SEMINÁRNÍ PRÁCE Analýza kvantitativních dat II. Děti a závislost četby na jejich prospěchu. Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁRNÍ PRÁCE Analýza kvantitativních dat II. Děti a závislost četby na jejich prospěchu. Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr"

Transkript

1 SEMINÁRNÍ PRÁCE Analýza kvantitativních dat II. Děti a závislost četby na jejich prospěchu Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr ANONYMIZOVÁNO FHS HISO 2.ročník

2 Obsah 1. Úvod do problematiky, hypotézy, cíle Téma výzkumu, předmět výzkumu Popis metody, strategie analýzy Transformace dat Výsledky práce, interpretace Rodiče a jejich názor na volnost dětí v jejich volném čase Závislosti vzdělanosti rodičů na prospěchu dětí ve škole Závislost prospěchu dětí na intenzitě četby Závěr Příloha syntax a tabulky

3 1. Úvod do problematiky, hypotézy, cíle Školní věk dítěte je nejdůležitějším obdobím, ve kterém se dětský duch i tělo formují. Práce navazuje na výzkum Rodiče a děti, který byl zaměřen na volný čas, kroužky, učení a prospěch. Nyní se bude zkoumat, jak vidí rodiče volný čas svých dětí, zda přisuzují důležitost tomu, aby si volný čas organizovali sami, zda vyšší vzdělání rodičů ovlivňuje prospěch dětí. Důležitost je nutno přiřknout i faktu, že vzdělanější rodiče bychom mohli najít v městech s větším počtem obyvatel, který nabízí více vzdělávacích institucí a také více prostoru pro zájmové kroužky pro děti a další místa pro rozvíjení dětského intelektu a dovedností. Jak již předešlý výzkum ukazoval, je třeba zohlednit fakt, že volný čas by neměl být rodiči brán jako ten, ve kterém si dítě může dělat, co chce, nýbrž naopak je potřeba dítě nějakým způsobem koordinovat. Je v jejich zájmu děti směřovat k jejich oblíbeným činnostem a rozvíjet v nich nové zkušenosti, nové podněty, nechat je v kolektivu, kde se pak sami hledají. Dítě potřebuje získat sebevědomí, vlastní hodnoty a postoje. Celý vývoj dítěte s pozitivním přístupem k trávení času pak zlepšuje zdravý životní styl. Přesto ale bude zájem směřován k hypotéze, že vzdělanější rodiče budou své děti více směřovat k četbě, která je dobrá především pro fantazii a trénovaní mozku a další. Předpokládanými hypotézami jsou následující: Vzdělanější rodiče dávají svým dětem menší volnost, tudíž je směřují k více kroužkům.jednou z nejdůležitějších činností pro dítě je četba. Čím vzdělanější jsou rodiče, tím více je dítě vedeno k četbě. 2. Téma výzkumu, předmět výzkumu Výzkum se celkově snaží zachytit fenomén volného času, při čemž ho zařazuje do širších souvislostí. Informace jsou vztahovány k české společnosti. Výzkum probíhal na celém území České Republiky, ve všech regionech. 1 Podmínkou bylo, aby v rodině, která se rozebírá v dotazníku, bylo alespoň jedno dítě ve věku od 6 do 15let. Část, kde se rozebírá dítě blíže je pak vztahována j nejstaršími dítěti, které nedovršilo ale 16let. Projekt byl realizován Sociologickým ústavem AV ČR. v.v.i. a vznikal za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky. Předmětem výzkum je profil respondenta, jeho nejstaršího potomka do 16ti let. Důležitými faktory jsou návyky dětí na jejich volný čas, bydliště zkoumané rodiny a úloha rodiče v ovlivňování jejich volného času. Výzkum měl za cíl upozornit na problematiku 1 Západ 33% ( Liberecký kraj, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský), Střed 34% ( Středočeský, Hlavní město Praha, Královehradecký, Pardubický, Vysočina), Východ 33% (severomoravský kraj, Olomoucký, Zlínksý, Jihomoravský kraj). 3 Komentář [JS1]: Tady je nejdůležitější říci, že výzkum není reprezentativní za celou populaci rodičů dětí na ZŠ ale víceméně jen za rodiny vysokoškolsky vzdělaných a rodiny s nízkým stupněm vzdělání(max. vyučení) rodičů. Jde tedy o samotný design volbu populace vlastně jde o strata. A to byste měla mít na paměti i při analýze. Jinak dále je důležité že s jednalo o kvótní výběr (nikoliv náhodny). Komentář [JS2]: to je důležité, kdo byl řešitel a kdo to tedy celé vymyslel a realizoval výzkum to nebyla FHS ale SOÚ (jinak samotná data sbírala společnost Synovate, ale to už není tak důležité).

