PĚSTOUNSKÁ RODINA MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PĚSTOUNSKÁ RODINA MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji"

Transkript

1 PĚSTOUNSKÁ RODINA MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

2 OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 3. Co je pěstounská péče 8 Pěstounská péče na přechodnou dobu 9 Příbuzenská pěstounská péče 9 4. Které dě jsou umísťovány do pěstounské péče Jak je třeba přemýšlet, zvažujeme li přijmout dítě do pěstounské péče Jak se stát pěstounskou rodinou Podání žádos a další postup úřadů Čekání na nabídku dítěte První kontakt s dítětem Nová rodina Biologická rodina a kontakty s ní Dávky pěstounské péče Krajský úřad Libereckého kraje Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy v Liberci Zkušenos náhradních rodičů Centrum pro rodinu Náruč, o.s Kontakty na sociální pracovnice, které vedou agendy náhradní rodinné péče v Libereckém kraji Organizace v Libereckém kraji, na které je možné se obrá t pro radu při výkonu pěstounské péče Doporučená literatura ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, berete do rukou publikaci občanského sdružení Náruč, které Vás chce touto cestou provést tématem náhradní rodinné péče, zejména péče pěstounské. V současné době se oblast pěstounské péče stává středem zájmu médií, odborné i laické veřejnos a stává se také předmětem rozsáhlých legisla vních změn. Změny, které mají rozšířit řady pěstounů a zvýšit jejich podporu a profesionální doprovázení, velmi vítám. Liberecký kraj se v rámci své rodinné poli ky chce zaměřovat i na získávání nových pěstounů a rozšíření podpory těm stávajícím. Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dě, má přinést výraznou podporu i organizacím, které se pěstounům věnují. Vítám současné ak vity občanského sdružení Náruč, které se již nyní věnuje pěstounským rodinám a svoji činnost rozšiřuje na území celého kraje. Pěstounská péče je nedílnou součás každého sociálního systému a systémů péče o ohrožené dě. Je šancí pro dě, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, je možnos, jak v rodinném prostředí dát dítě to, co v původní rodině nebo v kolek vním zařízení nemůže dostat lásku, přije, porozumění a podporu. Pokud berete do rukou tuto publikaci a chcete získat více informací o tom, co to je pěstounská péče a zda může být tou Vaší životní cestou, přeji Vám, abyste v této publikaci nalezli odpovědi na své otázky. Pokud se pěstounská péče stane součás života Vaší rodiny, přeji Vám, abyste se setkávali s podporou od odborníků i Vašeho okolí. S přáním všeho dobrého Pavel Petráček, radní Libereckého kraje pro oblast sociálních věcí 3

