Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010 Občanské sdruţení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, Dubí 2 IČO :

2 Obsah 1. ÚVOD ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZÁKLADNÍ CÍLE SDRUŢENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŢENÍ TYPY AKTIVIT... 4 V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ JSME SE V ROCE 2010 ZÚČASTNILI: PREZENTACE SDRUŢENÍ NA VEŘEJNOSTI, PROPAGACE ČINNOSTI PODROBNÝ PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH AKCÍ PRO DĚTI V ROCE NEPRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE PRAVIDELNÉ AKCE V ROCE STĚHOVÁNÍ VOLNOČASOVÉHO KLUBU EKONOMICKÁ BILANCE PLÁNY DO BUDOUCNA ZÁVĚR

3 1. Úvod Kalendářní rok 2010 byl pro naše sdruţení jiţ šestým rokem existence. Byl to rok, ve kterém jsme se snaţili pokračovat v započaté práci z předešlých let. Na činnost z předešlých let jsme plynule navázali a dále jsme ji rozšířili o další aktivity. I nadále pokračovala činnost volnočasového klubu, který jiţ funguje od roku Součástí volnočasových aktivit občanského sdruţení v roce 2010 byly i pravidelné krouţky. Děti měly moţnost pravidelně navštěvovat čtvrteční Volný klub, ve kterém si mohly hrát, malovat, soutěţit, nebo si jen tak povídat a pondělní tvořivý klub, který měl pokaţdé jiné zajímavé téma závody na sněhu, keramika pro všechny, práce s mozaikou, Karneval, Velikonoce v Dubíčku, vaříme a mlsáme v klubu, hry v přírodě, hledání pokladu a výlet do Zámecké zahrady, malování na chodník a další hry, sportovování s Dubíčkem, pouštění draků, vazba suchých květin i vánočně laděný klub spojený se zvyky a tradicemi. Jako další fungoval volnočasový klub Klubíčko pro nejmenší. Jedná se o klub, který je určen výhradně pro děti předškolního věku, a jeho aktivity jsou zaměřeny právě na tuto věkovou kategorii dětí. Pro pravidelnou činnost pak měly děti moţnost navštěvovat naše sdruţení ve středu a v pátek, kdy fungoval dramatický a keramický krouţek. Nabídka našeho sdruţení pro děti byla tedy jiţ prakticky kaţdodenní. Kromě těchto pravidelných krouţků jsme dětem nabízeli nárazové jednodenní i vícedenní akce výlety, pobyty v přírodě, zimní lyţařský pobyt a dětský letní tábor. Dětem jsme se po celý rok snaţili nabídnout širokou škálu smysluplného naplnění volného času. Připravili jsme mnoho jednorázových akcí i činností dlouhodobějšího charakteru. Co se týče pobytových akcí, připravili jsme pro děti týdenní zimní lyţařský pobyt v Příchovicích, 14 denní dětský letní tábor v Heřmanicích na Liberecku motivovaný ţivotem ve starověkém Řecku, víkendový pobyt ve Sloupu a podzimní prázdninový pobyt na Liberecku s výletem na Ještěd a Mikulášskou nadílku spojenou s prohlídkou zámku Ploskovice. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří s námi spolupracovali a naši činnost podporovali, a to jak finančními dary, které byly potřeba zejména na provoz volnočasového klubu a také na jednotlivé akce občanského sdruţení, tak i vlastní tvůrčí činností. Výroční zpráva za rok 2010 shrnuje činnost sdruţení, výhled na rok 2011, přehled hospodaření v roce 2010 včetně poskytnutých darů a dotací. 3