4 vývoje dítěte a snažil se upozornit na někdy nedostatečný prostor pro volný čas a především na způsob jeho trávení. 3. Popis metody, strategie analýzy Tento kvantitativní výzkum probíhal dvěma způsoby: pomocí online dotazníků a pak také díky strukturovaným dotazníkům, které byli respondentům dávány k vyplnění za pomocí jednotlivých tazatelů. Tyto dotazníky byly uzpůsobeny tak, aby tazatelům napovídaly, jak otázky klást, kdy promíchávat jednotlivé možnosti a kdy se v jakých případech neptat. V rámci mého zpracovávání dat jsem použila především informace týkající se vzdělání rodičů, kteří byli tázáni, pak informace o dětech a jejich zájmových kroužcích s přihlédnutím ke vzdělanosti rodičů a k času, jak děti tráví volný čas četbou. Poslední částí, na kterou se budu snažit hledat odpověď je, zda děti s rodičovským vedením k četbě jsou ve škole úspěšnější. Právě tady by mohly být výzkumné otázky a případně hypotézy. Dobré je také při tom udělat průvodce následujícím textem co a jak budete dělat, k čemu směřujete a jak to na sebe navazuje. Aby čtenář poznal v čem je obsažena myšlenka Vaší práce. Hypotézy máte (a dobré), ostatně jsou již v úvodu (toť ok) a pak dále roztroušené v textu, čtenář potřebuje hned na začátku příběh a směřování Vašeho výkladu. V odborné práci je navíc standarde hypotézy i argumentovat teorií (to zde ale netřeba). Komentář [JS3]: Ok, ale to mohlo být v předchozím odstavci O výzkumu, tady už se soustřeďte jen na Vaši vlastní metodu zpracování dat resp. použité analýzy a výzkumné otázky. 4. Transformace dat Data byla zpracována pomocí programu SPSS, do kterého byly jednotlivé výsledky dotazovaných šetření zaznamenány. Pomocí tohoto programu vznikaly následně i výsledné grafy a kontingenční tabulky. Tomu předcházela práce na popisných statistikách prvního až třetího stupně a použití chí-kvadrátu. Tabulky byly rekodovány, v příloze lze nalézt příslušný syntax a některé doplňkové tabulky. 5. Výsledky práce, interpretace Výsledného šetření se zúčastnilo 300 respondentů, z čehož 150 lidí odpovídalo online. Zbytek odpovídal pomocí strukturovaného dotazníku. Z celého výzkumu bylo dotazováno 64,95 % žen, mužů pak tedy 35,1%, procenta se týkají celkového počtu dotazovaných. (Zdroj FHS Rodiče 2010). 4 Komentář [JS4]: Zdrojem tady může být buď Váš výpočet přímo na datech a nebo můžete citovat Závěrečnou zprávu z výzkumu, každopádně tu jsem dělali v týmu Sociologického ústavu AV ČR, takže odkaz na FHS je špatně. Zdánlivá formalitka, ale jde vlastně o autorství. Citaci naší zprávy jsem pro zajímavost doplnil na konec (ale to že jste s ní nepracovala vůbec není chyba, jen se na ní dá šikovně odkázat a pak už nemusíte tolik řešit popis souboru).

