Systémy přípravy pěstounů a osvojitelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy přípravy pěstounů a osvojitelů"

Transkript

1 Systémy přípravy pěstounů a osvojitelů Srovnávací studie s příklady vybraných typů PhDr. Jiří Kovařík Mgr. Hana Pazlarová PhDr. Věduna Bubleová Středisko náhradní rodinné péče, Jelení 91, Praha 1 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Palackého nám. 4, Praha 2 Praha 1999

2 Obsah 1. Úvod 4 2. Mezinárodní srovnání Metoda výzkumu a výzkumný vzorek Popis systémů v jednotlivých zemích Velká Británie Parent to Parent Information on Adoption Services St. Francis Childrens Society Anglie-Bulharsko - The Christian Children s Fund of Great Britain Rumunsko SCOP (Society for Children and Parents - HOLT- Foundation) Directia judeteana protectie a drepturilor copiliului Arad (Child Protection Department in Arad) Německo - Eltern für Kinder (Parents for Children) Slovensko - Občanské sdružení Návrat Estonsko - Parnu Pereabikeskus (Family Aid Center) Slovinsko - Center za socialno delo Kypr - Department of Social Welfare Services of the Ministry of Labour and Social Insurance Minnesota USA -. Professional Association of Treatment Homes Srovnání přístupů k jednotlivým tématickým okruhům Identifikace organizace Další odborné služby Právní úprava PP Skladba a účast dalších expertů a institucí na výběru Kritéria výběru pěstounů a osvojitelů a rozhodování o NRP Zvláštní formy NRP Systém, formy a skladba přípravy Metodologie a příprava metodik Finanční a jiná podpora a odborné služby Sdružování, výměna informací a další vzdělávání Průzkumná sonda - Rakousko: Sdružení Iniciativa náhradní rodina 31 2

3 Základní charakteristiky rakouské situace Sdružení Iniciativa náhradní rodina" Příprava pěstounů - rakouský model Domácí zkušenosti Příprava matek-pěstounek pro SOS dětské vesničky Metodiky výběru dětí a žadatelů ze 70. let Aktuální témata a požadavky Návrh bakalářského studia pěstoun-terapeut Shrnutí a závěry Doporučení 44 Literatura Přílohy 47 Příloha 1 - Dotazník (česká a anglická verze) 48 Příloha 2 - Metodologie pěstounské péče (Materiál připravený Centrem pro sociální práci pro slovinské Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí) 67 Příloha 3 - Příručka pro pěstouny - ukázky z rakouských podkladů 75 Příloha 4 - Přípravný program pro pěstounskou rodinu 92 Příloha 5 - Pomoc při integraci 98 Příloha 6 - Projekt Sociálně - pedagogická pěstounská rodina 101 Příloha 7 - Sociální služba pro denní péči o dítě 107 Příloha 8 - Osnova kurzu pro matky v SOS dětských vesničkách 108 3

4 1. Úvod Na mezinárodních pracovních seminářích, které jsou v rámci dialogu West- East každý rok věnovány problematice náhradní rodinné péče vystupují opakovaně do popředí otázky spojené s výběrem a přípravou náhradních rodičů, především rodičů-pěstounů. Důvodem je jednak zvyšující se náročnost jejich práce, jednak snaha předejít možným problémům a selháním, která ve většině případů poznamenávají obě strany nového svazku, nicméně největší dopad mívají na svěřené dítě, neboť přidávají k předchozím zkušenostem nepřijetí, zklamání a ztráty domova další podobné, ony předchozí zkušenosti potvrzující zážitky. Zvýšená náročnost práce pěstounů je dána především proměnami populace sociálně osiřelých dětí. Zatímco v prvních desetiletích dvacátého století bylo sociálně osiřelé dítě dítětem poměrně zdravým, mění se v průběhu doby jak skladba dětí, které jsou nuceny vyrůstat mimo vlastní rodinu, tak jejich typický obraz. Již se nejedná o poměrně zdravé a dědičně nezatížené dítě svobodné matky služky, která se vydala za službou do velkého města, ale o děti s poměrně častou a výraznou dědičnou zátěží, o děti s určitou smyslovou, tělesnou či mentální vadou (velice často vadou kombinovanou), o děti, které mnohdy přežijí jen díky kvalitní péči porodníků, neonatanologů, pediatrů a dalších specialistů. Právě tyto děti však velmi často zůstávají bez péče vlastních rodičů, kterým chybí schopnosti, dovednosti a často i zájem, zralost, odpovědnost a ochota se o postižené dítě starat. Velmi často se mezi sociálně osiřelými dětmi setkáváme s dětmi romskými (Říčan, 1998, odhaduje jejich podíl na populaci ústavních zařízení na 60%, což by při současných stavech znamenalo přibližně tisíc romských dětí). Již z takto stručně naznačených problémů je zřejmé, že pěstouni (a vůbec náhradní rodiče) takovýchto dětí musí být nejen osobnosti zralé, poměrně zdravé a vyspělé, ale navíc musí být ještě vybaveni potřebnými znalostmi z vývojové psychologie a psychopatologie, speciální pedagogiky, somatopatologie, pediatrie, komplexní rehabilitace apod. Nejde jen o poznatky. K jejich výbavě, podle našich zkušeností, jsou nezbytné i určité dovednosti sociálně psychologické a terapeutické. 4

