Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Strategie, firemní kultura a personální řízení Diplomová práce Autor práce: Julie Baránková Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Praha 2006

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Strategie, firemní kultura a personální řízení vypracovala samostatně. Použitou literaturu uvádím v seznamu literatury. Praha, červen podpis studenta Poděkování Ráda bych poděkovala zejména prof. PhDr. Tomáši Sirovátkovi, CSc. za cenné připomínky při psaní diplomové práce. 2

3 Obsah Úvod...5 Teoretická část Strategie organizace Vymezení pojmu strategie Strategický rámec podniku vize, záměr, poslání a cesta Úrovně strategického řízení Strategie na úrovni korporace Strategie na úrovni podniku Strategie na funkční úrovni Firemní kultura Vymezení firemní kultury Prvky firemní kultury Obsah a síla firemní kultury Typologie firemní kultury Změna firemní kultury Souvislost strategie, firemní kultury a personálních činností Vztah mezi firemní kulturou a strategií Vliv firemní kultury na strategii Vliv strategie na firemní kulturu Firemní kultura jako zástupce strategie Souvislost firemní kultury a personálních činností Získávání a výběr pracovníků Adaptační proces Vzdělávání a rozvoj pracovníků Hodnocení pracovníků a řízení pracovního výkonu Odměňování pracovníků Pracovní vztahy Vedení lidí Metodologická část Výzkum v oblasti firemní kultury a personálních činností Sociální audit analýza fungování organizace Sociální audit zaměřený na firemní kulturu Projekt výzkumu Analýza dokumentů Pozorování Empirická část Analýza firemní kultury a personálních činností ve společnosti ABC IT, s.r.o Popis společnosti ABC IT, s.r.o Strategie společnosti

4 5.3 Systém řízení Firemní kultura a personální činnosti Klíčové hodnoty firemní kultury spol. ABC IT, s.r.o Získávání a výběr zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců Zhodnocení firemní kultury Závěr...51 Seznam příloh

5 Úvod Změny, které se v dnešním podnikatelském světě dějí, jsou důsledkem přechodu k hyperkonkurenčnímu prostředí, v němž se uplatní pouze organizace efektivní, hospodárné a inovativní, které jsou schopny využívat příležitostí. Na základě každodenních střetů a konfrontací s vlivy tohoto prostředí a jejich dopadů na podnikové činnosti vzniká potřeba určení směru, kterým se organizace bude ubírat, stanovení strategických myšlenek, jež proklamují smysl a způsob činností podniku, tedy strategie. Progresivní podniky si již zcela jasně uvědomily, že sebelepší strategické záměry a vize zůstávají bezcennými, pokud nejsou zajištěny a podpořeny lidmi. Proto se objevují snahy dovést strategii ke každému pracovníkovi. Prostředkem k dosažení stavu, kdy se zaměstnanec stává vyslancem své organizace, je firemní kultura souhrn kolektivně sdílených hodnot a norem výrazně ovlivňujících pracovní jednání zaměstnanců a do značné míry rozhodujících o úspěšnosti podniku. Firemní kultura je vlastně zobrazením skutečného stavu dosažené systémové úrovně kompatibility, adaptability a konzistence podnikové filozofie. Uvědomění si současného stavu a analýza firemní kultury je potom základem pro budování a dosažení jejího žádoucího obsahu, jenž je v souladu s prostředím existence organizace a se strategií organizace. Klíčovou úlohu v tomto procesu sehrává management organizace. Tvorba strategie představuje určitou cestu utváření kultury. Je to vyjednávání o hodnotách a cílech organizace a její hodnota nespočívá pouze v tom, že je určitým plánem do budoucna, ale i v tom, že má symbolickou hodnotu. Je něčím, co pracovníkům organizace poskytuje informaci o tom, kam organizace směřuje, co jim zprostředkovává dlouhodobé cíle, co je motivuje, co jim umožňuje pociťovat smysl své práce a nalézat svoji identitu. (Lukášová, Nový a kol., 2004, s.49) Souvislost mezi firemní kulturou a strategií je nepochybná. Firemní kultura je ve vzájemném vztahu se strategií organizace a vzájemně se ovlivňují. Jako předpoklad úspěšnosti organizace je dnes chápána existence firemní strategie, která je však realizována v prostředí určité kultury, v prostředí, kde se uplatňují určité normy chování, platí určitá pravidla a hodnoty. Tyto hodnoty, normy chování, pravidla i další prvky firemní kultury pak ovlivňují formulaci i implementaci firemní strategie. Jednotlivé prvky firemní kultury se také promítají do jednotlivých personálních procesů, směrnic a jiných norem, které tyto činnosti regulují a upravují. Pokud jsou tyto procesy formulovány a nastaveny tak, že jsou v souladu s firemní kulturou, posilují pak celou organizaci a přispívají k dosažení jejích cílů. Pokud však existuje nesoulad ve strategii, kultuře a personálních procesech, lze jen těžko předpokládat úspěšné fungování organizace. Tento předpoklad se stal motivací pro zpracování analýzy firemní kultury ve společnosti ABC IT, s.r.o. Tato společnost neprovádí sama audit firemní kultury. Cílem této diplomové práce bude analyzovat strategii společnosti a firemní kulturu a zjistit, do jaké míry jsou v souladu strategie a firemní kultura, která je deklarovaná v oficiálních dokumentech a reálně uplatňovaná v praxi. Práce se zaměří na promítnutí prvků strategie a firemní kultury do vybraných personálních činností, a to jak do dokumentů, které tyto činnosti upravují, tak i do jejich praktické realizace. Za tímto účelem budou na základě studia dokumentů, které jsou součástí strategie společnosti (mise, vize, hodnoty či pravidla firemní kultury) a také Kompetenčního modelu, který se ve společnosti uplatňuje, stanoveny hodnoty, které společnost považuje za klíčové. Analýza dokumentů nám pomůže objasnit, zda z těchto hodnot vychází také nastavení personálních činností. Dále budou formulována kritéria, pomocí kterých identifikujeme sílu firemní kultury a také budou podrobněji analyzována kritéria, která se při vybraných personálních činnostech uplatňují z hlediska obsahového, tzn. kritéria pro 5

