Pošumaví, Lipno. region D:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pošumaví, Lipno. region D:"

Transkript

1 region D: Pošumaví, Lipno 22 RZ Babylon, str Hotel Ostrý v Železné Rudì, str RZ Èerná v Pošumaví, str Horní Planá è. 41, str Horní Planá - buòky, str Rekreaèní objekt OSŽ ST Strakonice Horní Planá, str Rekreaèka u nádraží, str RZ Horní Planá, AŽD, str. 34 / 26 /

2 22 RZ Babylon Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ DKV Praha Újezd Pila, okres Domažlice, Plzeòský kraj objednávky od dubna, tel.: ZV OSŽ DKV Praha, Chodovská 3b/1476, Praha 4 Popis lokality: chaty u rybníka Šnajberk nedaleko Domažlic v bezprostøední blízkosti lesa. Krásné prostøedí Chodska, možnost sbìru hub a borùvek. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 7 chat s pìti lùžky, chaty mají vybavenou kuchyòku, obytné pøízemí a podkroví pro spaní, kamna na tuhá paliva. WC a sprchy s teplou vodou jsou spoleèné. zaøízení v klidném místì pøímo u rybníka a lesa, rybník Babylon cca 2 km (sauna, minigolf, obchod, restaurace), možnost pìších i cyklovýletù Domažlice, Trhanov (Lomikarùv zámek, Kozinùv statek), Výhledy, Èechov, Baarùv pomník, možnost výletù do Nìmecka. Stravovací možnosti: vlastní (vybavené kuchyòky), nejbližší restaurace 2 km (v r ve výstavbì restaurace pøímo v místì). Další vybavení: vlastní antukový tenisový kurt, ohništì, stùl na stolní tenis, pramièka. Doprava, parkování: vlakem zastávka Pila (tra 184) 500 m, autem až na místo parkování u objektu. Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: , týdenní pobyty od soboty do soboty, v mimosezónì dle dohody. / 27 /

3 23 Hotel Ostrý Majitel resp. provozovatel: Ústøedí OSŽ Hotel Ostrý, 1. Máje 127, Železná Ruda pí Švábová, tel.: Popis lokality: hotel Ostrý (755 m) je umístìn v nejvýznamnìjším turistickém centru západní Šumavy v malebném horském mìsteèku Železná Ruda, v atraktivním prostøedí na okraji národního parku Šumava, který s pøilehlou chránìnou krajinnou oblastí o celkové rozloze ha tvoøí biosférickou rezervaci UNESCO. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: hotel má kapacitu 69 lùžek ve 25 pokojích. Všechny pokoje jsou úèelnì vybaveny praktickým pohodlným nábytkem, televizí se satelitním pøíjmem a telefonem, samostatnou koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a WC. mezi nejoblíbenìjší patøí výlety k Èernému jezeru, Èertovu jezeru a jezeru Laka (1096 m). Výlety na Špièák a Velký Ostrý do oblasti Královského hvozdu (cyklotrasy). Výlety na hrad Kašperk a na rozhlednu na vrchu Pancíø. Návštìvy nedalekého Bavorska (hranièní pøechod 2 km) - Národního parku Bavorský les (cyklotrasy), aquaparku ve Zwieselu atd. Sbìr hub a borùvek. Nejbližší sjezdovka U nádraží je vzdálena 200 m od hotelu, je dlouhá 1 km a je vhodná pro rodiny s dìtmi. Lyžaøské støedisko Špièák (1202 m n.m.) se nachází necelých 2,5 km od Železné Rudy (5 sjezdovek, ètyøsedaèková lanovka, 9 vlekù, snowpark). Pro všechny lyžaøe doporuèujeme nedaleké atraktivní nìmecké støedisko Grosser Arber (1456 m n.m.) vzdálené 9 km. Železná Ruda je také ideální výchozí bod pro bìžkaøe, v okolí je množství upravovaných tratí (okolo 100 km) a to nejen na èeské, ale i na bavorské stranì Šumavy (Arberland). Stravovací možnosti: snídanì formou bufetu - zahrnuta v cenì ubytování. Souèástí hotelu je vyhlášená restaurace "U ZLATÉ KACHNIÈKY, která se vyznaèuje výteènou èeskou i mezinárodní kuchyní. Hostùm je k dispozici hlavní restaurace s barem a taneèním parketem (60 míst), oddìlený salonek (30 míst), letní terasa se zahradou (70 míst), grilem a dìtským koutkem. Zajiš ujeme ucelený gastronomický a spoleèenský servis mimo jiné, dny mezinárodní kuchynì, vepøové hody, slavnostní menu, bankety, rauty, svatební hostiny, firemní akce na klíè, koktejly, grilovací párty, zahradní slavnosti, prezentace, zasedání, odborné semináøe, speciální párty, kulturní programy. Další vybavení: whirlpool, sauna, relaxaèní hotelová terasa. Možnost zajištìní masáží. Úschova penìz a cenností v hotelovém trezoru, fax, sekretáøské služby, ová služba a pøipojení k internetu jsou k dispozici zdarma v recepci hotelu, turistický a informaèní servis zdarma. Úschovna jízdních kol a lyží. TV v restauraci. Prostory a vybavení pro meetingy a firemní akce sál pro 60 osob + salonek pro 30 osob. Doprava, parkování: parkování pøímo u hotelu zdarma. Vlak: železnièní stanice Železná Ruda-mìsto vzdálena cca 400 m od hotelu. Domácí zvíøata: po dohodì za poplatek. Doba provozu: celoroènì. / 28 /

