Systémy přípravy pěstounů a osvojitelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy přípravy pěstounů a osvojitelů"

Transkript

1 Systémy přípravy pěstounů a osvojitelů Srovnávací studie s příklady vybraných typů PhDr. Jiří Kovařík Mgr. Hana Pazlarová PhDr. Věduna Bubleová Středisko náhradní rodinné péče, Jelení 91, Praha 1 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Palackého nám. 4, Praha 2 Praha 1999

2 Obsah 1. Úvod 4 2. Mezinárodní srovnání Metoda výzkumu a výzkumný vzorek Popis systémů v jednotlivých zemích Velká Británie Parent to Parent Information on Adoption Services St. Francis Childrens Society Anglie-Bulharsko - The Christian Children s Fund of Great Britain Rumunsko SCOP (Society for Children and Parents - HOLT- Foundation) Directia judeteana protectie a drepturilor copiliului Arad (Child Protection Department in Arad) Německo - Eltern für Kinder (Parents for Children) Slovensko - Občanské sdružení Návrat Estonsko - Parnu Pereabikeskus (Family Aid Center) Slovinsko - Center za socialno delo Kypr - Department of Social Welfare Services of the Ministry of Labour and Social Insurance Minnesota USA -. Professional Association of Treatment Homes Srovnání přístupů k jednotlivým tématickým okruhům Identifikace organizace Další odborné služby Právní úprava PP Skladba a účast dalších expertů a institucí na výběru Kritéria výběru pěstounů a osvojitelů a rozhodování o NRP Zvláštní formy NRP Systém, formy a skladba přípravy Metodologie a příprava metodik Finanční a jiná podpora a odborné služby Sdružování, výměna informací a další vzdělávání Průzkumná sonda - Rakousko: Sdružení Iniciativa náhradní rodina 31 2

3 Základní charakteristiky rakouské situace Sdružení Iniciativa náhradní rodina" Příprava pěstounů - rakouský model Domácí zkušenosti Příprava matek-pěstounek pro SOS dětské vesničky Metodiky výběru dětí a žadatelů ze 70. let Aktuální témata a požadavky Návrh bakalářského studia pěstoun-terapeut Shrnutí a závěry Doporučení 44 Literatura Přílohy 47 Příloha 1 - Dotazník (česká a anglická verze) 48 Příloha 2 - Metodologie pěstounské péče (Materiál připravený Centrem pro sociální práci pro slovinské Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí) 67 Příloha 3 - Příručka pro pěstouny - ukázky z rakouských podkladů 75 Příloha 4 - Přípravný program pro pěstounskou rodinu 92 Příloha 5 - Pomoc při integraci 98 Příloha 6 - Projekt Sociálně - pedagogická pěstounská rodina 101 Příloha 7 - Sociální služba pro denní péči o dítě 107 Příloha 8 - Osnova kurzu pro matky v SOS dětských vesničkách 108 3

4 1. Úvod Na mezinárodních pracovních seminářích, které jsou v rámci dialogu West- East každý rok věnovány problematice náhradní rodinné péče vystupují opakovaně do popředí otázky spojené s výběrem a přípravou náhradních rodičů, především rodičů-pěstounů. Důvodem je jednak zvyšující se náročnost jejich práce, jednak snaha předejít možným problémům a selháním, která ve většině případů poznamenávají obě strany nového svazku, nicméně největší dopad mívají na svěřené dítě, neboť přidávají k předchozím zkušenostem nepřijetí, zklamání a ztráty domova další podobné, ony předchozí zkušenosti potvrzující zážitky. Zvýšená náročnost práce pěstounů je dána především proměnami populace sociálně osiřelých dětí. Zatímco v prvních desetiletích dvacátého století bylo sociálně osiřelé dítě dítětem poměrně zdravým, mění se v průběhu doby jak skladba dětí, které jsou nuceny vyrůstat mimo vlastní rodinu, tak jejich typický obraz. Již se nejedná o poměrně zdravé a dědičně nezatížené dítě svobodné matky služky, která se vydala za službou do velkého města, ale o děti s poměrně častou a výraznou dědičnou zátěží, o děti s určitou smyslovou, tělesnou či mentální vadou (velice často vadou kombinovanou), o děti, které mnohdy přežijí jen díky kvalitní péči porodníků, neonatanologů, pediatrů a dalších specialistů. Právě tyto děti však velmi často zůstávají bez péče vlastních rodičů, kterým chybí schopnosti, dovednosti a často i zájem, zralost, odpovědnost a ochota se o postižené dítě starat. Velmi často se mezi sociálně osiřelými dětmi setkáváme s dětmi romskými (Říčan, 1998, odhaduje jejich podíl na populaci ústavních zařízení na 60%, což by při současných stavech znamenalo přibližně tisíc romských dětí). Již z takto stručně naznačených problémů je zřejmé, že pěstouni (a vůbec náhradní rodiče) takovýchto dětí musí být nejen osobnosti zralé, poměrně zdravé a vyspělé, ale navíc musí být ještě vybaveni potřebnými znalostmi z vývojové psychologie a psychopatologie, speciální pedagogiky, somatopatologie, pediatrie, komplexní rehabilitace apod. Nejde jen o poznatky. K jejich výbavě, podle našich zkušeností, jsou nezbytné i určité dovednosti sociálně psychologické a terapeutické. 4