5 Výzkum ukázal, že nejvíce dotazovaných (z celkového počtu dotazovaných), byli respondenti s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním, přesně 38,6%. O nepatrně méně byla nejpočetnější skupina rodiče s vyučením bez maturity, přesně 34,9%. Dotazovaných, s nedokončeným i neukončeným vzděláním bylo celkově 16,9%. Nejmenší skupinou pak byli ti, se středoškolským vzděláním s maturitou, a to přesně 9,6%. Viz. Tabulka č. 1 v příloze Rodiče a jejich názor na volnost dětí v jejich volném čase. Volný čas je nedílnou součástí každého jedince, bez rozdílu věku. Ovšem ačkoliv dospělý člověk potřebuje volný čas k odpočinku a k nabrání sil na každodenní povinnosti, dítě ho potřebuje ke svému vývinu. Následující tabulka ukazuje, jak rodiče vidí volný čas svého potomka. Z celkového počtu dotazovaných (vyjma těch, co odpověděli Nevím ), s tvrzením, že by dětem měla být ponechána volnost, aby si samy našly, co chtějí dělat, souhlasí: 148 lidí a nesouhlasí 136 (což znamená, že souhlasí 52,2% a nesouhlasí 47,8%). (Zdroj FHS Rodiče a děti 2010). Tabulka č. 2. Názor rodičů na trávení volného času dětí, procenta a absolutní četnosti Komentář [JS5]: Poznámka: Tohle je vysloveně popis souboru, to by vlastně mohlo být v předchozí pasáži - 2.Téma výzkumu, předmět výzkumu. (tedy tam by se to spíš mohlo jmenovat Populace a výzkumný vzorek). Samozřejmě, pokud se to týká Vašich výzkumných otázek, tak to může být i ve výsledcích. (každopádně kvituji že tyto popisné tabulky jsou v příloze) Děti musí mít volnost Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent souhlasí ,5 52,2 52,2 Valid nesouhlasí ,4 47,8 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 15 5,1 Total ,0 Zde se nám ukazuje, jak je ve volném čase pro rodiče důležitá organizovanost, zda dítě nechávají, aby svůj volný čas trávilo dle libosti, či zda tuto volnost nepovažují za primární. Hypotéza zní, že rodiče s vyšším vzděláním se snaží dítě směřovat více ke kroužkům a dalším zájmovým aktivitám. Tabulka č. 3 ukazuje, že by tomu tak mohlo být: nad dvě hodiny denně v zájmových kroužcích stráví u méně vzdělaných 11 dětí, a rodičů s VŠ 15 žáků. Pár hodin v týdnu jimi stráví u V3 VŠ rodin 87 dětí a u rodičů s nižším vzděláním pak 57 dětí. Jednou týdně je to 39 žáků u méně vzdělaných rodičů a 27 u rodičů s VŠ. 5 Komentář [JS6]: Tohle je fatální chyba, která se bohužel táhle i dále jde totiž o absolutní četnosti interpretovat musíte procenta relativní četnosti (případně pravděpodobnosti). I když tady paradoxně, díky tomu jak byl designován výzkum (50 % VŠ rodin vs. 50 % dělnických), tak tam kde porovnáváte vliv vzdělanostní úroveň rodiny, tak tam je to ve výsledku správně. Ale jinak ne. Chikvadrát test a adjustovaná residua jsou na tom nicméně nezávislé, takže celkové zhodnocení hypotézy máte dobře.

6 Tabulka č. 3: (Zdroj FHS Rodiče a děti ) Frekvence chození dítěte do kroužků podle vzdělání rodiče, sloupcová procenta a absolutní četnosti Četnost kroužků * Vzdělání rodičů Crosstabulation Count Komentář [JS7]: Každá tabulka by měla být pojmenovaná, tak aby šla číst, bez toho že budete číst text. Platí pro všechny další tabulky. Komentář [JS8]: To tam není, ale mělo to tam být. Vzdělání rodičů Total nižší vyšší nad 2 hodiny denně Četnost kroužků pár hodin týdně jednou týdně a méně Total Zdroj: Rodiče a děti 2010 (SOÚ AV ČR). Tuto hypotézu ale ověříme pomocí metody testu nezávislosti (chí-kvadrát). Ověření hypotézy: Rodiče s vyšším vzděláním mají děti, které navštěvují častěji zájmové kroužky. Jak se ukazuje, při dosažené hodnotě 7, 058 a dvou stupních volnosti, je dosažená hodnota statistické významnosti 0,029. Z toho plyne, že existuje vztah mezi vzděláním rodičů a četností dětmi navštěvovaných zájmových kroužků. Tabulka č. 3a. ( v příloze jsou doplňkové 3b a 3c. ) Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 7,058 a 2,029 Likelihood Ratio 7,054 2,029 Linear-by-Linear Association 4,588 1,032 N of Valid Cases 236 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11, Závislosti vzdělanosti rodičů na prospěchu dětí ve škole Čím vyšší mají rodiče vzdělání, tím lepší jsou jejich děti prospěchově ve škole. I s přihlédnutím k tomu, že rodiče mohou vidět své děti ne dostatečně objektivně, je na tabulce pod textem vidět, že např. mezi nejlepší žáky patří děti vzdělanějších rodičů s vyšším vzděláním 62 %. U nižšího vzdělání rodičů je nejpočetnější skupina s 61 děti, které 6 Komentář [JS9]: Opět místo procent absolutní četnosti. A tady to dokonce desinterpretujete, jde o absolutní četnosti, nikoliv procenta, tak neuvádět znak %.

