Mensa České republiky. Výroční zpráva 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mensa České republiky. Výroční zpráva 2011"

Transkript

1 Mensa České republiky Výroční zpráva 2011

2 Úvod Vážení členové a příznivci Mensy, v roce 2011 zaznamenala Mensa ČR růst členské základny, ale také počtu dobrovolníků a aktivit. Proběhla dvě celostátní setkání, řada exkurzí a přednášek, několik výletů a velké množství akcí místních a zájmových skupin. Logická olympiáda byla rozšířena na tři věkové kategorie a rozvíjely se i další aktivity pro nadané děti. Všechny tyto aktivity jsou založeny především na obětavé práci mensovních dobrovolníků. V letošním roce jich bylo kolem dvou set, vážím si úsilí každého z nich, děkuji jim a doufám, že je tato činnost těší a budou v ní pokračovat i v dalších letech. Mensa ČR je i nadále ale především prostředím pro své členy, příznivce i nadané děti. Aktivním účastníkům nabízí osobnostní rozvoj a rozšiřování obzorů, ale hlavně přátele a kamarády. Ing. Tomáš Blumenstein předseda Mensy ČR

3 O Mense Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Ta byla založena v roce 1989, přičemž na Ministerstvu vnitra byla zaregistrována v roce 1991 jako občanské sdružení. Cílem Mensy je zkoumat a rozvíjet inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence a vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy. Tyto cíle Mensa naplňuje především pořádáním přednášek a diskusí, regionálních, národních a mezinárodních setkání, zakládáním místních a zájmových skupin, aktivitami podporujícími rozvoj talentu a nadání a podporou výzkumu zaměřeného na inteligenci a Mensu, ať již uvnitř Mensy, či mimo ni. Zvláštní pozornost věnuje Mensa podpoře rozvoje talentu a nadání dětí a mládeže, a to jak pořádáním akcí zaměřených na tuto věkovou skupinu, tak především dlouhodobou systematickou péčí o ni, o volný čas dětí a mládeže a o rozvoj a zkvalitňování nabídky činností a vzdělávání. Členem se může stát každý, kdo dosáhne věku 14 let a v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace (na stupnici používané v České republice odpovídá IQ 130). Pro členství v Mense nejsou nutné žádné jiné předpoklady (kromě povinnosti platit členské příspěvky). Děti od 5 let se mohou stát členy Dětské Mensy.

4 Organizační struktura Rada Mensy ČR je dle stanov řídícím orgánem sdružení. Rada má v současné době celkem 9 členů, z nichž jedním je vždy předseda Mensy, který je oficiálním reprezentantem Mensy ČR a svolává zasedání rady a valnou hromadu a zpravidla jim i předsedá. Kontrolní komise je tříčlenným orgánem, mezi jehož povinnosti patří dohled nad hospodařením, kontrola účetních dokladů, účetní závěrky a daňových přiznání, seznamování se se zprávami rady o hospodaření. Funkční období členů uvedených orgánů je dvouleté, rok 2011 byl tedy rokem volebním. Své křeslo ve volbách obhájil dosavadní předseda Tomáš Blumenstein, mezi ostatními členy rady došlo ke změně na celkem pěti postech. Výroční valná hromada Mensy ČR, která se dle stanov koná vždy jednou ročně, proběhla dne 11. června Na programu byla kromě obvyklých bodů i diskuse a hlasování o úpravě stanov Mensy ČR. O změně stanov hlasovali členové korespondenčně na intranetu i prezenčně přímo na valné hromadě. Většinou hlasů byla přijata úprava stanov navržená Radou Mensy ČR. Místní skupiny Na regionální úrovni se členové Mensy sdružují v místních skupinách. Ve své činnosti i v roce 2011 úspěšně pokračovaly místní skupiny v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Prostějově, Ústí nad Labem a Praze. Nově byla založena místní skupina Zlín. Většina místních skupin se setkává na pravidelných schůzkách, konaných obvykle jednou měsíčně. Náplní schůzek bývají zpravidla diskuse mezi členy či hraní deskových her. Stále častěji však místní skupiny provozují i sportovní aktivity, jakými jsou například bowling či ping-pong, společně navštěvují kulturní akce či pořádají exkurze. SIG Členové se společnými zálibami a cíli se sdružují v zájmových skupinách, zvaných SIG (zkratka z anglického Special Interest Group). V roce 2011 působilo v Mense celkem 36 SIGů pokrývajících široké spektrum aktivit. Nejpočetnější skupina SIGů sdružovala mensany věnující se práci s nadanými dětmi (např. SIG Aktivní děti, SIG Centrum nadání, SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava, SIG Kluby nadaných dětí severní Morava, SIG PARENT, SIG Logická olympiáda), jiné SIGy slouží jako platforma pro výměnu názorů k určitému tématu (např. SIG Business Club, SIG Globální problémy, SIG Peníze, SIG Psychologie a komunikace). Oblíbené jsou zájmové skupiny sdružující sportovní nadšence (SIG Cyklistika, SIG Lyžování), členy se společným koníčkem (SIG Poker, SIG Strategické hry, SIG Šach) nebo sdílející zálibu v umění (SIG Divadlo, SIG Zpěv, Výtvarný SIG). V činnosti pokračovaly zájmové skupiny zavedené (SIGurmán, SIG Terminus Club, SIG MEG), zakládány byly však i nové, jmenovitě SIG Geocaching, SIG Divadlo, SIG Natura, SIG Zbraně, SIG Poker, SIG Šach.