5 To potvrzují nejen naše domácí zkušenosti s pěstounskými páry z velkých pěstounských rodin a s matkami-pěstounkami z dětských vesniček, ale i stále se zdokonalující systémy výběru a přípravy pěstounů v zahraničí. Právě zmapování těchto zkušeností je hlavním cílem této studie, v níž se pokusíme poznatky o těchto zkušenostech získané a) utřídit, b) srovnat a c) využít k návrhu doporučení pro různé varianty systému přípravy náhradních rodičů v našich podmínkách. Předmětem výzkumu jsou systémy a způsoby přípravy a výcviku žadatelů o pěstounskou péči (PP) a žadatelů o osvojení (AD) ve vybraných zemích světa, zejména v zemích EU. Hlavními okruhy, na něž se výzkumná studie zaměřuje, jsou: - kritéria a požadavky na žadatele o náhradní rodinnou péči (NRP) - obsahy a formy přípravy žadatelů - instituce a agentury zapojené do programů přípravy a jejich spolupráce. Pokud jde o zvolenou metodologii, vybrali jsme pro mezinárodní část výzkumu: a) dotazníkovou metodu sběru dat a informací, které předcházela pečlivá analýza sledované problematiky v zahraniční a v tuzemské odborné literatuře. Formou dopisu byla oslovena jednotlivá centra ve vybraných zemích a byla požádána o vyplnění dotazníku zaměřeného na výše zmíněné problémové okruhy ; b) studium metod a způsobů přípravy ve vybraných institucích (v našem případě zejména u našich slovinských, rakouských a slovenských kolegů). V části práce, která se zaměřila na zmapování a rozbor tuzemských zkušeností a poznatků, byla provedena analýza dokumentů, tj. dostupných metodických materiálů a podkladů od odborných pracovníků orgánů a institucí, které se problematikou náhradní rodinné péče (NRP) v ČR zabývají (Poradna pro NRP - Kolín, Středisko NRP, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sdružení SOS dětských vesniček, OPD aj.), nebo pracovníků institucí, které již mají určité zkušenosti s metodikou a realizací přípravy žadatelů o NRP v Slovenské republice ("Návrat" - Bratislava). Potřebné údaje byly tedy shromážděny jednak dotazníkovým šetřením, 5

6 jednak v průběhu a) tuzemských seminářů a pracovních setkání, b) mezinárodního semináře o NRP konaného v rámci dialogu West-East na podzim roku 1998 ve Vídni. (West East Dialog vznikl z iniciativy odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou náhradní rodinné péče. Jde o spojení několika evropských státních i nestátních organizací, které se podílely mj. na vypracování etického kodexu pro pěstounskou péči.) 6

7 2. Mezinárodní srovnání 2.1. Metoda výzkumu a výzkumný vzorek Poté, co na základě vlastních zkušeností a poznatků shromážděných na základě studia odborné literatury byly vytipovány hlavní tématické okruhy, byly v rámci tuzemských setkání a seminářů podrobeny kritické rozpravě a reflexi. Tento postup přispěl značnou měrou ke konečné formulaci otázek a stanovení hlavních tématických okruhů mezinárodní dotazníkové ankety. 1) Prvním tématickým okruhem byla identifikace zahraniční organizace a zjištění, zda se zabývá výběrem, popř. přípravou pěstounů či osvojitelů. 2) Druhý okruh zahrnoval zmapování dalších služeb, které organizace na poli NRP poskytuje. 3) Další okruh se zabýval právní úpravou pěstounské péče (PP) a právní úpravou NRP. 4) Skladba a účast expertů, popř. dalších institucí na výběru náhradních rodičů (včetně poslední rozhodující instance) představovala čtvrtou tematickou oblast dotazníku. 5) Pátý okruh otázek zjišťoval zákonem stanovená kritéria výběru náhradních rodičů, ať již pěstounů či osvojitelů. 6) Další soubor otázek mířil na zmapování existence zvláštních forem NRP, zejména PP. 7) Rozsáhlý sedmý okruh zahrnoval otázky směřující k systému, formám a skladbě přípravy jak běžných pěstounských rodin, tak rodin profesionálních pěstounů či pěstounů-terapeutů. 8) Osmý okruh mířil do oblasti metodologie a její přípravy. 9) Devátý okruh mapoval podporu a odborné služby poskytované v dané zemi v oblasti NRP. 10) Otázky osvěty, sdružování, výměny informací a dalšího vzdělávání jak náhradních rodin a žadatelů, tak ostatní veřejnosti byly tématem desátého okruhu. Českou i anglickou verzi dotazníku obsahuje část věnovaná přílohám. 7

