POČÍTAČ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ"

Transkript

1 POČÍTAČ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ Kateřina Šrahůlková Abstrakt: Příspěvek se zabývá vztahem dětí k počítači a aktivitám na něm realizovaným, především k hraní počítačových her, včetně her na internetu, a surfovaní na internetu. V teoretické části se autorka věnuje jednotlivým specifikům, která se k výše uvedeným aktivitám váží. Článek zmiňuje výsledky výzkumu, který byl realizován z důvodu prozkoumání postavení počítače v rámci volnočasových aktivit dětí a ke zjištění obliby počítačových her a jiných aktivit na internetu. K průzkumu byl vytvořen dotazník, který byl následně kvantitativně zpracován. Zkoumaný soubor tvořily děti ročníku základní školy v Praze. Výsledky dotazování podaly obraz o postavení počítače ve volnočasových aktivitách dětí a o konkrétní činnosti na něm realizované. Klíčová slova: počítačové hry, internet, závislost, děti školního věku. Úvod Počítačům a především jejich problematickému užívání je v posledních letech v odborných kruzích věnována velká pozornost. Tato práce se zabývá sledováním rozložení volnočasových aktivit u dětí školního véku od 7 do 15 let (2.-9. třída), zejména mírou zastoupení zábavy na počítačích mezi volnočasovými aktivitami těchto dětí. Závislostním chováním ve vztahu k počítači se zaobírá řada výzkumů, které dále zkoumají např. rozdíly v trávení času na počítači mezi pohlavími, míru rodičovského dohledu při volnočasových aktivitách či souvislost mezi hraním počítačových her a prospěchem ve škole (Giles, Price, 2008; Aslanidou, Menexes, 2008). Skořic se svými kolegy (2009) považují videohry v rámci elektronické a na počítačích se odehrávající zábavy po celém světě za jednu z dominantních forem aktivit realizovaných na počítači. Výzkum zaměřený specificky na rozšíření hraní počítačových her u dětí byl proveden v roce 2006 lékaři Nešporem a Csémym, a to mezi dětmi 9. tříd. Ukázal, že hraní počítačových her je zejména mezi chlapci této věkové skupiny velmi rozšířeno. 52% z nich uvedlo, že ve všední den hraje počítačové hry alespoň 2 hodiny, o víkendu je to až 62 % chlapců. U dívek bylo procento se stejnou dobou trávenou u počítače mnohem nižší: 15% dívek hraje počítačové hry minimálně 2 hodiny ve všední den, 17% o víkendu. Autoři dali tyto zjištěné údaje do korelace s konzumací alkoholických nápojů, užíváním marihuany, výskytem rvaček, šikany a se sníženou známkou z chování. Výsledky naznačily, že mezi těmito formami

2 chování a hraním PC her se korelace prokázala, i když ne vysoká. Autoři to interpretují tak, že děti, které nadměrné hrají počítačové hry, mají horší kontrolu regulace chování (Nešpor, Csémy, 2007). Závislosti vztahující se k osobním počítačům K vymezení závislosti vztahující se k osobním počítačům se používá několik pojmů. Pojem computer addiction" (počítačová závislost) byl poprvé užit v roce 1989 americkou autorkou Margaret A. Shotton (Shotton, 1989). Z dalších názvů popisujících toto závislé chování se používá internetová závislost, patologické užívání internetu či problematické užívání internetu aj. Suler (2004) pak užívá pojem computer and cyberspace addiction" (závislost vztahující se k počítačům a kybernetickému prostředí), který podle něj zahrnuje širokou oblast závislostí vztahující se k počítačům a aktivitám na počítači. V souvislosti s hraním her na počítači vytvořili autoři Grusser a spol. diagnostickou kategorii excesivní hraní počítačových her a videoher" (Grusser et al., 2005). V českém prostředí hovoří Nešpor a Csémy (2007) o patologickém vztahu k počítačům, internetu a videohrám a označují jej za návykovou a impulzivní poruchu (stejné jako např. patologické hráčství). Pokorný s kolegy (2002) řadí mezi závislosti založené na činnostech, při kterých jedinci užívají počítač, netomanii a netholismus - závislost na internetu a závislost vztahující se k hraní počítačových her. Obě tyto závislosti se mohou vzájemně překrývat vzhledem k tomu, že řada počítačových her se hraje a je dostupná skrze internet. Počítač a zdraví V odborné literatuře se uvádí řada fyzických obtíží, které se mohou při nadměrném používání počítače vyskytovat. Jsou to především potíže související s nesprávným držením těla. V této souvislosti mohou vznikat poškození různých částí zad, dále se může vyskytovat pálení a necitlivost v rukou, mravenčení v nohou a sedacích svalech, poškozování očí (pálení, slzení, výskyt tiků, skvrny před očima) aj. Dlouhé sezení u počítače může znamenat také nedostatečný pohyb, tedy z dlouhodobého hlediska větší neohrabanost a s tím spojenou nadváhu, které jsou v období staršího školního věku, v období preference fyzických dovedností jako měřítka oblíbenosti, dalším faktorem znevýhodňujícím tyto děti v sociálních kontaktech (Pokorný et al., 2002; Nešpor, 2000). ^Dále se může objevit i dehydratace a vynechávání jídla u jedinců sedících hodiny bez přestávky u počítače, nebo naopak přejídání, kdy jedinec nekontroluje množství přijímané potravy, neboť jeho pozornost je upřena k počítači. Obecné se zde dá hovořit o nezdravých stravovacích návycích. 196

