Čapí stopy. Nová kniha Dagmar Zezulové. Novela 359/1999 Sb. prozatím neschválena. Stránky dětem. Co a komu nabízíme.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čapí stopy. Nová kniha Dagmar Zezulové. Novela 359/1999 Sb. prozatím neschválena. Stránky dětem. Co a komu nabízíme."

Transkript

1 Čapí stopy Co a komu nabízíme Novela 359/1999 Sb. prozatím neschválena Fámy o transformaci Služby Stopy čápa Nová kniha Dagmar Zezulové Stránky dětem

2 Slovo na úvod Vážení čtenáři, v osmém čísle Čapích stop najdete, mimo známé rubriky také důležité změny v sociálním systému. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí je skutečně na spadnutí a proto považujeme za nutné začít pomalu klienty seznamovat novinkami, které přinese. Také výplata většiny dávek bude brzy zcela závislá na tzv. S kartě. Nebudou samozřejmě chybět ani další informace z oblasti péče o ohrožené děti. A změny provází i Stopu čápa. Tereza Čejková odchází na mateřskou dovolenou a tým přivítá novou kolegyni Moniku Klimešovu. Obsah Co nabízíme... 2 Z MPSV.. 3 Děsivé pohádky o transformaci..6 Novela 359/1999 Sb...12 Změny v sociálním systému 16 Nová kniha Dagmar Zezulové.. 18 Užitečné odkazy...19 Změny na Stopě čápa.. 20 Stránky dětem...21 Kontakty.. 23 Vaše Stopa čápa 1

3 Co nabízíme Supervize rodiny Individuální psychologická práce s dítětem Asistovaný kontakt dítěte v NRP s původní rodinou Poradenství ve věcech sociálně právní ochrany dětí a zejména náhradní rodinné výchovy. Kluby pěstounů v Královéhradeckém kraji Provázení rodiny Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči na převzetí dítěte Workshopy Víkendová setkání Odlehčovací služby Pro koho tu jsme Studenti, veřejnost a organizace působící v oblasti NRP Zájemci o náhradní rodinnou péči Žadatelé o náhradní rodinnou péči Rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči 2

4 Z MPSV Transformace systému péče o ohrožené děti nabývá schválením novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí reálnější obrysy a vstoupila tak do další fáze. Neuškodí si proto zopakovat základní principy, podle kterých hodlá Ministerstvo práce a sociálních věcí i nadále postupovat. Základní principy ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti Hlavním cílem Národní strategie péče ochrany práv dětí je funkční systém zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb, který pracuje na základě těchto základních principů: 1. Je plně zaměřen na dítě Dítě je v centru dění celého systému. Dítě a jeho prosperita je prvořadým zájmem všech odpovědných účastníků systému a veškeré jejich úsilí je zaměřeno na efektivní řešení situace každého jednotlivého dítěte. Dítě je partnerem při řešení situace své i své rodiny. S dítětem je potřeba mluvit, je nezbytné mu naslouchat, zjišťovat jeho přání a potřeby, brát je v úvahu (přiměřeně jeho věku a rozumové vyspělosti) a poskytovat na jejich základě nejvhodnější pomoc a podporu. 2. Respektuje potřeby a vývoj dítěte Všichni v systému znají vývojové potřeby dětí a vědí, jaký význam má kvalita péče na zdraví a vývoj dětí. Ochrana a podpora všestranného rozvoje možností dětí je založena na komplexním posouzení vývoje dítěte a identifikování oblastí podpory a rozvoje. Přijímaná opatření jsou včasným řešením a jsou vždy přiměřená vzhledem k věku a vývojové fázi dítěte. 3. Sleduje dlouhodobý zájem dítěte, podporuje jeho jedinečnost a vývoj Opatření přijímaná na ochranu dětí jsou součástí individuálního plánu vytvořeného pro každé dítě a jeho rodinu. Tento plán vychází z posouzení vývojových potřeb dítěte a schopnosti rodičů či jiných pečovatelů reagovat na tyto potřeby. Ochrana dítěte se zaměřuje na určení výstupů pro každé dítě, které zabezpečí jeho bezpečí a rozvoj. Pokrok v situaci dítěte je pravidelně hodnocen a revidován. Účelem všech intervencí je dosažení nejlepších 3

