PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ"

Transkript

1 PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ VIG RE zajišťovna, a.s. Dluhopisy VIG RE Zero Bond/2014 s výnosem ve výši rozdílu mezi jmenovitou hodnotou a jejich nižším emisním kurzem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě ,- EUR splatné v roce 2014 ISIN CZ

2 Úvod Následující dokument (dále jen Prospekt ) představuje prospekt pro dluhopisy s výnosem ve výši rozdílu mezi jmenovitou hodnotou a jejich nižším emisním kurzem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě ,- EUR splatné v roce 2014, jejichž emitentem je společnost VIG RE zajišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Emitent nebo VIG RE, výše popsané dluhopisy dále jen Dluhopisy ). V souladu s ustanovením 7 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dluhopisech ), tvoří tento Prospekt jeden dokument s emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen Emisní podmínky ), se kterými byl také společně schvalován Českou národní bankou (dále jen ČNB ). Dluhopisy budou mít výnos, který je stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů a jejich nižším emisním Kurzem. Emisní kurz Dluhopisů bude představovat 83% jmenovité hodnoty Dluhopisů. Splatnost Dluhopisů je dne ČNB schválila tento Prospekt (jehož součástí jsou emisní podmínky Dluhopisů) svým rozhodnutím č.j. 2009/9178/570 vedeným pod spis. zn. Sp 2009/223/572 ze dne ; rozhodnutí nabylo právní moci dne Bude požádáno o přijetí Dluhopisů k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha (dále jen BCPP ). Tento Prospekt, jehož součástí jsou Emisní podmínky, auditovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích Emitenta k , neauditované pololetní finanční výkazy ke dni a veškeré dokumenty uvedené v tomto Prospektu jsou k dispozici na internetových stránkách a v sídle Emitenta na adrese Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ , a to po dobu platnosti tohoto Prospektu v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. 2

3 Obsah: 1. SHRNUTÍ RIZIKOVÉ FAKTORY RIZIKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE EMITENTA RIZIKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE DLUHOPISŮ INFORMACE O EMITENTOVI OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE (k ) ÚDAJE O EMITENTOVI PŘEHLED PODNIKÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INFORMACE O TRENDECH PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY PŮSOBNOST A POSTUPY DOZORČÍ RADY HLAVNÍ AKCIONÁŘI FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VÝZNAMNÁ ZMĚNA FINANČNÍ NEBO OBCHODNÍ SITUACE EMITENTA DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE VÝZNAMNÉ SMLOUVY ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLIV ZÁJMU ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY POPIS DLUHOPISŮ HLAVNÍ ÚDAJE ÚDAJE O NABÍZENÝCH / K OBCHODOVÁNÍ PŘIJÍMANÝCH CENNÝCH PAPÍRECH PODMÍNKY NABÍDKY PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ OBJEM EMISE, EMISNÍ KURZ, EMISNÍ LHŮTA, ZPŮSOB EMISE DLUHOPISŮ STATUS NEGATIVNÍ ZÁVAZEK VÝNOS SPLACENÍ A ODKOUPENÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY ZDANĚNÍ PROMLČENÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK OZNÁMENÍ ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ UVEŘEJNĚNÍ PROSPEKTU ODPOVĚDNÁ OSOBA A JEJÍ PROHLÁŠENÍ

4 1. SHRNUTÍ Emitent tímto v souladu s ustanovením 36 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu ), upozorňuje, že: a) Toto shrnutí představuje úvod k tomuto Prospektu a jako takové by mělo být chápáno. b) Jakékoliv rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží tento Prospekt jako celek. c) V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. d) Osoba, která vyhotovila shrnutí Prospektu včetně jeho případného překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Prospektu pouze v případě, že je shrnutí Prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi tohoto Prospektu. Emitentem Dluhopisů je společnost VIG RE zajišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Emitent je právnickou osobou, která byla založena a dne vznikla podle práva České republiky. Internetové stránky Emitenta mají adresu Auditorem Emitenta je společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Předmětem podnikání Emitenta je zajišťovací činnost dle ustanovení 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví), v rozsahu všech odvětví životního pojištění uvedených v příloze č. 1 zákona o pojišťovnictví, část A a všech odvětví neživotního pojištění uvedených v příloze č. 1 zákona o pojišťovnictví, část B. Předmětem podnikání Emitenta jsou dále činnosti související se zajišťovací činností dle ustanovení 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví ve spojení s ustanovením 3 odst. 4 a 2 odst. 1 písm. h) zákona o pojišťovnictví: šetření zajistných událostí; zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti se zajišťovací činností; poradenská činnost související se zajištěním; vzdělávací činnost pro zajišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory zajistných událostí. Hlavním akcionářem Emitenta k datu vyhotovení tohoto Prospektu je společnost WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, se sídlem Rakousko, Vídeň, Schottenring 30, 1010, zapsané u Obchodního soudu ve Vídni pod číslem FN f. Základní kapitál Emitenta činí ,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých). 4

5 Vybrané finanční údaje dle českých účetních standardů (k ) AKTIVA (v tis. Kč): stálá aktiva /finanční umístění oběžná aktiva /pohledávky a hotovost na běžných účtech a v pokladně ostatní aktiva /dlouhodobý majetek a přechodné účty aktiv PASIVA (v tis. Kč): vlastní kapitál cizí zdroje /závazky ostatní pasiva, rezervy a přechodné účty pasivní Celkem celkem Hospodářský výsledek za účetní období (+ zisk, - ztráta v tis. Kč): Emitent od okamžiku vzniku do konce roku 2008 neuzavíral zajistné smlouvy vztahující se k roku 2008, jeho hospodářský výsledek za rok 2008 je proto tvořen pouze úrokovými výnosy ve výši tis. Kč sníženými o provozní výdaje a ostatní náklady ve výši tis. Kč a o daňovou povinnost k dani z příjmů ve výši tis. Kč. Vybrané finanční údaje dle českých účetních standardů k byly vybrány z účetní závěrky podle českých účetních standardů (CAS), která byla auditována a ověřena auditorem (viz čl. 3.1 tohoto Prospektu). Vybrané finanční údaje dle IFRS k AKTIVA (v tis. EUR): PASIVA (v tis. EUR): Investice vlastní kapitál oběžná aktiva /pohledávky a hotovost na běžných účtech a v pokladně cizí zdroje /závazky 467 ostatní aktiva 544 ostatní rezervy 282 Celkem celkem Hospodářský výsledek za účetní období (+ zisk, - ztráta v tis. EUR): Emitent od okamžiku vzniku do konce roku 2008 neuzavíral zajistné smlouvy vztahující se k roku 2008, jeho hospodářský výsledek za rok 2008 je proto tvořen pouze úrokovými výnosy ve výši tis. EUR sníženými o provozní výdaje a kurzové ztráty z převodu Kč na EUR dohromady ve výši tis. EUR a o daňovou povinnost k dani z příjmů ve výši 296 tis. EUR. Vybrané finanční údaje dle IFRS k byly vybrány z finančních výkazů k sestavených v souladu s IFRS vzniklých převodem údajů z účetní závěrky dle CAS do finančních výkazů dle IFRS. Uvedený převod byl ověřen auditorem (viz. čl tohoto Prospektu). Emitent není účastníkem jakýchkoliv správních, soudních nebo arbitrážních řízení, které by podle jeho názoru mohly mít podstatný vliv na ekonomickou situaci Emitenta, ani mu není známo, že by jakékoliv takové řízení hrozilo. 5