5 To potvrzují nejen naše domácí zkušenosti s pěstounskými páry z velkých pěstounských rodin a s matkami-pěstounkami z dětských vesniček, ale i stále se zdokonalující systémy výběru a přípravy pěstounů v zahraničí. Právě zmapování těchto zkušeností je hlavním cílem této studie, v níž se pokusíme poznatky o těchto zkušenostech získané a) utřídit, b) srovnat a c) využít k návrhu doporučení pro různé varianty systému přípravy náhradních rodičů v našich podmínkách. Předmětem výzkumu jsou systémy a způsoby přípravy a výcviku žadatelů o pěstounskou péči (PP) a žadatelů o osvojení (AD) ve vybraných zemích světa, zejména v zemích EU. Hlavními okruhy, na něž se výzkumná studie zaměřuje, jsou: - kritéria a požadavky na žadatele o náhradní rodinnou péči (NRP) - obsahy a formy přípravy žadatelů - instituce a agentury zapojené do programů přípravy a jejich spolupráce. Pokud jde o zvolenou metodologii, vybrali jsme pro mezinárodní část výzkumu: a) dotazníkovou metodu sběru dat a informací, které předcházela pečlivá analýza sledované problematiky v zahraniční a v tuzemské odborné literatuře. Formou dopisu byla oslovena jednotlivá centra ve vybraných zemích a byla požádána o vyplnění dotazníku zaměřeného na výše zmíněné problémové okruhy ; b) studium metod a způsobů přípravy ve vybraných institucích (v našem případě zejména u našich slovinských, rakouských a slovenských kolegů). V části práce, která se zaměřila na zmapování a rozbor tuzemských zkušeností a poznatků, byla provedena analýza dokumentů, tj. dostupných metodických materiálů a podkladů od odborných pracovníků orgánů a institucí, které se problematikou náhradní rodinné péče (NRP) v ČR zabývají (Poradna pro NRP - Kolín, Středisko NRP, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sdružení SOS dětských vesniček, OPD aj.), nebo pracovníků institucí, které již mají určité zkušenosti s metodikou a realizací přípravy žadatelů o NRP v Slovenské republice ("Návrat" - Bratislava). Potřebné údaje byly tedy shromážděny jednak dotazníkovým šetřením, 5

6 jednak v průběhu a) tuzemských seminářů a pracovních setkání, b) mezinárodního semináře o NRP konaného v rámci dialogu West-East na podzim roku 1998 ve Vídni. (West East Dialog vznikl z iniciativy odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou náhradní rodinné péče. Jde o spojení několika evropských státních i nestátních organizací, které se podílely mj. na vypracování etického kodexu pro pěstounskou péči.) 6

7 2. Mezinárodní srovnání 2.1. Metoda výzkumu a výzkumný vzorek Poté, co na základě vlastních zkušeností a poznatků shromážděných na základě studia odborné literatury byly vytipovány hlavní tématické okruhy, byly v rámci tuzemských setkání a seminářů podrobeny kritické rozpravě a reflexi. Tento postup přispěl značnou měrou ke konečné formulaci otázek a stanovení hlavních tématických okruhů mezinárodní dotazníkové ankety. 1) Prvním tématickým okruhem byla identifikace zahraniční organizace a zjištění, zda se zabývá výběrem, popř. přípravou pěstounů či osvojitelů. 2) Druhý okruh zahrnoval zmapování dalších služeb, které organizace na poli NRP poskytuje. 3) Další okruh se zabýval právní úpravou pěstounské péče (PP) a právní úpravou NRP. 4) Skladba a účast expertů, popř. dalších institucí na výběru náhradních rodičů (včetně poslední rozhodující instance) představovala čtvrtou tematickou oblast dotazníku. 5) Pátý okruh otázek zjišťoval zákonem stanovená kritéria výběru náhradních rodičů, ať již pěstounů či osvojitelů. 6) Další soubor otázek mířil na zmapování existence zvláštních forem NRP, zejména PP. 7) Rozsáhlý sedmý okruh zahrnoval otázky směřující k systému, formám a skladbě přípravy jak běžných pěstounských rodin, tak rodin profesionálních pěstounů či pěstounů-terapeutů. 8) Osmý okruh mířil do oblasti metodologie a její přípravy. 9) Devátý okruh mapoval podporu a odborné služby poskytované v dané zemi v oblasti NRP. 10) Otázky osvěty, sdružování, výměny informací a dalšího vzdělávání jak náhradních rodin a žadatelů, tak ostatní veřejnosti byly tématem desátého okruhu. Českou i anglickou verzi dotazníku obsahuje část věnovaná přílohám. 7

