MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc"

Transkript

1 MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/030487/2013/OS/US/Obr V Olomouci dne Spisová značka: S-SMOL/179413/2012/OS Uvádějte vždy v korespondenci Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Magda Obručníková, dveře č Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Miloš Hlaváček Telefon: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 17/2013 Žadatel OLTRANS DOSTÁL s.r.o., IČ: , Příčná 129/3, Hodolany, Olomouc zastoupený svým zástupcem JART - JANDA spol. s r. o., IČ: , Hanácké ho pluku 1153/4, Olomouc, podal dne žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Obchodní centrum - prodej návěsové techniky ve městě Kožušany - Tážaly, v katastrálním území Kožušany, na pozemcích parc. č. 333/5 (orná půda) a parc. č. 453/2 (ostatní plocha). Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Popis předmětu žádosti: SO 01 - Provozní objekt Provozní objekt bude volně stojící, nepodsklepený, o půdorysných rozměrech 42,0 x 49,0m, se střechou tvořenou vazníky, s maximální výškou atiky 8,0m od +0,000 (+0,000 = 208,20m.n.m.). Objekt o celkové zastavěné ploše 1955m2 bude tvořen z jednopodlažní dvojlodní haly o půdorysných rozměrech 42,0 x 40,0m a navazující dvoupodlažní části o půdorysných rozměrech 30,0 x 9,0m s předsazeným lichoběžníkovým vstupem o rozměrech 6,3 x 1,0m. Hala bude určena ke skladování návěsové techniky, přízemí dvoupodlažní části k obchodním a kancelářským činnostem se zázemím zahrnujícím vstupní prostory, kuchyňku, šatny a hygienická zařízení a 2.NP dvoupodlažní části nebude využíváno (volný prostor sloužící pro budoucí možný rozvoj provozu vestavbou). Stavebně technicky bude objekt založen na železobetonových základových patkách a pasech. Halová část bude z dvojlodní montované prefabrikované konstrukce se sedlovými střechami s mírným spádem a montovaného střešního pláště. Dvoupodlažní část bude zděná z tepelně izolačních keramickcých tvárnic. SO 02 Komunikace Areálové komunikace a zpevněné plochy budou o celkové výměře 1818m2, z toho 1640m2 vozovek bude provedeno s živičným povrchem, sjezd z betonové zámkové dlažby. Chodníky budou na ploše o výměře 108m2 s povrchem ze zámkové dlažby.

