POČÍTAČ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ"

Transkript

1 POČÍTAČ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ Kateřina Šrahůlková Abstrakt: Příspěvek se zabývá vztahem dětí k počítači a aktivitám na něm realizovaným, především k hraní počítačových her, včetně her na internetu, a surfovaní na internetu. V teoretické části se autorka věnuje jednotlivým specifikům, která se k výše uvedeným aktivitám váží. Článek zmiňuje výsledky výzkumu, který byl realizován z důvodu prozkoumání postavení počítače v rámci volnočasových aktivit dětí a ke zjištění obliby počítačových her a jiných aktivit na internetu. K průzkumu byl vytvořen dotazník, který byl následně kvantitativně zpracován. Zkoumaný soubor tvořily děti ročníku základní školy v Praze. Výsledky dotazování podaly obraz o postavení počítače ve volnočasových aktivitách dětí a o konkrétní činnosti na něm realizované. Klíčová slova: počítačové hry, internet, závislost, děti školního věku. Úvod Počítačům a především jejich problematickému užívání je v posledních letech v odborných kruzích věnována velká pozornost. Tato práce se zabývá sledováním rozložení volnočasových aktivit u dětí školního véku od 7 do 15 let (2.-9. třída), zejména mírou zastoupení zábavy na počítačích mezi volnočasovými aktivitami těchto dětí. Závislostním chováním ve vztahu k počítači se zaobírá řada výzkumů, které dále zkoumají např. rozdíly v trávení času na počítači mezi pohlavími, míru rodičovského dohledu při volnočasových aktivitách či souvislost mezi hraním počítačových her a prospěchem ve škole (Giles, Price, 2008; Aslanidou, Menexes, 2008). Skořic se svými kolegy (2009) považují videohry v rámci elektronické a na počítačích se odehrávající zábavy po celém světě za jednu z dominantních forem aktivit realizovaných na počítači. Výzkum zaměřený specificky na rozšíření hraní počítačových her u dětí byl proveden v roce 2006 lékaři Nešporem a Csémym, a to mezi dětmi 9. tříd. Ukázal, že hraní počítačových her je zejména mezi chlapci této věkové skupiny velmi rozšířeno. 52% z nich uvedlo, že ve všední den hraje počítačové hry alespoň 2 hodiny, o víkendu je to až 62 % chlapců. U dívek bylo procento se stejnou dobou trávenou u počítače mnohem nižší: 15% dívek hraje počítačové hry minimálně 2 hodiny ve všední den, 17% o víkendu. Autoři dali tyto zjištěné údaje do korelace s konzumací alkoholických nápojů, užíváním marihuany, výskytem rvaček, šikany a se sníženou známkou z chování. Výsledky naznačily, že mezi těmito formami

2 chování a hraním PC her se korelace prokázala, i když ne vysoká. Autoři to interpretují tak, že děti, které nadměrné hrají počítačové hry, mají horší kontrolu regulace chování (Nešpor, Csémy, 2007). Závislosti vztahující se k osobním počítačům K vymezení závislosti vztahující se k osobním počítačům se používá několik pojmů. Pojem computer addiction" (počítačová závislost) byl poprvé užit v roce 1989 americkou autorkou Margaret A. Shotton (Shotton, 1989). Z dalších názvů popisujících toto závislé chování se používá internetová závislost, patologické užívání internetu či problematické užívání internetu aj. Suler (2004) pak užívá pojem computer and cyberspace addiction" (závislost vztahující se k počítačům a kybernetickému prostředí), který podle něj zahrnuje širokou oblast závislostí vztahující se k počítačům a aktivitám na počítači. V souvislosti s hraním her na počítači vytvořili autoři Grusser a spol. diagnostickou kategorii excesivní hraní počítačových her a videoher" (Grusser et al., 2005). V českém prostředí hovoří Nešpor a Csémy (2007) o patologickém vztahu k počítačům, internetu a videohrám a označují jej za návykovou a impulzivní poruchu (stejné jako např. patologické hráčství). Pokorný s kolegy (2002) řadí mezi závislosti založené na činnostech, při kterých jedinci užívají počítač, netomanii a netholismus - závislost na internetu a závislost vztahující se k hraní počítačových her. Obě tyto závislosti se mohou vzájemně překrývat vzhledem k tomu, že řada počítačových her se hraje a je dostupná skrze internet. Počítač a zdraví V odborné literatuře se uvádí řada fyzických obtíží, které se mohou při nadměrném používání počítače vyskytovat. Jsou to především potíže související s nesprávným držením těla. V této souvislosti mohou vznikat poškození různých částí zad, dále se může vyskytovat pálení a necitlivost v rukou, mravenčení v nohou a sedacích svalech, poškozování očí (pálení, slzení, výskyt tiků, skvrny před očima) aj. Dlouhé sezení u počítače může znamenat také nedostatečný pohyb, tedy z dlouhodobého hlediska větší neohrabanost a s tím spojenou nadváhu, které jsou v období staršího školního věku, v období preference fyzických dovedností jako měřítka oblíbenosti, dalším faktorem znevýhodňujícím tyto děti v sociálních kontaktech (Pokorný et al., 2002; Nešpor, 2000). ^Dále se může objevit i dehydratace a vynechávání jídla u jedinců sedících hodiny bez přestávky u počítače, nebo naopak přejídání, kdy jedinec nekontroluje množství přijímané potravy, neboť jeho pozornost je upřena k počítači. Obecné se zde dá hovořit o nezdravých stravovacích návycích. 196