8 Po zkušenostech s dotazníkovým šetřením, které bylo zaměřeno na problémy mezinárodního osvojení (Bubleová, Kovařík a kol. 1997), jsme se obrátili jednak na některé již dříve kontaktované instituce, které se NRP péči zabývají a jsou ochotné na tomto poli v rámci Evropy (popř. Severní Ameriky) spolupracovat, jednak na některé další, jinými experty doporučené organizace, které v této oblasti působí. Anglickou verzi dotazníku s žádostí o jeho vyplnění a zaslání zpět tazatelům a zpracovatelům jsme rozeslali 32 organizacím. Zpět se vrátilo a ke konečnému zpracování bylo způsobilých 11 dotazníků: 3 z Velké Británie - z toho jedna organizace působí v Bulharsku, 2 z Rumunska, a po jednom ze Slovenska, Slovinska, Estonska, Německa, Kypru a USA. Přestože jsme nezískali vyplněný dotazník od našich rakouských kolegů, podařilo se navštívit jejich pracoviště a získat poměrně podrobné materiály zaměřené na přípravu pěstounů Popis systémů v jednotlivých zemích Velká Británie Parent to Parent Information on Adoption Services Anglická Parent to Parent Information on Adoption Services je charitativní organizací zaměřující se převážně na poskytování informací spojených s problematikou osvojení a služeb v této oblasti. Výběr ani přípravu náhradních rodičů neprovádí a nepotřebuje tudíž ke své činnosti licenci St. Francis Childrens Society St. Francis Childrens Society je dobrovolnická organizace (voluntary adoption agency), která zajišťuje výběr i přípravu žadatelů o adopci či PP. Každé tři roky je jí Ministerstvem zdravotnictví obnovována licence. Kromě toho poskytuje i služby biologickým rodičům a věnuje se výuce. Pracuje podle zákona z roku 1991, který upravuje podmínky PP i výběr žadatelů o osvojení a PP. Na výběru se v obou případech podílí sociální pracovník, právník a lékař ve spolupráci s místními úřady. Metodické vedení poskytují vlastní vypracované materiály spolu se státním sociálním pracovníkem. 8

9 Pro žadatele o adopci je stanoven minimální věk 21 let u ženy i muže. Pro pěstouny podobný limit není. Žadatelé o adopci museli být až do současnosti manželé, nyní se připouští i adopce svobodnými osobami. Výběr probíhá postupně ve třech kolech, třemi různými pracovníky, aby byla zaručena maximální objektivnost. Na konečném rozhodnutí se podílí pracovníci agentury a její ředitel. Příprava pěstounů probíhá 6 měsíců a je v ní zahrnuta jak teoretická příprava, tak praktický výcvik ve skupinách. Pěstouni dostávají zvláštní odměny a agentura se jim i nadále snaží nabízet různá skupinová setkání nebo individuální návštěvy. Během nich sociální pracovnice z agentury získává přehled o situaci v PP rodině. Pěstouni se mohou stát členy sdružení PP rodin National Foster Care Association, které vydává i časopis s touto tematikou. Podobné sdružení a časopis mají i adoptivní rodiny. Ve Velké Británii je rozpracován i systém profesionální a terapeutické PP, která je organizována místními úřady a dobrovolnickými organizacemi. Tito pěstouni terapeuti absolvují zvláštní výcvik. Tato forma PP se využívá pro různě znevýhodněné či problematické děti (mentálně či tělesně postižené, starší, mladistvé matky s dětmi atd.). Předpěstounská péče je ve Velké Británii neznámým pojmem Anglie-Bulharsko - The Christian Children s Fund of Great Britain The Christian Chidrens Fund of Great Britain (CCF) je anglická nestátní organizace, která na základě dohody s bulharskou vládou působí na území Bulharska v oblasti NRP. Stará se o výběr i přípravu jak pěstounů, tak osvojitelů. Mimo to poskytuje sociální poradenství, psychodiagnostiku, provádí výzkumy sociálních procesů v období transformace atd. Vzhledem k tomu, že v Bulharsku není zvláštní zákon o PP, řídí se při výběru žadatelů podle jiných právních norem. Výběru pěstounů se účastní sociální pracovník, psycholog a zkušení adoptivní rodiče. U osvojitelů je tento tým doplněn o právníka, lékaře a pedagoga. Metodiky pro výběr jsou dílem týmu sociálních pracovníků. Výsledky šetření jsou považovány za platné a žádná další organizace či osoba je dále neprověřuje. Věk osvojitelů je určen zákonem (respondenti neuvádějí konkrétní údaje). U pěstounů je minimální věková hranice 25 let. Dále musí osvojitelé i pěstouni splňovat některé další požadavky. Musí být bulharskými státními občany s čistým trestním 9

