále upřesňují, že první fáze dospívání se nazývá pubescence a vymezují ji věkem let, fázi druhou označují jako adolescenci, kterou ohraničují věkem 22 let. (Ve vymezení terminologie jsou autoři nejednotní. Někteří zaměňují termín pubescence či puberta pojmenováním starší školní věk či mladší adolescence 1 ) Na fyzický vývoj a změny s ním spojené navazují také změny v oblasti psychiky. Dospívající se pomocí nich snaží adaptovat na zcela nové podmínky. Nejčastěji uváděné (zde podle Langmeiera, Krejčířové, 1998) jsou emoční labilita (časté změny nálad s různou intenzitou), sklony k negativismu a kriticismu, impulsivita (spojená s nepředvídatelností reakcí) a nejistota (o současném a především budoucím postavení mezi lidmi; v tuto chvíli totiž už nepatří mezi děti, ale ještě není ani dospělý). Výrazné je také zaměření se sama na sebe (introspekce; zkoumání sebe sama, přemýšlení o sobě, hledání vlastní identity) což se v praxi projevuje takzvaným denním sněním. Charakteristický je také objevující se zájem o druhé pohlaví. Pro mladého člověka je také velmi důležitý jejich vzhled. Sebevědomí dopívajících je velmi křehké a ovlivnitelné především hodnocením vrstevníků. Jejich názor je pro dospívajícího velmi důležitý a často kvůli mínění ostatních riskuje i konflikty s rodiči či učiteli. Zvláště tam, kde v rodině chybí solidní citové zázemí, podléhá pubescent vrstevníkům až nebezpečně (Říčan, 2004, s. 184). Dalším rizikem také může být fakt, že často nekriticky přijímají nové vzory. Rychlý rozvoj motorických, percepčních i ostatních schopností vede k novým a hlubším zájmům, které často směřují úmyslně jiným směrem, než je například povinná četba, klasická vážná hudba a podobně. Sak (2000) poukazuje na to, že dospívání je obdobím, v němž je jedinec schopen se zajímat o nejširší spektrum zájmových aktivit za celý svůj život. 1 V práci je použito různé terminologie (dospívající, děti, mládež, pubescenti a podobně), ale vždy je vztažena k dětem ve věku let 10

11 Na průběh zmíněných změn (jejich intenzitu a dobu trvání) mají vliv ekonomické, sociální a kulturní faktory, ale i výchovný postoj rodičů, učitelů a dalších osob, které jsou pro dospívajícího jedince důležité. Co se týká fyzické zdatnosti, dospívající rychle získávají dovednosti vyžadující značnou sílu, hbitost, jemnou pohybovou koordinaci i smysl pro rovnováhu (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 144). Autor také vyzdvihuje význam pohybových aktivit pro mladého člověka pomocí sportovních aktivit si může velmi dobře posílit sebehodnocení, které je v tomto období křehké a oslabené. Domnívám se, že tato charakteristika se může použít pro jakýkoliv zájem dospívajícího. Pokud si dokáže najít takovou zálibu, která jej bude bavit a zároveň v ní bude vynikat, pomůže mu tato skutečnost získat zdravé sebevědomí. Nároky na úspěšné zvládnutí období dospívání jsou velmi vysoké. Kožnar (in Labáth, 2001) charakterizuje několik základních úkolů, kterých by v ideální případě měl mladý člověk na konci tohoto období dosáhnout: Rozvinout citovou, postojovou a hodnotovou nezávislost, emancipovat se od rodiny a vytvořit si nový vztah k autoritám. Rozvíjet nové interpersonální vztahy (především s vrstevníky) a orientovat se v nich. Vyrovnat se se silnou eroticko-sexuální potřebou. Rozvinout své životní cíle a pocit vlastní identity. Připravit se na převzetí plné odpovědnosti za svůj život. Nejdůležitějším úkolem období dospívání je emancipace od rodiny. Čím hlubší, jistější, méně konfliktní jsou vztahy, které dítě k rodičům navázalo, tím snáze probíhá i celý proces emancipace nutný pro osobní zrání (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 149). Autoři také poukazují na to, že většinou pokud dítě vyvolá konflikt mezi rodiči (či jinou, pro něj důležitou osobou), je to pouze proto, že touží vyvolat od svého okolí nějakou odezvu a ujistit se o vlastní hodnotě. Macek (2003) zastává názor, že v počátcích dospívání nejde o úplnou nezávislost na rodičích, ale o jejich zájem, respekt, partnerství a emoční podporu. 11

