Techniky sociologického výzkumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Techniky sociologického výzkumu"

Transkript

1

2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012

3 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB- TU Ostrava, OP VK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2012 Autor: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D. Recenzoval: Prof. PhDr. Dušan Šimek ISBN

4 Obsah 1 Úvod Úvod do problematiky sociologického výzkumu Metodologie kvantitativního výzkumu Kvalitativní metoda v sociologickém výzkumu Pozorování, experiment Dotazník Rozhovor Analýza dokumentů Úvod do firemní kultury Sociální a etický audit Sociální audit firemní kultury Sociální audit firemní kultury v oblasti vedení, řízení a interpersonálních vztahů Sociální audit firemní kultury v oblasti motivace a stimulace Literatura Přílohy

5 1 Úvod V současné době roste význam práce s informacemi a daty v praxi managementu. V organizacích se již od osmdesátých let začaly vedle ekonomických ukazatelů srovnávat i neekonomické ukazatele, které mají významný vliv na hospodářské výsledky a konkurenceschopnost firem. Jde o nefinanční audity, např. environmentální, personální, audit jakosti, produktivity, informačních technologií, spokojenosti zákazníků nebo etický a sociální audit. V praxi podniku jsou sociologické výzkumy a sociální audity realizovány v oblasti řízení, v personálních činnostech, v oblasti public relations, při zkoumání pracovní spokojenosti a v poslední době především v oblasti firemní kultury. Sociální audit se jako aplikace sociologického výzkumu zabývá především měkkými faktory, tj. chováním lidí v organizacích, které označujeme jako sociálně psychologické klima organizace. Audit slouží jako důležitá zpětná vazba pro management. Jeho úloha roste zejména v souvislosti se změnami, kterými jednotlivé firmy procházejí. Předkládaný text si klade za cíl seznámit studenty se základy metod a technik sociologického výzkumu, aby těmto postupům a nástrojům porozuměli a osvojili si výhody i nevýhody jednotlivých technik, jejich informační možnosti i omezení. Nedělá si ambice na uživatelskou příručku, ale snaží se studentům přiblížit problematiku sociologického empirického výzkumu a sociálního auditu tak, aby pochopili nejen komplexní charakter výzkumného procesu, ale jaké výsledky a data mohou v jednotlivých krocích výzkumu za použití určité metody a techniky získat a na základě těchto znalostí je dokázali v praxi použít. Tento studijní materiál v prvních třech kapitolách seznamuje s rolí výzkumu a podstatou použité metody, kde kvalitativní i kvantitativní metodě je věnována stejná pozornost. Následující čtvrtá až osmá kapitola přibližuje studentům, ve shodě s názvem textů, podrobněji základní techniky sociologického výzkumu. Kapitoly devět až třináct popisují sociální audit jednotlivých úrovní a oblastí firemní kultury. Předložený materiál je založen na studiu literatury, přednáškách, seminářích i na vlastní výzkumné a praktické činnosti. 5

6 2 Úvod do problematiky sociologického výzkumu Po prostudování kapitoly ujasníte si místo výzkumu ve vědě a vztah teorie a empirie, naučíte se základním pojmům sociologického výzkumu, poznáte význam metody a techniky sociologického výzkumu, CÍL seznámíte se se strukturou výzkumného procesu, pochopíte požadavky výzkumu na výzkumníka a význam výzkumu v praxi managementu. Věda, výzkum, teorie, empirie, metodologie, paradigma, druhy výzkumu, sociologická data, sociální realita, metoda, procedura, technika, výzkumný proces, osobnost výzkumníka, etika výzkumu, uplatnění v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA 2.1 Věda, výzkum, vztah teorie a empirie Věda je nejčastěji chápána jako soubor utříděných poznatků o určité tématické oblasti. Můžeme rozlišit dvě pojetí vědy: a) statické, uvažující vědu jako soubor faktů, jako současný stav vědění a jeho doplňování a b) dynamické, považující vědu za činnost, kterou dělají vědci, jako proces vytváření těchto poznatků podle určitých pravidel, tj. zkoumání, objevování. Věda je založena na představě zákonitého poznávání reálného světa, které je procesem nabývání znalostí o tomto světě i jeho výsledek, tj. vědecké vědění. Poznáním se zabývá gnoseologie (z řeckého gnosis poznání + logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře se používá termín epistemologie (z řec. epistémé znalost, schopnost). Za zdroje poznání jsou pokládány obecné způsoby poznání (způsoby fixování přesvědčení) které formuloval Charles Peirce. Patří k nim: 1. metoda tradice (pravda je to, co vždy jako pravda platí), 2. metoda autority (vychází z pevně stanoveného názoru), 3. metoda a priori (naše intuice nám říká, že naše poznání je ve shodě s rozumem), 4. metoda vědy (poznatky jsou opakovaně prověřovány, metoda musí být taková, aby konečný závěr každého člověka byl stejný). (Loučková, 2010, s ). Věda je složitý myšlenkový systém, můžeme v něm rozlišit: 1. teorii, jako pokus o vysvětlení příčin stavu a příčin změn pozorovaného jevu. 2. metodologii jako soustavu pravidel 6