5 možných výsledků pro každé dítě, přičemž je nezbytné brát v úvahu jedinečnost každého dítěte. 4. Umožňuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví, schopnosti, rasu, etnikum, zdravotní postižení, okolnosti nebo věk Rovnost příležitostí znamená, že děti mají zaručenu příležitost dosáhnout nejlepších možných vývojových výsledků bez jakýchkoliv předsudků či překážek vzhledem k jejich pohlaví, schopnostem, rase, etniku, zdravotnímu postižení, okolnostem či věku. Děti jsou podporovány z dlouhodobého hlediska a je jim věnována zvýšená pozornost zejména ve vztahu k jejich vzdělávacím a zdravotním potřebám. 5. Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny, stejně tak, jako celé jejich sociální okolí Všichni v systému chápou dítě v kontextu celé rodiny (rodičů nebo pečovatelů a širší rodiny a sociálního prostředí (komunita a kultura, ve které vyrůstá). Interakce mezi vývojovými potřebami dítěte, schopnostmi rodičů nebo pečovatelů na tyto potřeby vhodně reagovat, dopadem faktorů širší rodiny na dítě a na schopnosti rodičů vyžaduje během hodnocení pečlivé zkoumání. Hlavním cílem je pochopit souvislosti mezi vývojovými potřebami dítěte a schopnostmi a možnostmi rodičů nebo pečovatelů tyto potřeby uspokojovat. Dalším základním úkolem ochrany dítěte je poskytovat dítěti a rodinným příslušníkům služby, které na dané potřeby reagují. V případech dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu je posuzování potřeb dítěte a zdrojů pro jejich naplnění ještě komplexnější. 4

6 6. Staví na silných stránkách dětí a rodin a identifikuje problémová místa Při ochraně dětí a rodin je zásadní správné identifikování silných stránek a problémových míst v celkové situaci daného dítěte, jeho rodiny a kontextu, ve kterém tyto osoby žijí. Vždy je důležité posoudit, jaký dopad má celá situace na zdraví a vývoj dítěte. Je nutné uplatňovat vyvážený přístup k dětem a rodinám a nezaměřovat se výhradně na deficitní model práce s rodinami, ale sledovat i oblasti pozitivních kapacit v rámci rodiny, ze kterých je možno vycházet v případě intervencí. Práce se silnými stránkami dítěte a jeho rodiny je důležitou součástí plánu pro řešení situace ohrožení dítěte. 7. Funguje integrovaně a ve spolupráci všech zúčastněných subjektů Od narození se v životě dítěte a jeho rozvoji angažuje celá řada různých úřadů a služeb v rámci komunity (zejména v oblasti zdraví a vzdělávání). Mezioborová spolupráce ve věci ochrany a podpory prosperity dítěte začíná, jakmile je zjištěno, že dítě nebo rodinní příslušníci mají dodatečné potřeby vyžadující podporu či služby nad rámec běžně využívaných služeb. 8. Je trvalým a interaktivním procesem Ochrana dítěte vyžaduje nutnost pochopit, čím ohrožené dítě v kontextu své rodiny a místní komunity prochází. Přijímání vhodných opatření představuje trvalý a interaktivní proces, jehož hodnocení pokračuje i během intervencí a realizace daných opatření. 9. Poskytuje a reviduje opatření a poskytované služby Opatření a služby jsou realizovány a poskytovány na základě identifikovaných potřeb dítěte a rodin s paralelně probíhajícím hodnocením. Součástí ochrany je řešení okamžitých a praktických potřeb, stejně jako potřeb komplexnějších a dlouhodobějších. Dopad poskytovaných služeb na vývoj a situaci dítěte je pravidelně přezkoumáván. 10. Je založen na objektivně zjištěných skutečnostech a důkazech Efektivní praktická práce s dětmi a rodinami je založena na důkladných odborných úsudcích, které jsou podloženy důkazy a které vycházejí ze znalostí a zkušeností daného odborníka. Rozhodnutí založená na těchto úsudcích jsou přezkoumávána, přičemž je nezbytné brát v úvahu jakékoliv nové informace získané v průběhu další práce s dítětem a rodinou Na těchto principech stojí ochrana dětí také v ostatních státech Evropské unie. Principy naleznete na webu MPSV 5

