7) VOLNÝ ČAS. Celková doba Svobodný potenciální VČ. Pracovní doba Spánek, hygiena, jídlo (fyz. nutné) Spánek, hygiena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7) VOLNÝ ČAS. Celková doba Svobodný potenciální VČ. Pracovní doba Spánek, hygiena, jídlo (fyz. nutné) Spánek, hygiena"

Transkript

1 7) VOLNÝ ČAS A) POJETÍ, FUNKCE A VÝZNAM VČ V MODERNÍ SPOLEČNOSTI, ZÁKLADNÍ DRUHY ČINNOSTÍ, TEORIE VČ POJETÍ - Volný čas je opak nutné práce a povinností, doba, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi. - Zahrnuje: odpočinek, rekreaci, zábavu, zájmové činnosti, dobrovolné vzdělávání, dobrovolnou společensky prospěšnou činnost, a další. - Hlavním znakem volného času je dobrovolnost, opakem je workaholismus. TEORIE VOLNÉHO ČASU - Ve společnosti jsou hodnoty býti potlačeny hodnotami míti (E,. Fromm Mít nebo být). - Lidé se více orientují na VČ. - Klesá obecně životní spokojenost lidí (až 25% lidí je v práci nešťastných). - Rysem současné doby je stres, dry, nuda, frustrace, konflikty (hl. ve společenských vztazích), nezaměstnanost. TVČ podle Tokarského, Schmitze a Sherzera - Rozdělují celkovou dobu. Čas pro pracovní nebo přirovnatelné činnosti včetně doby cesty, přesčasů, práce v noci a ve směnách. Celková doba Svobodný potenciální VČ Tělesné potřeby Pracovní doba Spánek, hygiena, jídlo (fyz. nutné) Spánek, hygiena Doba vzdělávání Vedení domácnosti Čas domácích prací Domácí výroba a reprodukce Jiné produktivní činnosti Doba na cestu a čekání Vlastní VČ TVČ moderní přístup k volnému času podle Zellmanna - Kulturně a společenskopolitický přístup k volnému času. Volný čas Polovolný čas Práce Rozvoj osobnosti, zážitky, porozumění, humanita, tolerance, veselost, partnerství, pospolitost, otevřenost. Rozšíření hodnot: rodina, partnerství, seberealizace, pracovní příprava, cesta do práce. Zabírá 2/8 dne. Zabírá 3/8 dne. Zabírá 3/8 dne. ZÁKLADNÍ DRUHY ČINNOSTÍ Činnost spontánní - Může být buď individuální nebo skupinová. - Buď je neformální nebo je organizovaná nepřímo (půjčují pomůcky, dohlíží). Činnost příležitostná - Může být z velké části organizovaná. - Typická je časová ohraničenost, je řízená pedagogem. - Např. výlety, turnaje, kulturní představení, výstavy, apod. Ostatní tělesné potřeby léčebného, lékařského a pečovatelského druhu Všední pracovní den: flexibilita, pochopení, schopnost kritiky, sebevědomí, pozitivní myšlení. 1

