Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech"

Transkript

1 Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v předběžném prohlášení ( 42 NOZ) OS Litoměřice byla splněna nebyla splněna jiný výsledek 0 Změna nebo zrušení předběžného prohlášení ( 43 NOZ) změněno zrušeno jiný výsledek 0 Schválení smlouvy o nápomoci ( 46 NOZ) byla schválena nebyla schválena jiný výsledek 0 Odvolání podpůrce ( 48 NOZ) odvolán jiný výsledek 0 Schválení zastoupení členem domácnosti ( 50 NOZ) schváleno neschváleno jiný výsledek 0 Průměr podskupina 105 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena změna omezení vrácení doba omezení prodloužena jiný výsledek 267 Průměr podskupina 182 c) Opatrovnictví člověka (platí pro zletilé osoby) Opatrovníci Jmenován soukromý opatrovník ( 471 odst. 2 NOZ) osobě omezené ve svéprávnosti ( 62, resp NOZ) tomu, o kom není známo, kde pobývá ( 465 odst. 1 - NOZ) neznámému zúčastněnému při určitém právním - jednání ( 465 odst. 1 NOZ) osobě, které zdravotní stav působí obtíže, ale která nebyla omezena ve svéprávnosti ( 469 odst. 1 NOZ) z jiných závažných důvodů ( 469 odst. 1 NOZ) 102 Jmenován veřejný opatrovník ( 471 odst. 2 a 3 NOZ) osobě omezené ve svéprávnosti ( 62, resp NOZ) tomu, o kom není známo, kde pobývá ( 465 odst. 1 - NOZ) 0

2 neznámému zúčastněnému při určitém právním jednání ( 465 odst. 1 NOZ) osobě, které zdravotní stav působí obtíže, ale která nebyla omezena ve svéprávnosti ( 469 odst. 1 NOZ) z jiných závažných důvodů ( 469 odst. 1 NOZ) jmenován kolizní opatrovník ( 460 NOZ) 94 jmenován zvláštní opatrovník pro správu jmění ( odst. 1 NOZ) přiznána odměna opatrovníkovi odvolán opatrovník jiný výsledek 146 Opatrovnická rada ( 472 až 484 NOZ) ve věcech jejího konstituování (svolání odst. 1, prohlášení volby za neplatnou - 476, odvolání z funkce člena odst. 2 apod.) zrušeno její rozhodnutí a nahrazeno soudním - rozhodnutím ( 481 NOZ, 49 odst. 3 z.ř.s.) její působnost bude vykonávat osoba blízká nebo známý ( 482 odst. 1 NOZ, 49 odst. 1 věta první - z.ř.s.) její působnost bude vykonávat soud ( 482 odst. 2 - NOZ) odňato právo právnické osoby, jenž má oprávnění podle 484 NOZ ( 484 odst. 2 NOZ, 49 odst. 1 věta - druhá z.ř.s.) jiný výsledek 0 Schválení právního jednání za zastupovaného schváleno právní jednání ve věcech jmění zastupovaného, nejedná-li se oběžnou záležitost ( odst. 1 NOZ) neschváleno právní jednání ve věcech jmění zastupovaného, nejedná-li se oběžnou záležitost ( odst. 1 NOZ) schváleno odmítnutí přijetí daru, dědictví nebo odkazu - ( 461 odst. 2 NOZ) neschváleno odmítnutí přijetí daru, dědictví nebo - odkazu ( 461 odst. 2 NOZ) schváleno jiné právní jednání neschváleno jiné právní jednání jiný výsledek 152 Průměr podskupina 93 Průměr skupina 119 2) Nezvěstnost a smrt a) Prohlášení za nezvěstného ( 66 NOZ) prohlášen za nezvěstného jiný výsledek 0 b) Prohlášení za mrtvého ( 71 a násl. NOZ) prohlášen za mrtvého zrušení rozsudku o prohlášení za mrtvého ( 57 z.ř.s.) jiný výsledek 0 Průměr podskupina 192

