PĚSTOUNSKÁ RODINA MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PĚSTOUNSKÁ RODINA MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji"

Transkript

1 PĚSTOUNSKÁ RODINA MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

2 OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 3. Co je pěstounská péče 8 Pěstounská péče na přechodnou dobu 9 Příbuzenská pěstounská péče 9 4. Které dě jsou umísťovány do pěstounské péče Jak je třeba přemýšlet, zvažujeme li přijmout dítě do pěstounské péče Jak se stát pěstounskou rodinou Podání žádos a další postup úřadů Čekání na nabídku dítěte První kontakt s dítětem Nová rodina Biologická rodina a kontakty s ní Dávky pěstounské péče Krajský úřad Libereckého kraje Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy v Liberci Zkušenos náhradních rodičů Centrum pro rodinu Náruč, o.s Kontakty na sociální pracovnice, které vedou agendy náhradní rodinné péče v Libereckém kraji Organizace v Libereckém kraji, na které je možné se obrá t pro radu při výkonu pěstounské péče Doporučená literatura ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, berete do rukou publikaci občanského sdružení Náruč, které Vás chce touto cestou provést tématem náhradní rodinné péče, zejména péče pěstounské. V současné době se oblast pěstounské péče stává středem zájmu médií, odborné i laické veřejnos a stává se také předmětem rozsáhlých legisla vních změn. Změny, které mají rozšířit řady pěstounů a zvýšit jejich podporu a profesionální doprovázení, velmi vítám. Liberecký kraj se v rámci své rodinné poli ky chce zaměřovat i na získávání nových pěstounů a rozšíření podpory těm stávajícím. Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dě, má přinést výraznou podporu i organizacím, které se pěstounům věnují. Vítám současné ak vity občanského sdružení Náruč, které se již nyní věnuje pěstounským rodinám a svoji činnost rozšiřuje na území celého kraje. Pěstounská péče je nedílnou součás každého sociálního systému a systémů péče o ohrožené dě. Je šancí pro dě, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, je možnos, jak v rodinném prostředí dát dítě to, co v původní rodině nebo v kolek vním zařízení nemůže dostat lásku, přije, porozumění a podporu. Pokud berete do rukou tuto publikaci a chcete získat více informací o tom, co to je pěstounská péče a zda může být tou Vaší životní cestou, přeji Vám, abyste v této publikaci nalezli odpovědi na své otázky. Pokud se pěstounská péče stane součás života Vaší rodiny, přeji Vám, abyste se setkávali s podporou od odborníků i Vašeho okolí. S přáním všeho dobrého Pavel Petráček, radní Libereckého kraje pro oblast sociálních věcí 3

3 2. PŘÍSPĚVEK MPSV Česká republika je opakovaně zahraničními organizacemi kri- zována za vysoký počet dě umístěných v ústavní péči (např. Výborem OSN pro práva dítěte, organizací Eurochild a dalšími). I češ odborníci na problema ku ohrožených dě se shodují na tom, že pro dítě je nejlepší vyrůstat v rodinném prostředí, nejlépe v biologické rodině a pokud to není možné, tak v náhradní rodinné péči. Podpora náhradní rodinné péče však v České republice není vždy dostupná, což společně s nesystema ckou prací s ohroženými rodinami a nedostatečnou prevencí, sociální prací a chybějící koncepcí sociálního bydlení vede k vysokému počtu dě umístěných v ústavní péči. 1 Jedním z hlavních cílů Ministerstva práce a sociálních věcí je vytvoření zákonných podmínek pro systema ckou práci s rodinami, která zajis setrvání dítěte v jeho přirozeném prostředí, a také profesionalizace a podpora náhradní rodinné péče. S podporou náhradní rodinné péče, zejména péče pěstounské, počítají jak strategické dokumenty MPSV (Národní strategie ochrany práv dě a Akční plán k plnění této strategie), tak konkrétní legisla vní návrhy (novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dě, a souvisejících předpisů). MPSV počítá zejména se sjednocením a zkvalitněním zprostředkování náhradní rodinné péče, příprav budoucích pěstounů a osvojitelů a vyhodnocování průběhu pěstounské péče. Nutnos bude ak vní vyhledávání náhradních rodičů, a to na celorepublikové úrovni formou osvětové kampaně, ale zejména na úrovni lokální. Důraz musí být kladem též na kvalitní přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči i jejich dě tak, aby pěstouni i osvojitelé byli adekvátně připraveni na všechny možné situace, ke kterým může při přije dítěte do náhradní péče dojít, zvláště pokud dítě zažilo nějaké trauma, bylo týráno nebo zneužíváno nebo prožilo delší dobu v ústavním zařízení. Proces zprostředkování náhradní rodinné péče by měl být zrychlen, nikoli však na úkor kvality příprav a odborného posuzování žadatelů, ale spíše propojením evidencí dě a evidencí žadatelů o náhradní rodinnou péči v rámci celé České republiky. Pozornost by se také měla zaměřit na proces přechodu dítěte do náhradní rodinné péče a zapomínat by se nemělo ani na tzv. příbuzenskou pěstounskou péči, kdy k procesu zprostředkování nedochází. Avšak i příbuzní, kteří přijali dítě do péče, potřebují pomoc a podporu při zvládání specifických situací, ke kterým může dojít, zvláště pokud se jedná o blízké příbuzné, kteří kromě výchovy dítěte musí řešit ještě mnohdy komplikované vztahy s rodiči dítěte. MPSV též považuje za nutnost rozvíjet a podporovat síť služeb pro náhradní rodiny, jelikož z důvodu nedostatečné následné podpory pěstounské péče (odlehčovací služby, poradenství, doprovázení) dochází v cca 8 % k předčasnému ukončení pěstounské péče a návratu dítěte do ústavu. Ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dě a neziskovými organizacemi by měla vzniknout síť služeb, která bude náhradním rodinám k dispozici a bude umět reagovat na jejich aktuální problémy. Zapomínat by se nemělo ani na biologickou rodinu dítěte umístěného do náhradní péče (rodinné i ústavní). Ak vní práce s biologickou rodinou a poskytování podpory takové rodině je podmínkou pro co nejrychlejší návrat dítěte do rodiny. Podmínkou kvalitní, odborné a láskyplné pěstounské péče je též dostatečná materiální podpora náhradní rodiny. MPSV proto počítá se zvýšením dávek pro náhradní rodiny tak, aby byl 4 5