4 24 RZ Èerná v Pošumaví Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ Elektroúsek È. Budìjovice Èerná v Pošumaví 277CH Ing. Vladimír Petr, tel.: adresa: Nádražní 12, Èeské Budìjovice Popis lokality: zaøízení se nachází v oblasti Lipenského jezera, chata má vlastní vstup k vodì. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 19 osob (celkem 5 pokojù: 1x2, 1x3, 1x4, 2x5) WC a koupelny spoleèné pro všechny pokoje (zvláš muži-ženy), v pøízemí a v patøe kuchyòka, v pøízemí spoleèenská místnost (jídelna), na pokojích lednièka a rádio, ve spoleèenské místnosti televize. koupání v Lipenském jezeøe, turistika, v areálu høištì na volejbal. Stravovací možnosti: v blízkém okolí nìkolik restauraèních zaøízení. Doprava, parkování: vlakem do žst.èerná v Pošumaví (cca 1,5 km), možnost parkování cca 4 aut v areálu RZ. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 29 /

5 25 Horní Planá è. 41 ZO OSŽ SDC È. Budìjovice; Pod Rafandou Veselí nad Lužnicí ZV OS Ž, pí Vondrušková, mob.: Popis lokality: Lipenské jezero - Šumava. Okraj obce Horní Planá u nádraží ÈD, pod restaurací Šumava, v blízkosti pláže a pøívozu. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 3x 4-lùžkový pokoj, 1x 2-lùžkový pokoj, 1x 5-lùžko- vý pokoj, 1x 6-lùžkový pokoj. Celková kapacita: 25 lùžek. V každém pokoji dvouvaøiè, lednièka a potøebné nádobí. Novì zadaptované WC pro muže a ženy zvláš, studená a teplá voda, sprchy. v létì koupání, vodní sporty, (pláž cca 500 m), pìší i cykloturistika, díky vlaku v místì dostupná oblast Šumavy (Plešné jezero), vèetnì pìších hranièních pøechodù do Rakouska a Nìmecka. Mimo hlavní sezónu vhodné pro rybáøe, houbaøe. Vzhledem k uzavøenému areálu vhodné pro malé dìti! Aquaworld Lipno kryté bazény jsou centrem nekonèících vodních radovánek pro dìti i dospìlé. Stravovací možnosti: nejbližší restaurace pøímo nad RZ Šumava, další v centru Horní Plané. Nákupní støedisko a sí prodejen na námìstí vzdáleném cca 1km, v létì stánkový prodej v celém okolí. Další vybavení: pøízemní zdìná budova s pøilehlými oplocenými plochami,venkovní zastøešené posezení s krbem. Doprava, parkování: vlak - tra Èeské Budìjovice - Èerný Køíž, stanice Horní Planá, od výpravní budovy 200 m. Auto - u námìstí v Horní Plané odboèit smìr "pøívoz do Zvonkové" a dále pøed železnièním pøejezdem odboèit vpravo. Parkování u objektu oplocené. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven-øíjen. / 30 /

6 26 Horní Planá - buòky ZO OSŽ SDC Èeské Budìjovice; Pod Rafandou 882, Veselí nad Lužnicí Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: ZV OSŽ, p. Vondrušková mob.: Popis lokality: Lipenské jezero-šumava. Okraj obce Horní Planá u nádraží ÈD, v blízkosti pláže a pøívozu. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: t øi obytné buòky se spojovací verandou, samo- statná buòka se sociálním zaøízením, vzdálená 10 m. 3x 4 lùžkový pokoj, celková kapacita 12 lùžek. Každá buòka má pøedsíòku vybavenou pro vaøení, umyvadlem s teplou a studenou vodou a nádobím. V samostatné buòce - WC pro každý pokoj zvláš, sprcha spoleèná, teplá i studená voda. v létì koupání, vodní sporty, (pláž cca 500 m), pìší i cykloturistika, díky vlaku v místì dostupná oblast Šumavy (Plešné jezero) vèetnì pìších hranièních pøechodù do Rakouska a Nìmecka. Mimo hlavní sezónu vhodné pro rybáøe, houbaøe. Vzhledem k uzavøenému areálu vhodné pro malé dìti! Aquaworld Lipno kryté bazény jsou centrem nekonèících vodních radovánek pro dìti i dospìlé. Stravovací možnosti: nejbližší restaurace Šumava 100m, další v centru Horní Plané. Nákupní støedisko a sí prodejen na námìstí vzdáleném cca 1km, v létì stánkový prodej v celém okolí. Další vybavení: Areál oplocen. Vhodné pro rodiny s dìtmi, pískovištì a houpaèka. Doprava, parkování: vlakem - tra Èeské Budìjovice - Èerný Køíž, stanice Horní Planá, od výpravní budovy 100 m. Autem - u námìstí v Horní Plané odboèit smìr "pøívoz Zvonková" a dále pøed železnièním pøejezdem odboèit vpravo k nádraží. Parkování u objektu oplocené. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven - øíjen. / 31 /

