KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01"

Transkript

1 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

2 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Jednací řád KDPM upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení a další otázky. 2. Všichni delegáti KPDM mají stejná práva a jsou povinni se chovat k ostatním slušně, ohleduplně a respektovat právo každého delegáta na vlastní názor. Článek 2. Pravomoci 1. KPDM formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů rozhoduje o všech otázkách týkajících se zájmů a práv dětí a mládeže. 2. Ve své činnosti spolupracuje s orgány veřejné správy, samosprávy, dětskými a mládežnickými organizacemi, neziskovými organizacemi, středisky volného času, apod. 3. KPDM může využívat obsahové, organizační a metodické pomoci koordinátora programu Participace a organizace Duha sdružení dětí a mládeže pro přírodu, volný čas a recesi a spolupracovat s ním. Článek 3. Svolání jednání 1. Zasedání KPDM svolává Předsednictvo KPDM podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce. Zasedání svolává předseda KPDM ZK tak, aby písemná pozvánka s navrhovaným programem byla doručena členům KPDM nejpozději 10 dnů před konáním jednání. 2. Předseda parlamentu je povinen svolat zasedání KPDM do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů KPDM. Článek 4. Příprava jednání 1. Přípravu jednání KPDM organizuje předseda parlamentu podle programu stanoveného Předsednictvem parlamentu podle potřeby ve spolupráci s koordinátorem a pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. 2. Před každým jednáním KPDM Předsednictvo parlamentu stanoví: a) dobu a místo jednání (zpravidla v odpoledních hodinách), b) návrh programu jednání, c) odpovědnost za zpracování návrhu k projednávání, d) návrh usnesení. 3. Návrh programu zpravidla obsahuje bod programu: a) různé (diskuse mimo ostatní body programu), b) informace o činnosti Předsednictva parlamentu. 4. O místě, době, případně i obsahu jednání KPDM veřejnost informuje předseda parlamentu, nebo po dohodě tajemník, zpravidla prostřednictvím místního tisku. 5. Předsednictvo parlamentu využívá ke zpracování podkladu návrhu na jednání KPDM spolupráce s koordinátorem. Článek 5. Účast členů KDPM na jednání 1. Členové KPDM jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit předsedovi parlamentu s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předseda parlamentu. 2. Účast na jednáních stvrzují členové KPDM podpisem do prezenční listiny. KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 02

3 Článek 6. Program jednání 1. Program jednání navrhuje Předsednictvo parlamentu. Členové KPDM mohou navrhnout v předloženém programu změny. 2. Předseda parlamentu přednese návrh programu při zahájení jednání. Součástí programu je volba návrhové komise. Program a jeho změny schvaluje KPDM hlasováním. Článek 7. Průběh jednání 1. Jednání KPDM je možné zahájit, pokud je přítomna alespoň jedna třetina jeho členů. Není-li tak, začne po 15 minutách náhradní jednání KPDM. Toto je usnášeníschopné při libovolné účasti prostou většinou hlasů přítomných členů. Jejich rozhodnutí podléhá schválení na dalším zasedání KPDM ZK. 2. Zasedání KPDM řídí předsedající, kterým je zpravidla předseda parlamentu nebo jiná určená osoba. 3. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. 4. V zahajovací části předsedající podle prezenční listiny doloží účast. Poté nechá schválit program jednání. 5. Průběh jednání: návrh obsahu jednotlivých hlavních bodů programu. 6. Po přednesení návrhu (úvodního slova) k jednotlivému bodu programu je otevřena rozprava (diskuse). V rozpravě je možno diskutovat pouze k projednávanému tématu. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo. 7. Do rozpravy se mohou přihlásit členové KPDM zvednutím ruky. V rozpravě vystupují za svou osobu nebo za děti, které zastupují (školu, organizaci, město, okres). Pokud diskutující hovoří za děti, mládež, které zastupuje, musí prohlásit, že s nimi projednal danou otázku a jeho slova vyjadřují většinový názor. 8. Do rozpravy se mohou přihlásit i hosté jednání KPDM. Předsedající jim udělí slovo. Názor nebo návrh hostů lze zařadit do změn návrhu usnesení, pokud v rozpravě k tomuto zaznělo alespoň jedno stanovisko od člena KPDM. 9. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se nemůže slova ujmout. 10. Návrh na ukončení rozpravy může podat předsedající, anebo kterýkoliv člen KPDM. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. 11. Zpravidla po 50 minutách jednání vyhlašuje předsedající 10 minutovou přestávku (hlasováním lze čas změnit). 12. Předseda parlamentu (nebo pověřený člen Předsednictva) na jednání informuje o činnosti předsednictva od minulého zasedání KPDM. 13. V rámci bodu programu různé lze diskutovat k tématům, které nebyly obsaženy v jiných bodech programu jednání. Článek 8. Příprava usnesení 1. Předběžný návrh usnesení předkládá návrhové komisi Předsednictvo parlamentu před zahájením zasedání KPDM. 2. Návrhová komise doplňuje a dopracovává návrh usnesení podle výsledků projednávání jednotlivých bodů programu. 3. Před ukončením jednání KPDM předkládá návrhová komise návrh úplného znění usnesení. 4. Usnesení musí být schváleno hlasováním před ukončením jednání (zpravidla jako poslední bod jednání). 5. Usnesení zpravidla obsahuje: a) uložení úkolů pro předsednictvo parlamentu nebo jiné členy, b) odpovědnost a termín splnění, c) doporučení, návrhy, náměty nebo připomínky pro spolupracující subjekty (vedení školy, obce, magistrátu, kraje) KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 03