6 Dluhopisy v celkovém objemu ,- EUR (slovy: dvě stě tisíc euro) emitované Emitentem, jsou emitovány jako zaknihované cenné papíry na jméno s tím, že jejich splatnost nastane dne Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je částka ve výši 2.000,- EUR (slovy: dva tisíce euro) a emisní kurz Dluhopisu k datu jeho emise se rovná 83% jeho jmenovité hodnoty, tzn. částce ve výši 1.660,- EUR (slovy: jeden tisíc šest set šedesát euro). Výnos Dluhopisu je stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem k datu jeho emise. Jmenovitá hodnota Dluhopisu bude splacena v měně EUR. Datum emise Dluhopisů je Dluhopisy budou vydány v České republice. ISIN dluhopisu je CZ Název dluhopisu je Dluhopis VIG RE Zero Bond/2014. Datum vytvoření tohoto Prospektu je Tento dokument je prospektem emise Dluhopisů ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o dluhopisech. Žádný státní orgán, s výjimkou ČNB, tento Prospekt neschválil. Jakékoliv prohlášení opačného smyslu je nepravdivé. Emitent neschválil uveřejnění jiných údajů o Dluhopisech nebo o Emitentovi ve vztahu k Dluhopisům, než jsou uvedeny v tomto Prospektu a nedal souhlas žádné osobě činit jakákoliv prohlášení o Dluhopisech nebo Emitentovi v tomto směru. Údaje obsažené v tomto Prospektu vycházejí ze stavu, který existoval ke dni vydání Prospektu a nelze spoléhat na to, že budou aktuální kdykoliv po tomto datu. Předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace nebo pozice na trhu, uvedené v tomto Prospektu, nelze chápat jako slib nebo závazné prohlášení týkající se budoucích výsledků nebo událostí, neboť budoucí stav může být ovlivněn okolnostmi, na které nemá Emitent vliv. Případní nabyvatelé Dluhopisů by si měli provést vlastní analýzu předpokladů nebo trendů vývoje uvedených v tomto Prospektu, případně další samostatná šetření, a svá rozhodnutí založit na výsledcích těchto analýz a šetření. Hlavní rizikové faktory týkající se emitenta jsou především riziko ztráty likvidity, tržní riziko, riziko nedostatečného zajistného krytí (retrocese), kreditní riziko, úrokové riziko, měnové riziko, operační riziko, riziko sankce ze strany orgánu dohledu, regulatorní riziko, riziko změny právní úpravy, rizika spočívající v politických, ekonomických, právních a demografických faktorech a riziko zhoršení ratingu. Pro účely řízení likvidity má Emitent vypracovány postupy sledování likvidní pozice. Tržní riziko a riziko země je regulováno obvykle stanovováním limitů a zajištění k jednotlivým aktivitám Emitenta. Zajišťovací trh není pod kontrolou Emitenta, proto by mohlo dojít k situaci, kdy zajistné krytí (retrocese) nebude dostupné nebo bude nedostatečné. Kreditní riziko je regulováno individuálním hodnocením platební schopnosti zákazníků a zajistitelů Emitenta. Úrokové riziko je regulováno používáním různých nástrojů s pohyblivou úrokovou sazbou. Emitent zajišťuje, aby se čistá angažovanost vůči měnovému riziku udržovala na minimální úrovni. Operační riziko minimalizuje Emitent vnitřními předpisy, které definují a upravují pracovní postupy, pravidla pro používání systémů, povinnosti jednotlivých zaměstnanců včetně managementu a odpovídající kontrolní činnosti. Emitent si není vědom žádných skutečností, které by mohly vést k případnému uložení sankcí ze strany státních orgánů. Regulatorní riziko Emitent reguluje zejména udržováním dostatečných zdrojů alespoň ve výši požadované míry solventnosti a tuto skutečnost pravidelně prokazuje orgánu dohledu. 6

7 Česká republika ani žádná jiná třetí osoba neručí nebo jiným způsobem nezajišťuje splnění závazků Emitenta z Dluhopisů. Na základě vydaného Dluhopisu nevzniká zástavní právo a vlastník dluhopisu nemá postavení zástavního věřitele. Dostane-li se Emitent do insolvence a bude-li na majetek Emitenta prohlášen konkurz, uspokojují se pohledávky vlastníků Dluhopisů v rozvrhu, a to v pořadí za pohledávkami za podstatou, neuhrazenými pohledávkami na oddělené uspokojení a pracovními nároky. ČNB může přikázat Emitentovi, aby předčasně splatil emisní kurz a poměrný výnos v případě, že zjistí ze strany Emitenta porušení zákona při vydávání dluhopisů nebo v souvislosti s ním. Nabídka Dluhopisů se provádí na základě tohoto Prospektu. Jakékoliv rozhodnutí zájemců o upsání nebo koupi Dluhopisů by mělo být založeno na informacích uvedených v tomto Prospektu, zvážených investorem jako celek, a na podmínkách nabídky, včetně příslušných výhod a rizik, a to podle vlastního hodnocení případných nabyvatelů Dluhopisů. Je v zájmu případných nabyvatelů Dluhopisů, aby se informovali o právních předpisech upravujících jednotlivé otázky spojené s Dluhopisy a tyto právní předpisy dodržovali. Případným zahraničním nabyvatelům dluhopisů se doporučuje konzultovat s jejich odbornými poradci ustanovení právních předpisů v České republice, zejména devizových, daňových a příslušných mezinárodních smluv, které Česká republika uzavřela, a vliv těchto předpisů a smluv na zamýšlenou investici. Distribuce tohoto Prospektu a nabídka nebo prodej Dluhopisů mohou být v některých státech omezeny zákonem. Emitent tímto žádá případné investory, aby se o veškerých těchto omezeních informovali, a aby je dodržovali. Tento Prospekt není nabídkou k upsání nebo nákupu Dluhopisů v jakékoliv zemi nebo jurisdikci, kde jsou takové nabídky nebo prodej nezákonné. Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit informační povinnost. Stanovy, zakladatelská smlouva, kopie finančních výkazů a auditorských zpráv jsou k dispozici k bezplatnému nahlédnutí v pracovní době v sídle Emitenta. Finanční údaje Emitenta vycházejí z českých účetních standardů (CAS) nebo z mezinárodních standardů finančního výkaznictví, přičemž zdroj je uveden u každého údaje nebo skupiny údajů. Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, že hodnoty uváděné pro tutéž informační položku se proto mohou na různých místech mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty některých hodnot nemusí být aritmetickým součtem hodnot, ze kterých vycházejí. Od do dne vyhotovení tohoto Prospektu nedošlo k nepříznivé změně ve finanční nebo obchodní situaci Emitenta či skupiny Vienna Insurance Group (dále jen VIG ), jejíž je Emitent součástí, která by byla významná v souvislosti s vydáním Dluhopisů. 7