3 Netomanie a netholismus - - závislost na internetu a závislost na počítačových hrách I nternet může sloužit jako prostředek pro získávání informací, jako pracovní nástroj nebo jako náplň volného času. Ve smyslu závislosti na internetu nás bude zajímat užívání internetu pro zábavu, tady jako náplň volného času jedince. Patologický vztah k internetu se projevuje tím, že takto postižený jedinec tráví bezcílným blouděním po internetu dlouhé hodiny. V jeho prožívání se objevují vtíravé myšlenky o internetu i ve chvílích, kdy se zabývá jinými aktivitami. Důsledkem může být ztráta zájmu o okolí a činnosti, které ho dříve uspokojovaly, a také izolace od okolí. Rovněž vyhledávání neustále nových informací může vést k zahlcování organismu informacemi, z nichž některé mohou být pro děti značně nevhodné (Pokorný et al 2002; Turček, 2003). Na internetu či mimo něj se lze v současné době setkat s velkým množstvím různých druhů počítačových her. Pro jejich úspěšné dokončení je zpravidla třeba, aby hráč pochopil jejich podstatu a pravidla. V případě neustále se opakujících her" prohra pro hráče příliš neznamená, hru může kdykoli ukončit a začít hrát znovu. Existují však také hry, kdy hráč svou postavu na počítači vytvoří a tak konstruuje novou realitu. Ta po určité době hraní (může to být rok i déle) vstoupí hlouběji do jeho existence. U tohoto typu hry lze předpokládat, že pocity hráče při prohře se budou od pocitů vyvolaných v neustále se opakujících hrách" velmi lišit. Může jít o pocity zklamání, vzteku, ale i pocity blízké zoufalství (Pokorný et al., 2002). V odborné literatuře (Nešpor, Csémy, 2007; Hrubišková, Veselský, 2006; Pokorný et al., 2002 aj.) lze v souvislosti s hraním počítačových her najít rozvíjení různých, hrou trénovaných dovedností, ale především také řadu hrozících rizik. Rozvoj dovedností při hraní počítačových her Pozitivně vidí působení počítačových her na osobnost dítěte psycholog David Šmahel (2007), který vyzdvihuje především jejich přínos ve formování kognitivních schopností hráčů, zmiňuje také možnost rozvoje sociálních dovedností. V rovině kognitivní zdůrazňuje trénování odhadu vzdálenosti, rychlosti, promýšlení strategie, čtení anglických textů apod. V rámci sociální roviny pak setkávání se hráčů i v realitě. Zmiňuje také možnost vzniku závislosti, stejně jako u kterékoli jiné činnosti však v případě, že to člověk s touto činností přehání. Hrubišková a Veselský (2006) uvádějí výsledky svého výzkumu mezi žáky základní školy na Slovensku v letech 2003 a 2004, kde žáci hodnotili účinky hraní počítačových her, které sami u sebe pociťují. Odpovědi žáků svědčí o jejich převažujícím přesvědčení o pozitivních účincích hraní her. Jako nejvyšší přínos hodnotili možnost cvičit postřeh, dále rozvoj logického myšlení, prostorové orientace a paměti.