4 pěstounům a dětem v jejich péči poskytováno důstojné zabezpečení jejich potřeb. Celý proces náhradní rodinné péče by se měl stát více otevřeným a partnerským, za účas všech osob, kterých se týká, včetně rodičů dítěte, zájemců o náhradní rodinnou péči, sociálních pracovníků, psychologů a dalších odborníků, ale hlavně také dítěte a osob, které o něj aktuálně pečují. Věříme, že tak bude lépe naplňován nejlepší zájem každého konkrétního dítěte, což by mělo být vždy přední hledisko při rozhodování o osudu dítěte. 1 Podle údajů organizace Eurochild je ve státech Evropské unie v tomto typu péče umístěno cca dě. Česká republika se na tomto počtu podílí téměř 8 % (cca dě v kojeneckých ústavech, dětských domovech, diagnos ckých ústavech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech a domovech pro osoby se zdravotním pos žením), ačkoliv její podíl na počtu obyvatel EU činí pouhá 2 %. Zvláště markantní je vysoký počet velmi malých dě umístěných do ústavní péče. Podle údajů Ústavu pro informace ve zdravotnictví bylo v roce 2010 do ústavní péče umístěno dě ve věku do 3 let, což je nejvyšší počet od roku Nejčastějším důvodem pro umístění byly sociální důvody (45,9 %). Pěstounskou péči, či další formy péče, které zakládají nárok na dávky pěstounské péče, poskytuje v České republice rodin. Většina rodin pečuje o 1 dítě (74,5 %) nebo o dvě dě (15,9 %). Nejčastější formou pěstounské péče je péče příbuzenská (cca 68 %), zejména prarodičů (51 % z celkového počtu pěstounů). (Zdroj: Důvodová zpráva k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dě ). Autor: JUDr. Zuzana Zárasová a Mgr. Kateřina Šlesingerová 6 7

5 3. CO JE TO PĚSTOUNSKÁ PÉČE Pěstounská péče je zvláštní formou státem řízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali (pěstounům). Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů; jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte. Pěstoun o dítě pečuje a má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitos jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitos (např. vyřízení cestovního dokladu, volba povolání, studium v zahraničí, závažný lékařský zákrok) žádá souhlas zákonného zástupce dítěte nebo rozhodnu soudu. Pěstounská péče: Je svazek vzniklý na základě soudního rozhodnu. Končí zle los dítěte nebo může být soudně zrušena z důležitých důvodů ještě před dosažením zle los dítěte. K soudnímu zrušení pěstounské péče dochází vždy, požádá- li o její zrušení pěstoun. Biologič rodiče mohou být v kontaktu se svými dětmi, umístěnými v pěstounské rodině a mají právo rozhodovat o důležitých věcech týkajících se dítěte. Je-li dítě ve věku, kdy je schopno posoudit obsah pěstounské péče, musí být přihlédnuto také k jeho vyjádření před umístěním do pěstounské péče. Pokud byla u dítěte soudem nařízena ústavní výchova, není třeba souhlasu jeho biologických rodičů při rozhodování o jeho umístění do pěstounské péče. Pěstouni jsou v pravidelném kontaktu se sociálním pracovníkem, který jim pomáhá při řešení možných problémů a zprostředkovává odborné služby. Pěstouni pobírají zvláštní dávky státní sociální podpory - dávky pěstounské péče. Pěstounská péče na přechodnou dobu Jedná se o rodinnou a individuální péči, ve které dě setrvávají po nezbytně nutnou, rela vně krátkou dobu. Jde například o situace, kdy je biologický rodič těžce nemocen a nemůže o své dítě pečovat nebo pobývá ve výkonu trestu. Do pěstounské péče na přechodnou dobu mohou být umísťovány také dě, než je jejich rodiči dán souhlas s osvojením (jedná se tedy o opuštěné novorozence). Tento souhlas mohou dát rodiče nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Pokud biologič rodiče o své dítě neprojevují opravdový nebo vůbec žádný zájem, může soud rozhodnout o jejich nezájmu a není tedy třeba jejich souhlasu s osvojením dítěte. Dobu, než soud rozhodne o nezájmu rodičů, může dítě rovněž přechodně trávit v rodině pěstounů. O této pěstounské péči rozhoduje soud, ale na návrh orgánu sociálně právní ochrany dě. Soud každé tři měsíce přezkoumává důvodnost setrvání dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu. Příbuzenská pěstounská péče Je náhradní výchova realizována příbuznými dítěte. Vykonávají ji převážně prarodiče. V menší míře potom tety a strýcové, výjimečně i starší sourozenci dítěte nebo vzdálenější příbuzní. Hlavní právní normy, které upravují pěstounskou péči v České republice jsou: Zákon č. 94/1963 Sb, o rodině, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dě. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dě. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 8 9

6 4. KTERÉ DĚTI JSOU UMÍSŤOVÁNY DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dě, které jsou umísťovány do pěstounské péče, bývají zpravidla emocionálně i sociálně narušené. Často pocházejí z nechtěného těhotenství, mají za sebou těžkou minulost v nefunkční rodině, prožily traumata z odmítnu vlastními rodiči, byly vyňaty z domácího prostředí a umístěny v ústavním zařízení (dětském domově, kojeneckém ústavu, zařízení pro dě vyžadující okamžitou pomoc). Mohou to být dě jiného etnika nebo dě tělesně pos žené. Mají však svou původní biologickou rodinu a i když v ní z různých důvodů nemohou žít, je třeba ji respektovat. Je tedy vhodné počítat s možnými kontakty dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho původní rodinou, ale i s lidmi mu blízkými z minulos (kamarády, vychovateli). 5. JAK JE TŘEBA PŘEMÝŠLET, ZVAŽUJEME LI PŘIJMOUT DÍTĚ DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE Náhradní rodičovství není jednoduchá věc, a proto by se rozhodování o něm mělo zvažovat velmi pečlivě, zodpovědně a dlouhodoběji. Neměl by to být výsledek unáhleného rozhodnu. Vaše důvody k přije dítěte by měly vycházet z jasné, iden fikovatelné a realis cké osobní mo vace, z vnitřního přesvědčení. Součás mo vace by měla být pomoc dětem, které to potřebují. Pokud se již ve vaší mysli zrodila myšlenka ujmout se opuštěného dítěte, stát se pěstounem, nebuďte na přemýšlení o pěstounské péči sami. O svých úvahách hovořte společně ve své i širší rodině. Vždyť dítě nebude žít jenom s vámi, ale i s vaší rodinou (manželem, manželkou, syny, dcerami, prarodiči ) a je třeba, aby i vaše okolí sdílelo vaše úvahy a posléze rozhodnu. Dále by vaše úvahy měly směřovat k vaší osobě. Zda jse schopni spolu s dítětem bezmezně přijmout jeho individualitu a minulost. Zamýšlejte se také nad svými charakterovými vlastnostmi - tolerancí, přizpůsobivos, empa í, otevřenos k druhým, laskavos a nad schopnostmi k výchovnému vedení dítěte. Pokuste se posoudit, zda jste schopni psychicky (zejména emočně) ustát nebo i podporovat kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou. Nezapomínejte přemýšlet ani nad svým současným životem, je-li vaše manželství nebo partnerský vztah stabilní, jste-li finančně zajištěni, máte-li dostatek fyzických sil, jaké máte podmínky pro bydlení. Uvědomujte si i svůj věk a jeho poměr k věku přijatého dítěte a ztrátu sil a elánu s přibývajícím věkem. Jistě není na škodu zrekapitulovat si svou minulost, co se vám v životě podařilo, co jste dokázali, a zhodno t si i aktuální postoj k životu a světu. Položte si i otázku, zda jste ochotni spolupráce se sociální pracov