7 zastupují spíše lepší prospěch. Rozdíl v tomto ohledu není tak markantní, jak by se mohlo očekávat. Tabulka č. 4. (Zdroj FHS Rodiče a děti 2010). Vzdělání rodičů * prospěch Crosstabulation prospěch Total í rodičů Mezi nejlepší Spíše k lepším Asi tak k průměru Spíše k horším Mezi nejhorší nižší vyšší Komentář 300 [JS10]: Nakonec je dobře že uvádíte absolutní četnosti, protože tady vidíte, že tam máte jen dvě rodiny, kde žák patří mezi nejhorší. To by asi chtělo nejprve sloučit s tím spíše horší, ostatně dále to pak máte rekódované (chyba to ale není jen prostš pozor na nízké zastoupení v některých polích tabulek). K ověření si této hypotézy bylo využito metody chí-kvadrátu. Hodnota 38, 998 měla stupeň volnosti 4 a dsženou hladinu významnosti p < 0,05, takže nulovou hypotézu o nezávislosti můžeme zamítnout. Platí, že ii zde tedy existuje vztah mezi prospěchem dětí a vzděláním rodičů. Tabulka č. 5. Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 38,998 a 4,000 Likelihood Ratio 42,243 4,000 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases ,310 1,000 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,97. Komentář [JS11]: Obecná rada - tohle do textu neuvádíme, hlavní je výsledek testu - stačí říci že test potvrdil rozdíly (na p < 5%). Kdyžtak ten Chisq a df dejte jen do závorky nebo do poznámky pod čarou. Prostě text je pak pro čtenáře nestatistika nesrozumitelný a nudný Závislost prospěchu dětí na intenzitě četby Následující téma se týká dětského prospěchu ve škole v závislosti na jejich trávení času u četby. Předpokládaná hypotéza je, že děti, které více čtou, budou mít ve škole lepší prospěch. Komentář [JS12]: Poznámka: Ok, toť dobrá a smysluplná hypotéza, ale viz mou poznámku na konci ohledně kauzálnosti (měřeny jsou obě proměnné ve stejném čase, takže je otázkou, zda čtení opravdu způsobuje lepší pospěch. Nicméně dá se pracovat s hypotézou o rozdílech. Každopádně tady by nám pomohla teorie, a ta mimochodem Vaši hypotézu podporuje). 7

8 Tabulka č. 6 Count DP * Jak_cte Crosstabulation Jak_cte Total nikdy asi 2x týdně asi 2 hodiny denně k lepším DP průměrným k horším Total Tabulka č. 7. Adjusted Residual DP * Jak_cte Crosstabulation Jak_cte nikdy asi 2x týdně asi 2 hodiny denně k lepším -3,5-1,0 4,2 DP průměrným 2,5 1,1-3,4 k horším 2,5 -,1-2,0 Tabulka č. 8. Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 25,520 a 4,000 Likelihood Ratio 28,276 4,000 Linear-by-Linear Association 24,710 1,000 N of Valid Cases 261 a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,94. Jak ukazuje metoda test závislosti chí-kvadrát, dosáhlo se nulové signifikace mezi proměnnými, vztah mezi četbou a prospěchem dětí je tedy hoden pozornosti. Následující tabulka ukazuje, že děti trávící nad četbou více času (což je kategorie zahrnující okolo 2 hodin denně) mají větší předpoklad být ve škole úspěšnější a patřit tak k dětem s lepším prospěchem.pokud se toto porovná s proměnou vzdělání rodičů, je vidět, že s počtem hodin, 8

9 které děti za týden načtou, stoupá i jejich úspěšnost ve škole, jak u rodičů s nižším vzděláním, tak u rodičů se vzděláním vyšším. Je zde přímá úměrnost. Tabulka. č. 9. DP * Jak_cte Crosstabulation % within Jak_cte Komentář [JS13]: a při tom tady je to správně, procenta správně orientovaná. Jak_cte Total nikdy asi 2x týdně asi 2 hodiny denně k lepším 47,8% 66,9% 89,6% 69,3% DP průměrným 41,3% 29,1% 10,4% 26,4% k horším 10,9% 4,1% 4,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Zahrneme-li další intervenující proměnou, vzdělání rodičů, vznikne tato tabulka. Tabulka č. 10 a 11. DP * Jak_cte * Vzdělání rodičů Crosstabulation % within Jak_cte Vzdělání rodičů Jak_cte nikdy asi 2x týdně asi 2 hodiny denně Total nižší DP k lepším 39,3% 58,1% 83,3% 57,6% průměrným 42,9% 36,0% 16,7% 34,8% k horším 17,9% 5,8% 7,6% vyšší Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% k lepším 62,5% 79,0% 92,0% 82,0% DP průměrným 37,5% 19,4% 8,0% 17,2% k horším 1,6% 0,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% k lepším 47,7% 66,9% 89,7% 69,6% Total DP průměrným 40,9% 29,1% 10,3% 26,2% k horším 11,4% 4,1% 4,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Vzdělání rodičů Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent nižší ,8 51,8 51,8 Valid vyšší ,2 48,2 100,0 Total ,0 100,0 9