4 2. Zpráva o činnosti sdružení Občanské sdruţení Dubíčko Naše občanské sdruţení pracuje s neorganizovanými dětmi ve věku 5 aţ 18 let, s jejich rodiči a prarodiči. 2.1 Základní cíle sdružení - naplňování volného času dětí z Dubí a blízkého okolí - zájmová činnost dětí v rámci prevence drog a kriminality - zapojení rodičů do volnočasových aktivit dětí - zapojení dobrovolníků do přípravy volnočasových aktivit - integrace dětí se zdravotním postiţením do volnočasových aktivit sdruţení - integrace dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do volnočasových aktivit sdruţení - realizace vlastních akcí kulturního i sportovního charakteru - spolupráce se státními i nestátními organizacemi - výtvarné a pracovní činnosti 2.2 Organizační struktura sdružení Orgány sdruţení jsou: - členská schůze (schází se nejméně jednou ročně, je nejvyšším orgánem sdruţení) - výbor (výkonný orgán, plní úkoly uloţené členskou schůzí, řídí činnost mezi zasedáními členské schůze) - dozorčí rada (kontrolní orgán sdruţení) 2.3 Typy aktivit - příležitostní, jednotlivé projekty Díky zkušenosti z předešlých let víme, ţe většina dnešních dětí nerada pracuje v pravidelných krouţcích (pokud nejsou úzce zaměřeny), ale dává přednost různorodé nepravidelné činnosti. Děti mají zájem zapojit se do jednotlivých projektů, které nevyţadují hlubší a dlouhodobé spojení s organizátorem nebo organizací. I tato forma zapojení do nabízených aktivit má velký význam v oblasti neformální výchovy a vzdělávání a pozitivně ovlivňuje a formuje jedince. Z tohoto důvodu jsme se snaţili děti zaujmout různorodou činností (výtvarnou, sportovní, návštěvou divadelních představení, poznáváním přírody a okolí, připomínáním svátečních dnů a zvyků i dlouhodobějšími výjezdy do přírody). 4

5 V roce 2010 se nám podařilo uspořádat 25 akcí, kterých se zúčastnilo více neţ 1000 dětí a 300 dospělých. Kromě krouţků, které pro děti fungovaly po celý rok 2010, jsme připravili ještě různé jiné akce, jako třeba týdenní jarně-prázdninovou lyţovačku v Jizerských horách v Příchovicích, dobrodruţnou čtrnáctidenní výpravu do Starověkého Řecka (aneb letní tábor v Heřmanicích na Liberecku), prodlouţený víkendový pobyt o podzimních prázdninách na Liberecku, mikulášskou nadílku na zámku v Ploskovicích apod.. - pravidelná činnost keramický krouţek (jedenkrát v týdnu) - zde pracovalo 25 dětí a dospělých divadelní krouţek (jedenkrát v týdnu) zde pracovalo 6 dětí volný klub (jedenkrát v týdnu) tvořivý klub (jedenkrát za 14 dní) volnočasový klub Klubíčko pro nejmenší (jedenkrát v týdnu) - organizování prázdninových pobytů V roce 2010 jsme uskutečnili lyţařský dětský sedmidenní pobyt v Příchovicích, kterého se zúčastnilo 31 dětí a 7 dospělých. Zde měly děti moţnost společně strávit jarní prázdniny v kruhu přátel a kamarádů. Dětem jsme nabídli moţnost sportovního vyţití ve formě lyţování, her na sněhu a plavání v plaveckém areálu v Liberci. Pro děti byl dále připraven program ve formě her, soutěţí, výtvarných technik, návštěvy IQ parku a Lunaparku v Liberci... V době letních prázdnin jsme zrealizovali dětský tábor v Heřmanicích na Liberecku. Děti měly moţnost strávit 14 prázdninových dnů v chatovém táboře. Tábor byl motivován etapovou hrou na téma Ţivot ve starověkém Řecku. Děti se vţily do motivace příběhem a společně musely překonat nástrahy doby, stejně jako staří Řekové a společnými silami pak získávat části, ze kterých si stavěly své starořecké město. Dětského letního tábora se zúčastnilo celkem 58 dětí a 15 dospělých. V říjnu jsme uspořádali pro 25 dětí na Liberecku, kde měly děti moţnost společně strávit krásné chvíle s kamarády v přírodě, získat nové znalosti o přírodě díky pracovníků Lesů České republiky a prohlédnout si Ještěd. 5

6 - vzdělávací činnost V rámci dalšího vzdělávání členů občanského sdruţení jsme se v roce 2010 zúčastnili: Zdravotní školení vedoucích 2.4 Prezentace sdružení na veřejnosti, propagace činnosti Připravované akce sdruţení byly nabízeny jednak formou pravidelné upoutávky v místním časopise Dubský zpravodaj, jednak plakáty vylepovanými přímo ve městě. Zprávy a fotografie z akcí jsou prezentovány na vývěsním místě volnočasového klubu. Jsou zde pravidelně vyvěšovány nabídky našich aktivit a také výrobky dětí, účastnících se akcí. Další formou propagace činnosti sdruţení jsou naše webové stránky, které pravidelně aktualizujeme, a nalézt zde můţete fotografie z akcí. V roce 2010 pokračovala spolupráce s akciovou společností Unifrax a.s. 6