10 rejstříkem. Nesmí být závislí na alkoholu nebo drogách, nesmí vést nemorální život a jejich rodičovská práva musí být zachována. V Bulharsku neexistuje ucelený systém přípravy náhradních rodičů ani profesionální či terapeutická PP. Finanční pomoc PP rodinám není uvedena. Jinou podporu formou setkávání PP rodin, rad a doporučení poskytují sociální pracovníci. Neexistuje sdružení PP rodin ani časopis na toto téma. Alternativou NRP jsou dětské a azylové domy. Situace NRP je v Bulharsku zřejmě značně problematická. CCF GB je jedinou organizací, která se jí systematicky zabývá, a to bez jakékoliv finanční podpory bulharské vlády. Chybí rovněž legislativní opora činnosti této organizace, což značně komplikuje její práci. Povědomí a zájem o NRP je ve společnosti mizivý, neexistuje zde kulturní tradice PP. Práce Fondu se nesetkává s velkým porozuměním vlády ani veřejnosti Rumunsko SCOP (Society for Children and Parents - HOLT- Foundation) SCOP (Společnost pro děti a rodiče - Society for children and parents) je nestátní organizace, která získává vždy na dobu jednoho roku licenci na přípravu pěstounů. Tu jí na místní úrovni uděluje Úřad péče o dítě (Child protection department). Kromě toho poskytuje sociální a psychologické poradenství, provádí diagnostiku. Zaměřuje se také na výuku a výzkum. Právní rámec PP tvoří od roku 1997 zákon, který zároveň upravuje výběr pěstounů. Pro výběr AD rodičů podobná norma neexistuje. V obou případech (jak PP tak AD) se na výběru žadatelů podílí sociální pracovník a psycholog. Pro osvojitele i pěstouny není stanovena věková hranice ani žádné další podmínky. Potencionální pěstouni absolvují 26 hodin teoretické přípravy. Nestátní organizace při výběru spolupracují se státním Úřadem péče o dítě, který jim pro tuto práci rovněž poskytuje metodické vedení. Tento státní úřad je také poslední instancí, která rozhoduje o způsobilosti žadatelů. Pěstounská péče je v naprosté většině případů dlouhodobým řešením. Pěstouni dostávají odměnu ve výši platu sociálního pracovníka. Různé služby poskytují PP rodinám nestátní organizace. Pokud jde o dohled nad PP rodinami, je 10

11 situace nejasná. Organizace PP rodin není založena. Žádné periodikum ani jiná média se otázkám NRP pravidelně nevěnují. Profesionální nebo terapeutická PP nefunguje, institut předpěstounské péče existuje v rozsahu max.3 měsíců Directia judeteana protectie a drepturilor copiliului Arad, (Child Protection Department in Arad) Oddělení ochrany dítěte v Aradu je státní organizace se stálou licencí, která se kromě práce v oblasti NRP zabývá i sociálním poradenstvím a výukou. Na podkladě zákona č.26/1997 provádějí výběr a přípravu pěstounů a osvojitelů. Na výběru spolupracují sociální pracovník a psycholog s místními úřady. Žádné speciální metodické pokyny pro výběr nejsou zpracovány a způsobilost rodičů znovu přezkoumává státní komise (Commission of child protection). Jedinou předem stanovenou podmínkou pro osvojení i pěstounskou péči je minimální věkový rozdíl 18 let mezi rodiči a dítětem. Na přijetí dítěte se rodiny připravují hlavně s pomocí sociálních pracovníků, ale absolvují i 2-4 týdenní praktický výcvik. Ten je zaměřen na sociální práci a provádějí ho pracovníci organizace. Pěstouni jsou odměňováni určitou finanční částkou a sociální pracovníci by jim měli poskytovat podpůrné služby. Návštěvy v rodinách provádějí soc. pracovníci jednou za tři měsíce. Žádná zastřešující organizace pro PP rodiny v Rumunsku nevznikla. Stejně tak neexistuje žádný časopis nebo pravidelný pořad na toto téma. Snahy o ustanovení profesionální PP jsou v začátcích, takže zatím není hotov ani systém vzdělávání budoucích pěstounů-terapeutů. Jako další formu NRP uvádějí respondenti umístění u příbuzných Německo - Eltern für Kinder (Parents for children) Eltern für Kinder je nestátní organizace, která se zaměřuje na výběr a přípravu budoucích adoptivních rodičů. Specializuje se na mezinárodní adopce. Má stálou licenci udělenou Úřadem péče o dítě (Landesjugendamt). Rovněž podporuje 11