4 Rizika, která s sebou nese hraní počítačových her Rizikům v souvislosti s hraním počítačových her je v odborné literatuře věnována velká pozornost. Výrazná je především značná časová náročnost těchto aktivit. Dále zde existují četná rizika negativního vlivu na sociální vývoj a zrání jedince. Jednostranná zájmová aktivita u počítače může ovlivňovat schopnost navazovat, udržovat a rozvíjet vztahy s vrstevníky, také komunikace a společný zájem se mohou omezit na počítačové hry. Hra se může stát pro jedince prostředím, do kterého uniká před problémy v reálném životě (Pokorný et al., 2002; Nešpor, 2000; Nešpor, Csémy, 2007). Dalším diskutovaným tématem v rámci negativních vlivů počítačových her na děti je agresivita a násilí, které se v počítačových hrách často vyskytují. Hráč ve hře násilí nejen sleduje, ale prostřednictvím své postavy často přímo produkuje. Násilí v počítačových hrách je často synonymem úspěchu v nich, neboť v řadě her jde především o zničení protivníka či protivníků. Ztotožnit se s těmito prostředky k dosažení cílů může být pro děti nebezpečné. Děti také při hře nevidí následky svého násilného chování. Nemusí si tedy vytvořit vazbu mezi násilným aktem a jeho důsledkem, tj. zraněním či úmrtím jako nevratným procesem. Z vývojové psychologie víme, že dítě, v tomto případě dětský hráč, nemusí toiusít fvkti a skutečnost. Stírání reahťy obťm l\ také proto, ie zpracování her je stá\e kvalitnější a lákavější. Zejména dětmi mladšího školního věku je prezentovaný příběh často brán jako reálný a jako takový je i vnímán. Tento fakt představuje nebezpečí pro zdravý vývoj jedince, zaujetím počítačovými hrami mohou vzniknout návykové problémy, které se v dětství a dospívání rozvíjejí rychleji (Vágnerová, 1997; Hrubišková, Veselský, 2006; Nešpor, Csémy, 2007). Průzkum Ve své poradenské praxi se autorka často setkávala s dětmi, které svůj volný čas trávily u počítače (v textu dále také PC), nejčastěji hraním počítačových her nebo jinými aktivitami na internetu či mimo něj. Také někteří rodiče preferovali tento způsob trávení volného času svých dětí, často z toho důvodu, že tak mají své dítě doma, pod dozorem, při pro ně relativné bezpečné aktivitě. Tato zkušenost vedla k hlubší úvaze o roli počítače ve volném čase dětí školního věku. Cíle průzkumu. Průzkum se pokusil postihnout míru rozšíření obliby v hraní počítačových her a v trávení volného času na internetu u dětí školou povinných a specifikovat aspekty tohoto zájmu. Další oblastí zájmu byl volný čas dětí a jeho strukturovanost organizovanými aktivitami či případným příklonem k trávení volného času na počítači. Popis metody. V průzkumu je použita rfietoda dotazníkového šetření. Dotazník byl vytvořen na základě výzkumného zájmu. ByV laměten především na vo\ný čas dětí, na to, \akým způsobem ho tráí (vvz. otázky týkající se oblíbených činnosti ve vo\ném čase a zda navštěvují nějaké organizované kroužky). V závěru dotazníku byly uvedeny položky zaměřené konkrétně na počítače, 198

5 tedy dotazy, zda děti doma počítač mají, zda u něj tráví volný čas rády, zda je baví počítačové hry, co je na nich baví atd. (Plné znění dotazníku viz Příloha č. 1.) Vyplnění dotazníku bylo anonymní. Popis souboru. Dotazník byl zadán dětem běžné základní školy v Praze, na níž autorka působila jako psycholožka. Šlo o 2., 3. a 4. třídu, dvě 5. třídy, jednu 6. třídu, dvě 7., 8. a 9. třídy. Průzkumu se celkem zúčastnilo 224 dětí, z toho 96 (43%) dívek a 128 (57%) chlapců. Sběr dat. Sběr dat proběhl v měsících září a říjnu Dotazník ve třídách zadávala autorka, jen v jedné třídě zadával dotazník třídní učitel dané třídy. K vyplnění dotazníku přistupovaly děti zpravidla pozitivně a aktivně, vyplnily ho všechny oslovené děti, odmítl pouze jeden chlapec z 8. třídy. Zpracování a validizace dat. Při zpracování dat bylo zjišťováno především procentní zastoupení jednotlivých odpovědí, ale daleko zajímavější se jevilo jejich důkladné pročítání a především zkoumání odpovědí na otevřené otázky, kde se respondenti více rozepsali. Vzhledem k faktu, že mnohé děti byly autorce známy z bližší spolupráce, řada z nich byla, i přes anonymní vyplňování dotazníků, rozpoznatelná". Za jistou prúkaznost dat lze považovat, že některé informace, které děti do dotazníku napsaly (týkaly se například trávení volného času, hledání toho, co je na PC hrách baví), byly v souladu se zkušenostmi, které s nimi autorka za dobu svého působení na škole získala. Výsledky Zájem o počítače obecně V grafu 1 jsou ukázány výsledky šetření zaznamenávající výskyt odpovědi ? ~ 90 tn 0 c 85 o č 1 80 cc o II 79 i i 2. tř. 3.tř. 4. tř tř. 6. tř. 7.tř. 8. tř. 9. tř Celken Postupný rotnlk Graf 1. Relativní četnost odpovědi ANO" na otázku, zda děti baví být na PC"