3 2. PŘÍSPĚVEK MPSV Česká republika je opakovaně zahraničními organizacemi kri- zována za vysoký počet dě umístěných v ústavní péči (např. Výborem OSN pro práva dítěte, organizací Eurochild a dalšími). I češ odborníci na problema ku ohrožených dě se shodují na tom, že pro dítě je nejlepší vyrůstat v rodinném prostředí, nejlépe v biologické rodině a pokud to není možné, tak v náhradní rodinné péči. Podpora náhradní rodinné péče však v České republice není vždy dostupná, což společně s nesystema ckou prací s ohroženými rodinami a nedostatečnou prevencí, sociální prací a chybějící koncepcí sociálního bydlení vede k vysokému počtu dě umístěných v ústavní péči. 1 Jedním z hlavních cílů Ministerstva práce a sociálních věcí je vytvoření zákonných podmínek pro systema ckou práci s rodinami, která zajis setrvání dítěte v jeho přirozeném prostředí, a také profesionalizace a podpora náhradní rodinné péče. S podporou náhradní rodinné péče, zejména péče pěstounské, počítají jak strategické dokumenty MPSV (Národní strategie ochrany práv dě a Akční plán k plnění této strategie), tak konkrétní legisla vní návrhy (novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dě, a souvisejících předpisů). MPSV počítá zejména se sjednocením a zkvalitněním zprostředkování náhradní rodinné péče, příprav budoucích pěstounů a osvojitelů a vyhodnocování průběhu pěstounské péče. Nutnos bude ak vní vyhledávání náhradních rodičů, a to na celorepublikové úrovni formou osvětové kampaně, ale zejména na úrovni lokální. Důraz musí být kladem též na kvalitní přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči i jejich dě tak, aby pěstouni i osvojitelé byli adekvátně připraveni na všechny možné situace, ke kterým může při přije dítěte do náhradní péče dojít, zvláště pokud dítě zažilo nějaké trauma, bylo týráno nebo zneužíváno nebo prožilo delší dobu v ústavním zařízení. Proces zprostředkování náhradní rodinné péče by měl být zrychlen, nikoli však na úkor kvality příprav a odborného posuzování žadatelů, ale spíše propojením evidencí dě a evidencí žadatelů o náhradní rodinnou péči v rámci celé České republiky. Pozornost by se také měla zaměřit na proces přechodu dítěte do náhradní rodinné péče a zapomínat by se nemělo ani na tzv. příbuzenskou pěstounskou péči, kdy k procesu zprostředkování nedochází. Avšak i příbuzní, kteří přijali dítě do péče, potřebují pomoc a podporu při zvládání specifických situací, ke kterým může dojít, zvláště pokud se jedná o blízké příbuzné, kteří kromě výchovy dítěte musí řešit ještě mnohdy komplikované vztahy s rodiči dítěte. MPSV též považuje za nutnost rozvíjet a podporovat síť služeb pro náhradní rodiny, jelikož z důvodu nedostatečné následné podpory pěstounské péče (odlehčovací služby, poradenství, doprovázení) dochází v cca 8 % k předčasnému ukončení pěstounské péče a návratu dítěte do ústavu. Ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dě a neziskovými organizacemi by měla vzniknout síť služeb, která bude náhradním rodinám k dispozici a bude umět reagovat na jejich aktuální problémy. Zapomínat by se nemělo ani na biologickou rodinu dítěte umístěného do náhradní péče (rodinné i ústavní). Ak vní práce s biologickou rodinou a poskytování podpory takové rodině je podmínkou pro co nejrychlejší návrat dítěte do rodiny. Podmínkou kvalitní, odborné a láskyplné pěstounské péče je též dostatečná materiální podpora náhradní rodiny. MPSV proto počítá se zvýšením dávek pro náhradní rodiny tak, aby byl 4 5

4 pěstounům a dětem v jejich péči poskytováno důstojné zabezpečení jejich potřeb. Celý proces náhradní rodinné péče by se měl stát více otevřeným a partnerským, za účas všech osob, kterých se týká, včetně rodičů dítěte, zájemců o náhradní rodinnou péči, sociálních pracovníků, psychologů a dalších odborníků, ale hlavně také dítěte a osob, které o něj aktuálně pečují. Věříme, že tak bude lépe naplňován nejlepší zájem každého konkrétního dítěte, což by mělo být vždy přední hledisko při rozhodování o osudu dítěte. 1 Podle údajů organizace Eurochild je ve státech Evropské unie v tomto typu péče umístěno cca dě. Česká republika se na tomto počtu podílí téměř 8 % (cca dě v kojeneckých ústavech, dětských domovech, diagnos ckých ústavech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech a domovech pro osoby se zdravotním pos žením), ačkoliv její podíl na počtu obyvatel EU činí pouhá 2 %. Zvláště markantní je vysoký počet velmi malých dě umístěných do ústavní péče. Podle údajů Ústavu pro informace ve zdravotnictví bylo v roce 2010 do ústavní péče umístěno dě ve věku do 3 let, což je nejvyšší počet od roku Nejčastějším důvodem pro umístění byly sociální důvody (45,9 %). Pěstounskou péči, či další formy péče, které zakládají nárok na dávky pěstounské péče, poskytuje v České republice rodin. Většina rodin pečuje o 1 dítě (74,5 %) nebo o dvě dě (15,9 %). Nejčastější formou pěstounské péče je péče příbuzenská (cca 68 %), zejména prarodičů (51 % z celkového počtu pěstounů). (Zdroj: Důvodová zpráva k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dě ). Autor: JUDr. Zuzana Zárasová a Mgr. Kateřina Šlesingerová 6 7