5 Aktivity pro volný čas Mezi nejoblíbenější společenské aktivity Mensy ČR patří celostátní setkání, konaná vždy dvakrát ročně. Náplní setkání bývají exkurze, přednášky i týmové a individuální soutěže. Jarní celostátní setkání se uskutečnilo ve Vysokém nad Jizerou a jeho organizátoři nabídli účastníkům možnost navštívit liberecký iqpark, výrobnu skleněných ozdob nebo sklárny v Harrachově. Účastníci podzimního celostátního setkání v beskydské Čeladné pak navštivili například továrnu Hyundai, Včelařské muzeum v Chlebovicích, Elektrárnu Třebovice či Dolní oblast Vítkovic. Z dalších aktivit určených nejen členům Mensy lze připomenout například exkurzi do CERN Evropské organizace pro jaderný výzkum v Ženevě, návštěvu síťového centra CESNET nebo interaktivního muzea Techmania Science Center v Plzni, exkurzi do výrobny padáků MarS Jevíčko, exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany, cyklovýlet v okolí Lázní Libverda, zahraniční zájezdy a mnoho dalších. Mensa v roce 2011 uspořádala také řadu přednášek a besed se zajímavými osobnostmi a předními odborníky, například s doc. Ing. Václavem Jirovským, CSc., odborníkem v oblasti kybernetické kriminality, prof. RNDr. Helenou Illnerovou, DrSc., bývalou předsedkyní Akademie věd České republiky, fyzioložkou a biochemičkou, či prof. Ing. Vilémem Novákem, DrSc., matematikem zabývajícím se výzkumem a aplikací fuzzy modelování.

6 Komunikace se členy a veřejností Základními nástroji zajišťujícími komunikaci Mensy ČR se členy i veřejností jsou časopis a webové stránky. Časopis Tištěná verze časopisu vychází šestkrát ročně v průměrném nákladu výtisků. Jeden výtisk dostává vždy každý z členů, současně plní časopis i funkci propagační. Hlavním úkolem časopisu je informovat čtenáře o aktuálním dění v Mense, kromě toho přináší články o zajímavostech ze světa vědy a poskytuje mensanům prostor pro zveřejnění jejich názorů a tvorby. Za úspěch lze považovat jak zvýšení nákladu časopisu oproti předchozímu roku, tak i růst příjmů z reklamy, který přispěl k tomu, že finanční bilance časopisu byla kladná. Na přípravě jednoho čísla se podílí v průměru 37 dobrovolníků tvořících redakci časopisu, do tvorby časopisu se však aktivně zapojují i ostatní členové, a to zejména přípravou článků a reportáží z proběhlých akcí Mensy ČR. V elektronické podobě lze aktuální číslo časopisu nalézt na webových stránkách kde je k dispozici i vybraný obsah starších čísel. Internet Webové stránky Mensy ČR jsou určeny jejím členům i široké veřejnosti jako jeden z hlavních zdrojů informací o mensovních aktivitách. Kromě základních informací o Mense ČR a její organizační struktuře, kontaktů na aktivní členy, informací o testování IQ a informací o činnosti v oblasti práce s nadaným dětmi lze za jednu z nejdůležitějších částí stránek považovat kalendář akcí, vytvářený samotnými členy, poskytující návštěvníkům stránek přehled o nadcházejících událostech mensovního života. Přímo na webových stránkách se pak mohou zájemci přihlašovat na jednotlivé akce Mensy, což usnadňuje organizátorům jejich přípravu. Intranet slouží jako nástroj pro vnitřní komunikaci členů Mensy. Jeho součástí je diskusní fórum, kontakty nebo fotogalerie. Členové zde naleznou i oficiální dokumenty Mensy ČR, zápisy z jednání rady a rozpočet. Díky propojení s webovými stránkami pak dává intranet uživatelům možnost rozesílání zpráv či vkládání termínů akcí do kalendáře. I přes změnu hlavního správce systému se i v roce 2011 podařilo úspěšně zajistit funkčnost všech nástrojů internetové komunikace a dále pracovat na jejich optimalizaci.