8 2. RIZIKOVÉ FAKTORY 2.1. RIZIKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE EMITENTA Pojistné riziko Riziko vyplývající z použitých předpokladů Výše zisku Emitenta závisí na tom, zda skutečně vyplacená zajistná plnění odpovídají předpokladům použitým při výpočtu jejich sazeb a při stanovování rezerv. Současná hodnota budoucích závazků je určována pojistně-matematickými postupy s ohledem na vývoj řady faktorů jako jsou použitá technická úroková míra, skutečné výnosy finančního umístění, úmrtnost a často i nemocnost, výše a frekvence škod, chování klientů pojišťoven a budoucí úroveň nákladů. Všechny tyto parametry vykazují nejistotu a volatilitu a jsou Emitentem pravidelně vyhodnocovány. Selhání ve schopnosti správně ocenit produkty nabízené pojišťovnami včetně správného ohodnocení různých typů rizik krytých pojistnými produkty může vést k nastavení nesprávného zajistného a k nepostačitelnosti technických rezerv. Emitent pravidelně provádí test přiměřenosti závazků a v případě, že výše již vytvořených rezerv nepostačuje na krytí závazků vyplývajících z uzavřených zajistných smluv, Emitent vytváří dodatečnou rezervu. Vzhledem k hospodářským výsledkům Emitenta nebylo ode dne vzniku Emitenta do dne vyhotovení tohoto Prospektu nutné zahájit tvorbu výše uvedené rezervy Riziko nepředvídatelných a nevyhnutelných katastrof Katastrofy, jak přírodní tak způsobené lidskou činností či pandemická onemocnění mohou způsobit zvýšená pojistná plnění. Pojistné produkty neživotního pojištění zahrnují rizika jako jsou hurikány, vichřice, krupobití, záplavy, průmyslové exploze a další. Výskyt a rozsah takových katastrof je nepředvídatelný, a ani není možné přesně určit, zda počet katastrofických událostí bude narůstat Riziko vyplývající z cyklického charakteru neživotního pojištění Provozování neživotního pojištění historicky vykazuje cykličnost a hospodářské výsledky pojišťoven a zajišťoven jsou někdy vychýlené kvůli volatilnímu a obtížně předvídatelnému vývoji, který může být mimo kontrolu jakékoliv pojišťovny a zajišťovny Riziko nedostatečného zajistného krytí (retrocese) Situace na zajišťovacím trhu není pod kontrolou Emitenta, a tak by mohlo dojít k situaci, že zajistné krytí bude nedostupné nebo nedostatečné. Za této situace může dojít k nárůstu nákladů souvisejících s cenou zajištění nebo nárůstu rizika anebo k omezení vlastní zajišťovací činnosti. Zajištění nezbavuje Emitenta povinnosti dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřených smluv a předpokládá se schopnost zajistitele krýt převedenou část rizika. Emitent postupuje svá zajistná rizika výhradně zajistitelům vyšší kreditní kvality Kreditní riziko Kreditní riziko je riziko finanční ztráty pro Emitenta v případě, že druhá smluvní strana nedodrží své smluvní závazky. 8

9 Ohrožení kreditním rizikem je ovlivněno především individuálními charakteristikami každého zákazníka a Emitent se je snaží řídit a omezovat. Emitent má vytvořena pravidla, podle kterých platí, že než jsou významnému zákazníkovi nabídnuty nadstandardní podmínky, projde zákazník individuálním hodnocením platební schopnosti. Pro zákazníky jsou stanoveny kreditní limity. Zákazníci, kteří nedodržují kreditní limit, mohou mít ukončeny smluvní vztahy na základě individuálního posouzení. Pro sledování kreditního rizika ve vztahu k zákazníkům jsou zákazníci rozděleni podle jejich rizikových charakteristik. Kreditní riziko vyplývající z pohledávek je zohledněno prostřednictvím opravných položek, které se vytvářejí jednak k pohledávkám, které představují specifické riziko ztráty a dále na ztrátu ke skupině pohledávek, které představují podobné riziko. Ke dni vyhotovení tohoto Prospektu neexistovaly žádné poskytnuté záruky Riziko ztráty likvidity Riziko likvidity obecně vyplývá z financování obchodních činností Emitenta a z řízení jejích pozic. Zahrnuje riziko neschopnosti financovat aktiva zdroji s odpovídajícími splatnostmi a úrokovými sazbami, riziko neschopnosti prodat aktivum za přiměřenou cenu a v přiměřeném časovém horizontu a riziko neschopnosti dostát závazkům v okamžiku jejich splatnosti. Emitent má k dispozici různé zdroje financování. Hlavním zdrojem financování je vlastní kapitál Emitenta a plnění ze zajistných smluv. Emitent drží portfolio likvidních aktiv, které je součástí jeho strategie řízení rizika likvidity. Emitent průběžně vyhodnocuje riziko likvidity prostřednictvím identifikování a monitorování změn ve financování, potřebných ke splnění podnikatelských cílů a plánů stanovených v souladu s celkovou strategií Emitenta Tržní riziko Finanční nástroje a pozice jsou vystaveny tržnímu riziku, tj. riziku ztráty hodnoty investice nebo zvýšení plnění plynoucí ze změn tržních rizikových faktorů, např. úrokových sazeb, měnových a akciových kurzů, jejich volatilit. Tržní rizika jsou odhadována na základě výpočtu hodnoty v riziku (Value at Risk - VaR). Hodnota VaR určuje maximální ztrátu, ke které může dojít s předepsanou pravděpodobností ve stanoveném budoucím období Úrokové riziko Podnikání Emitenta je vystaveno riziku kolísání úrokových sazeb v rozsahu, v jakém aktiva (včetně finančních investic) a pasiva nabývají splatnosti nebo se přeceňují v různých časových okamžicích a v různé výši. V případě aktiv a pasiv s pohyblivou úrokovou sazbou je Emitent vystaven také riziku změn úrokových sazeb v souvislosti s cash flow, které spočívá v tom, že různé nástroje s pohyblivou sazbou mají odlišné charakteristiky, co se týče přeceňování. Řízení aktiv a pasiv je realizováno s ohledem na jejich úrokovou citlivost Měnové riziko Emitent je vystaven měnovým rizikům v důsledku transakcí v cizích měnách a aktiv a pasiv denominovaných v cizích měnách. Hlavní cizoměnová angažovanost Emitenta se váže na euro (EUR). Vzhledem k tomu, že Emitent sestavuje účetní závěrku v českých korunách, mají změny měnových kurzů české koruny vůči těmto měnám dopad na účetní závěrku Emitenta. V případě, že by byla v budoucnu účetní závěrka sestavována v měně euro (EUR), vázala by se hlavní cizoměnová angažovanost Emitenta na české koruny (Kč). Emitent zajišťuje, aby se čistá angažovanost vůči měnovému riziku udržovala na minimální úrovni. 9