6 získávání a výběr zaměstnanců, nebo hodnocení zaměstnanců. Z metod výzkumu využije autorka pozorování a analýzu dokumentů. Práce je členěna do tří základních částí teoretické, metodologické a empirické části. První kapitola této práce seznamuje čtenáře se stěžejními pojmy týkajícími se strategie organizace. Vysvětluje, co je to strategický rámec podniku a na jakých úrovních organizace se jednotlivé strategie vytvářejí. Druhá kapitola se zabývá dalším klíčovým tématem této práce firemní kulturou. Definuje firemní kulturu, seznamuje čtenáře s jednotlivými prvky a typy firemní kultury, problematikou síly a vlivu kultury a determinantami změny firemní kultury. Následující kapitola se zabývá nejprve souvislostí strategie organizace a firemní kultury. Je nesporné, že tyto dvě součásti života organizace spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují. Ať již nastane varianta, že organizace má strategii plánovanou, neplánovanou, nebo ji vůbec nemá, způsob řízení je stále odrazem určité firemní kultury, tedy hodnot a norem chování, které jsou v organizaci prosazovány. Dále se práce zabývá souvislostmi firemní kultury a jednotlivých personálních činností. Čtvrtá část práce je již metodologická, představuje čtenáři podstatu sociálního auditu v organizacích a seznamuje jej s projektem výzkumu, jeho cíli a výzkumnými hypotézami. Zabývá se také podrobněji představením výzkumných metod použitých v diplomové práci, podrobněji popisuje metodu analýzy dokumentů a pozorování. Dále jsou formulována také kritéria identifikující sílu firemní kultury, která budou ověřována v rámci pozorování. Analýza firemní kultury a jednotlivých personálních činností je obsahem poslední, empirické části práce. Uvádí také základní údaje o společnosti, ve které bude tato diplomová práce realizována a představuje součásti strategie a firemní kultury této společnosti, které jsou deklarovány. Kapitola se také zabývá problematikou systému řízení ve společnosti. Na základě studia deklarace strategie, firemní kultury a Kompetenčního modelu skupiny ABC jsou v další podkapitole formulovány klíčové hodnoty firemní kultury, jejichž výskyt v personálních směrnicích a metodikách personálních činností bude dále sledován. Dále se již zabývám vybranými personálními činnostmi získáváním a výběrem zaměstnanců a hodnocením zaměstnanců. U těchto činností jsou sledovány hodnoty, které ovlivňují formu jejich realizace, dále jsou analyzována jednotlivá kritéria síly firemní kultury, z nichž jedním kritériem jsou také hodnoty uplatňované při realizaci těchto činností, tzn., že je analyzován obsah firemní kultury. Na závěr jsem provedla shrnutí obsahu diplomové práce. 6