5 3. CO JE TO PĚSTOUNSKÁ PÉČE Pěstounská péče je zvláštní formou státem řízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali (pěstounům). Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů; jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte. Pěstoun o dítě pečuje a má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitos jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitos (např. vyřízení cestovního dokladu, volba povolání, studium v zahraničí, závažný lékařský zákrok) žádá souhlas zákonného zástupce dítěte nebo rozhodnu soudu. Pěstounská péče: Je svazek vzniklý na základě soudního rozhodnu. Končí zle los dítěte nebo může být soudně zrušena z důležitých důvodů ještě před dosažením zle los dítěte. K soudnímu zrušení pěstounské péče dochází vždy, požádá- li o její zrušení pěstoun. Biologič rodiče mohou být v kontaktu se svými dětmi, umístěnými v pěstounské rodině a mají právo rozhodovat o důležitých věcech týkajících se dítěte. Je-li dítě ve věku, kdy je schopno posoudit obsah pěstounské péče, musí být přihlédnuto také k jeho vyjádření před umístěním do pěstounské péče. Pokud byla u dítěte soudem nařízena ústavní výchova, není třeba souhlasu jeho biologických rodičů při rozhodování o jeho umístění do pěstounské péče. Pěstouni jsou v pravidelném kontaktu se sociálním pracovníkem, který jim pomáhá při řešení možných problémů a zprostředkovává odborné služby. Pěstouni pobírají zvláštní dávky státní sociální podpory - dávky pěstounské péče. Pěstounská péče na přechodnou dobu Jedná se o rodinnou a individuální péči, ve které dě setrvávají po nezbytně nutnou, rela vně krátkou dobu. Jde například o situace, kdy je biologický rodič těžce nemocen a nemůže o své dítě pečovat nebo pobývá ve výkonu trestu. Do pěstounské péče na přechodnou dobu mohou být umísťovány také dě, než je jejich rodiči dán souhlas s osvojením (jedná se tedy o opuštěné novorozence). Tento souhlas mohou dát rodiče nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Pokud biologič rodiče o své dítě neprojevují opravdový nebo vůbec žádný zájem, může soud rozhodnout o jejich nezájmu a není tedy třeba jejich souhlasu s osvojením dítěte. Dobu, než soud rozhodne o nezájmu rodičů, může dítě rovněž přechodně trávit v rodině pěstounů. O této pěstounské péči rozhoduje soud, ale na návrh orgánu sociálně právní ochrany dě. Soud každé tři měsíce přezkoumává důvodnost setrvání dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu. Příbuzenská pěstounská péče Je náhradní výchova realizována příbuznými dítěte. Vykonávají ji převážně prarodiče. V menší míře potom tety a strýcové, výjimečně i starší sourozenci dítěte nebo vzdálenější příbuzní. Hlavní právní normy, které upravují pěstounskou péči v České republice jsou: Zákon č. 94/1963 Sb, o rodině, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dě. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dě. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 8 9

6 4. KTERÉ DĚTI JSOU UMÍSŤOVÁNY DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dě, které jsou umísťovány do pěstounské péče, bývají zpravidla emocionálně i sociálně narušené. Často pocházejí z nechtěného těhotenství, mají za sebou těžkou minulost v nefunkční rodině, prožily traumata z odmítnu vlastními rodiči, byly vyňaty z domácího prostředí a umístěny v ústavním zařízení (dětském domově, kojeneckém ústavu, zařízení pro dě vyžadující okamžitou pomoc). Mohou to být dě jiného etnika nebo dě tělesně pos žené. Mají však svou původní biologickou rodinu a i když v ní z různých důvodů nemohou žít, je třeba ji respektovat. Je tedy vhodné počítat s možnými kontakty dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho původní rodinou, ale i s lidmi mu blízkými z minulos (kamarády, vychovateli). 5. JAK JE TŘEBA PŘEMÝŠLET, ZVAŽUJEME LI PŘIJMOUT DÍTĚ DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE Náhradní rodičovství není jednoduchá věc, a proto by se rozhodování o něm mělo zvažovat velmi pečlivě, zodpovědně a dlouhodoběji. Neměl by to být výsledek unáhleného rozhodnu. Vaše důvody k přije dítěte by měly vycházet z jasné, iden fikovatelné a realis cké osobní mo vace, z vnitřního přesvědčení. Součás mo vace by měla být pomoc dětem, které to potřebují. Pokud se již ve vaší mysli zrodila myšlenka ujmout se opuštěného dítěte, stát se pěstounem, nebuďte na přemýšlení o pěstounské péči sami. O svých úvahách hovořte společně ve své i širší rodině. Vždyť dítě nebude žít jenom s vámi, ale i s vaší rodinou (manželem, manželkou, syny, dcerami, prarodiči ) a je třeba, aby i vaše okolí sdílelo vaše úvahy a posléze rozhodnu. Dále by vaše úvahy měly směřovat k vaší osobě. Zda jse schopni spolu s dítětem bezmezně přijmout jeho individualitu a minulost. Zamýšlejte se také nad svými charakterovými vlastnostmi - tolerancí, přizpůsobivos, empa í, otevřenos k druhým, laskavos a nad schopnostmi k výchovnému vedení dítěte. Pokuste se posoudit, zda jste schopni psychicky (zejména emočně) ustát nebo i podporovat kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou. Nezapomínejte přemýšlet ani nad svým současným životem, je-li vaše manželství nebo partnerský vztah stabilní, jste-li finančně zajištěni, máte-li dostatek fyzických sil, jaké máte podmínky pro bydlení. Uvědomujte si i svůj věk a jeho poměr k věku přijatého dítěte a ztrátu sil a elánu s přibývajícím věkem. Jistě není na škodu zrekapitulovat si svou minulost, co se vám v životě podařilo, co jste dokázali, a zhodno t si i aktuální postoj k životu a světu. Položte si i otázku, zda jste ochotni spolupráce se sociální pracov