7 nicí, která má povinnost docházet do pěstounské rodiny. Důležité je také, zda dokážete obhájit své rozhodnu před překvapujícími reakcemi přátel, známých, sousedů. Přemýšlejte o dětech, které jsou umísťovány do pěstounské péče. Mohou mít za sebou trauma cké zážitky, pobyt v ústavním prostředí, mohly být týrány, zneužívány nebo zanedbávány nebo zažily jiné složité situace. Je důležité, abyste si plně uvědomili, jak náročná a jiná může být péče, kterou takové dě potřebují. Ve vašem rozhodování vám dobře mohou pomoci odborníci. Neváhejte oslovit sociální pracovníky, kteří pracují v oblas náhradní rodinné péče i pracovníky z nestátních organizací, které nabízejí služby v této oblas. Nebojte se zeptat i vašeho prak ckého nebo odborného lékaře. Informace hledejte v odborně i populárně zpracované literatuře. Velmi mnoho poznatků naleznete také na internetu, webových portálech s touto téma kou. Pokud máte možnost setkat se již se stávajícím pěstounem, využijte ji, jistě se s vámi podělí o své zkušenos. 6. JAK SE STÁT PĚSTOUNSKOU RODINOU Podání žádos a další postup úřadů Pokud jste si již ujasnili, co by pro váš život znamenalo přije opuštěného dítěte, a jste rozhodnu stát se pěstounem, musíte nejprve požádat o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče. Žádos přijímá sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působnos v místě vašeho trvalého bydliště (ve větších městech magistrát). V Libereckém kraji jsou tyto úřady v České Lípě, Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Liberci, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu, Turnově a Železném Brodě (přesné adresy i telefonické kontakty naleznete v závěru této brožurky). Pokud jste manželé a každý z vás má jiné trvalé bydliště, žádost se podává v místě trvalého bydliště jednoho z vás. Pokud žijete ve společné domácnos s druhem/družkou, musí váš partner s podáním této žádos souhlasit a připravit se i na posuzování jeho osoby. Pokud jste cizinci, musíte vlastnit doklad o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů. Na úřadě se vám bude věnovat sociální pracovnice, která má na staros agendu náhradní rodinné péče. Sociální pracovnice s vámi provede úvodní seznamovací a informační pohovor a zodpoví vám všechny vaše všetečné otázky týkající se pěstounské péče a jejího zprostředkování. Jistě budete společně hovořit i o jiných formách náhradní rodinné péče (o osvojení, poručenství). Zde také získáte formulář žádos o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče a dotazníky týkající se vašich osobních údajů a vašich představ o dítě. K žádos je dále nutné přiložit: doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz) doklad o výši příjmu a hodnocení zaměstnavatele, popřípadě daňové přiznání nebo doklad o sociálních dávkách 12 13

8 zprávu o zdravotním stavu (formulář pro prak ckého lékaře také získáte od sociální pracovnice) fotografie (nejvhodnější jsou fotografie celých postav z vašeho domácího prostředí, společné i s vašimi dětmi) Sociální pracovnice si od vás dále může vyžádat zprávu speciálního odborného lékaře, pokud jste v jeho evidenci nebo jiné doklady vypovídající o vašich poměrech (např. rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu, rozsudek o úpravě poměrů k vlastním dětem, smlouvu o pronájmu bytu). Podmínkou dle zákona o sociálně - právní ochraně dě je, že žadatel k žádos připojí také svůj písemný souhlas s m, že orgán sociálně-právní ochrany dě zprostředkující pěstounskou péči je oprávněn zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování a také kdykoliv zjis t, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečnos. Dalším písemným souhlasem musí být i souhlas s účas žadatele na přípravě k přije dítěte do rodiny (povinný kurz). Tyto souhlasy musí podepsat i váš druh/družka žijící s vámi ve společné domácnos nebo váš manžel/manželka pokud nejste spolužadatelé. Sociální pracovnice si pak sama zajis váš opis rejstříku trestů (nejedná se o výpis, nýbrž o opis, ve kterém jsou uvedeny i zahlazené tresty). Sociální pracovnice navš ví vaši domácnost, kde s vámi provede poměrně osobní a obsáhlý pohovor. Pohovoří i s vašimi dětmi, pokud s vámi žijí. Toto sociální šetření je jí pak podkladem pro zpracování písemné zprávy o sociálních poměrech žadatele. Jedná se v podstatě o podrobně zpracovanou anamnézu žadatele s doplněním informací o jeho sociálních a bytových podmínkách a zhodnocením předpokladů žadatele pro výkon pěstounské péče z pohledu sociální pracovnice. Po shromáždění všech těchto dokladů zašle obecní úřad kopii kompletní spisové dokumentace se svým stanoviskem o vhodnos žadatele pro zprostředkování pěstounské péče Krajskému úřadu Libereckého kraje k odbornému posouzení žadatele a dalšímu řízení o žádos. Krajský úřad tedy rozhoduje o zařazení či nezařazení žadatele do tzv. evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny. Součás odborného posouzení žadatelů je i absolvování Přípravy k přije dítěte do rodiny (laicky nazývané - kurz budoucích pěstounů). Přípravu realizuje pro žadatele z Libereckého kraje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci. O úloze krajského úřadu a náplni a účelu Přípravy k přije dítěte se podrobně dočtěte v samostatných kapitolách č. 12 a č. 13 této brožury