3 Netomanie a netholismus - - závislost na internetu a závislost na počítačových hrách I nternet může sloužit jako prostředek pro získávání informací, jako pracovní nástroj nebo jako náplň volného času. Ve smyslu závislosti na internetu nás bude zajímat užívání internetu pro zábavu, tady jako náplň volného času jedince. Patologický vztah k internetu se projevuje tím, že takto postižený jedinec tráví bezcílným blouděním po internetu dlouhé hodiny. V jeho prožívání se objevují vtíravé myšlenky o internetu i ve chvílích, kdy se zabývá jinými aktivitami. Důsledkem může být ztráta zájmu o okolí a činnosti, které ho dříve uspokojovaly, a také izolace od okolí. Rovněž vyhledávání neustále nových informací může vést k zahlcování organismu informacemi, z nichž některé mohou být pro děti značně nevhodné (Pokorný et al 2002; Turček, 2003). Na internetu či mimo něj se lze v současné době setkat s velkým množstvím různých druhů počítačových her. Pro jejich úspěšné dokončení je zpravidla třeba, aby hráč pochopil jejich podstatu a pravidla. V případě neustále se opakujících her" prohra pro hráče příliš neznamená, hru může kdykoli ukončit a začít hrát znovu. Existují však také hry, kdy hráč svou postavu na počítači vytvoří a tak konstruuje novou realitu. Ta po určité době hraní (může to být rok i déle) vstoupí hlouběji do jeho existence. U tohoto typu hry lze předpokládat, že pocity hráče při prohře se budou od pocitů vyvolaných v neustále se opakujících hrách" velmi lišit. Může jít o pocity zklamání, vzteku, ale i pocity blízké zoufalství (Pokorný et al., 2002). V odborné literatuře (Nešpor, Csémy, 2007; Hrubišková, Veselský, 2006; Pokorný et al., 2002 aj.) lze v souvislosti s hraním počítačových her najít rozvíjení různých, hrou trénovaných dovedností, ale především také řadu hrozících rizik. Rozvoj dovedností při hraní počítačových her Pozitivně vidí působení počítačových her na osobnost dítěte psycholog David Šmahel (2007), který vyzdvihuje především jejich přínos ve formování kognitivních schopností hráčů, zmiňuje také možnost rozvoje sociálních dovedností. V rovině kognitivní zdůrazňuje trénování odhadu vzdálenosti, rychlosti, promýšlení strategie, čtení anglických textů apod. V rámci sociální roviny pak setkávání se hráčů i v realitě. Zmiňuje také možnost vzniku závislosti, stejně jako u kterékoli jiné činnosti však v případě, že to člověk s touto činností přehání. Hrubišková a Veselský (2006) uvádějí výsledky svého výzkumu mezi žáky základní školy na Slovensku v letech 2003 a 2004, kde žáci hodnotili účinky hraní počítačových her, které sami u sebe pociťují. Odpovědi žáků svědčí o jejich převažujícím přesvědčení o pozitivních účincích hraní her. Jako nejvyšší přínos hodnotili možnost cvičit postřeh, dále rozvoj logického myšlení, prostorové orientace a paměti.