12 projekty a rodiny v partnerských zemích. Při výběru vždy spolupracuje sociální pracovník, psycholog a lékař. Podle právní úpravy partnerské země se celého procesu mohou zúčastnit i další odborníci. Spolupracuje se i s místními Úřady péče o dítě. Výběr osvojitelů se provádí podle určitých kritérií. Základem jsou přiměřená životní úroveň, pedagogické schopnosti a předpoklady pro navázání citového vztahu k dítěti. Minimální věk adoptivní matky musí být 21 let, otce 25 let podle právní úpravy konkrétní země. Zjišťuje se schopnost přijmout odlišný kulturní původ, životní zkušenosti a fyzické či mentální postižení. Rozhodnutí sociálního pracovníka dále ověřuje místní Úřad péče o dítě a státní úřady v partnerských zemích. Na národní úrovni existuje v Německu sdružení PP rodin, které vydává i časopis Slovensko - Občanské sdružení Návrat Na Slovensku se přípravou žadatelů o pěstounskou péči a osvojení zabývá Občanské sdružení NÁVRAT (OZN) - Civic Association Návrat. Toto sdružení má licenci od ledna 1999, udělilo mu ji Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. Sdružení provádí výběr i přípravu pěstounů a přípravu adoptivních rodičů. Jeho další činnosti jsou: sociální poradenství, výuka, výzkum, psychologická diagnostika a poradenství, spolupráce s médii, sociální práce. Výběr pěstounů je právně upraven zákonem č.53/73 Sb. (stejně jako v ČR), výběr žadatelů o osvojení právně upraven není, je upraven jen jako metodický pokyn. Při výběru pěstounů i žadatelů o osvojení se vždy podílejí tito odborníci: sociální pracovník, právník a psycholog, někdy se podílí lékař nebo i jiní experti. Kromě OZN se výběru účastní ještě CPPS (poradní centrum). Při výběru se nepostupuje podle žádných daných směrnic nebo metodických pokynů ani se neověřuje další způsobilost náhradních rodičů. V poslední instanci o přípravě i výběru rodičů rozhoduje CPPS. Minimální ani maximální věk osvojitelů ani pěstounů není zákonem stanoven, musí jít ale o věk přiměřený a vhodný. Pro náhradní rodiče existují některá explicitně stanovená kritéria, jako je např. morální bezúhonnost. Na Slovensku znamená pěstounská péče řešení spíše dlouhodobé. Právně je upravena i tzv. předpěstounská péče v rozsahu 3-6 měsíců. Zde existuje i 12

13 institut profesionální a terapeutické pěstounské péče. Speciální formy pěst. péče pro děti postižené, etnicky odlišné, adolescenty či adolescentní matky s dětmi neexistují, jediná jiná analogie je poručnictví. Systém přípravy pěst. rodin zatím jako takový neexistuje, ale náhradní rodiče musí projít výběrem CPPS. Neexistuje ani systém přípravy profesionálních či terapeutických pěst. rodin, pouze Sdružení NÁVRAT pořádá 1-týdenní zácvičný program pro profesionální náhradní rodiče. Příprava běžných pěstounů neobsahuje část teoretickou ani praktickou. Sdružení Návrat někdy provádí už zmíněný zácvikový program zaměřený na techniky s vlastní zkušeností. Při přípravě spolupracuje Návrat s psychologickými poradnami a s Okresním úřadem. Příprava pěstounů profesionálů či pěstounů terapeutů obsahuje teoretickou část (15 hodin), která se týká vývoje dětí, základních potřeb dětí a komunikace. Náplní praktické části (35 hodin) je zdokonalení komunikačních dovedností, zvládání konfliktních situací. Výcvik provádí Sdružení Návrat. Při přípravě se postupuje podle určitých směrnic, které jsou vydávány ve spolupráci s UNICEF Ženeva a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny. Pěstounské rodiny jsou finančně odměňovány, a to odměnou pěstounům a zvláštním příspěvkem na dítě. Nad pěst. rodinami je prováděna supervize, kterou mají na starost soc. pracovníci. Pěstounským rodinám jsou pak nadále poskytovány podpůrné, poradenské a terapeutické služby v "klubech" rodin, které pořádají ve větších městech 1x měsíčně setkání. Sdružení pěst. rodin na Slovensku neexistuje. Zatím není ani časopis pro pěstounské či adoptivní rodiny, ale Návrat připravuje spolupráci na časopise se Střediskem náhradní rodinné péče v Praze. Ve slovenské televizi se nevysílá žádný pravidelný pořad pro náhradní rodiny Estonsko - Parnu Pereabikeskus (Family Aid Center) V Estonsku se problematikou NRP zabývá PARNU PEREABIKESKUS (Centrum pomoci rodin). Jedná se o státní organizaci, která provádí jak výběr, tak přípravu pěstounů i adoptivních rodičů. Její činnost se od roku 1995 opírá o nový zákon, který upravuje podmínky adopce a pěstounské péče i podmínky pro výběr vhodných uchazečů. Kromě těchto aktivit poskytuje organizace i sociální 13