7 Péče o nadané děti Dětská Mensa Dětská Mensa je platformou při Mense ČR, jejíž členové (ve věku 5 16 let) mají (kromě práva volit a být volen) stejná práva a možnosti jako členové Mensy ČR. Aktivity Dětské Mensy jsou zaměřeny především na věkovou skupinu osob 5 19 let. Pro své členy pořádá Dětská Mensa pravidelná setkání, letní campy pro děti a mládež a celostátní setkání pro rodiny s nadanými dětmi. Kluby nadaných dětí slouží k podchycení skupiny velmi nadaných dětí již v raném věku (první a druhý stupeň ZŠ) tak, aby jim bylo možné poskytnout nadstandardní podmínky pro rozvoj a rozšiřování obzorů. Kluby fungují ve spolupráci se základními školami a důležitým prvkem je také zapojení rodičů. Programem pravidelných schůzek jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry. Práci klubů nadaných dětí koordinují SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava a SIG Kluby nadaných dětí severní Morava, v jejichž rámci byla v roce 2011 poskytnuta pomoc se založením devíti nových klubů nadaných dětí (Brno-Úvoz, Blansko, Jihlava, Humpolec, Hradec Králové 2, Beroun, Velká Bíteš a Miroslav) a proběhlo školení pro vedoucí klubů. Projekt Mensa pro školky přinesl do ČR unikátní metodu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Systém Mensa NTC Learning byl vyvinut v Srbsku. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, která mají vědecký základ v průkazném zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let z toho 50 % vznikne do pátého roku věku dítěte. Tento argument se zdá být dostatečně významný pro to, abychom věnovali velmi významnou pozornost dětem v předškolním věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. V roce 2011 proběhlo několik školení v různých fázích, z nichž jedno představovalo školení fáze III, tj. školení učitelek, které uvedenou metodou úspěšně pracují déle než rok, přičemž se předpokládá, že tyto učitelky se v budoucnu stanou aktivními lektorkami NTC.