4 Rizika, která s sebou nese hraní počítačových her Rizikům v souvislosti s hraním počítačových her je v odborné literatuře věnována velká pozornost. Výrazná je především značná časová náročnost těchto aktivit. Dále zde existují četná rizika negativního vlivu na sociální vývoj a zrání jedince. Jednostranná zájmová aktivita u počítače může ovlivňovat schopnost navazovat, udržovat a rozvíjet vztahy s vrstevníky, také komunikace a společný zájem se mohou omezit na počítačové hry. Hra se může stát pro jedince prostředím, do kterého uniká před problémy v reálném životě (Pokorný et al., 2002; Nešpor, 2000; Nešpor, Csémy, 2007). Dalším diskutovaným tématem v rámci negativních vlivů počítačových her na děti je agresivita a násilí, které se v počítačových hrách často vyskytují. Hráč ve hře násilí nejen sleduje, ale prostřednictvím své postavy často přímo produkuje. Násilí v počítačových hrách je často synonymem úspěchu v nich, neboť v řadě her jde především o zničení protivníka či protivníků. Ztotožnit se s těmito prostředky k dosažení cílů může být pro děti nebezpečné. Děti také při hře nevidí následky svého násilného chování. Nemusí si tedy vytvořit vazbu mezi násilným aktem a jeho důsledkem, tj. zraněním či úmrtím jako nevratným procesem. Z vývojové psychologie víme, že dítě, v tomto případě dětský hráč, nemusí toiusít fvkti a skutečnost. Stírání reahťy obťm l\ také proto, ie zpracování her je stá\e kvalitnější a lákavější. Zejména dětmi mladšího školního věku je prezentovaný příběh často brán jako reálný a jako takový je i vnímán. Tento fakt představuje nebezpečí pro zdravý vývoj jedince, zaujetím počítačovými hrami mohou vzniknout návykové problémy, které se v dětství a dospívání rozvíjejí rychleji (Vágnerová, 1997; Hrubišková, Veselský, 2006; Nešpor, Csémy, 2007). Průzkum Ve své poradenské praxi se autorka často setkávala s dětmi, které svůj volný čas trávily u počítače (v textu dále také PC), nejčastěji hraním počítačových her nebo jinými aktivitami na internetu či mimo něj. Také někteří rodiče preferovali tento způsob trávení volného času svých dětí, často z toho důvodu, že tak mají své dítě doma, pod dozorem, při pro ně relativné bezpečné aktivitě. Tato zkušenost vedla k hlubší úvaze o roli počítače ve volném čase dětí školního věku. Cíle průzkumu. Průzkum se pokusil postihnout míru rozšíření obliby v hraní počítačových her a v trávení volného času na internetu u dětí školou povinných a specifikovat aspekty tohoto zájmu. Další oblastí zájmu byl volný čas dětí a jeho strukturovanost organizovanými aktivitami či případným příklonem k trávení volného času na počítači. Popis metody. V průzkumu je použita rfietoda dotazníkového šetření. Dotazník byl vytvořen na základě výzkumného zájmu. ByV laměten především na vo\ný čas dětí, na to, \akým způsobem ho tráí (vvz. otázky týkající se oblíbených činnosti ve vo\ném čase a zda navštěvují nějaké organizované kroužky). V závěru dotazníku byly uvedeny položky zaměřené konkrétně na počítače, 198

5 tedy dotazy, zda děti doma počítač mají, zda u něj tráví volný čas rády, zda je baví počítačové hry, co je na nich baví atd. (Plné znění dotazníku viz Příloha č. 1.) Vyplnění dotazníku bylo anonymní. Popis souboru. Dotazník byl zadán dětem běžné základní školy v Praze, na níž autorka působila jako psycholožka. Šlo o 2., 3. a 4. třídu, dvě 5. třídy, jednu 6. třídu, dvě 7., 8. a 9. třídy. Průzkumu se celkem zúčastnilo 224 dětí, z toho 96 (43%) dívek a 128 (57%) chlapců. Sběr dat. Sběr dat proběhl v měsících září a říjnu Dotazník ve třídách zadávala autorka, jen v jedné třídě zadával dotazník třídní učitel dané třídy. K vyplnění dotazníku přistupovaly děti zpravidla pozitivně a aktivně, vyplnily ho všechny oslovené děti, odmítl pouze jeden chlapec z 8. třídy. Zpracování a validizace dat. Při zpracování dat bylo zjišťováno především procentní zastoupení jednotlivých odpovědí, ale daleko zajímavější se jevilo jejich důkladné pročítání a především zkoumání odpovědí na otevřené otázky, kde se respondenti více rozepsali. Vzhledem k faktu, že mnohé děti byly autorce známy z bližší spolupráce, řada z nich byla, i přes anonymní vyplňování dotazníků, rozpoznatelná". Za jistou prúkaznost dat lze považovat, že některé informace, které děti do dotazníku napsaly (týkaly se například trávení volného času, hledání toho, co je na PC hrách baví), byly v souladu se zkušenostmi, které s nimi autorka za dobu svého působení na škole získala. Výsledky Zájem o počítače obecně V grafu 1 jsou ukázány výsledky šetření zaznamenávající výskyt odpovědi ? ~ 90 tn 0 c 85 o č 1 80 cc o II 79 i i 2. tř. 3.tř. 4. tř tř. 6. tř. 7.tř. 8. tř. 9. tř Celken Postupný rotnlk Graf 1. Relativní četnost odpovědi ANO" na otázku, zda děti baví být na PC"