3 b) U ostatních ( 100 odst. 1 věty druhé NOZ, 100 odst. 2 NOZ za použití 100 odst. 1 věty druhé NOZ a 101 NOZ c) Určení data smrti ( 59 a násl. zák. č. 292/2013 Sb.) určen jiný výsledek 0 Průměr podskupina 527 Průměr skupina 259 3) Přivolení k zásahu do integrity a) U nezletilého ( 100 NOZ) souhlas udělen jiný výsledek souhlas udělen jiný výsledek 0 Průměr skupina 0 4) Svěřenský fond ( 1448 a násl. NOZ) a) Jmenování a odvolávání svěřenského správce ( 1455 NOZ) jmenován odvolán zamítnut návrh na jmenování nebo odvolání jiný výsledek 0 b) Jmenování osoby oprávněné dohlížet na správu ( 1464 NOZ) jmenována zamítnut návrh na jmenování jiný výsledek 0 c) Uložení nebo zakázání svěřenskému správci určitého jednání ( 1466 odst. 1 NOZ) uloženo vysloven zákaz návrh na uložení nebo zákaz zamítnut jiný výsledek 0 d) Pověření osoby zahájením nebo vedením řízení v zájmu fondu ( 1466 odst. 2 NOZ) pověřena návrh zamítnut jiný výsledek 0 e) Zrušení fondu ( 1469 odst. 1 věta první NOZ) zrušen návrh na zrušení zamítnut jiný výsledek 0 f) Nahrazení účelu fondu ( 1469 odst. 1 věta druhá NOZ) nahrazen návrh na nahrazení zamítnut jiný výsledek 0 g) Změna statutu fondu ( 1469 odst. 2 NOZ) změněn 0

4 272 - návrh na nahrazení zamítnut jiný výsledek 0 h) Převod majetku ( 1473 NOZ) převeden do jiného fondu převeden jiné právnické osobě návrh na převedení zamítnut jiný výsledek 0 Průměr skupina 0 5) Povolení uzavřít manželství ( 672 odst. 2 NOZ) povoleno uzavřít manželství návrh zamítnut (povolení neuděleno) jiný výsledek 0 Průměr podskupina 107 Průměr skupina 107 6) Určení a popření rodičovství a) Určení a popření mateřství určeno a popřeno mateřství původní matky k návrhu oprávněné ženy (matky) určeno a popřeno mateřství původní matky k návrhu - jiného oprávněného návrh na určení a popření byl zamítnut jiný výsledek 0 Průměr podskupina 509 b) Určení a popření otcovství určeno návrh na určení zamítnut jiný výsledek ohledně návrhu na určení popřeno k návrhu matky popřeno k návrhu manžela matky popřeno k návrhu otce popřeno k návrhu jiného oprávněného popřeno v řízení zahájené bez návrhu ( 793) 0 návrh matky nebo manžela matky popř. otce na popření zamítnut jiný výsledek ohledně návrhu na popření 692 Průměr podskupina 484 Průměr skupina 485 7) Osvojení a) Předání dítěte do péče před osvojením ( 823 a násl. NOZ) Podle ust. 824 NOZ Podle ust. 826 NOZ schváleno předání do péče neschváleno předání do péče jiný výsledek schváleno předání do péče neschváleno předání do péče jiný výsledek 0 Průměr podskupina 10

5 b) Určení, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení ( 821 NOZ) souhlas není třeba jednoho rodiče souhlas není třeba obou rodičů návrh byl zamítnut jiný výsledek 124 Průměr podskupina 180 c) Vydání dítěte rodičům, kteří odvolali souhlas s osvojením ( 817 odst. 2 NOZ) rozhodnuto o vydání dítěte návrh byl zamítnut jiný výsledek 0 d) Osvojení nezletilého Zrušitelné Nezrušitelné vysloveno k návrhu manžela rodiče vysloveno k návrhu manželů příbuzných dítěte vysloveno k návrhu manželů jiných osob vysloveno k návrhu osvojence vysloveno k návrhu příbuzného osvojence vysloveno k návrhu jiné osoby návrh na osvojení byl zamítnut zrušeno osvojení nezletilého zrušeno osvojení zletilého (osvojen v době nezletilosti) návrh na zrušení osvojení byl zamítnut jiný výsledek vysloveno k návrhu manžela rodiče vysloveno k návrhu manželů příbuzných dítěte vysloveno k návrhu manželů jiných osob vysloveno k návrhu jiné osoby návrh byl zamítnut dodatečná změna osvojení na nezrušitelné manželem - rodiče dodatečná změna osvojení na nezrušitelné manžely - příbuznými dítěte dodatečná změna osvojení na nezrušitelné manžely - jinými osobami dodatečná změna osvojení na nezrušitelné jinou - osobou návrh na dodatečnou změnu osvojení byl zamítnut jiný výsledek 313 Průměr podskupina 277 e) Osvojení zletilého Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého vysloveno k návrhu manžela rodiče vysloveno k návrhu manželů příbuzných dítěte vysloveno k návrhu manželů jiných osob vysloveno k návrhu osvojence vysloveno k návrhu jiné osoby návrh na osvojení byl zamítnut 0