7 Děsivé pohádky o transformaci O tom, že mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti je značně zdeformovaný a skandalizovaný, již byla v Čapích stopách řeč. Mediální bouře pomalu utichá, bulvární media zjistila, že na snaze přesunout péči o děti do rodin není nic tak úžasně skandálního a obrátila své zraky jinam. Pomalu se začínají objevovat i seriózní informace. Samozřejmě tu stále jsou pochyby, jak bude celý systém fungovat a je to dobře. Dříve, než se uvede do praxe, tu nemůže být jistota, že se neobjeví trhliny a chyby. Praktické zkušenosti také hovoří o tom, že černobílá řešení nebývají šťastná. Jisté je pouze to, že systém stávající již dlouhou dobu nevyhovoval současným trendům ochrany práv dětí a potřeboval nutně změnu. Neziskové organizace z celé České republiky, které se zabývají náhradní rodinnou péčí, společně okomentovaly deset nejčastějších fám, které média opakují. Tady jsou: 1. Kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí. České kojenecké ústavy (KÚ) jsou většinou moderně vybavená zařízení. Děti rozhodně netrpí hladem nebo zimou, mají dostatek hraček a je jim dostupná kvalitní zdravotní péče. Výzkumy však ukazují, že pro nejmenší děti je velmi potřebné navázat pevnou vazbu ke stálé pečující osobě - obvykle matce. Tato osoba je pak dítěti k dispozici a reaguje na jeho potřeby individuálním způsobem. Děti v kojeneckých ústavech tuto možnost - navzdory často obětavému personálu - nemají. Sestřičky mají vždy na starosti zároveň více dětí a navíc se střídají na směny. Dítě tak večer uspává jiná osoba, než která k němu přijde ráno po probuzení. Dítě nevídá sestřičku při běžných činnostech, jaké se odehrávají v rodině, nemůže si tak vytvářet rodinné modely přirozeně pozorováním a 6

8 nápodobou - jako tomu je v rodině. Negativní dopady ústavní péče na děti do 3 let popisuje řada českých i zahraničních výzkumů. 2. Pěstouni nejsou odborníci, nebudou se umět postarat o všechny děti, zejména ty, které mají nějaký zdravotní handicap. Předně platí, že jen menší část dětí v současnosti pobývajících v kojeneckých ústavech má zdravotní handicap či jiné specifické zdravotní potřeby. Podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky (ÚZIS ČR) mělo pouze 15,5% dětí, které byly v roce 2010 propuštěny z kojeneckých ústavů, nějaký handicap či specifické potřeby. Již v současné době se pěstounské rodiny starají o děti se závažnými zdravotními problémy a to i bez dostatečných podpůrných služeb. Mezi pěstouny jsou i lidé s odborným vzděláním - lékaři, speciální pedagogové, sociální pracovníci, zdravotní sestry apod. Je zároveň možné pěstouny proškolit v péči o děti s konkrétními potřebami, dát jim domů přístroj, který dítě potřebuje. Je možné, aby odborný zdravotní personál rodinu s takovým dítětem pravidelně navštěvoval a naučil pěstouny poskytovat dítěti potřebnou péči, jakou by dostávalo po zdravotní stránce v kojeneckém ústavu. Zároveň i pěstouni mohou využít terénních služeb rané péče, služeb pro děti se zdravotním postižením atd. 3. Pěstouni si budou brát děti do pěstounské péče na přechodnou dobu pro peníze. Pěstounská péče na přechodnou dobu je velmi náročná služba poskytovaná 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Je proto správné, že je finančně ohodnocena. Zájemci o tuto formu péče budou procházet procesem náročného prověřování a přípravy. Během této doby odborníci posoudí motivaci zájemců, jejich schopnost sebereflexe, ochotu se vzdělávat a schopnosti poskytovat kvalitní péči. Lidé, kteří mají k pěstounství jen finanční motivaci, nebudou schváleni. 7