7 27 Rekr. obj. OSŽ ST Strakonice, H. Planá ZV OSŽ ST Strakonice Jiráskova 196, Horní Planá p. Jiøí Jarušek, tel a , Popis lokality: rekreaèní zaøízení se nachází v Horní Plané nedaleko vlakového nádraží, kousek od Lipenské pøehrady. Mìsto Horní Planá leží na levém bøehu Lipenské vodní nádrže na železnièní trati Èeské Budìjovice Volary na okraji Vojenského újezdu Boletice a CHKO Šumava. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celková kapacita: 18 lùžek. Vnitøní zaøízení sestává ze šesti ložnic, dvou kuchynìk, které slouží zároveò jako spoleèenské místnosti a pøíslušenství (pøízemí: ložnice è.4-2 místa, ložnice è.5-4 místa, ložnice è.6-2 místa, kuchynì, 2x koupelna, 2x WC, spoleèenská místnost; podkroví: ložnice è.1-2 místa, ložnice è.2-4 místa, ložnice è.3-4 místa, kuchyòka, koupelna spoleènì s WC). Topení: V celém domì ústøední topení. Teplá voda - ohøívací zásobník dodává teplou vodu pro kuchyni a koupelnu v pøízemí, v podkrovní kuchyòce je prùtokový ohøívaè, sloužící k ohøevu teplé vody pro kuchyò a koupelnu v patøe. Obì kuchynì jsou vybaveny lednièkou, sporákem a kuchyòskou linkou. Ke každému pokoji je k dispozici samostatná sada nádobí. koupání: v Lipenské vodní nádrži. Píseèná pláž vzdálená cca 700 m. V pøípadì nepøíznivého poèasí je možno zajet do krytého bazénu ve Volarech nebo Èeském Krumlovì. Cykloturistika: v okolí je velké množství cykloturistických tras. Na kole lze dojet do Èeského Krumlova, po Schwarzenberském kanále, na Boubín, na hráz Lipenské nádrže a na mnoho dalších zajímavých míst. Turistika: v okolí mnoho nauèných stezek a turistických tras. Lyžování: bìžkaøi si mohou vybrat mezi množstvím upravených a vzájemnì propojených znaèených tras s projetými stopami pøímo v okolí Horní Plané. Sjezdové lyžování je možné na sjezdovkách v Kubovì Huti (cca 100 m od nejvýše položené žst. Kubova Hu ), Ski areálu Kramolín, Ski areál Zadov a Ski areál Nová Hu. Mùžete si zajet zalyžovat na rakouský Hochficht. Stravovací možnosti: pokud se Vám nebude chtít vaøit, naproti pøes ulici se nachází restaurace Šumava s celoroèním provozem. Další restaurace se nachází v centru mìsta. (Je možnost zahrát si i bowling) Další vybavení: RS je zdìná budova s oploceným pozemkem, kde se nachází ohništì, pískovištì pro dìti, skluzavka. Doprava, parkování: vyhrazená místa pro parkování pøímo na pozemku. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 32 /

8 28 Rekreaèka u nádraží ZO OSŽ ŽST Èeské Budìjovice a Plzeò Rekreaèní zaøízení naproti železnièní stanice Vyšší Brod-Klášter ubytování - osobní pokladní ŽST Vyšší Brod Klášter, drážní telefon 45447, státní: (individuální krátkodobé pobyty) rekreaèní pobyty - p. Herdová, UŽST Èeské Budìjovice drážní telefon: 44869, státní: Popis lokality: zaøízení Vyšší Brod se nachází naproti železnièní stanici Vyšší Brod-Klášter (na trati Èeské Budìjovice - Rybník - Lipno nad Vlt.). Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: tøí-ètyølùžkové pokoje s lùžkovinami (kapacita celkem 53 lùžek), vybavené rádiem, malou lednièkou a rychlovarnou konvicí, sociální zaøízení spoleèné (umývárny se sprchami, WC), kuchyòka (nádobí, plynové sporáky, mikrovlnné trouby, velkoobjemové lednièky, mrazák), apartmán - ètyølùžkový pokoj s televizorem, vlastním sociálním zaøízením, sprchovým koutem a kompletnì vybavenou kuchyòkou. pøíjemné prostøedí historického mìsta Vyšší Brod nabízí rùzné možnosti vyžití. V letním období je okolí vhodné k provozování pìší turistiky, cykloturistiky a ke koupání. Také zde zaèíná jedna z nejpopulárnìjších vodáckých tras Vyšší Brod Boršov nad Vltavou, nástup na øeku Vltavu vzdálen asi 150 m. Lipenská pøehrada je vzdálena 10 km proti toku øeky Vltavy - vhodné vlakové i autobusové spojení. V blízkém okolí lze navštívit rùzné kulturní památky a pøírodní objekty (Poštovní museum, Vyšebrodský klášter, hrad Rožmberk nad Vltavou, Èertova stìna). Tamní prostøedí je ideální jak pro rybáøe, tak i pro houbaøe. V blízkosti se nachází hranièní pøechody s Rakouskem ve vzdálenosti - Studánky 4 km, Dolní Dvoøištì 10 km a železnièní pøechod Horní Dvoøištì 8 km. V zimì je okolí vhodné k lyžování (Kramolín, Hochtief), v okolí se nachází množství bìžkaøských tratí. Stravovací možnosti: stravování je individuální s možností využití zaøízení kuchyòky nebo místních restauraèních zaøízení (jídelna Lesanka, U Andulky, U Hastrmana, U Candrù, hotel Šumava a Panský dùm na námìstí ve Vyšším Brodì). Prodejna potravin je cca 250m od rekreaèního zaøízení. Další vybavení: kolárna a lyžárna k dispozici, herna (stolní tenis, spoleèenské hry, spoleèenská místnost (televizor), kuøárna (knihovna a televizor) Doprava, parkování: tra èís. 196, Èeské Budìjovice - Horní Dvoøištì. Autem: silnice èís. E 55. Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: celoroènì. / 33 /

9 29 RZ Horní Planá AŽD ZO OSŽ AŽD Praha, DTI Nádražní budova v obci Horní Planá, A. Jiráska 13, Jihoèeský kraj Kontakty pro objednávky : pí. Cermanová, tel.: p. Èeøovský, tel.: Popis lokality: Lipenské jezero Šumava, nádražní budova nedaleko pláže Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: tøi byty 2+1, každý 5 lùžek, s vlastním WC a koupelnou Další vybavení: uzamykatelná místnost pro kola a lyže, v létì zahrádka, plnì vybavená kuchynì, lednice, mikrovlnky, sporáky, Sat TV v létì koupání v jezeøe nebo v Aquaparku Lipno a Frymburk, turistika, výlety na kolech, rybaøení, houbaøení. V oblasti lipenské pøehrady nové cyklostezky využitelné též pro koleèkové brusle. Tamtéž mnoho dalších atrakcí napø. bobová dráha, výlet do korun stromù, lanový park atd. V zimì pøírodní bruslení na jezeøe, dráha cca 10km, sjezdovky na Kramolínì a u Zvonkové a v sousedním Rakousku. Stravovací možnosti: vlastní, velký výbìr restaurací a obchodù Doprava, parkování: autem, autobusem, vlakem, parkování u objektu Domácí zvíøata: po dohodì Doba provozu: celoroènì, s libovolným dnem nástupu a konce / 34 /