6 392 - zrušeno osvojení zletilého (osvojen v době zletilosti) návrh na zrušení osvojení byl zamítnut jiný výsledek 1446 Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého vysloveno k návrhu manžela rodiče vysloveno k návrhu manželů příbuzných dítěte vysloveno k návrhu manželů jiných osob vysloveno k návrhu osvojence vysloveno k návrhu jiné osoby návrh na osvojení byl zamítnut zrušeno osvojení zletilého (osvojen v době zletilosti) návrh na zrušení osvojení byl zamítnut jiný výsledek 0 Průměr podskupina 1446 f) Utajení osvojení schváleno utajení k návrhu manžela rodiče schváleno utajení k návrhu manželů příbuzných dítěte schváleno utajení k návrhu manželů jiných osob schváleno utajení k návrhu osvojence schváleno utajení k návrhu rodiče jiný výsledek 0 Průměr podskupina 6 g) Nařízení dohledu nad úspěšností osvojení dohled nařízen návrh byl zamítnut jiný výsledek 0 h) Odtajnění utajeného osvojení odtajnění vyhověno jiný výsledek 0 Průměr skupina 295 8) Péče o nezletilé (kromě případů, které jsou uvedeny výše) a) Jméno a příjmení ( 860 a násl. NOZ) Určení jména a příjmení určeno jméno určeno příjmení jiný výsledek 286 Souhlas se změnou příjmení souhlas dán souhlas nedán jiný výsledek 331 Průměr podskupina 196 b) Péče ( 858, 880 a násl. a 906 a násl. NOZ) První rozhodnutí Svěřeno (ponecháno v péči) matce 222

7 512 - otci do společné péče obou rodičů do střídavé péče obou rodičů jiné fyzické osobě než rodiči jiný výsledek 255 Pro případ rozvodu svěřeno matce otci do společné péče obou rodičů do střídavé péče obou rodičů jiné fyzické osobě než rodiči jiný výsledek 307 Další rozhodnutí (změna výchovného prostředí) svěřeno matce svěřeno otci 229 svěřeno oběma rodičům (před svěření nebylo v péči rodičů) svěřeno do společné obou rodičů svěřeno do střídavé obou rodičů svěřeno poručníkovi svěřeno jiné fyzické osobě než rodiči jiný výsledek 209 Rozhodnutí o péči v případě nedohody rodiče a osoby, jíž přísluší péče nebo ochrana ( 926 NOZ) rozhodnuto návrh na rozhodnutí zamítnut jiný výsledek 0 Průměr podskupina 220 c) Výživa ( 910 a násl. NOZ) První rozhodnutí Povinnost platit výživné stanovena matce otci oběma rodičům jiné fyzické osobě než rodiči jiný výsledek 258 Pro případ rozvodu povinnost platit výživné stanovena matce otci oběma rodičům jiné fyzické osobě než rodiči jiný výsledek 326 Další rozhodnutí (změna výše výživného) Povinnost platit výživné zvýšena matce otci oběma rodičům jiné fyzické osobě než rodiči 0 Povinnost platit výživné snížena matce otci 224

8 557 - oběma rodičům jiné fyzické osobě než rodiči 0 Povinnost platit výživné stanovena matce otci oběma rodičům jiné fyzické osobě než rodiči 0 Vyživovací povinnosti zproštěna matka otec oba rodiče jiná fyzická osoba než rodiče 0 Povinnost platit výživné ponechána v dosavadní výši matce otci oběma rodičům jiné fyzické osobě než rodiči 0 Povinnost složit peněžní částku pro výživné splatné v budoucnu stanovena ( 918 NOZ) matce otci oběma rodičům jiné fyzické osobě než rodiči jiný výsledek 210 Průměr podskupina 230 d) Styk ( 887 a násl. NOZ) První úprava styku s matkou s otcem s oběma rodiči s jinou fyzickou osobou než s rodičem 174 Nová úprava styku s matkou s otcem s oběma rodiči s jinou fyzickou osobou než s rodičem 553 Vysloveno omezení styku s matkou s otcem s oběma rodiči s jinou fyzickou osobou než s rodičem 0 Zakázán styk s matkou s otcem s oběma rodiči s jinou fyzickou osobou než s rodičem 0 Zamítnutí návrh na úpravu styku s matkou s otcem s oběma rodiči s jinou fyzickou osobou než s rodičem 0

