Pošumaví, Lipno. region D:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pošumaví, Lipno. region D:"

Transkript

1 region D: Pošumaví, Lipno 22 RZ Babylon, str Hotel Ostrý v Železné Rudì, str RZ Èerná v Pošumaví, str Horní Planá è. 41, str Horní Planá - buòky, str Rekreaèní objekt OSŽ ST Strakonice Horní Planá, str Rekreaèka u nádraží, str RZ Horní Planá, AŽD, str. 34 / 26 /

2 22 RZ Babylon Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ DKV Praha Újezd Pila, okres Domažlice, Plzeòský kraj objednávky od dubna, tel.: ZV OSŽ DKV Praha, Chodovská 3b/1476, Praha 4 Popis lokality: chaty u rybníka Šnajberk nedaleko Domažlic v bezprostøední blízkosti lesa. Krásné prostøedí Chodska, možnost sbìru hub a borùvek. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 7 chat s pìti lùžky, chaty mají vybavenou kuchyòku, obytné pøízemí a podkroví pro spaní, kamna na tuhá paliva. WC a sprchy s teplou vodou jsou spoleèné. zaøízení v klidném místì pøímo u rybníka a lesa, rybník Babylon cca 2 km (sauna, minigolf, obchod, restaurace), možnost pìších i cyklovýletù Domažlice, Trhanov (Lomikarùv zámek, Kozinùv statek), Výhledy, Èechov, Baarùv pomník, možnost výletù do Nìmecka. Stravovací možnosti: vlastní (vybavené kuchyòky), nejbližší restaurace 2 km (v r ve výstavbì restaurace pøímo v místì). Další vybavení: vlastní antukový tenisový kurt, ohništì, stùl na stolní tenis, pramièka. Doprava, parkování: vlakem zastávka Pila (tra 184) 500 m, autem až na místo parkování u objektu. Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: , týdenní pobyty od soboty do soboty, v mimosezónì dle dohody. / 27 /

3 23 Hotel Ostrý Majitel resp. provozovatel: Ústøedí OSŽ Hotel Ostrý, 1. Máje 127, Železná Ruda pí Švábová, tel.: Popis lokality: hotel Ostrý (755 m) je umístìn v nejvýznamnìjším turistickém centru západní Šumavy v malebném horském mìsteèku Železná Ruda, v atraktivním prostøedí na okraji národního parku Šumava, který s pøilehlou chránìnou krajinnou oblastí o celkové rozloze ha tvoøí biosférickou rezervaci UNESCO. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: hotel má kapacitu 69 lùžek ve 25 pokojích. Všechny pokoje jsou úèelnì vybaveny praktickým pohodlným nábytkem, televizí se satelitním pøíjmem a telefonem, samostatnou koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a WC. mezi nejoblíbenìjší patøí výlety k Èernému jezeru, Èertovu jezeru a jezeru Laka (1096 m). Výlety na Špièák a Velký Ostrý do oblasti Královského hvozdu (cyklotrasy). Výlety na hrad Kašperk a na rozhlednu na vrchu Pancíø. Návštìvy nedalekého Bavorska (hranièní pøechod 2 km) - Národního parku Bavorský les (cyklotrasy), aquaparku ve Zwieselu atd. Sbìr hub a borùvek. Nejbližší sjezdovka U nádraží je vzdálena 200 m od hotelu, je dlouhá 1 km a je vhodná pro rodiny s dìtmi. Lyžaøské støedisko Špièák (1202 m n.m.) se nachází necelých 2,5 km od Železné Rudy (5 sjezdovek, ètyøsedaèková lanovka, 9 vlekù, snowpark). Pro všechny lyžaøe doporuèujeme nedaleké atraktivní nìmecké støedisko Grosser Arber (1456 m n.m.) vzdálené 9 km. Železná Ruda je také ideální výchozí bod pro bìžkaøe, v okolí je množství upravovaných tratí (okolo 100 km) a to nejen na èeské, ale i na bavorské stranì Šumavy (Arberland). Stravovací možnosti: snídanì formou bufetu - zahrnuta v cenì ubytování. Souèástí hotelu je vyhlášená restaurace "U ZLATÉ KACHNIÈKY, která se vyznaèuje výteènou èeskou i mezinárodní kuchyní. Hostùm je k dispozici hlavní restaurace s barem a taneèním parketem (60 míst), oddìlený salonek (30 míst), letní terasa se zahradou (70 míst), grilem a dìtským koutkem. Zajiš ujeme ucelený gastronomický a spoleèenský servis mimo jiné, dny mezinárodní kuchynì, vepøové hody, slavnostní menu, bankety, rauty, svatební hostiny, firemní akce na klíè, koktejly, grilovací párty, zahradní slavnosti, prezentace, zasedání, odborné semináøe, speciální párty, kulturní programy. Další vybavení: whirlpool, sauna, relaxaèní hotelová terasa. Možnost zajištìní masáží. Úschova penìz a cenností v hotelovém trezoru, fax, sekretáøské služby, ová služba a pøipojení k internetu jsou k dispozici zdarma v recepci hotelu, turistický a informaèní servis zdarma. Úschovna jízdních kol a lyží. TV v restauraci. Prostory a vybavení pro meetingy a firemní akce sál pro 60 osob + salonek pro 30 osob. Doprava, parkování: parkování pøímo u hotelu zdarma. Vlak: železnièní stanice Železná Ruda-mìsto vzdálena cca 400 m od hotelu. Domácí zvíøata: po dohodì za poplatek. Doba provozu: celoroènì. / 28 /