10 Velikost redukce vztahu mezi prospěchem dětí a četbou s přihlédnutím ke kontrolnímu faktoru vzdělání rodičů je 12%. Následují výpočty: Děti nečtoucí nikdy: 0, 518*39,3 + 0, 482*62, 5 = 50, 4824 Děti čtoucí 2h/týden: 0, 518* 51,8 + 0, 482*79= 69, 9104 Více jak 2h/denně: 0, 518* 83,3 +0, 482*92= 69, 9104 HRUBÝ ROZDÍL: 47, 8-89,6=-41,8%= - 42% ČISTÝ ROZDÍL: 50, , 4934= -37, 011%= -37% REDUKCE: (1- ( -42/- 37)= 13, 5% Tohle je jen Váš pomocný výpočet (zde nejde o test), ideální by bylo popsat to v textu (a samotný výpočet třeba do poznámky nebo přílohy), tak aby tomu rozuměl i nepoučený čtenář co a proč s tím děláte. Že převážíte strukturu frekvence čtení u dětí podle vzdělání rodiče, tj. přepočtete podíly tak, aby byl odstraněn vliv vzdělání rodičů. Ve výsledku jde tedy o čistý rozdíl (tj. čistý vliv frekvence čtení) mezi krajními kategoriemi frekvence čtení, kterou pak porovnáte s hrubým rozdílem, bez kontroly vzdělání. A co znamená ta redukce vlivu frekvence čtení po kontrole vzdělání rodiče? Chce to pointu, kterou pak můžete dále sociologicky interpretovat a obecněji rozvinout v závěru (viz mou poznámku). Jde o to interpretovat interakční (případě aditivní) efekt. (Poznámka, vážení máte správně, také to jde řešit pomocí asociací/pořadových korelací odděleně spočítaných v podskupinách podle vzdělání rodičů, pokud koeficienty nebudou přibližně stejné, pak je tam určitá interakce; viz 6. Závěr Potvrdila se hypotéza, že dětský prospěch je ovlivnění volným časem, který tráví při četbě. Čím jsou rodiče vzdělanější, tím více si přejí, aby jejich dítě trávilo čas na zájmových kroužcích, a s tím pak přímo stoupá i čas, který děti tráví při četbě, což přispívá k jejich úspěšnosti ve škole. Vypočítali jsme také 13,5% redukci, kterou musíme zohlednit při zkoumání vztahu prospěchu dítěte a četbě, při kontrolním faktoru vzdělání rodičů. Volný čas je pro dítě důležitým časem, ve kterém se může bezbolestně učit novým vjemům a dovednostem. Důležitým prostředkem pro objevování světa jsou volnočasové aktivity, ale v poslední době se hodně opomíjí domácí činnost četba. Ta má za úkol trénovat mozek, fantazii a rozvíjí více dalších funkcí nejen v dětském mozku. Na tento fakt se v poslední době zaměřila i reklamní kampaň, pojmenovaná Česko čte dětem, která se snažila rodiče směřovat k větší snaze dětem číst, číst si s nimi a vytvářet si ke knihám vztahy. Tady je ukázka interakčního efektu v grafu pro % z tabulky 10, ale je to jen pro prospěch patří k lepším. Rozlišujeme interakční efekt = vliv čtení a vzdělání rodičů se vzájemně Komentář [JS14]: Tohle by chtělo lépe interpretovat, co znamená ta redukce (hlavní je že po převážení jsou hodnoty resp. rozdíl poněkud jiné.). každopádně chtělo to ještě okomentovat interakční efekt, protože ten tu je. A to se dá již z tabulky 10

11 násobí (přímky mají jiný sklon viz graf) a aditivní efekt, kdy školní prospěch roste s frekvencí čtení knih, ale v různě vzdělaných rodinách je rozdíl ve vlivu intenzity čtení na prospěch stejný (přímky jsou rovnoběžné). Tady je to otázka, jek moc je interakce silná ale nějaká tam je (rozdíl 23 a 9 procentních bodů je ale jistě nepřehlédnutelný). A sociologicky nejzajímavější je vzájemné spolupůsobení nezávislé a kontrolní proměnné interpretovat, tady by to snad mohlo znamenat, že žákům, kteří čtou častěji pomáhá zkušenost s knihami k lepšímu výsledku ve škole. Přičemž platí, že tento efekt je o něco silnější u dětí z rodin s nízkým vzděláním, ale i tak ty děti v těchto rodinách, které čtou 2hodiny denně nedosahují školních výsledků jako děti, co čtou se stejnou intenzitou, ale jejichž rodiče mají vysokoškolské vzdělání (u nečte je 23 procentních bodů, u největších čtenářů 2h/den je to již jen 9 procentních bodů). Nicméně pozor na interpretaci kauzality, co že děti více čtou automaticky neimplikuje, že budou lepší ve škole. To bychom museli mít nezávislé měření čtení např. dva roky před dobo ke které se vztahuje měření prospěchu. A nakonec je tady problém, že jak výsledky tak frekvenci čtení podávají rodiče, což jistě nemusí být validní a může v sobě skrývat nějaký systematické zkreslení (bias). Tabulka XX. Ve škole patří k lepším podle frekvence čtení knih ve skupinách podle vzdělání rodičů 100% 90% 92% 80% 79% 83% 70% nižší vzd 60% 63% 58% vyšší vzd 50% 40% 39% 30% nečte (nikdy) čte cca 2x týdně čte cca 2 hod denně 7. Reference Špaček, O., J. Šafr, K. Vojtíšková Rodiče a výchova Závěrečná zpráva z výzkumu. [online] Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Dostupné na: <http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/download/rodicevychova2010-zprava>. Naformátováno: Odrážky a číslování 11