12 Jsem si vědoma, že za hlavní cíle období pubescence jsou zdůrazňovány emancipace od rodičů a zintenzivnění vztahů s vrstevníky. Přesto jsem se rozhodla věnovat vlivu rodiny na trávení volného času dítěte v pubertě, protože mnoho autorů se shoduje v tom, že pubescence sice znamená další krok k samostatnosti, ale přesto jsou vztahy k rodičům, a to nejen existenční závislost, nýbrž i citové vazby, stále ještě na prvním místě (Říčan, 2004, s. 181). Langmeier s Krejčířovou (1998) k tomuto tématu dodávají, že dospívající si i přes svou touhu po emancipaci stále udržují k rodičům pozitivní vztahy, mění jen vnější způsoby svého chování, ale ponechávají si základní hodnoty a morální postoje převzaté ze své rodiny. Macek (2006) uvádí, že vztahy k rodičům se utvářejí kontinuálně. Pokud byly tedy vzájemné vztahy do období puberty v pořádku, nemusí se nyní žádná výrazná negativní změna vůbec odehrát. Také upozorňuje na to, že právě vazba s rodiči velmi často ovlivňuje podobu vrstevnických vztahů. Řadou studií je také doložen fakt, že se adolescenti svou hodnotovou orientací podobají více vlastním rodičům, než přátelům (Macek, 1999). Osobně se domnívám, že právě to, co si pubescent odnáší z rodiny, tedy hodnoty a postoje, nakonec jeho jednání ovlivňují přece jen nejvyšší měrou, a proto jsem se zaměřila právě na oblast rodinného prostředí. 12

13 2. VOLNÝ ČAS Volný čas je důležitý v životě každého z nás. Domnívám se, že v období dospívání je jeho význam ještě silnější, vzhledem k možnosti prevence patologického jednání a získávání návyků zdravého životního stylu, který nám zůstává po celý život. Způsob trávení volného času má tedy vliv na naši celoživotní orientaci. Na volný čas lze pohlížet z mnoha hledisek (ekonomické, pedagogické, psychologické a jiné) a tomu také odpovídá množství jeho možných definic. Z velkého počtu charakteristik jsem zvolila pouze několik a to tak, aby korespondovaly s obsahem práce. Hofbauer (2004) uvádí, že volný čas je doba, která nám zbývá po splnění pracovních i nepracovních povinností, kdy nejednáme pod tlakem závazků, které vyplývají z našich sociálních rolí a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj rod. Zahrnuje činnosti, které vykonáváme dobrovolně, rádi, přinášejí nám radost a uspokojení (Pávková et. al., 1999, s. 31). Je však potřeba si uvědomit, že určit hranice mezi volným časem a povinnostmi není jednoduché. Každý z nás je individualitou a tedy i činnost, která pro někoho znamená pouhou povinnost či nezbytnou nutnost může být pro druhého aktivitou, kterou považuje za příjemné trávení svého volného času. Dle Bakaláře (1978) je volný čas dobou, kdy je jedinec nejvíce sám sebou, kdy jedná dle vlastní svobodné volby. S tímto tvrzením se však dá polemizovat. Zajisté jsou lidé, kteří náplň svého volného času volí opravdu svobodně, ale domnívám se, že v dnešní době společnost na jedince vytváří mnoho tlaků a proto se velmi často stává, že svůj volný čas trávíme způsobem, který se od nás očekává, který nám přísluší (vzhledem k našemu sociálnímu statusu, prestiži, příslušnosti k určité sociální skupině a podobně). Další překážkou pro možnost svobodně se rozhodnout, jak s volným časem naložíme, může být také ekonomická či zdravotní situace nebo místo bydliště. V případě dětí a mládeže má velký vliv na způsob trávení volného času rodina (a to jak záměrným působením, tak i nezáměrným). 13