6 Tab. 1. Absolutní a relativní četnost odpovédi ANO" na otázku, zda děti baví být na PC" PC - ano Třída Dětí celkem N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída třída třída třída třída třída třída třída Celkem ANO" na otázku, zda děti baví být na PC". Pro každý postupný ročník je uveden procentuální výskyt této odpovědi (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost této odpovědi u celého vzorku dětí. Přesné počty dětí s uvedením relativní četnosti výskytu této odpovědi jsou zaznamenány v tabulce 1. Zájem o počítačové hry Graf 2 ukazuje výskyt odpovědi ANO" na otázku, zda děti baví hrát počítačové hry. Pro každý postupný ročník je uveden procentuální výskyt této odpovědi (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost této odpovědi u celého vzorku dětí. Přesné Graf 2. Relativní četnost odpovědi ANO" na otázku, zda děti baví hrát počítačové hry 200

7 Tab. 2. Absolutní a relativní četnost odpovědi ANO" na otázku, zda děti baví hrát počítačové hry PC hry-ano Třída Dětí celkem N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída ,5 3. třída třída třída ,5 6. třída třída třída třída Celkem počty dětí s uvedením relativní četnosti výskytu této odpovědi jsou zaznamenány v tabulce 2. Zájem o počítač obecně versus zájem o PC hry Graf 3 ukazuje výskyt odpovědí svědčících pro zájem o aktivity na počítači obecně a zájem o počítačové hry. Pro každý postupný ročník a u obou z aktivit (zájem o počítače obecně a zájem o počítačové hry) je uveden procentuální výskyt odpovědí (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost těchto odpovědí u celého vzorku dětí. Při srovnání tohoto zájmu zjišťujeme, že 197 dětí z celkového počtu 224 dotazova H tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. Celkem Postupný ročník B Zájem o PC obecně Hraní PC her Graf 3. Relativní počet dětí, které baví pobývání na počítači obecné, a dětí, které baví počítačové hry

8 Tab. 3. Absolútni a relativní četnost dětí, které bavl pobývání na počítači obecně, a děti, které bavl počítačové hry Třída Dětí celkem N (počet dětí) PC - ano Relativní četnost (%) N (počet dětí) PC hry-ano Relativní četnost (%) 2. třída ,5 3. třída třída třída ,5 6. třída třída třída třída Celkem ných dětí (což činí 88%) baví být na počítači" a o něco méně dětí, konkrétně 162 (72 %), pak uvedlo zájem specificky o počítačové hry. Grafické zpracování ukazuje graf 3, přesné počty dětí s uvedením relativní četnosti výskytu těchto odpovědí jsou zaznamenány v tabulce 3. Specifika jednotlivých tříd v rozlišení zájmu o počítače obecně a při zaměření na zájem o počítačové hry: Ve třídě a dále pak v 7. třídě se zájem o počítače obecně a o počítačové hry takřka rovnal (nepřevyšoval rozdíl 1 či 2 žáků). Co se týče specifikace aktivit na počítačích obecné, ve 3. třídě byl zmíněn internet, ve 4. třídě pak kromě internetu ještě kreslení na počítačích a v 7. třídě internet, poslech hudby a především chatování a komunikace skrze komunikační servery a sociální sítě. V 5. třídě již zájem o počítače obecně výrazněji převažoval nad zájmem o počítačové hry; děti se zálibou v počítačích obecné uvádějí chatování a surfování na internetu a začíná se objevovat kritičnost k některým hrám (o tom svědčí odpovědi typu: hry mě baví jen někdy", jen některé", trochu"). V 6. třídě bylo procentuální zastoupení dětí uvádějících zálibu v počítačových hrách a dětí uvádějících zájem o počítače obecně shodné; u počítačů obecně byl zájem dále specifikován na internet. V 8. třídě zájem o počítače obecné výrazné převažoval nad zálibou v počítačových hrách; zájem o počítače obecně byl specifikován na surfování, chatování a komunikaci přes sociální sítě, poslech hudby, stahování obrázků a programování; některé děti zde uváděly odmítání počítačových her. V 9. třídě záliba v počítačích obecné výrazně převažovala nad zájmem o počítačové hry; děti uváděly surfování na internetu, chatování, stahování z internetu, poslech hudby, sledování porna a erotických stránek; opět se objevilo úplné odmítání počítačových her u některých dětí. 202

