OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM. Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM. Doc. PhDr. Josef Malach, CSc."

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. OSTRAVA

2 TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta 2

3 OBSAH strana Úvod 6 1 Děti a mládež v současné společnosti a jejich výchova Teorie výchovy jako věda Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 12 2 Cíle výchovy v jednotlivých složkách na počátku 21. století Výchova rozumová a názoru na svět Výchova mravní Výchova estetická a umělecká Výchova tělesná, ke zdraví a zdravému životnímu stylu 41 3 Osobnostně-sociální rozvoj jedince v podmínkách školy Výchova ve vyučování Výchovné úkoly třídního učitele Výchovný poradce a jeho činnost Školní metodik prevence a jeho činnost Výchovné aktivity školní družiny a školního klubu Výchova v domovech mládeže 63 4 Výchova v rodině Rodina a její funkce Cíle a proces rodinné výchovy 4.3 Vybrané problémy výchovy v rodině 76 5 Náhradní výchovná péče (ústavní, ochranná výchova), preventivně výchovná péče a reedukace Diagnostické ústavy Dětské domovy a dětské domovy se školou Výchovné ústavy Preventivně výchovná péče Reedukace (převýchova) a její realizace 85 6 Výchova ve volném čase Výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže, v ZUŠ a jazykových školách Výchova v organizacích dětí a mládeže a v organizacích pracujících s dětmi a mládeží Animace a streetwork jako nové formy výchovné práce Výchovné funkce hromadných sdělovacích prostředků Kázeň jako prostředek a cíl výchovy Školní kázeň a metody formování ukázněnosti Školní kázeň a autorita učitele Školní řád jako norma kázně Kázeňské metody a prostředky Sociálně patologické jevy dětí a mládeže a jejich prevence Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže Strategie prevence 134 3

4 9 Šikana ve škole Šikana, mobbing a bossing Školní šikana Příčina, projevy a příznaky šikany Klíčoví aktéři šikany Současný stav šikanování na našich školách Řešení šikany Další sociálně patologické jevy dětí a mládeže a jejich prevence Záškoláctví a jeho řešení Toxikománie dětí a mládeže Patologické hráčství (gamblerství) ; Delikvence (kriminalita) dětí a mládeže 157 Literatura 165 4

5 Použité grafické symboly Průvodce kapitolou Cíle kapitoly Pojmy a definice k zapamatování Příklad z praxe k objasnění a dokumentování Úloha nebo cvičení Řešení úlohy Literatura a zdroje Shrnutí Klíčová slova Čas ke studiu: 5

6 ÚVOD Studijní opora Teorie výchovy pro pedagogické studium je určena pro účastníky vzdělávacích programů zaměřených na přípravu učitelů a vychovatelů. Text vychází z analýzy stavu socializace a výchovy dětí a mládeže provedenou v souvislosti s formulováním cílů v oblasti výchovy v užším pojetí, pro kterou se nyní stále častěji užívá pojmu osobnostně-sociální rozvoj. Na tom základě jsou formulovány cíle tohoto rozvoje dětí a mládeže na počátku třetího tisíciletí akcentující přípravu člověka na plnění jeho rolí v náročném ekonomickém, sociálním a kulturním prostředí i v ohroženém životním prostředí. Globalizace, integrace a rozporuplnost idejí a jejich praktického naplňování vedou u značného počtu dospívajících jedinců k rezignaci na dosažení velmi náročných vzdělávacích a výchovných cílů a k jejich orientaci na zástupné aktivity nebo až k nicnedělání, a jejich důsledkem je celá řada sociálně patologických jevů, jejichž repertoár má spíše tendenci narůstat. Pojem výchova ve smyslu pozitivního, cílevědomého formování osobnosti jedince je tak postupně vytěsňován pojmy prevence, reedukace či resocializace a je zapotřebí tuto situaci aktivně reflektovat a pokoušet se o korekce nežádoucích tendencí v chování, jednání a prožívání značné části populace dětí a mládeže a ve vývoji jejich hodnotové orientace. Autor studijní opory usiloval v maximální míře o propojení teorie s aktuální výchovnou, resp. preventivní praxí a proto text obsahuje mnoho odkazů na aktuálně fungující koncepce, metodické pokyny či provedené sondy, výzkumy nebo inspekční zjištění. Obsahuje také odkazy na další zdroje, které umožňují její obsah aktualizovat časově, místně i z hlediska naplňování některé z konkrétních rolí v tomto složitém procesu založeném na interakci vychovávajících a vychovávaných subjektů. Ostrava, září 2007 Josef Malach 6

7 1 DĚTI A MLÁDEŽ V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH VÝCHOVA 1.1 Teorie výchovy jako věda 1.2 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže Cíle kapitoly: Po prostudování této kapitoly: dokážete definovat předmět zkoumání teorie výchovy uvedete aktuální cíle osobnostně-sociálního rozvoje a jejich kodifikaci v platných programových dokumentech budete vnímat kladné stránky současného vývoje dětí a mládeže, kriticky vnímat jejich stránky záporné v kontextu příznivých nebo negativně působících vnějších podmínek Klíčová slova: teorie výchovy, metodika výchovy, osobnostně-sociální rozvoj, koncepce státní politiky v oblasti dětí a mládeže Čas ke studiu: 2 hodiny 1.1 Teorie výchovy jako věda Teorie výchovy může být definována jako pedagogická disciplína, která se zabývá rozpracováváním filozofických představ a koncepcí o výchově člověka. Současně se snaží na základě měření a vyhodnocování empirických poznatků z výchovné praxe v konkrétních podmínkách dospět k jejich zobecnění (Průcha 2000). Metodiku výchovy bychom chápali jako praktickou aplikaci teoretických poznatků při naplňování konkrétních výchovných cílů, vymezených výchovnými složkami, v určitých formách výchovy. Předmětem pedagogické disciplíny teorie výchovy je nespecifické (nepředmětové, neprofesní), všeobecné cílevědomé a záměrné formování osobnosti jedince. Jinými slovy lze hovořit o osobnostním a sociálním rozvoji jedince, který mu zajišťuje jeho společenskou akceptaci (jeho chování je pro společnost přijatelné, neškodlivé) a umožňuje mu žít v lidské pospolitosti. Pojmově nemusí být podstatné, zda jde o formování nebo o reformování (reedukaci) osobních vlastností a sociálních kompetencí. 7