7 stanovujících postupy, jimiž lze k vysvětlení dojít nebo je ověřit. 3. empirické poznatky představují sumu zjištění, která byla učiněna (Jeřábek, 1992, s. 12). V sociologickém výzkumu pracujeme na dvou úrovních poznání: na úrovni pojmů = v oblasti teorie (konstrukce teorií a hypotéz aj.), na úrovni pozorování = v oblasti empirie (zjišťování, měření, rozbor faktů aj.). Empirický přístup je reprezentován konkrétním sociologickým výzkumem, který představuje přímý kontakt se sociální realitou. Empirické údaje (fakta, data) získáváme pomocí výzkumných technik. Výzkum vychází z teorie a na základě vhodné metody prozkoumává skutečnost (empirické zkoumání), aby na základě zjištění (empirické údaje, data) přispěl k pozměnění nebo rozšíření teorie. Výzkum zprostředkovává obousměrný vztah mezi teorii a empirii konkrétní vědy (Reichel, 2009, s. 18). Vztah teorie a empirie znázorňuje Obrázek č. 1. Hypotézy, operacionalizace, technika Empirické výsledky, obohacení teorie teorie Nové hypotézy, operacionalizace, technika empirie Empirické výsledky, rozšíření teorie, atd. Obrázek č. 1. Teorie versus empirie. Pro posuzování teorie je významné falzifikační kritérium. Podle něj žádná vědecká myšlenka nemůže být dost pevná, jestliže vědec zná toliko fakta, která potvrzují jeho hypotézu, leč nevěnoval-li stejně úsilí na objevení faktů, které by ji vyvracely (Jeřábek, 1992, s. 13). Vědecký výzkum můžeme charakterizovat jako systematické, kontrolované, empirické a kritické zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přírodními jevy (Kerlinger, 1972, s. 27). Systematičnost a kontrolovatelnost znamená, že bádání je 7

8 uspořádané, disciplinované a výzkumník může mít kritickou důvěru ve výsledky zkoumání; empirické znamená vědecky ověřitelné, tzn., že vědec musí svůj subjektivní názor podrobit vnějšímu ověření. Tím se vědecký výzkum liší od zdravého rozumu, který využívá pojmů a schémat vyhovujících praktickým účelům, která vycházejí jen z částečné zkušenosti, a proto mohou být klamná. 2.2 Základní pojmy, druhy sociologického výzkumu, předmět zkoumání a problematika tvorby dat V odborné literatuře nacházíme nejčastěji tyto charakteristiky zkoumání: Výzkum je vymezován jako systematizované vědecké poznávání. Slouží k poznání, systematizaci a zařazení zkoumaných jevů, odhalení vztahů a funkcí, zjištění souvislostí a kauzálních vztahů. Je orientován na analýzu, poznání stavu, odhad změny a hledání nástrojů řízení (Reichel, 2009, s. 26). Průzkum je pokládán za jednu z etap výzkumu, která probíhá v terénu, případně rutinní výzkumnou akci, která předpokládá určitou teoretickou a praktickou přípravu. Šetřením rozumíme aplikaci konkrétního výzkumného nástroje, které je zpravidla realizováno v rámci určitého průzkumu jako výzkumná akce. Sonda znamená mapování neznámého a velmi zúženého problému (Surynek a kol., 2001, s. 29). Druhy sociologického výzkumu. Sociologický výzkum můžeme třídit podle různých hledisek, obvykle podle: a) základní funkce na teoretický (základní), empirický (aplikovaný, zaměřený na praxi), b) poznávacího cíle na deskriptivní (popisný), explikativní (vysvětlující), korelační (zjišťování souvislosti, závislosti proměnných), komparativní (srovnávací), kauzální (odhalování příčinných vztahů), trendový (zjišťování vývojových procesů), c) rozsahu vzorku na vyčerpávající (všichni jedinci), reprezentativní (část populace, které se šetření týká, vybraná podle pravidel výběru), nereprezentativní, d) časové dimenze na jednorázový, opakovaný, dlouhodobý (longitudinální), e) paradigmatu na kvantitativní, kvalitativní, event. kombinovaný, integrovaný. Rozlišení na kvalitativní a kvantitativní metodu představuje v sociálních vědách základní organizační princip. Zvolená metoda je vždy spojena s nějakou tradicí, školou nebo paradigmatem, kde paradigma = optika + teorie + jazyk + metoda, přičemž v konkrétních paradigmatech mohou být jednotlivé složky zastoupeny s různou intenzitou (Petrusek, 1993, s. 22). 8