7 Teoretická část 1. Strategie organizace Řízení organizací se stává stále složitější a dynamičtější záležitostí. To je nesporně způsobeno nestabilním tržním prostředím, ve které dochází k neustálým změnám v konkurenčních vztazích, politických i ekonomických podmínkách atd. Všechny tyto změny mohou pro organizace znamenat jak příležitosti, tak i ohrožení a rizika. Klíčem k úspěchu, jak obstát na trhu, je neustálé monitorování interního i externího prostředí organizace. Proč jsou některé podniky úspěšnější než jiné? Zkušenosti ukazují, že podmínkou úspěšného rozvoje podniku je strategie. Její tvorba a implementace patří v podniku k jednomu z nejdůležitějších úkolů pro management organizace. Naléhavost existence určitých cílů do budoucna vyjádřil následujícími slovy P. F. Drucker (1994, s.197): Organizace jsou nástroje společnosti k realizaci určitého sociálního úkolu. Není možné být efektivní, pokud se předem nerozhodneme, čeho chceme dosáhnout. Není dokonce ani možno navrhnout strukturu organizace, pokud nevíme, co má dělat a jak můžeme měřit, zda to skutečně dělá. 1.1 Vymezení pojmu strategie Strategie organizace je v současné době chápána jako jeden z předpokladů pro dosažení úspěchu firmy. Existuje velké množství definic, které vymezují obsah pojmu strategie. Ten se samozřejmě mění i v čase. Dedouchová (2001, s.1) ve své publikaci o strategii uvádí, že tradiční definice chápe strategii podniku jako dokument, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, je stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů. Strategie v tomto pojetí je vždy jen výsledkem požadavku a přání organizace dosáhnout určitých cílů. Tento přístup lze označit jako plánovací přístup lze si jej představit jako mysli, a potom udělej. Vidí strategii jako plán, který je explicitně a racionálně formulován a následně implementován. Stanovuje cíle a hledá takové rozmístění zdrojů, které umožní těchto cílů dosáhnout. Bývá často pojímán příliš byrokraticky. Moderní pojetí strategie tzv. přírůstkový přístup ji chápe jako připravenost podniku na budoucnost. Lze si jej představit jako mysli, přesvědči se, hádej, diskutuj, uč se, mysli. Vidí strategii jako model různých podnikových činností. Strategie je formulována, implementována a adaptována někdy racionálně a někdy neracionálně, ale v malých krocích a nepřetržitě. Strategie zahrnuje nejen dlouhodobé cíle organizace, stanovuje průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů, ale reaguje i na potřeby organizace, přihlíží k předpokládaným změnám ve zdrojích a reaguje na změny vnějšího prostředí. Předpokládá se tedy, že vedení organizace má přehled o změnách jak uvnitř organizace, tak i ve vnějším okolí a je schopno zajistit včasnou adaptaci na tyto změny. Dochází k posunu funkce strategie přechází od procesu cílového, kdy podnik plánovitě postupuje od výchozího stavu k nějakému stanovenému cíli, k vytvoření vztahu, který spojuje cíle s prostředky. Už nejde tolik o vystižení cíle, ale spíše směru, tendence, kterým se pravděpodobně bude vývoj ubírat. Pokud se dobře podaří odhadnout tuto tendenci, konkrétní cíle se budou udržovat v jeho rámci. Pojďme se nyní seznámit s dalšími definicemi strategie. Vodáček a Vodáčková (2001, s.76) definují firemní strategii jako plánovací informační základnu pro stanovení základních cílů rozvoje firmy a postupů pro její dosažení. Není nějakým fixním dokumentem, 7