9 620 - jiný výsledek 236 Průměr podskupina 267 e) Rodičovská odpovědnost omezena matce omezena otci omezena oběma rodičům zbavena matce zbavena otci zbavena oběma rodičům pozastavena matce pozastavena otci pozastavena oběma rodičům obnova matce obnova otci obnova oběma rodičům rozhodnuto v záležitosti, která je pro dítě významná (vyjma věcí, které jsou vykazovány jinak) přiznána nezletilému rodiči jiný výsledek 216 Průměr podskupina 262 f) Poručenství ( 928 a násl. NOZ) jmenován poručník jmenován veřejný poručník jiný výsledek 229 Průměr podskupina 315 g) Opatrovnictví (platí pro nezletilé, vyjma případu opatrovníka pro jmění) jmenován opatrovník ( 943 NOZ) jmenován kolizní opatrovník ( 943 NOZ) jiný výsledek 71 Průměr podskupina 63 h) Předání rozhodnuto o předání jiný výsledek 0 i) Navrácení rozhodnuto o navrácení jiný výsledek 0 j) Souhlas s právním jednáním souhlas udělen ve věcech pozůstalostního řízení souhlas udělen k jiné smlouvě (dohodě), smíru nebo - jinému právnímu jednání souhlas neudělen (zamítnuto) ve věcech - pozůstalostního řízení souhlas neudělen (zamítnuto) k jiné smlouvě (dohodě), - smíru nebo jinému právnímu jednání jiný výsledek 192 Průměr podskupina 102 k) Zastupování ( 893 a 894 odst. 3 NOZ)

10 651 - rozhodnuto o zastupování podle 893 NOZ rozhodnuto o zastupování podle 894 odst. 3 NOZ jiný výsledek 0 l) Péče o jmění Rozhodování o péči o jmění ( 897 NOZ) rozhodnuto o podstatných náležitostech při péči o jmění jiný výsledek 0 Rozhodnutí o péči o jmění v případě nedohody rodiče a osoby, jíž přísluší péče o jmění ( 926 NOZ) rozhodnuto návrh na rozhodnutí zamítnut jiný výsledek 0 Souhlas k právnímu jednání ( 898 NOZ) souhlas udělen jiný výsledek 222 Souhlas o použití ze jmění (zisku, majetku) pro výživu rodičů a sourozenců ( 900 NOZ) souhlas udělen jiný výsledek 0 Opatrovník pro správu jmění ( 948 NOZ) ustanoven opatrovník jiný výsledek 0 Dozor nad správou jmění ( 950 NOZ) stanoven zvýšený dozor na ochranu zrušen zvýšený dozor na ochranu 0 Průměr podskupina 97 m) Ústavní výchova a jiná výchovná opatření Ústavní výchova ( 971 až 975 NOZ, zák. č. 109/2002 Sb.) nařízena ve věku od 13 do 15 let nařízena ve věku nad 15 let nařízena v ostatních případech prodloužena prodloužena nad zletilost ( 974 NOZ) zrušena návrh na zrušení zamítnut jiný výsledek 194 Svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ( 971 odst. 2 NOZ) zrušeno svěření do zařízení pro děti vyžadující - okamžitou pomoc jiný výsledek 0 Výchovná opatření ( 925 NOZ) napomenutí uděleno/vysloveno matce napomenutí uděleno/vysloveno otci napomenutí uděleno/vysloveno oběma rodičům napomenutí uděleno/vysloveno jiným osobám napomenutí uděleno/vysloveno nezletilému uloženo omezení [ 925 odst. 1 písm. c) NOZ] matce uloženo omezení [ 925 odst. 1 písm. c) NOZ] otci 0