2 Činnost pravidelná - V pravidelných časových intervalech. - Vede to kvalifikovaný vedoucí. - Např. kroužky, soubory, kluby, sportovní družstva, apod. - Absolventi získávají osvědčení o absolvování. FUNKCE VOLNÉHO ČASU - Mezi lety má člověk nejvíce zájmů, vrcholí frekvence aktivit. Do 16 let se vytvoří návyky k určitému životnímu stylu. regenerační: prostor pro zotavení kompenzační: možnost vyrovnání zátěže pracovního procesu vlastní rozvoj osobnosti: prostor pro vzdělání Podle Opaschowského - Stanovil 8 základních potřeb a z toho 8 základních funkcí. 1) Potřeba zotavení, osvěžení, zdraví, dobrého pocitu funkce rekreace mají se načerpat síly, uspokojit sexuální potřeby, zbavit se zátěže, psychicky se uvolnit, vyspat se, odpočinout si. 2) Potřeba vyrovnání, rozptýlení, potěšení funkce kompenzace vyrovnají se různé nedostatky, nezatíženost, bezstarostnost, vědomé užívání života, slasti, odstraňování zklamání a frustrací. 3) Potřeba poznání, dalšího učení (hlavně sociální učení) funkce edukace úsilí poznat a užívat nové, touha po zážitku, učení umět se chovat v určitých rolích, naučit se mít přiměřené sebevědomí. Výsledkem je edukace, sociální vzdělání. 4) Potřeba klidu, pohody, rozjímání a sebevědomí funkce kontemplace mít a umět získat čas pro sebe samého, učit se porozumět sobě samému, věnovat se sám sobě, osvobodit se od stresu, od nervového vypětí, samostatný nezávislý život, prosazení vlastní individuality a nalezení identity. Výsledkem je nalezení smyslu života a duchovna.potřeba kontaktů, sdružování, sdílení funkce komunikace sdělování potřeb, touha nebýt sám, přání sociálních vztahů, pospolitost, empatie, láska, něžnost, erotika, sexuální kontakty. 5) Potřeba kontaktů, sdružování, sdílení funkce komunikace sdělování potřeb, touha nebýt sám, přání sociálních vztahů, pospolitost, empatie, láska, něžnosti, erotika, sexuální kontakty. 6) Potřeba společnosti, kolektivních vztahů a tvoření skupin funkce integrace potřeba podpory, skupinové atmosféry, hledání emocionální jistoty. 7) Potřeba angažovanosti, účastenství, sebepojetí funkce participace sebepojetí, spoluúčast, společné cíle, společná realizace cílů. 8) Potřeba kreativního rozvoje, produktivního uplatnění, účasti na kulturním životě funkce enkulturace nezávislý růst osobních schopností a nadání, tvůrčí uplatnění, spontaneita, vyjádření, fantazie. VÝZNAM VOLNÉHO ČASU V MODERNÍ SPOLEČNOSTI - Volný čas přišel až s osmihodinovou pracovní dobou. - Je významný pro odpočinek a relaxaci po vykonané práci. - V dnešní společnosti stále přibývá workaholismu lidé by se měli naučit odpočívat a dělat věci, které dělají rádi a ne z povinnosti. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VOLNÝ ČAS: Vnitřní faktory: věk ovlivňuje náplň a rozvrh pohlaví ovlivňuje náplň v.č. fyz. kondice a zdrav. stav ovlivňuje náplň v.č. psychická kondice je dána inteligencí, temperamentem aktivita profese ovlivňuje způsob trávení v.č. + příslušnost ke společenské vrstvě 2

3 Vnější faktory: rodina materiální, psychologické podm., kultura, vztahy, vých., vrstevnické skupiny party gangy geografické faktory tradice, rozsah populace, poloha 3

4 B) ZAŘÍZENÍ A ORGANIZACE, KTERÉ SOUVISEJÍ S VČ, PROFESE SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA V TĚCHTO INSTITUCÍCH (ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO VÝCHOVU MIMO VYUČOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ INSTITUCE, ORGANIZACE PRO DĚTI, MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ) ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO VÝCHOVU MIMO VYUČOVÁNÍ Střediska pro volný čas dětí a mládeže; školní družina; školní klub; školní knihovna; domov mládeže. Střediska pro volný čas dětí a mládeže (DDM a SZČ) - Funkce výchovně vzdělávací a rekreační. - Spadají sem domy dětí a mládeže (DDM) s širokou zájmovou působností a stanice zájmových činností specializované na konkrétní zájmové oblasti. - Může služby poskytovat i za úplatu. Školní družina - Pro děti na prvním stupni (do 5. třídy). - Dělí se na oddělení, každé oddělení má na starosti jedna vychovatelka, učitelka. - Docházka je pravidelná, předem dohodnutá, vede se přehled výchovné práce. - Děti si zde mohou hrát, dělat domácí úkoly, organizovaná i volná činnost. - Své služby může poskytovat i veřejnosti, a to za úplatu. Školní klub - Pro děti na 2. stupni. - Volné skupiny a volná docházka. - Činnost se zaměřuje na pravidelnou zájmovou činnost a poskytuje prostor pro odpočinek. - Pracují zde vychovatelky a externisté. - Činnost: odpočinková, rekreační, zájmová, příprava na vyučování, sebeobslužná činnost a kulturní návyky, hra. Domovy mládeže - Školská výchovná zařízení poskytující ubytování, stravování a výchovu mimo vyučování. - Základní organizační jednotkou je zde výchovná skupina dělí se podle škol, ročníků, věku i pohlaví. - 2 typy: samostatné mimoškolní zařízení vlastní ředitel, zástupce; součást určité střední školy podléhá jejímu řediteli. - Má vlastní vnitřní řád a denní režim jasně definovaná práva a povinnosti studentů. - Týdenní provoz funguje jako internát pro mimoměstské studenty. - Pracovníci: ředitel, jeho zástupce, vychovatel denní a noční, pedagogové, hospodářky, administrativní pracovníci. - Vychovatel kontroluje skupiny, konzultuje přípravu na vyučování, dozor, vede dokumentaci studentů. 4