9 V praxi managementu se nejčastěji používá empirický výzkum, který získává data přímo ze společenské reality. Jeho cílem je najít řešení praktických problémů. Klíčovým konceptem je pozorovatelná informace nebo přímá zkušenost (Punch, 2008, s. 11), která pracuje s daty a fakty. Ideou je používání dat pro zodpovězení otázek výzkumu. Giddens hovoří o empirických či faktických otázkách (Giddens, 1999, s. 504). Předmětem zkoumání v sociologii je sociální realita, tj. jsou sociální jevy a procesy, které mají vztah k existenci a funkci společnosti, k jejím organizacím, institucím, skupinám i jednotlivcům. Jde o skutečnosti, které mají jak objektivně měřitelné charakteristiky (počet zaměstnanců, jejich vzdělání, profese aj.), tak subjektivní stránku (postoje, motivy, záliby apod.). Specifika sociologických výzkumů na rozdíl od výzkumu v přírodních vědách jsou dána charakterem sociálně-psychických jevů a povahou řešených problémů. Problematika tvorby dat. V sociologickém výzkumu můžeme rozlišit následující typy dat: 1. Primární a sekundární data. Primární data představují výpovědi nebo záznamy pořízené některou technikou přímo v bezprostředním kontaktu s realitou, např. dotazováním, pozorováním. Sekundární data byla původně získána v jiném šetření pro jiný účel (statistika, výroční zprávy aj.). Jejich předností je reliabilita, nevýhodou je, že nedávají vždy možnost srovnání. S použitou metodou a technikou zajišťování dat souvisejí další dva typy výzkumů: terénní výzkum (field research) souvisí s oblastí primárních dat, výzkum od stolu (desk research) pracuje se sekundárními daty. 2. Kvalitativní a kvantitativní data. Kvalitativní data (textová) představují např. názvy knih, časopisů, autoři publikací, jména, textové odstavce aj. Často je převádíme na kvantitativní (číselné kódy). Kvantitativní data (číselná) představují počty a číslice. Data podle Loučkové (2010, s ) používáme ve dvou významech, a to jako záznam pozorování a to, co je analyzováno. Základními výzkumnými postupy pro jejich získání je pozorování a dotazování. V první fázi jevy zaznamenáváme pomocí symbolů (čísel nebo slov), které obsahují obecně sdílený význam. Druhá fáze obsahuje jejich klasifikaci (převedení na proměnné nebo obsahové kategorie). Dochází v ní k interakci mezi pojmy teorie a fakty empirie, kdy je měníme na údaje (data). Získáváme většinou tři typy údajů: 1. údaje o faktech, 2. údaje o významech faktů, 3. údaje o názorech, přesvědčeních a domněnkách. V třetí fázi jsou tvořeny různé typy dat, které odpovídají postupům a modelům, které chceme použít. 2.3 Metody, procedury a techniky sociologického výzkumu Metoda (lat. methodus, označení cesty za něčím) znamená ve vědě návod a pravidla, jakým způsobem vědecky postupovat, abychom dosáhli stanoveného cíle. Přitom musíme 9