12 7.8. Příloha syntax a tabulky Valid Tabulka č. 1: Nejvyšší dosažené vzdělání rodiče respondenta. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dokončené i neukončené základní vzdělaní 51 16,9 16,9 16,9 Vyučený(á) bez maturity ,9 34,9 51,8 Středoškolské s maturitou (včetně nástavby) 29 9,6 9,6 61,4 Vysokoškolské, bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání ,6 38,6 100,0 Total ,0 100,0 Komentář [JS15]: Poznámka: Tohle je vzdělání dotázaného rodiče (takže většinou matky). Jinak v mých analýzách jsem používal proměnnou vzdělání rodiny, ta vznikla jako vyšší vzdělání otce nebo matky. Ostatně tak byl i designován výzkum (mělo to být půl na půl vysokoškolské a dělnické rodiny). Tabulka č. 3 b Ověření hypotézy: Rodiče s vyšším vzděláním mají děti, které navštěvují častěji zájmové kroužky. Case Processing Summary Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent Vzdělání rodičů * Četnost kroužků 236 a 78,7% 64 21,3% ,0% a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded. Tabulka č. 3 c. Vzdělání rodičů * Četnost kroužků Crosstabulation Adjusted Residual Četnost kroužků nad 2 hodiny denně pár hodin týdně jednou týdně a méně Vzdělání rodičů nižší -,3-2,2 2,6 vyšší,3 2,2-2,6 Syntax: FREQUENCIES Q1_1. MISSING VALUES Q1_1 ( 5). Recode Q1_1 (1 2= 1 ) ( 3 4 =2) into Det_vol. VARIABLE LABELS Det_vol "Děti musí mít volnost ". 12

13 VALUE LABELS Det_vol 1 "souhlasí" 2 "nesouhlasí". FREQUENCIES Det_vol. FREQUENCIES A05A. Recode A05A (1 2 = 1) ( 3 4 = 2) into RV. VARIABLE LABELS RV "Vzdělání rodičů ". VALUE LABELS RV 1 "nižší" 2 "vyšší". FREQUENCIES RV. CROSSTABS RV by A07A/cel col. Crosstabs RV by Q10. CROSSTABS A05A by A07A/ cell COUNT EXPECTED / STATISTICS = CHISQ. EXAMINE VARIABLES = A07A BY A05A. GRAPH ERRORBAR (CI) A07A BY A05A. GRAPH /BAR(SIMPLE)= A07A BY A05A /INTERVAL CI(95.0) CROSSTABS RV by Q10/cel col. CROSSTABS RV by Q10/ cell asres/ stat chis. FREQUENCIES Q7_2. Recode Q7_2 (1 = 1) (2 3=2) ( 4=3) into Det_zaj. VARIABLE LABELS Det_zaj "Četnost kroužků ". VALUE LABELS Det_zaj 1 "nad 2 hodiny denně" 2 " pár hodin týdně" 3 " jednou týdně a méně" 4 " nikdy". FREQUENCIES Det_zaj. crosstabs Det_zaj by RV. CROSSTABS RV BY Det_zaj/cell asres/ stat chis. VARIABLE LABELS Q10 " prospěch". crosstabs Det_zaj by Q10. Crosstabs Det_zaj by Q10 by RV/cells count col. FREQUENCIES Q10. Recode Q10 (1 2=1) ( 3=2) ( 4 5 =3) into DP. Value labels DP 1 " k lepším" 2 " průměrným" 3 " k horším". FREQUENCIES DP. Crosstabs RV by DP Det_zaj. Crosstabs DP by Det_zaj. Crosstabs Det_zaj by DP/ cell asres/ stat chis. CORRELATIONS Det_zaj with DP. 13