4 24 RZ Èerná v Pošumaví Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ Elektroúsek È. Budìjovice Èerná v Pošumaví 277CH Ing. Vladimír Petr, tel.: adresa: Nádražní 12, Èeské Budìjovice Popis lokality: zaøízení se nachází v oblasti Lipenského jezera, chata má vlastní vstup k vodì. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 19 osob (celkem 5 pokojù: 1x2, 1x3, 1x4, 2x5) WC a koupelny spoleèné pro všechny pokoje (zvláš muži-ženy), v pøízemí a v patøe kuchyòka, v pøízemí spoleèenská místnost (jídelna), na pokojích lednièka a rádio, ve spoleèenské místnosti televize. koupání v Lipenském jezeøe, turistika, v areálu høištì na volejbal. Stravovací možnosti: v blízkém okolí nìkolik restauraèních zaøízení. Doprava, parkování: vlakem do žst.èerná v Pošumaví (cca 1,5 km), možnost parkování cca 4 aut v areálu RZ. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 29 /

5 25 Horní Planá è. 41 ZO OSŽ SDC È. Budìjovice; Pod Rafandou Veselí nad Lužnicí ZV OS Ž, pí Vondrušková, mob.: Popis lokality: Lipenské jezero - Šumava. Okraj obce Horní Planá u nádraží ÈD, pod restaurací Šumava, v blízkosti pláže a pøívozu. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 3x 4-lùžkový pokoj, 1x 2-lùžkový pokoj, 1x 5-lùžko- vý pokoj, 1x 6-lùžkový pokoj. Celková kapacita: 25 lùžek. V každém pokoji dvouvaøiè, lednièka a potøebné nádobí. Novì zadaptované WC pro muže a ženy zvláš, studená a teplá voda, sprchy. v létì koupání, vodní sporty, (pláž cca 500 m), pìší i cykloturistika, díky vlaku v místì dostupná oblast Šumavy (Plešné jezero), vèetnì pìších hranièních pøechodù do Rakouska a Nìmecka. Mimo hlavní sezónu vhodné pro rybáøe, houbaøe. Vzhledem k uzavøenému areálu vhodné pro malé dìti! Aquaworld Lipno kryté bazény jsou centrem nekonèících vodních radovánek pro dìti i dospìlé. Stravovací možnosti: nejbližší restaurace pøímo nad RZ Šumava, další v centru Horní Plané. Nákupní støedisko a sí prodejen na námìstí vzdáleném cca 1km, v létì stánkový prodej v celém okolí. Další vybavení: pøízemní zdìná budova s pøilehlými oplocenými plochami,venkovní zastøešené posezení s krbem. Doprava, parkování: vlak - tra Èeské Budìjovice - Èerný Køíž, stanice Horní Planá, od výpravní budovy 200 m. Auto - u námìstí v Horní Plané odboèit smìr "pøívoz do Zvonkové" a dále pøed železnièním pøejezdem odboèit vpravo. Parkování u objektu oplocené. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven-øíjen. / 30 /