2 SO 03 - Terénní úpravy Před započetím stavby bude na části pozemku o výměře 4570m2 provedena skrývka ornice o mocnosti 0,35m a v objemu 1600m3. Část skryté ornice v objemu 184m3 bude ponechána na pozemku ve formě mezideponie pro zpětné vegetační úpravy o mocnosti 0,15m, část skryté ornice bude odvezena do lokality určené v rámci vynětí ze ZPF. Terénní úpravy na volných nezpevněných plochách zahrnující i svahování kolem nových ploch a objektů budou provedeny po likvidaci zařízení staveniště o objemu zeminy cca do 1000m3. V severním cípu areálu bude provedeno odpařovací jezírko pro záchyt dešťových vod o objemu 200m3, které bude lichoběžníkového tvaru o rozměrech 31,0 x 23,8m, hloubce 0,5 0,65m. SO 04 - Vegetační úpravy Vegetační úpravy nezastavěných ploch zahrnují zkypření a hnojení ornice, zatravnění parkovým travním semenem a doplňkovou výsadbu stromů a keřů. SO 05 Oplocení Plot kolem areálu o celkové výšce 2,1m a celkové délce 163,0m bude proveden z drátěného pletiva na ocelových sloupcích kotvených do betonových patek. Součástí plotu bude posuvná brána o šířce 15,0m. Inženýrské objekty IO 01 Studna Zdrojem užitkové a požární vody bude nová kopaná studna o průměru 1,2m a hloubce 8,0m, která bude vybavena tlakovým čerpadlem. Ze studny bude vedeno výtlačné potrubí v délce 20,0m do provozního objektu. IO 02 Žumpa Splaškové vody z hygienických zařízení v provozním objektu budou svedeny splaškovou kanalizací do žumpy na vyvážení o rozměrech 5,0 x 3,0m a hloubce 2,0m. IO 03 - Kanalizace dešťová areálová a vsakovací objekt Dešťové vody ze střechy provozního objektu a části zpevněných ploch budou svedeny dešťovou kanalizací do vsakovacího objektu. Vsakovací objekt bude povrchová zdržovací a zasakovací nádrž o rozměrech 33,6 x 13,2m a hloubce 1,0m. Stěny nádrže budou směrem k budově a na kratších stranách realizovány jako nepropustné, aby zasakování probíhalo pouze směrem do podloží případně směrem od budovy. Z jímky bude vyveden bezpečnostní přepad do odpařovacího jezírka. IO 04 - Kanalizace dešťová areálová, OLK a vsakovací objekt Dešťové vody z části nízko položených zpevněných ploch areálových komunikací u jihovýchodní rampy budou svedeny dešťovou kanalizací přes odlučovač ropných látek o rozměrech 4,16 x 1,5m a hloubice 2,3m se sorbčním filtrem a s rozdělovací tlumící a odkalovací šachtou do vsakovací nádrže o rozměrech 14,4 x 9,6 x 0,5m s bezpečnostním přepadem do přečerpávací šachty s čerpadlem a tlakovou kanalizací do výše položené zasakovací jímky areálové kanalizace. IO 05 Napojení NN areálové Přípojka NN bude realizována společností ČEZ po hranici areálu osazením přípojkové skříně na pozemku parc.č. 333/5, ze které bude vedeno napojení do sousedního elektroměrového rozvaděče ve zděném pilíři v oplocení a dále do budovy k hlavnímu domovnímu rozvaděči NN. IO 06 Nádrž na požární vodu Minimálně požadovaná zásoba vody 22m3 pro hašení na pozemku bude zajištěna z napuštěné podzemní polypropylénové nádrže o rozměrech 5,0 x 3,0m a hloubce 2,0m o kapacitě 22,5m3, která bude průběžně kontrolována a dopouštěna samostatným vodovodním výtlačným potrubím s uzávěrem z areálové studny. Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení územně správní,(dále jen stavební úřad), jako příslušný správní orgán dle 13 odst.1) písm.e) a 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle 79 a 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření (dále jen vyhl.č.503/2006sb.) 2

3 r o z ho d n ut í o u m ís t ě n í s t av b y Obchodní centrum - prodej návěsové techniky ve městě Kožušany - Tážaly, v katastrálním území Kožušany, na pozemcích parc. č. 333/5 (orná půda) a parc. č. 453/2 (ostatní plocha), jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na podkladu katastrální mapy, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. 92 odst.4) stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a obci Kožušany -Tážaly. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Provozní objekt bude volně stojící, nepodsklepený, o půdorysných rozměrech 42,0 x 49,0m, se střechou tvořenou vazníky, s maximální výškou atiky 8,0m od +0,000 (+0,000 = 208,20m.n.m.). Objekt o celkové zastavěné ploše 1955m2 bude tvořen z jednopodlažní dvojlodní haly o půdorysných rozměrech 42,0 x 40,0m a navazující dvoupodlažní části o půdorysných rozměrech 30,0 x 9,0m s předsazeným lichoběžníkovým vstupem o rozměrech 6,3 x 1,0m. Hala bude umístěna svou jižní stěnou ve vzdálenosti 2,0m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 333/6 (orná půda), západní stěnou ve vzdálenosti 45,8m jihozápadního rohu pozemku parc.č. 333/5 (orná půda). Hala bude určena ke skladování návěsové techniky, přízemí dvoupodlažní části k obchodním a kancelářským činnostem se zázemím zahrnujícím vstupní prostory, kuchyňku, šatny a hygienická zařízení a 2.NP dvoupodlažní části nebude využíváno (volný prostor sloužící pro budoucí možný rozvoj provozu vestavbou). 2. Napojení na inženýrské sítě: Zdrojem užitkové a požární vody bude nová kopaná studna o průměru 1,2m a hloubce 8,0m, která bude vybavena tlakovým čerpadlem. Ze studny bude vedeno výtlačné potrubí v délce 20,0m do provozního objektu. Splaškové vody z hygienických zařízení v provozním objektu budou svedeny splaškovou kanalizací do žumpy na vyvážení o rozměrech 5,0 x 3,0m a hloubce 2,0m. Dešťové vody ze střechy provozního objektu a části zpevněných ploch budou svedeny dešťovou kanalizací do vsakovacího objektu. Vsakovací objekt bude povrchová zdržovací a zasakovací nádrž o rozměrech 33,6 x 13,2m a hloubce 1,0m. Stěny nádrže budou směrem k budově a na kratších stranách realizovány jako nepropustné, aby zasakování probíhalo pouze směrem do podloží případně směrem od budovy. Z jímky bude vyveden bezpečnostní přepad do odpařovacího jezírka. Vsakovací objekt bude umístěn svou jižní stranou ve vzdálenosti 7,0m od severní stěny provozního objektu. Dešťové vody z části nízko položených zpevněných ploch areálových komunikací u jihovýchodní rampy budou svedeny dešťovou kanalizací přes odlučovač ropných látek o rozměrech 4,16 x 1,5m a hloubce 2,3m se sorbčním filtrem a s rozdělovací tlumící a odkalovací šachtou do vsakovací nádrže o rozměrech 14,4 x 9,6 x 0,5m s bezpečnostním přepadem do přečerpávací šachty s čerpadlem a tlakovou kanalizací do výše položené zasakovací jímky areálové kanalizace. Přípojka NN bude realizována společností ČEZ po hranici areálu osazením přípojkové skříně na pozemku parc.č. 333/5, ze které bude vedeno napojení do sousedního elektroměrového rozvaděče ve zděném pilíři v oplocení a dále do budovy k hlavnímu domovnímu rozvaděči NN. Minimálně požadovaná zásoba vody 22m3 pro hašení na pozemku bude zajištěna z napuštěné podzemní polypropylénové nádrže o rozměrech 5,0 x 3,0m a hloubce 2,0m o kapacitě 22,5m3, která bude průběžně kontrolována a dopouštěna samostatným vodovodním výtlačným potrubím s uzávěrem z areálové studny. 3