8 Jako věda Může integrovat dílčí oblasti (disciplíny): školní výchovu mimoškolní výchovu pedagogiku volného času rodinnou výchovu výchovu ústavní a ochrannou preventivní péči mediální výchovu Má: Předmět zkoumání Metodologii Teoretická díla Praktické návody k řešení výchovných cílů (principy, metody, formy, subjekty, organizace, způsoby hodnocení výsledků) Aktuální zadání TEORIE VÝCHOVY Koncepční východiska a programy Jako vyučovací předmět Lisabonská deklarace EU Národní program rozvoje vzdělávání Bílá kniha Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje VVS ČR Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže Strategie prevence soc. patol. jevů Strategie celoživotního učení 2007 Řeší otázky přípravy učitelů a vychovatelů na realizace osobnostně sociálního rozvoje ve školách, školských zařízeních, zařízeních pro volný čas, v organizacích, rodinách 8

9 Proces výchovy v celistvém pojetí by tak mohl být chápán jako integrace vzdělávání, chápaného převážně jako specifického předmětově nebo profesně orientovaného rozvoje a nespecifického, osobnostně-sociálního rozvoje (ve starším onačení jako výchova v užším pojetí). Přimlouval bych se dokonce za použití pojmu výchova (formování, utváření) klíčových obecných kompetencí (viz dále text o klíčových kompetencích považovaných za podmínku plnohodnotného zapojení jedince do dění ve společnosti a podmínku celoživotního učení). Výchova Vzdělávání Osobnostně-sociální rozvoj Je metodologicky i realizačně obtížné oddělit tento specifický a nespecifický rozvoj, jelikož v praxi klíčového subsystému výchovy ve školském systému - jsou instituce - tj. školy, její klíčoví aktéři tj. učitelé i prostředky - vyučování teleologicky (ve smyslu cílů), časově a organizačně (tj. v průběhu vyučování) i personálně (učitel plní roli vzdělavatele i vychovatele současně) propojeny a v jejich účelné integraci může být dosaženo synergického efektu, který je větší, než by byl efekt samostatně, nespojitě prováděných pedagogických intervencí - tedy vzdělávání a osobnostně-sociálního rozvoje. V pracích Průchy (1997, 2000) i v nejnovějších zahraničních pedagogických pracích (např. Kwieciński, Śliwerski 2006) je nejširší pojem výchovy nahrazován termínem edukace a jejími základními komponentami jsou výchova a vzdělávání. Tento přístup má své výhody v jednoznačnosti pojmů a v jejich provázanosti na terminologické procesy v pedagogice světové. Dosahování funkční provázanosti a vzájemně se podporujícího vzdělávacího a osobnostně-sociálního rozvoje je stále obtížnější, neboť současný vývoj společnosti zaměřené na výkon, úspěch a konzumní způsob života více preferuje roli vzdělávání jako vysoce rentabilní investice a podceňuje rozvoj osobních a charakterových kvalit. Ve školách, v rodinách, v působení masmédií jsou nedostatečně rozvíjeny obecně lidské vlastnosti, např. úcta k lidem, k hodnotám, k sobě samému; nedaří se rozvíjet sounáležitost, spolupráci, řešení konfliktů komunikací, toleranci k odlišným jedincům; chybí elementární návyky slušného chování, o etiketě nemluvě atd. Děti mládež řeší řadu problémů ve škole nebo v rodině násilím vůči sobě nebo pedagogům, zneužíváním drog, zahálkou spojenou se záškoláctvím atd. Obecně se pro projevy společensky odlišného, závadného (deviantního) chování nazývají sociálně patologickými jevy. Jejich řešením se zabývá mj. sociální a konkrétněji pedagogická prevence. Při řešení sociálně patologických jevů se teorie výchovy sbližuje se sociální pedagogikou, etopediíí, sociologií, kriminologií a dalšími disciplínami. Vztah mezi výchovou a prevenci jednoduše a výstižně vyjadřují dvě věty z metodické Nejúčinnější a nejlevnější je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole. Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů. 9