9 4. Pěstouni na přechodnou dobu se nebudou chtít dětí vzdát. Pěstounská péče na přechodnou dobu není pro každého. Přesto se domníváme, že se najdou lidé, pro které bude tato forma péče přijatelná a vhodná. Loučení se s dítětem a jeho předání do vlastní rodiny či nové rodiny nebude pro pěstouny lehké. Na tuto roli budou pěstouni připravováni, budou procházet prověřováním jejich osobnostního nastavení, motivace a kompetencí a bude jim poskytováno další vzdělávání a další potřebné služby. V zemích jako například Norsko, Švédsko, Dánsko, Holandsko, Velká Británie, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko či Rakousko již systém pěstounské péče na přechodnou dobu nahrazující kojenecké ústavy funguje. Ve všech těchto a mnoha dalších zemích jsou pěstouni ochotní pečovat o dítě pouze na přechodnou dobu. Domníváme se, že i mezi Čechy se najde dostatek lidí ochotných pečovat o dítě na přechodnou dobu. 5. Pěstounů nebude dost. Zdaleka ne pro všechny děti, které se v současnosti dostávají do kojeneckých ústavů (přibližně 2000 dětí ročně), bude třeba nalézt jako alternativu ústavní péče umístění v pěstounské péči. Podle pracovníků orgánů sociálně- právní ochrany dětí (OSPOD), kteří provádí šetření v rodinách a mají klíčovou roli v procesu odebírání dětí z rodiny, by řada dětí nemusela být umístěna mimo rodinu, kdyby měl OSPOD více času na práci s rodinou a bylo k dispozici více terénních, ambulantních a respitních služeb pro rodiny. V letošním roce, tj. 2012, dochází k navýšení personálních kapacit OSPODů, pracovníci OSPOD tedy budou mít více času na práci s rodinami, zároveň dochází k rozšiřování dalších podpůrných služeb pro rodiny, ve kterých je dítě ohroženo. Lze tedy očekávat, že se bude stále více dařit pracovat s rodinami tak, aby dítě mohlo zůstat ve své rodině. Novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou již přijala vláda, přinese výrazné zlepšení podmínek pro 8

10 pěstouny - v oblasti finanční, nároků na pomoc, podporu a doprovázení. Ve společnosti nyní prakticky neexistuje na tomto poli osvěta, neprobíhají aktivní nábory nových pěstounů. Ze zahraničních zkušeností (např. Velká Británie, Skotsko, Polsko...) však vyplývá, že pěstounství může být ve společnosti váženou a smysluplnou profesí, kterou si jako své povolání a poslání volí stále více lidí. Již nyní v České republice proběhlo několik kampaní a náborů, které ukázaly, že nové pěstouny je možné najít. 6. Budovy kojeneckých ústavů připadnou developerům, lidé, kteří tam teď pracují, přijdou o zaměstnání. V novém systému budou potřeba odborníci, kteří budou poskytovat služby v terénu - jak rodinám a dětem v ohrožení, tak pěstounům, kteří se budou starat o přijaté děti. Bude to příležitost pro personál stávajících zařízení, který může využít své dosavadní zkušenosti a znalosti, případně si kvalifikaci rozšířit. Budovy stávajících zařízení (kojeneckých ústavů) jsou většinou majetkem kraje, jde často o pavilony nemocnic. Po jejich uvolnění bude na krajích, jak s hmotným majetkem naloží. 7. Na transformaci ústavů je krátká doba, nestihne se to. Hrozí, že děti budou na ulici. Transformaci systému péče o ohrožené děti plánuje Česká republika již řadu let. Doposud se však skutečně jednalo pouze o plány bez dalších konkrétních kroků. Stanovení pevného termínu pro ukončení umísťování dětí do kojeneckých ústavů - do je nutným krokem, aby všechny složky systému začaly podnikat aktivity k zásadní změně a pomohly dětem vyrůstat v rodinném prostředí - ve vlastním či náhradním. Neznamená to však, že ze dne na den děti umístěné do KÚ zůstanou na ulici. Jednotlivé složky systému musí hledat vhodné umístění pro každé dítě, které je v rodině či rodinou ohroženo. 9

11 8. Dítě se bude stěhovat z rodiny do rodiny. Náhlá a častá změna místa a pečujících osob samozřejmě není v zájmu dítěte. Záměrem pěstounské péče na přechodnou dobu není dítě opakovaně stěhovat, ale co nejdříve mu umožnit buď návrat do vlastní rodiny, nebo přechod do stabilní formy náhradní rodinné péče. Přechod z péče do péče, pokud k němu bude docházet, by měl být vždy maximálně citlivý vůči potřebám dítěte, načasovaný dle potřeb dítěte a podporovaný ze strany odborníků, kteří přechodem provedou dítě i obě dvě rodiny. V současné praxi ústavních zařízení i nyní existují děti, které vystřídají více ústavů a ani pokud zůstanou v jednom ústavu, neznamená to stabilní prostředí - střídají se směny, v některých ústavech jsou děti přesouvány mezi skupinami, někteří zaměstnanci odcházejí apod. Stabilita ústavní péče pro dítě je tedy pouze zdánlivá. Častým argumentem proti pěstounské péči bývá poukazování na to, že například ve Velké Británii prochází děti velmi mnoha (pěti, osmi...) pěstounskými rodinami. Toto tvrzení není pravdivé. Podle výzkumů z Anglie dochází k selhání pěstounské péče pouze v případě přibližně 7% dětí, které byly umístěny do 5 let věku (a byly sledovány až dalších 15 let). U dětí umístěných do 10 let svého věku dochází k selhání pěstounské péče zřídkakdy. 9. Pro dítě je horší navázat vazbu v rodině a pak o ni přijít, než být v ústavu, kde silnou vazbu nenaváže. Výzkumy psychologů a neurofyziologů ukazují, že pro dítě je v raném věku důležité naučit se navázat vztah s osobou, která o ně pečuje. Dítě si tím totiž zajišťuje možnost přežít, získat to, co potřebuje, přivolat si pomoc a pozornost, skrze pečující osobu zažít blízkost, radost, podporu, ochranu, přijetí, lásku, respekt, naladění, limity atd. Pokud má dítě v raném věku možnost se bezpečné připoutat - navázat vztah - s pečující osobou, umí si vytvořit vztah i s další pečující osobou. Pro schopnost navazovat vazby s jinými lidmi je nejdůležitější (a často i nenahraditelné) období prvních měsíců a let života. 10