7 nicí, která má povinnost docházet do pěstounské rodiny. Důležité je také, zda dokážete obhájit své rozhodnu před překvapujícími reakcemi přátel, známých, sousedů. Přemýšlejte o dětech, které jsou umísťovány do pěstounské péče. Mohou mít za sebou trauma cké zážitky, pobyt v ústavním prostředí, mohly být týrány, zneužívány nebo zanedbávány nebo zažily jiné složité situace. Je důležité, abyste si plně uvědomili, jak náročná a jiná může být péče, kterou takové dě potřebují. Ve vašem rozhodování vám dobře mohou pomoci odborníci. Neváhejte oslovit sociální pracovníky, kteří pracují v oblas náhradní rodinné péče i pracovníky z nestátních organizací, které nabízejí služby v této oblas. Nebojte se zeptat i vašeho prak ckého nebo odborného lékaře. Informace hledejte v odborně i populárně zpracované literatuře. Velmi mnoho poznatků naleznete také na internetu, webových portálech s touto téma kou. Pokud máte možnost setkat se již se stávajícím pěstounem, využijte ji, jistě se s vámi podělí o své zkušenos. 6. JAK SE STÁT PĚSTOUNSKOU RODINOU Podání žádos a další postup úřadů Pokud jste si již ujasnili, co by pro váš život znamenalo přije opuštěného dítěte, a jste rozhodnu stát se pěstounem, musíte nejprve požádat o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče. Žádos přijímá sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působnos v místě vašeho trvalého bydliště (ve větších městech magistrát). V Libereckém kraji jsou tyto úřady v České Lípě, Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Liberci, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu, Turnově a Železném Brodě (přesné adresy i telefonické kontakty naleznete v závěru této brožurky). Pokud jste manželé a každý z vás má jiné trvalé bydliště, žádost se podává v místě trvalého bydliště jednoho z vás. Pokud žijete ve společné domácnos s druhem/družkou, musí váš partner s podáním této žádos souhlasit a připravit se i na posuzování jeho osoby. Pokud jste cizinci, musíte vlastnit doklad o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů. Na úřadě se vám bude věnovat sociální pracovnice, která má na staros agendu náhradní rodinné péče. Sociální pracovnice s vámi provede úvodní seznamovací a informační pohovor a zodpoví vám všechny vaše všetečné otázky týkající se pěstounské péče a jejího zprostředkování. Jistě budete společně hovořit i o jiných formách náhradní rodinné péče (o osvojení, poručenství). Zde také získáte formulář žádos o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče a dotazníky týkající se vašich osobních údajů a vašich představ o dítě. K žádos je dále nutné přiložit: doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz) doklad o výši příjmu a hodnocení zaměstnavatele, popřípadě daňové přiznání nebo doklad o sociálních dávkách 12 13