11 696 uloženo omezení [ 925 odst. 1 písm. c) NOZ] oběma - rodičům uloženo omezení [ 925 odst. 1 písm. c) NOZ] jiným - osobám uloženo omezení [ 925 odst. 1 písm. c) NOZ] - nezletilému stanoven dohled [ 925 odst. 1 písm. b) NOZ] zrušen dohled jiný výsledek 407 Průměr podskupina 179 n) Ochranná opatření Ochranná výchova ( 971 až 975 NOZ) uložena zrušena změněna prodloužena prodloužena nad zletilost ( 974 NOZ) jiný výsledek 0 Opatření podle ZSVM ( 93 zák. č. 218/2003 Sb.) uložena výchovná povinnost uloženo výchovné omezení uloženo napomenutí s výstrahou uloženo zařazení do výchovného programu uložen dohled probačního úředníka 180 uložena ochranná výchova za čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu uložena ochranná výchova v ostatních případech uloženo ochranné léčení upuštěno od uložení 241 zastaveno řízení podle 90 odst. 3 zák. č. 218/ Sb jiný výsledek 198 Průměr podskupina 210 o) Pěstounská péče (Pěstounství) svěřeno do společné péče manželům příbuzným dítěte svěřeno do společné péče jiným manželům svěřeno do péče příbuznému svěřeno do péče jiné osobě svěřeno do péče zařízení pro výkon pěstounské péče návrh byl zamítnut zrušena 0 neshody mezi zákonným zástupcem a pěstounem ( odst. 2 NOZ) jiný výsledek 243 Průměr podskupina 214 p) Předpěstounská péče ( 963 NOZ) svěřeno do společné péče manželům příbuzným dítěte svěřeno do společné péče jiným manželům svěřeno do péče příbuznému 178

12 743 - svěřeno do péče jiné osobě návrh byl zamítnut zrušena neshody mezi zákonným zástupcem a pěstounem 0 Předpěstounská péče ( 966 odst. 3 NOZ) - jiný výsledek 281 Průměr podskupina 230 q) Určení data narození Určení data narození - určen Určení data narození - jiný výsledek 381 Průměr podskupina 381 r) Přiznání svéprávnosti ( 37 NOZ) přiznána nepřiznána jiný výsledek 0 s) Přivolení souhlasu a odvolání zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobn schválení souhlasu (přivoleno) schválení odvolání souhlasu jiný výsledek 0 t) Přivolení soudu v pracovních záležitostech nezletilého zaměstnance ( 56a a 77 ZP) přivoleno k okamžitému zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance přivoleno k okamžitému zrušení dohody o práci konanou mimo pracovní poměr zákonným zástupcem - nezletilého zaměstnance návrh byl zamítnut jiný výsledek 0 Průměr skupina 220 9) Otevření zdravotnické dokumentace k utajovanému porodu povoleno ji otevřít jiný výsledek 0 Průměr skupina 0 10) Souhlas s poskytnutím specifické zdravotní služby souhlas s poskytnutím udělen jiný výsledek 0 Průměr skupina 0 11) Žaloby pro zmatečnost a na povolení obnovy řízení Zmatečnost Obnova řízení zrušeno rozhodnutí pro zmatečnost žaloba pro zmatečnost zamítnuta jiný výsledek povolena žaloba na obnovu řízení zamítnuta jiný výsledek 0 Průměr podskupina 748

13 Průměr skupina 748 Průměr 215

14

15

16 ruhé NOZ a 101 NOZ)

17

18

19

20

21

22

23

24

25 odu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti ( 33 NOZ)

RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) ZRP (z. č. 115/2006 Sb.) OZ (z. č. 40/1964 Sb.) NOZ (z. č. 89/2012

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství podle zák. č. 359/1999 Sb. 17 Obecní úřad obce

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 2. ledna 2014 Cena 51,- Kč OBSAH: 3. 4. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1

OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1 OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... XVII JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... XIX O AU TO R EC H... XXI I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1 1. Procesní úkony a ro z h o d n u tí...

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Péče soudu o nezletilé

Péče soudu o nezletilé Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče soudu o nezletilé Bakalářská práce Autor: Olga Šikula Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hájek Praha Duben, 2014

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

Otázka: Rodinné právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Verca OBSAH. Úvod. Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva.

Otázka: Rodinné právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Verca OBSAH. Úvod. Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verca OBSAH Úvod Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva Manželství Registrované partnerství Příbuzenství 1. Vznik manželství

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Démonia DIS 11/2013. 2/ ZMĚNY V ZÁKONU 99/63 Sb., OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, PROVEDENÉ ZÁKONEM 293/2013 Sb.

Démonia DIS 11/2013. 2/ ZMĚNY V ZÁKONU 99/63 Sb., OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, PROVEDENÉ ZÁKONEM 293/2013 Sb. O B S A H: 1/ REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2/ ZMĚNY V ZÁKONU 99/63 Sb., OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, PROVEDENÉ ZÁKONEM 293/2013 Sb. 3/ ZMĚNY V ZÁKONECH PROVEDENÉ ZÁKONEM 303/2013 Sb. 4 / UVOLŇOVÁNÍ ČLENŮ VOLEBNÍCH

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 564/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 564/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 564/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více