9 2. tř. 3. tř. 5. tř. 6.tř. 7. tř. 9. tř. Celkem Postupný ročník Graf 4. Relativní četnost samovolného uvedení počítačů jako náplně volného času u dětí PC jako samovolně uváděná náplň volného času dětí Graf 4 ukazuje výskyt samovolného uvedení počítače jako oblíbené náplně volného času dětí. Pro každý postupný ročník je uveden procentuální výskyt této odpovědi (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost této odpovědi u celého vzorku dětí. Přesné počty dětí s uvedením relativní četnosti s výskytem této odpovědi jsou zaznamenány v tabulce 4. Tab. 4. Absolutní a relativní četnost samovolného uvedení počítačů jako náplně volného času u děti PC jako náplň volného času Třída Dětí celkem N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída třída třída třída třída třída třída třída Celkem

10 o 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. Postupný ročník 8. tř. 9. tř. Celkem Graf 5. Relativní četnost dětí, které navštěvuji nějaký organizovaný odpolední kroužek Děti navštěvující odpolední kroužky Graf 5 ukazuje, kolik dětí navštěvuje nějaký organizovaný odpolední kroužek. Pro každý postupný ročník je uveden procentuální výskyt této odpovědi (relativní četnost), položka celkem" zaznamenává relativní četnost této odpovědi u celého vzorku dětí. Přesné počty dětí s uvedením relativní četnosti s výskytem této odpovědi jsou zaznamenány v tabulce 5. Tab. 5. Absolutní a relativní četnost dětí, které navštěvují nějaký organizovaný odpolední kroužek Odpolední kroužky - ano Třída Dětí celkem N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída třída třída třída třída třída třída třída ,5 Celkem

11 Další důležitou sledovanou informací bylo popsání toho, co děti baví na hraní počítačových her. Odpovědi jsou rozděleny do několika kategorií: kategorie 1: odpovědi, které se vztahují k formě her - zvuk, hudba, grafika; kategorie 2: odpovědi, které se vtahují k obsahu her - zde podle toho, o jakou hru jde: skákačky, závodění a ježdění, budování a stavění, zabíjení, logika a strategie, starání se o rodinu, vytváření fantasy světa, ponoření se do jiného světa, můžu si dělat co chci, můžu dělat, co v běžném světě nemůžu, stylizace postavy, její rozvíjení; kategorie 3: odpovědi vztahující se k tomu, co dětem hry přinášejí - odpočinek, relaxace a odreagování, zabíjení nudy, zábava, fantazie, napětí; kategorie 4: odpovědi vztahující se k tomu, co dětem hry nabízejí - prožitek, možnost se zlepšovat, volnost, možnost plnit úkoly, jednoduchost, realističnost, akčnost, příběh. V popsaných kategoriích nalezneme výpovědi, které se shodují s informacemi podávanými různými autory při popisu počítačových her, čím jsou počítačové hry specifické a pro hráče zajímavé (Pokorný et al, 2002; Nešpor, 2000). Veškeré výsledky šetření jsou zaznamenány souhrnně v příloze 2. Diskuse nad výsledky průzkumu Z průzkumu vyplývá, že ptáme-li se dětí na zálibu v počítačích, takřka 90% dětí odpoví, že je počítače zajímají a baví (z 224 dotázaných dětí tak odpovědělo 197 dětí, což činí 88 %). Vymezíme-li aktivity na počítači zaměřením se na počítačové hry, pak jejich množství převyšuje 70% (z 224 dotázaných dětí tak odpovědělo 162 dětí, což činí 72 %). Mají-li děti samy uvést své oblíbené volnočasové aktivity, počítač se ve výčtu také objevuje (z celkového počtu 224 dětí jej uvedlo 83 dětí, což činí 37 %), ne však v tak velké míře, jak by nasvědčovaly odpovědi na konkrétní dotaz na zálibu v počítačích. Více než 1/3 dětí však uvádí sama od sebe různé aktivity na počítači ve svém volném čase. Je možné, že menší výskyt počítače v odpovědi na otázku: Co tě baví dělat ve volném čase (po škole, o víkendu)?" je dán formulací této otázky nebo větší intenzitou zájmu o jiné aktivity. Tuto intenzitu zájmu, tedy např. seřazení oblíbenosti jednotlivých volnočasových aktivit détí, nebyla do výzkumu zahrnuta. Srovnáme-li výsledky této práce s výzkumem Petry Vítkové, která zjišťovala obecně způsoby trávení volného času u dětí tříd základních škol v České Třebové, její data ukazují mnohem větší výskyt činnosti na počítači jako volnočasové aktivity (a to u 87% dětí 6. a 7. třídy). Odlišnost může být dána způsobem formulace výzkumných otázek, ale především společnou kategorií PC a televize ve výzkumu P. Vítkové. Kolegyně položila dětem otázku: Čemu se nejraději ve svém volném čase věnuješ?". Děti měly uvést tři nejoblíbenější činnosti. Počítače pak