8 zprávu o zdravotním stavu (formulář pro prak ckého lékaře také získáte od sociální pracovnice) fotografie (nejvhodnější jsou fotografie celých postav z vašeho domácího prostředí, společné i s vašimi dětmi) Sociální pracovnice si od vás dále může vyžádat zprávu speciálního odborného lékaře, pokud jste v jeho evidenci nebo jiné doklady vypovídající o vašich poměrech (např. rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu, rozsudek o úpravě poměrů k vlastním dětem, smlouvu o pronájmu bytu). Podmínkou dle zákona o sociálně - právní ochraně dě je, že žadatel k žádos připojí také svůj písemný souhlas s m, že orgán sociálně-právní ochrany dě zprostředkující pěstounskou péči je oprávněn zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování a také kdykoliv zjis t, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečnos. Dalším písemným souhlasem musí být i souhlas s účas žadatele na přípravě k přije dítěte do rodiny (povinný kurz). Tyto souhlasy musí podepsat i váš druh/družka žijící s vámi ve společné domácnos nebo váš manžel/manželka pokud nejste spolužadatelé. Sociální pracovnice si pak sama zajis váš opis rejstříku trestů (nejedná se o výpis, nýbrž o opis, ve kterém jsou uvedeny i zahlazené tresty). Sociální pracovnice navš ví vaši domácnost, kde s vámi provede poměrně osobní a obsáhlý pohovor. Pohovoří i s vašimi dětmi, pokud s vámi žijí. Toto sociální šetření je jí pak podkladem pro zpracování písemné zprávy o sociálních poměrech žadatele. Jedná se v podstatě o podrobně zpracovanou anamnézu žadatele s doplněním informací o jeho sociálních a bytových podmínkách a zhodnocením předpokladů žadatele pro výkon pěstounské péče z pohledu sociální pracovnice. Po shromáždění všech těchto dokladů zašle obecní úřad kopii kompletní spisové dokumentace se svým stanoviskem o vhodnos žadatele pro zprostředkování pěstounské péče Krajskému úřadu Libereckého kraje k odbornému posouzení žadatele a dalšímu řízení o žádos. Krajský úřad tedy rozhoduje o zařazení či nezařazení žadatele do tzv. evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny. Součás odborného posouzení žadatelů je i absolvování Přípravy k přije dítěte do rodiny (laicky nazývané - kurz budoucích pěstounů). Přípravu realizuje pro žadatele z Libereckého kraje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci. O úloze krajského úřadu a náplni a účelu Přípravy k přije dítěte se podrobně dočtěte v samostatných kapitolách č. 12 a č. 13 této brožury

9 7. ČEKÁNÍ NA NABÍDKU DÍTĚTE Po odborném posouzení na Krajském úřadu Libereckého kraje, pro všechny v evidenci zařazené žadatele, nastává období čekání na nabídku konkrétního dítěte. V rámci zprostředkování náhradní rodinné péče se nehledají vhodné dě pro náhradní rodiče, je tomu přesně naopak. V centru zájmu je vždy zájem dítěte. Hledá se tedy pro konkrétní dítě nejvhodnější rodina - to je úkolem Poradního sboru Libereckého kraje. O poradním sboru se dočtěte v kapitole č. 12 této brožury. Období čekání a očekávání může trvat různě dlouho. Záleží i na vašich požadavcích na pohlaví a věk dítěte a na vaší toleranci k přije zdravotně handicapovaného dítěte či etnicky odlišného. Obecně pla : čím jsou nároky žadatelů vyšší, m se zpravidla doba čekání prodlužuje. Využijte tuto dobu k prohloubení svých znalos ohledně náhradní rodinné péče čtěte odbornou literaturu (seznam doporučené literatury uvádíme ke konci brožury), hledejte zajímavé příspěvky na internetu, setkávejte se s žadateli, se kterými jste se seznámili během povinné přípravy v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci. Můžete také využít nabídky různých společných setkání pořádaných nestátními organizacemi, které spolupracují s čekateli na přije dítěte do rodiny nebo již stávajícími pěstouny. Je to tedy čas, který je vhodný využít nejen pro vaši osobní přípravu, ale i pro přípravu širší rodiny, dě, příbuzných. Hovořte s nimi o vašich představách, plánujte a připravujte se na příchod nového člena do rodiny společně. 8. PRVNÍ KONTAKT S DÍTĚTEM Až vám Krajský úřad Libereckého kraje oznámí, že jste byli vybráni jako vhodné osoby pro pěstounskou péči u konkrétního dítěte a seznámíte se s písemnou dokumentací dítěte, máte možnost dítě navš vit v zařízení, kde je umístěné. První návštěva dítěte je velmi důležitá, dobře se na ni připravte. Pro první navázání bezprostřední komunikace bývá vhodné přinést dítě malý dárek. Rovněž si připravte otázky pro zaměstnance zařízení (ředitele, vychovatele, lékaře), protože oni v současné době o dítě pečují a znají ho. Další návštěvy dítěte se budou odvíjet zcela individuálně. Nemusíte se s dítětem setkávat pouze v zařízení, můžete jej brát na vycházky do okolí. Pokud se vaše vzájemné seznamování bude vyvíjet op málně, může být dítě uvolněno na vícedenní pobyt do vaší domácnos. Co se týče potřebné délky seznamování se s dítětem před jeho převze m z ústavu, ta se bude odvíjet především od tempa a kvality jeho vzájemného sblížení s vámi. Obecně pla, že čím je dítě starší, m častější návštěvy a delší dobu seznamování potřebuje. Může se stát, že dítě k vám bude zpočátku nedůvěřivé, může být nesmělé, odtažité nebo bojácné. Buďte trpěliví, nespěchejte na něj, potřebuje čas na přemýšlení o vás. Nesnažte se v době vzájemného sbližování něco předs rat nebo stroze posuzovat chování dítěte. Chovejte se vlídně, klidně, dejte najevo své radostné očekávání