6 Tab. 1. Absolutní a relativní četnost odpovédi ANO" na otázku, zda děti baví být na PC" PC - ano Třída Dětí celkem N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída třída třída třída třída třída třída třída Celkem ANO" na otázku, zda děti baví být na PC". Pro každý postupný ročník je uveden procentuální výskyt této odpovědi (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost této odpovědi u celého vzorku dětí. Přesné počty dětí s uvedením relativní četnosti výskytu této odpovědi jsou zaznamenány v tabulce 1. Zájem o počítačové hry Graf 2 ukazuje výskyt odpovědi ANO" na otázku, zda děti baví hrát počítačové hry. Pro každý postupný ročník je uveden procentuální výskyt této odpovědi (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost této odpovědi u celého vzorku dětí. Přesné Graf 2. Relativní četnost odpovědi ANO" na otázku, zda děti baví hrát počítačové hry 200

7 Tab. 2. Absolutní a relativní četnost odpovědi ANO" na otázku, zda děti baví hrát počítačové hry PC hry-ano Třída Dětí celkem N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída ,5 3. třída třída třída ,5 6. třída třída třída třída Celkem počty dětí s uvedením relativní četnosti výskytu této odpovědi jsou zaznamenány v tabulce 2. Zájem o počítač obecně versus zájem o PC hry Graf 3 ukazuje výskyt odpovědí svědčících pro zájem o aktivity na počítači obecně a zájem o počítačové hry. Pro každý postupný ročník a u obou z aktivit (zájem o počítače obecně a zájem o počítačové hry) je uveden procentuální výskyt odpovědí (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost těchto odpovědí u celého vzorku dětí. Při srovnání tohoto zájmu zjišťujeme, že 197 dětí z celkového počtu 224 dotazova H tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. Celkem Postupný ročník B Zájem o PC obecně Hraní PC her Graf 3. Relativní počet dětí, které baví pobývání na počítači obecné, a dětí, které baví počítačové hry

8 Tab. 3. Absolútni a relativní četnost dětí, které bavl pobývání na počítači obecně, a děti, které bavl počítačové hry Třída Dětí celkem N (počet dětí) PC - ano Relativní četnost (%) N (počet dětí) PC hry-ano Relativní četnost (%) 2. třída ,5 3. třída třída třída ,5 6. třída třída třída třída Celkem ných dětí (což činí 88%) baví být na počítači" a o něco méně dětí, konkrétně 162 (72 %), pak uvedlo zájem specificky o počítačové hry. Grafické zpracování ukazuje graf 3, přesné počty dětí s uvedením relativní četnosti výskytu těchto odpovědí jsou zaznamenány v tabulce 3. Specifika jednotlivých tříd v rozlišení zájmu o počítače obecně a při zaměření na zájem o počítačové hry: Ve třídě a dále pak v 7. třídě se zájem o počítače obecně a o počítačové hry takřka rovnal (nepřevyšoval rozdíl 1 či 2 žáků). Co se týče specifikace aktivit na počítačích obecné, ve 3. třídě byl zmíněn internet, ve 4. třídě pak kromě internetu ještě kreslení na počítačích a v 7. třídě internet, poslech hudby a především chatování a komunikace skrze komunikační servery a sociální sítě. V 5. třídě již zájem o počítače obecně výrazněji převažoval nad zájmem o počítačové hry; děti se zálibou v počítačích obecné uvádějí chatování a surfování na internetu a začíná se objevovat kritičnost k některým hrám (o tom svědčí odpovědi typu: hry mě baví jen někdy", jen některé", trochu"). V 6. třídě bylo procentuální zastoupení dětí uvádějících zálibu v počítačových hrách a dětí uvádějících zájem o počítače obecně shodné; u počítačů obecně byl zájem dále specifikován na internet. V 8. třídě zájem o počítače obecné výrazné převažoval nad zálibou v počítačových hrách; zájem o počítače obecně byl specifikován na surfování, chatování a komunikaci přes sociální sítě, poslech hudby, stahování obrázků a programování; některé děti zde uváděly odmítání počítačových her. V 9. třídě záliba v počítačích obecné výrazně převažovala nad zájmem o počítačové hry; děti uváděly surfování na internetu, chatování, stahování z internetu, poslech hudby, sledování porna a erotických stránek; opět se objevilo úplné odmítání počítačových her u některých dětí. 202