10 region E: Tøeboòsko 2 30 Vlkov, str Karavantur Lásenice, str RZ Chlum u Tøebonì, str Albeø, str. 39 / 35 /

11 30 Vlkov Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ SDC È. Budìjovice; Pod Rafandou Veselí nad Lužnicí Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: ZV OSŽ, pí Vondrušková mob.: Popis lokality: Tøeboòská pánev, na bøehu bývalé pískovny mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem nad Lužnicí, v borovém lese na samotì. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 1x 5-lùžkový s vlastní kuchyòkou; 1x 4-lùžkový + 1 pøistýlka s vlastní kuchyòkou. Celková kapacita 9 lùžek + 1 pøistýlka = 10 osob. Pøízemní bývalý strážní domek bez elektrické pøípojky, vaøení, lednice, i osvìtlení na propan - butan. Oplocená zahrada. Vlastní kuchyòka a veranda, sporák na PB, vybavení nádobím, pouze studená nepitná voda ze studny. Suché WC. v létì koupání a vodní sporty v pískovnì, vzdálené 250 m, cykloturistika v lesnaté rovinaté krajinì, sbìr lesních plodù (zejména borùvky a houby). Možnost výletù vlakem na Tøeboòsko, Jindøichohradecko, Táborsko a Èeskobudìjovicko. Veselí n/l Hotel Trilobit-Bowling centrum - 4 dráhy. Láznì (Aurora) Tøeboò - vnitøní bazén se slanou vodou, vodní masáž, tobogán a parní sauna. Halámky: pøechod do Rakouska Gmünd, kryté celoroèní koupání v Sole-Felsen-Bad teplota vody 34 C. Stravovací možnosti: restaurace u zastávky ÈD Vlkov nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí: Hotel Trilobit - cca 2 km. Prodejna v obci - cca 1 km. Ve Veselí nad Lužnicí sí prodejen. Doprava, parkování: vlak - tra Veselí nad Lužnicí - Èeské Velenice, zastávka Vlkov nad Lužnicí, od zastávky cca 2 km zpìt - smìr Veselí nad Lužnicí, po cestì podél železnice. Auto - z Vlkova nebo z Veselí nad Lužnicí po asfaltové cestì podél železnièní tratì až k objektu, možnost parkování na vlastním oploceném pozemku. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven - øíjen. / 36 /

12 31 KARAVANTUR Lásenice OSŽ Nymburk Hrbkùv mlýn, Lásenice, okres Jindøichùv Hradec, kraj Jihoèeský E. Kuchaøová (Petra Bezruèe 361, Nymburk; tel.: , Popis lokality: na bøehu øeky Nežárky v klidném prostøedí lesù Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 73 míst - 12 ètyølùžkových chatek, 3 pìtilùžkové, spoleèné sociální zaøízení, 1 ètyølùžkový pokoj, 2 dvoulùžkové pokoje se sociálním zaøízením. koupání, lodì, míèové hry, cykloturistika, turistika, rybaøení, houby, šipky. Stravovací možnosti: po domluvì plná penze, možnost i vlastního vaøení. Další vybavení: klubovna s TV, spoleèenská místnost, høištì, stolní tenis. Doprava, parkování: vlak + autobus, nebo vlastní, parkování v místì. Domácí zvíøata: ano. Doba provozu: od dubna do øíjna. / 37 /

13 / 38 /

14 33 Albeø ZO OSŽ SDC È. Budìjovice; Pod Rafandou Veselí nad Lužnicí ZV OSŽ p. Vondrušková, mob: Popis lokality: Jindøichohradecko u Nové Bystøice - Èeská Kanada. Okraj obce Albeø, u lesa, nad nádražím (ÈD), vedle restaurace Bobas, v blízkosti pláž rybníku Osika. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 2 obestavìné obytné buòky se spoleènou verandou. 2 x 5 lùžek, celková kapacita 10 lùžek. Spoleèné sociální zaøízení v samostatném objektu vzdáleno 10 m, sprcha s teplou i studenou vodou z veøejného vodovodu. pìkné koupání v rybníku Osika - píseèná pláž; pìší turistika oblastí zvanou "Èeská Kanada". Možnost výletù do širšího okolí (Slavonice, Landštejn, Telè). V Nové Bystøici pøechod do Rakouska Gmünd, kryté celoroèní koupání v Sole-Felsen-Bad teplota vody 34 C. Stravovací možnosti: každá buòka má pøedsíòku, vybavenou pro vaøení, umyvadlo s teplou vodou, nádobí a lednici. Nejbližší restaurace 100 m, další u rybníka Osika, nebo v obci cca 500 m. Plná sí restaurací v Nové Bystøici (cca 2 km). Prodejna v obci, široký sortiment stánkového prodeje u rybníka Osika v sezónì, plná sí prodejen v Nové Bystøici (cca 2 km). Další vybavení: Kryté posezení u ohništì. Doprava, parkování: vlakem: z Jindøichova Hradce vlakem spoleènosti JHMD (neplatí prùkazy ÈD) do zastávky Albeø. Autem: pøes Novou Bystøici smìr Slavonice, odboèka smìr Albeø, na kraji obce k nádraží. Parkování u objektu. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven - øíjen. / 39 /

15 region F: Vysoèina a Podorlicko 34 Kraskov, str LT Chrudimka, str Tábor Ráj v Letohradì, str Letní tábor Železnièáø Potštejn, str RZ Medlov - Tøi studnì, str Rekreaèní støedisko Prudká, str RZ Pastviny, str Tábor Orlice, Klášterec nad Orlicí, str RZ Ruská chata, Klášterec nad Orlicí, str RZ Twigy, Pastviny u Klášterce nad Orlicí, str. 50 / 40 /