9 7. ČEKÁNÍ NA NABÍDKU DÍTĚTE Po odborném posouzení na Krajském úřadu Libereckého kraje, pro všechny v evidenci zařazené žadatele, nastává období čekání na nabídku konkrétního dítěte. V rámci zprostředkování náhradní rodinné péče se nehledají vhodné dě pro náhradní rodiče, je tomu přesně naopak. V centru zájmu je vždy zájem dítěte. Hledá se tedy pro konkrétní dítě nejvhodnější rodina - to je úkolem Poradního sboru Libereckého kraje. O poradním sboru se dočtěte v kapitole č. 12 této brožury. Období čekání a očekávání může trvat různě dlouho. Záleží i na vašich požadavcích na pohlaví a věk dítěte a na vaší toleranci k přije zdravotně handicapovaného dítěte či etnicky odlišného. Obecně pla : čím jsou nároky žadatelů vyšší, m se zpravidla doba čekání prodlužuje. Využijte tuto dobu k prohloubení svých znalos ohledně náhradní rodinné péče čtěte odbornou literaturu (seznam doporučené literatury uvádíme ke konci brožury), hledejte zajímavé příspěvky na internetu, setkávejte se s žadateli, se kterými jste se seznámili během povinné přípravy v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci. Můžete také využít nabídky různých společných setkání pořádaných nestátními organizacemi, které spolupracují s čekateli na přije dítěte do rodiny nebo již stávajícími pěstouny. Je to tedy čas, který je vhodný využít nejen pro vaši osobní přípravu, ale i pro přípravu širší rodiny, dě, příbuzných. Hovořte s nimi o vašich představách, plánujte a připravujte se na příchod nového člena do rodiny společně. 8. PRVNÍ KONTAKT S DÍTĚTEM Až vám Krajský úřad Libereckého kraje oznámí, že jste byli vybráni jako vhodné osoby pro pěstounskou péči u konkrétního dítěte a seznámíte se s písemnou dokumentací dítěte, máte možnost dítě navš vit v zařízení, kde je umístěné. První návštěva dítěte je velmi důležitá, dobře se na ni připravte. Pro první navázání bezprostřední komunikace bývá vhodné přinést dítě malý dárek. Rovněž si připravte otázky pro zaměstnance zařízení (ředitele, vychovatele, lékaře), protože oni v současné době o dítě pečují a znají ho. Další návštěvy dítěte se budou odvíjet zcela individuálně. Nemusíte se s dítětem setkávat pouze v zařízení, můžete jej brát na vycházky do okolí. Pokud se vaše vzájemné seznamování bude vyvíjet op málně, může být dítě uvolněno na vícedenní pobyt do vaší domácnos. Co se týče potřebné délky seznamování se s dítětem před jeho převze m z ústavu, ta se bude odvíjet především od tempa a kvality jeho vzájemného sblížení s vámi. Obecně pla, že čím je dítě starší, m častější návštěvy a delší dobu seznamování potřebuje. Může se stát, že dítě k vám bude zpočátku nedůvěřivé, může být nesmělé, odtažité nebo bojácné. Buďte trpěliví, nespěchejte na něj, potřebuje čas na přemýšlení o vás. Nesnažte se v době vzájemného sbližování něco předs rat nebo stroze posuzovat chování dítěte. Chovejte se vlídně, klidně, dejte najevo své radostné očekávání

10 9. NOVÁ RODINA Seznamování vás a dítěte dopadlo oboustranně úspěšně a vy jste se rozhodli nabídnout dítě vaše rodinné zázemí, pak musíte požádat příslušný (podle místa trvalého pobytu dítěte) obecní úřad s rozšířenou působnos o svěření dítěte do tzv. předpěstounské péče. Rozhodnu obecního úřadu o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů vás bude opravňovat k převze dítěte do vaší péče ze zařízení, kde je umístěno. Tato zkušební tzv. předpěstounská péče, kdy dítě žije již ve vaší rodině, musí ze zákona trvat minimálně 3 měsíce, během jejího průběhu máte možnost podat k soudu návrh na svěření dítěte do vaší pěstounské péče. Nastal den, kdy si budete dítě přebírat v ústavním zařízení. Ještě před převze m doporučujeme uzpůsobit vaši domácnost tak, aby v ní dítě mělo vlastní prostor a přichystat pro něj základní potřeby (ošacení, hračky, školní potřeby). Je vhodné také zajis t dítě pediatra v místě vašeho bydliště, kterému bude posléze zaslána zdravotní dokumentace. Na tento den se zbavte pokud možno všech staros, bude to pro vás i pro dítě den významný, ke kterému se budete ve vzpomínkách vracet. V ústavu se slušně se zaměstnanci rozlučte a poděkujte jim, i pro ně to bývá malá oslava, když předávají dítě do rodiny. Po příchodu do vašeho domova se snažte o vytvoření klidné domácí pohody podle zvyklos a tradic své rodiny. Nezvěte další příbuzné a známé, na seznámení dítěte s nimi bude dost času později. Zaměřte se spíše na prohlídku svého bydlení a třeba i na drobnou promluvu o úpravě prostoru, který jste pro dítě přichystali, možná samo navrhne zavěšení nějakého obrázku nebo poličky. Nepodceňujte také první noc v nové rodině. Jednejte s dítětem láskyplně, s pochopením velké životní změny, kterou prožívá. Některé pěstounské rodiny si tento den každoročně připomínají malou oslavou a využívají ho k rekapitulaci svého vzájemného souži. Dětem, které přicházejí do pěstounské péče, bude jistě nějakou dobu trvat, než si zvyknou a začnou se projevovat přirozeně, tedy i zlobit a zkoušet hranice nebo naopak být otevřenější, důvěřivější. Zkušení pěstouni hovoří, že tato doba adaptace může trvat přibližně jeden rok. Je to jistě nejtěžší a nejnáročnější období v průběhu pěstounské péče. Vychovávejte láskyplně, ale s přiměřenou náročnos a důslednos. Je dobré si uvědomit, že dítě především potřebuje, aby bylo přijato takové jaké je, tedy bezmezně. Nevkládejte do něj své představy a touhy. Je důležité všímat si jeho individuálních schopnos a ty rozvíjet podle jeho možnos. Neočekávejte ani, že vám dítě bude za péči vděčné a bude se chovat, jak si přejete. Chce to hodně trpělivos a empa e. Pěstounství nesmí narušit ani vaše manželství nebo partnerský vztah. Nebylo by to dobré pro dítě ani pro celou rodinu. Je možné, že se vaše vztahy pod touto novou zátěží změní (zvláště při péči o handicapované dítě), neměla by to však být změna k horšímu. Měly by se naopak upevnit společným úsilím i společným prožíváním rados, které každodenně dítě přináší. Problémy mohou nastat také ve vztahu vašich vlastních dě k dítě přijatému. Všechny dě z rodiny by měly být na příchod nového člena připraveny, i s nimi bude v rámci povinného posuzování na krajském úřadě hovořit psycholog, ale i tak můžete být zaskočeni jejich reakcemi a vyrovnáváním se s konkurencí nového dítěte, může dojít i na přímé protesty. V tuto chvíli potřebují vaše vlastní dě ujištění, že jste na ně nezapomněli, že je máte rádi stejně jako dřív. Najděte si čas na řešení jejich problémů. Pokud se vztahy mezi dětmi nepodaří vyřešit v rámci rodiny, obraťte se na psychologa nebo dětského lékaře