4 3. Komunikační napojení Areálové komunikace a zpevněné plochy budou o celkové výměře 1818m 2, z toho 1640m 2 vozovek bude provedeno s živičným povrchem, sjezd z betonové zámkové dlažby. Chodníky budou na ploše o výměře 108m 2 s povrchem ze zámkové dlažby. Komunikace a zpevněné plochy budou umístěny v jihozápadní části areálu u západní stěny provozního objektu. Příjezd do areálu bude novým sjezdem ze silnice II/435 na pozemku parc.č. 453/2 (ostatní plocha). 4. Terénní úpravy a vegetační úpravy Před započetím stavby bude na části pozemku o výměře 4570m 2 provedena skrývka ornice o mocnosti 0,35m a v objemu 1600m 3. Část skryté ornice v objemu 184m 3 bude ponechána na pozemku ve formě mezideponie pro zpětné vegetační úpravy o mocnosti 0,15m, část skryté ornice bude odvezena do lokality určené v rámci vynětí ze ZPF. Terénní úpravy na volných nezpevněných plochách zahrnující i svahování kolem nových ploch a objektů budou provedeny po likvidaci zařízení staveniště o objemu zeminy cca do 1000m 3. V severním cípu areálu bude provedeno odpařovací jezírko pro záchyt dešťových vod o objemu 200m 3, které bude lichoběžníkového tvaru o rozměrech 31,0 x 23,8m, hloubce 0,5 0,65m. Vegetační úpravy nezastavěných ploch zahrnují zkypření a hnojení ornice, zatravnění parkovým travním semenem a doplňkovou výsadbu stromů a keřů. 5. Oplocení Plot kolem areálu o celkové výšce 2,1m a celkové délce 163,0m bude proveden z drátěného pletiva na ocelových sloupcích kotvených do betonových patek. Součástí plotu bude posuvná brána o šířce 15,0m. 6. Dokumentace pro stavební povolení (např. v případně zpracovávaném plánu organizace výstavby POV) bude zpracována tak, aby z ní vyplynulo a bylo zřejmé, že: při výkopových pracích, terénních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu, křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními i nadzemními), včetně přípojek k objektům a pro uložení nových rozvodů, bude dodržena platná ČSN (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a vytyčena všechna stávající podzemní a nadzemní zařízení. Při pracích v místě souběhu, křížení či nad stávajícími podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně, po celou dobu realizace stavby budou ze strany investora (dodavatele) zajištěny stávající přístupy k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám), k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Současně bude vyřešeno, jakým způsobem budou po dobu realizace stavby zajištěny i případné příjezdy k okolním stavbám, vybavením a zařízením, a to ve vztahu k následnému rozhodnutí silničního správního orgánu o případné uzavírce komunikace; stejně tak je nutno zachovat dostatečný přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany, s přebytečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným stavebním odpadem musí být naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů. Proto v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude řešen i způsob naložení s těmito případnými odpady, který je nutno projednat s Magistrátem města Olomouce - odborem životního prostředí. v dalším stupni projektové dokumentace v části POV (plán organizace výstavby) musí být stanoven režim staveništní dopravy včetně příjezdových a odjezdových tras, kdy a jakým způsobem bude mechanizace a znečištěná vozovka čištěna. 7. K dokumentaci pro stavební povolení bude doložen souhlas podle 17 odst. 1) písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách (v platném znění). 8. V místě stavby je uloženo zařízení ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s., (viz jejich vyjádření č.j /12 ze dne ), a proto je nutné, aby investor v souladu s jejím stanoviskem, zahrnul do projektové dokumentace pro stavební řízení veškerá opatření, aby nedošlo k poškození tohoto vedení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby. 4