8 Pobytové a městské letní campy pro děti a mládež jsou určené dětem a mladým lidem od 8 do 26 let. Jejich cílem je rozvoj intelektových schopností účastníků. Součástí campů jsou přednášky, diskuse, dramatizace, role-playing, zábavné testy, kvízy, hlavolamy, kreslení komiksů, programování, hry na hrdiny a hry rozvíjející strategii, taktiku a rétorické schopnosti, aktivity v přírodě a další. Letního campu na Vysočině se zúčastnilo 50 dětí, příměstský camp v Brně byl pořádán pro 30 dětí a týdenních campů ve Vysokém nad Jizerou a Čeřínku u Jihlavy se zúčastnilo více než 250 dětí. V Praze se konalo třikrát letní soustředění Malý šikula pro více než 30 dětí a čtyřikrát příměstské campy pro mládež, kterých se zúčastnilo 70 dětí. Dále se v uplynulém roce podařilo uspořádat tábor Logické olympiády a proběhlo rovněž několik celostátních setkání pro rodiny s nadanými dětmi. Logická olympiáda Logická olympiáda je soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol založená na logických úlohách vytvářených tak, aby při jejich řešení nerozhodovaly naučené znalosti, ale aby vyžadovaly samostatný a kreativní přístup řešitelů. Hlavním cílem soutěže je rozvoj logického myšlení a samostatného uvažování a rozpoznání nadání i u dětí, které z nejrůznějších důvodů nedosahují dobrých výsledků v tradičních školních předmětech. Úspěch v soutěži pak může být pro tyto děti důležitým motivačním faktorem, který napomůže rozvoji jejich nadání a inteligence. Účastníci soutěží ve třech kategoriích: kategorie A je určena pro žáky prvního stupně základních škol, kategorie B je určena pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a v kategorii C mohou soutěžit studenti všech ročníků středních škol. Soutěže se v roce 2011 zúčastnilo celkem žáků a studentů z škol z celé České republiky, což znamenalo více než zdvojnásobení počtu účastníků ve srovnání s soutěžících v roce Snahou organizátorů soutěže je umožnit účast co nejširšímu spektru soutěžících, nominační kolo soutěže proto proběhlo on-line a vzešlo z něj účastníků krajských kol konaných ve všech 14 krajích. Nejlepších 200 soutěžících postoupilo z krajů do celostátního finále, které se uskutečnilo v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vítězem soutěže v kategorii A se stala Nora Prokešová ze ZŠ Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, v kategorii B zvítězil Filip Bialas z Gymnázia Opatov, Praha 4 a nejlepším řešitelem v kategorii C byl Radek Knapčok z Gymnázia dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem. Díky sponzorským darům a dotacím bylo možné obdarovat nejúspěšnější účastníky věcnými cenami.

9 Gymnázium Mensa ČR je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Mensa gymnázium. Gymnázium vzniklo v roce 1993 z podnětu rodičů, většinou členů Mensy ČR. Jejich snahou bylo zajistit vzdělání dětem, které se díky svým mimořádným intelektovým schopnostem vymykají běžnému standardu, bývají nadprůměrně zvídavé, kritické a zajímá je podstata věci; potřebují objevovat, vynalézat, přemýšlet a tvořit, řešit problémy, diskutovat. Potřebují nadstandardní péči, kterou jim obvykle s ohledem na ostatní žáky není možné poskytnout v běžných školách. Do školy jsou přijímáni žáci nejdříve po absolvování pátého ročníku základní školy na základě výsledků psychologických testů zaměřených na zjištění struktury a úrovně jejich schopností a osobnostních rysů. Posláním školy je tedy poskytovat úplné všeobecné středoškolské vzdělání gymnaziálního typu intelektově nadprůměrným dětem s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. V uplynulém roce škola pro své studenty zorganizovala celou řadu akcí, z nichž lze jmenovat například Buďánkovský slunovrat, školy v přírodě, prezentaci science centra Techmania s pokusy, projektové týdny, geologické expedice, několik tematicky zaměřených besed a přednášek, návštěvy výstav a divadel, filmový a výtvarný víkend, poznávací zájezd do Anglie, exkurzi do Osvětimi, účast na Týdnu vědy v Akademii věd nebo sérii přednášek s pokusy v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pozitivně lze hodnotit výsledky maturitních zkoušek, kde si 81 % studentů zvolilo těžší variantu maturity a celkový dosažený průměr byl 1,7. Studenti gymnázia zaznamenali úspěchy ve studentských olympiádách a soutěžích, například na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti, Logické olympiádě, on-line soutěži SAPERE, Mistrovství světa ČR v alpských disciplínách a slalomu mladších juniorů, Mistrovství ČR ve skocích na trampolíně juniorů, v řečnické soutěži Mladý Demosthenes či literárních soutěžích Terminus, Studenti čtou a píší noviny a Erben parodický. Testování IQ Podmínkou členství v Mense ČR je dosažení inteligenčního kvocientu odpovídajícího výsledku horních 2 % populace. Mensa ČR proto věnuje mimořádnou péči testování IQ, které je základním prostředkem pro vyhledání osob splňujících podmínky pro členství v Mense. Testování rozumových schopností probíhá v naší zemi na základě využití uznávaného nonverbálního standardizovaného testu, který trvá čtyřicet minut a není závislý na nabytých vědomostech ani kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Test se vykonává pod dohledem odborně vyškolených testujících a garancí psychologa Mensy ČR. Dosažený výsledek je důvěrnou informací. Po absolvování testu dostávají účastníci potvrzení o dosažené výši IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Testy v současné době provádí 18 testujících, z nichž je 8 oprávněno testovat i děti starší 5 let. V roce 2011 absolvovalo testy IQ celkem osob, z toho bylo dospělých a dětí. Ve srovnání s předchozím rokem lze vysledovat nárůst zájmu o testování mezi dospělými osobami, počet otestovaných dětí oproti předchozímu roku mírně poklesl, stále si však drží vysokou úroveň, a to i v mezinárodním měřítku.