14 poradenství a vede výzkumy v dané oblasti. Při výběru vhodných pěstounů vždy spolupracuje sociální pracovník a psycholog. Někdy je přizván lékař, psychiatr nebo pedagog. Pro pěstouny není zákonem ani jinou normou stanoven věkový limit nebo jiná další kritéria. Výběru adoptivních rodičů se kromě sociálního pracovníka a psychologa standardně účastní i lékař a pedagog, v případě potřeby psychiatr. U adoptivních rodičů je zákonem stanoveno, že nesmí být starší od dítěte více než 40 let. Respondenti ovšem uvádějí, že existuje celá řada výjimek. Způsobilost náhradních rodičů ověřuje ještě sociální pracovník péče o děti. Metodiky pro výběr žadatelů připravuje Ministerstvo sociálních věcí. Vybraní pěstouni prochází přípravou v rozsahu asi 40 hodin. Konečné rozhodnutí o svěření dítěte je na soudu, který spolupracuje se specialistou na NRP. Pěstounským rodinám je poskytována finanční odměna a příspěvek na dítě. Dále místní úřady poskytují rodinám různé bezplatné služby: psychologické poradenství, zájmové kroužky pro děti, tábory, výlety atd. Místní sociální pracovník také provádí v pěstounských rodinách supervize. Spolupracuje při tom se specialistou na PP a pracovníkem, který pracoval s dítětem dříve. Sdružení PP rodin, časopis nebo televizní či rozhlasový pořad, který by se zabýval problematikou NRP v Estonsku neexistuje. Předpěstounská, profesionální či terapeutická PP není v Estonsku zavedena, ovšem podle názoru expertů lze její vznik očekávat do tří let. Dalšími formami NRP jsou dětské domovy a opatrovnické (poručnické) rodiny Slovinsko - Center za socialno delo Centrum sociálních záležitostí je státní organizace, která provádí výběr žadatelů o PP i adopci. U budoucích osvojitelů zajišťuje i jejich přípravu. Zabývá se i sociálním poradenstvím. Pěstounská péče není ve Slovinsku ošetřena samostatným zákonem, ale je pouze součástí jiného zákona. V rámci něj je upraven i proces výběru žadatelů. U pěstounů je vždy účastníkem řízení pouze sociální pracovník, někdy psycholog. U adopcí je psycholog se sociálním pracovníkem přítomen vždy a v případě potřeby i právník. Vzhledem k tomu, že jde o státní instituci, metodické 14

15 řízení provádí nadřízené státní úřady a nikdo jiný do procesu výběru nezasahuje. Osvojitelům musí být alespoň 18 let, musí být manželé. Podmínkou je i zachování rodičovských práv, psychické zdraví a také o 18 let vyšší věk, než je věk osvojovaného dítěte. U pěstounů jsou předpoklady podobné. Jejich věk však nesmí být vyšší než 60 let. Přípravu PP provádějí sociální pracovníci formou individuálních i skupinových programů. Pěstounská péče je považována za dlouhodobé řešení. Pěstouni dostávají finanční odměnu plus příspěvek na každé dítě a na rodinné aktivity*. Další dohled nad rodinami probíhá v podobě individuálních návštěv doma. Sociální pracovníci nabízejí i nejrůznější přednášky a možnosti dalšího vzdělávání. Ve Slovinsku funguje i sdružení PP rodin, které se snaží o podporu a rozvíjení vzájemných kontaktů, výlety, setkání atd. Na toto téma je vydáván i časopis. Podle nejčerstvějších informací se připravují nové metodické pokyny pro adopci a pěstounskou péči, na jejichž vzniku by se měli podílet i odborníci z praxe. Předpěstounská ani terapeutická PP nefunguje. Příspěvky na děti v PP a pro pěstounské rodiny činí: * 90 DM pro každé dítě (pro postižené o 15-50% více) 135 DM příspěvek na rodinné aktivity příspěvek podle věku dětí: DM DM DM DM Kypr - Department of Social Welfare Services of the Ministry of Labour and Social Insurance Na Kypru má výběr a přípravu náhradních rodičů ve své kompetenci státní úřad, konkrétně oddělení služeb sociální péče Ministerstva práce a sociálního zabezpečení (Department of Social Welfare Services of the Ministry of Labour and Social Insurance). Tento úřad je zároveň tím, kdo nakonec rozhoduje o umístění dítěte. Jeho činnost je určována zákonem č. 352 z roku Jediným stálým odborníkem při výběru potencionálních náhradních rodičů je sociální pracovník. Osvojitelé nesmí být mladší než 25 let. U pěstounů žádné omezení není. Dále 15