5 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách. - Organizačně se podobají školám (zřizovány a rušeny školským úřadem). Jediný typ školy poskytující základní vzdělání v uměleckých oborech. - Jejich cílem je vychovat dobré amatéry a vnímavé posluchače. - Vzdělání: hudební, výtvarné, taneční a literárně dramatické. - Organizace 4 stupně: přípravné studium, základní studium, rozšířené studium (pro nadané studenty) kurzy pro dospělé. - Přijetí probíhá na základě talentové zkoušky, hodnocení se provádí podle klasifikačních řad. - Studium je zakončeno absolventským koncertem nebo účastí na výstavě prací. - Děti se mohou přihlásit samy nebo jejich zákonní zástupci. Děti platí 20-50% podle nákladů, dospělý v plném rozsahu. KULTURNÍ A SPORTOVNÍ INSTITUCE Divadla, muzea, planetária, filmy, kluby, atd. Bazény, tělocvičny, hřiště, tanečky, cvičení, atd. ORGANIZACE PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ - Musí mít registraci u ministerstva vnitra. Junák - Svaz skautů a skautek, který v Anglii založil Robert Baden Powel (1907), u nás profesor Antonín Benjamín Svojsík (1914). - Zahrnuje 4 věkové kategorie: světlušky a vlčata (7-10), skauti a skautky (11-14), roveři a roverky (15-18), oldskauti a oldskautky (18 a více). - Scházejí se 1x týdně (klubovna, hřiště, les), 2x měsíčně jedou na celodenní výlet a 1x měsíce na víkendový výlet. Vrcholem je letní tábor na 2-3 týdny. Pionýr - Vznikl už za komunistů. - Dnes Dobrovolné, demokratické, nepolitické sdružení dětí a mládeže, zabývá se osvětovou, kulturně-výchovnou a charitativní činností. - Základem je pionýrská skupina (zpravidla 15 členů). - Celoroční činnost jako u skautů. - Mají vlastní znaky a symboly: košile, šátek, oddílový odznak, vlajka, slib, atd. pro jednotlivé skupiny, společné je pouze centrální logo (vlaštovka s duhou) a pionýrský maskot (pes v zelené košili se zeleným šátkem). - Hodnoty: poznání, pravda, přátelství, příroda, pomoc, paměť, překonávání. Duha - Sdružení pro volný čas dětí a mládeže za přírodu a recesi. - Různobarevné projekty pro různá zaměření: sociální, pro děti z dětských domovů, nezaměstnané, postižené, volný čas studentů, hry, dobrodružství, celoroční činnost dětem, ekologie, zaměření na rodiny s malými dětmi, vzdělávací systém, časopis Duhové listí, duhové lesní školky, zahraniční spolupráce, informační systémy, atd. YMCA (= informační centrum pro mládež) - Celosvětové křesťanské sdružení mladých lidí. - Vzniklo v Anglii (1844), do ČR ho dostal T.G.M. v roce Dobrovolné, nepolitické, necírkevní sdružení. - Znak: rovnostranný trojúhelník = všestranný rozvoj osobnosti. 5