10 respektovat základní fáze vědecké metody: a) zkoumání, b) důkazů a c) vysvětlovací (Lamser, 1966, s. 11). Každý poznávací proces vychází z určité teorie nebo poznatku směrem k systému pozorování. Pojem metodika vedle toho představuje návod a použití konkrétních technik, je kuchařkou výzkumu. Současná věda respektuje metodologický pluralismus, tj. paralelní koexistenci různých metod (komplementarita). Aplikaci různých metod při studiu stejného fenoménu nazýváme triangulace. V praxi se využívají tyto kategorie triangulace: 1. Teoretická triangulace se vztahuje k mezioborové aplikaci teorií. 2. Triangulace dat znamená, že data jsou získávána v různém čase na různých místech s cílem zjistit souvislosti mezi studovanými jevy. 3. Triangulace realizovaná výzkumníky v interdisciplinárních týmech. 4. Triangulace metodologická se vztahuje ke kombinaci metod (Loučková, 2010, s. 237). Procedura v sociologickém výzkumu znamená způsob jeho organizace. Nejčastěji se setkáváme s následujícím členěním procedur: Historická procedura staví na pramenech. Snaží se zachytit zkoumaný jev v jeho genezi. Vztah nebo proces studuje jako výsledek historického vývoje a hledá i směr jeho dalšího vývoje. Statistická procedura používá matematicko statistických výpočtů, operuje s velkým počtem případů, kvantifikovanými jevy. V sociologii se nejčastěji vyskytuje v podobě výběru, výběrových šetření a zpracování dat. Monografická procedura se zabývá jedním objektem. Předmětem jejího zkoumání může být jeden případ (obec, organizace aj.). Objekt je chápán jako celek, je záměrně vybírán jako normální nebo patologický a jevy se zkoumají v přirozených podmínkách. Typologická procedura vychází z pozorování a srovnávání a snaží se tvůrčím způsobem na základě podobnosti formovat typy". Typ představuje komplex vlastností a rysů určité třídy objektů. Význam této procedury roste v souvislosti s modelováním. Experimentální procedura vychází z koncepce kauzálních vztahů. Pokus je organizován na principu nezávislé a závislé proměnné. Musí obsahovat stejnorodé soubory. Jevy zkoumáme v přirozených nebo v záměrně uměle vytvořených podmínkách. Jeho organizace dovoluje řešit jen úzké problémy. Technika znamená výzkumný nástroj. Na rozdíl od metody (např. dotazování, sociometrie) jde o konkrétní nástroj sběru dat (dotazník, sociometrický test). K základním technikám sociologického výzkumu řadíme: pozorování, dotazník, anketu, rozhovor, studium dokumentů, obsahovou analýzu, sekundární analýzu, sociometrický test. O jednotlivých technikách bude dále v textu pojednáno podrobněji. 2.4 Výzkumný proces Všechny výzkumy začínají stanovením výzkumného problému nebo výzkumné otázky. To znamená, že vznikající návrh musí podle Punche obsahovat následující témata: o čem je 10

11 výzkum, co se pokouší odhalit, jak se bude při tom postupovat a co se dovíme (Punch, 2008, s. 36). Znamená to, že musíme znát cíl své práce, její účel a ujasnit si metodu provedení, v níž jsou obsaženy všechny logické procesy. Dobře navržené otázky indikují, jaká data jsou zapotřebí a ta budou spoluurčovat použitou metodu, tj. rozhodnutí, zda provedeme kvalitativní nebo kvantitativní výzkum. Všechny tyto činnosti jsou zahrnuty do konceptuálního rámce, který u kvantitativního přístupu tvoří základní kostru přípravné fáze (viz Kapitola 3), v případě kvalitativního přístupu se dotváří během realizace (viz Kapitola 4). Struktura výzkumu zahrnuje členění výzkumného procesu na jednotlivé etapy (fáze). 1. Přípravná etapa začíná zadáním nebo formulací výzkumného problému. Veškeré činnosti se v této etapě odvíjejí od předmětu, účelu a cíle výzkumu, a to jak v rovině teoretické, tak věcné i organizační. Zahrnuje aktivity počínaje studiem odborné literatury a dokumentů až po vypracování závěrečné zprávy. Tato etapa je nejdůležitější a časově nejnáročnější, na její kvalitě závisí úspěch celého výzkumu. Všechny aktivity této etapy směřují k vypracování základního dokumentu - výzkumného projektu. Projekt by měl odpovědět na následující základní výzkumné otázky: CO? (výzkumné téma, problém). PROČ? (zdůvodnění výzkumu). JAK? (volba metod, technik, způsob zpracování dat). KDE? (vymezení místa realizace). KDY? (časový harmonogram celé akce). KDO? (složení výzkumného týmu). ZAČ? (kalkulace nákladů). 2. Realizační etapa zahrnuje praktické provedení výzkumu, tj. sběr informací (výpovědí) od respondentů prostřednictvím výzkumných technik (dotazník, rozhovor apod.), kontrolu dat, jejich záznam a editaci. 3. Vyhodnocovací etapa obsahuje statistické zpracování dat (analýza dat), interpretaci dat, závěrečnou zprávu a návrhy na opatření. Uvedené etapy nejsou u kvalitativního výzkumu výrazně odlišeny (možnost návratu k předchozí etapě). 2.5 Požadavky na osobnost výzkumníka a etické aspekty výzkumu Výzkum ve společenských vědách má specifický charakter. Výzkumník je zde sám součástí sociální reality. Proto je významný apel na objektivitu zkoumání, přesnost a pravdivost záznamů. Protože celý výzkumný proces od stanovení cíle až po sepsání závěrečné zprávy je dán a ovlivněn osobností i odborností výzkumníka, existují k této subjektivitě určité kontrolní objektivní postupy. Patří k nim: 1. Respektování úplnosti a posloupnosti jednotlivých operací a jejich správné provedení. 2. Hodnocení nezávislými hodnotiteli. 3. Shoda výsledků šetření s reálnými skutečnostmi. 4. Teoretické zdůvodnění výsledků (Surynek a kol., 2001, s ). Ve výzkumu se vždy uplatňuje osobní zkušenost a intuice výzkumníka. Sociologicky myslet znamená rozvíjet vlastní tvořivost, schopnost oprostit se 11