10 pomůcky MŠMT Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení (nedatováno). Obtížně lze vymezit hranice zájmu teorie výchovy a pedagogiky volného času. Mají více společného z hlediska cílů a obsahu výchovy a hlavním diferenciačním znakem se pak patrně stává faktor dobrovolnosti, menší organizovanosti nebo pravidelnosti výchovy ve volném čase a zatím také menší profesionalizace výchovy ve volném čase, i když v této oblasti se situace také v posledních létech mění a v praxi přibývá specialistů na realizaci výchovy ve volném čase. Stát začíná realizovat proces akreditace institucí pro práci s dětmi a mládeží. V textu se budeme otázkám pedagogického využití volného času věnovat zejména z hlediska prevence sociálně patologických jevů. V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v květnu 2002 se konstatuje, že zásadními charakteristikami vnějších podmínek, v nichž dnes plní vzdělávací systém své úkoly, jsou Zrychlení, globalizace a komplexnost vývoje společnosti, Nutnost jedince přijmout nebývalé zatížení a přizpůsobovat se vývoji s určitým stupněm nejistoty, menší srozumitelnosti světa i jeho větší názorové plurality. Vzdělávací systém musí na změnu prostředí reagovat, přinejmenším ve dvou směrech současně: Vědění neustále narůstá a proměňuje se, vzrůstá množství i dostupnost informací. Objevují se nová rizika zahlcení informacemi. Je proto nutné se naučit znalosti získávat, umět se v nich orientovat, vytřídit je a zařadit do kontextu, především pak je využívat a uplatnit při řešení problémů. Vzrůstá význam výchovné funkce školy. Na jedné straně by měla pomoci korigovat disharmonické rysy vývoje, vyrovnávat deficity špatně funkčních rodin a negativních rysů společnosti, jak se již projevují ve vztazích uvnitř vrstevnické skupiny, rodiny a školy. Na druhé straně by měla pomoci při vytváření kvalitní hodnotové orientace a charakterových rysů nezbytných pro autonomní, samostatně myslící a odpovědnou osobnost. Druhá reakce na globální a vnější prostředí je z hlediska zaměření předmětu východiskem k formulaci určitých konkrétních cílů nebo úkolů osobnostního či sociálního rozvoje. Pokusme se na základě Bílé knihy a dalších zdrojů (např. Horká 2002) shrnout představu o jedinci schopném plnohodnotně žít ve společnosti. Takový jedinec: Bude vnímat změny jako výzvu a příležitost. Dokáže aktivně uplatňovat nové myšlenky. Bude schopen překonávat překážky a adekvátně se rozhodovat. Bude kritický k názorům druhých ale současně tolerantní. Bude tvořivý, pružný, samostatný. Bude umět vyhledávat a zpracovávat informace. Bude schopen kooperovat s druhými, komunikovat s nimi a vytvářet atmosféru důvěry. Bude odpovědný za sebe i druhé. Bude mít zdravé sebevědomí, dokáže asertivně jednat. Bude zachovávat svou občanskou a kulturní identitu. 10

11 Bude dodržovat zásady zdravého životního stylu a bude schopen vyrovnávat se se stresem. Bude schopen se celoživotně vzdělávat. O stanovení nejobecnějších požadavků na jedince současnosti se pokouší řada evropských odborníků i organizací. Na scéně se objevuje fenomén klíčových kompetencí. Rozvíjení klíčových kompetencí je natolik nosným a všeobecně akceptovaným přístupem k formulaci cílů výchovy, že jej Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu v březnu 2000 zahrnula jako cíl 1.2 Rozvíjení klíčových kompetencí (key competencies) ve společnosti založené na znalostech do strategického záměru č.1 Zlepšování kvality a efektivity systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropské unii v rámci Strategického programu EU na léta Přestože se tímto jevem zabývají jednotlivé země i mezinárodní odborné týmy, nelze dosud hovořit o jednoznačném vymezení obsahu tohoto pojmu. I když se lze setkat s odlišnými formulacemi klíčových kompetencí i s jejich rozdílnou kvantitou, panuje již většinová shoda odborných pracovníků Evropské komise v jejich pracovní definici. Klíčové kompetence jsou takové kompetence, které jsou důležité a prospěšné každému jedinci i společnosti jako celku. Musí jedinci umožňovat úspěšnou integraci do velkého množství sociálních sítí a současně jej činit nezávislým a osobnostně zdatným v rodinném i v novém nepředvídatelném prostředí. Klíčové kompetence musí umožňovat jedinci aktualizovat nepřetržitě jeho vědomosti a dovednosti. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost. Základy těchto kompetencí by měly být osvojeny do ukončení povinné školní docházky a měly by utvářet základ pro další vzdělávání jako součást celoživotního učení. Odborná komise EK zdůrazňuje, že každá kompetence je tvořena souborem vědomostí, kognitivních i praktických dovedností, motivace, hodnotové orientace, postojů, emocí a dalších sociálních a behaviorálních složek, které mohou být jako celek mobilizovány pro efektivní jednání jedince. Z uvedeného pojetí je zřetelné, jak obtížně oddělitelné jsou od sebe jednotlivé klíčové kompetence, neboť jsou integrací kognitivní, konativní i afektivní stránky jedince. Některé z nich však mají obsahem blíže k osobnostním a sociálním kvalitám jedince. Definování klíčových kompetencí závisí a tom, co právě daná společnost považuje za hodnotné a klíčové. Evropská komise nakonec dospěla pro období povinného vzdělání k těmto klíčovým kompetencím, přičemž byla dána přednost jejich nadpředmětovému pojetí (Doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání, 2005). 1. Komunikace v mateřském jazyce 2. Komunikace v cizím jazyce 3. Matematické kompetence a kompetence v oblasti vědy a technologií 4. Kompetence v oblasti informační a komunikační technologie 5. Kompetence učit se učit 11