16 34 Kraskov Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ Správy tratí a budov SDC Hradec Králové ZV OSŽ - Správa tratí a budov SDC, poštovní schránka 26, Riegrovo námìstí 1660, Hradec Králové pan Filip, tel.: , pan Tomeš, mobil: Popis lokality: rekreaèní zaøízení se nachází cca. 3 km od Seèské údolní nádrže v kempu obce Kraskov. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 2 buòky upravené pro rodinnou rekreaci. Každá buòka je vybavena ètyømi lùžky, kuchyòka je vybavena pro bìžné vaøení, vèetnì lednièky a remosky. K dispozici je též televize a rádio. U buòky je zøízeno splachovací WC a umyvadlo s prùtokovým ohøívaèem. Úèastníci jsou povinni si pøivézt své vlastní povleèení. koupání v rybníku nebo na koupališti v Tøemošnici a v Seèské pøehradì. Výlety napø. na zøíceninu hradu Lichnice nebo do zámku Žleby. Stravovací možnosti: vlastní nebo restaurace v kempu. Doprava, parkování: vlak - do Prachovic nebo Pardubic, poté autobusem do Kraskova. Parkování u chatky. Domácí zvíøata: po dohodì. Doba provozu: èerven - záøí. / 41 /

17 35 LT Chrudimka Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ DKV Praha LT Chrudimka, Trhová Kamenice ZV OS Ž DKV Praha, Chodovská 3b/1476, Praha 4 tel.: Popis lokality: areál letního tábora u lesa v krásném pøírodním prostøedí na pomezí Žïárských vrchù a Železných hor. Možnost turistiky i cykloturistiky, sbìru lesních plodù. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 43 ètyølùžkových chat (možnost obsadit i jen 1 osobou), 3x 10-ti lùžkový srub. WC a sprchy s teplou vodou jsou spoleèné. zaøízení je provozováno jako dìtský tábor v èervenci a první polovinì srpna, v druhé polovinì srpna probíhá rodinná rekreace. V kvìtnu, èervnu a záøí je možné zaøízení využít ke sportovním podnikùm, školním a privátním akcím. Zaøízení leží mimo obec v klidném místì pøímo u lesa. Koupání v pøekrásném lomu (3 km), okolních rybnících nebo brouzdání v Chrudimce pøímo v areálu. V okolí skanzen Veselý Kopec, rozhledna, prales Polom a pìkná krajina. Stravovací možnosti: pøi rodinné rekreaci plná penze nebo polopenze, jinak vlastní, nejbližší restaurace a obchod 1 km v obci. Další vybavení: høištì na míèové hry, ohništì, stoly na stolní tenis. Doprava, parkování: autobusem, autem až na místo parkování v areálu. Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: / 42 /

18 36 Tábor RÁJ v Letohradì Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ Správy tratí a budov SDC Hradec Králové ZV OSŽ - Správa tratí a budov SDC, poštovní schránka 26, Riegrovo námìstí 1660, Hradec Králové pan Tomeš, tel.: , mobil: , , pan Zeman, tel.: Popis lokality: tábor se nachází poblíž mìsta Letohrad v krásném podhùøí Orlických hor. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 25 srubových chatek, každá se 4 lùžky, 9 zdìných, jednopatrových chat, každá se 13 lùžky a sociálním zaøízením, 1 zdìná chata zdravotka s 11 lùžky a sociálním zaøízením, novì pøestavìná správní budova, v níž je 7 tøílùžkových pokojù, jedno apartmá s kompletním sociálním vybavením, kuchyòkou, v podkroví jsou 2 pokoje s vìtší kapacitou, zasedaèka, WC a sprcha, budovu je možno celoroènì vytápìt. Hospodáøská budova, v ní je kuchynì, jídelna a 3 pokoje se 3 lùžky a WC a sprcha. Budova se sociálními zaøízeními, sprchami a klubovnou v podkroví, budovu je možno celoroènì vytápìt. mimo letních prázdnin je možné areál LDT využít na školy v pøírodì a školní výlety, na levné ubytování pro zájezdy, na spoleèenské akce (country bály, taneèní zábavy apod.), školení a kurzy, sportovní soustøedìní. Stravovací možnosti: v pøípadì zájmu je ZV OSŽ schopen zajistit i stravování. Další vybavení: v areálu tábora se nachází fotbalové a volejbalové høištì, stoly na stolní tenis, spoleèenská místnost, klubovna a betonový bazén, který je vybaven skluzavkou. Bazén má svoji èistièku a svou postupnou hloubkou je vhodný pro plavce i neplavce. Vybavení na sport a turistiku je k dispozici u správce tábora. Doprava, parkování: vlakem do Letohradu. Parkování v místì. Domácí zvíøata: po dohodì za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 43 /