8 Po zkušenostech s dotazníkovým šetřením, které bylo zaměřeno na problémy mezinárodního osvojení (Bubleová, Kovařík a kol. 1997), jsme se obrátili jednak na některé již dříve kontaktované instituce, které se NRP péči zabývají a jsou ochotné na tomto poli v rámci Evropy (popř. Severní Ameriky) spolupracovat, jednak na některé další, jinými experty doporučené organizace, které v této oblasti působí. Anglickou verzi dotazníku s žádostí o jeho vyplnění a zaslání zpět tazatelům a zpracovatelům jsme rozeslali 32 organizacím. Zpět se vrátilo a ke konečnému zpracování bylo způsobilých 11 dotazníků: 3 z Velké Británie - z toho jedna organizace působí v Bulharsku, 2 z Rumunska, a po jednom ze Slovenska, Slovinska, Estonska, Německa, Kypru a USA. Přestože jsme nezískali vyplněný dotazník od našich rakouských kolegů, podařilo se navštívit jejich pracoviště a získat poměrně podrobné materiály zaměřené na přípravu pěstounů Popis systémů v jednotlivých zemích Velká Británie Parent to Parent Information on Adoption Services Anglická Parent to Parent Information on Adoption Services je charitativní organizací zaměřující se převážně na poskytování informací spojených s problematikou osvojení a služeb v této oblasti. Výběr ani přípravu náhradních rodičů neprovádí a nepotřebuje tudíž ke své činnosti licenci St. Francis Childrens Society St. Francis Childrens Society je dobrovolnická organizace (voluntary adoption agency), která zajišťuje výběr i přípravu žadatelů o adopci či PP. Každé tři roky je jí Ministerstvem zdravotnictví obnovována licence. Kromě toho poskytuje i služby biologickým rodičům a věnuje se výuce. Pracuje podle zákona z roku 1991, který upravuje podmínky PP i výběr žadatelů o osvojení a PP. Na výběru se v obou případech podílí sociální pracovník, právník a lékař ve spolupráci s místními úřady. Metodické vedení poskytují vlastní vypracované materiály spolu se státním sociálním pracovníkem. 8

9 Pro žadatele o adopci je stanoven minimální věk 21 let u ženy i muže. Pro pěstouny podobný limit není. Žadatelé o adopci museli být až do současnosti manželé, nyní se připouští i adopce svobodnými osobami. Výběr probíhá postupně ve třech kolech, třemi různými pracovníky, aby byla zaručena maximální objektivnost. Na konečném rozhodnutí se podílí pracovníci agentury a její ředitel. Příprava pěstounů probíhá 6 měsíců a je v ní zahrnuta jak teoretická příprava, tak praktický výcvik ve skupinách. Pěstouni dostávají zvláštní odměny a agentura se jim i nadále snaží nabízet různá skupinová setkání nebo individuální návštěvy. Během nich sociální pracovnice z agentury získává přehled o situaci v PP rodině. Pěstouni se mohou stát členy sdružení PP rodin National Foster Care Association, které vydává i časopis s touto tematikou. Podobné sdružení a časopis mají i adoptivní rodiny. Ve Velké Británii je rozpracován i systém profesionální a terapeutické PP, která je organizována místními úřady a dobrovolnickými organizacemi. Tito pěstouni terapeuti absolvují zvláštní výcvik. Tato forma PP se využívá pro různě znevýhodněné či problematické děti (mentálně či tělesně postižené, starší, mladistvé matky s dětmi atd.). Předpěstounská péče je ve Velké Británii neznámým pojmem Anglie-Bulharsko - The Christian Children s Fund of Great Britain The Christian Chidrens Fund of Great Britain (CCF) je anglická nestátní organizace, která na základě dohody s bulharskou vládou působí na území Bulharska v oblasti NRP. Stará se o výběr i přípravu jak pěstounů, tak osvojitelů. Mimo to poskytuje sociální poradenství, psychodiagnostiku, provádí výzkumy sociálních procesů v období transformace atd. Vzhledem k tomu, že v Bulharsku není zvláštní zákon o PP, řídí se při výběru žadatelů podle jiných právních norem. Výběru pěstounů se účastní sociální pracovník, psycholog a zkušení adoptivní rodiče. U osvojitelů je tento tým doplněn o právníka, lékaře a pedagoga. Metodiky pro výběr jsou dílem týmu sociálních pracovníků. Výsledky šetření jsou považovány za platné a žádná další organizace či osoba je dále neprověřuje. Věk osvojitelů je určen zákonem (respondenti neuvádějí konkrétní údaje). U pěstounů je minimální věková hranice 25 let. Dále musí osvojitelé i pěstouni splňovat některé další požadavky. Musí být bulharskými státními občany s čistým trestním 9