6 26 Horní Planá - buòky ZO OSŽ SDC Èeské Budìjovice; Pod Rafandou 882, Veselí nad Lužnicí Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: ZV OSŽ, p. Vondrušková mob.: Popis lokality: Lipenské jezero-šumava. Okraj obce Horní Planá u nádraží ÈD, v blízkosti pláže a pøívozu. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: t øi obytné buòky se spojovací verandou, samo- statná buòka se sociálním zaøízením, vzdálená 10 m. 3x 4 lùžkový pokoj, celková kapacita 12 lùžek. Každá buòka má pøedsíòku vybavenou pro vaøení, umyvadlem s teplou a studenou vodou a nádobím. V samostatné buòce - WC pro každý pokoj zvláš, sprcha spoleèná, teplá i studená voda. v létì koupání, vodní sporty, (pláž cca 500 m), pìší i cykloturistika, díky vlaku v místì dostupná oblast Šumavy (Plešné jezero) vèetnì pìších hranièních pøechodù do Rakouska a Nìmecka. Mimo hlavní sezónu vhodné pro rybáøe, houbaøe. Vzhledem k uzavøenému areálu vhodné pro malé dìti! Aquaworld Lipno kryté bazény jsou centrem nekonèících vodních radovánek pro dìti i dospìlé. Stravovací možnosti: nejbližší restaurace Šumava 100m, další v centru Horní Plané. Nákupní støedisko a sí prodejen na námìstí vzdáleném cca 1km, v létì stánkový prodej v celém okolí. Další vybavení: Areál oplocen. Vhodné pro rodiny s dìtmi, pískovištì a houpaèka. Doprava, parkování: vlakem - tra Èeské Budìjovice - Èerný Køíž, stanice Horní Planá, od výpravní budovy 100 m. Autem - u námìstí v Horní Plané odboèit smìr "pøívoz Zvonková" a dále pøed železnièním pøejezdem odboèit vpravo k nádraží. Parkování u objektu oplocené. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven - øíjen. / 31 /

7 27 Rekr. obj. OSŽ ST Strakonice, H. Planá ZV OSŽ ST Strakonice Jiráskova 196, Horní Planá p. Jiøí Jarušek, tel a , Popis lokality: rekreaèní zaøízení se nachází v Horní Plané nedaleko vlakového nádraží, kousek od Lipenské pøehrady. Mìsto Horní Planá leží na levém bøehu Lipenské vodní nádrže na železnièní trati Èeské Budìjovice Volary na okraji Vojenského újezdu Boletice a CHKO Šumava. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celková kapacita: 18 lùžek. Vnitøní zaøízení sestává ze šesti ložnic, dvou kuchynìk, které slouží zároveò jako spoleèenské místnosti a pøíslušenství (pøízemí: ložnice è.4-2 místa, ložnice è.5-4 místa, ložnice è.6-2 místa, kuchynì, 2x koupelna, 2x WC, spoleèenská místnost; podkroví: ložnice è.1-2 místa, ložnice è.2-4 místa, ložnice è.3-4 místa, kuchyòka, koupelna spoleènì s WC). Topení: V celém domì ústøední topení. Teplá voda - ohøívací zásobník dodává teplou vodu pro kuchyni a koupelnu v pøízemí, v podkrovní kuchyòce je prùtokový ohøívaè, sloužící k ohøevu teplé vody pro kuchyò a koupelnu v patøe. Obì kuchynì jsou vybaveny lednièkou, sporákem a kuchyòskou linkou. Ke každému pokoji je k dispozici samostatná sada nádobí. koupání: v Lipenské vodní nádrži. Píseèná pláž vzdálená cca 700 m. V pøípadì nepøíznivého poèasí je možno zajet do krytého bazénu ve Volarech nebo Èeském Krumlovì. Cykloturistika: v okolí je velké množství cykloturistických tras. Na kole lze dojet do Èeského Krumlova, po Schwarzenberském kanále, na Boubín, na hráz Lipenské nádrže a na mnoho dalších zajímavých míst. Turistika: v okolí mnoho nauèných stezek a turistických tras. Lyžování: bìžkaøi si mohou vybrat mezi množstvím upravených a vzájemnì propojených znaèených tras s projetými stopami pøímo v okolí Horní Plané. Sjezdové lyžování je možné na sjezdovkách v Kubovì Huti (cca 100 m od nejvýše položené žst. Kubova Hu ), Ski areálu Kramolín, Ski areál Zadov a Ski areál Nová Hu. Mùžete si zajet zalyžovat na rakouský Hochficht. Stravovací možnosti: pokud se Vám nebude chtít vaøit, naproti pøes ulici se nachází restaurace Šumava s celoroèním provozem. Další restaurace se nachází v centru mìsta. (Je možnost zahrát si i bowling) Další vybavení: RS je zdìná budova s oploceným pozemkem, kde se nachází ohništì, pískovištì pro dìti, skluzavka. Doprava, parkování: vyhrazená místa pro parkování pøímo na pozemku. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 32 /