14 Volný čas může jedinec trávit buď formou neorganizovanou a nebo organizovaně v rámci nějaké instituce. Mezi specializované instituce pro náplň volného času dětí patří střediska pro volný čas, domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností, školní družiny, kluby a zájmové kroužky v rámci různých výchovných zařízení (Bílá kniha, 2001). Instituce pro trávení volného času můžeme obecně rozdělit na organizace státní (viz výše), neziskové (tedy pod záštitou občanských sdružení či církví) a soukromé (diskotéky, kavárny, fitnesscentra a podobně) Funkce volného času Vzhledem k vývoji naší společnosti je zřejmé, že význam času, u kterého si můžeme svobodně zvolit, jak s ním naložíme, se zvyšuje. Volnočasové aktivity výrazně ovlivňují celoživotní orientaci jedince. Jejich pedagogickým a sociálním aspektem (především u dětí a mladistvých) je možnost prevence patologického jednání. Tato problematika se tedy týká celé společnosti. Sak (2000) uvádí, že aktivity, které vykonáváme ve svém volném čase, jsou jednak výrazem naší osobnosti, ale také tuto osobnost dále formují. Jestliže společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, urychlí tím rozvoj obecných i specifických schopností mladé generace a potlačí rozvoj negativních sociálních rysů" (Sak, Saková, 2004, s. 59). Bohatý a smysluplný volnočasový život mladého člověka spoluvytváří hodnotový systém a zvyšuje kvalitu života nejen jeho samého, ale také celé společnosti. Bakalář (1978) například uvádí, že volnočasové aktivity rozvíjejí a obnovují tělesné a duševní schopnosti, případně i tvůrčí síly člověka. Pávková se při charakteristice funkcí volného času zaměřila spíše na emočně-psychologickou stránku, uvádí, že všechny typy zájmových činností umožňují prožívání kladných citů, odreagování citů negativních i kultivaci citů, poznávání vlastních možností na základě svobodné možnosti volby druhu činnosti, dobrovolnosti i individuálních přání (Pávková et al., 1999, s. 103). 14

15 Dle oficiálních vzdělávacích dokumentů (Bílá kniha, 2002) jsou v naší republice jako základní funkce volného času považovány výchovná, vzdělávací, kulturní, zdravotní (regenerační a relaxační), sociální a preventivní. Kvalitně strávený volný čas tedy podporuje mnohostranný rozvoj osobnosti jedince, pozitivně ovlivňuje jeho sociální vztahy a interakci a tím obohacuje i celou společnost. Získané návyky na plnohodnotné trávení volného času jsou také velmi důležité ve fázi životního cyklu rodiny nazvané vylétávání z hnízda. Jedná se o období, kdy manželé zůstávají v domácnosti sami po odchodu svých dětí (mnohdy se pro ně také pojí s přípravami na odchod do důchodu, tedy mezi ekonomicky neaktivní obyvatelstvo). V této fázi si mohou připadat osamělí, zbyteční a nevědí co se sebou. V případě, že si v dětství či mládí osvojili nějaké zájmy, je pro ně toto období většinou mnohem snazší (mnozí z nich si jej pak dokonce radostně užívají, dělají to, na co měli dříve málo času) Klasifikace způsobu trávení volného času Aktivity, které člověk vykonává ve svém volném čase můžeme klasifikovat mnoha způsoby a to podle různých aspektů. Obecně je můžeme rozdělit na činnosti aktivní a pasivní. Z hlediska optimálního využití volného času je důležité, aby aktivní jednání převažovalo nad tím pasivním (především u dětí a mladistvích je aktivní odpočinek základním prvkem zdravého životního stylu a tedy i prevence sociálně patologických jevů). Kraus a Poláčková (2001) například dělí volnočasové aktivity na tvůrčí, kulturní, sportovní (tyto považují za pozitivní činnosti) a konzumní (ty označují jako negativní způsob trávení volného času). Zajímavé klasifikace nabízí též Sak (2000). Volnočasové aktivity rozlišuje dle jejich zaměření na kulturně orientované (například návštěva divadel a koncertů, četba knih či výtvarná činnost), sportovně zaměřené (aktivní a pasivní sport, domácí práce, počítačové hry), extrovertní (návštěva kaváren a restaurací, schůzky s partnerem, diskotéky), manuální (chov zvířat, kutilství) a introvertněkonzumní (poslech hudby, nudění se, sledování televize). Jiným typem je dělení 15