10 Operační riziko Operační riziko představuje riziko ztráty následkem nedostatečnosti či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru a systémů včetně informačních, nebo riziko ztráty způsobené vlivem vnějších událostí. Součástí operačního rizika je i právní riziko, že smlouvy a nároky Emitenta budou nevynutitelné. Emitent má vytvořenu interní předpisovou základnu, která definuje a upravuje pracovní postupy, pravidla pro používání systémů, povinnosti jednotlivých zaměstnanců včetně managementu a odpovídající kontrolní činnosti. Emitent provádí důslednou kontrolu správnosti a dodržování vnitřních předpisů Riziko sankce ze strany orgánů dohledu Budoucí inspekce, kontroly a jiná prověřování ze strany státních orgánů, zejména ČNB, mohou znamenat, v případě zjištění nedostatků, uložení pokut, případně jiných sankcí, které mohou negativně ovlivnit finanční situaci a výsledky hospodaření Emitenta. Emitent si není vědom žádných skutečností, které by mohly vést k případnému uložení sankcí ze strany státních orgánů, nemůže však tuto skutečnost vyloučit Regulatorní riziko Zajišťovací činnost Emitenta podléhá přísné státní regulaci. Za určitých okolností, jako například při zkreslování finančních výsledků nebo neschopnosti dostát svým závazkům, může orgán dohledu (ČNB) uplatnit vůči zajišťovně sankce od peněžité pokuty až po odebrání licence. Emitent je povinen nepřetržitě udržovat dostatečné zdroje alespoň ve výši požadované míry solventnosti a tuto skutečnost pravidelně prokazovat orgánu dohledu Riziko změny právní úpravy Změna legislativy, která by znamenala významnou změnu v podnikání v oboru pojišťovací a zajišťovací činnosti, jakýkoliv nepříznivý nebo negativní zásah do postavení poskytovatelů pojišťovací a zajišťovací činnosti, jejich kapitálu nebo uložení nových povinností, by mohla mít nepříznivý vliv na podnikání Emitenta a jeho hospodářské výsledky Politické, ekonomické, právní a demografické faktory Na výsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít nepříznivý vliv společenské faktory, které Emitent nemůže ovlivnit a ani je nelze objektivně předvídat. Jedná se o faktory politické, ekonomické, právní a demografické. Budoucí finanční prostředí, obecné obchodní prostředí, prostředí na zajistném trhu a rovněž výsledky a rentabilita podnikání Emitenta, vývoj jeho obchodní úspěšnosti a další rozvoj podnikání mohou být negativně ovlivněny výše uvedenými předem nepředpověditelnými faktory. Například změny v politice české vlády mohou mít nepříznivý vliv na českou ekonomiku a následně též na podnikání a finanční situaci Emitenta Riziko zhoršení ratingu Hodnocení přisouzené Emitentovi ratingovými agenturami vychází z finanční situace Emitenta a odráží pouze názory příslušných ratingových agentur. Ratingy hodnotí pravděpodobnost úplného a včasného splacení úroků v termínech splatnosti úroků a splacení jistiny v konečném termínu splacení jistiny. 10

11 Pokud je takový rating udělen, neexistuje záruka, že posudek bude v platnosti neomezeně dlouho nebo že nebude ratingovou agenturou revidován, přehodnocen, zrušen nebo zcela anulován, a to v důsledku změněné situace nebo nedostatku nezbytných informací či pokud tak budou podle mínění ratingové agentury okolnosti vyžadovat. Ostatní ratingové agentury mohou Emitenta rovněž hodnotit, a pokud budou taková nevyžádaná hodnocení horší než srovnatelné posudky vypracované k tomu pověřenými ratingovými agenturami, mohou mít tyto stínové ratingy nepříznivý dopad na hodnotu Dluhopisů. Odhad úvěruschopnosti nelze považovat za doporučení k nákupu, prodeji nebo držení cenných papírů a může být příslušnou ratingovou agenturou kdykoliv revidován, přehodnocen nebo zrušen. Ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta bylo dne provedeno ratingovou agenturou Standard & Poor's (S&P) s tím, že Emitentovi udělila ratingovou známku A+ se stabilním výhledem. Ohodnocení by se mohlo snížit, pokud by zajišťovací operace Emitenta ve vztahu ke třetím osobám (mimo skupinu VIG) přesáhly 20 % jeho hrubých příjmů ze zajistného. Tlak na změnu ohodnocení by rovněž mohl být způsoben změnami v programu přebírání zajistných rizik (retrocese), rizikovým kapitálem nebo likvidní pozicí, které by vystavily rozvahu Emitenta rizikům větším, než jaká byla zohledněna pro toto ohodnocení RIZIKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE DLUHOPISŮ Obecná rizika spojená s Dluhopisy Potenciální investor do Dluhopisů si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost takové investice. Každý investor by měl především: a) mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému ocenění Dluhopisů, výhod a rizik investice do Dluhopisů, a vyhodnotit informace obsažené v tomto Prospektu; b) mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích k ocenění a přístup k nim, a to vždy v kontextu své konkrétní finanční situace, investice do Dluhopisů a jejího dopadu na své celkové investiční portfolio; c) mít dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika investice do Dluhopisů, a to včetně dluhopisů v cizích měnách; d) úplně rozumět podmínkám Dluhopisů (především Emisním podmínkám a tomuto Prospektu) a být seznámen s chováním či vývojem jakéhokoliv příslušného ukazatele nebo finančního trhu; a e) být schopen ocenit (buď sám nebo s pomocí finančního poradce) možné scénáře dalšího vývoje ekonomiky, úrokových sazeb nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho schopnost nést možná rizika Dluhopisy jako nezajištěné závazky Dluhopisy představují přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta a za současné situace jsou v přednostním postavení co do výplat vůči akcionářům Emitenta. V důsledku toho se případní vlastníci Dluhopisů vystavují přímému hmotnému riziku, a to včetně zastavení výplaty úroků či jistiny nebo ztráty významné části své investice v případě, že na majetek Emitenta bude prohlášen konkurs (ať už k jeho návrhu nebo na návrh třetí osoby nebo bude zahájena reorganizace ve smyslu insolvenčního zákona Riziko likvidity Emitent zamýšlí požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na volném trhu BCPP. Bez ohledu na kotaci Dluhopisů nemůže existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo 11