11 V začátcích vaší pěstounské péče vás jistě překvapí i různé reakce okolí sousedů, známých, možná budete z jejich strany pozorováni i podezíráni, bude se o vás mezi nimi hovořit. Mluvte se sousedy a známými jako dřív, na jejich dotazy odpovídejte klidně a pravdivě, ovšem nevyjadřujte se podrobně a důvěrně o předchozím životě dítěte. Jistě se stane, že vás někdo nepochopí, ale to vás nesmí odradit a zaskočit. V žádném případě se neuzavírejte před okolím a neříkejte si, že nikoho nepotřebujete. Naopak žijte v souladu s okolím jako dřív, navštěvujte místní kulturní a společenské akce. Přijatému dítěte dejte možnost navázat kamarádské vztahy s dětmi ze sousedství, zapojte ho do zájmových dětských ak vit v místě vašeho bydliště. Je třeba, aby dítě prožívalo i běžný život v okolní společnos. Do vaší pěstounské rodiny má povinnost docházet sociální pracovnice, bude to ta, u které jste na obecním úřadě s rozšířenou působnos podávali oficiální žádost. Možná se vám tehdy zdála příliš zvědavá a podezíravá, ale možná jste již pochopili, proč se vás tenkrát tak důkladně vyptávala a zamýšlela se nad vašimi reakcemi. Větře, že vaši pěstounskou rodinu navštěvuje především proto, aby vám zajis la odbornou pomoc a má dobrou vůli pomáhat dětem. Sociální pracovnice má radost, když se pěstounská péče vydaří, když je v rodině dítě přátelsky i láskyplně přijato a když s ní pěstouni otevřeně hovoří. Sociální pracovnice je pracovník státní správy, se kterým spolupracovat musíte, protože pěstounská péče je státem řízena a podporována. Proto bude jistě vhodnější, když jí budete důvěřovat a vaše sociální pracovnice nebude jen úředním činitelem, ale i vaší lidsky blízkou zprostředkovatelkou dalších odborných služeb. Její pomoc můžete ocenit hned v počátku vašeho pěstounství, pomůže vám zajis t veškeré úřední povinnos, které s příchodem dítěte do rodiny souvisí (poradenství o sociálních dávkách, návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče). I pro samotného pěstouna, který o dítě nejvíce pečuje, může být náročné vypořádat se těsně po přije dítěte s vlastními pocity, je toho tolik nového, tolik se změnilo. Dítě vám jistě dočasně narušilo zaběhnutý řád rodiny, jste unavení. Nezapomínejte na sebe! Hovořte o vašich pocitech s blízkými lidmi a přáteli. Snažte se věnovat i ak vitám, které máte rádi. Odpočívejte třeba návštěvou kina, nebo procházkou do přírody, sportem. Vždyť i vaše zájmy patří k vašemu životu a činí vás spokojenější a přijaté dítě potřebuje právě spokojeného pěstouna. Je vhodné vyhledat si ve vašem okolí nestátní organizace, které nabízejí služby a ak vity pro pěstounské rodiny. Jistě vám nabídnou zapojení do společenství pěstounských rodin, budete mít možnost setkat se s jinými pěstounskými rodinami, budete překvapeni, kolik najdete společných témat k rozmluvě. Zkušení pěstouni vám mohou předat své prak cké zkušenos, které pro vás budou neocenitelné. Nevyhýbejte se ani vzdělávání, které tyto organizace nabízejí, každá nová informace, zkušenost a poznatek vám může ulehčit vaše úsilí v péči o přijaté dítě. Pěstounská péče má jistě mnoho úskalí a klade mnoho nároků na pěstouny i dě, ale přináší velkou hromadu rados a úspěchů. Je překrásné pozorovat své přijaté dítě, jeho vývoj, jeho fyzické změny, jeho zdary, jeho smích, jeho nové chování. Jste to vy, kteří jste mu nabídli své rodinné prostředí, ve kterém se naučilo žít a cí k vám důvěru, protože jste ho bezmezně přijali, a toto všechno vás opravňuje plně si užívat radost ze společného života

12 10. BIOLOGICKÁ RODINA DÍTĚTE A KONTAKTY S NÍ Velký úkol pěstounů je vnitřně se vyrovnat s původní biologickou rodinou dítěte. Mnozí budoucí pěstouni se ptají, zda si lze vážit rodičů, kteří svým způsobem života dítě ublížili, vždyť jejich vinou se dítě dostalo do ústavního zařízení? Je třeba si však uvědomit, že z dítěte nemůže vyrůst kvalitní a hodnotný člověk, když žije s vědomím, že jeho rodiče byli zlí a špatní. Není potřeba rodiče obdivovat, ale mluvte o nich vždy s úctou. V období dospívání přijatých dě je znalost jejich původní rodiny pro dě velmi důležitá a je výhodou. Období dospívání je obdobím formování iden ty. Dítě si klade mnoho otázek. Ptá se: Kdo jsem? Kam patřím? Po kom jsem? Co si o mně druzí myslí? Aby si dítě mohlo vytvořit zdravou iden tu, potřebuje také znát všechny dostupné informace o své minulos, potřebuje znát své kořeny. Přiměřeně věku by mělo znát všechno, co ho zajímá. Tyto informace by mělo vědět od vás náhradních rodičů. Proto je potřeba, abyste se nebáli s dítětem o minulos hovořit. Je důležité si také uvědomit, že když dítě samo nehovoří o své minulos, o svých rodičích, neznamená to, že ho to nezajímá. Některé informace o původní rodině mohou být pro vás i pro dítě boles vé, ale jistě se dají sdělit laskavou a citlivou formou, tak aby z nich dítě nemělo jen nega vní pocit. Jedině tak můžete dítě pomoci vyrovnat se s minulos, aby m jeho budoucnost nebyla za žená. nalepené jejich fotografie, dopisy rodičů, fotografie z dětského domova nebo fotografie sourozenců i další informace z minulos- dítěte a následovat budou údaje a zážitky ze současné rodiny a současného života dítěte. S dohledáváním minulos dítěte vám může pomoci sociální pracovnice, která má i úřední možnos, jak získat informace o biologické rodině dítěte nebo pracovníci ústavního zařízení, kde dítě nějaký čas žilo. Pěstounská péče je typ náhradní rodinné péče, u kterého vždy existují vztahy s původní rodinou dítěte. Zkušenos jsou takové, že rodiče dítěte se nejvíce dožadují kontaktu s dítětem v období soudních jednání, po přechodu dítěte z ústavu do vaší rodiny. Pak jejich zájem často zvolna vyhasíná. Pokud zájem rodičů přetrvává, je to obvykle ku prospěchu dítěte. Především v období, kdy dítě hledá své kořeny, svou iden tu. Podmínkou je, že kontakt (osobní, písemný i telefonický) s rodiči musí být pro dítě bezpečný. V případě jakýchkoliv pochybnos z vaší strany, týkajících se op málního průběhu kontaktu nebo při prvotních kontaktech dítěte s biologickými rodiči je možné požádat o asistovaný kontakt. To znamená, že během setkání rodičů s dítětem bude účastná i tře osoba. Může to být sociální pracovnice, ale můžete se obrá t i na neziskové organizace, které se touto problema kou zabývají. Velmi doporučujeme, již od počátku příchodu dítěte do vaší rodiny, zakládat a dokumentovat poznatky z jeho předchozího života. Společně s dítětem začít tvořit jeho album- jeho knihu života, kde bude zaznamenané, kdo jsou jeho rodiče, kde žijí, popřípadě 22 23