10 rejstříkem. Nesmí být závislí na alkoholu nebo drogách, nesmí vést nemorální život a jejich rodičovská práva musí být zachována. V Bulharsku neexistuje ucelený systém přípravy náhradních rodičů ani profesionální či terapeutická PP. Finanční pomoc PP rodinám není uvedena. Jinou podporu formou setkávání PP rodin, rad a doporučení poskytují sociální pracovníci. Neexistuje sdružení PP rodin ani časopis na toto téma. Alternativou NRP jsou dětské a azylové domy. Situace NRP je v Bulharsku zřejmě značně problematická. CCF GB je jedinou organizací, která se jí systematicky zabývá, a to bez jakékoliv finanční podpory bulharské vlády. Chybí rovněž legislativní opora činnosti této organizace, což značně komplikuje její práci. Povědomí a zájem o NRP je ve společnosti mizivý, neexistuje zde kulturní tradice PP. Práce Fondu se nesetkává s velkým porozuměním vlády ani veřejnosti Rumunsko SCOP (Society for Children and Parents - HOLT- Foundation) SCOP (Společnost pro děti a rodiče - Society for children and parents) je nestátní organizace, která získává vždy na dobu jednoho roku licenci na přípravu pěstounů. Tu jí na místní úrovni uděluje Úřad péče o dítě (Child protection department). Kromě toho poskytuje sociální a psychologické poradenství, provádí diagnostiku. Zaměřuje se také na výuku a výzkum. Právní rámec PP tvoří od roku 1997 zákon, který zároveň upravuje výběr pěstounů. Pro výběr AD rodičů podobná norma neexistuje. V obou případech (jak PP tak AD) se na výběru žadatelů podílí sociální pracovník a psycholog. Pro osvojitele i pěstouny není stanovena věková hranice ani žádné další podmínky. Potencionální pěstouni absolvují 26 hodin teoretické přípravy. Nestátní organizace při výběru spolupracují se státním Úřadem péče o dítě, který jim pro tuto práci rovněž poskytuje metodické vedení. Tento státní úřad je také poslední instancí, která rozhoduje o způsobilosti žadatelů. Pěstounská péče je v naprosté většině případů dlouhodobým řešením. Pěstouni dostávají odměnu ve výši platu sociálního pracovníka. Různé služby poskytují PP rodinám nestátní organizace. Pokud jde o dohled nad PP rodinami, je 10

11 situace nejasná. Organizace PP rodin není založena. Žádné periodikum ani jiná média se otázkám NRP pravidelně nevěnují. Profesionální nebo terapeutická PP nefunguje, institut předpěstounské péče existuje v rozsahu max.3 měsíců Directia judeteana protectie a drepturilor copiliului Arad, (Child Protection Department in Arad) Oddělení ochrany dítěte v Aradu je státní organizace se stálou licencí, která se kromě práce v oblasti NRP zabývá i sociálním poradenstvím a výukou. Na podkladě zákona č.26/1997 provádějí výběr a přípravu pěstounů a osvojitelů. Na výběru spolupracují sociální pracovník a psycholog s místními úřady. Žádné speciální metodické pokyny pro výběr nejsou zpracovány a způsobilost rodičů znovu přezkoumává státní komise (Commission of child protection). Jedinou předem stanovenou podmínkou pro osvojení i pěstounskou péči je minimální věkový rozdíl 18 let mezi rodiči a dítětem. Na přijetí dítěte se rodiny připravují hlavně s pomocí sociálních pracovníků, ale absolvují i 2-4 týdenní praktický výcvik. Ten je zaměřen na sociální práci a provádějí ho pracovníci organizace. Pěstouni jsou odměňováni určitou finanční částkou a sociální pracovníci by jim měli poskytovat podpůrné služby. Návštěvy v rodinách provádějí soc. pracovníci jednou za tři měsíce. Žádná zastřešující organizace pro PP rodiny v Rumunsku nevznikla. Stejně tak neexistuje žádný časopis nebo pravidelný pořad na toto téma. Snahy o ustanovení profesionální PP jsou v začátcích, takže zatím není hotov ani systém vzdělávání budoucích pěstounů-terapeutů. Jako další formu NRP uvádějí respondenti umístění u příbuzných Německo - Eltern für Kinder (Parents for children) Eltern für Kinder je nestátní organizace, která se zaměřuje na výběr a přípravu budoucích adoptivních rodičů. Specializuje se na mezinárodní adopce. Má stálou licenci udělenou Úřadem péče o dítě (Landesjugendamt). Rovněž podporuje 11