12 6. Sociální a interpersonální kompetence 7. Občanské kompetence 8. Kompetence v oblasti podnikatelství (ve smyslu podnikatelských dovedností) 9. Kompetence v oblasti kulturního povědomí Úkol: Které z uvedených klíčových kompetencí svojí povahou patří spíše do oblasti námi sledovaného osobnostně-sociálního rozvoje? Vypište je z výše uvedeného výčtu Naše řešení: Domníváme se, by se daly vybrat kompetence komunikovat v jazyce mateřském či cizím, kompetence se učit, sociální a interpersonální kompetence, občanské kompetence i kompetence v oblasti kulturního povědomí, které lze chápat dostatečně široce. 1.2 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže V posledních letech byly přijaty dvě státní koncepce pro oblast dětí a mládeže. První z nich, jejíž realizační období se právě naplňuje, obsahuje zajímavé analytické údaje o stavu edukace a socializace dětí mládeže i hlavní směry řešení otázek souvisejících s jejich životem a rozvojem v současné společnosti. Druhá koncepce byla připravena na delší období let 2007 až Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 byla přijata vládou ČR dne 7. dubna 2003 jako její usnesení č Základními principy a východisky státní politiky jsou jak zodpovědnost státu za vytváření podmínek pro zdravý rozvoje mladé generace a za plnění úkolů, které státu v této věci přísluší nebo k jejichž plnění se v rámci celé řady mezinárodních úmluv přihlásil, tak zodpovědnost rodiny a přiměřeně i zodpovědnost jednotlivce za sebe sama. Za děti se pro potřeby této koncepce považují osoby do 18 let, za mládež pak osoby do dovršení 26 let. Působení státu na děti a mládež se odehrává v rovinách podpory a ochrany. Podpora představuje jak opatření státu ve prospěch řešení problémů ohrožujících mladou generaci a bránících jejímu rozvoji, tak i nejrůznější inovativní programy apod. Patří sem také činnost státních orgánů, která vytváří podmínky pro participaci mládeže na společenském a politickém životě a motivuje jednotlivé vrstvy a skupiny mládeže k činnosti v duchu cílů státní politiky pro oblast dětí a mládeže. Je podporována také činnost nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Ochrana představuje působení státu zabezpečující zeslabování vlivů negativních jevů a důsledků jejich působení na děti a mládež. Ochrana nastupuje vždy tam, kde jedinec není schopen vlastními silami čelit negativně na něj působícímu prostředí a některým společenským jevům. Zde stát působí přímo svými nástroji, nebo využívá spolupráce s dalšími orgány veřejné správy, obcemi, nestátními organizacemi a dalšími institucemi a organizacemi působícími ve prospěch dětí a mládeže, včetně mezinárodních (např. v rámci programů EU pro mládež). 12

13 Nástroji státu v ochraně a podpoře dětí a mládeže jsou především právní normy, ekonomické nástroje, využití výzkumných dat, účelný informační systém, personální politika (výběr, příprava a další vzdělávání pracovníků působících v uvedených oblastech). Cílem je vytváření podmínek pro rozvoje osobnosti mladého člověka a jeho uplatnění ve společnosti. Koncepce má několik významných východisek: programové prohlášení vlády, Úmluvu o právech dítěte, Bílou knihu Evropské komise o mládeži, deklaraci ministrů odpovědných za mládež i závěry Národní konference o mládeži i Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílé knihy o vzdělávání). Na základě uvedených dokumentů jsou konstatovány významné aktuální charakteristiky mládeže. Prochází hlubokou přeměnou a vlivem nejrůznějších okolností se prodlužuje doba, po kterou jsou mladí lidé závislí na svých rodičích. V ČR je mládež vystavena také dozvukům politické a ekonomické transformace naší společnosti spojené s otevíráním se světu zejména přičleňováním se k EU a vlivům globalizace. V celé Evropě pak je spatřována určitá hrozba v tom, že vztahy mezi generacemi jsou vlivem demografického společenského vývoje stále složitější a mezi mladými lidmi a veřejnými institucemi se rozšiřuje propast, která by mohla způsobit, že se mladí lidé budou zdráhat převzít své povinnosti občanů. V celém systému výchovy a vzdělávání je proto zapotřebí věnovat pozornost principům samostatnosti, solidárnosti, zodpovědnosti a svědomitosti. Děti a mládež by proto v budoucnu měly být především: samostatné schopné rozhodovat se a řídit si svůj osobní a společenský život jednotlivce i člena společnosti, solidární schopné projevit zájem o ostatní, jednat spolu s nimi a v jejich prospěch, sdílet jejich zájmy, zodpovědné - schopné nést odpovědnost za své činy, plnit své úkoly a dokončit vše, co začnou, svědomité schopné určit si morální hodnoty, určitý podnět nebo ideál a jednat podle nich. Úkol: Posuďte, zda jako pedagogičtí pracovníci děláte dost pro to, aby tyto výchovné priority byly dosahovány i v našich školách a školských zařízeních, resp. v našich rodinách. Formulujte pro každou uvedenou žádoucí vlastnost dětí a mládeže určitý záměr, postup, pomocí něhož by bylo možné ve vaší současné pracovní pozici přispět zcela konkrétním způsobem k naplnění uvedených vlastností. Samostatnost:.. Solidárnost:. Zodpovědnost:. Svědomitost:... Své náměty prodiskutujte v kolektivu spolupracovníků, učitelů, ve své rodině nebo na konzultaci. Naše národní koncepce pro oblast dětí a mládeže usiluje o to, aby vyhovovala kritériím pro moderní evropskou koncepci v této oblasti, tj. aby byla srovnatelná s obdobnými koncepcemi zemí EU. Z mnoha kritérií zdůrazněme, že by koncepce měla podporovat 13