14 Frequencies q7_4r. Recode q7_4r ( 1=1) (2 3=2) ( 3 4=3) into Jak_cte. Value labels Jak_cte 1" nikdy" 2 " asi 2x týdně" 3 " asi 2 hodiny denně". FREQUENCIES Jak_cte. crosstabs DP by Jak_cte/ cell collumn. crosstabs DP by Jak_cte / cell asres/ stat chis. crosstabs DP by Jak_cte / CELLS collumn. crosstabs DP by Jak_cte by RV/CELLS collumn. Komentář [JS16]: Rychlým pohledem: tohle Vám nemohlo fungovat protože správně je COLUMN (tak možná proto v té první části chyběla ta procenta ) SPSS překlepy nepromíjí FREQUENCIES DP. 14

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření

Analýza dat z dotazníkových šetření Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 6. Rozsah výběru Př. Určete minimální rozsah výběru pro proměnnou věk v souboru dovolena, jestliže 95% interval spolehlivost průměru proměnné nemá být širší

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Návod na statistický software PSPP část 2. Kontingenční tabulky

Návod na statistický software PSPP část 2. Kontingenční tabulky Návod na statistický software PSPP část 2. Kontingenční tabulky Jiří Šafr FHS UK poslední revize 31. srpna 2010 Logika kontingenčních tabulek... 2 Postup vytváření kontingenčních tabulek v PSPP (SPSS)....

Více

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová ADDS cvičení 7 Pavlína Kuráňová Analyzujte závislost věku obyvatel na místě kde nejčastěji tráví dovolenou. (dotazník dovolená, sloupce Jaký je Váš věk a Kde nejčastěji trávíte dovolenou) Analyzujte závislost

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 7: Třídění druhého stupně. Kontingenční tabulky Co se dozvíte v tomto modulu? Co je třídění druhého stupně Jak vytvořit a interpretovat kontingenční

Více

AKDII. - Seminární práce. revize Jiří Šafr (6/2/2014) Sociologie volného času

AKDII. - Seminární práce. revize Jiří Šafr (6/2/2014) Sociologie volného času AKDII., ZS 2013 ANONYMIZOVÁNO AKDII. - Seminární práce revize Jiří Šafr (6/2/2014) Chybí název (nadpis), který by charakterizoval téma (výzkumnou otázku) Sociologie volného času V západním světě se v poslední

Více

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6 1. Příklad Byly sledovány rodinné stavy nevěst a ženichů při uzavírání sňatků a byla vytvořena následující tabulka četností. Stav Svobodný Rozvedený Vdovec Svobodná 37 10 6 Rozvedená 8 12 8 Vdova 5 8 6

Více

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro:

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro: Práva homosexuálů 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Výpočty Překonávání školního neúspěchu v České republice KOMPETENCE

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

LEKCE02a ANALÝZA ROZLOŽENÍ KATEGORIZOVANÝCH DAT vzorový výsledek cvičení

LEKCE02a ANALÝZA ROZLOŽENÍ KATEGORIZOVANÝCH DAT vzorový výsledek cvičení SOC1/ LEKCE : ANALÝZA ROZLOŽENÍ KATEGORIZOVANÝCH A SPOJITÝCH DAT: LEKCEa ANALÝZA ROZLOŽENÍ KATEGORIZOVANÝCH DAT vzorový výsledek cvičení CVIČENÍ.1: Je česká populace věřící, nebo nevěřící? Tuto otázku

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Excel mini úvod do kontingenčních tabulek

Excel mini úvod do kontingenčních tabulek UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005+) Kvantitativní metody výzkumu v praxi Excel mini úvod do kontingenčních tabulek (nepovinnáčást pro KMVP) Jiří Šafr jiri.safratseznam.cz

Více

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry Transparentní financování jako faktor stranické důvěry 24. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Výzkum sociální změny

Výzkum sociální změny UK FHS Historická sociologie (ZS 2011) Design kvantitativního výzkumu Výzkum sociální změny 6. část poslední aktualizace 26.11. 2011 Jiří Šafr jiri.safr(at)seznam.cz Zkoumání sociální změny V centru zájmu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Hodnocení prestiže povolání v souvislosti se sférou společnosti, kde je zastoupeno. Seminární práce na kurz Analýza kvantitativních dat II

Hodnocení prestiže povolání v souvislosti se sférou společnosti, kde je zastoupeno. Seminární práce na kurz Analýza kvantitativních dat II AKDII., ZS 2013 Hodnocení prestiže povolání v souvislosti se sférou společnosti, kde je zastoupeno Seminární práce na kurz Analýza kvantitativních dat II ANONYMIZOVÁNO Komentář [JS1]: viz poznámku o hlavní

Více

Pearsonův korelační koeficient

Pearsonův korelační koeficient I I.I Pearsonův korelační koeficient Úvod Předpokládejme, že náhodně vybereme n objektů (nebo osob) ze zkoumané populace. Často se stává, že na každém z objektů měříme ne pouze jednu, ale několik kvantitativních

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI. červen 2009

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI. červen 2009 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu OR1202b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 210 0 58 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 201

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistické metody v ekonomii Ing. Michael Rost, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Test χ 2 v kontingenční tabulce typu 2 2 Jde vlastně o speciální případ χ 2 testu pro čtyřpolní tabulku.