10 Čestné uznání Od roku 2010 uděluje Mensa ČR Čestné uznání, kterým oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Nominace zasílají organizačnímu týmu členové Mensy ČR, kteří rovněž intranetovým hlasováním rozhodují o laureátovi ceny. V roce 2011 byli na toto ocenění nominováni ekonomka a průkopnice vzdělávání nadaných dětí Kateřina Havlíčková, zakladatel jaderných věd v ČR prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc., pediatr a imunolog MUDr. Václav Špičák, CSc., profesor informatiky a děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., a bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky, fyzioložka a biochemička prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Z navržených osobností na základě hlasování členů ocenění získala poslední z jmenovaných, která převzala pamětní list s grafikou od akademického malíře a grafika Karla Šafáře z rukou předsedy Mensy ČR na valné hromadě.

11 Mezinárodní aktivity SIGHT (z anglického Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers) je mezinárodní aktivita Mensy, díky které jsou poskytovány informace a kontakty na mensany v zahraničí s možností levného nebo bezplatného ubytování, popř. dalších služeb. SIGHT je vlastně síť mensanů pro mensany, jejímž hlavním cílem je spojit členy Mensy ze všech koutů světa, ale i v jedné zemi. Tato služba umožňuje získat tip na ubytování, popř. nocleh u hostitele, místní zajímavosti, navštívit schůzky místní skupiny a spoustu dalších věcí, které si účastníci dohodnou. Úkolem SIGHT a potažmo SIGHT koordinátora je jen zprostředkovat první kontakt, pak už vše záleží na samotných mensanech. SIGHT je dostupný po celém světě, všude tam, kde existuje Mensa. EMAG (z anglického European Mensas Annual Gathering) je Evropské výroční setkání Mensy, které se koná každoročně od roku 2008 ve vybrané evropské zemi. Cílem setkání je umožnit kontakt a výměnu zkušeností mezi členy z různých evropských zemí a tím přispět k naplňování poslání Mensy. V roce 2011 se setkání konalo v Paříži za účasti několikačlenné delegace Mensy ČR. Členská základna Počet dospělých členů Mensy ČR ke dni 31. prosince 2011 činil 1 730, počet členů Dětské Mensy byl 605. Dětská Mensa je specifickou součástí Mensy ČR, její členové (do 16 let) mají (kromě práva volit a být volen) všechna práva a povinnosti ostatních členů Mensy ČR. V uplynulých letech zaznamenala Mensa ČR pozvolný nárůst členské základny, který lze přičíst zejména pravidelným testováním IQ. S cílem usnadnit novým členům zapojení do Mensy ČR byl v roce 2011 zaveden institut tzv. vítačů, kteří informují osoby vstupující do Mensy o aktivitách v jejich regionu a pomáhají jim navázat kontakt s ostatními členy. Počet členů Mensy ČR včetně DM členů/100 tis. osob 0,0 7,89 7,89 15,78 15,78 23,67 23,67 31,56 31,56 39,45 39,45 47,34 47,34 55,23 55,23 63,12 63,12 71,0 bez údajů km 12/2011