12 projekty a rodiny v partnerských zemích. Při výběru vždy spolupracuje sociální pracovník, psycholog a lékař. Podle právní úpravy partnerské země se celého procesu mohou zúčastnit i další odborníci. Spolupracuje se i s místními Úřady péče o dítě. Výběr osvojitelů se provádí podle určitých kritérií. Základem jsou přiměřená životní úroveň, pedagogické schopnosti a předpoklady pro navázání citového vztahu k dítěti. Minimální věk adoptivní matky musí být 21 let, otce 25 let podle právní úpravy konkrétní země. Zjišťuje se schopnost přijmout odlišný kulturní původ, životní zkušenosti a fyzické či mentální postižení. Rozhodnutí sociálního pracovníka dále ověřuje místní Úřad péče o dítě a státní úřady v partnerských zemích. Na národní úrovni existuje v Německu sdružení PP rodin, které vydává i časopis Slovensko - Občanské sdružení Návrat Na Slovensku se přípravou žadatelů o pěstounskou péči a osvojení zabývá Občanské sdružení NÁVRAT (OZN) - Civic Association Návrat. Toto sdružení má licenci od ledna 1999, udělilo mu ji Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. Sdružení provádí výběr i přípravu pěstounů a přípravu adoptivních rodičů. Jeho další činnosti jsou: sociální poradenství, výuka, výzkum, psychologická diagnostika a poradenství, spolupráce s médii, sociální práce. Výběr pěstounů je právně upraven zákonem č.53/73 Sb. (stejně jako v ČR), výběr žadatelů o osvojení právně upraven není, je upraven jen jako metodický pokyn. Při výběru pěstounů i žadatelů o osvojení se vždy podílejí tito odborníci: sociální pracovník, právník a psycholog, někdy se podílí lékař nebo i jiní experti. Kromě OZN se výběru účastní ještě CPPS (poradní centrum). Při výběru se nepostupuje podle žádných daných směrnic nebo metodických pokynů ani se neověřuje další způsobilost náhradních rodičů. V poslední instanci o přípravě i výběru rodičů rozhoduje CPPS. Minimální ani maximální věk osvojitelů ani pěstounů není zákonem stanoven, musí jít ale o věk přiměřený a vhodný. Pro náhradní rodiče existují některá explicitně stanovená kritéria, jako je např. morální bezúhonnost. Na Slovensku znamená pěstounská péče řešení spíše dlouhodobé. Právně je upravena i tzv. předpěstounská péče v rozsahu 3-6 měsíců. Zde existuje i 12

13 institut profesionální a terapeutické pěstounské péče. Speciální formy pěst. péče pro děti postižené, etnicky odlišné, adolescenty či adolescentní matky s dětmi neexistují, jediná jiná analogie je poručnictví. Systém přípravy pěst. rodin zatím jako takový neexistuje, ale náhradní rodiče musí projít výběrem CPPS. Neexistuje ani systém přípravy profesionálních či terapeutických pěst. rodin, pouze Sdružení NÁVRAT pořádá 1-týdenní zácvičný program pro profesionální náhradní rodiče. Příprava běžných pěstounů neobsahuje část teoretickou ani praktickou. Sdružení Návrat někdy provádí už zmíněný zácvikový program zaměřený na techniky s vlastní zkušeností. Při přípravě spolupracuje Návrat s psychologickými poradnami a s Okresním úřadem. Příprava pěstounů profesionálů či pěstounů terapeutů obsahuje teoretickou část (15 hodin), která se týká vývoje dětí, základních potřeb dětí a komunikace. Náplní praktické části (35 hodin) je zdokonalení komunikačních dovedností, zvládání konfliktních situací. Výcvik provádí Sdružení Návrat. Při přípravě se postupuje podle určitých směrnic, které jsou vydávány ve spolupráci s UNICEF Ženeva a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny. Pěstounské rodiny jsou finančně odměňovány, a to odměnou pěstounům a zvláštním příspěvkem na dítě. Nad pěst. rodinami je prováděna supervize, kterou mají na starost soc. pracovníci. Pěstounským rodinám jsou pak nadále poskytovány podpůrné, poradenské a terapeutické služby v "klubech" rodin, které pořádají ve větších městech 1x měsíčně setkání. Sdružení pěst. rodin na Slovensku neexistuje. Zatím není ani časopis pro pěstounské či adoptivní rodiny, ale Návrat připravuje spolupráci na časopise se Střediskem náhradní rodinné péče v Praze. Ve slovenské televizi se nevysílá žádný pravidelný pořad pro náhradní rodiny Estonsko - Parnu Pereabikeskus (Family Aid Center) V Estonsku se problematikou NRP zabývá PARNU PEREABIKESKUS (Centrum pomoci rodin). Jedná se o státní organizaci, která provádí jak výběr, tak přípravu pěstounů i adoptivních rodičů. Její činnost se od roku 1995 opírá o nový zákon, který upravuje podmínky adopce a pěstounské péče i podmínky pro výběr vhodných uchazečů. Kromě těchto aktivit poskytuje organizace i sociální 13