12 byly sloučeny do společné kategorie s televizí a s 87% byly na 2. místě ihned za sportem (88 %). I tak lze příklon dětí k aktivitám na počítači ve výši 37% považovat za alarmující hodnotu. Mohl by souviset s širokou nabídkou aktivit, které počítač nabízí. Kromě herních aktivit jde také o různé virtuálně-vztahové aktivity na sociálních sítích apod. I pouze u herních aktivit popisovaly děti lákadla ve formě grafického zpracování, požitku ze závodění, možnosti prožitku zabíjení, možnosti uplatnění logiky a strategie, starání se o rodinu, vytváření fantasy světa, zabíjení nudy, zábavy atd. Dá se uvažovat nad tím, jaké potřeby dětí tyto prožitky sytí a zda dětem chybí sycení těchto potřeb jinými prostředky. Děti potřebují poznávat, vnímat podněty, potřebují mít vzory chování a především také kontakt a sociální vztahy, které by se s těmito lákadly na počítačových hrách a jiných aktivitách na počítači mohly pojit, především u sociálních sítí je sycení potřeby kontaktu a sociálních vztahů nasnadě. Prožitek závodů by mohly nabízet také sporty, logika a strategie by mohla být uplatňovaná v deskových hrách, péči o rodinu lze zažívat také ve skutečné rodině, vytváření fantasy světa lze zažít např. při četbě určitého druhu literatury, zahnat nudu a prožívat zábavu lze při různých jiných aktivitách. Ovšem zdá se, že kvalitu grafického zpracování a prožitek zabíjení mohou nabídnout velmi dobře právě jen aktivity na počítači. Celkově se však ukazuje, že častý příklon dětí k nabídce počítačů je důsledkem jejich dnes velmi snadné dostupnosti a menší atraktivity jiných činností či aktivit. Při řešení zájmu o počítače obecné a zájmu o počítačové hry se ukazuje, že zájem o počítačové hry je silnější v mladším školním věku, kde také převládalo zaujetí obrazy bitvy, boje a uplatnění strategie spolu s efektem zábavy, ve středním školním věku (od 4. třídy) se láme oblíbenost počítačových her a jiných aktivit na počítači spojených se surfováním po internetu, ve starším školním věku pak již výrazné dominují jiné aktivity na počítači než hraní počítačových her. Tento posun by se mohl opírat o vývojové aspekty zrání dětí, se vzrůstajícím věkem se objevovala především rostoucí kritičnost k počítačovým hrám a zájem o sociální aktivity na počítači. Počítačové hry převládaly tedy pouze na počátku 1. stupně, od 4. třídy výše děti začínají lákat spíše jiné aktivity na počítači. Výjimku v průzkumu tvořily děti 6. třídy, kde bylo zastoupení hraní počítačových her a jiných aktivit na počítači shodné a v obou případech velmi vysoké (94% dětí). Tato hodnota byla celkově nejvyšší ze všech tříd u obou položek, pouze ve 4. třídě zájem o počítače projevovalo stejné procentuální zastoupení dětí, zájem o počítačové hry zde byl však nižší. Tento výsledek je poněkud překvapující. Souvislost můžeme hledat ve specifiku 6. třídy. Jde o první ročník druhého stupně základní školy, přičemž přestup z prvního stupně do druhého s sebou nese řadu změn, které děti mohou vnímat jako stresující a zátěžové. 206