16 dle frekvence aktivit v závislosti na věku. Uvádí, že existují aktivity s věkem rostoucí (četba novin a časopisů, poslech rozhlasu, ruční práce), aktivity s věkem klesající (výtvarné aktivity, turistika, chov zvířat, hry, studium), aktivity a věkem rostoucí do určitého věku a pak klesající (návštěva kin, schůzky s partnerem, poslech hudby, diskotéky, nicnedělání) a aktivity s věkem klesající do určitého věku a pak rostoucí (četba knih, domácí práce) Rodina, společnost a volný čas Aspektů, které ovlivňují naši hodnotovou orientaci a následně i potřeby a zájmy, je mnoho. Vnějším projevem pak je chování, ze kterého lze hierarchii hodnot předpokládat. Naše zájmy, a tedy i způsob trávení volného času, jsou silně determinovány společností a rodinou, v níž vyrůstáme. V současné době, kterou označujeme jako postmoderní, je konzum jedním z faktorů, jež působí na myšlení lidí velice silně. Žijeme ve spotřební společnosti, pro niž je typický neustálý kolotoč peněz a sílící tlak reklamy, která stále rafinovaněji působí na podprahové vnímání jedince a nutí jej potřebovat další produkt. Dospělí se pak snaží zabezpečit rodinu, ale vysoko nad rámec jejích reálných potřeb. Pak nastává situace, že rodiče na své děti nemají čas, protože jej tráví jen v práci. Dítě tedy nemá přehled o možnostech způsobu trávení volného času (protože doma žádný model trávení volného času nemá a ani jej nikdo nezasvětí, jakými činnostmi tuto dobu může vyplnit) a tak se nudí, volno zabíjí pasivními činnostmi, případně se příliš upne na vrstevnickou skupinu a pak je zde velké riziko patologického jednání. Pyramida lidských potřeb A. Maslowa již pomalu ztrácí svůj tvar a stává se pro většinu lidí pouze obdélníkem, v touze po naplňování materiálních potřeb. Rodiče svým dětem pak nabízí to nejlepší a sice hmotné zabezpečení, jež děti po čase přijímají jako samozřejmé a normální. A poté tráví svůj volný čas obklopeni světem počítačových her, drahé elektroniky a jiných technických vymožeností, ne s však rodinou. Chybí jim láska, pocit bezpečí, vzájemná rodinná komunikace a porozumění, jež každý z nás (obzvlášť děti) tolik potřebuje. Je velmi pravděpodobné, že si tento model převezmou i pro své vlastní děti. 16