19 37 Letní tábor Železnièáø Potštejn ZO OSŽ žst. Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, Olomouc Letní tábor Železnièáø Potštejn, Potštejn, okr. Rychnov nad Knìžnou Kanceláø majitele - ZV OSŽ žst. Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, Olomouc, tel , pí. Peèinková, v pracovní dny 8 14 hod., celoroènì. Kanceláø hospodáøe LT Železnièáø Potštejn, tel , mobil: , v dobì provozu zaøízení: kvìten záøí, 7 15 hod. Správce LT Železnièáø Potštejn, p. Skuèek, mobil: , celoroènì Popis lokality: romantické údolí na bøehu øíèky Divoké Orlice s výhledem na zøíceninu hradu Potštejna, v sousedství kempu Vochtánka, 20 minut chùze od obce Potštejn, 15 km od Ústí nad Orlicí. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 40 døevìných chatek pro 4 osoby (v každé chatce 2 patrové postele), tj. celkem 160 lùžek, 24 chatek, elektrické pøímotopy a zásuvky 220 V, ve všech chatkách el. osvìtlení. 8 pokojù pro 4 osoby v 1. patøe hlavní zdìné budovy (v každém pokoji 2 patrové postele), tj. celkem 32 lùžek, ústøední topení, zásuvky 220 V. Lùžkoviny zajištìny, ruèníky s sebou. WC, umývárny a sprchy spoleèné ve zdìné budovì, ošetøovna. Spoleèná jídelna (cca 80 míst) v pøízemí hlavní budovy možno využít také napø. pro školení nebo oslavy. bazén 8x13 m, hloubka 1,2 m s kvalitní pískovou filtrací, + dìtské brouzdalištì 4x4 m s vodním chrlièem, vodní skluzavka, opalovací lehátka, 3 antuková høištì na volejbal, travnatá plocha na malou kopanou, pùjèování sportovních potøeb (míèe, badminton, stolní tenis, pozemní hokej), knihovna a TV+DVD ve spoleèné jídelnì, krytá herna na stolní tenis se dvìma stoly, 2 ohništì, kruhový altánek o prùmìru cca 5 m, dìtské pískovištì. U bufetu pergola 7x10 m, zámková dlažba, døevìné stoly a lavice, asi 50 míst, výkonná audiosouprava pro ozvuèení. Stravovací možnosti: pro rekreanty zajištìna plná penze v jídelnì; nápoje a cukrovinky v bufetu v areálu tábora, po dohodì možnost zajištìní grilování selete apod. Další vybavení: poøádáme dìtské tábory a rodinné rekreace, vhodné také pro školy v pøírodì, firemní veèírky a školení, sportovní soustøedìní, apod. Doprava, parkování: individuální parkování pro auta nebo autobus v areálu tábora, popø. veøejná doprava - vlakem nebo autobusem do Potštejna, potom pìšky cca 20 min do tábora. Jiné možnosti po dohodì. Domácí zvíøata: pøi ubytování v chatkách po dohodì možné. Doba provozu: kvìten záøí. / 44 /

20 38 RZ Medlov - Tøi Studnì ZO OSŽ DKV Èeská Tøebová Rekreaèní zaøízení ZO OSŽ DKV Èeská Tøebová, Fryšava pod Žákovou Horou, Medlov Tøi Studnì è. p. 17, Kraj Vysoèina Objednávky zajiš uje ZV OSŽ DKV Èeská Tøebová pan Zdenek Jindra, tel , paní Milena Mar anová ( Popis lokality: RZ se nachází v blízkosti rybníka Medlov u obce Tøi Studnì v katastrálním území obce Vlachovice. V blízkosti se nachází mìsta: Nové Mìsto na Moravì a Žïár nad Sázavou. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: RZ má celkovì kapacitu 33 lùžek. V areálu se nachází 5 samostatných chat typu Flora oznaèené èíslem 1 5 a dále dvojchata oznaèená èíslem 6 a 7. Chaty è. 1 6 jsou 5-ti lùžkové a chata è. 7 je 3 lùžková. Všechny chaty jsou vybaveny teplovodním topením a rozvodem studené i teplé vody. Ohøev topné i užitné vody je zajištìn kombinovaným závìsným plynovým kotlem. Pro dvojchatu è. 6 a 7 je plynový kotel spoleèný. V každé chatì je kuchyòský kout vybavený kuchyòskou linkou s kuchyòským nádobím, odsávaèem par nad plynovou varnou deskou, varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a lednicí. Sociální zaøízení je v každé chatì a zahrnuje WC, sprchový kout a umyvadlo. Ze vstupní haly se vchází do spodní obývací èásti, která je vybavena køesly, pohovkou, konferenèním stolkem a jídelním stolem u nìhož jsou 4 židle. V obývací místnosti je balkónové okno, které vede na terasu chatu a v letních mìsících jsou na terasách u každé chaty umístìny døevìné lavice. Z obývací místnosti vedou døevìné schody do horní èásti chaty, která se dìlí na dvì samostatné ložnice s dveømi. pøímo v areálu RZ se nachází sportovní høištì na kolektivní míèové hry a dìtská houpaèka s kolotoèem a pískovištì. Na každé chatì je k dispozici kniha s vytipovanými výlety do okolí RZ. V blízkosti se nachází dva rybníky Medlov a Sykovec, které lze v letních mìsících využít ke koupání. V letních mìsících se okolí Vysoèiny hojnì využívá k cyklistickým výletùm. V zimních mìsících lze využít upravených bìžeckých tras, které se upravují na Novomìstsku, dosahují délky 100 km. Nedaleko Nového mìsta na Moravì na Harusovì kopci (741 m n.m.) se nachází sedaèková lanovka pro sjezdaøe. Stravovací možnosti: RZ je vybavenou kuchyòským koutem s možností vlastní stravy. V obci Tøi Studnì je možnost využít restauraèních zaøízení. Doprava, parkování: doprava je vlastní s možností parkování v areálu RZ. Pro návštìvníky je možnost využití vlakové dopravy do Nov. Mìsta na Moravì a dále autobusem do obce Tøi Studnì. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 45 /