12 10. Celý systém pěstounů bude ještě dražší než ústavní péče, která tu už dávno a dobře funguje. Náklady na jedno dítě v kojeneckém ústavu se v současnosti pohybují kolem 35 tisíc korun měsíčně, náklady na pěstounskou péči budou nižší. Finančně nevyčíslitelný je přínos pro děti, které poznají díky pěstounské péči rodinné prostředí, budou se učit rodičovskému chování přirozenou cestou nápodoby, pozorováním a pozorností jejich pečovatelů. S textem vyjádřily souhlas tyto organizace: Občanské sdružení Salinger Amalthea, o.s. Asociace náhradních rodin ČR Centrum pro rodinu Náruč Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. Člověk hledá člověka, o.s. Dětem rodinu a péči, o.s. Děti patří domů, o.s Domus - Centrum pro rodinu Filadelfia - Přístav Oldřichovice Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Občanské sdružení Janus Liga lidských práv Lumos Náhradním rodinám, o.p.s. OS ISIS - pro pomoc náhradním rodinám Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o. s. Rozum a Cit, o.s. Sdružení pěstounských rodin Středisko náhradní rodinné péče, o.s. Unie center pro rodinu a komunitu V zájmu dítěte, o.s. o.s. Vzájemné soužití Nadace táta a máma Nadační fond J&T Vhled, o.s. 11

13 Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí byla téměř schválena Dlouho a bouřlivě diskutovaná novela zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí byla schválena a putovala do senátu. Senát ale bohužel využil svého práva novelu zatím vrátil k projednání. I u této důležité novely visí zatím ve vzduchu pár otazníků a to hlavně za otázkou Jak to nakonec v praxi bude vypadat?. Pevně věřím tomu, že je to krok správným směrem. Že brzy utichnou debaty, které se týkají především finančních dopadů a bude patrné, že velké legislativní změny jsou namířeny zejména na pomoc ohroženým dětem a na prevenci jejich ohrožení vůbec. Všechny novinky týkající se sociálně právní ochrany dětí by se nám do Čapích stop nevešly. Zaměříme se tedy přímo na nejzásadnější změny v oblasti náhradní rodinné péče. Dohoda o výkonu pěstounské péče Pokud senát novelu schválí, povinnost uzavřít tuto dohodu budou mít všichni ti, kteří vykonávají pěstounskou péči. Navrhne to pěstounům (také poručníkům) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má pěstoun trvalé bydliště. Pěstoun si však může zvolit, zda tuto dohodu chce uzavřít s tímto úřadem, s jiným obecním úřadem, s úřadem krajským nebo s osobou pověřenou k sociálně-právní ochraně dětí. Touto osobou je myšlena právnická osoba, která obdržela toto speciální pověření. Občanské sdružení Salinger toto pověření má již jedenáct let. Tuto dohodu tedy můžete uzavřít také u nás na Stopě 12