14 poradenství a vede výzkumy v dané oblasti. Při výběru vhodných pěstounů vždy spolupracuje sociální pracovník a psycholog. Někdy je přizván lékař, psychiatr nebo pedagog. Pro pěstouny není zákonem ani jinou normou stanoven věkový limit nebo jiná další kritéria. Výběru adoptivních rodičů se kromě sociálního pracovníka a psychologa standardně účastní i lékař a pedagog, v případě potřeby psychiatr. U adoptivních rodičů je zákonem stanoveno, že nesmí být starší od dítěte více než 40 let. Respondenti ovšem uvádějí, že existuje celá řada výjimek. Způsobilost náhradních rodičů ověřuje ještě sociální pracovník péče o děti. Metodiky pro výběr žadatelů připravuje Ministerstvo sociálních věcí. Vybraní pěstouni prochází přípravou v rozsahu asi 40 hodin. Konečné rozhodnutí o svěření dítěte je na soudu, který spolupracuje se specialistou na NRP. Pěstounským rodinám je poskytována finanční odměna a příspěvek na dítě. Dále místní úřady poskytují rodinám různé bezplatné služby: psychologické poradenství, zájmové kroužky pro děti, tábory, výlety atd. Místní sociální pracovník také provádí v pěstounských rodinách supervize. Spolupracuje při tom se specialistou na PP a pracovníkem, který pracoval s dítětem dříve. Sdružení PP rodin, časopis nebo televizní či rozhlasový pořad, který by se zabýval problematikou NRP v Estonsku neexistuje. Předpěstounská, profesionální či terapeutická PP není v Estonsku zavedena, ovšem podle názoru expertů lze její vznik očekávat do tří let. Dalšími formami NRP jsou dětské domovy a opatrovnické (poručnické) rodiny Slovinsko - Center za socialno delo Centrum sociálních záležitostí je státní organizace, která provádí výběr žadatelů o PP i adopci. U budoucích osvojitelů zajišťuje i jejich přípravu. Zabývá se i sociálním poradenstvím. Pěstounská péče není ve Slovinsku ošetřena samostatným zákonem, ale je pouze součástí jiného zákona. V rámci něj je upraven i proces výběru žadatelů. U pěstounů je vždy účastníkem řízení pouze sociální pracovník, někdy psycholog. U adopcí je psycholog se sociálním pracovníkem přítomen vždy a v případě potřeby i právník. Vzhledem k tomu, že jde o státní instituci, metodické 14

15 řízení provádí nadřízené státní úřady a nikdo jiný do procesu výběru nezasahuje. Osvojitelům musí být alespoň 18 let, musí být manželé. Podmínkou je i zachování rodičovských práv, psychické zdraví a také o 18 let vyšší věk, než je věk osvojovaného dítěte. U pěstounů jsou předpoklady podobné. Jejich věk však nesmí být vyšší než 60 let. Přípravu PP provádějí sociální pracovníci formou individuálních i skupinových programů. Pěstounská péče je považována za dlouhodobé řešení. Pěstouni dostávají finanční odměnu plus příspěvek na každé dítě a na rodinné aktivity*. Další dohled nad rodinami probíhá v podobě individuálních návštěv doma. Sociální pracovníci nabízejí i nejrůznější přednášky a možnosti dalšího vzdělávání. Ve Slovinsku funguje i sdružení PP rodin, které se snaží o podporu a rozvíjení vzájemných kontaktů, výlety, setkání atd. Na toto téma je vydáván i časopis. Podle nejčerstvějších informací se připravují nové metodické pokyny pro adopci a pěstounskou péči, na jejichž vzniku by se měli podílet i odborníci z praxe. Předpěstounská ani terapeutická PP nefunguje. Příspěvky na děti v PP a pro pěstounské rodiny činí: * 90 DM pro každé dítě (pro postižené o 15-50% více) 135 DM příspěvek na rodinné aktivity příspěvek podle věku dětí: DM DM DM DM Kypr - Department of Social Welfare Services of the Ministry of Labour and Social Insurance Na Kypru má výběr a přípravu náhradních rodičů ve své kompetenci státní úřad, konkrétně oddělení služeb sociální péče Ministerstva práce a sociálního zabezpečení (Department of Social Welfare Services of the Ministry of Labour and Social Insurance). Tento úřad je zároveň tím, kdo nakonec rozhoduje o umístění dítěte. Jeho činnost je určována zákonem č. 352 z roku Jediným stálým odborníkem při výběru potencionálních náhradních rodičů je sociální pracovník. Osvojitelé nesmí být mladší než 25 let. U pěstounů žádné omezení není. Dále 15