13 Především se dětem velmi mění denní školní realita. Děti začínají učit různí učitelé, ztrácejí takřka neustálou přítomnost třídní učitelky, která je zpravidla na prvním stupni jedinou vyučující, děti k ní mají vztah a může být jejich vzorem. Na druhém stupni se pozornost začíná tříštit mezi řadu učitelů. Dětem také přibývá řada nových předmětů, navyšuje se počet hodin, které tráví ve škole, a začínají se objevovat i výraznější vývojové změny související s nástupem dospívání. To vše může působit zátěžově a děti mohou raději unikat do virtuálního světa. Z průzkumu dále vyplývá, že necelá polovina dětí navštěvujících základní školu (48%) se dále věnuje odpoledním koníčkům a kroužkům, v nichž počítače nefigurují. Zde by se dala hledat souvislost mezi absencí koníčků a tím pádem vyšším výskytem prožívané nudy a následně zájmem o aktivity na počítačích, které by nudu mohly zahánět. Významnější souvislost se však nenašla. Děti, které navštěvovaly odpolední kroužky, uváděly také zálibu v počítačích a naopak děti, které kroužky nenavštěvovaly, nejmenovaly počítače a aktivity na nich ve větší míře než děti navštěvující zájmové kroužky. I přes malou vazbu mezi uvedenými koníčky, kterým se děti ve volném čase věnují, a absencí preference počítačů lze vnímat jako potěšující informaci, že u takřka poloviny dětí školou povinných se objevuje trávení volného času v odpoledních kroužcích. Tato otázka se zároveň jeví jako problematická. Nabízí se připomínka, že děti mohly mít na mysli při souhlasné odpovědi i kroužek počítačový. Zkreslení dat touto cestou se však autorka i přes nepřesnost otázky vyhnula, protože všechny děti specifikovaly navštěvované kroužky, zpravidla i s údaji, kdy je navštěvují. Počítačové kroužky se v jejich výpovědích nevyskytly. Skutečnost, že řada dětí byla i při anonymním vyplňování dotazníků autorkou rozpoznatelná", je logická vzhledem k tomu, že s nimi dlouhodobě pracovala jako školní psycholožka. Výše uvedená informace v sobě obsahuje etický rozpor, vzhledem k úzké spolupráci s některými dětmi však bylo rozpoznání jejich odpovědí nevyhnutelné. Nabízí se možnost vyloučení těchto dětí z dotazování, ale jejich vynecháním by získané údaje nebyly vzorkem populace dětí základní školy, nehledě na to, že právě ony autorku k myšlence tohoto zkoumání přivedly. V textu došlo také k významové nepřesnosti, kdy nebylo u zájmu o počítačové aktivity obecně specifikováno či vymezeno, že jde o aktivity mimo počítačové hry (existuje řada počítačových on-line her). Zkreslení dat se autorka vyhnula pomocí další otázky, kde byla v odpovědi žádost o specifikaci toho, co konkrétně na počítači děti rády dělají. Děti tak oblíbené aktivity na počítači rozvedly (např. poslech hudby, chatování, komunikace přes sociální sítě), počítačové on-line hry se v jejich výčtu neobjevovaly. Jako největší nedostatek průzkumu lze vnímat skutečnost, že autorka

14 v dotazníku nepoložila otázku na to, kolik hodin denně děti na počítači tráví. Také to by otevíralo řadu dalších možných perspektiv, např. zda děti, které spontánně uvádějí počítače jako náplň volného času, na něm tráví více času než děti, které je spontánně neuvádějí, apod. Vzhledem k širokému věkovému spektru a nižší schopnosti odhadu u malých dětí autorka tuto otázku v textu nepoložila. Lékaři Nešpor a Csémy se ve svém výzkumu zaměřili právě na tuto oblast, přičemž oslovenou skupinou zde byly děti 9. tříd, u nichž lze předpokládat dobrou schopnost odhadu doby, kterou na počítači trávily. Pro praxi se z daného průzkumu nabízí důležitost zaměření se na zvýšení atraktivity jiných aktivit, než jsou aktivity počítačové, také možný důraz na zapojení rodin a především rodičů do volnočasových aktivit dětí. LITERATURA ASLANIDOU, S MENEXES, G. Youth and Internet: Uses and Practises in the home. Computer and Education. 2008, vol. 51, no. 3, s GILES, G., PRICE, R.I. Adolescent computer use: approach, avoidance, and parental control. Australian Journal of Psychology. 2008, vol. 60, no. 2, s GRUSSER, S.M., THALEMANN, R ALBRECHT, U., THALEMANN, C.N. Exessive Computernutzung im Kindesalter - Ergebnise einer psychometrischen Erhebung. Wiener klinische Wochenschrift. 2005, vol. 117, no. 5-6, s HRUBIŠKOVA, H VESELSKÝ, M. Účinky hrania počítačových hier na úroveň pozornosti žiakov základnej školy. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2006, roč. 41, č. 3, s NEŠPOR, K. Návykové chovám a závislost. Praha : Portál, ISBN NEŠPOR, K, CSÉMY, L. Zdravotní rizika počítačových her a videoher. Česká a slovenská psychiatrie. 2007, roč. 103, s POKORNÝ, V., TELCOVA, J TOMKO, A. Patologické závislosti. Brno : Ustav psychologického poradenství a diagnostiky, ISBN SHOTTON, M. Computer Addiction? A Study of Computer Dependency. London : Tylor and Francis, ISBN SKOŘIC, M.M., CHING TEO, L.L., NEO, R.L. Children and Video Games: Addiction, Engagement and Scholastic Achievment. Cyberpsychology and Behavior. 2009, vol. 12, no. 5, s SULER, J. Computer and Cyberspace Addiction. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies. 2004, vol. 1, no. 4, s ŠMAHEL, D. Pozitiva převažují. Psychologie dnes. 2007, roč. 13, č. 7-8, s. 40. TURČEK, K. Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. Bratislava : IRIS, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha : Karolinum, ISBN