8 ale otevřeným systémem sladěných závěrů a předpokladů pro rychlé a efektivní reakce na měnící se možnosti podnikatelského uplatnění. Němec (1998, s.37) definoval strategii takto: Umění řídit činnost nějakého kolektivu směrem k dosažení hlavních cílů. Strategický management zahrnuje dvě základní aktivity: 1. rozhodování o tom, co musí organizace udělat pro to, aby bylo dosaženo žádoucího stavu; 2. předvídání budoucího vývoje a eliminace rizik. Smyslem toho, proč se zaměřovat na budoucnost, předvídat vývoj a minimalizovat rizika je snaha získat dobré postavení na trhu, získat konkurenční výhody. Strategické řízení se týká organizace jako celku a zahrnuje aktivity, které jsou zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi jejím posláním, dlouhodobými cíli a zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž existuje. Strategické řízení vychází z dlouhodobých předpovědí vývoje, analyzování prostředí a usnadňuje tak organizaci stanovit si své poslání, jasné směry a cíle pro její budoucnost. Formulovaná strategie na vrcholové úrovni managementu je základem pro strategie na nižších úrovních managementu, pro formulování strategií jednotlivých oddělení personální, marketingovou, výrobní apod. Chce-li organizace dosáhnout svých cílů, musí být strategie jednotlivých oddělení, jednotek v souladu se strategií celé organizace. Strategie v organizaci má různé složky. Všechny součásti podnikové strategie se označují jako strategický rámec podniku. Jeho součástí jsou vize, záměr, poslání a cesta. 1.2 Strategický rámec podniku vize, záměr, poslání a cesta Podniková strategie se zaměřuje na budoucnost. Systém určitým podnikových strategických myšlenek, které popisují účel a cíle existence podniku tvoří tzv. strategický rámec. Z tohoto rámce se odvozují cíle a cesty, kterými by se měl podnik ubírat. Věcnou část strategického rámce představují vize a záměr, metodický rámec tvoří poslání a cesta. Naplňování strategického rámce je klíčovým kritériem pro taktické a operativní rozhodování. Součástmi strategie organizace jsou: 1. Vize je představa, vidina podnikové budoucnosti, vztahuje se většinou k časovému horizontu 5-10 let. 2. Záměr představuje cílový stav, kterého podnik hodlá v budoucnu dosáhnout. Opracovává vizi do podoby měřitelných parametrů. 3. Poslání (mise) firmy deklaruje její smysl, účel a lze jej chápat jako soubor pravidel, který vede podnik k naplnění vize. Poslání obsahuje klíčová pravidla, která vedou k naplnění vize. 4. Cesta je způsob, jakým je dosahováno naplnění záměru. Je spíše racionální a měřitelná. 8