16 musí být náhradní rodiče finančně zajištěni. Zjišťuje se osobní a rodinná historie, postoj k dětem, partnerský vztah atd. Žádný systém přípravy pěstounů a osvojitelů neexistuje. S uchazeči pracují pouze jednotliví sociální pracovníci podle existujících metodik. Po přijetí dítěte sociální pracovník dále udržuje kontakty s rodinou a navštěvuje ji podle potřeby. Rodina dostává od státu finanční příspěvek na dítě. Předpěstounská ani profesionální PP na Kypru nefunguje. Není založeno žádné sdružení pěstounů. Média se problematice NRP pravidelně nevěnují Minnesota USA -. Professional Association of Treatment Homes V Minnesotě se výběrem a přípravou náhradních rodičů (osvojitelů i pěstounů) zabývá Professional Association of Treatment Homes. Jedná se o soukromou, neziskovou organizaci, která získává pro svoji činnost státní licenci vždy na určitou konkrétní dobu. Mimo to poskytuje i sociální poradenství a různé služby biologickým rodičům. Při své práci se opírá o zákonnou úpravu. Při výběru vždy spolupracují sociální pracovník a lékař. V případě potřeby je přizván právník, psycholog, psychiatr, pedagog nebo jiný odborník. Organizace se řídí vlastními metodikami. Výsledkem šetření je odborný posudek, na jehož základě sociální pracovník rozhodne. Pěstouni i osvojitelé musí být starší 21 let. Musí mít čistý trestní rejstřík, řidičský průkaz? a tři doporučení. Patrně existují i další kritéria, která respondent nebyl schopen vyjmenovat. Po přijetí dítěte rodina dostává příspěvek dolarů na den (agentura okolo 20 dolarů). Agentura jim prostřednictvím svého sociálního pracovníka poskytuje další služby. Dohled nad rodinami provádí nezávislý sociální pracovník s licencí a VŠ vzděláním. Mezi pěstouny a tímto pracovníkem je uzavřena smlouva (extensive contract), na jejímž základě se supervize uskutečňuje. V Minnesotě je zavedena profesionální PP. Profesionální pěstouni i náhradní rodiče prochází teoretickou i praktickou přípravou. Rozdíl je pouze v intenzitě, která je u profesionálů vyšší. Vzdělávání probíhá formou přednášek a výcviků. Profesionálové musí absolvovat minimálně 30 hodin ročně. Rodičům přednášejí sociální pracovníci, psychologové a universitní učitelé různých oborů. Příprava je zaměřena na vývoj dítěte, psychologické a výchovné problémy, související právní otázky, problematiku týraných a zneužívaných dětí, fetální alkoholový syndrom atd. 16

17 Agentura se snaží spolupracovat s jinými podobně zaměřenými organizacemi a universitami. Její rodiny mohou navštěvovat akce státního i národního sdružení pěstounů. Existuje i časopis o NRP. Kromě NRP mohou být děti umístěny v azylových domech Srovnání přístupů k jednotlivým tematickým okruhům V následujícím srovnání tabulkách budou, z důvodů úspory místa, jednotlivé organizace označeny číslicí, a to následujícím způsobem: 1. Občanské sdružení Návrat Slovensko 2. Parnu Pereabikeskus (Family Aid Center) - Estonsko 3. SCOP (Society for Children and Parents) - Rumunsko (HOLT-Foundation) 4. St. Francis Childrens Society - Velká Británei 5. Center za socialno delo - Slovinsko 6. Directia judeteana protectie a drepturilor copiliului Arad - Rumunsko (Child Protection Department in Arad) - Rumunsko 7. The Christian Children s Fund of Great Britain - Bulharsko 8. Eltern für Kinder (Parents for Children) - Německo 9. Parent to Parent Information on Adoption Services - Velká Británie 10. Department of Social Welfare Services of the Ministry of Labour and Social Insurance Kypr 11. Professional Association of Treatment Homes - Minnesota - USA Identifikace organizace Čtyři z organizací (Centrum rodinné pomoci - Estonsko, Centrum sociálních záležitostí - Slovinsko, Oddělení ochrany dítěte v Aradu - Rumunsko a Oddělení služeb sociální péče Kypr) jsou státními subjekty či jejich součástí. Stejný počet působí v neziskovém sektoru (Sdružení Návrat Slovensko, Společnost pro děti a rodiče Rumunsko, Britský křesťanský dětský fond působící v Bulharsku a sdružení Rodiče pro děti Německo). Zbývající organizace se popisují budˇ jako charitativní nebo jako soukromé, neziskové. Neziskový sektor tedy v této oblasti převládá (viz tab.č.1). 17