12 pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. Skutečnost, že mohou být Dluhopisy kótovány na regulovaném trhu, nemusí nutně vést k vyšší likviditě kótovaných Dluhopisů než nekótovaných Dluhopisů. V případě, že se dluhopisy stanou nekótovanými, může být naopak obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu Riziko tržní ceny Investor je vystaven riziku, že nastane nepříznivý vývoj tržní ceny Dluhopisu. Historické ceny Dluhopisu nemohou být považovány za ukazatel budoucí výkonnosti Dluhopisu. Tržní hodnota Dluhopisu je ovlivněna úvěrovou schopností Emitenta a řadou dalších faktorů, zahrnujících například tržní úrokové sazby a zbývající dobu do splatnosti. Tržní hodnota Dluhopisu rovněž závisí na dalších vzájemně souvisejících faktorech, které obecně ovlivňují kapitálové trhy, jako jsou například ekonomické, finanční a politické události Kreditní riziko Investor je vystaven riziku, že Emitent nedostojí částečně nebo zcela svým závazkům splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu včas, v přijatelných termínech Zdanění Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že mohou být nuceni zaplatit daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu, ve kterém dochází k převodu Dluhopisů, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V některých státech nemusí být k dispozici žádná oficiální stanoviska daňových úřadů nebo soudní rozhodnutí k finančním nástrojům, jako jsou dluhopisy. Potenciální investoři by se neměli při získání, prodeji či splacení Dluhopisů spoléhat na stručné shrnutí daňových otázek obsažené v tomto Prospektu, ale měli by jednat podle doporučení svých daňových poradců ohledně jejich individuálního zdanění Zákonnost koupě Potenciální kupující Dluhopisů (zejména zahraniční osoby) by si měli být vědomi, že koupě Dluhopisů může být předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent ani žádný z případných obchodníků (budou-li ustaveni), nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí Dluhopisů potenciálním kupujícím Dluhopisů, ať už podle zákonů státu (jurisdikce) jeho založení nebo státu (jurisdikce), kde je činný (pokud se liší). Potenciální kupující se nemůže spoléhat na Emitenta nebo případné obchodníky (budou-li ustaveni), v souvislosti se svým rozhodováním ohledně zákonnosti získání Dluhopisů Změna práva Emisní podmínky Dluhopisů se řídí českým právem platným k datu tohoto Prospektu. Nemůže být poskytnuta jakákoliv záruka ohledně důsledků jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo změny českého práva nebo úřední praxe po datu tohoto Prospektu Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nejsou spojeny s právem na vyplácení úroků, ale jejich emisní kurz je zpravidla pod úrovní jejich jmenovité hodnoty. Namísto pravidelných plateb úroků je tedy úrokový příjem do splatnosti tvořen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou (tedy částkou obdrženou při splacení) 12

13 a nižším emisním kurzem Dluhopisu a reflektuje tržní úrokovou sazbu. Držitel Dluhopisu s výnosem na bázi diskontu je vystaven riziku snížení ceny takového Dluhopisu v důsledku změny tržních úrokových sazeb Měnové riziko Držitel Dluhopisu denominovaného v cizí měně je vystaven riziku změn směnných kurzů, které mohou ovlivnit konečný výnos či výši částky při splacení takových Dluhopisů. 3. INFORMACE O EMITENTOVI 3.1. OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI Účetní závěrka Emitenta za rok 2008 dle CAS byla auditována a ověřena: Auditorská společnost: KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, Číslo osvědčení: 071, Členství v profesní organizaci: Komora auditorů České republiky, Odpovědná osoba, číslo osvědčení: Ing. Romana Benešová, 1834 Dále auditor potvrdil správnost převodu číselných údajů z účetní závěrky k dle CAS do výkazů k dle IFRS VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE (k ) Vybrané finanční údaje dle CAS k AKTIVA (v tis. Kč): stálá aktiva /finanční umístění oběžná aktiva /pohledávky a hotovost na běžných účtech a v pokladně ostatní aktiva /dlouhodobý majetek a přechodné účty aktiv PASIVA (v tis. Kč): vlastní kapitál cizí zdroje /závazky ostatní pasiva rezervy a přechodné účty pasivní Celkem celkem Hospodářský výsledek za účetní období (+ zisk, - ztráta v tis. Kč): Emitent od okamžiku vzniku do konce roku 2008 neuzavíral zajistné smlouvy vztahující se k roku 2008, jeho hospodářský výsledek za rok 2008 je proto tvořen pouze úrokovými výnosy ve výši tis. Kč sníženými o provozní výdaje a ostatní náklady ve výši tis. Kč a o daňovou povinnost k dani z příjmů ve výši tis. Kč.