13 11. DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke kry nákladů svěřených dě, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítě i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další, vyjma sociálního příplatku. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek na úhradu potřeb dítěte představuje nárok dítěte svěřeného do pěstounské péče. Příspěvek se poskytuje do dosažení zle los dítěte nebo nejdéle do 26 let, jestliže jde o nezaopatřené dítě, které žije ve společné domácnos s osobou, která byla do dosažení zle los jeho pěstounem. Příspěvek při převze dítěte Účelem příspěvku při převze dítěte je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři dě. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však Kč. Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,3násobek životního minima dítěte. V případě zdravotně pos ženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje podle stupně závislos na pomoci jiné osoby. Odměna pěstouna Odměna pěstouna je určitým způsobem společenské uznání osobě pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Výše odměny činí součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1.0 za každé svěřené dítě, tj Kč měsíčně za jedno dítě

14 12. KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor sociálních věcí oddělení sociálně právní ochrany dě U Jezu 642/2a, Liberec 2 Bc. Jana Navrá lová kancelář č. 1131, tel.: , jana.navra vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dě, agenda náhradní rodinné péče Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní - ochrany dě, vede evidenci žadatelů vhodných stát se pěstouny a rozhoduje o zařazení žadatelů do této evidence, a to na základě tvz. odborného posouzení žadatelů. Po obdržení spisové dokumentace žadatelů o pěstounskou péči z obecního úřadu s rozšířenou působnos si pozveme žadatele k osobnímu jednání za účelem psychologického posouzení jejich osobnos a vyjasnění představ žadatelů o přijímaném dítě. Zdravotní stav žadatelů posuzuje posudková lékařka krajského úřadu, která si může vyžádat absolvování vyšetření žadatelů na odborném pracoviš. Součás odborného posouzení žadatelů a jejich vhodnos pro zařazení do evidence je i absolvování přípravy k přije dítěte do rodiny. Přípravu realizuje pro žadatele z Libereckého kraje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci. Příprava je v rozsahu 48 hodin, které jsou rozloženy do období 2,5 měsíců a probíhá skupinovou formou tzn. současně pro maximálně 8 párů. V případě pěstounů na přechodnou dobu je doba přípravy v rozsahu 70 hodin. Cílem přípravy je poskytnout žadatelům přístupnou formou dostatek odborných informací a znalos o pěstounské péči, přiblížit žadatelům specifika náhradní rodinné péče, umožnit žadatelům náhled na vlastní předpoklady pro přije dítěte, možnost vytvářet si konkrétní představu o budoucím fungování jejich rodiny v souvislos s příchodem nevlastního dítěte. Žadatelé jsou formou besed seznámeni s platnou legisla vou v oblas pěstounské péče, s informacemi o vývojové psychologii dítěte, zdravotní péči o dítě. Část přípravy probíhá formou sebezkušenostních technik a individuálních konzultací. V rámci přípravy mají žadatelé možnost setkání s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s pěstounskou péčí. Po ukončení řízení jsou žadatelé pozváni k seznámení s výsledky odborného posouzení a mají možnost nahlédnout do své spisové dokumentace. Krajský úřad vydá rozhodnu o zařazení nebo nezařazení do evidence (v případě záporného rozhodnu mají žadatelé právo se odvolat). Po právní moci rozhodnu o zařazení mohou být žadatelé vybráni jako vhodní žadatelé pro konkrétní dítě. Vy pování vhodných žadatelů je hlavním účelem zřízení Poradního sboru pro zprostředkování náhradní rodinné péče, který ze zákona zřizuje hejtman kraje, který jmenuje i jeho členy. Poradní sbor doporučuje pro určité dítě, vedené v evidenci krajského úřadu, vhodné žadatele vedené krajským úřadem. Poradní sbor tvoří odborníci působící v oblas sociálně-právní ochrany dě. Jde o odborníky z oboru psychologie, pediatrie, pedagogiky, zástupce školských, zdravotnických nebo sociálních zařízení pro výkon ústavní výchovy. Poradní sbor Libereckého kraje má 9 členů. Pokud jsou pro konkrétní dítě vy pováni vhodní budoucí pěstouni, jsou osloveni sociální pracovnicí krajského úřadu a jsou osobně na základě oznámení o vy pování seznámeni s dokumentací dítěte. Mají možnost navš vit dítě v zařízení, ve kterém se dítě nachází a ve lhůtě do 30 dní se vyjádřit, zda mají zájem dítě převzít do péče budoucích pěstounů. V případě zájmu 26 27

15 obecní úřad obce s rozšířenou působnos podle místa trvalého bydliště dítěte vydá rozhodnu o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů. Na základě tohoto rozhodnu žadatelé přebírají osobní péči o dítě a mají nárok na příslušné dávky státní sociální podpory. Po 3 měsících péče o dítě mají žadatelé možnost podat k soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče. Během této doby může z vážných důvodů na straně žadatele i na straně OSPOD dojít k ukončení předpěstounské péče (např. zjištění, že péče žadatelů o dítě není v jeho zájmu, rozhodnu žadatelů ustoupit od zprostředkování). Pokud dojde k podání návrhu soudu a soud vydá rozhodnu, stávají se z žadatelů o pěstounskou péči, pěstouni a proces zprostředkování končí. Autor: Mgr. Markéta Brebtová Úloha psychologa OSPOD v systému náhradní rodinné péče Psycholog má nezastupitelné místo v pracovním týmu odborníků, kteří se zabývají sociálně právní ochranou dě (OSPOD) v systému náhradní rodinné péče (NRP). Hlavní náplní jeho práce je psychologická diagnos ka žadatelů o adopci či pěstounskou péči. Výstup z psychologického posouzení, které zpracovává, by měl zahrnovat zhodnocení mo vace žadatelů k přije dítěte, jejich očekávání a představ o dítě, zmapování zkušenos žadatelů s výchovou v primární rodině (ve které vyrůstali) i jejich současných předpokladů k výchově přijatého dítěte. Z osobnostních dispozic žadatelů je pak v centru zájmu psychologa především morální a charakterová vyspělost žadatelů, jejich psychická odolnost, sociální dovednos, stabilita partnerského vztahu a řada dalších charakteris k. Ve vybraných případech je nucen zhodno t i intelektové předpoklady žadatelů. Součás psychologického vyšetření je rovněž posouzení životního stylu žadatelů a materiálních podmínek, resp. hmotného zajištění rodiny. V tomto bodu se nemůže opřít o výsledky psychologických testů a je proto pro něj stěžejní zpráva sociální pracovnice, která provádí v rodině sociální šetření. Jsou-li v době, kdy byla podaná žádost o NRP, již v rodině žadatelů dě vlastní, osvojené nebo v pěstounské péči, má psycholog za úkol zjišťovat i jejich připravenost k přije dalšího dítěte do rodinného systému. V ideálním případě formou návštěvy v rodině, což pro dítě představuje přirozenější situaci, může to usnadnit navazování kontaktu a m i jeho spolupráci s psy