14 čápa. Pokud dohodu neuzavřete do 30 dnů, bude vám jaksi uzavřena automaticky s místně příslušným úřadem. V praxi to tedy znamená, že zůstanete v agendě sociální pracovnice úřadu, u které už jste. Pokud jste s jejich pomocí spokojeni, není samozřejmě důvod ji měnit. O této dohodě se můžete také se svými sociálními pracovnicemi poradit. Zeptat se na ni samozřejmě lze také na Krajském úřadě, nebo vás rádi informujeme my. Stejná povinnost bude platit pro všechny osoby, které jsou v evidenci Krajského úřadu zařazeny jako pěstouni na přechodnou dobu (nazývaní také profesionální pěstouni) a to i v době, kdy nebudou pečovat o žádné dítě. Také pro tzv. předpěstounskou péči. Důležitá je také informace, že tuto dohodu, můžete jako osoba pečující vypovědět i bez udání důvodu. Pak ale samozřejmě musíte tuto dohodu uzavřít s jiným k tomu kompetentním subjektem. S uzavřením dohody bude mít subjekt, se kterým byla dohoda uzavřena (úřad, osoba pověřená ) nárok na státní příspěvek ve výši ,-Kč. Ten použije na zaplacení služeb, které bude rodina potřebovat. Konkrétní podobu dohody zatím neznáme. Novela se jí věnuje jen poměrně obecně a předpokládá se, že Ministerstvo práce a sociálních věcí teprve vydá nějaký metodický pokyn, ve kterém bude blíže popsána. V novele najdete informace o dohodě v 47b Dávky pěstounské péče Finanční prostředky jsou samozřejmě velice důležitá součást péče o dítě. I tady přináší novela změny. Dle 47e Okruh dávek pěstounské péče budou vypláceny následující peněžité dávky: 13

15 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a) Kč pro dítě ve věku do 6 let, b) Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, c) Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let, d) Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let. Pokud je vaše dítě v některém ze 4. stupňů závislosti má závažné zdravotní komplikace příspěvek se zvyšuje. Vyplácí se měsíčně. Příspěvek při ukončení pěstounské péče Činí ,- Kč a náleží tomu, kdo byl do svých 18. let v pěstounské péči a nárok mu vzniká ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Dostane ho tedy dítě, které jste doposud měli v pěstounské péči (také péči poručníka). Pěstounská péče sice končí zletilostí dítěte, ale pro tuto dávku je rozhodující, kdy přestane pobírat příspěvek na úhradu potřeb. Takže pokud studuje, bude to až po skončení studia, nejdéle vak do 26. let. Vyplácí se pouze jednou. Odměna pěstouna a) Kč, je-li pečováno o jedno dítě, b) Kč, je-li pečováno o 2 děti, c) Kč, 1. je-li pečováno alespoň o 3 děti, 2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), 3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo d) Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). Odměna pěstouna již nebude automaticky náležet všem. Prarodiče tuto odměnu dostanou pouze v případech, zvlášť zřetele hodných (přihlíží se k finanční situaci, zdravotnímu stavu dítěte atd.). O výplatě sice rozhoduje úřad práce, vyžádá si ale ne/doporučení od obecního úřadu 14

16 čili od sociální pracovnice na městském úřadě, která vede vaši agendu NRP. Vyplácí se měsíčně. Příspěvek při převzetí dítěte Výše příspěvku při převzetí dítěte se tak, jako doposud, řídí věkem dítěte: a)do 6 let Kč, b)od 6 let do 12 let Kč, c)od 12 let do 18 let Kč. Vyplácí se jednorázově. Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla Pro nárok na tento příspěvek je třeba mít v péči alespoň tři děti, u nichž existuje zároveň nárok na odměnu pěstouna. Opět tedy nezáleží na tom, zda je dítěti již 18. let, ale zda stále existuje nárok na ostatní dávky. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých za posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout Kč. Další informace k novele Velmi doporučuji vybírat si pečlivě zdroje, ze kterých čerpáte informace. Ne všechny jsou bohužel seriózní a pravdivé. Někdy pečující osoby zbytečně děsí a někdy neuvádějí skutečně důležitá fakta. Stává se, že si autoři některých článků uváděné zprávy neověří, vyloží po svém, nebo v nejhorším případě účelově překroutí. Kde je tedy možné se s klidným svědomím informovat? Nejlépe z oficiálních zdrojů jako je například sněmovní tisk, webové stránky parlamentu nebo senátu ČR, případně ministerstev. Tisková zpráva MPSV k novele Senát Znění poslední verze novely 15