14 Vybrané finanční údaje k byly vybrány z účetní závěrky dle CAS, která byla ověřena auditorem (viz čl. 3.1 tohoto Prospektu). Vybrané finanční údaje dle IFRS k AKTIVA (v tis. EUR): PASIVA (v tis. EUR): Investice vlastní kapitál oběžná aktiva /pohledávky a hotovost na běžných účtech a v pokladně cizí zdroje /závazky 467 ostatní aktiva 544 ostatní rezervy 282 Celkem celkem Hospodářský výsledek za účetní období (+ zisk, - ztráta v tis. EUR): Emitent od okamžiku vzniku do konce roku 2008 neuzavíral zajistné smlouvy vztahující se k roku 2008, jeho hospodářský výsledek za rok 2008 je proto tvořen pouze úrokovými výnosy ve výši tis. EUR sníženými o provozní výdaje a kurzové ztráty z převodu Kč na EUR dohromady ve výši tis. EUR a o daňovou povinnost k dani z příjmů ve výši 296 tis. EUR. Vybrané finanční údaje dle IFRS k byly vybrány z finančních výkazů k sestavených v souladu s IFRS vzniklých převodem údajů z účetní závěrky dle CAS do finančních výkazů dle IFRS. Uvedený převod byl ověřen auditorem. Vybrané finanční údaje k Rozvaha AKTIVA (v tis. EUR): PASIVA (v tis. EUR): Investice vlastní kapitál oběžná aktiva / cizí zdroje /závazky pohledávky a hotovost na běžných účtech a v pokladně ostatní aktiva 737 ostatní rezervy Celkem celkem Výkaz zisků a ztrát (v tis. EUR) Čisté zasloužené zajistné Celkové škodní a ostatní technické náklady Výsledek investování Celkové pořizovací náklady Provozní a ostatní náklady Ostatní výnosy Daně

15 Výsledek po zdanění za období Vybrané finanční údaje k byly vybrány z mezitímní účetní závěrky sestavené dle IFRS, která nebyla auditovaná ÚDAJE O EMITENTOVI Základní údaje Obchodní firma: VIG RE zajišťovna, a.s. Sídlo: Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ IČ: Právní forma: akciová společnost Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Adresa statutárního sídla Emitenta a telefonní číslo Adresa statutárního sídla Emitenta je totožná s adresou sídla Emitenta, která je zapsána v obchodním rejstříku (viz bod tohoto Prospektu). Na této adrese také Emitent vykonává svou hlavní činnost. Telefonní číslo do sídla Emitenta je Založení Emitenta a doba trvání Emitent byl založen dne notářským zápisem NZ 110/2008 N 122/2008 vyhotoveným JUDr. Janou Vaňkovou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 5, Radlická 663/28, PSČ Do obchodního rejstříku byl Emitent zapsán dne , což je zároveň den vzniku Emitenta. Emitent byl založen na dobu neurčitou Právní řád Emitent se při své činnosti řídí právním řádem České republiky, zejména následujícími nejdůležitějšími právními předpisy: zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ), zákonem o pojišťovnictví (dne nabude účinnosti zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, který tento zákon nahradí), vyhláškou Ministerstva financí 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 15

16 Investice Popis hlavních investic provedených od data poslední zveřejněné účetní závěrky Emitent zachovává velmi konzervativní investiční strategii. Investice Emitenta spočívají výhradně ve státních dluhopisech emitovanými státy, které jsou členy OECD, a do deposit. Emitent nemá v plánu tuto strategii měnit Údaje o hlavních budoucích investicích Emitenta, ke kterým se jeho řídící orgány již pevně zavázaly Ke dni vyhotovení tohoto Prospektu neexistují žádné budoucí investice Emitenta, ke kterým se řídící orgány Emitenta pevně zavázaly Údaje o očekávaných zdrojích finančních prostředků nutných ke splnění závazků nutných ke splnění závazků uvedených v bodu tohoto Prospektu Vzhledem k tomu, že žádné budoucí investice Emitenta, ke kterým se řídící orgány Emitenta pevně zavázaly, neexistují, neobsahuje tento Prospekt ani informace o očekávaných zdrojích finančních prostředků nutných ke splnění závazků vyplývajících z těchto investic PŘEHLED PODNIKÁNÍ Předmět podnikání Emitenta Předmětem podnikání Emitenta je zajišťovací činnost dle ustanovení 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví, v rozsahu všech odvětví životního pojištění uvedených v příloze č. 1 zákona o pojišťovnictví, část A a všech odvětví neživotního pojištění uvedených v příloze č. 1 zákona o pojišťovnictví, část B. Předmětem podnikání Emitenta jsou dále činnosti související se zajišťovací činností dle ustanovení 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví ve spojení s ustanovením 3 odst. 4 a 2 odst. 1 písm. h) zákona o pojišťovnictví: šetření zajistných událostí; zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti se zajišťovací činností; poradenská činnost související se zajištěním; vzdělávací činnost pro zajišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory zajistných událostí Hlavní činnosti Emitenta S účinností ode dne 8. srpna 2008 udělila ČNB Emitentovi licenci k provozování zajišťovací činnosti. Tím se Emitent stal první zajišťovnou s českou licencí. Obchodní činnost Emitent zahájil v roce Emitent se v roce 2009 soustředí především na výkon zajišťovací činnosti v rámci skupiny VIG. Zajištění mimo skupinu VIG bude Emitent postupně rozvíjet až v následujících letech. Ke dni vyhotovení tohoto Prospektu je podíl zajištění, které Emitent poskytuje společnostem stojícím mimo skupinu VIG menší než 10% z celkového zajištění, které Emitent poskytuje. S ohledem na výše uvedené skutečnosti zaměstnává Emitent pouze několik specialistů pro výkon vlastní zajišťovací činnosti a využívá know-how skupiny VIG, která nyní disponuje více než 100 odborníky v této 16