9 Obr.č.1.1: Strategický rámec (zdroj: Plamínek, J., 2000, s.201) Strategické řízení se odehrává na různých úrovních. Poslání se stává základním kritériem rozhodování v případě dlouhodobých strategií, cesta pomáhá při rozhodování o operativních záležitostech. Jakým způsobem se uplatňuje strategické řízení na jednotlivých úrovních podniku seznámí čtenáře další kapitola. 1.3 Úrovně strategického řízení Ve velkých, diverzifikovaných společnostech, které mají více podnikatelských jednotek se vyskytují různé úrovně strategického řízení. Každá z těchto úrovní se zabývá jinou částí strategického řízení podniku od korporátní úrovně až po úroveň funkční, neboli strategii v konkrétní oblasti řízení podniku. Obecně se uvádějí tyto tři úrovně strategického řízení: 1. strategii na úrovni korporace; 2. strategii na úrovni podniku; 3. strategii na funkční úrovni. Pojďme se nyní podrobněji podívat, co je obsahem strategií na jednotlivých úrovních Strategie na úrovni korporace Strategie na úrovni korporace udává směr pro vývoj celé korporace a určuje úlohu jednotlivých podnikových jednotek, oddělení. Každá organizace však může zaměřovat svou strategii jiným směrem. Možností volby je strategie stability, druhou alternativou je strategie růstu. Vysvětleme si nyní obsah těchto pojmů a tendenci těchto strategií. Strategie stability je charakteristická absencí významnějších změn. Organizace má tendenci zachovat současný stav. Tato strategie je obvykle preferována v období, kdy má organizace dobré výsledky a cílem je zachovat poskytování stejných služeb nebo výrobků klientům, udržet si současně dosahovaný podíl na trhu atd. Pro strategii stability je podmínkou nejen spokojenost s postavením organizace na trhu, ale i relativně stálé vnější prostředí. V oblasti lidských zdrojů bude patrně tendence směřovat k zachování současného stavu, případně ke stabilizaci personálních procesů a lidí v organizaci. Lze předpokládat, že organizace nebude mít potřebu zvyšovat tlak na lidské zdroje, např. na jejich pracovní výkon. Strategie stability by se dala chápat jako snaha o udržení současného stavu a absenci potřeby výrazných změn, a to i 9

10 v oblasti personální práce. Nutné je však podotknout, že dlouhodobé setrvávání v tomto stavu není příliš žádoucí pro budoucí konkurenceschopnost organizace i jejích lidí. Strategie růstu je strategie na úrovni korporace, jejíž primárním cílem je zvýšení operací organizace. Klade důraz na zvýšení růstu organizace, na vyšší podíl na trhu a zvýšení výnosů z prodeje. Cílem je, narozdíl od předchozí strategie, nejen zachovat současnou úroveň aktivit, ale orientovat se na nové aktivity, výrobky, zákazníky. Růst na základě přímé expanze (často bývá také nazýván koncentrace) je dosažen zvýšením prodeje, výrobní kapacity nebo zvětšením počtu pracovních sil. (Coulter a Robbins, 2004, s.201) Nezahrnuje však zvýšení obratu fúzí nebo koupí jiné firmy - musí růst na základě vlastních operací. Možností, jak zvýšit přímou expanzi je franchising. Strategie růstu klade vysoké nároky také na lidské zdroje v organizaci. Předpokládá, že organizace bude vyhledávat dynamickou a flexibilní pracovní sílu, lidi orientované na výsledek a cíl. Lze tedy předpokládat, že personální práce a jednotlivé personální procesy budou patrně zaměřeny stejně jako organizace na růst, výsledek, dosažení cílů. Reálně se to může projevit např. ve snaze posílit výkonnost pracovníků prostřednictvím systému odměňování, který je založen na dosažení cílů, zvýšení obratu, či dokončení projektu. Od dosažení těchto cílů se mohou odvíjet mzdy zaměstnanců, přičemž lze předpokládat, že v konstrukci mzdy bude hrát svoji roli variabilní složka mzdy, závislá právě na dosažení těchto cílů Strategie na úrovni podniku Ve velkých organizacích se strategie na úrovni podniku překrývá se strategií na úrovni korporace. Pokud má organizace více podniků, které působí v různých podnikatelských oblastech, každá tato jednotka by měla mít vlastní strategii. Strategie na úrovni jednotlivých podniku je zaměřena na uspokojení potřeb zákazníků. Každá podnikatelská jednotka by měla být charakteristická svojí samostatností, tzn., že obsahuje samostatné útvary jako např. finanční, právní, marketingový, personální atd Strategie na funkční úrovni Strategie na funkční úrovni určuje, jakým způsobem bude daná funkční úroveň podporovat strategii na úrovni podniku. Jedná se tedy o strategie v rámci výše uvedených funkčních oddělení personalistika, výroba, finance atd. Je žádoucí, aby strategie na nižších úrovních, tedy i na funkční úrovni, byly v souladu se strategiemi na vyšších úrovních. Cílem této kapitoly bylo krátce čtenáře seznámit s podstatou strategického řízení organizace. Strategické řízení napomáhá organizaci uvědomit si svou pozici na trhu, formulovat budoucí cíle celé organizace. K těmto cílům by měly přispívat i jednotlivé oblasti řízení, včetně řízení lidských zdrojů. Z celkové strategie by měla vycházet strategie personální, která se dále podílí na formulaci a nastavení jednotlivých procesů řízení lidí, jako je např. hodnocení či odměňování pracovníků. Strategické řízení organizace se odehrává na různých úrovních a existují také strategie s různými směry. Tyto odlišné strategie firem vyžadují také odlišná opatření v oblasti řízení lidí. Strategie zaměřené na růst a expanzi firmy vyžadují jiné přístupy k řízení lidi než strategie stability, které se snaží spíše zachovat současný stav. Jak bylo řečeno již v úvodu, strategie organizace úzce souvisí s firemní kulturou, vzájemně se ovlivňují a působí na sebe. Další kapitola se tedy bude věnovat charakteristice firemní kultury, její typologii a možnostem změny. Na základě informací z těchto prvních dvou kapitol pak bude mít čtenář dostatek informací k pochopení vztahů a souvislostí strategie a firemní kultury. 10