10 9. NOVÁ RODINA Seznamování vás a dítěte dopadlo oboustranně úspěšně a vy jste se rozhodli nabídnout dítě vaše rodinné zázemí, pak musíte požádat příslušný (podle místa trvalého pobytu dítěte) obecní úřad s rozšířenou působnos o svěření dítěte do tzv. předpěstounské péče. Rozhodnu obecního úřadu o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů vás bude opravňovat k převze dítěte do vaší péče ze zařízení, kde je umístěno. Tato zkušební tzv. předpěstounská péče, kdy dítě žije již ve vaší rodině, musí ze zákona trvat minimálně 3 měsíce, během jejího průběhu máte možnost podat k soudu návrh na svěření dítěte do vaší pěstounské péče. Nastal den, kdy si budete dítě přebírat v ústavním zařízení. Ještě před převze m doporučujeme uzpůsobit vaši domácnost tak, aby v ní dítě mělo vlastní prostor a přichystat pro něj základní potřeby (ošacení, hračky, školní potřeby). Je vhodné také zajis t dítě pediatra v místě vašeho bydliště, kterému bude posléze zaslána zdravotní dokumentace. Na tento den se zbavte pokud možno všech staros, bude to pro vás i pro dítě den významný, ke kterému se budete ve vzpomínkách vracet. V ústavu se slušně se zaměstnanci rozlučte a poděkujte jim, i pro ně to bývá malá oslava, když předávají dítě do rodiny. Po příchodu do vašeho domova se snažte o vytvoření klidné domácí pohody podle zvyklos a tradic své rodiny. Nezvěte další příbuzné a známé, na seznámení dítěte s nimi bude dost času později. Zaměřte se spíše na prohlídku svého bydlení a třeba i na drobnou promluvu o úpravě prostoru, který jste pro dítě přichystali, možná samo navrhne zavěšení nějakého obrázku nebo poličky. Nepodceňujte také první noc v nové rodině. Jednejte s dítětem láskyplně, s pochopením velké životní změny, kterou prožívá. Některé pěstounské rodiny si tento den každoročně připomínají malou oslavou a využívají ho k rekapitulaci svého vzájemného souži. Dětem, které přicházejí do pěstounské péče, bude jistě nějakou dobu trvat, než si zvyknou a začnou se projevovat přirozeně, tedy i zlobit a zkoušet hranice nebo naopak být otevřenější, důvěřivější. Zkušení pěstouni hovoří, že tato doba adaptace může trvat přibližně jeden rok. Je to jistě nejtěžší a nejnáročnější období v průběhu pěstounské péče. Vychovávejte láskyplně, ale s přiměřenou náročnos a důslednos. Je dobré si uvědomit, že dítě především potřebuje, aby bylo přijato takové jaké je, tedy bezmezně. Nevkládejte do něj své představy a touhy. Je důležité všímat si jeho individuálních schopnos a ty rozvíjet podle jeho možnos. Neočekávejte ani, že vám dítě bude za péči vděčné a bude se chovat, jak si přejete. Chce to hodně trpělivos a empa e. Pěstounství nesmí narušit ani vaše manželství nebo partnerský vztah. Nebylo by to dobré pro dítě ani pro celou rodinu. Je možné, že se vaše vztahy pod touto novou zátěží změní (zvláště při péči o handicapované dítě), neměla by to však být změna k horšímu. Měly by se naopak upevnit společným úsilím i společným prožíváním rados, které každodenně dítě přináší. Problémy mohou nastat také ve vztahu vašich vlastních dě k dítě přijatému. Všechny dě z rodiny by měly být na příchod nového člena připraveny, i s nimi bude v rámci povinného posuzování na krajském úřadě hovořit psycholog, ale i tak můžete být zaskočeni jejich reakcemi a vyrovnáváním se s konkurencí nového dítěte, může dojít i na přímé protesty. V tuto chvíli potřebují vaše vlastní dě ujištění, že jste na ně nezapomněli, že je máte rádi stejně jako dřív. Najděte si čas na řešení jejich problémů. Pokud se vztahy mezi dětmi nepodaří vyřešit v rámci rodiny, obraťte se na psychologa nebo dětského lékaře