17 Také ministerstvo školství a tělovýchovy (2002) zdůrazňuje, že vůbec není podmínkou do volnočasových aktivit dětí investovat maximum finančních prostředků. Nejdůležitější je pomocí společně stráveného času posílit rodinné vztahy a naplňovat citové potřeby dětí. Rodinné prostředí dítě pouze neobklopuje, ale také se do něj velmi promítá a ovlivňuje jej. Je zřejmé, že způsob využívání volného času u dětí je ovlivněn sociálním prostředím. Zvlášť silný je vliv rodiny (Pávková et. al., 1999, s. 17). Dodává, že děti napodobují své rodiče, přebírají tak jejich životní styl a tedy i způsob trávení volného času. Hofbauer (2004) shodně uvádí, že rodina je pro většinu dětí a mladých lidí prvotním prostředím volnočasového života a je pro ně tedy rozhodující. Popisuje tři způsoby, jakými se vliv rodiny na způsob trávení volného času uskutečňuje: nápodobou a reprodukcí Dítě by od rodičů mělo přijímat vzorce pozitivního volnočasového chování. Negativním příkladem pro dítě je pak například konzumní způsob života spojen s nudou, či protispolečenské aktivity jeho rodičů. Rodič, který se chová delikventně, nadměrně pije, bere drogy, je často nezaměstnaný nebo má jiné projevy sociální nepřizpůsobivosti, také zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude během dospívání přestupovat meze zákona. (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 45) realizací individuálních i společných pravidelných zájmových činností dětí v rodině Matějček (1992) uvádí, že pro rozvoj dítěte je nezbytné, aby rodič neodděloval svůj osobní čas od času dítěte. Zároveň však upozorňuje, že vzájemné společné sdílení času musí být v jisté rovnováze z výchovného hlediska není dobré, když se rodiče dítěti vtírají, vnucují a neuznávají jeho právo na soukromí, avšak platí to i obráceně pokud rodiče dítěti nechávají absolutní volnost a nejeví o společně trávený čas zájem, vede to také k výchovným obtížím. Je tedy důležité, aby jak rodiče, tak i jejich děti trávili čas společně, ale měli také vyhrazen čas a prostor každý sám pro sebe. sledováním a reagováním na potřeby, zájmy a nadání dětí Rodina by měla dítěti napomáhat při hledání jeho životních cest. Vstřícné rodinné prostředí v rozvoji volného času svých dětí tedy hraje a má hrát 17

18 významnou úlohu. Rozvíjí individuální předpoklady dětí a podporuje jejich kontakty s dalšími prostředími, bere v úvahu jejich volnočasové potřeby i zájmy a otevírá se pozitivním vnějším podnětům. Životní styl rodiny jako přirozený stimulátor a regulátor umožňuje tyto vlivy třídit, pozitivní využívat a nežádoucí eliminovat (Hofbauer, 2004, s.64) Sak a Saková (2004) dodávají, že výrazným zdrojem pozitivních i negativních vlivů na volný čas dětí v rodině jsou objektivní podmínky života a výchovy dětí v rodině, tedy její velikost a úplnost Specifika trávení volného času dětí a mládeže Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže je to, že z výchovných důvodů je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování (Pávková et. al., 1999, s. 15). Volný čas totiž může být pro tuto skupinu jak rizikem, tak i příležitostí. Hofbauer (2004) uvádí, že způsob trávení volného času se na mladém člověku může projevit jak pozitivně, tak negativně. Proto je důležité, aby se mladí lidé učili svůj volný čas využívat plnohodnotně a přenášeli si jej do svého budoucího života a na své potomky. Musíme si uvědomit, že právě prostřednictvím mládeže se naše společnost neustále vyvíjí a přetváří se její hodnotová orientace. Je tedy potřeba dětem a mladým lidem vytvářet dostatek přitažlivých nabídek a učit je tyto možnosti využívat. Klíčová je především podpora ze strany dospělých, kteří by své děti měli nenásilně povzbuzovat ke kvalitním zájmům a zálibám, ale neklást na ně příliš vysoké nároky. Přiměřený dohled na způsob využívání volného času dětí ze strany rodičů je zajisté také na místě. Matoušek a Kroftová (1998) poukazují na výzkumy, které dokazují, že čím více jsou rodiče informováni o trávení volného času dítěte, tím menší je pravděpodobnost delikventního jednání jejich dětí. Je zřejmé, že výběr aktivit, kterým se dítě věnuje ve svém volném čase, úzce souvisí se vzory chování, které na jedince během výchovy působí, ale 18