7 3. Podrobný přehled jednotlivých akcí pro děti v roce 2010 Nepravidelná činnost v roce 2010 Leden 2010 Únor 2010 Březen 2010 Duben 2010 Květen 2010 Červen 2010 Závody na sněhu Návštěva Filmového představení Jarní prázdniny na horách keramika pro všechny Maškarní karneval Výtvarná dílna- lepení mozaiky Návštěva plavecké haly Most Výtvarná dílna Velikonoce v Dubíčku Zdravotní školení vedoucích Vaříme a mlsáme v klubu Výlet do Prahy Hrajeme si v přírodě Hledání pokladu Víkend ve Sloupu Vycházka do Zámecké zahrady v Teplicích malování na chodník a hry v přírodě Srpen 2010 Dětský letní tábor v Heřmanicích na Liberecku Září 2010 Říjen 2010 Listopad 2010 Prosinec 2010 Sportujeme s Dubíčkem Podzimní výlet Výtvarná dílna Podzimní prázdniny v přírodě na Liberecku Pouštění draků vazba suchých květin Mikulášský nadílka na zámku v Ploskovicích Vánoční nadílka Přestavba a stěhování volnočasového klubu do nových prostor 7

8 Pravidelné akce v roce 2010 Keramický kroužek jedenkrát v týdnu práce v keramické dílně, vytváření z keramické hmoty od prvního modelování přes glazování, engobování aţ po konečný výpal výrobku, určeno pro děti od 6 let s pravidelnou docházkou Divadelní kroužek první krůčky dětí ve věku od 6 let v oblasti dramatické výchovy. Mají moţnost vyzkoušet si práci s maňáskem i činohru. Děti pomáhají při výrobě masek, kulis i vlastním sestavování scénáře hrané pohádky. Volný klub volný klub je pro děti otevřen pravidelně kaţdý čtvrtek odpoledne a děti zde mají moţnost smysluplně strávit svůj volný čas. Mají zde k dispozici různé hry, které si s kamarády mohou zahrát nebo si mohou jen tak posedět a popovídat. Volný klub Klubíčko volnočasový klub pro nejmenší děti pro děti, které ještě nechodí do školy. Klub je pro děti otevřen pravidelně kaţdé úterý odpoledne a děti zde mají moţnost smysluplně strávit svůj volný čas. Je jim nabízena tvořivá činnost formou hry. Mají zde k dispozici různé hry, které si s kamarády mohou zahrát, mohou vytvořit nová neformální přátelství. Akcí občanské sdruţení Dubíčko, pravidelných i nepravidelných, se zúčastnilo více neţ 1000 dětí. 4. Stěhování volnočasového klubu Závěrem kalendářního roku se nám podařilo získat nové prostory pro činnost sdruţení. Stávající prostory jiţ byly příliš malé a bylo potřeba situaci řešit. Město Dubí nám nabídlo prostory v nově zrekonstruovaném domě, který byl opraven za účelem vyuţití pro volný čas dětí. Do těchto prostor se nám podařilo přestěhovat a dovybavit místnost pro volnočasové kluby a krouţky a keramickou dílnu. Ze získaných financí se nám podařilo také zakoupit novou keramickou pec a hrnčířský kruh. Za pomoc při stěhování a dovybavení klubu děkujeme všem, kdo nám pomohl. 8

9 5. Ekonomická bilance Dary a poskytnuté příspěvky za rok 2010 stav k Název organizace Účel poskytnutých prostředků částka Kč Hnutí nezávislých za harm. rozvoj Dar na činnost sdružení 2000,00 Mechanika Teplice Dar rozvoj činnosti dětí 4808,00 Unifrax a.s. Dar na činnost sdružení 50000,00 RWE Dar na vybavení dětského klubu 30000,00 Ministerstvo školství Dotace na celoroční činnost ,00 Ústecký kraj Dotace na celoroční činnost 40000,00 Město Dubí Dotace na celoroční činnost, dopravu na tábor 32000,00 Výkaz zisku a ztráty za rok 2010 stav k Náklady celk.částka Kč Spotřeba materiálu ,00 Energie 2985,00 Cestovné 2936,00 Ostatní náklady - služby ,00 Mzdové náklady 26180,00 Náklady celkem ,00 Výnosy Tržby z prodeje služeb ,00 Tržby za prodané zboží 0,00 Úroky 116,46 Ostatní výnosy 0,00 Přijaté dary 86808,00 Provozní dotace ,00 Výnosy celkem ,46 Výsledek hospodaření ,54 Rozvaha pro rok 2010 stav k Aktiva Kč Pokladna 3141,00 Účty v bankách 76895,41 Poskytnuté zálohy 0,00 Náklady příštích období 0,00 Aktiva celkem 80036,41 Pasiva Ostatní závazky 0,00 Výnosy příšt.období 16200,00 Nerozděl.zisk minul.let 75133,95 Výsl.hospod.běžného období ,54 Pasiva celkem 80036,41 9