14 výchovu a vzdělávání mimo formální školní systém, měla by být podporována výzkumy o situaci dětí a mládeže a měla by podporovat participaci, tj. zapojení mladých lidí do rozhodování o životě společnosti a organizací dětí a mládeže (používá se zde výraz komanagement). Na úrovni státu je výkon státní správy v oblasti péče o děti a mládež především v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT spolupracuje i s dalšími resorty, přičemž se může také opřít o další významný vládní dokument Strategii rozvoje lidských zdrojů, schválenou dne jako usnesení č (Dokument doporučujeme prostudovat; je dostupný na Ministerstvo k plnění úkolů vyplývajících ze státní politiky využívá i tří přímo řízených organizací: Institutu dětí a mládeže MŠMT, Institutu zájmového vzdělávání MŠMT v Hořovicích a Střediska vzdělávání, informací a služeb v Prachaticích. V roce 2002 zřídilo také Komoru mládeže jako svůj poradní orgán, který projednává otázky mládeže související s dotační a státní politikou v této oblasti. Členy komory jsou mj. zástupci České rady dětí a mládeže, Kruhu sdružení dětí a mládeže a Koordinační rady středisek pro volný čas. Na úrovni nižších článků veřejné správy v okresech - se mládeži v devadesátých létech nevěnovala příliš velká pozornost, neboť k tomu nebyla vytvořena také příslušná legislativa. V zákoně č. 129/2000 Sb. o krajích je stanovena jako jedna z povinností zřizovat výbor pro výchovu a vzdělávání se zákonem vymezenými úkoly. Kraje mohou poskytovat dotace na činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží. Na všech krajských úřadech jsou ustavena oddělení pro mládež a tělovýchovu (sport) spadající pod odbory školství. Povinnost péče o děti a mládež a možnost financovat příslušné aktivity je legislativními normami stanovena také obcím a pověřeným obecním úřadům. Koncepce je dále strukturována do dvou základních částí, a to na část I. Státní politika pro oblast dětí a mládeže a část II. Směry působení státní politiky v jednotlivých oblastech. Z důvodů přehlednosti v tomto textu obě části posléze propojíme do tematicky ucelených oblastí. Státní politika pro oblast dětí a mládeže (část I.) je v koncepci rozpracována do 12 oblastí, z nichž uvedeme čtyři, které se nejvíce týkají výchovy a vzdělávání. Jsou to oblasti mládež, vzdělání a výchova, nestátní neziskové organizace působící v oblasti dětí a mládeže, mládež a volný čas, mobilita mládeže a mládež a sociálně patologické jevy. Všechny oblasti jsou zpracovány pomocí jednotné manažerské metody tzv. SWOT analýzy, která stanovuje silné a slabé stránky současného stavu a ukazuje na potencionální příležitosti i možné hrozby vývoje určitého jevu. Směry působení státní politiky v jednotlivých oblastech (část II.) konkretizují cílové představy, priority a postupy státní politiky v jednotlivých oblastech, které byly v první části dokumentu podrobeny SWOT analýze. 1. Oblast mládež, vzdělání a výchova a) Současná situace v oblasti 14

15 Za silné stránky se považuje zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR (vychází z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílé knihy z února Dále byla nový školským zákonem platným od zahájena kurikulární reforma zavedením Rámcových a Školních vzdělávacích programů, pomocí níž by mělo školství přejít od osvojování množství informací k rozvoji klíčových kompetencí (viz výše) V odborném vzdělávání je pozitivně hodnocen přechod od úzce specializovaných k široce profilovým oborům. Přes určité problémy se zvyšuje střední délka vzdělávání a dosáhla již 16,4 roků. Za příležitost je považována praktická implementace nových zákonů o počátečním vzdělávání a o pedagogických pracovnících. V souladu s novými evropskými trendy v oblasti výchovy a vzdělávání bude kladen důraz na vyvážený rozvoj všech tří forem výchovy a vzdělávání, které přispívají k plnohodnotnému vývoji jednotlivce, a to formálního vzdělávání, neformální výchovy a vzdělávání a vzdělávání mimo vyučování. Slabými stránkami je, že průměrná délka vzdělávání se nezvyšuje stejným tempem, jako v zemích EU, málo jsou využívání tzv. částečné formy vzdělávání v terciárních institucích a zatím velmi málo je rozvinutá finanční podpora vysokoškolských studií. Zatím je nedostatečný posun k uplatnění metod a forem práce pedagogů druhého stupně ZŠ a SŠ rozvíjejících aktivitu a tvořivost jejich žáků. Hrozbou může být stagnace podmínek pro práci pedagogických pracovník a absence jejich výraznějšího kariérního a platového postupu a přetrvávající stav oddalování přijetí zákona o počátečním vzdělávání a o pedagogických pracovnících (pozn. školský zákon i zákon o ped. pracovnících již byly mezitím v roce 2004 přijaty a platí od ). b) Cíle a postup státní politiky Realizovat doporučení a závěry Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR Věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání cílenému na rozvoj schopností žáků orientovat se a uplatnit se na trhu práce. Pro tento úkol připravit v pregraduální i postgraduální přípravě učitele Klást důraz na vyváženost všech tří forem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, a to formálního vzdělávání, neformální výchovy a vzdělávání a výchovy a vzdělávání mimo vyučování (viz poznámka níže) Připravit MŠMT Národní program podpory výchovy a vzdělávání mimo vyučování Podporovat vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v rámci nestátních neziskových organizací V rámci plánovaného zavádění rámcových a z nich odvozených školních vzdělávacích programů okamžitě zavádět do výuky nové poznatky podle potřeb společenské praxe a směrovat žáky k osvojení základních sociálních dovedností, k péči o životní prostředí, k uplatňování morálních norem a k respektování hodnot demokracie Připravit učitele na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů, které budou zabezpečovat participaci dětí a mládeže na společenském a politickém životě a jejich rozvoj v souladu s formulovanými výchovnými prioritami Snížit úrazovost ve školách a školských zařízeních 15