8 28 Rekreaèka u nádraží ZO OSŽ ŽST Èeské Budìjovice a Plzeò Rekreaèní zaøízení naproti železnièní stanice Vyšší Brod-Klášter ubytování - osobní pokladní ŽST Vyšší Brod Klášter, drážní telefon 45447, státní: (individuální krátkodobé pobyty) rekreaèní pobyty - p. Herdová, UŽST Èeské Budìjovice drážní telefon: 44869, státní: Popis lokality: zaøízení Vyšší Brod se nachází naproti železnièní stanici Vyšší Brod-Klášter (na trati Èeské Budìjovice - Rybník - Lipno nad Vlt.). Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: tøí-ètyølùžkové pokoje s lùžkovinami (kapacita celkem 53 lùžek), vybavené rádiem, malou lednièkou a rychlovarnou konvicí, sociální zaøízení spoleèné (umývárny se sprchami, WC), kuchyòka (nádobí, plynové sporáky, mikrovlnné trouby, velkoobjemové lednièky, mrazák), apartmán - ètyølùžkový pokoj s televizorem, vlastním sociálním zaøízením, sprchovým koutem a kompletnì vybavenou kuchyòkou. pøíjemné prostøedí historického mìsta Vyšší Brod nabízí rùzné možnosti vyžití. V letním období je okolí vhodné k provozování pìší turistiky, cykloturistiky a ke koupání. Také zde zaèíná jedna z nejpopulárnìjších vodáckých tras Vyšší Brod Boršov nad Vltavou, nástup na øeku Vltavu vzdálen asi 150 m. Lipenská pøehrada je vzdálena 10 km proti toku øeky Vltavy - vhodné vlakové i autobusové spojení. V blízkém okolí lze navštívit rùzné kulturní památky a pøírodní objekty (Poštovní museum, Vyšebrodský klášter, hrad Rožmberk nad Vltavou, Èertova stìna). Tamní prostøedí je ideální jak pro rybáøe, tak i pro houbaøe. V blízkosti se nachází hranièní pøechody s Rakouskem ve vzdálenosti - Studánky 4 km, Dolní Dvoøištì 10 km a železnièní pøechod Horní Dvoøištì 8 km. V zimì je okolí vhodné k lyžování (Kramolín, Hochtief), v okolí se nachází množství bìžkaøských tratí. Stravovací možnosti: stravování je individuální s možností využití zaøízení kuchyòky nebo místních restauraèních zaøízení (jídelna Lesanka, U Andulky, U Hastrmana, U Candrù, hotel Šumava a Panský dùm na námìstí ve Vyšším Brodì). Prodejna potravin je cca 250m od rekreaèního zaøízení. Další vybavení: kolárna a lyžárna k dispozici, herna (stolní tenis, spoleèenské hry, spoleèenská místnost (televizor), kuøárna (knihovna a televizor) Doprava, parkování: tra èís. 196, Èeské Budìjovice - Horní Dvoøištì. Autem: silnice èís. E 55. Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: celoroènì. / 33 /

9 29 RZ Horní Planá AŽD ZO OSŽ AŽD Praha, DTI Nádražní budova v obci Horní Planá, A. Jiráska 13, Jihoèeský kraj Kontakty pro objednávky : pí. Cermanová, tel.: p. Èeøovský, tel.: Popis lokality: Lipenské jezero Šumava, nádražní budova nedaleko pláže Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: tøi byty 2+1, každý 5 lùžek, s vlastním WC a koupelnou Další vybavení: uzamykatelná místnost pro kola a lyže, v létì zahrádka, plnì vybavená kuchynì, lednice, mikrovlnky, sporáky, Sat TV v létì koupání v jezeøe nebo v Aquaparku Lipno a Frymburk, turistika, výlety na kolech, rybaøení, houbaøení. V oblasti lipenské pøehrady nové cyklostezky využitelné též pro koleèkové brusle. Tamtéž mnoho dalších atrakcí napø. bobová dráha, výlet do korun stromù, lanový park atd. V zimì pøírodní bruslení na jezeøe, dráha cca 10km, sjezdovky na Kramolínì a u Zvonkové a v sousedním Rakousku. Stravovací možnosti: vlastní, velký výbìr restaurací a obchodù Doprava, parkování: autem, autobusem, vlakem, parkování u objektu Domácí zvíøata: po dohodì Doba provozu: celoroènì, s libovolným dnem nástupu a konce / 34 /

10 region E: Tøeboòsko 2 30 Vlkov, str Karavantur Lásenice, str RZ Chlum u Tøebonì, str Albeø, str. 39 / 35 /