10 6. Plány do budoucna Občanské sdruţení Dubíčko V roce 2011 bychom i nadále rádi pokračovali v započaté činnosti. Myslíme si, ţe cesta, kterou jsme zvolili, se osvědčila a našich akcí se zúčastňuje stále více dětí. Vzhledem k úpravě nových, větších prostor, bychom rádi nabídku volnočasových aktivit pro děti z Dubí a blízkého okolí rozšířili o nové aktivity a dali tak prostor více dětem. Chceme i nadále provozovat volnočasové kluby, jejichţ činnosti jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Kromě pravidelné činnosti v klubu bychom zde rádi uspořádali i jednorázové akce. Naše činnost v roce 2011 nebude celkově motivována a tématicky svázána, letní tábor bude na motivy Ţivot na Divokém západě. V rámci této hry připravujeme pro děti různorodý program. Tato hra bude mít za úkol nejen nabídnout dětem smysluplné a zábavné strávení volného času v době letních prázdnin, ale i seznámení dětí s historií. 7. Závěr A co říci na úplný závěr? V jednom malém městečku na úpatí Krušných hor se jiţ před více neţ 6 roky narodila nezisková organizace občanské sdruţení Dubíčko. Tato organizace se postupně rozrůstá a snaţí se nabízet co největší nabídku volnočasových aktivit pro smysluplné vyuţití volného času dětí z Dubí a blízkého okolí. Pohádka o našem sdruţení, ale ještě zdaleka nekončí. Chceme dál pokračovat v započaté činnosti a navazovat na ni i v dalších letech. Chceme dál rozvíjet nově vzniklý volnočasový klub i klub Klubíčko pro nejmenší i další krouţky a dávat dětem pestrou nabídku aktivit. Rádi bychom poděkovali všem členům i nečlenům sdruţení, kteří svou dobrovolnou prací přispívají k rozvoji občanského sdruţení a nám tak ohromně pomáhají. Dále patří naše velké Díky všem sponzorům, zejména společnostem: Unifrax s.r.o., Město Dubí, Mechanika Teplice, výrobní druţstvo, Hnutí nezávislých, RWE a dalším. Za poskytnutí grantů patří naše díky MŠMT a Krajskému úřadu Ústeckého kraje. V neposlední řadě děkujeme také rodičům, známým a přátelům a všem členům občanského sdruţení za pomoc při realizaci jednotlivých projektů. Na úplný závěr bychom popřáli dětem těm malým, větším i největším mnoho krásných záţitků a chvil strávených při našich akcích. 10

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti a hospodaření naší organizace za rok. Rádi bychom Vám touto cestou představili práci naší organizace a současně všem dárcům, partnerským

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2014 Nové Město nad Metují Výroční zpráva 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010 1 Základní údaje Název organizace:...campamento '99, o. s. Organizační forma...občanské sdružení Datum založení... 4. května 1999 Registrace

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

občanské sdružení Salamandr pro práci s dětmi a mládeží na období let 2011-2015

občanské sdružení Salamandr pro práci s dětmi a mládeží na období let 2011-2015 občanské sdružení Salamandr pro práci s dětmi a mládeží KONCEPCE ROZVOJE ČINNOSTI v rámci projektu Hrou za poznáním na období let 2011-2015 Příbram, září 2010 Anotace Práce vychází z vlastních zkušeností,

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2005 Základní údaje Název organizace:... Campamento '99 Organizační forma... občanské sdružení Datum založení... 4. května 1999 Registrace u MV

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy Kobyliské nám. 11 182 00 Praha 8 Kobylisy Web: www.kobylisy.skm.cz Kontakt: 605 554 284 nebo 2843 029 319 E-mail: skmkobylisy@sdb.cz Salesiánský klub mládeže Praha

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj Poděkování partnerům a dárcům Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s. Partneři: Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více