9 2. tř. 3. tř. 5. tř. 6.tř. 7. tř. 9. tř. Celkem Postupný ročník Graf 4. Relativní četnost samovolného uvedení počítačů jako náplně volného času u dětí PC jako samovolně uváděná náplň volného času dětí Graf 4 ukazuje výskyt samovolného uvedení počítače jako oblíbené náplně volného času dětí. Pro každý postupný ročník je uveden procentuální výskyt této odpovědi (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost této odpovědi u celého vzorku dětí. Přesné počty dětí s uvedením relativní četnosti s výskytem této odpovědi jsou zaznamenány v tabulce 4. Tab. 4. Absolutní a relativní četnost samovolného uvedení počítačů jako náplně volného času u děti PC jako náplň volného času Třída Dětí celkem N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída třída třída třída třída třída třída třída Celkem

10 o 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. Postupný ročník 8. tř. 9. tř. Celkem Graf 5. Relativní četnost dětí, které navštěvuji nějaký organizovaný odpolední kroužek Děti navštěvující odpolední kroužky Graf 5 ukazuje, kolik dětí navštěvuje nějaký organizovaný odpolední kroužek. Pro každý postupný ročník je uveden procentuální výskyt této odpovědi (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost této odpovědi u celého vzorku dětí. Přesné počty dětí s uvedením relativní četnosti s výskytem této odpovědi jsou zaznamenány v tabulce 5. Tab. 5. Absolutní a relativní četnost dětí, které navštěvují nějaký organizovaný odpolední kroužek Odpolední kroužky - ano Třída Dětí celkem N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída třída třída třída třída třída třída třída ,5 Celkem

11 Další důležitou sledovanou informací bylo popsání toho, co děti baví na hraní počítačových her. Odpovědi jsou rozděleny do několika kategorií: kategorie 1: odpovědi, které se vztahují k formě her - zvuk, hudba, grafika; kategorie 2: odpovědi, které se vtahují k obsahu her - zde podle toho, o jakou hru jde: skákačky, závodění a ježdění, budování a stavění, zabíjení, logika a strategie, starání se o rodinu, vytváření fantasy světa, ponoření se do jiného světa, můžu si dělat co chci, můžu dělat, co v běžném světě nemůžu, stylizace postavy, její rozvíjení; kategorie 3: odpovědi vztahující se k tomu, co dětem hry přinášejí - odpočinek, relaxace a odreagování, zabíjení nudy, zábava, fantazie, napětí; kategorie 4: odpovědi vztahující se k tomu, co dětem hry nabízejí - prožitek, možnost se zlepšovat, volnost, možnost plnit úkoly, jednoduchost, realističnost, akčnost, příběh. V popsaných kategoriích nalezneme výpovědi, které se shodují s informacemi podávanými různými autory při popisu počítačových her, čím jsou počítačové hry specifické a pro hráče zajímavé (Pokorný et al, 2002; Nešpor, 2000). Veškeré výsledky šetření jsou zaznamenány souhrnně v příloze 2. Diskuse nad výsledky průzkumu Z průzkumu vyplývá, že ptáme-li se dětí na zálibu v počítačích, takřka 90% dětí odpoví, že je počítače zajímají a baví (z 224 dotázaných dětí tak odpovědělo 197 dětí, což činí 88 %). Vymezíme-li aktivity na počítači zaměřením se na počítačové hry, pak jejich množství převyšuje 70% (z 224 dotázaných dětí tak odpovědělo 162 dětí, což činí 72 %). Mají-li děti samy uvést své oblíbené volnočasové aktivity, počítač se ve výčtu také objevuje (z celkového počtu 224 dětí jej uvedlo 83 dětí, což činí 37 %), ne však v tak velké míře, jak by nasvědčovaly odpovědi na konkrétní dotaz na zálibu v počítačích. Více než 1/3 dětí však uvádí sama od sebe různé aktivity na počítači ve svém volném čase. Je možné, že menší výskyt počítače v odpovědi na otázku: Co tě baví dělat ve volném čase (po škole, o víkendu)?" je dán formulací této otázky nebo větší intenzitou zájmu o jiné aktivity. Tuto intenzitu zájmu, tedy např. seřazení oblíbenosti jednotlivých volnočasových aktivit détí, nebyla do výzkumu zahrnuta. Srovnáme-li výsledky této práce s výzkumem Petry Vítkové, která zjišťovala obecně způsoby trávení volného času u dětí tříd základních škol v České Třebové, její data ukazují mnohem větší výskyt činnosti na počítači jako volnočasové aktivity (a to u 87% dětí 6. a 7. třídy). Odlišnost může být dána způsobem formulace výzkumných otázek, ale především společnou kategorií PC a televize ve výzkumu P. Vítkové. Kolegyně položila dětem otázku: Čemu se nejraději ve svém volném čase věnuješ?". Děti měly uvést tři nejoblíbenější činnosti. Počítače pak