11 30 Vlkov Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ SDC È. Budìjovice; Pod Rafandou Veselí nad Lužnicí Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: ZV OSŽ, pí Vondrušková mob.: Popis lokality: Tøeboòská pánev, na bøehu bývalé pískovny mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem nad Lužnicí, v borovém lese na samotì. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 1x 5-lùžkový s vlastní kuchyòkou; 1x 4-lùžkový + 1 pøistýlka s vlastní kuchyòkou. Celková kapacita 9 lùžek + 1 pøistýlka = 10 osob. Pøízemní bývalý strážní domek bez elektrické pøípojky, vaøení, lednice, i osvìtlení na propan - butan. Oplocená zahrada. Vlastní kuchyòka a veranda, sporák na PB, vybavení nádobím, pouze studená nepitná voda ze studny. Suché WC. v létì koupání a vodní sporty v pískovnì, vzdálené 250 m, cykloturistika v lesnaté rovinaté krajinì, sbìr lesních plodù (zejména borùvky a houby). Možnost výletù vlakem na Tøeboòsko, Jindøichohradecko, Táborsko a Èeskobudìjovicko. Veselí n/l Hotel Trilobit-Bowling centrum - 4 dráhy. Láznì (Aurora) Tøeboò - vnitøní bazén se slanou vodou, vodní masáž, tobogán a parní sauna. Halámky: pøechod do Rakouska Gmünd, kryté celoroèní koupání v Sole-Felsen-Bad teplota vody 34 C. Stravovací možnosti: restaurace u zastávky ÈD Vlkov nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí: Hotel Trilobit - cca 2 km. Prodejna v obci - cca 1 km. Ve Veselí nad Lužnicí sí prodejen. Doprava, parkování: vlak - tra Veselí nad Lužnicí - Èeské Velenice, zastávka Vlkov nad Lužnicí, od zastávky cca 2 km zpìt - smìr Veselí nad Lužnicí, po cestì podél železnice. Auto - z Vlkova nebo z Veselí nad Lužnicí po asfaltové cestì podél železnièní tratì až k objektu, možnost parkování na vlastním oploceném pozemku. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven - øíjen. / 36 /

12 31 KARAVANTUR Lásenice OSŽ Nymburk Hrbkùv mlýn, Lásenice, okres Jindøichùv Hradec, kraj Jihoèeský E. Kuchaøová (Petra Bezruèe 361, Nymburk; tel.: , Popis lokality: na bøehu øeky Nežárky v klidném prostøedí lesù Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 73 míst - 12 ètyølùžkových chatek, 3 pìtilùžkové, spoleèné sociální zaøízení, 1 ètyølùžkový pokoj, 2 dvoulùžkové pokoje se sociálním zaøízením. koupání, lodì, míèové hry, cykloturistika, turistika, rybaøení, houby, šipky. Stravovací možnosti: po domluvì plná penze, možnost i vlastního vaøení. Další vybavení: klubovna s TV, spoleèenská místnost, høištì, stolní tenis. Doprava, parkování: vlak + autobus, nebo vlastní, parkování v místì. Domácí zvíøata: ano. Doba provozu: od dubna do øíjna. / 37 /

13 / 38 /

14 33 Albeø ZO OSŽ SDC È. Budìjovice; Pod Rafandou Veselí nad Lužnicí ZV OSŽ p. Vondrušková, mob: Popis lokality: Jindøichohradecko u Nové Bystøice - Èeská Kanada. Okraj obce Albeø, u lesa, nad nádražím (ÈD), vedle restaurace Bobas, v blízkosti pláž rybníku Osika. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 2 obestavìné obytné buòky se spoleènou verandou. 2 x 5 lùžek, celková kapacita 10 lùžek. Spoleèné sociální zaøízení v samostatném objektu vzdáleno 10 m, sprcha s teplou i studenou vodou z veøejného vodovodu. pìkné koupání v rybníku Osika - píseèná pláž; pìší turistika oblastí zvanou "Èeská Kanada". Možnost výletù do širšího okolí (Slavonice, Landštejn, Telè). V Nové Bystøici pøechod do Rakouska Gmünd, kryté celoroèní koupání v Sole-Felsen-Bad teplota vody 34 C. Stravovací možnosti: každá buòka má pøedsíòku, vybavenou pro vaøení, umyvadlo s teplou vodou, nádobí a lednici. Nejbližší restaurace 100 m, další u rybníka Osika, nebo v obci cca 500 m. Plná sí restaurací v Nové Bystøici (cca 2 km). Prodejna v obci, široký sortiment stánkového prodeje u rybníka Osika v sezónì, plná sí prodejen v Nové Bystøici (cca 2 km). Další vybavení: Kryté posezení u ohništì. Doprava, parkování: vlakem: z Jindøichova Hradce vlakem spoleènosti JHMD (neplatí prùkazy ÈD) do zastávky Albeø. Autem: pøes Novou Bystøici smìr Slavonice, odboèka smìr Albeø, na kraji obce k nádraží. Parkování u objektu. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven - øíjen. / 39 /