4 Článek 9. Hlasování 1. KPDM je usnášení schopný, pokud je na jednání přítomna alespoň jedna třetina jeho členů, v případě náhradního jednání je parlament usnášení schopný při prosté většině hlasů. 2. Hlasování je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů KPDM. 3. Pozměňovací návrhy se předkládají písemnou nebo ústní formou. 4. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, jak byly pozměňovací návrhy předneseny. Nehlasuje se o návrhu, který je v protikladu s již přijatým a schváleným návrhem. 5. Nezískal-li pozměňovací návrh potřebnou většinu, považuje se za zamítnutý. Článek 10. Ukončení zasedání 1. Pokud byl program zasedání vyčerpán, prohlásí předsedající zasedání za ukončené. 2. Zasedání může předsedající ukončit, i pokud poklesne počet přítomných členů pod nadpoloviční většinu. Článek 11. Organizační záležitosti: 1. Dokumenty KPDM ZK jsou statut, volební řád, jednací řád, zápisy a dokumenty předsednictva. 2. Všechny dokumenty KPDM ZK ověřuje svým podpisem předseda parlamentu. K potřebám vnější komunikace dokumenty ověřuje navíc svým razítkem a podpisem koordinátor KPDM. 3. Zápis z jednání provádí a svým podpisem ověřují zpravidla předsedajícím pověřené osoby. Přílohou zápisu je prezenční listina členů KPDM přítomných na jednání. Zápis obdrží členové KPDM elektronickou poštou. 4. Dokumenty KPDM se ukládají u koordinátora a předsedy parlamentu. 5. K písemné komunikaci lze využívat adresu pracoviště koordinátora. 6. Dokumenty předsednictva (doporučení, návrhy, ) vyhlašuje Předsednictvo Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje. Vyhlášené dokumenty zpětně schvaluje na nejbližším zasedání KPDM ZK. Dokumenty blíže upravují a zefektivňují činnost Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje. 7. Předsednictvo KPDM ZK může rozhodnout o změnách dokumentů v případě stylistických chyb a omylů bez dalšího schválení KPDM ZK. Kolumber, v. r. předseda KPDM ZK Vaclachová, v. r. koordinátorka KPDM ZK KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 04