21 39 Rekreaèní støedisko Prudká ZO OSŽ, žst. Brno hlavní nádraží, IÈ Rekreaèní støedisko Prudká, Doubravník 256, Jihomoravský kraj tel.: internet: Prudká se nachází na rozhraní krajù jižní Morava a Vysoèina. Okolí tvoøí malebná zalesnìná kopcovitá krajina, z èásti patøící k chránìnému území pod Sokolí skálou, v klidném údolí øeky Svratky. Najdete nás v blízkosti obce Doubravník (3 km) cca 25 km od dálnice D1. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celkem 166 lùžek, z toho pokoje hlavní budova 23 lùžek, budova II. 23 lùžek, domky 74 lùžek, chatky 46 lùžek. Vybavení pokojù: umyvadlo (sociální zaøízení spoleèné), televize, 3 pokoje s vlastním sociálním zaøízením. Domky: umyvadlo na pokoji, WC a sprcha na terase domku. Chatky: sociální zaøízení spoleèné. 3x víceúèelové høištì, fotbalové høištì, venkovní stolní tenis, bìžecká dráha, dìtské prùlezky, ohništì, nový venkovní bazén. V okolí se nachází hrad Pernštejn, gotický chrám v Pøedklášteøí, rozhledna Klucanina atd. Stravovací možnosti: plná penze nebo polopenze, v hlavní sezonì výbìr ze dvou jídel. Další vybavení: pìt uèeben pro osob (tabule, projektor, TV), sezónní recepce s minimarketem a letní zahrádkou, bar v hlavní budovì, nápojový automat. Doprava, parkování: vlakem zastávka Prudká pøímo u støediska (tra 251), vlastním autem nebo autobusem z Doubravníka (znaèeno 3 km), parkování v areálu za poplatek. Domácí zvíøata (pes): vstup není povolen. Doba provozu: budovy celoroèní provoz, chatky a domky kvìten - záøí. / 46 /

Pošumaví, Lipno. region D:

Pošumaví, Lipno. region D: region D: Pošumaví, Lipno 22 RZ Babylon, str. 27 23 Hotel Ostrý v Železné Rudì, str. 28 24 RZ Èerná v Pošumaví, str. 29 25 Horní Planá è. 41, str. 30 26 Horní Planá - buòky, str. 31 27 Rekreaèní objekt

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT *****

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** 3,4,5,6,8 - denní zájezd Luxusní apartmánový komplex. Sjezdovky Lipno 200m, Frymburk 10 km, Rakousko 20-50 km. Poloha: cca 200 m nad nádrží Lipno, cca 100m od

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

... Vysočina Velké Dářko Východní Čechy Jižní Čechy Rychlebské hory... CHATY CHALUPY. dovolená víkendy. www.santinitour.cz

... Vysočina Velké Dářko Východní Čechy Jižní Čechy Rychlebské hory... CHATY CHALUPY. dovolená víkendy. www.santinitour.cz ... Vysočina Velké Dářko Východní Čechy Jižní Čechy Rychlebské hory... CHATY CHALUPY dovolená víkendy www.santinitour.cz Račín 305 Nový Jimramov 306 Velké Dářko 308 Popis místa: malá vesnička 10 km od

Více

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. O b s a h region A - Praha a okolí... str. 2 1. RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. 4 2. RZ Koøenov... str. 5 3. Lesní chata Koøenov... str. 6 4. RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str.

Více

Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles

Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles Residence je rozdìlena do nìkolika vìtších chaletù v tradièním savojském stylu a nachází se pøímo u sjezdovky. Kryté garáže (79 /týden, možnost rezervace pøedem). Vstup

Více

43 RZ Twigy, Pastviny u Klášterce n.orl.

43 RZ Twigy, Pastviny u Klášterce n.orl. 43 RZ Twigy, Pastviny u Klášterce n.orl. ZO OSŽ SDC Pardubice, Správa tratí, prac. Èeská Tøebová Sadová 1170, 560 02 Èeská Tøebová Adresa: RZ Twigy, è.p. 92, Pastviny (U kaplièky) p. M. Holánek (pøedseda

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více

Haus Buchacher Rattendorf

Haus Buchacher Rattendorf Haus Buchacher Rattendorf Apt. komplex jen 2 km od lyžování Apartmánový dům se společenskou místností se nachází ve vesničce Rattendorf, 2 km od lanovky Millénium. V Rattendorfu se nachází hospůdka a malý

Více

Jižní Morava. Penzion a chaty Erat. RS Prudká. www.cdtravel.cz Česká republika. Vranovská přehrada Oslnovice. Českomoravská vrchovina Doubravník

Jižní Morava. Penzion a chaty Erat. RS Prudká. www.cdtravel.cz Česká republika. Vranovská přehrada Oslnovice. Českomoravská vrchovina Doubravník Jižní Morava Penzion a chaty Erat Vranovská přehrada Oslnovice 32 Penzion s chatovou osadou se nachází v rekreační oblasti, asi 50 m od písečné pláže Vranovské přehrady, která je centrem vodních sportů.

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Železná Ruda / Šumava Hotel Belveder*** Hotel je situován na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 metrů od Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný a je otevřený po celý rok. Najdete zde příjemné

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Blanca Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou náš rezervační systém

Více

Penzion ŽERNOV Český ráj

Penzion ŽERNOV Český ráj Penzion ŽERNOV Český ráj Český ráj je oblíbeným cílem letní turistiky i cykloturistiky. Z místních zajímavostí můžeme uvést Památný strom - lípu v Tatobitech, Obrácené zvony v Rovensku, blízké jsou Prachovské

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

ZIMNÍ NABÍDKA ŠUMAVA

ZIMNÍ NABÍDKA ŠUMAVA ČESKÁ REPUBLIKA ŠUMAVA Šumava, jako jedno s nejstarších pohoří Evropy, je tvořena horninami prvohorního stáří, zejména žulami, rulami a svory. Je to lesnaté kopcovité pohoří s rozsáhlými náhorními plošinami

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Briana Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny fotografie,

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - - Prodejní cena od 1.976.000,- Kč Všeobecný popis Rekreační areál Riviera Lipno v obci Lipno nad Vltavou se nachází v klidném prostředí, přímo u Lipenského

Více

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL ****

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Komfortní hotel s vyhlášenou kuchyní a fantastickou polohou. Poloha: hotel leží na poloostrově přímo u jezera. V blízkosti pěší zóny. Vybavení:

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE LeoRia s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 208/35 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 608 42 42 00, 608 42 42 07 776 46 88 11, 608 42 42 03 email: info@leoria.eu www.leoria.eu www.facebook.com /cestovnikancelar.leoria

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 BLUE HORIZON NNNN Rhodos letovisko Trianta/Ixia CZE TIP 52519A 4,7/6 Poloha: přímo na oblázkovo písečné pláži. Rhodos město cca 8 km. Autobusová zastávka před hotelem. Možnosti pro nakupování cca 250 m.