11 2. Firemní kultura 2.1 Vymezení firemní kultury Kultura je z hlediska její funkce ve společnosti předmětem zájmu jiných oborů, především kulturní antropologie. Hlouběji než na úrovni jevové leží v jádru kultury neviditelný systém řízení a sebeřízení. Tyto charakteristiky kultury se uplatňují nejen ve velkých společenstvích lidí, ale i v malých útvarech jako jsou mimo jiné organizace, instituce, firmy. Kultura se však vyskytuje nejen ve společnosti, ale i ve firmách. Každá organizace, podnik, firma je chápána jako celek, v rámci kterého se uplatňuje určitý kulturní systém. Pod pojmem podniková, nebo také organizační či firemní kultura bývá definována jednota společných hodnotových představ, norem, vzorců jednání a projevuje se navenek jako forma společenského styku mezi spolupracovníky a ve společně udržovaných zvycích, obyčejích a pravidlech. (Nový, 1993, s.3) Ovlivňuje jak chování uvnitř podniku, tak i chování podniku vůči okolí. Firemní kultura nemá žádnou zvláštní materiální formu. Podniková, nebo také organizační či firemní kultura jsou spojení, která bývají používána jako synonyma. V dalším textu bude tedy používán výraz firemní kultura. Firemní kultura je jev, který je obtížně postižitelný, ale má značný vliv na úspěšnost firmy. Může být nositelem konkurenčních výhod firmy, na druhé straně může rozvoj firmy brzdit. Firemní kultura je v odborné literatuře definována takto: Základní hodnoty, názory a předpoklady, které existují v organizaci, vzorce chování, které jsou důsledkem těchto sdílených významů, a symboly, které vyjadřují spojení mezi předpoklady, hodnotami a chováním členů organizace. (Denison, 1990, in Lukášová, Nový, 2004, s.22) Edgar Schein definoval firemní kulturu také jako soubor společně sdílených představ, které si členové organizace osvojili ve snaze přizpůsobit se prostředí a vnitřně se stmelit. Pokusme se tedy zobecnit definice zabývající se firemní kulturou a uvést její základní charakteristiky: firemní kulturu lze chápat jako soubor základních předpokladů, postojů, norem chování a hodnot, které jsou v rámci organizace sdíleny a které se projevují v jednání, myšlení a chování členů organizace a v artefaktech materiální a nemateriální povahy. Je to nashromážděná zkušenost organizace, která se projevuje v myšlení, cítění a chování lidí v organizaci i navenek. Je to subsystém organizace, který nemá žádnou objektivní podobu, působí zcela nevědomě, automaticky. Schématicky ji znázornil E. H. Schein (viz příloha č. 1), podrobněji jsou jednotlivé prvky firemní kultury rozpracovány v další kapitole. 2.2 Prvky firemní kultury V odborné literatuře se můžeme setkat s různými prvky třídění firemní kultury. Třídění prvků firemní kultury tak, jak je provedl E. H. Schein se stalo východiskem pro další autory. Schein (1990, 1992 in Bělohlávek, 1996, s.110) roztřídil jednotlivé prvky firemní kultury následovně: 1. Základní předpoklady základní předpoklady nabízí určitý návod k řešení situací. Vznikají z opakování určitých problémů a způsobu jejich řešení. Základní předpoklady jsou stálé, stabilní a je obtížné je změnit. Jsou to věci, které jsou považovány za dané. (Bělohlávek, 1996, s.111) 11