18 T a b u l k a 1 Typ organizace organizace státní X x x x NGO X x X X jiná X x X Pověření, licenci na práci v oblasti PP mají buď stálou nebo na dobu určitou (v jednom případě tříletou, v jednom roční a v dalším se obnovuje každé dva roky). Britský křesťanský dětský fond působící v Bulharsku má uzavřenu smlouvu s bulharským ministerstvem. Čtyři organizace licenci nemají. T a b u l k a 2 Licence licence stálá x x x na dobu určitou x X X jiná x ne x X X X Licenci uděluje na Slovensku Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, v Rumunsku na místní úrovni Oddělení ochrany dítěte nebo Komise pro ochranu dítěte, V Británii (Společnost pro děti sv. Františka -. St. Francis Childrens Society) oddělení zdravotnictví, v Německu zemský úřad (Landesjugendamt v Berlíně), na Kypru je jako obecný garant uvedena vláda, resp.stát. Na otázku, zda provádějí výběr a/nebo přípravu pěstounů odpovědělo šest dotázaných organizací kladně na variantu výběr i přípravu ; jen výběr provádí Center za socialno delo - Slovinsko, na přípravu pěstounů se orientuje Společnost pro děti a rodiče z Holtovy nadace působící v Rumunsku. Pokud jde o výběr a/nebo přípravu adoptivních rodičů je situace odlišná osm organizací provádí výběr i přípravu, čtyři jsou státními subjekty, čtyři lze zařadit mezi neziskové organizace. Pouze na přípravu se zaměřuje Občanské sdružení Návrat na Slovensku. 18

19 T a b u l k a 3 Výběr a příprava pěstounů výběr a příprava pěstounů výběr i příprava x x x x X X X jen výběr x jen příprava X ne X x T a b u l k a 4 Výběr a příprava osvojitelů výběr a příprava adoptivních rodičů výběr i příprava x x x x x x X X jen výběr jen příprava x ne X x Další odborné služby Deset organizací se kromě případného výběru a přípravy náhradních rodičů zabývá ještě jinou činností, popř. poskytuje ještě jiné služby. Nejčastěji je uváděno sociální poradenství, popř. výuka či výzkum. Ve výčtu dalšího působení nacházíme dále práci v médiích, podpora projektů a rodin v partnerských zemích, supervizi pěstounských rodin, vypracovávání léčebných a rehabilitačních plánů a zpráv o situaci a pokroku v rodinách, diagnostiku a úsilí zaměřené na získávání komunitních zdrojů ve prospěch dětí. T a b u l k a 5 Další služby a činnosti sociální poradenství x x x x x x x x výuka x x x x výzkum x x x x psych.dg. a poradenství x x x terapie služby biol.rodičům x x jiné x x x 19

20 Právní úprava PP Samostatným zákonem je pěstounská péče upravena na Slovensku, V Estonsku, Rumunsku, Velké Británii (v rozporu s tím je sice informace organizace The Christian Children s Fund of Great Britain, Společnosti dětí sv.františka však existenci zákona potvrzuje), na Kypru a v Minnesotě, USA. Ve Slovinsku je součástí jiného zákona. Nejstarší normou je zde zřejmě estonský zákon z roku 1956, na Slovensku platí federální zákon č.53 z roku 1973, další normy pocházejí z let 1991,1995 a T a b u l k a 6 Právní normy týkající se PP zákon o PP ano x x x x X X x součást jiného x zákona ne x Výběr pěstounů je právně upraven v sedmi případech, v jednom případě (na Slovensku) je upraven metodickým pokynem a obdobně je tomu i v případě osvojení (tab.č.7 a 8) T a b u l k a 7 Právní úprava výběru pěstounů právní úprava výběru pěstounů ano x x X x X x X jinak x ne x T a b u l k a 8 Právní úprava výběru osvojitelů právní úprava výběru AD rodičů ano x X X x x X jinak x x ne X x 20

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Pěstounská péče v České republice a v Anglii

Pěstounská péče v České republice a v Anglii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pěstounská péče v České republice a v Anglii Anna Eiflerová Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení Bc. Lucie Slezáková Únor 1998 OBSAH Úvod 1 1. Charakteristika cílové skupiny 2 1.1. Charakteristika klientů výchovných ústavů 2 1.2.

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb

Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb Národní centrum podporytransformacesociálníchslužeb web: www.trass.cz Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb Klient Ministerstvo

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za odborné vedení a za poskytnutí cenných informací a připomínek při zpracování bakalářské práce.

Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za odborné vedení a za poskytnutí cenných informací a připomínek při zpracování bakalářské práce. Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za odborné vedení a za poskytnutí cenných informací a připomínek při zpracování bakalářské práce. Název bakalářské práce: PROBLEMATIKA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy.

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy. II. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte v rámci projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/3-4)

Více

Ochrana a podpora dětí ulice z třetích zemí v členských zemích EU Berlín, Amsterodam, Madrid, Praha. DAPHNE Projekt. European Commission

Ochrana a podpora dětí ulice z třetích zemí v členských zemích EU Berlín, Amsterodam, Madrid, Praha. DAPHNE Projekt. European Commission Ochrana a podpora dětí ulice z třetích zemí v členských zemích EU Berlín, Amsterodam, Madrid, Praha závěrečná zpráva - překlad DAPHNE Projekt European Commission Milada Horáková, Běla Hejná, Pavel Bareš

Více