15 Príloha 1. Dotazník distribuovaný mezi dětmi (pro potřeby článku je v dotazníku zkrácen prostor na odpovědi respondentů) DOTAZNÍK Pohlaví: holka-kluk Věk: Co tě baví dělat ve volném čase (po škole, o víkendu)? Chodíš do nějakého zájmového kroužku či na trénink? Pokud ano, o jaké kroužky či tréninky jde a kolikrát týdně tam docházíš? Jakým způsobem Tě rodiče nejčastěji trestají za nějaký prohřešek? Co dostáváš od rodičů za odměnu? Máš doma počítač? Baví tě být na PC? Co na něm rád děláš? Baví tě hraní počítačových her? Pokud jsi odpověděl na předchozí otázku ANO, pokračuj prosím dále. Pokud ne, dékuju Ti za věnovaný čas. Napiš, co tě nejvíc baví na hraní počítačových her, pokud je rád hraješ (pokud chceš napsat víc, můžeš pokračovat na zadní straně ). Děkuji za vyplnění dotazníku. Kateřina Srahůlková Příloha 2. Přehled výsledků dotazníkového šetření. Rozložení počtu dětí v jednotlivých třídách, početní i procentuální zastoupení dětí v jednotlivých sledovaných položkách Dětí celkem N (počet dětí) PC - ano Relativní četnost (%) PC hry - ano N (počet dětí) Relativní četnost (%) PC jako náplň volného času N (počet dětí) Relativní četnost (%) Odpolední kroužky - ano N (počet dětí) Relativní četnost (%) 2. třída , třída třída třída , třída třída třída třída ,5 Celkem Vysvětlení položek tabulky: Položka PC - ano" se vztahuje k dotazníkové otázce: Baví tě být na PC? Položka PC hry - ano" se vztahuje k dotazníkové otázce: Baví tě hraní počítačových her? Položka PC jako náplň volného času" se vztahuje k dotazníkové otázce: Co té baví dělat ve volném čase (po škole, o víkendu)? Položka Odpolední kroužky - ano" se vztahuje k otázce: Chodíš do nějakého zájmového kroužku či na trénink?

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy.

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Závěrečný projekt Téma: Netolismus a jeho vliv na chování a ţivotosprávu ţáků 8. tříd základních škol. Výzkumný problém: Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Představení

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii České děti a mládež 2010/11 Informace o studii 2 České děti & mládež 2010/11 informace o projektu Metodologie: Velikost vzorku: Cílová skupina: Dotazník: Sběr dat: Výstupy: Kvantitativní studie 1000 respondentů

Více

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré PROMĚNY DĚTSKÉ HRY Mezinárodní studentské psychologické dny 12.03.2015 EVA STUPAVSKÁ K zamyšlení

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno!

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010 Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Děti a zájmová sdružení Otázka č. 1 - Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? Z výsledků průzkumu je

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ ZKUŠENOST V PROCESU UČENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ Anotace Článek je zaměřen na analýzu širších souvislostí využívání zkušeností v procesu učení. Za tímto účelem bylo realizováno

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 31.12.2008 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb STK Průzkum vedla Andrea Kučerová Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56%

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 16 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 2) Můj věk je méně než 10 let 0 0% 11 let 4 25% 12 let 2 13% 13 let 2 13% 14 let 4 25% 15 let 4 25% 16 let 0 0% 17 let 0 0% více

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem?

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Michal Vodák, marketingový ředitel Seznam.cz Tomáš Zatloukal, ředitel odboru vzdělávání MŠMT Vlastimil Lisse, ředitel ZŠ a

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd nástroj pro běţnou pedagogickou praxi online dotazníky: obrázkové, textové zdroj komplexních informací o ţákovi, školní třídě, škole, regionu,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Agentura J.L.M. II/2012 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013 FLEXIBOOK 1 : 1 Zpracování výsledků doprovodného výzkumu Martin Chvál, 3.10.2013 Hlavní zjištění Učitelům, kteří chtějí využívat tablety ve výuce, by to mělo být umožněno a je dobré je v tom podporovat.

Více

DOTAZNÍK O VÝPOČETNÍ TECHNICE PISA 2003

DOTAZNÍK O VÝPOČETNÍ TECHNICE PISA 2003 DOTAZNÍK O VÝPOČETNÍ TECHNICE PISA 2003 Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha, 2003 V této části najdeš otázky týkající se výpočetní techniky. Na tyto otázky neexistují správné ani špatné odpovědi.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více