19 na druhou stranu z charakteristik dospívajícího jedince vyplývá, že právě v tomto období jsou pro něj důležití hlavně vrstevníci a k rodičům se většinou (alespoň navenek) staví velmi kriticky až vzdorovitě. Je tedy vhodné, aby rodiče (opět nenásilnou formou) zajistili dítěti i vhodnou společnost vrstevníků. V důsledku obecných změn v životním stylu děti a mladistvé dnes ohrožuje celá řada zdravotních rizik typických pro toto životní období, např. drogy, tabák, alkohol, touha po sexuálních zkušenostech narůstá tzv. syndrom rizikového chování v dospívání. Způsobilost ke zdravému životu silně narušuje v ČR ovlivňování dětí a mládeže nevhodnou reklamou (Národní zpráva o rodině, 2004, s. 165). Období dospívání je také typické tím, že jedinci touží po nějakém dobrodružství a adrenalinu. Jedním z rizikových faktorů sociálně patologických jevů je právě tato touha po nebezpečí spojená s nudou. Ministerstvo školství a tělovýchovy doporučuje, aby se zmíněná rizika neutralizovala pomocí zapojení dospívajících do sportovních aktivit, které budou individuálně přizpůsobeny potřebám každého z nich (MŠMT, 2004). Co se týče množství volného času dětí dospívajících, mohou nastat dva extrémy buď jej mají příliš málo a nebo naopak příliš mnoho. Myslím si, že obě tyto situace jsou pro mladého člověka rizikové. Když má volného času přebytek, často jej tráví tím nejdostupnějším a nejjednodušším způsobem a sice pasivně u televize, počítače, nicneděláním V případě nedostatku volného času je pak jedinec často pod tlakem, může být unavený a nekoncentrovaný Dosavadní zjištění z výzkumů o trávení volného času dětí a mládeže Macek (2003) uvádí, že se dá výzkumně doložit, že u mladých lidí vzrostla důležitost zábavy a relaxace. Tento fakt můžeme jistě obecně považovat za příznivý, důležité však je, jakou formu zábavy a relaxace si dospívající zvolí. Ministerstvo školství a tělovýchovy uvádí, že současný vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže není příliš pozitivní. Prohlubuje se spíše pasivita, konzumnost a nenáročnost aktivit. Dalším zjištěným negativním jevem 19

20 je, že frekvence aktivit se snižuje. Jedinou činností, kterou dospívající provozují denně je sledování televize (MŠMT, 2002). Média obecně mají jistě důležitou roli v životě téměř každého dítěte, většina z nich jim věnuje velkou část ze svého volného času, ale je jisté, že nemohou kvalitně nahradit přímý kontakt s lidmi. Pomocí médií je vytěsňováno přirozené prostředí na úkor prostředí mediálního. Reálné vztahy a události nahrazuje televizní a virtuální realita. Primárním prostředím, v němž se dítě s médii setkává, je téměř vždy rodina. Mnoho autorů souhlasí s tím, že rodiče mohou hrát důležitou roli v tom, jak sledování mediálních produktů ovlivní jejich děti. Kromě toho, že jim předávají návyky spojené se sledováním televize, vztahem k četbě případně k počítači, mohou s nimi o jednotlivých mediálních produktech mluvit a diskutovat o postojích, které jejich děti na podkladě mediálních produktů zaujímají (Smékal, 2004, s. 196) Televize Ven s kamarády Kazety, CD Příroda Sport Čtení knih Návštěvy kina Domácí zvíře Videohry Hry a práce na PC Divadla, koncerty, výstavy Návštěvy kostela, modlitebny Tanec, zpěv ve sboru Návštěvy sportovních událostí Hrana hudební nástroj Graf 1 Oblíbenost činností ve volném čase u dětí Zdroj: ČECH, T. Volný čas a způsob jeho trávení školáky v Brně. [online] chlapci celkem % dívky celkem % celkem celkem % Uvedený Graf 1 z výzkumu Čecha o trávení volného času školáků v Brně nám potvrzuje fakt, že sledování televize je u dětí nejoblíbenější činností. Následuje pobyt venku s kamarády a poslech hudby. 20

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Vliv reklamy na životní styldětí

Vliv reklamy na životní styldětí Vliv reklamy na životní styldětí Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 18. 06. 2013 Mgr. František Kotrba, doc. MUDr. Kvetoslava

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Klima třídy a primární prevence

Klima třídy a primární prevence Klima třídy a primární prevence Diagnostika klimatu třídy dotazníkem B3 II. Krajská konference K primární prevenci sociálně patologických jevů Mgr. Bohumila Jurčíková SOŠ Uherský Brod Termíny prostředí

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR část: Mapování proinkluzivního klimatu v ZŠ Lupáčova, Praha Výňatek ze zprávy Předmětem spolupráce ZŠ Lupáčova, Praha se společností SOCIOKLIMA, s.r.o. je mapování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více