16 chologem. V situaci vyšetření na úřadě je logicky třeba počítat s většími zábranami na straně dítěte. Vstupním vyšetřením žadatelů by měl začít proces provázení rodin, které se rozhodly nabídnout rodinné zázemí dětem, o které se jejich vlastní rodiče nemohou, nechtějí nebo neumí postarat. Psycholog OSPOD na úrovni kraje může v případě potřeby nabízet krizovou intervenci, psychologické poradenství a krátkodobou podpůrnou psychoterapii jak dospělým tak i dětem. V rámci svých povinnos však není schopen suplovat systema ckou odbornou pomoc a zajišťovat dlouhodobé vedení rodinám, které si tuto pomoc nejen zaslouží, ale mají na ni plný nárok. Současná koncepce pěstounské péče klade na pěstouny vysoké požadavky. Zdůrazňuje mimo jiné podporu vztahu dítěte s biologickou rodinou, který může vyús t i v návrat dítěte do vlastní rodiny. Tato situace je obvykle zdrojem hlubokých nejistot a silných, často pro chůdných emocí u všech zúčastněných. Příprava a asistence takového kontaktu se proto bez účas psychologa neobejde. Důležitou fází pomoci při zvládání těchto složitých i jiných úkolů pěstounské péče jsou víkendová setkání s pěstouny v neformálním prostředí, organizované krajským úřadem, které probíhají dvakrát do roka. Autor: Mgr. Simona Bělská psycholog Krajského úřadu Libereckého kraje 30 31

17 13. PORADNA PRO MANŽELSTVÍ, RODINU A MEZILIDSKÉ VZTAHY V LIBERCI Dvorská 445, Liberec 5-Králův Háj Liberecká Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb LK, p.o. - byla v roce 2006 pověřena Krajským úřadem Libereckého kraje organizováním Přípravy budoucích náhradních rodičů na přije dě do rodiny. Od tohoto roku prošlo Přípravou celkem 147 žadatelů o náhradní rodinnou péči. Žadatelé o některou z forem náhradní rodinné péče (osvojení nebo pěstounskou péči) absolvují v průběhu tří měsíců program, v rámci něhož se seznamují se specifiky náhradní rodinné péče. Cíle přípravy aneb k čemu je to dobré Poskytnout žadatelům přístupnou formou dostatek odborných informací, znalos o jednotlivých formách náhradní rodinné péče. Přiblížit žadatelům specifika náhradní rodinné péče (např. příležitost porozumět potřebám dě, které se ocitly mimo vlastní rodinu, specifika výchovy v přirozeném a náhradním rodinném prostředí, hledání odpovědi na otázku, jakému dítě můžeme právě my nabídnout domov, atd.). Umožnit žadatelům náhled na vlastní předpoklady pro přije dítěte, možnost vytvářet si konkrétní představu o budoucím fungování jejich rodiny v souvislos s přije m dítěte. Příležitost k setkání, navázání kontaktů s dalšími účastníky i odborníky, a to i pro další spolupráci po přije dítěte. Příležitost k setkání s náhradními rodiči (pěstouny) a jejich zkušenostmi. Časová dotace přípravy Žadatelé o adopci absolvují přípravu v rozsahu 48 hodin. Žadatelé o pěstounskou péči absolvují přípravu v rozsahu 52 hodin. Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu absolvují přípravu v rozsahu 70 hodin. Struktura přípravy ➊ Skupinové setkání - úvodní (4 hodiny) Témata: seznámení se navzájem (vytvořená skupina žadatelů projde přípravou společně), cíle, obsah a struktura přípravy. ➋ Skupinové setkání (4 hodiny) Hosté: sociální pracovnice OSPOD Krajského úřadu Liberec (Bc. J. Navrá lová), sociální pracovnice OSPOD Magistrátu města Liberce (D. Mádrová). Témata: sociálně-právní aspekty náhradní rodinné péče, prak- cké záležitos při realizaci náhradní ridinné péče, proces zprostředkování náhradní rodinné péče. ➌ Skupinové setkání (4 hodiny) Hosté: pracovnice Dětského centra Sluníčko v Liberci (ředitelka Mgr. A. Vereščáková, vedoucí sestra P. Svobodová, sociální pracovnice E. Pánková), ředitel dětského domova v Jablonci n./n. (Mgr. J. Říčař). Témata: dítě v ústavním zařízení, předávání dě do náhradní rodiny, sebezkušenostní techniky. Konzultace 1. a 2. (2 x 3 hodinové setkání páru/samožadatele s psycholožkou, pokud v rodině již dě jsou, účastní se druhé konzultace), pro žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu ještě dalších 6 konzultací s psycholožkou