Více

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro:

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro: Dopravní přestupky 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Sociodemografické údaje auditorů

Sociodemografické údaje auditorů Sociodemografické údaje auditorů Pohlaví Údaje v tabulce Pohlaví Absolutní Relativní f 1793 54,09 % m 1522 45,91 % Údaje v grafech 26. 10. 2015 3 z 20 2014 RA Copyright reklamni-auditor.cz Věk Údaje v

Více

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš vědy exaktní X sociální tvrzení deterministického charakteru univerzální platnost experiment prokazování kauzality tvrzení pravděpodobnostního charakteru

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

s těmi se špatnou životní úrovní. V posledně jmenované skupině je podíl spokojených a nespokojených v podstatě vyrovnaný. Z hlediska stranických prefe

s těmi se špatnou životní úrovní. V posledně jmenované skupině je podíl spokojených a nespokojených v podstatě vyrovnaný. Z hlediska stranických prefe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Občané o členství v NATO a obraně ČR leden 2013

Více

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel Korelace Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A2:B84 (viz. obrázek) Prvotní představu o tvaru a síle závislosti docházky a počtu bodů nám poskytne

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi.

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. SEMINÁRNÍ PRÁCE Zadání: Data: Statistické metody: Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. Minimálně 6 proměnných o 30 pozorováních (z toho 2 proměnné

Více

respondent se nemohl vracet zpět k vyplněným otázkám povinné otázky, filtrační otázky, otevřené otázky

respondent se nemohl vracet zpět k vyplněným otázkám povinné otázky, filtrační otázky, otevřené otázky Budoucí vývoj FF UP - vybrané souvislosti - restrukturalizace - (Test významnosti rozdílů mezi dvěma procentuálně vyjádřenými veličinami pro velké nezávislé soubory; statistický kritérium hodnocení významnosti

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY Facebook vs. studium Vypracovali: Martina Grivalská Nikola Karkošiaková Barbora Brůhová Obsah 1. Úvod 2. Dotazník 3.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611. Semestrální práce ze Statistiky (SIS)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611. Semestrální práce ze Statistiky (SIS) České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 Semestrální práce ze Statistiky (SIS) Petr Procházka, Jakub Feninec Skupina: 97 Akademický rok: 01/013 Úvod V naší

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření. Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/

Analýza dat z dotazníkových šetření. Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/ Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 3. - Jednorozměrné třídění Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/ - Seznamte se s dotazníkem a strukturou

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Humanitních Studií Obor Historická sociologie. Seminární práce: volný čas a sport

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Humanitních Studií Obor Historická sociologie. Seminární práce: volný čas a sport Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Humanitních Studií Obor Historická sociologie Seminární práce: volný čas a sport Z kurzu: Analýza kvantitativních dat I Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO Praha 2014 Ve své práci

Více

Cholesterol 2016

Cholesterol 2016 8.3.2016 Cholesterol 2016 METODOLOGIE Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK. Terénní sběr dat: 26. 2. 3. 3. 2016 Cílová skupina: populace

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

ÚKOL 2 1886 22 5,77 5,00 5 2,531,003,056 -,869,113

ÚKOL 2 1886 22 5,77 5,00 5 2,531,003,056 -,869,113 ÚKOL 2 Jméno a příjmení: UČO: Imatrik. ročník: Úkol 2.1: V souboru EVS99_cvicny.sav zjistěte, zdali rozložení názoru na to, kdo by měl být odpovědný za zajištění bydlení (proměnná q54h), je normální. Řešte

Více

Volný čas a sport. Seminární práce do kurzu: Analýza kvantitativních dat I. ANONYMIZOVÁNO. Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr

Volný čas a sport. Seminární práce do kurzu: Analýza kvantitativních dat I. ANONYMIZOVÁNO. Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr Volný čas a sport Seminární práce do kurzu: Analýza kvantitativních dat I. ANONYMIZOVÁNO Komentář [JS1]: Tady by měl být název seminární práce (Souvislost mezi trávením volného času pohlavím, věkem a kouřením)

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od 27. června

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám září 201 Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Vnímání činnosti ÚOOZ

Vnímání činnosti ÚOOZ Vnímání činnosti ÚOOZ 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více