17 Další důležité změny S velkými změnami v sociálním systému přišla také novinka v podobě karty sociálních systémů, tak zvané S karty. Tato karta bude teď třeba pro výplatu peněžních dávek, které vyplácí úřady práce. Týká se to tedy také dávek pěstounské péče, rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, porodného, příspěvku na bydlení a dalších. Kartu získáte na vašem místně příslušném úřadě práce. Tento úřad práce vám zašle výzvu k vyzvednutí karty. Pokud nebudete na dopis reagovat, pošlou vám další, který bude adresován do vlastních rukou a pokud se ani tehdy neozvete, bude vás na vaší adrese hledat pracovník úřadu práce. A tady pozor! Pokud se úřadu práce ani touto cestou nepodaří příjemce dávky kontaktovat, zahájí řízení o pozastavení výplaty dávek. Máte-li z takové věci obavy, není nic jednoduššího, než si pro jistotu na úřad zavolat a zeptat se, jak se to s vaší kartou má. Kontaktní centrum Dávky: S Karta: Pokud už teď víte, že si kartu nebudete moci vyzvednout, můžete dát plnou moc někomu, kdo kartu vyzvedne za vás. Nejlépe někdo koho dobře znáte a důvěřujete mu. Se sepsáním plné moci vám samozřejmě může pomoci pracovnice Stopy čápa. Kartu potřebují opravdu všichni příjemci dávek. I ti, kteří si nadále přejí posílat peníze na účet nebo poštovní poukázkou. Jediné výplaty, 16

18 kterých se tato změna netýká, jsou důchody a dávky z nemocenského pojištění (to je například také peněžitá pomoc v mateřství). Kartu obdržíte zdarma. Platit budete pouze za některé služby, např. vystavení náhradní karty, opětovné zaslání PIN, atd. Karty by dle plánu měly být vydávány od června Jak už to tak bývá, plány byly optimistické, takže se zatím nemusíte bát, že jste něco propásli. Úřad vás sám kontaktuje. Pokud máte přesto strach, abyste o peníze nepřišli, můžete využít některý z níže uvedených kontaktů. Karta má další různé funkce, které lze využít. Jaké to jsou, který úřad práce je ten váš a další užitečné informace, se dozvíte na níže uvedených webových stránkách, kde je také ke stažení informační leták. Více informací zde:www.skontakt.cz Krajská pobočka úřadu práce Královéhradeckého kraje: Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek: Mgr. Martina Hronková

19 Nová kniha Dagmar Zezulové Domov je místo, odkud tě nevyhodí ani když vyrosteš Vážení čtenáři Čapích stop, dovolujeme si vás upozornit na zajímavou knihu, která právě vyšla. Stopa čápa je jejím fanouškem hlavně proto, že autorka zprostředkovává vlastní osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí. Knihu napsala lékařka a pěstounka, na internetových diskusích známá pod jménem MACEŠKA, připravila ke druhému vydání pokračování příběhů o životě svých přijatých i biologických dětí. Díky tomu, že popisuje patnáct let života své rodiny od přijetí prvních dětí až po jejich dospělost, poskytuje cenný a nezkreslený pohled na problematiku dětí žijících v dětských domovech a náhradních rodinách. Ten, kdo se zajímá o problematiku náhradní rodinné péče, si ji jistě nenechá ujít. Pokud máte o knihu zájem, můžete kontaktovat nakladatelství Smart Press, s.r.o., se sídlem v Praze, které knihu vydalo. Olga Formanová, nakladatelství Smart Press, s.r.o. Redakce: Terronská 985/51, Praha 6 Telefon: , Mobil:

20 Užitečné odkazy Také orgány sociálně-právní ochrany dětí mají své webové stránky. Mrkněte na ně. Mimo jiné zde můžete například vznést anonymní dotaz přímo sociálním pracovnicím konkrétního městského úřadu. je velice zajímavá stránka, na které naleznete komentáře a názory mnoha odborníků z oblasti NRP. Se všemi samozřejmě nemusíte souhlasit. Ani já sama se se všemi neztotožňuji. Můžeme zde hovořit o solidní diskusi s podloženými argumenty a ne o jakési internetové pavlači ve kterou se mnoho webů rádo zvrtává. vzd.cz Tento web asi už nemusíme představovat. Přesto připomínáme, že zde naleznete relevantní, ucelené a seriozní informace z oblasti NRP. Nejen aktuální pohyb transformace systému péče o ohrožené děti, ale spoustu jiných zajímavostí. Zabrousit na web policie vás možná nikdy nenapadlo. Právě proto připomínáme, že zde naleznete velmi cenné informace. Mimo databáze hledaných osob, také preventivní aktivity policie nebo pravidla bezpečného internetu zejména pro vaše děti. Proč doporučujeme navštívit naše stránky je asi nasnadě. Občanské sdružení Salinger má šest středisek. Podívejte se na ně, možná zjistíte, že můžete využít nejen služeb Stopy čápa, ale i některého s těch ostatních. Důvěryhodná webová stránka, na které můžete mimo jiné zjistit, jak jsou na tom zákony, které prošly poslaneckou sněmovnou a čekají na projednání a schválení senátem. 19