16 Rozvíjet předškolní vzdělávání a vzdělávání v uměleckých oborech ZUŠ Přiblížit vzdělávací nabídku středních škol potřebám jednotlivých krajů Integrovat systémy pedagogicko-psychologického poradenství i volby povolání Terminologická poznámka: Formální vzdělávání (formal education) je hierarchicky strukturovaný, chronologicky postupný vzdělávací systém, který funguje od základních škol až po vysokoškolské instituce. Neformální výchova a vzdělávání (informal education) je procesem, při kterém se jedince učí zaujímat postoje, poznává hodnoty, získává zručnosti a znalosti skrze vlastní denní zkušenost v rodině, mezi přáteli a sobě rovnými, skrze média a vlivy a faktory ve svém okolí. Výchova a vzdělávání mimo vyučování (non-formal education) je organizovanou vzdělávací aktivitou mimo rámec zavedeného oficiálního systému, jejímž cílem je získání životních zkušeností a dovedností a rozvoj postojů založených na uceleném systému hodnot. Je prováděno nestátními neziskovými organizacemi. Částečně sem přináleží také zájmové vzdělávání, které realizují střediska volného času, školní kluby. Tyto pojmy jsou postupně uváděny v život v EU a ČR se pokouší s nimi po roce 2000 pracovat. Principiálně vhodnějším překladem pojmu informal education by bylo užití pojmu vliv sociálního prostředí, neboť nejčastěji nejde o cílevědomé a řízené působení na subjekt, které je klíčovým znakem výchovy. Ale mezinárodní porozumění bude mít prioritu. 2. Nestátní neziskové organizace působící v oblasti dětí a mládeže a) Současná situace v oblasti Silné stránky Nestátní neziskové organizace představují významný prvek v systému práce s dětmi a mládeží. Plní obtížně zastupitelnou roli v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy, nabídky volnočasových aktivit, práce s rizikovými skupinami dětí a mládeže atd. Doplňují působení rodiny a školy a dalších subjektů. Angažují se také církve. Sdružení ovlivňují poměrně širší okruh mladých lidí než jen své členy, celkem asi 25% dětí a mladých lidí. Slabé stránky Klesá členská základna občanských sdružení dětí a mládeže za poslední čtyři roky o cca 20 % a je obdobná jako ve vyspělých zemích. Mezi střešními organizacemi je slabá kooperace. Příležitosti Rozvoj aktivit zaměřených na neorganizované děti a mládež, především nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Přijetí zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, který podpoří rozvoj činnosti nestátních neziskových organizací a umožní mladým lidem vykonávat veřejně prospěšné činnosti. Hrozby Klesající míra organizovanosti dětí a mládeže v nestátních neziskových organizacích souvisí s malým zájmem části dětí a mládeže o zapojení do organizovaných forem činností. Problémy mohou nastat pokud organizace nedokáží oslovit i neorganizované děti a mládež. b) Cíle a postup státní politiky Nestátní neziskové organizace působící v oblasti dětí a mládeže Každoročně vyhlašovat programy podpory v oblasti práce s dětmi a mládeží a zavést nový systém podpory činnosti nestátních neziskových organizací, např. formou licencovaných nestátních neziskových organizací, které by získávaly formální příslib podpory na delší období (cca 3 roky) 16

17 V souladu s připravovaným zákonem o práci s dětmi a mládeží bude zaveden systém akreditací ve vybraných oblastech práce s dětmi a mládeží, např. na organizaci pobytových akcí, vzdělávání vedoucích nebo prevenci sociálně patologických jevů (pozn: již je realizováno) Uvažuje se o právní úpravě dobrovolném práce s dětmi a mládeží v rámci připravovaného zákona 3. Mládež a volný čas a) Současná situace v oblasti Silné stránky U stále větší části mládeže stoupá obliba náročných aktivit, které rozvíjejí osobnost mladého člověka. Od poloviny devadesátých let se podílí na změně životního stylu mládeže nejvyšší měrou práce s osobním počítačem. Došlo k zastavení nárůstu sledování televize.významné postavení v oblasti volného času dětí a mládeže mají základní umělecké školy, které jsou v regionech silně zastoupeny a pro svůj význam podporovány státními dotacemi. Největší objem činností ve volném čase realizují střediska pro volný čas, kterých v létech působilo v ČR 289. Ministerstvo kultury podporuje dotacemi činnost uměleckých těles a rozmanitých kulturních zařízení (divadla, muzea, galerie atd.), v nichž působí také mladí lidé. V několika stovkách nestátních neziskových organizací je podle odhadů registrováno až 9% populace do 26 let. V tělovýchovných a sportovních spolcích (z nichž okolo 200 má celorepublikovou působnost) je organizováno zhruba 25% dětí a mládeže. Koncepce spatřuje velký přínos také v mobilitě dětí a mládeže v rámci mnoha programů, např. Leonardo da Vinci, Socrates a Mládež. Jsou zaměřeny zejména na multikulturní vzdělávání, poznávání cizích zemí, výuku cizích jazyků. Zvyšují se jazykové znalostí mládeže. Možnosti Potenciálně se zvýší podíl krajů na práci s mládeží ve volném čase. MŠMT je přitom podpoří dotační politikou. Domy dětí a mládeže se budou více orientovat na projekty zaměřené na neorganizované děti a mládež a na zvyšování podílu zapojení dětí ve věku let. Slabé stránky Nevyváženost nabídky volnočasových aktivit ve městech a v menších obcích. Brání tomu nejen nedostatek finančních prostředků, ale také absence právních norem nutících obce zařazovat péči o volný čas mezi priority financování. Mnoho komerčních subjektů nabízejících spíše pasivní zábavu (kino, televize, video) s nabídkou alkoholických nápojů a cigaret. Převažující práce zájmových útvarů v činnostech Domů dětí a mládeže zvláště s dětmi od 6-12 let a menší podíl spontánních příležitostných aktivit pro neorganizovanou mládež. Mládež obecně trpí nedostatkem pohybu. Sport a tělesná výchova nejsou dostatečně využívány jako formotvorný faktor osobnosti (rozvoj aktivity, respektu a spolupráce, spoluzodpovědnosti, zdravé soutěživosti). Oblast výchovy a využívání volného času je, na rozdíl od pozornosti věnované handicapovaným či vrcholovému sportu, obecně na okraji zájmu, což se projevuje v nedostatečné podpoře a prestiži (a návazném materiálním zabezpečení, ochotě sponzorů apod.). Jde přitom o jeden ze zásadních předpokladů prevence sociálně patologických jevů. Hrozby Nevyužití volného času dětí a mládeže jako významného potenciálu pro neformální výchovu a vzdělávání mladých lidí a malá angažovanost města a krajů v tomto směru. 17