12 2. Hodnoty hodnoty vytváří u lidí představu, jakým způsobem mají v určitých situacích jednat. Jsou prezentované a zastávané vedením organizace a snižují nejistotu členů. 3. Výtvory výtvory jsou projevy, které lze vidět, slyšet nebo cítit. Jsou to zjevné projevy kultury, např. jazyk, styl oblékání, způsob oslovení, historky organizace, pracovní prostředí apod. Pokud by organizace měla zájem o změnu kultury, je dosažitelná pouze pokud dojde ke změně základních předpokladů, které jsou jádrem firemní kultury. Management organizací se může pokoušet dosáhnout změny kultury pomocí změny hodnot nebo výtvorů, změna kultury je však determinována zejména změnou nejhlubší složky firemní kultury - základních předpokladů. Z Scheinova třídění firemní kultury vycházejí také např. Lukášová a Nový (2004, s.22), kteří řadí mezi prvky firemní kultury základní předpoklady, hodnoty, normy a postoje a vnější manifestace kultury, které bývají označovány jako artefakty materiální a nemateriální povahy. Mezi artefakty materiální povahy můžeme řadit architekturu budovy, materiální vybavení pracovišť, produkty vytvářené organizací, propagační materiály apod. Artefakty nemateriální povahy jsou jazyk, historky, mýty, firemní hrdinové, zvyky, rituály, ceremoniály, apod. Tureckiová (2004, s.134) mezi složky firemní kultury řadí hodnoty a postoje vztahující se nejen k práci, ale obecně k životní orientaci jedince, dále normy chování, systémy symbolů a symbolické artefakty materiální povahy. I v jejím třídění prvků firemní kultury lze pozorovat podobnosti s Scheinovým pojetím firemní kultury. Pojetí artefaktů a symbolů tak, jak je definuje Tureckiová, je podobné Scheinovu pojetí výtvorů. Také symboly a artefakty jsou zjevným projevem kultury, lze je pozorovat. Tureckiová popisuje prvky firemní kultury následujícím způsobem: 1. Hodnoty jsou jednou z klíčových pojmů používaných v souvislosti s firemní kulturou. Lze je definovat jako zavazující ideje ovlivňující chování lidí. Tureckiová (2004, s.135) Dále je lze podle této autorky rozdělit na hodnoty instrumentální, které vedou k uspokojení nižších potřeb jako např. potřeba jistoty a bezpečí, mzda, příznivé materiální podmínky. Tyto hodnoty jsou podle autorky přijímány hlavou. Přijímány srdcem jsou hodnoty morální nebo terminální, např. pocit hrdosti či ponížení příslušnost k firmě, identifikace s ní, oddanost a loajalita. Proto se také v teorii organizace používá jako synonymum pro firemní kulturu označení sdílené hodnoty. S hodnotami organizace souvisí také postoje (nebo-li tendence reagovat poměrně stálým a charakteristickým způsobem), které se projevují v chování. V souvislosti s pracovním chováním se sledují postoje k práci, angažovanost, oddanost a loajalita. 2. Normy chování jsou nepsaná pravidla chování nebo určité způsoby jednání. Narozdíl od hodnot jsou snadněji ovlivnitelné a uvědomované. Mohou být také podporovány různými prostředky, a to buď různými ceremoniály a rituály, nebo systémem odměn a sankcí. 3. Symboly jsou konkrétnějším vyjádřením abstraktní skutečnosti a nositeli určitého významu. Symbol je znak mající komplexní komunikativní (významový) obsah snadný k pochopení. (Nový, 1993, s.44) Používá je určitá skupina lidí, která interpretuje určitým způsobem význam symbolu. Symboly bychom mohli označit jako nejvíce viditelnou část firemní kultury. Důležitým systémem symbolů je řeč, která zprostředkovává také firemní hodnoty a normy. Specifickou součástí firemní kultury je také firemní řeč, kterou zčásti tvoří odborný slang, ale i různá slovní spojení, která mají ve firmě symbolizovat určité události. 12