Více

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Kvalitní spánek, vysoká lůžková kapacita Pevná lůžka Počet pokojů Kapacita Jednolůžkové pokoje 6x 6 osob Dvolůžkové pokoje standard či superior 22x 44 osob

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Vytisknout PDF Brist / Makarská Riviéra / Chorvatsko

Vytisknout PDF Brist / Makarská Riviéra / Chorvatsko Apartmány Alexa Vytisknout PDF Brist / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

UBYTOVACÍ OBJEKT TWINHOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko

UBYTOVACÍ OBJEKT TWINHOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko UBYTOVACÍ OBJEKT TWINOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko JEKA CS, K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice info@jekacs.cz www.jekacs.cz SKYPE: jekacs ( +420 257 712 049 ( +420 602 215 376

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

Apartmány Dolní Morava

Apartmány Dolní Morava Apartmány Dolní Morava Apartmány na Větrné Hůrce Apartmánové domy jsou situovány nad místní cestou, nachází se ve vyšší části obce s panoramatickým výhledem na vrchol Kralického Sněžníku přes svahy protější

Více

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Lipno nad Vltavou Lipno Lake Resort Nabídka rekreačních nemovitostí: Areál Lipno Lake Resort byl postaven v letech 2005-2007, v

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC LIPENSKO - DOVOLENÁ BEZ STRESU 01 VÝCHOZÍ SITUACE - TURISTICKÝ RUCH KUBOVA HUT Letní sezóna Letní sezóna - intenzivní Zimní sezóna Zimní sezóna - intenzivní Turistický ruch je intenzivnìji rozvinut pouze

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Hotel SNP*** Hotel se nachází v nejnavštěvovanější lokalitě Nízkých Tater v Demänovské Dolině. Jedna z nejkrásnějších dolin měří celkem 16 km, leží jižně od Liptovského Mikuláše a je součástí Národního

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

Ubytování v Koutech nad Desnou

Ubytování v Koutech nad Desnou Ubytování v Koutech nad Desnou Nově zrekonstruovaný apartmánový dům se nachází přímo v centru Kout nad Desnou. Je dobře dostupný z nádraží (cca 200 m), v blízkosti objektu se nachází ski areál Kouty (cca

Více

Vytisknout PDF Smoljanac / Plitvická jezera / Chorvatsko

Vytisknout PDF Smoljanac / Plitvická jezera / Chorvatsko Penzion Natura Vytisknout PDF Smoljanac / Plitvická jezera / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Ubytování v Koutech nad Desnou

Ubytování v Koutech nad Desnou Ubytování v Koutech nad Desnou Nově zrekonstruovaný apartmánový dům se nachází přímo v centru Kout nad Desnou. Je dobře dostupný z nádraží (cca 200 m), v blízkosti objektu se nachází ski areál Kouty (cca

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Apartmánový komplex Bona

Apartmánový komplex Bona Apartmánový komplex Bona Vytisknout PDF Klek / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE Původní tvrz ze 14. století, přebudovaná na renesanční zámek, ke které později přibyly i barokní prvky. Až do konce Druhé světové války byl zámek součástí pivovaru. Poté se stal

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / /

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / / Apartmány Adria Haus CHORVATSKO / Posedarje Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira www.cdtravel.cz 20 / / / / Poloha: apartmánový dům se nachází na kraji osady Posedarje asi 80 m od moře Ubytování: 2 lůžkové

Více

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Apartmány Renata Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

Nabídka ubytování pro zaměstnance VLS

Nabídka ubytování pro zaměstnance VLS Nabídka ubytování pro zaměstnance VLS divize Horní Planá KARLOV Rekreační zařízení Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Karlov, se nachází v krásné šumavské přírodě v blízkosti městečka Hartmanice. Objekt

Více

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky BRATISLAVA Žilina 066 063 067 064 Banská Bystrica Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2010 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit i ve Slovenské republice. Slovenskou republiku,

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert).

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert). PELOPONÉS TOLO Golden Beach Hotel Polopenze Pro rodiny s dětmi Přímo u pláže Velmi oblíbené místo Zrenovovaný hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází v klidnější části letoviska u silnice vedoucí

Více

Vytisknout PDF Zátoka Ljubljeva - Marina / Riviéra Trogir / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Ljubljeva - Marina / Riviéra Trogir / Chorvatsko Apartmány Lumbrak Vytisknout PDF Zátoka Ljubljeva - Marina / Riviéra Trogir / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který

Více

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel. Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních apartmánů v areálu Marina Lipno - Lipno nad Vltavou - Již více než 30 apartmánů si pořídili čeští občané I Vy zde můžete najít svůj vysněný apartmán Všeobecný popis Rekreační areál Marina

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás O nás Nesuchyně je vesnička ležící mezi královskými městy Rakovník a Slaný a je v polovině cesty mezi Prahou a lázeňským městem Karlovy Vary. Nachází se ve velmi pohostinné a klidné krajině s velkými možnostmi

Více

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK W ellness Hotel Frymburk se nachází v jedinečné oblasti Lipenského jezera, na jehož břehu leží. Hotel je výjimečný především variabilitou nabídky svých služeb.

Více

Vytisknout PDF Milna - Zaglav / Ostrov Brač / Chorvatsko

Vytisknout PDF Milna - Zaglav / Ostrov Brač / Chorvatsko Robinzonáda Eden Vytisknout PDF Milna - Zaglav / Ostrov Brač / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více