18 Psychická i zdravotní rizika spojená se stále větším používání počítače a internetu musí být vyvážena jejich zvládnutím na takové úrovni vědomostí a dovedností, které umožní mladým lidem je uplatnit v budoucím pracovním životě. b) Cíle a postup státní politiky Provázat a koordinovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Stát, kraje i obce se budou snažit o skloubení nabídky škol, školských zařízení pro zájmové vzdělávání i nestátních neziskových organizací Posilovat a rozvíjet zařízení pro volný čas dětí a mládeže, podporovat střediska pro volný čas a školní kluby, zvyšovat atraktivitu spontánních a příležitostných činností hlavně pro neorganizovanou mládež Zkvalitnit vzdělávání pedagogů volného času Podporovat organizace provozující veřejná hřiště a sportoviště 4. Mládež a sociálně patologické jevy a) Současná situace v oblasti Na tomto místě si uvedeme pouze podstatná stanoviska Strategie, neboť touto problematikou se hlouběji zabývají další části textu. Silné stránky Od roku 1996 se snižuje počet trestných činů spáchaných mladistvými a od roku 1999 dochází k poklesu trestných činů spáchaných dětmi. Přestože toxikomanie dětí a mladistvých představuje závažný společenský problém, děti s kvalitním sociokulturním zázemím se již ve značné míře dokáží nebezpečí drog vyhnout, jelikož drogy vnímají v protikladu se všemi ostatními osobními cíli. Jen z kapitoly MŠMT bylo v letech vydáno 80 miliónů korun na protidrogovou prevenci. Podařilo se řadou legislativních opatření připravit podmínky pro zlepšení v oblasti zneužívání dětí. Zákonem č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě platným od roku 2001 se podařilo zahájit proces zvyšování motivace obviněných a odsouzených k řešení následků jejich trestné činnosti a i proces minimalizace rizik další trestné činnosti. Zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí vytvořil předpoklady pro efektivnější prevenci sociálně patologických jevů. Umožňuje zřizování zařízení pro sociálně-právní ochranu, zejména sociálně-výchovné činnosti a výchovné rekreační tábory, která by měla nabízet volnočasové aktivity ohroženým dětem. Slabé stránky Narůstá tzv. syndrom rizikového chování v dospívání. Rizika vytváří alkohol drogy, touha po sexuálních zkušenostech atd. Výzkumy trvale ukazují na negativní vlivy násilí prezentovaného ve sdělovacích prostředcích (agresivita a šikana). Experimentace s drogami, požívání alkoholu a nikotinismus se dlouhodobě udržuje na stejné (a vysoké) hladině. Přes jisté zlepšení přetrvávají u mládeže rasové předsudky, zatím převážně jen vůči romskému etniku. Recidiva v páchání trestné činnosti u mladistvých delikventů je zhruba 50% a v současné situaci nelze očekávat zlepšení. Není legislativně dořešeno postavení učitele školního metodika prevence, což brání dosažní vyšší míry efektivnosti primárního preventivního působení ve školách a školských zařízeních. Velmi častým jevem je kriminalita páchaná na útěku ze zařízení pro výkon ústavní výchovy. (ročně až 3,5 tisíce útěků). Policie ČR ročně eviduje asi 1000 trestných činů spáchaných dětmi či mladistvými na útěku z výchovného zařízení anebo internátu. Od roku 2002 došlo ke stagnaci klesajícího trendu počtu obviněných a odsouzených mladistvých a od konce téhož roku dokonce dochází opět ke zvýšení jejich počtu. 18