12 od bezprostředního vlivu své osobní situace a předvídat možné scénáře budoucích možností (Berger, 2003, s. 31). Významné je dodržování etických zásad, tj. respektování osobnosti zkoumaných osob a získaných dat. K základním etickým principům patří důvěryhodnost, tj. že nebudou zveřejněna data, která by mohla zkoumaného identifikovat a tím vedla k jeho újmě (souvisí s ochranou soukromí i dat). Další princip souvisí se zdokumentováním poučeného souhlasu od účastníků výzkumu a zpřístupněním práce účastníkům výzkumu (Švaříček, 2007, s ). Významná je i souvislost s potenciálními důsledky publikace nebo využitím výsledků a forma jejich prezentace. 2.6 Uplatnění sociologického výzkumu v manažerské praxi Praktické provozování sociologie je charakterizováno především pragmatickým zaměřením. Sociologické služby ve firmě mohou mít podobu výzkumu, poradenství nebo přímého zapojení do řízení. Je výhodnější, pokud tyto aktivity přicházejí zvenčí, což umožňuje zachovat jejich nezávislost. V praxi podniku můžeme výzkum aplikovat v oblasti řízení, v personálních činnostech (nábor, stabilizace, výkonnost, motivace a hodnocení, doškolování, kariéry v podniku apod.), při zkoumání pracovní spokojenosti a firemní kultury (formulace základních hodnot, vzorů a jejich přijetí zaměstnanci). Dalšími oblastmi zkoumání mohou být různé typy sociálních skupin (ženy, mladí pracovníci), mezilidské vztahy (vztahy s nadřízenými, kooperace) a neformální skupiny v organizaci. Významná je oblast public relations, která se zaměřuje na image podniku, výzkum veřejného mínění v podobě klasických přehledů (surveys) i na analýzu sociálních sítí (Buriánek, In. Kabátek, 1995, s. 211). Jaké místo zaujímá ve vědě výzkum a které druhy sociologického výzkumu znáte? Jaká specifika má sociologický výzkum na rozdíl od přírodních věd? Co znamená metodologie? OTÁZKY Jaký je rozdíl mezi metodou, procedurou a výzkumnou technikou? Znáte jednotlivé části výzkumného procesu? Jaké jsou možnosti uplatnění výzkumu v praxi podniku? LOUČKOVÁ, Ivana. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. LITERATURA 12

13 Praha: Slon, s. ISBN KE KAPITOLE PUNCH, F. Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Vydání první. Praha: Portál, s. ISBN REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., s. ISBN SURYNEK, Alois, KOMÁRKOVÁ, Růžena, KAŠPAROVÁ, Eva. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Management press, s. ISBN