21 Změny na Stopě čápa Sociální pracovnice Tereza Čejková odchází začátkem srpna na mateřskou dovolenou. V pečlivém a přísném výběrovém řízení byla jako její zástupkyně vybrána Monika Klimešová, na kterou se nyní můžete s důvěrou obracet. Telefonní kontakt na pracovnici zůstává stejný, tedy: Mění se pouze ová adresa: (adresa nebude aktivní) Tak dlouho jsem pracovala s dětmi a pro děti pod logem Stopy čápa, až si ten čáp usmyslel, že se staví také u nás doma. Dovolte mi tímto, abych se, alespoň na čas, s vámi touto cestou rozloučila a popřála vám příjemnou spolupráci s mojí kolegyní. Před odchodem na mateřskou dovolenou (kdo ji má už za sebou, chápe uvozovky ) si pro tentokrát pevné nervy popřeju já sama a budu se těšit, až se znovu potkám s klienty Stopy čápa. Tereza Čejková 20

22 Stránky dětem Abychom ani o prázdninách nezaháleli, jsou tu hádanky pro chytré hlavičky. Nemá ruce, nemá nohy a přeci vrata otevírá. Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese. Mám dvě očka, pozor kočka, ouška šedivá. Maličké zvířátko zrzavý kožíšek spořádá zakrátko lískový oříšek. Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku, Hovím si v mechu v lesíčku. Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou sukničku. Když jsme ji svlékali, všichni jsme plakali. 21

23 A ještě pár říkanek Leze šneček na kopeček, těžko se mu dýchá, dolů sjede jak po másle, až mu v uších píchá. Skáče žába po blátě, koupíme jí na gatě. Na jaký, na jaký, na zelený strakatý. Oslíčku střapatý, povoz mně trošku, koupím ti podkůvku na každou nožku. Koupím ti podkůvky, oslíčku bosý, aby ses nezrousal, od chladné rosy. Skáče bleška po písku, hledá, kdo je na blízku. Kdo nejede na koni, toho bleška dohoní. Alík leží na bříšku, hop a má blešku v kožíšku 22

10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ

10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ 10 MÝTŮ O RUŠENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ PODPORUJEME ZMĚNU SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI TAK, ABY DĚTI DO 3 LET NEBYLY UMISŤOVÁNY V ÚSTAVECH 1. Kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí. České kojenecké ústavy

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj.

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. 15. Poznámky Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt:

Více

Otvíráme. Co víme a nevíme o reformní novele. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 E D I C E

Otvíráme. Co víme a nevíme o reformní novele. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 E D I C E Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 Co víme a nevíme o reformní novele Obsah TeNTo časopis Je TišTěN NA ekologickém PAPíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Nyní jde

Více

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství JÁ PĚSTOUN Příručka pro zájemce o pěstounství 2 Jsou situace, které zažijete jen v rodině. Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství JÁ PĚSTOUN Příručka pro zájemce o pěstounství Jsou situace, které zažijete jen v rodině. Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI DÍTĚ - RODINA - PĚSTOUNSTVÍ OBSAH PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 2 3 6 8 10 11 12 14 15 17 Dítě rodina pěstounství Nejčastější otázky k pěstounství Jaké jsou vlastně děti,

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Pěstounská péče v České republice a v Anglii

Pěstounská péče v České republice a v Anglii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pěstounská péče v České republice a v Anglii Anna Eiflerová Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

ČAPÍ STOPY. Hostitelská péče. Intuitivní pedagogika. Odlehčovací služby. Stránky dětem

ČAPÍ STOPY. Hostitelská péče. Intuitivní pedagogika. Odlehčovací služby. Stránky dětem ČAPÍ STOPY Co a komu nabízíme Intuitivní pedagogika Jak je to s tou náhradkou? Odlehčovací služby Profesionální pěstounství Hostitelská péče Festival sociálních služeb Stránky dětem Sedmé číslo nepravidelníku,

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Autorský kolektiv: Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Korektura: Zuzana Straková Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče, Praha 2011 1

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Filip Vyskočil, Alena Vávrová, Pavla Pokorná Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní

Více