12 Hospodaření Hlavní zdroje příjmů Mensy ČR tvoří členské příspěvky a příjmy z testování. Nákladnější projekty jsou pak z velké části financovány z dotací a grantů, které tvoří významný zdroj příjmů, bez kterého by nebylo možné zejména aktivity pro děti a mládež uskutečnit v dosavadním rozsahu. Nejnákladnějším projektem Mensy ČR byla v roce 2011 soutěž Logická olympiáda, kterou se podařilo financovat zejména z dílčích dotací poskytnutých některými kraji a obcemi a z drobných sponzorských darů. Díky získaným dotacím, nárůstu členské základny a stabilnímu počtu testování se podařilo i v roce 2011 udržet kladnou bilanci a celkově lze hospodaření Mensy ČR hodnotit pozitivně. Za finanční podporu Mensa ČR děkuje sponzorům Logické olympiády NOERR, Rosasoft, Novy, Z-Studio, VaK Mladá Boleslav, Bernard, Lactos, Altel, DCD Ideal, Stranet, Komerční banka, Martin Žižka, za poskytnutí dotace pak městu Prostějov, Moravskoslezskému kraji, Jihočeskému kraji, městu Olomouc, Libereckému kraji, městu Brno, Královéhradeckému kraji, Kraji Vysočina, městu Sokolov, Karlovarskému kraji, městu Karlovy Vary, městu Horní Slavkov. Dále děkujeme městu Frýdek-Místek a městu Vsetín za podporu klubů nadaných dětí a Karlovarskému kraji za podporu projektu konference Mensa pro školy. Hospodaření Mensy ČR v roce 2011 Příjmy Výdaje Bilance Členská základna, administrativa Rada Mensy Testování IQ Internet Časopis Aktivity Mensovní projekty Rada Dětské Mensy Místní skupiny SIGy Mensa International Komerční činnost, propagace

13 Rada Mensy ČR Tomáš Blumenstein předseda Petr Čavojský 1. místopředseda Dana Havlová místopředsedkyně Tomáš Kubeš místopředseda Petr Mazal místopředseda Alena Oudová členka Rady Mensy ČR Zdenka Pániková členka Rady Mensy ČR Hana Studenská ekonom Pavel Terber člen Rady Mensy ČR Kontrolní komise Aleš Hodina člen Renáta Zelinová členka Václav Fořtík člen MENSA ČESKÉ REPUBLIKY Základní údaje: Název: Mensa České republiky Sídlo: Španielova 1111/19, Praha 6 IČ: Právní forma : 921 Mezinárodní organizace a sdružení Webové stránky: Registrována MV dne č. j. USL-469/L-91

Mensa České republiky. Výroční zpráva

Mensa České republiky. Výroční zpráva Mensa České republiky Výroční zpráva 2012 Úvod Vážení členové a příznivci Mensy, v roce 2012 zaznamenala Mensa ČR růst členské základny, ale také počtu dobrovolníků a aktivit. Proběhla dvě celostátní setkání,

Více

Mensa ČR. Výroční zpráva 2014

Mensa ČR. Výroční zpráva 2014 Mensa ČR Výroční zpráva 2014 Úvod Čas letí jako o závod a my tu máme další výroční zprávu. Když se za uplynulým rokem ohlédnu, nepřipadá mi na první pohled jiný než ty předchozí. Při podrobnějším pohledu

Více

Osmileté gymnázium. Buďánka. o.p.s.

Osmileté gymnázium. Buďánka. o.p.s. Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Obsah Základní údaje o škole 3 Charakteristika školy.. 4 ŠVP. 6 Výsledky inspekční činnosti. 6 Údaje o přijímacím řízení. 6 Vyhodnocení

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Akademie věd ČR pro mladou generaci

Akademie věd ČR pro mladou generaci Akademie věd ČR pro mladou generaci věda 15 kolem nás výzvy a otázky Akademie věd ČR považuje podporu vzdělávacích aktivit a mladých lidí zvlášť za nedílnou součást svého poslání. Budování vztahů s mladou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 200/20 Obsah Základní údaje o škole. 3 Charakteristika školy 4 Materiálně technické vybavení školy. 4 Pracovníci školské právnické osoby.. 5 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání.

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží Výroční zpráva Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon a fax +420 542 210

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DUBEN 2015 1 Milí čtenáři, do rukou se vám dostává 16. výroční zpráva České rady dětí a mládeže. I v roce 2014 jsme uspořádali s našimi partnery již 16. ročník

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 GYMNÁZIUM BROUMOV = ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Patříme do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu "Škola podporující

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více