13 K významným prostředkům firemní kultury patří rituály, které vytvářejí, posilují a řídí firemní kulturu. Rituály jsou určité zvyky, které mají na konkrétním místě svůj specifický význam. Tureckiová (2004) rozděluje rituály na informační (vedení porad, způsob schvalování dokumentů), motivační (vyhlašování nejlepších pracovníků, věcné dary) a společensko rozvojové (firemní dny, firemní večírky). 4. Artefakty jsou lidské výtvory materiální povahy a tvoří nejvyšší úroveň, slupku firemní kultury. Tato vrchní vrstva firemní kultury je nejsnadněji ovlivnitelná. Jedná se nejčastěji o logo, vzhled a úpravu firemních místností a dokumentů, firemní architekturu. 2.3 Obsah a síla firemní kultury Důležitými jsou z hlediska kultury její obsah a síla. Obsah kultury organizace představují základní předpoklady, hodnoty a normy chování sdílené v organizaci, navenek manifestované prostřednictvím chování a artefaktů. (Lukášová, Nový a kol., 2004, s.33) Obsah firemní kultury vyjadřuje, jaké hodnoty uplatňuje v jednotlivých oblastech řízení. Např. organizace může deklarovat, že klíčovým kritériem pro určení výše osobního ohodnocení je loajalita a pracovní výkon, v praxi však zaměstnancům na stejné pracovním místě vyplácí osobní ohodnocení bez ohledu na naplňování těchto kritérií. Lze předpokládat, že firemní kultura ovlivňuje řízení organizace a procesy, které v organizaci probíhají, tedy i personální procesy. Silou organizační kultury se rozumí, nakolik jsou dané předpoklady, hodnoty, normy a z nich vyplývající vzorce chování v organizaci sdíleny. Silnou podnikovou kulturu lze identifikovat v takových organizacích, kde jsou splněna následující kritéria: a) Pregnantnost jednotlivé oblasti firemní kultury jasně určují, jaké chování je přijatelné, žádoucí, očekávané a naopak, co je nepřijatelné a nežádoucí. Princip pregnantnosti lze splnit v situaci, kdy podniková kultura je založena na hodnotách a standardech, které jsou konzistentní a vytvářejí logicky uspořádaný celek. b) Rozšířenost všichni zaměstnanci by měli být s firemní kulturou seznámeni a měli by se setkávat s uplatňováním pravidel, hodnot a standardů podnikové kultury ve všech situacích. c) Zakotvenost vyjadřuje, do jaké míry jsou hodnoty, vzory a normy chování v souladu. (Nový, 1994, s.20) Silná firemní kultura se vyznačuje těmito znaky: zprostředkovává a usnadňuje jasný pohled na firmu, činí ho přehledný a snadno pochopitelný; vytváří podmínky pro jednoznačnou komunikaci; umožňuje rychlé rozhodování; urychluje implementaci nových plánů, projektů a programů, které mají všeobecnou podporu; snižuje potřebu kontroly pracovníků, kteří jsou identifikováni s firmou a existuje malá potřeba formální kontroly; zvyšuje motivaci a týmového ducha; zajišťuje stabilitu sociálního systému, tzn., že společně sdílené cíle a hodnoty redukují strach a přinášejí jistotu a sebedůvěru. (Nový, 1993, s.23) 13

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Kultura bezpečnosti Ostrava 15. 4. 2014

Kultura bezpečnosti Ostrava 15. 4. 2014 Kultura bezpečnosti Ostrava 15. 4. 2014 Mgr. Ivana Slováčková, Kirschstein & Partner Kultura bezpečnosti, přístup společnosti Kirschstein & Partner Kultura bezpečnosti V dokumentu INSAG-4/3/ je definice

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka S čím se management plete? Marketing - Úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu. Ekonomie

Více