12 byly sloučeny do společné kategorie s televizí a s 87% byly na 2. místě ihned za sportem (88 %). I tak lze příklon dětí k aktivitám na počítači ve výši 37% považovat za alarmující hodnotu. Mohl by souviset s širokou nabídkou aktivit, které počítač nabízí. Kromě herních aktivit jde také o různé virtuálně-vztahové aktivity na sociálních sítích apod. I pouze u herních aktivit popisovaly děti lákadla ve formě grafického zpracování, požitku ze závodění, možnosti prožitku zabíjení, možnosti uplatnění logiky a strategie, starání se o rodinu, vytváření fantasy světa, zabíjení nudy, zábavy atd. Dá se uvažovat nad tím, jaké potřeby dětí tyto prožitky sytí a zda dětem chybí sycení těchto potřeb jinými prostředky. Děti potřebují poznávat, vnímat podněty, potřebují mít vzory chování a především také kontakt a sociální vztahy, které by se s těmito lákadly na počítačových hrách a jiných aktivitách na počítači mohly pojit, především u sociálních sítí je sycení potřeby kontaktu a sociálních vztahů nasnadě. Prožitek závodů by mohly nabízet také sporty, logika a strategie by mohla být uplatňovaná v deskových hrách, péči o rodinu lze zažívat také ve skutečné rodině, vytváření fantasy světa lze zažít např. při četbě určitého druhu literatury, zahnat nudu a prožívat zábavu lze při různých jiných aktivitách. Ovšem zdá se, že kvalitu grafického zpracování a prožitek zabíjení mohou nabídnout velmi dobře právě jen aktivity na počítači. Celkově se však ukazuje, že častý příklon dětí k nabídce počítačů je důsledkem jejich dnes velmi snadné dostupnosti a menší atraktivity jiných činností či aktivit. Při řešení zájmu o počítače obecné a zájmu o počítačové hry se ukazuje, že zájem o počítačové hry je silnější v mladším školním věku, kde také převládalo zaujetí obrazy bitvy, boje a uplatnění strategie spolu s efektem zábavy, ve středním školním věku (od 4. třídy) se láme oblíbenost počítačových her a jiných aktivit na počítači spojených se surfováním po internetu, ve starším školním věku pak již výrazné dominují jiné aktivity na počítači než hraní počítačových her. Tento posun by se mohl opírat o vývojové aspekty zrání dětí, se vzrůstajícím věkem se objevovala především rostoucí kritičnost k počítačovým hrám a zájem o sociální aktivity na počítači. Počítačové hry převládaly tedy pouze na počátku 1. stupně, od 4. třídy výše děti začínají lákat spíše jiné aktivity na počítači. Výjimku v průzkumu tvořily děti 6. třídy, kde bylo zastoupení hraní počítačových her a jiných aktivit na počítači shodné a v obou případech velmi vysoké (94% dětí). Tato hodnota byla celkově nejvyšší ze všech tříd u obou položek, pouze ve 4. třídě zájem o počítače projevovalo stejné procentuální zastoupení dětí, zájem o počítačové hry zde byl však nižší. Tento výsledek je poněkud překvapující. Souvislost můžeme hledat ve specifiku 6. třídy. Jde o první ročník druhého stupně základní školy, přičemž přestup z prvního stupně do druhého s sebou nese řadu změn, které děti mohou vnímat jako stresující a zátěžové. 206