5 9. Vzhledem k tomu, že oplocení areálu je stavbou ve smyslu ust. 103 odst. 1 písm.e) bod 14. stavebního zákona, je pro ni toto územní rozhodnutí konečné a žádné dalš í povolení nebo opatření stavebního úřadu nenásleduje. Námitky účastníků řízení nebyly podány. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů. O d ů v o d n ě n í Žadatel OLTRANS DOSTÁL s.r.o., IČ: , Příčná 129/3, Hodolany, Olomouc zastoupený svým zástupcem JART - JANDA spol. s r. o., IČ: , Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc, podal dne žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Obchodní centrum - prodej návěsové techniky. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Žádost byla doložena dokladem o zaplacení správního poplatku, doklady o vlastnictví stavbou dotčených nemovitostí a sousedních nemovitostí, situačním výkresem, resp. situací na podkladě kopie katastrální mapy, plnou mocí pro zástupce žadatele, výpisem z obchodního rejstříku žadatele, příslušnými výkresy a textovou částí a těmito rozhodnutími a stanovisky: Závazné stanovisko (rozhodnutí) Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací ze dne pod zn.: SMOl/OPK/79/4185/2012/Be o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace; Vynětí pozemků ze ZPF vydal odbor životního prostředí MmOl dne pod č.j.: SMOl/ŽP/55/4269/2012/Po; Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne pod č.j.: KHSOC/14082/2012/OC/HOK; Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, úz. odbor Olomouc ze dne pod č.j.: HSO /2012; Odborný posudek stavebního pozemku z hlediska požadavku radiační ochrany proti pronikání radonu z geologického podloží do budov ve smyslu 6 zákona č.18/1997sb.o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovený RNDr. Pavlem Krátkým ze dne (střední radonový index); Vyjádření o existenci podzemních vedení od : ČEZ Distribuce a.s. Děčín zn ze dne ČEZ ICT Services. a.s. Praha zn ze dne Telefónica Czech Republic a.s. č.j /12 ze dne RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, zn ze dne Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, č.j. 7295/30701/ ÚP-OL Souhlasy s napojením na stávající sítě od : ČEZ Distribuce a.s.děčín (smlouva o připojení č. 12_SOP_01_ ) Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k oznámení podlimitního záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydané pod č.j. KUOK 82093/2012 ze dne ; Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Olomouc zn. OL/17139/12-15/Mi ze dne ; Vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje č.j. SMOl/139218/2012/OKR/UPA/Sto ze dne ; Vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí ze dne č.j. SMOl/139217/2012/OZP/OH/Noz; Stanovisko Povodí Moravy s.p.brno zn. PM050094/ /Ho ze dne ; 5