5 PŘÍLOHA 1 JEDNACÍHO ŘÁDU KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZNĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z USNESENÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZE DNE : Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje dne 5. prosince 2006 schválil tuto přílohu svého Jednacího řádu: Článek 1. Úvodní ustanovení 6. Jednací řád výborů Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM ZK) upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení, jakož i další procesní otázky jednání výborů Parlamentu (dále jen výborů). 7. KPDM ZK zřizuje ve smyslu článku 5 odst. 7 Statutu KPDM ZK ze členů KPDM ZK organizační výbor, výbor pro volný čas a školní záležitosti, výbor kulturní, výbor pro záležitosti Evropské unie a další výbory, na kterých se usnese. 8. Funkční období zřízených výborů je vymezeno funkčním obdobím Parlamentu, pokud Parlament nestanoví funkční období kratší. Článek 2. Organizační struktura výboru 1. Každý člen KPDM ZK je povinen být členem alespoň jednoho výboru. 2. V čele výboru stojí: a) předseda výboru, kterého volí na ustanovující schůzi členové výboru, ve výboru, který má alespoň tři členy, b) správce výboru ve výboru, který má dva a méně členů. 3. Výbor si může zvolit z řad svých členů zástupce předsedy výboru, který zastupuje předsedu, popřípadě výbor. Článek 3. Jednání výboru 1. Výbory zasedají v průběhu funkčního období podle potřeby, a to tak, aby jednotlivá jednání korespondovala s plánem práce výboru, který je uložen u předsedy Parlamentu. Jednání výborů jsou číslována v jedné číselné řadě za období vymezené celým funkčním obdobím. 2. Ustanovující schůze výboru se koná mezi prvním a druhým jednáním KPDM ZK. 3. Plán práce výboru stanoví termíny jednání, případně hlavní úkoly výboru na dané období a je výborem schvalován na ustanovující schůzi výboru. 4. Jednání výboru svolává předseda nebo správce schválením pozvánky, která obsahuje místo a termín jednání, čas zahájení jednání a návrh programu, a to zpravidla 7 dní přede dnem jednání. 5. Požádají-li o to alespoň 2 členové výboru, je předseda povinen svolat jednání výboru do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost členů výboru doručena. 6. Předseda výboru předkládá Parlamentu zprávu o činnosti výboru. Písemná zpráva musí být předložena KPDM ZK na posledním řádném jednání ve volebním období. 7. Jednání výboru je možné plně nahradit elektronickou cestu. Předseda (resp. správce) výboru je však povinen po dobu volebního období takovou komunikaci evidovat a zálohovat. Článek 4. Účast na jednání výboru 1. Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání výboru. Svou neúčast jsou povinni omluvit předsedovi výboru. 2. Účast na jednání stvrzují členové výboru podpisem do prezenční listiny. KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 05

6 Článek 5. Průběh jednání výboru 1. Pro jednání výborů platí příslušná ustanovení Jednacího řádu Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje (články 7, 8, 9 a 10), pokud tato příloha Jednacího řádu nestanoví jinak. 2. Jestliže při zahájení jednání výboru nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru, ukončí předsedající jednání výboru a určí termín náhradního jednání. 3. Dokumenty z jednání výborů jsou uloženy u předsedy výboru (nebo správce výboru), předsedy KPDM ZK a koordinátora KPDM ZK. Článek 6. Stálé výbory 1. Stálé výboru musí být zřizovány v každém volebním období. 2. Stálé výbory jsou: a) Organizační výbor, který organizuje a koordinuje práci orgánů KDPM ZK. Při plnění těchto úkolů mu přísluší zejména: i) připravovat schůze KPDM ZK a navrhovat předsedovi KPDM ZK jejich termín a pořad a podílet se na přípravě Dětského sněmu ZK, ii) přikazovat návrhy jednotlivým výborům a určit, který výbor je výborem garančním v případě, že návrh přikázal více výborům, iii) zajistit dokument shrnující činnost KPDM ZK ve volebním období. iv) Povinným členem tohoto výboru je předseda KPDM ZK. b) Výbor pro volný čas a školní záležitosti c) Výbor kulturní d) Výbor pro záležitosti Evropské unie Článek 7. Závěrečná ustanovení 1. Tato příloha nabývá účinnosti schválením. 2. Platnost této přílohy není časově omezená. 3. K zadávání a interpretaci povinností a úkolů výborů KPDM ZK se generálně zmocňuje Předsednictvo Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje. 4. V souladu s touto normou se ze Statutu Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje vypouští ze článku 5 (Organizační struktura a organizační zabezpečení KPDM) v odstavci 7 toto:, v jejichž čele stojí členové předsednictva. Kolumber, v. r. předseda KPDM ZK Vaclachová, v. r. koordinátorka KPDM ZK KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 06

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA --------------------------------------------

T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA -------------------------------------------- T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA -------------------------------------------- Září 2007 - 1 - Obsah --------- Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Více