6 Hnutí Brontosaurus - Český rybářský svaz. - Svaz chovatelů zvířat. - Svaz zahrádkářů. Česká obec sokolská - Vznikla v roce 1862, zakladatelé Tyřš a Fugner. - Heslo: Ve zdravém těle zdravý duch., tykání, oslovování bratře, sestro, pozdrav nazdar. Sokolské slety, šibřinky (plesy). PROFESE SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA V INSTITUCÍCH PRO VOLNÝ ČAS - Sociální pedagog může vést jednotlivé kroužky a zájmové skupiny pro děti a mládež, může působit jako dobrovolní, vedoucí na táboře, atd. - Jeho role: diagnostická (zjistit předpoklady pro práci), poradenská (umět pomoci, orientovat se v nabídce), animátor (umět vytvořit pestrou nabídkovou činnost), organizátor (zajistit podmínky), administrátor (nepracuje přímo s dětmi), odborný konzultant, manager (umět jednat s lidmi), vědec (teoretik v oblasti pedagogiky VČ). - Požadavky na sociálního pedagoga: dobrý tělesný stav, vzdělání, schopnosti a dovednosti (organizační, empatie, didaktické schopnosti), osobnostní vlastnosti (temperament, charakter, upřímnost, tolerance, morálka, tvořivost, komunikační dovednosti, talent, atd.). 6

7 C) NOVÉ METODY PRÁCE V OBLASTI VČ, NAPŘ. ANIMACE, PEDAGOGIKA ZÁŽITKU ANIMACE - Je to metoda, která umožňuje aktivní přístup k obsahu pedagogiky volného času, aktivní způsob jak se dozvědět něco nového. - Animer franc (mezinárodní pojem) oduševnění, oživení, nadchnutí. Pozitivně ovlivňuje duchovní a tělesný vývoj osobnosti a její seberealizaci. - Je určena k podněcování a podporování kreativity jako umění vyjádřit se, komunikace jako umění porozumět ostatním, participace jako umění solidarizovat s podobně orientovanými, didaktika. Principy - Dosažitelnost časová, ekonomická, prostorová, informační, motivů (musí zajímat více lidí). - Otevřenost, dobrovolnost nesvazovat účastníky povinnostmi, pozitivní vztah ke kreativitě. - Svobodné rozdělení času pružný časový režim (pracovní čas, relaxace, přestávky). - Možnost volby zvolit si techniky, které vyhovují. - Nenucenost možnost rozhodovat se. - Možnost iniciativy princip iniciativy. 2 směry a) Práce s cílovými zájmovými skupinami podle věku, zájmu. b) Akce pro veřejnost kulturní programy (rozvoj osobnosti). ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA - Jejím cílem je vyzkoušet si vlastní aktivní pohotovost a připravenost pro život. - Zahrnuje určitá dobrodružství, která vyžadují od člověka zdatnost, vytrvalost, jednání, rozhodování. - Co člověk sám prožije a cítí, to je zkušenost na celý život. Znaky - Umožňuje všem získat bezprostřední zkušenosti a vědomosti. - Zkušenosti nejsou odtržené od životní reality. - Prožitá zkušenost navazuje na dřívější zážitky, tato zkušenost bývá zvnitřněna a má trvalý vliv na vývoj osobnosti člověka. - Vytváří předpoklady pro sociální učení. - Přispívá k sebepoznání, možnost srovnání. - Demokratická spolupráce zúčastněných (kamarádství, pomoc, otevřenost vůči vrstevníkům). - Vhodná zvláště pro mladé lidi, protože je obsahově atraktivní. - Odhaluje neznámé (v oblasti vzdělání, sebepoznání) neobvyklou formou na základě zážitku. - Je důležitá spolupráce, důvěra, trpělivost, střídání aktivit, zodpovědnost, atd. Možnosti aktivit - Plavba na divoké vodě, rafting, plachetnice, jízda na koních, na lyžích, turistika, cyklistika, horolezectví, slaňování, atd. 7

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Analýza programové náplně na letních dětských táborech

Analýza programové náplně na letních dětských táborech MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza programové náplně na letních dětských táborech Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová

Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová Petra Vítková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá volným časem a způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu Školní klub Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova 992, 362 51 Jáchymov IČO: 709 810 43 e-mail: musil@zsjachymov.cz Obsah: - Provozní řád školního klubu

Více

D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM platný s účinností od 1. září 2014 OBSAH 1. Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská 681/20, Praha 6

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská 681/20, Praha 6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská 681/20, Praha 6 školní rok 2010 2011 aktualizováno: květen 2014 Motto: Smyslem naší školy je vytvářet dětem, spolu s rodinou,

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Volnočasové aktivity a vliv na vývoj osobnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Knotová,

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více