19 Dochází ke zhoršování chování žáků ve školách i mimo školu, nárůstu agresivity, hrubosti, které sice znaky trestných činů a přestupků nenaplňují, ale znamenají vážný problém, který se promítá do chodu škol a školských zařízení. Možnosti Realizace Strategie prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů na období , přijaté MŠMT, která je orientována především do oblasti zdravého životního stylu, zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti negativním jevů a působení škol a školských zařízení v oblasti prevence (zabýváme se jí také na jiném místě textu). Přijetím zákona o soudnictví ve věcech mládeže (platného od pozn. autora textu), který mj. umožní posílit podporu nestátních neziskových organizací při resocializaci dětských a mladistvých delikventů. Rozšíření zkušeností Centra včasné intervence v Ostravě pečujícího o dětské a mladistvé delikventy na celou republiku. Hrozby V roce 1999 dosáhl počet vyšetřovaných dětí počtu stíhaných a vyšetřovaných mladistvých. Při páchání trestné činnosti jsou děti velmi časti agresivní, narůstá brutalita a závažnost trestných činů v oblasti násilné kriminality a krádeží. Na výskyt sociálně patologických jevů má vliv celá řada faktorů: Funkčnost rodiny, negativní jevy v rodině Užívání alkoholu a ostatních návykových látek Vedení dětí ve škole Naplnění jejich volného času zájmovými aktivitami Skupina vrstevníků Agresivní vliv konzumní kultury Negativní vliv médií a reklamy Celospolečenské klima Přetrvávající roztříštěnost preventivních aktivit a jejich podpora z úrovně veřejné správy, nedostatečné vytváření pozitivního sociálního klimatu ve školách a nedostatečná podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu nevytvářejí podmínky pro účinné komplexní působení v této oblasti. b) Cíle a postup státní politiky Podporovat školy při vytváření pozitivního sociálního klimatu a minimalizovat příčiny vzniku sociálně patologických jevů Významně zlepšit podmínky pro realizaci primární prevence na školách Dotovat činnost nestátních neziskových organizací podílejících se na prevenci Adresně směřované projekty zaměřit hlavně na prevenci alkoholismu, tabakismu, drog, šikany, komerčního sexuálního zneužívání mladistvých a vyhodnocovat účinnost a efektivnost realizovaných forem preventivního působení Dokončit legislativní proces týkající se právní odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (bylo již realizováno od na základě zákona 218/ 2003 Sb., o trestním soudnictví mládeže) Účinně chránit děti a mládež před negativním vlivem médií, zvážit možnosti legislativního řešení Zachytit nepříznivé trendy ve stavu obviněných a odsouzených a podporovat činnosti na poli sekundární a terciální prevence 19

20 V pořadí druhá Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období byla schválena vládou ČR dne 4. června V úvodní části přináší informace o výzkumech mládeže v posledním období. Formuluje základní východiska koncepce, její hlavní cíle, tematické okruhy a způsoby jejich realizace, včetně finančního zajištění a řízení a koordinace. Výzkumy mládeže Napomohly definovat v posledních letech soubor vlastností, které svému nositeli umožňují v naší civilizaci úspěch a šťastný život. Vyšlo z nich přesvědčivě pět vlastností nazývaných Big Five, čili Velká pětka: inteligence, svědomitost, otevřenost, citová stabilita a přátelskost. V našem národním prostředí byly zjištěny trendy v hodnotových orientacích mládeže, které jsou spíše v rozporu s výše uvedenými pěti vlastnostmi. Ukazují na růst významu ekonomické prosperity, kariéry jako prostředku k získání majetku a materiálních hodnot a smyslového života a jeho prožitků, včetně drog. Na druhé straně klesá význam kvality života v konkurenci se smyslovým životem a materiálními hodnotami. Klesá význam odpovědnosti za druhé, význam zdokonalování sebe sama a transcendentní dimenze života a idejí. Trvale roste význam majetku a náplně volného času podle zájmů a koníčků. Klesá význam být užitečný druhým lidem, míru, životního prostředí a veřejně prospěšné činnosti. Klesá také význam demokracie jako důsledek zkušeností s naším politickým systémem, politickou kulturou a pozicí občana v tomto systému. Současná mladá generace je nastavena poměrně jednoznačně na vlastní ego, na sebe sama. Vnitřní svět je ochuzován (ideje, myšlenky, transcendentní dimenze) a tato chudoba je jedním z důvodů rostoucího zájmu o drogy. Výrazným trendem ve vývoji mládeže je klesající vliv jakýchkoliv sociálně duchovních systémů, ať již sekulárních či náboženských a duchovních. Hlavní proud mládeže je ve značné míře manipulován médii a názory a postoje produkované médii přijímá. Mládež tráví až třetinu svého celkového času s některým z médií. Virtuální a mediální realita vytěsňuje vitální složku života mladých jedinců. Celý život mládeže se proměňuje a dochází k digitalizaci životního pole a životního způsobu mládeže. Hovoří se o generaci on-line. Mládeži se její životní pole stále více rozpíná o evropský a globální rozměr. Rozpínání se primárně odehrává virtuálně v kyberprostoru a odvozeně i v přirozeném časoprostoru. Mládež akceptuje v oblasti vzdělávání e-learning a začlenila jej do svých životních aktivit, čímž stále klesá četba, a to i mezi studenty vysokých škol. Hédonistická a pragmatická orientace mladé generace s absencí společenské vize přispívají k pokračujícímu rozšiřování konzumace alkoholu, nikotinismu a konzumaci drog. Roste tolerance k drogám a kouření marihuany je již v určitých vrstvách společnosti chápáno jako standardní součást životního stylu. Dominantní volnočasovou aktivitou je sledování televize. Každý den sleduje televizi 76 % mládeže. Ve vývoji společnosti neustále roste podíl vzdělávající se populace a životní fáze věnovaná vzdělávání zabírá mnohem větší časový úsek. V současnosti získává 20

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Obsah: I. Některé problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období Str. II. Základní východiska Str. 11

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY (pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání) MŠMT BŘEZEN 2002 Předkládací

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01283/2012 Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. Revoluční 92, 794 01 Krnov Školní vzdělávací program pro

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Ústav veřejné správy a práva PRIMÁRNÍ PREVENCE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Jitka Hrdinová Vedoucí práce: Josef Dublinský

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více