6 Stavební úřad oznámil dne zahájení územního řízení dle 87 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. K projednání záměru svolal veřejné ústní jednání, které se konalo dne v a současně stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek, námitek a připomínek do Na veřejném ústním jednání prohlásil zplnomocněný zástupce žadatele do protokolu, že provedl informační povinnost podle 87 odst. 2 stavebního zákona. Prohlášení dále doložil fotodokumentací o vyvěšení informace o záměru. Ve stanovené lhůtě nebyla uplatněna stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů. Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti nebyly podány. Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umísťování staveb stavebním úřadům. V ustanovení 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné územní rozhodnutí vydat jen ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad si byl při posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že žádosti na vydání územního rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní rozhodnutí totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl. Umístění stavby je v souladu s územním plánem obce Kožušany - Tážaly, schváleným Zastupitelstvem obce Kožušany Tážaly dne , ve znění pozdějších změn a úprav, který dané území řeší jako plochu pro všeobecná komerční zařízení - Kv, kde je předmětná stavba přípustná a obvyklá. Plocha jsou určeny především pro umisťování uskutečňování podnikatelských a obchodních dějů, činností a zařízení poskytujících služby obyvatelstvu, většinou v otevřených areálech s vysokou frekvencí styku s veřejností. U obchodních zařízení se jedná o velkoprodejny (od 800 m 2 prodejní plochy). Dominantní, přípustné a obvyklé využití území zahrnuje plochy provozoven fyzických a právnických osob maloobchodní a velkoobchodní zařízení, výrobní služby, nákupní centra, administrativu a bankovnictví. Koeficient zastavění je zde stanoven do 0,50 (30% zpevněných ploch, 25% zeleně) a výška objektů do 8,0m. Obě tyto podmínky stavba splňuje. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb.,ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., a vyhlášky č. 22/2010 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu s 92 odst.3 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v 85 odst.1 a dotčeným 6

7 orgánům (viz rozdělovník) jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v 85 odst.2 se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Okruh účastníků byl stanoven takto: A) Účastníci územního řízení dle 85 odst. 1) stavebního zákona - doručováno jednotlivě: OLTRANS DOSTÁL s.r.o., IČ: , Příčná 129/3, Hodolany, Olomouc, zastoupený svým zástupcem JART - JANDA spol. s r. o., IČ: , Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc (žadatel) Obec Kožušany - Tážaly, IČ: , Tážaly 1, Kožušany-Tážaly (příslušná obec) B) Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2) stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: , Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, Praha (dotčení správci inženýrských sítí) Květoslav Koliha, nar , Trnkova 542/32, Nové Sady, Olomouc 9, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: , Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc, Pozemkový fond České republiky, IČ: , Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, Praha (vlastníci sousedních pozemků a staveb) Dle 85 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení 123 občanského zákoníku má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo. Dle ust. 123 občanského zákoníku se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst.1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu. Podání musí být učiněno u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení územně správního ( 86 odst.1 správního řádu). Účastníkům řízení dle ust. 85 odst.1 stavebního zákona se lhůta pro odvolání počítá ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních služeb do vlastních rukou, je u něj v souladu s ust. 23 odst.1,2 správního řádu uloženo, a to po dobu 10 dnů. Není-li uvedená písemnost vyzvednuta dle ust. 24 odst.1 správního řádu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Účastníkům řízení dle ust. 85 odst.2 1 stavebního zákona lhůta pro odvolání začíná běžet 16. dnem po vyvěšení rozhodnutí. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání musí být podle ust. 82 odst.2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. 7

8 Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha) Doručí se: zástupce žadatele 1. D JART - JANDA spol. s r. o., Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc příslušná obec 2. D Obec Kožušany - Tážaly, IČ: , Tážaly 1, Kožušany-Tážaly Dotčené orgány 3. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ: , Schweitzerova 524/91, Povel, Olomouc 9 4. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČ: , Wolkerova 74/6, Nová Ulice, Olomouc 5. D Krajský úřad Olomouckého kraje, IČ: , odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc 9 6. D Magistrát města Olomouce, IČ: , odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Nová Ulice, Olomouc 9 7. D Magistrát města Olomouce, IČ: , odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Nová Ulice, Olomouc 9 8. D Magistrát města Olomouce, IČ: , Odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, Olomouc 9 9. D Magistrát města Olomouce, IČ: , odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, Nová Ulice, Olomouc D MmOl, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc otisk úředního razítka Ing. Miloš Hlaváček vedoucí oddělení územně správního Účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 11. D Magistrát města Olomouce - úřední tabule+ p 12. D Obecní úřad Kožušany - Tážaly, Kožušany - Tážaly 1 - úřední tabule + p ostatní 13. Spis 2 + 2p Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy (ověřená grafická příloha, která je součástí spisové dokumentace je po nabytí právní moci zasílána žadateli a obci Kožušany Tážaly). Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. položka č. 18, na 1000 Kč. Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením 92 odst. 3) stavebního zákona veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města Olomouce a úřední desce obecního úřadu Kožušany - Tážaly a způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu města Olomouce a 8

9 příslušných obecních úřadů. Současně prosíme tyto obecní úřady, aby stavebnímu úřadu zaslali zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí 9

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk Č. j.: MEST 28072/2014 Sp. zn.: OS 809/2014 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5 Šternberk 24.11.2014

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 12635/2012 Sp.zn.: OS 251/2012 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor.