18 Témata: psychologická specifika náhradní rodinné péče, původní rodina, současná rodina, rodičovství. ➍ Skupinové setkání (4 hodiny) Hosté: dětská psycholožka (PhDr. J. Thérová), dětská zdravotní sestra (A. Nováková). Témata: psychický vývoj dítěte, jeho úskalí, potřeby (i v souvislos s náhradní rodinnou péčí) a možnos řešení, zdravotní stav dítěte a jeho možné komplikace, sebezkušenostní techniky. ➎ Skupinové setkání (4 hodiny) Témata: setkání s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s náhradní rodinné péče (adop vní rodiče). ➏ Skupinové setkání (3 hodiny) Host: vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci, manželský a rodinný poradce (PhDr. D. Cichák). Témata: rodinné systémy, mužský a ženský přístup - pohled psychologa. ➐ Skupinové setkání (sobota a neděle - bez noclehu, celkem 14,5 hodin) Hosté: posudkový lékař, pediatr a člen Poradního sboru (MUDr. M. Ferles), sociální pracovnice (Ing. K. Stránská). Témata: očekávání od náhradní rodinné péče, změny, které přije dítěte do rodiny přinese, možné obavy, potřeby dě a rodičů, komunikace, různá specifika náhradní rodinné péče, zdravotní stav dítěte, drogy, alkohol a další komplikace v anamnéze matky přijatého dítěte, kontakt pěstounů s biologickou rodinou dítěte. Víkend probíhá ve velké skupině či malých skupinkách formou diskuzí, sebezkušenos. ➑ Skupinové setkání (4 hodiny) určené pro žadatele o pěstounskou péči Hosté: ředitelka Dětského diagnos ckého ústavu v Liberci (PhDr. B. Lányová), zkušené pěstounky. Téma: specifika výchovy dě, které nevyrůstají ve své rodině; důvody, proč se dě vracejí z náhradních rodin aneb z jakých důvodů se náhradní rodinná péče někdy nedaří. ➒ Skupinové setkání závěrečné (4,5 hodin) Témata: kde hledat pomoc, funkční náhradní rodina, hodnocení prřípravy. S kým se budete setkávat aneb Kdo jsme a kde nás najdete Dana Černá: sociální pracovnice Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec Mgr. Hana Heindorferová: psycholožka pro náhradní rodinnou péči, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec Mgr. Jana Sunková: psycholožka pro náhradní rodinnou péči, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec Mgr. Kristýna Vacková: psycholožka pro náhradní rodinnou péči, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec Mgr. Eva Čikošová: psycholožka pro náhradní rodinnou péči, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec Přednášející, lektoři: v rámci besed, víkendových setkání Pozvaní lidé, kteří mají vlastní zkušenost s náhradní rodinnou péčí (např. pěstouni, adop vní rodiče) Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy najdete v ulici Dvorská 445, Liberec 5-Králův Háj. Můžete jet z centra města nádraží MHD Fügnerova ul., aut. č. 21 směr Králův Háj, vystoupíte na zastávce Školní /známé také jako obch. středisko CEN- TRUM/. Vrá te se asi 300 m zpět pro směru jízdy autobusu a po levé ruce u silnice uvidíte velkou modrou ceduli s naším názvem. U té je vchod do zahrady, kde je sytě růžový pavilon bývalých jeslí

19 Jak přípravu hodno li účastníci minulých příprav Kamarádky záviděly. Dostali jsme informace o zdravotních věcech a upozornění na rizika spojená s náhradní rodinnou péčí! Různí hosté, kteří přicházeli s různými informacemi, které jsme třeba ještě neslyšeli Oceňuji komplexnost, dostali jsme důležité informace. Nebyla to propagace šťastného adop vního rodičovství, když se nakousla těžká témata, tak to nikoho nepoložilo. Víkendová část byla velmi dlouhá a náročná Postrádali jsme více pozi vních informací, tzn. že přes všechny ob že a problémy to nakonec ne vždy končí špatně. Autor: Kolek v pracovníků Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy v Liberci

20 14. ZKUŠENOSTI PĚSTOUNSKÝCH RODIN Abychom vám více prak cky přiblížili průběh pěstounské péče, ptali jsme se stávajících pěstounek a pěstounů na tři zdánlivě prosté otázky. Jejich upřímné odpovědi by vám mohly dopomoci k jasnější a konkrétnější představě o pěstounství: ➊ Jaká byla vaše mo vace k přije dítěte do rodiny? ➋ Co vám pěstounská péče dala? ➌ Co vám pěstounská péče vzala? Pěstounská rodina se dvěma dětmi v PP ➊ Chtěli jsme dát šanci dítě na rodinný život, zázemí, vzdělání, podporu dovednos, rozvíjet jeho nadání. Být užiteční, mít novou zkušenost. ➋ Pěstounská péče nám dala nové zkušenos, poznání. Větší toleranci, sebepoznání, sebezdokonalování. Pohled na prožívání života z více pohledů. Naučili jsme se novým věcem a seznámili jsme se s ostatními rodinami a jejich dětmi. ➌ Co nám pěstounská péče vzala? Jistě čas, například při začátku školní docházky učení s dítětem, ale ten čas se vrací v dobrém zpět a není promarněný. Vzala nám část soukromí ale to nás nijak neomezuje a nevadí nám, protože to je při výchově přijatého dítěte samozřejmé a výchova musí být ze strany úřadů průhledná hraje v tom roli samozřejmě důvěra. Pěstounská rodina se třemi dětmi v PP ➊ Osmnáct let jsme se starali o pos žené dítě, tak jsme mohli využít těchto zkušenos, chtěli jsme mít velkou rodinu. ➋ Pěstounská péče nám dala zkušenos, více tolerance a uvědomili jsme si, co je podstatné pro život. Poznali jsme spoustu tolerantních a obětavých lidí. ➌ Přišli jsme o trochu soukromí a některé přátele a občas klid, který bychom prý už mohli mít. Pěstounská rodina se dvěma dětmi v PP ➊ Byla to touha po dalších dětech, chtěli jsme mít větší rodinu. ➋ Naučili jsme se velké trpělivos a toleranci. Dě nám přinesly radost ze života a daly nám nový smysl. Také máme hezký pocit z toho, že můžeme poskytnout domov dětem, kterého nemají. ➌ Vzala nám veškeré soukromí a volný čas, což ale rádi obětujeme. Pěstounská rodina s jedním dítětem v PP ➊ Vlastní dě byly již odrostlé, další jsme mít nemohli, ale toužili jsme po nich, tak nás napadla pěstounská péče. ➋ Myslím, že jsme díky pěstounské péči tak trochu omládli, nemáme čas myslet na nesmysly a cí me, že nás někdo potřebuje. ➌ Nemyslíme si, že by nám výchova dě něco vzala, prostě jsme se pro to rozhodli, tak jaképak vzala Pěstounská rodina s jedním dítětem v PP ➊ Chtěli jsme dát lásku i dalším dětem než jen vlastním. ➋ Získali jsme poznání, že u nevlastního dítěte je spousta věcí jiná, než u vlastních dě. ➌ Pěstounství nám vzalo čas, který je ale bohatě vynahrazen dobrým pocitem sdíleným štěs m s naší holčičkou. Pěstounská rodina s jedním dítětem v PP ➊ Dě odešly z domova a my jsme měli najednou spoustu volného času. Bylo to touha někomu pomoci i touha naplnit svou prázdnou náruč. Původně jsme žádali o adopci, tu nám ale vzhledem k věku neschválili

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj péče aneb Pár důležitých po tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ TRIADA - Poradenské centrum,o.s. zajišťuje organizačně a odborně odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny od roku 2004 ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, lektorsky

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19.

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Středisko náhradní rodinné péče

Středisko náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 Cílem projektu je zavést systematické poskytování kvalitních,

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Chci se stát pěstounem

Chci se stát pěstounem Chci se stát pěstounem Praktický průvodce problematikou náhradní rodinné péče Říjen 2015 Zpracoval: Tým Hnízdo Čiriklano Kher, Vzájemné soužití o.p.s. 1. Úvod...3 2. Schéma náhradní rodinné péče...5 3.

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol dětí a žáků z našich mateřských a základních škol Deklarované změny začínají již od mateřské školy. Tato kapitola je sice nezáživná, ale zájem Vás rodičů o tuto problematiku nás jako autory zavázal ji

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více