15 region F: Vysoèina a Podorlicko 34 Kraskov, str LT Chrudimka, str Tábor Ráj v Letohradì, str Letní tábor Železnièáø Potštejn, str RZ Medlov - Tøi studnì, str Rekreaèní støedisko Prudká, str RZ Pastviny, str Tábor Orlice, Klášterec nad Orlicí, str RZ Ruská chata, Klášterec nad Orlicí, str RZ Twigy, Pastviny u Klášterce nad Orlicí, str. 50 / 40 /

16 34 Kraskov Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ Správy tratí a budov SDC Hradec Králové ZV OSŽ - Správa tratí a budov SDC, poštovní schránka 26, Riegrovo námìstí 1660, Hradec Králové pan Filip, tel.: , pan Tomeš, mobil: Popis lokality: rekreaèní zaøízení se nachází cca. 3 km od Seèské údolní nádrže v kempu obce Kraskov. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 2 buòky upravené pro rodinnou rekreaci. Každá buòka je vybavena ètyømi lùžky, kuchyòka je vybavena pro bìžné vaøení, vèetnì lednièky a remosky. K dispozici je též televize a rádio. U buòky je zøízeno splachovací WC a umyvadlo s prùtokovým ohøívaèem. Úèastníci jsou povinni si pøivézt své vlastní povleèení. koupání v rybníku nebo na koupališti v Tøemošnici a v Seèské pøehradì. Výlety napø. na zøíceninu hradu Lichnice nebo do zámku Žleby. Stravovací možnosti: vlastní nebo restaurace v kempu. Doprava, parkování: vlak - do Prachovic nebo Pardubic, poté autobusem do Kraskova. Parkování u chatky. Domácí zvíøata: po dohodì. Doba provozu: èerven - záøí. / 41 /

17 35 LT Chrudimka Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ DKV Praha LT Chrudimka, Trhová Kamenice ZV OS Ž DKV Praha, Chodovská 3b/1476, Praha 4 tel.: Popis lokality: areál letního tábora u lesa v krásném pøírodním prostøedí na pomezí Žïárských vrchù a Železných hor. Možnost turistiky i cykloturistiky, sbìru lesních plodù. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 43 ètyølùžkových chat (možnost obsadit i jen 1 osobou), 3x 10-ti lùžkový srub. WC a sprchy s teplou vodou jsou spoleèné. zaøízení je provozováno jako dìtský tábor v èervenci a první polovinì srpna, v druhé polovinì srpna probíhá rodinná rekreace. V kvìtnu, èervnu a záøí je možné zaøízení využít ke sportovním podnikùm, školním a privátním akcím. Zaøízení leží mimo obec v klidném místì pøímo u lesa. Koupání v pøekrásném lomu (3 km), okolních rybnících nebo brouzdání v Chrudimce pøímo v areálu. V okolí skanzen Veselý Kopec, rozhledna, prales Polom a pìkná krajina. Stravovací možnosti: pøi rodinné rekreaci plná penze nebo polopenze, jinak vlastní, nejbližší restaurace a obchod 1 km v obci. Další vybavení: høištì na míèové hry, ohništì, stoly na stolní tenis. Doprava, parkování: autobusem, autem až na místo parkování v areálu. Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: / 42 /