16 musí být náhradní rodiče finančně zajištěni. Zjišťuje se osobní a rodinná historie, postoj k dětem, partnerský vztah atd. Žádný systém přípravy pěstounů a osvojitelů neexistuje. S uchazeči pracují pouze jednotliví sociální pracovníci podle existujících metodik. Po přijetí dítěte sociální pracovník dále udržuje kontakty s rodinou a navštěvuje ji podle potřeby. Rodina dostává od státu finanční příspěvek na dítě. Předpěstounská ani profesionální PP na Kypru nefunguje. Není založeno žádné sdružení pěstounů. Média se problematice NRP pravidelně nevěnují Minnesota USA -. Professional Association of Treatment Homes V Minnesotě se výběrem a přípravou náhradních rodičů (osvojitelů i pěstounů) zabývá Professional Association of Treatment Homes. Jedná se o soukromou, neziskovou organizaci, která získává pro svoji činnost státní licenci vždy na určitou konkrétní dobu. Mimo to poskytuje i sociální poradenství a různé služby biologickým rodičům. Při své práci se opírá o zákonnou úpravu. Při výběru vždy spolupracují sociální pracovník a lékař. V případě potřeby je přizván právník, psycholog, psychiatr, pedagog nebo jiný odborník. Organizace se řídí vlastními metodikami. Výsledkem šetření je odborný posudek, na jehož základě sociální pracovník rozhodne. Pěstouni i osvojitelé musí být starší 21 let. Musí mít čistý trestní rejstřík, řidičský průkaz? a tři doporučení. Patrně existují i další kritéria, která respondent nebyl schopen vyjmenovat. Po přijetí dítěte rodina dostává příspěvek dolarů na den (agentura okolo 20 dolarů). Agentura jim prostřednictvím svého sociálního pracovníka poskytuje další služby. Dohled nad rodinami provádí nezávislý sociální pracovník s licencí a VŠ vzděláním. Mezi pěstouny a tímto pracovníkem je uzavřena smlouva (extensive contract), na jejímž základě se supervize uskutečňuje. V Minnesotě je zavedena profesionální PP. Profesionální pěstouni i náhradní rodiče prochází teoretickou i praktickou přípravou. Rozdíl je pouze v intenzitě, která je u profesionálů vyšší. Vzdělávání probíhá formou přednášek a výcviků. Profesionálové musí absolvovat minimálně 30 hodin ročně. Rodičům přednášejí sociální pracovníci, psychologové a universitní učitelé různých oborů. Příprava je zaměřena na vývoj dítěte, psychologické a výchovné problémy, související právní otázky, problematiku týraných a zneužívaných dětí, fetální alkoholový syndrom atd. 16

17 Agentura se snaží spolupracovat s jinými podobně zaměřenými organizacemi a universitami. Její rodiny mohou navštěvovat akce státního i národního sdružení pěstounů. Existuje i časopis o NRP. Kromě NRP mohou být děti umístěny v azylových domech Srovnání přístupů k jednotlivým tematickým okruhům V následujícím srovnání tabulkách budou, z důvodů úspory místa, jednotlivé organizace označeny číslicí, a to následujícím způsobem: 1. Občanské sdružení Návrat Slovensko 2. Parnu Pereabikeskus (Family Aid Center) - Estonsko 3. SCOP (Society for Children and Parents) - Rumunsko (HOLT-Foundation) 4. St. Francis Childrens Society - Velká Británei 5. Center za socialno delo - Slovinsko 6. Directia judeteana protectie a drepturilor copiliului Arad - Rumunsko (Child Protection Department in Arad) - Rumunsko 7. The Christian Children s Fund of Great Britain - Bulharsko 8. Eltern für Kinder (Parents for Children) - Německo 9. Parent to Parent Information on Adoption Services - Velká Británie 10. Department of Social Welfare Services of the Ministry of Labour and Social Insurance Kypr 11. Professional Association of Treatment Homes - Minnesota - USA Identifikace organizace Čtyři z organizací (Centrum rodinné pomoci - Estonsko, Centrum sociálních záležitostí - Slovinsko, Oddělení ochrany dítěte v Aradu - Rumunsko a Oddělení služeb sociální péče Kypr) jsou státními subjekty či jejich součástí. Stejný počet působí v neziskovém sektoru (Sdružení Návrat Slovensko, Společnost pro děti a rodiče Rumunsko, Britský křesťanský dětský fond působící v Bulharsku a sdružení Rodiče pro děti Německo). Zbývající organizace se popisují budˇ jako charitativní nebo jako soukromé, neziskové. Neziskový sektor tedy v této oblasti převládá (viz tab.č.1). 17