11 V začátcích vaší pěstounské péče vás jistě překvapí i různé reakce okolí sousedů, známých, možná budete z jejich strany pozorováni i podezíráni, bude se o vás mezi nimi hovořit. Mluvte se sousedy a známými jako dřív, na jejich dotazy odpovídejte klidně a pravdivě, ovšem nevyjadřujte se podrobně a důvěrně o předchozím životě dítěte. Jistě se stane, že vás někdo nepochopí, ale to vás nesmí odradit a zaskočit. V žádném případě se neuzavírejte před okolím a neříkejte si, že nikoho nepotřebujete. Naopak žijte v souladu s okolím jako dřív, navštěvujte místní kulturní a společenské akce. Přijatému dítěte dejte možnost navázat kamarádské vztahy s dětmi ze sousedství, zapojte ho do zájmových dětských ak vit v místě vašeho bydliště. Je třeba, aby dítě prožívalo i běžný život v okolní společnos. Do vaší pěstounské rodiny má povinnost docházet sociální pracovnice, bude to ta, u které jste na obecním úřadě s rozšířenou působnos podávali oficiální žádost. Možná se vám tehdy zdála příliš zvědavá a podezíravá, ale možná jste již pochopili, proč se vás tenkrát tak důkladně vyptávala a zamýšlela se nad vašimi reakcemi. Větře, že vaši pěstounskou rodinu navštěvuje především proto, aby vám zajis la odbornou pomoc a má dobrou vůli pomáhat dětem. Sociální pracovnice má radost, když se pěstounská péče vydaří, když je v rodině dítě přátelsky i láskyplně přijato a když s ní pěstouni otevřeně hovoří. Sociální pracovnice je pracovník státní správy, se kterým spolupracovat musíte, protože pěstounská péče je státem řízena a podporována. Proto bude jistě vhodnější, když jí budete důvěřovat a vaše sociální pracovnice nebude jen úředním činitelem, ale i vaší lidsky blízkou zprostředkovatelkou dalších odborných služeb. Její pomoc můžete ocenit hned v počátku vašeho pěstounství, pomůže vám zajis t veškeré úřední povinnos, které s příchodem dítěte do rodiny souvisí (poradenství o sociálních dávkách, návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče). I pro samotného pěstouna, který o dítě nejvíce pečuje, může být náročné vypořádat se těsně po přije dítěte s vlastními pocity, je toho tolik nového, tolik se změnilo. Dítě vám jistě dočasně narušilo zaběhnutý řád rodiny, jste unavení. Nezapomínejte na sebe! Hovořte o vašich pocitech s blízkými lidmi a přáteli. Snažte se věnovat i ak vitám, které máte rádi. Odpočívejte třeba návštěvou kina, nebo procházkou do přírody, sportem. Vždyť i vaše zájmy patří k vašemu životu a činí vás spokojenější a přijaté dítě potřebuje právě spokojeného pěstouna. Je vhodné vyhledat si ve vašem okolí nestátní organizace, které nabízejí služby a ak vity pro pěstounské rodiny. Jistě vám nabídnou zapojení do společenství pěstounských rodin, budete mít možnost setkat se s jinými pěstounskými rodinami, budete překvapeni, kolik najdete společných témat k rozmluvě. Zkušení pěstouni vám mohou předat své prak cké zkušenos, které pro vás budou neocenitelné. Nevyhýbejte se ani vzdělávání, které tyto organizace nabízejí, každá nová informace, zkušenost a poznatek vám může ulehčit vaše úsilí v péči o přijaté dítě. Pěstounská péče má jistě mnoho úskalí a klade mnoho nároků na pěstouny i dě, ale přináší velkou hromadu rados a úspěchů. Je překrásné pozorovat své přijaté dítě, jeho vývoj, jeho fyzické změny, jeho zdary, jeho smích, jeho nové chování. Jste to vy, kteří jste mu nabídli své rodinné prostředí, ve kterém se naučilo žít a cí k vám důvěru, protože jste ho bezmezně přijali, a toto všechno vás opravňuje plně si užívat radost ze společného života