18 36 Tábor RÁJ v Letohradì Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ Správy tratí a budov SDC Hradec Králové ZV OSŽ - Správa tratí a budov SDC, poštovní schránka 26, Riegrovo námìstí 1660, Hradec Králové pan Tomeš, tel.: , mobil: , , pan Zeman, tel.: Popis lokality: tábor se nachází poblíž mìsta Letohrad v krásném podhùøí Orlických hor. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 25 srubových chatek, každá se 4 lùžky, 9 zdìných, jednopatrových chat, každá se 13 lùžky a sociálním zaøízením, 1 zdìná chata zdravotka s 11 lùžky a sociálním zaøízením, novì pøestavìná správní budova, v níž je 7 tøílùžkových pokojù, jedno apartmá s kompletním sociálním vybavením, kuchyòkou, v podkroví jsou 2 pokoje s vìtší kapacitou, zasedaèka, WC a sprcha, budovu je možno celoroènì vytápìt. Hospodáøská budova, v ní je kuchynì, jídelna a 3 pokoje se 3 lùžky a WC a sprcha. Budova se sociálními zaøízeními, sprchami a klubovnou v podkroví, budovu je možno celoroènì vytápìt. mimo letních prázdnin je možné areál LDT využít na školy v pøírodì a školní výlety, na levné ubytování pro zájezdy, na spoleèenské akce (country bály, taneèní zábavy apod.), školení a kurzy, sportovní soustøedìní. Stravovací možnosti: v pøípadì zájmu je ZV OSŽ schopen zajistit i stravování. Další vybavení: v areálu tábora se nachází fotbalové a volejbalové høištì, stoly na stolní tenis, spoleèenská místnost, klubovna a betonový bazén, který je vybaven skluzavkou. Bazén má svoji èistièku a svou postupnou hloubkou je vhodný pro plavce i neplavce. Vybavení na sport a turistiku je k dispozici u správce tábora. Doprava, parkování: vlakem do Letohradu. Parkování v místì. Domácí zvíøata: po dohodì za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 43 /

19 37 Letní tábor Železnièáø Potštejn ZO OSŽ žst. Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, Olomouc Letní tábor Železnièáø Potštejn, Potštejn, okr. Rychnov nad Knìžnou Kanceláø majitele - ZV OSŽ žst. Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, Olomouc, tel , pí. Peèinková, v pracovní dny 8 14 hod., celoroènì. Kanceláø hospodáøe LT Železnièáø Potštejn, tel , mobil: , v dobì provozu zaøízení: kvìten záøí, 7 15 hod. Správce LT Železnièáø Potštejn, p. Skuèek, mobil: , celoroènì Popis lokality: romantické údolí na bøehu øíèky Divoké Orlice s výhledem na zøíceninu hradu Potštejna, v sousedství kempu Vochtánka, 20 minut chùze od obce Potštejn, 15 km od Ústí nad Orlicí. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 40 døevìných chatek pro 4 osoby (v každé chatce 2 patrové postele), tj. celkem 160 lùžek, 24 chatek, elektrické pøímotopy a zásuvky 220 V, ve všech chatkách el. osvìtlení. 8 pokojù pro 4 osoby v 1. patøe hlavní zdìné budovy (v každém pokoji 2 patrové postele), tj. celkem 32 lùžek, ústøední topení, zásuvky 220 V. Lùžkoviny zajištìny, ruèníky s sebou. WC, umývárny a sprchy spoleèné ve zdìné budovì, ošetøovna. Spoleèná jídelna (cca 80 míst) v pøízemí hlavní budovy možno využít také napø. pro školení nebo oslavy. bazén 8x13 m, hloubka 1,2 m s kvalitní pískovou filtrací, + dìtské brouzdalištì 4x4 m s vodním chrlièem, vodní skluzavka, opalovací lehátka, 3 antuková høištì na volejbal, travnatá plocha na malou kopanou, pùjèování sportovních potøeb (míèe, badminton, stolní tenis, pozemní hokej), knihovna a TV+DVD ve spoleèné jídelnì, krytá herna na stolní tenis se dvìma stoly, 2 ohništì, kruhový altánek o prùmìru cca 5 m, dìtské pískovištì. U bufetu pergola 7x10 m, zámková dlažba, døevìné stoly a lavice, asi 50 míst, výkonná audiosouprava pro ozvuèení. Stravovací možnosti: pro rekreanty zajištìna plná penze v jídelnì; nápoje a cukrovinky v bufetu v areálu tábora, po dohodì možnost zajištìní grilování selete apod. Další vybavení: poøádáme dìtské tábory a rodinné rekreace, vhodné také pro školy v pøírodì, firemní veèírky a školení, sportovní soustøedìní, apod. Doprava, parkování: individuální parkování pro auta nebo autobus v areálu tábora, popø. veøejná doprava - vlakem nebo autobusem do Potštejna, potom pìšky cca 20 min do tábora. Jiné možnosti po dohodì. Domácí zvíøata: pøi ubytování v chatkách po dohodì možné. Doba provozu: kvìten záøí. / 44 /