13 Především se dětem velmi mění denní školní realita. Děti začínají učit různí učitelé, ztrácejí takřka neustálou přítomnost třídní učitelky, která je zpravidla na prvním stupni jedinou vyučující, děti k ní mají vztah a může být jejich vzorem. Na druhém stupni se pozornost začíná tříštit mezi řadu učitelů. Dětem také přibývá řada nových předmětů, navyšuje se počet hodin, které tráví ve škole, a začínají se objevovat i výraznější vývojové změny související s nástupem dospívání. To vše může působit zátěžově a děti mohou raději unikat do virtuálního světa. Z průzkumu dále vyplývá, že necelá polovina dětí navštěvujících základní školu (48%) se dále věnuje odpoledním koníčkům a kroužkům, v nichž počítače nefigurují. Zde by se dala hledat souvislost mezi absencí koníčků a tím pádem vyšším výskytem prožívané nudy a následně zájmem o aktivity na počítačích, které by nudu mohly zahánět. Významnější souvislost se však nenašla. Děti, které navštěvovaly odpolední kroužky, uváděly také zálibu v počítačích a naopak děti, které kroužky nenavštěvovaly, nejmenovaly počítače a aktivity na nich ve větší míře než děti navštěvující zájmové kroužky. I přes malou vazbu mezi uvedenými koníčky, kterým se děti ve volném čase věnují, a absencí preference počítačů lze vnímat jako potěšující informaci, že u takřka poloviny dětí školou povinných se objevuje trávení volného času v odpoledních kroužcích. Tato otázka se zároveň jeví jako problematická. Nabízí se připomínka, že děti mohly mít na mysli při souhlasné odpovědi i kroužek počítačový. Zkreslení dat touto cestou se však autorka i přes nepřesnost otázky vyhnula, protože všechny děti specifikovaly navštěvované kroužky, zpravidla i s údaji, kdy je navštěvují. Počítačové kroužky se v jejich výpovědích nevyskytly. Skutečnost, že řada dětí byla i při anonymním vyplňování dotazníků autorkou rozpoznatelná", je logická vzhledem k tomu, že s nimi dlouhodobě pracovala jako školní psycholožka. Výše uvedená informace v sobě obsahuje etický rozpor, vzhledem k úzké spolupráci s některými dětmi však bylo rozpoznání jejich odpovědí nevyhnutelné. Nabízí se možnost vyloučení těchto dětí z dotazování, ale jejich vynecháním by získané údaje nebyly vzorkem populace dětí základní školy, nehledě na to, že právě ony autorku k myšlence tohoto zkoumání přivedly. V textu došlo také k významové nepřesnosti, kdy nebylo u zájmu o počítačové aktivity obecně specifikováno či vymezeno, že jde o aktivity mimo počítačové hry (existuje řada počítačových on-line her). Zkreslení dat se autorka vyhnula pomocí další otázky, kde byla v odpovědi žádost o specifikaci toho, co konkrétně na počítači děti rády dělají. Děti tak oblíbené aktivity na počítači rozvedly (např. poslech hudby, chatování, komunikace přes sociální sítě), počítačové on-line hry se v jejich výčtu neobjevovaly. Jako největší nedostatek průzkumu lze vnímat skutečnost, že autorka

14 v dotazníku nepoložila otázku na to, kolik hodin denně děti na počítači tráví. Také to by otevíralo řadu dalších možných perspektiv, např. zda děti, které spontánně uvádějí počítače jako náplň volného času, na něm tráví více času než děti, které je spontánně neuvádějí, apod. Vzhledem k širokému věkovému spektru a nižší schopnosti odhadu u malých dětí autorka tuto otázku v textu nepoložila. Lékaři Nešpor a Csémy se ve svém výzkumu zaměřili právě na tuto oblast, přičemž oslovenou skupinou zde byly děti 9. tříd, u nichž lze předpokládat dobrou schopnost odhadu doby, kterou na počítači trávily. Pro praxi se z daného průzkumu nabízí důležitost zaměření se na zvýšení atraktivity jiných aktivit, než jsou aktivity počítačové, také možný důraz na zapojení rodin a především rodičů do volnočasových aktivit dětí. LITERATURA ASLANIDOU, S MENEXES, G. Youth and Internet: Uses and Practises in the home. Computer and Education. 2008, vol. 51, no. 3, s GILES, G., PRICE, R.I. Adolescent computer use: approach, avoidance, and parental control. Australian Journal of Psychology. 2008, vol. 60, no. 2, s GRUSSER, S.M., THALEMANN, R ALBRECHT, U., THALEMANN, C.N. Exessive Computernutzung im Kindesalter - Ergebnise einer psychometrischen Erhebung. Wiener klinische Wochenschrift. 2005, vol. 117, no. 5-6, s HRUBIŠKOVA, H VESELSKÝ, M. Účinky hrania počítačových hier na úroveň pozornosti žiakov základnej školy. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2006, roč. 41, č. 3, s NEŠPOR, K. Návykové chovám a závislost. Praha : Portál, ISBN NEŠPOR, K, CSÉMY, L. Zdravotní rizika počítačových her a videoher. Česká a slovenská psychiatrie. 2007, roč. 103, s POKORNÝ, V., TELCOVA, J TOMKO, A. Patologické závislosti. Brno : Ustav psychologického poradenství a diagnostiky, ISBN SHOTTON, M. Computer Addiction? A Study of Computer Dependency. London : Tylor and Francis, ISBN SKOŘIC, M.M., CHING TEO, L.L., NEO, R.L. Children and Video Games: Addiction, Engagement and Scholastic Achievment. Cyberpsychology and Behavior. 2009, vol. 12, no. 5, s SULER, J. Computer and Cyberspace Addiction. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies. 2004, vol. 1, no. 4, s ŠMAHEL, D. Pozitiva převažují. Psychologie dnes. 2007, roč. 13, č. 7-8, s. 40. TURČEK, K. Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. Bratislava : IRIS, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha : Karolinum, ISBN