12 10. BIOLOGICKÁ RODINA DÍTĚTE A KONTAKTY S NÍ Velký úkol pěstounů je vnitřně se vyrovnat s původní biologickou rodinou dítěte. Mnozí budoucí pěstouni se ptají, zda si lze vážit rodičů, kteří svým způsobem života dítě ublížili, vždyť jejich vinou se dítě dostalo do ústavního zařízení? Je třeba si však uvědomit, že z dítěte nemůže vyrůst kvalitní a hodnotný člověk, když žije s vědomím, že jeho rodiče byli zlí a špatní. Není potřeba rodiče obdivovat, ale mluvte o nich vždy s úctou. V období dospívání přijatých dě je znalost jejich původní rodiny pro dě velmi důležitá a je výhodou. Období dospívání je obdobím formování iden ty. Dítě si klade mnoho otázek. Ptá se: Kdo jsem? Kam patřím? Po kom jsem? Co si o mně druzí myslí? Aby si dítě mohlo vytvořit zdravou iden tu, potřebuje také znát všechny dostupné informace o své minulos, potřebuje znát své kořeny. Přiměřeně věku by mělo znát všechno, co ho zajímá. Tyto informace by mělo vědět od vás náhradních rodičů. Proto je potřeba, abyste se nebáli s dítětem o minulos hovořit. Je důležité si také uvědomit, že když dítě samo nehovoří o své minulos, o svých rodičích, neznamená to, že ho to nezajímá. Některé informace o původní rodině mohou být pro vás i pro dítě boles vé, ale jistě se dají sdělit laskavou a citlivou formou, tak aby z nich dítě nemělo jen nega vní pocit. Jedině tak můžete dítě pomoci vyrovnat se s minulos, aby m jeho budoucnost nebyla za žená. nalepené jejich fotografie, dopisy rodičů, fotografie z dětského domova nebo fotografie sourozenců i další informace z minulos- dítěte a následovat budou údaje a zážitky ze současné rodiny a současného života dítěte. S dohledáváním minulos dítěte vám může pomoci sociální pracovnice, která má i úřední možnos, jak získat informace o biologické rodině dítěte nebo pracovníci ústavního zařízení, kde dítě nějaký čas žilo. Pěstounská péče je typ náhradní rodinné péče, u kterého vždy existují vztahy s původní rodinou dítěte. Zkušenos jsou takové, že rodiče dítěte se nejvíce dožadují kontaktu s dítětem v období soudních jednání, po přechodu dítěte z ústavu do vaší rodiny. Pak jejich zájem často zvolna vyhasíná. Pokud zájem rodičů přetrvává, je to obvykle ku prospěchu dítěte. Především v období, kdy dítě hledá své kořeny, svou iden tu. Podmínkou je, že kontakt (osobní, písemný i telefonický) s rodiči musí být pro dítě bezpečný. V případě jakýchkoliv pochybnos z vaší strany, týkajících se op málního průběhu kontaktu nebo při prvotních kontaktech dítěte s biologickými rodiči je možné požádat o asistovaný kontakt. To znamená, že během setkání rodičů s dítětem bude účastná i tře osoba. Může to být sociální pracovnice, ale můžete se obrá t i na neziskové organizace, které se touto problema kou zabývají. Velmi doporučujeme, již od počátku příchodu dítěte do vaší rodiny, zakládat a dokumentovat poznatky z jeho předchozího života. Společně s dítětem začít tvořit jeho album- jeho knihu života, kde bude zaznamenané, kdo jsou jeho rodiče, kde žijí, popřípadě 22 23

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj.

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. 15. Poznámky Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt:

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Filip Vyskočil, Alena Vávrová, Pavla Pokorná Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní

Více

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Autorský kolektiv: Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Korektura: Zuzana Straková Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče, Praha 2011 1

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství JÁ PĚSTOUN Příručka pro zájemce o pěstounství 2 Jsou situace, které zažijete jen v rodině. Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI DÍTĚ - RODINA - PĚSTOUNSTVÍ OBSAH PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 2 3 6 8 10 11 12 14 15 17 Dítě rodina pěstounství Nejčastější otázky k pěstounství Jaké jsou vlastně děti,

Více

Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Filip Vyskočil, Pavla Pokorná. Základní informace o osvojení (adopci)

Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Filip Vyskočil, Pavla Pokorná. Základní informace o osvojení (adopci) Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Filip Vyskočil, Pavla Pokorná Základní informace o osvojení (adopci) Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2013 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství JÁ PĚSTOUN Příručka pro zájemce o pěstounství Jsou situace, které zažijete jen v rodině. Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

Pěstounská péče v České republice a v Anglii

Pěstounská péče v České republice a v Anglii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pěstounská péče v České republice a v Anglii Anna Eiflerová Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

Úskalí pěstounské péče. Sociální práce

Úskalí pěstounské péče. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Úskalí pěstounské péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Michal Šmolka Vypracovala:

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více