20 38 RZ Medlov - Tøi Studnì ZO OSŽ DKV Èeská Tøebová Rekreaèní zaøízení ZO OSŽ DKV Èeská Tøebová, Fryšava pod Žákovou Horou, Medlov Tøi Studnì è. p. 17, Kraj Vysoèina Objednávky zajiš uje ZV OSŽ DKV Èeská Tøebová pan Zdenek Jindra, tel , paní Milena Mar anová ( Popis lokality: RZ se nachází v blízkosti rybníka Medlov u obce Tøi Studnì v katastrálním území obce Vlachovice. V blízkosti se nachází mìsta: Nové Mìsto na Moravì a Žïár nad Sázavou. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: RZ má celkovì kapacitu 33 lùžek. V areálu se nachází 5 samostatných chat typu Flora oznaèené èíslem 1 5 a dále dvojchata oznaèená èíslem 6 a 7. Chaty è. 1 6 jsou 5-ti lùžkové a chata è. 7 je 3 lùžková. Všechny chaty jsou vybaveny teplovodním topením a rozvodem studené i teplé vody. Ohøev topné i užitné vody je zajištìn kombinovaným závìsným plynovým kotlem. Pro dvojchatu è. 6 a 7 je plynový kotel spoleèný. V každé chatì je kuchyòský kout vybavený kuchyòskou linkou s kuchyòským nádobím, odsávaèem par nad plynovou varnou deskou, varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a lednicí. Sociální zaøízení je v každé chatì a zahrnuje WC, sprchový kout a umyvadlo. Ze vstupní haly se vchází do spodní obývací èásti, která je vybavena køesly, pohovkou, konferenèním stolkem a jídelním stolem u nìhož jsou 4 židle. V obývací místnosti je balkónové okno, které vede na terasu chatu a v letních mìsících jsou na terasách u každé chaty umístìny døevìné lavice. Z obývací místnosti vedou døevìné schody do horní èásti chaty, která se dìlí na dvì samostatné ložnice s dveømi. pøímo v areálu RZ se nachází sportovní høištì na kolektivní míèové hry a dìtská houpaèka s kolotoèem a pískovištì. Na každé chatì je k dispozici kniha s vytipovanými výlety do okolí RZ. V blízkosti se nachází dva rybníky Medlov a Sykovec, které lze v letních mìsících využít ke koupání. V letních mìsících se okolí Vysoèiny hojnì využívá k cyklistickým výletùm. V zimních mìsících lze využít upravených bìžeckých tras, které se upravují na Novomìstsku, dosahují délky 100 km. Nedaleko Nového mìsta na Moravì na Harusovì kopci (741 m n.m.) se nachází sedaèková lanovka pro sjezdaøe. Stravovací možnosti: RZ je vybavenou kuchyòským koutem s možností vlastní stravy. V obci Tøi Studnì je možnost využít restauraèních zaøízení. Doprava, parkování: doprava je vlastní s možností parkování v areálu RZ. Pro návštìvníky je možnost využití vlakové dopravy do Nov. Mìsta na Moravì a dále autobusem do obce Tøi Studnì. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 45 /

21 39 Rekreaèní støedisko Prudká ZO OSŽ, žst. Brno hlavní nádraží, IÈ Rekreaèní støedisko Prudká, Doubravník 256, Jihomoravský kraj tel.: internet: Prudká se nachází na rozhraní krajù jižní Morava a Vysoèina. Okolí tvoøí malebná zalesnìná kopcovitá krajina, z èásti patøící k chránìnému území pod Sokolí skálou, v klidném údolí øeky Svratky. Najdete nás v blízkosti obce Doubravník (3 km) cca 25 km od dálnice D1. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celkem 166 lùžek, z toho pokoje hlavní budova 23 lùžek, budova II. 23 lùžek, domky 74 lùžek, chatky 46 lùžek. Vybavení pokojù: umyvadlo (sociální zaøízení spoleèné), televize, 3 pokoje s vlastním sociálním zaøízením. Domky: umyvadlo na pokoji, WC a sprcha na terase domku. Chatky: sociální zaøízení spoleèné. 3x víceúèelové høištì, fotbalové høištì, venkovní stolní tenis, bìžecká dráha, dìtské prùlezky, ohništì, nový venkovní bazén. V okolí se nachází hrad Pernštejn, gotický chrám v Pøedklášteøí, rozhledna Klucanina atd. Stravovací možnosti: plná penze nebo polopenze, v hlavní sezonì výbìr ze dvou jídel. Další vybavení: pìt uèeben pro osob (tabule, projektor, TV), sezónní recepce s minimarketem a letní zahrádkou, bar v hlavní budovì, nápojový automat. Doprava, parkování: vlakem zastávka Prudká pøímo u støediska (tra 251), vlastním autem nebo autobusem z Doubravníka (znaèeno 3 km), parkování v areálu za poplatek. Domácí zvíøata (pes): vstup není povolen. Doba provozu: budovy celoroèní provoz, chatky a domky kvìten - záøí. / 46 /