18 T a b u l k a 1 Typ organizace organizace státní X x x x NGO X x X X jiná X x X Pověření, licenci na práci v oblasti PP mají buď stálou nebo na dobu určitou (v jednom případě tříletou, v jednom roční a v dalším se obnovuje každé dva roky). Britský křesťanský dětský fond působící v Bulharsku má uzavřenu smlouvu s bulharským ministerstvem. Čtyři organizace licenci nemají. T a b u l k a 2 Licence licence stálá x x x na dobu určitou x X X jiná x ne x X X X Licenci uděluje na Slovensku Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, v Rumunsku na místní úrovni Oddělení ochrany dítěte nebo Komise pro ochranu dítěte, V Británii (Společnost pro děti sv. Františka -. St. Francis Childrens Society) oddělení zdravotnictví, v Německu zemský úřad (Landesjugendamt v Berlíně), na Kypru je jako obecný garant uvedena vláda, resp.stát. Na otázku, zda provádějí výběr a/nebo přípravu pěstounů odpovědělo šest dotázaných organizací kladně na variantu výběr i přípravu ; jen výběr provádí Center za socialno delo - Slovinsko, na přípravu pěstounů se orientuje Společnost pro děti a rodiče z Holtovy nadace působící v Rumunsku. Pokud jde o výběr a/nebo přípravu adoptivních rodičů je situace odlišná osm organizací provádí výběr i přípravu, čtyři jsou státními subjekty, čtyři lze zařadit mezi neziskové organizace. Pouze na přípravu se zaměřuje Občanské sdružení Návrat na Slovensku. 18

19 T a b u l k a 3 Výběr a příprava pěstounů výběr a příprava pěstounů výběr i příprava x x x x X X X jen výběr x jen příprava X ne X x T a b u l k a 4 Výběr a příprava osvojitelů výběr a příprava adoptivních rodičů výběr i příprava x x x x x x X X jen výběr jen příprava x ne X x Další odborné služby Deset organizací se kromě případného výběru a přípravy náhradních rodičů zabývá ještě jinou činností, popř. poskytuje ještě jiné služby. Nejčastěji je uváděno sociální poradenství, popř. výuka či výzkum. Ve výčtu dalšího působení nacházíme dále práci v médiích, podpora projektů a rodin v partnerských zemích, supervizi pěstounských rodin, vypracovávání léčebných a rehabilitačních plánů a zpráv o situaci a pokroku v rodinách, diagnostiku a úsilí zaměřené na získávání komunitních zdrojů ve prospěch dětí. T a b u l k a 5 Další služby a činnosti sociální poradenství x x x x x x x x výuka x x x x výzkum x x x x psych.dg. a poradenství x x x terapie služby biol.rodičům x x jiné x x x 19

20 Právní úprava PP Samostatným zákonem je pěstounská péče upravena na Slovensku, V Estonsku, Rumunsku, Velké Británii (v rozporu s tím je sice informace organizace The Christian Children s Fund of Great Britain, Společnosti dětí sv.františka však existenci zákona potvrzuje), na Kypru a v Minnesotě, USA. Ve Slovinsku je součástí jiného zákona. Nejstarší normou je zde zřejmě estonský zákon z roku 1956, na Slovensku platí federální zákon č.53 z roku 1973, další normy pocházejí z let 1991,1995 a T a b u l k a 6 Právní normy týkající se PP zákon o PP ano x x x x X X x součást jiného x zákona ne x Výběr pěstounů je právně upraven v sedmi případech, v jednom případě (na Slovensku) je upraven metodickým pokynem a obdobně je tomu i v případě osvojení (tab.č.7 a 8) T a b u l k a 7 Právní úprava výběru pěstounů právní úprava výběru pěstounů ano x x X x X x X jinak x ne x T a b u l k a 8 Právní úprava výběru osvojitelů právní úprava výběru AD rodičů ano x X X x x X jinak x x ne X x 20

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius. Používání metodik v neziskovém sektoru - výsledky výzkumu

Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius. Používání metodik v neziskovém sektoru - výsledky výzkumu Používání metodik v neziskovém sektoru - výsledky výzkumu Stručné shrnutí výzkumu Neziskové organizace v adresáři SNRP Online dotazník Termín: od 19. 12. 2012 do 30. 1. 2013 Odpovědělo 41 organizací Cíl

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Studijní cesta pracovníků AMALTHEA o.s. a jejich partnerů do Velké Británie

Studijní cesta pracovníků AMALTHEA o.s. a jejich partnerů do Velké Británie Studijní cesta pracovníků AMALTHEA o.s. a jejich partnerů do Velké Británie V rámci projektu: Systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče a metodická příprava profesionálních pěstounských rodin

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více