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor. Městský úřad Bor 1 Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/041727/2017/OS/US/Sol V Olomouci 17.02.2017

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veřejnou vyhláškou Obecní úřad Lutín, okres Olomouc stavební úřad Olomoucká 131, 783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286 Č.j. SÚ/8/1944/2012/2013 V Lutíně dne 9.1.2013 Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková e-mail: dmacakova.ou@lutin.cz

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-5631/2009-891/HH Rousínov, dne 2. listopadu 2009 Oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 387/2012/OVÚP/9/ÚR-20 V Boru dne 26. března 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0779/2011 V Nechanicích dne 23. září 2011 spisová značka: Sp-Nech 0779/2011/6 oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 28.3.2008 VÚP 328.3-211/286/08 Ka-49 Pavel Kavlík

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: 3787/2011/OTER/UpV-6 Spis. zn.: UpV/135/2011/

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 464/2013/2300/11 Č.sp. 5324/2012/2300/11 V Letohradě dne 24.1.2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis.zn.: CR 038206/2010 V Chrudimi dne 11.10.2010 Čís.jedn.: CR 045541/2010 STO/Po

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/361/2008/soch 3.2.2009 Ev.č. : 8808/2009 Havlíčkův Brod, dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/20813-12/ 3746-2012/Vavre V Bílovci dne: 29. srpna 2012 Vyřizuje: Vavrečková Alexandra, tel.: 556312175, e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: podatelna@jince.cz www.jince.cz Spis. zn. : 1940/10/Tů Č.j. : 79/11/Tů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.03.2012 ČJ.: MUMI 2985/2012 SP.ZN. 226/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 DIČ: CZ00252069 TEL. 381 477 010, fax 381 477 049 BANK. SPOJENÍ: Č.spořitelna Bechyně E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2835/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 12786/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 25.9.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@seznam.cz ROZHODNUTÍ

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná, Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/2834/2012/362/SU V Desné dne : 30.1.2013 Vyřizuje

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/138013/2015/OZP/VH/Sme

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 15101/2011 Sp.zn.: OS 776/2010 sen Spisový znak - 330, skartační znak/skartační lhůta - V/5

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce tel. 58 5396242, fax 58 5396404, e-mail. stavebniurad@dolany ol.cz č.j. SÚ/959/2009 v Dolanech 8.1.2010 Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/34703-10/3920-2010/lip Dvůr Králové nad Labem, dne 06. května

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 41273/2010 OS 1012/2010 zat Šternberk dne 9.11.2010 Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: q J, to I! črslo jednacl:... -. :.tl telefon: 318692151 Spis.zn. : 2049/1 o/re Č.j.: 226/11rrů r ov ov URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD ov Csl. dělostřelců 172 26223

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 2348/13/S 383 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 21.11.2013 tel.: 518 633617 Lenka B a j e r o v á, Archlebov 280, 696 33 ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Výst/03634/2009//Mi-19 Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.11.2009 Č.j. dokumentu:

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 66/2011-5-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.3.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 736/11/SÚ/Ran 5068/11/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1968 / 2625 / 08 Ja-19 Marie Janoušková

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1968 / 2625 / 08 Ja-19 Marie Janoušková Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne: 28.11.2008 VÚP 328.3-1968 / 2625 / 08 Ja-19 Marie

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MěÚT/15988/2011/SÚ a ŽP V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/227/2015/padm SÚ/5064/2014/padm Ing. Markéta Padevětová telefon: 323

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 28, 294 41 DOBROVICE SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 1409/2012/Au Výst/1892/2012/Au Augustinová, oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1841/2011-2012/sle/328/4-4. Bakov nad Jizerou, dne: 15.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 198190/2010 ST2/Zim MMHK/010405/2011 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 18.1.2011 Výroková

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4696/2011-710/PJ Rousínov, dne 14. září 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Č.j.: MBE 40780/2011/VÝST-S V Berouně dne 25. srpna 2011 Spis zn.: 1295/2011/VÝST Vyřizuje: Svobodová Blanka, tel.: 311 654 257, e-mail.: vyst5@muberoun.cz Ing. Martin Řepík, Pod Lysinami č.p.470, Hodkovičky,

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/10845-2012/ 1968-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 24. května

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1966/2623/08 Ka-54 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 28.11.2008

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více