17 oblasti. Rozšíření počtu zaměstnanců probíhá v druhé polovině roku 2009 a dále bude probíhat v průběhu roku 2010, a to s postupným nárůstem výkonu zajišťovací činnosti i mimo skupinu VIG. Za účelem optimalizace provozních nákladů v rámci skupiny VIG zabezpečuje Emitent většinu činností mimo výkonu hlavní zajišťovací činnosti formou tzv. outsourcingu (tj. v rámci vyčlenění činností) u dalších společností skupiny VIG, zejména u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen Kooperativa pojišťovna ). Prostřednictvím Emitenta nabízí skupina VIG své know-how v regionu střední a východní Evropy i v oblasti zajištění a pokračuje tak v důsledné strategii expanze v tomto regionu. Jako regionální zajišťovna v zemích střední a východní Evropy nabízí Emitent speciální řešení pro často ještě mladé pojišťovací společnosti, aktivní na těchto rozvíjejících se trzích. Nabízena jsou zajistná krytí v odvětvích majetkového a úrazového pojištění, jakož i životního a zdravotního pojištění. Skupina VIG se tak nadále etabluje jako specialista na region střední a východní Evropy a bude na svých klíčových trzích nadále sloužit jako kontaktní partner pro jiné pojišťovací společnosti, které tak budou moci taktéž profitovat z dlouholetých zkušeností koncernu VIG. Emitent poskytuje zajištění většině společností ve skupině VIG, hlavními trhy, kde Emitent jako zajišťovna působí, jsou v současnosti především Česká republika, Slovenská republika, Rakousko a Spolková republika Německo. Emitent poskytuje zajištění pojistných smluv týkajících se životního, zdravotního i neživotního pojištění (nehody, přírodní katastrofy apod.), a to pro všechny pojišťovací společnosti v zemích, ve kterých Emitent působí. Přesto, že je Emitent první čistou zajišťovnou v České republice, je ke dni vyhotovení tohoto Prospektu postavení Emitenta na zdejším pojistném trhu i v dalších výše uvedených zemích mezi ostatními zajistiteli nevýznamné. Důvodem pro to je především velmi krátká doba, po kterou Emitent vykonává svou ekonomickou činnost, a dále skutečnost, že Emitent dosud zajišťovací služby poskytuje téměř výhradně společnostem, které patří do skupiny VIG Obchodní plán Emitenta Emitent tímto upozorňuje, že níže uvedený obchodní plán je vyhotoven pro první roky obchodní činnosti. Vzhledem k tomu, že Emitent vznikl v roce 2008, nelze obchodní plán stavět na základě hospodářských výsledků z předchozích let, a proto má tento obchodní plán pouze orientační charakter. Emitent nenese žádnou odpovědnost, pokud níže uvedený obchodní plán nebude splněn. Obchodní plán (v tis. EUR) Majetek a odpovědnost Život Zdraví CELKEM Majetek a odpovědnost Život Zdraví CELKEM Majetek a odpovědnost Život Zdraví CELKEM 1. Čisté zasloužené zajistné a) Čisté předepsané zajistné aa) Hrubé předepsané zajistné

18 bb) Retrocese b) Čistá změna stavu rezervy na nezasloužené zajistné ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Stručný popis skupiny VIG a postavení Emitenta ve skupině VIG Skupina VIG se sídlem ve Vídni je předním rakouským pojišťovacím koncernem působícím v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku je skupina VIG prostřednictvím podílů na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku. Tabulky uvedené v tomto článku tohoto Prospektu níže obsahují seznam dceřiných společností hlavní mateřské společnosti WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, se sídlem Rakousko, Vídeň, Schottenring 30, 1010, zapsané u Obchodního soudu ve Vídni pod číslem FN f (dále jen WIENER STÄDTISCHE ), a to s uvedením obchodní firmy, adresy sídla, čísla dotyčné společnosti v obchodním nebo obdobném rejstříku a podílu společnosti WIENER STÄDTISCHE na základním kapitálu této společnosti. Podíl na základním kapitálu níže uvedených společností představuje zároveň podíl na hlasovacích právech na valných hromadách těchto společností. Pojišťovací společnosti v Rakousku Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG DONAU Versicherungs AG Vienna Insurance Group WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group Sídlo IČ Podíl (%) Schottenring 27-29, 1010 Wien Schottenring 15, 1010 Wien Schottenring 30, 1010 Wien g 60, m 89, f Tato společnost je společností mateřskou, proto zde podíl není uveden. Pojišťovací společnosti v jiných zemích BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczen Majatkowych S.A. Vienna Insurance Group, Warschau BULGARSKI IMOTI LIFE Insurance Company, Bulgarski Imoti Non-Life Insurance Company Sídlo IČ Podíl (%) Ul. Pulawska 405, Warszawa Ul. Pulawska 405, Warszawa Balscha Straße No. 8, 1408 Sofia Balscha Straße No. 8, 1408 Sofia RHB No ,00 RHB ,00 ф.д. 6100/1995 СГС ф.д. 6100/1994 СГС 98,35 98,36 18

19 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Towarzystwo Ubezpieczen "Compensa" Spolka Akcyjna Vienna Insurance Group Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie Compensa Spolka Akcyjna Vienna Insurance Group Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group - dionicko drustvo za osiguranje InterRisk Versicherungs-AG, Vienna Insurance Group InterRisk Lebensversicherungs- AG Vienna Insurance Group Komunálna Poisťovna a.s. Vienna Insurance Group KONTINUITA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group KOOPERATIVA poisťovna a.s. Vienna Insurance Group Kvarner Vienna Insurance Group dionicko drustvo za osiguranje AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. UNION Vienna Insurance Group Biztositó Rt. UNITA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group "WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE" akcionarsko drustvo za osiguranje OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. Omniasig Asigurari de Viata SA Royal Polska Towarzystwo Ubezpiecen na Zycie S.A. Towarzystwo Ubezpiecen InterRisk Spolka Akcyjna Budějovická 5, CZ Praha ul. Aleje Jerozolimskie 162, Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 162, Warszawa Jurisiceva 9, HR-1000 Zagreb Karl-Bosch-Strasse 5, Wiesbaden Karl-Bosch-Strasse 5, Wiesbaden ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava Rajská 15/A, Bratislava Templová 747, Praha 1 Stefanovicova 4, Bratislava Osjecka 46, HR Rijeka Bd. Dacia 30, Sector 1, RO Bucuresti 1082 Budapest, Baross u. 1. Bd. Dacia, nr 30 sect 1, Bucuresti Industriestraße 2, FL Bendern Mihajla Pupina 165G, YU Novi Beograd B-dul Aviatorilor, Nr. 28 RO Bucuresti Str. Pechea nr. 13, Buc. sect. 1 Ul., Rydygiera 21, Warszawa ul. Noakowskiego 22, Warszwawa , , , , , , , , , , , , /66 100,00 J 40 / ,00 FL , ,00 J40/8364/ ,30 J40/8364/ ,01 RHB ,00 RHB No ,93