15 Príloha 1. Dotazník distribuovaný mezi dětmi (pro potřeby článku je v dotazníku zkrácen prostor na odpovědi respondentů) DOTAZNÍK Pohlaví: holka-kluk Věk: Co tě baví dělat ve volném čase (po škole, o víkendu)? Chodíš do nějakého zájmového kroužku či na trénink? Pokud ano, o jaké kroužky či tréninky jde a kolikrát týdně tam docházíš? Jakým způsobem Tě rodiče nejčastěji trestají za nějaký prohřešek? Co dostáváš od rodičů za odměnu? Máš doma počítač? Baví tě být na PC? Co na něm rád děláš? Baví tě hraní počítačových her? Pokud jsi odpověděl na předchozí otázku ANO, pokračuj prosím dále. Pokud ne, dékuju Ti za věnovaný čas. Napiš, co tě nejvíc baví na hraní počítačových her, pokud je rád hraješ (pokud chceš napsat víc, můžeš pokračovat na zadní straně ). Děkuji za vyplnění dotazníku. Kateřina Srahůlková Příloha 2. Přehled výsledků dotazníkového šetření. Rozložení počtu dětí v jednotlivých třídách, početní i procentuální zastoupení dětí v jednotlivých sledovaných položkách Dětí celkem N (počet dětí) PC - ano Relativní četnost (%) PC hry - ano N (počet dětí) Relativní četnost (%) PC jako náplň volného času N (počet dětí) Relativní četnost (%) Odpolední kroužky - ano N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída , třída třída třída , třída třída třída třída ,5 Celkem Vysvětlení položek tabulky: Položka PC - ano" se vztahuje k dotazníkové otázce: Baví tě být na PC? Položka PC hry - ano" se vztahuje k dotazníkové otázce: Baví tě hraní počítačových her? Položka PC jako náplň volného času" se vztahuje k dotazníkové otázce: Co té baví dělat ve volném čase (po škole, o víkendu)? Položka Odpolední kroužky - ano" se vztahuje k otázce: Chodíš do nějakého zájmového kroužku či na trénink?

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 31.12.2008 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb STK Průzkum vedla Andrea Kučerová Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

Vliv reklamy na životní styldětí

Vliv reklamy na životní styldětí Vliv reklamy na životní styldětí Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 18. 06. 2013 Mgr. František Kotrba, doc. MUDr. Kvetoslava

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii České děti a mládež 2010/11 Informace o studii 2 České děti & mládež 2010/11 informace o projektu Metodologie: Velikost vzorku: Cílová skupina: Dotazník: Sběr dat: Výstupy: Kvantitativní studie 1000 respondentů

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Stručná zpráva o výsledcích jednotlivých výzkumných témat NIPOS, 2003-2007 1. šetření: Životní

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem?

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Michal Vodák, marketingový ředitel Seznam.cz Tomáš Zatloukal, ředitel odboru vzdělávání MŠMT Vlastimil Lisse, ředitel ZŠ a

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Rozjezd třídy pro nadané děti

Rozjezd třídy pro nadané děti Rozjezd třídy pro nadané děti PaedDr. Jiří Rozehnal (8. ZŠ, Frýdek-Místek) březen 2014 Praha Kdo je PaedDr. Jiří Rozehnal? Kdo je (8. ZŠ, Frýdek-Místek)? PaedDr. Marie Rojková Co je to nadání? Nadání

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní.

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní. POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 10 ON-LINE HRY Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete:

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR část: Mapování proinkluzivního klimatu v ZŠ Lupáčova, Praha Výňatek ze zprávy Předmětem spolupráce ZŠ Lupáčova, Praha se společností SOCIOKLIMA, s.r.o. je mapování

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR

ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR Milan Valenta V letním semestru roku 2000 realizovala katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty v Olomouci rozsáhlé dotazníkové šetření, které

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

STULONG. Datamining. zápočtová analýza č. 1

STULONG. Datamining. zápočtová analýza č. 1 STULONG Datamining zápočtová analýza č. 1 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://euromise.vse.cz/stulong Použitý software: MS Access, 4ftMiner 1. Obsah 1.

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56%

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 16 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 2) Můj věk je méně než 10 let 0 0% 11 let 4 25% 12 let 2 13% 13 let 2 13% 14 let 4 25% 15 let 4 25% 16 let 0 0% 17 let 0 0% více

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více