20 GESCHLOSSENE AKTIENGESELLSCHAFT JUPITER LEBENENSVERSICHERUNG VIENNA INSURANCE GROUP IC Globus Insurance Company with Added Liability "Globus" Geschlossene Aktiengesellschaft "Ukrainische Versicherungsgesellschaft "KNIAZHA" VIG RE zajišťovna, a.s. Pojišťovna České spořitelny, a.s. Zolotoustivska Str A Top 83, Kiev vul.andreya Ivanova, , Kiev Glybotschytska Str. 44, Kiev , , ,00 Klimentská 1216/46, 70, Praha Nám. Republiky 115, , Pardubice Ostatní společnosti (konsolidované) ARITHMETICA Versicherungsund Financmathematische Beratungs- GesmbH BML Versicherungsmakler GmbH Bulgarski Imoti Asistans EOOD Businesspark Brunn Entwicklungs GmbH CAPITOL, a.s. CENTER Hotelbetriebs GmbH COMPENSA Holding GmbH ČPP servis, s.r.o. DBR-Friedrichscarree GmbH & CO KG DBR-Friedrichscarree Liegenschaftsverwaltung GmbH DBR-Liegenschaften Verwaltungs-GmbH DBR-Liegenschaften Verwaltungs-GmbH & CO KG DVS Donau-Versicherung Vermittlungs- und Service- Gesellschaft m.b.h., Wien Gesundheitspark Wien-Oberlaa Gesellschaft m.b.h. Sídlo IČ Podíl (%) Schottenring 17, 1010 Wien Schottenring 30, 1010 Wien Balscha Straße No. 8, 1408 Sofia Schottenring 30, 1010 Wien Ruzova dolina 6, Bratislava Schottenring 30, 1010 Wien Bahnhofsplatz, Coburg Praha 4, Michle, Budějovická 64/5 Kronenstraße 30, Stuttgart Kronenstraße 30, Stuttgart Kronenstraße 30, Stuttgart Kronenstraße 30, Stuttgart Schottenring 15, 1010 Wien Schottenring 30, 1010 Wien h 100, t 100,00 ф.д. 3693/2003 СГС 98, s 100, , z 85,00 HRB , ,00 HRA ,00 HRB ,00 HRB ,00 HRA , d 100, x 100,00 20

21 "Grüner Baum" Errichtungsund Verwaltungsges.m.b.H. Andel Investment Praha s.r.o. I.V.s.r.o Kalvin Tower Kft. KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. Kvarner Wiener Städtische Nekretnine d.o.o LVP Holding GmbH Business Insurance Application Consulting GmbH Neue Heimat Oberösterreich Holding GmbH PFG Holding GmbH PFG Liegenschaftsbewirtschaftungs- GmbH & Co KG PROGRESS Beteiligungsges.m.b.H. Projektbau GmbH Projektbau Holding GmbH Securia majetkovosprávna a podielova s.r.o. Seniorenresidenz Fultererpark Errichtungs- und Verwaltungs GmbH Seniorenresidenz Veldidenapark Errichtungsund Verwaltungs GmbH VLTAVA majetkovosprávní a podílová spol. s r.o. Wiener Städtische Beteiligungs GmbH Wiener Städtische Finanzierungsdienstleistungs GmbH Wiener Verein Bestattungsund Versicherungsservice Gesellschaft m.b.h. Alpenländische Heimstätte, gemeinn. Wohnungsbau- Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Praha 6, Evropská 370/15, PLZ Hlavné námestie 5, Bratislava Baross u. 1., 1082 Budapest Rašínova 692/4, Brno Osjecka 46, HR Rijeka Schottenring 30, 1010 Wien Schottenring 30, 1010 Wien Schottenring 30, 1010 Wien Schottenring 30, 1010 Wien Schottenring 30, 1010 Wien Hegergasse 7/5, 1030 Wien Schottenring 30, 1010 Wien Schottenring 30, 1010 Wien Gajova 11, Bratislava Südtiroler Platz 4, 6020 Innsbruck Neuhauserstraße 7, 6020 Innsbruck Radlická 14, Praha 5 Schottenring 30, 1010 Wien Schottenring 30, 1010 Wien Obere Donaustraße 53, 1020 Wien Viktor-Dankl-Straße 6, 6020 Innsbruck a 100, , , , , , v 100, k 100, z 100, g 94, a 95, d 60, m 95, a 89, , s 100, d 66, , t 100, g 100, i 100, y 94,00 21

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

MĚSTO LIBEREC. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč splatné v roce 2025 ISIN CZ0001500102

MĚSTO LIBEREC. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč splatné v roce 2025 ISIN CZ0001500102 Dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč splatné v roce 2025 ISIN CZ0001500102 Komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr.

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. celková jmenovitá hodnota 650 000 000 Kč dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem splatné v r. 2012 ISIN CZ0003501447 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité

Více

Česká zbrojovka a.s.

Česká zbrojovka a.s. Česká zbrojovka a.s. Prospekt pro dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 1.500.000.000 Kč splatné v roce 2022 ISIN CZ0003513533 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793 ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy ČD Cargo, a.s., s pevným úrokovým

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 %

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 % ČSOB Leasing, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010

Více

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Základní prospekt dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání

Více

Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt pro dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek ) představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu 36a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Strukturované dluhopisy s výnosem vázaným na vývoj hodnoty indexu v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 500.000.000 Kč splatné v roce 2022

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU Hypoteční zástavní listy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy") jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech společností Wüstenrot hypoteční banka

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení )

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, identifikační

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Základní údaje o zajišťovně

Základní údaje o zajišťovně INFORMACE O ZAJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,216

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19

ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19 ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19 Společnost AQUAPALACE, a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ: 150 00, IČ: 291 41 729, zapsaná v obchodním

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2018 II, FIX % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov :

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov : Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. 1. OBSAH 2. TEXT Platné znění stanov : Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr.

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., a zákona č. 230/2009 Sb. Parlament se

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce účinné od 1.11.2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen Obchodní podmínky ) firmou František

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a. Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s 1.Úvodní ustanovení 1. Generali Investments

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

strana první NZ 1376/2016 N 1243/2016 S t e j n o p i s

strana první NZ 1376/2016 N 1243/2016 S t e j n o p i s S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s strana první NZ 1376/2016 N 1243/2016 sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její kandidátkou pověřenou podle 23 notářského

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně 1. Předmět

Více

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. ledna 2015 Č.j.: 2015 / 8456 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/9/573 Počet stran: 11 GEEN General Energy a.s. IČO 289 16 794 Klimentská

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ;

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ; SHRNUTÍ Následující souhrnné informace si nečiní nárok na úplnost a je třeba je chápat jako úvod k podrobnějším informacím uvedeným v jiných částech tohoto Prospektu, odkud byly převzaty, a s přihlédnutím

Více

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt dluhopisového programu hypotečních

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb. Pravidla pro prodej cenných papírů a pohledávky z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci (dále jen Pravidla ). Ing. Pavel Bednařík JUDr. Wieslaw Firla správce konkursní podstaty zvláštní správce

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Strana 418 Sbírka zákonů č. 57 / 2012 Částka 22 57 VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Česká národní banka stanoví podle 170

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2. FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.1 NÁZEV FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.2 DEN VZNIKU

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více