14 3 Metodologie kvantitativního výzkumu Po prostudování kapitoly pochopíte význam kvantitativní metody i výzkumného projektu, budete znát jednotlivé kroky výzkumného procesu, seznámíte se s problematikou výběru a měření, CÍL poznáte význam pilotáže a předvýzkumu, dozvíte se o způsobu konstrukce výzkumné techniky, sběru dat a jejich vyhodnocování. Metodologie, kvantitativní metoda, dedukce, projekt, výzkumný problém, hypotéza, operacionalizace, pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní výběr, měření, škála, pilotní studie, předvýzkum, analýza dat, interpretace dat, přirozený systém, výzkumná zpráva, validita, reliabilita, zkreslení. KLÍČOVÁ SLOVA 3.1 Kvantitativní metodologie Kvantitativní přístup představuje objektivnost a měření (Loučková, 2010, s. 34). Vychází ze zadání, účelu, předmětu zkoumání a formulování cílů, kterých má být dosaženo. Je pro něj charakteristický velký zkoumaný vzorek, technika dotazníku a strukturovaných rozhovorů a použití matematicko-statistické procedury. Jednotlivé fáze kvantitativního výzkumu vytvářejí v duchu pozitivistické sociologie lineární model po vzoru přírodních věd. Kvantitativně je možné zkoumat jevy relativně jednoduché, do určité míry poznatelné a opakovatelné v určitém rozsahu, frekvenci a intenzitě. Cílem tohoto výzkumu je měření sledovaných charakteristik a jejich souvislostí a testování hypotéz (Disman, 2009, s. 76) Výzkumné otázky a použitá metoda Metoda každého výzkumu musí vycházet z výzkumného problému nebo základních výzkumných otázek (co, proč, jak), typu dat a nástroje pro získávání informací. Jasná formulace problému a konkretizace co zkoumat (výzkumné otázky) nám snadněji umožní vybrat a použít odpovídající metodu k dosažení stanoveného cíle, tj. jak zkoumat. Obecná otázka (co zkoumat) je podle Punche (2008, s. 37) vždy široká, proto ji rozdělujeme do 14

15 několika celků (na specifické otázky), z nich pak formulujeme konkrétní otázky (pro sběr dat). Užitečnost tohoto rámce je, že výzkum se vyznačuje vnitřní konzistencí. Směrem dolů se pohybujeme pomocí dedukce, nahoru pomocí indukce. Toto schéma platí pro strukturovaný typ výzkumu. 3.2 Projekt Projekt je základní dokument přípravy sociologického výzkumu. Obsahuje metodické a strategické podrobnosti úkolu. Projekt kvantitativního výzkumu podle Dismana obsahuje následující kroky: 1. Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému. 2. Formulace teoretické hypotézy. 3. Formulace souboru pracovních hypotéz. 4. Rozhodnutí o populaci a vzorku. 5. Pilotní studie. 6. Rozhodnutí o technice sběru informací. 7. Konstrukce nástrojů pro tento sběr dat. 8. Předvýzkum. 9. Sběr dat v terénu. 10. Analýza dat. 11. Interpretace, závěry, praktická doporučení a teoretické zobecnění (Disman, 2009, s. 120). V následujícím textu se postupně seznámíme s nejdůležitějšími fázemi kvantitativního výzkumu Formulace výzkumného problému Výchozím bodem kvantitativního přístupu jsou teoretická východiska, tj. teorie, která souvisí se zkoumaným problémem a jeho řešením. Problém je konkretizován jasně položenou výzkumnou otázkou, na kterou prostřednictvím výzkumu hledáme odpověď. V této fázi jde o vymezení, upřesnění a ujasnění si předmětu výzkumu (např.: Jak možnost dalšího vzdělávání ovlivňuje pracovní spokojenost zaměstnanců?). Je nutné, aby formulace problému obsahovala jasně vymezený vztah mezi dvěma nebo více jevy. Dalším krokem je hledání a definování pojmů, jimiž se snažíme výzkumný problém popsat (např. dosažené vzdělání, pracovní spokojenost). Pojem je termín nebo symbolické vyjádření, které reprezentuje podobnosti v jinak rozdílných jevech (např. norma, nejvyšší dosažené vzdělání, status, kategorie povolání aj.), které vyžadují zobecňování a abstrakci. Významy symbolů jsou dány jejich definicí. Definice je výrok o úmyslu užít symbol určitým způsobem a vzniká dohodou (arbitrárně). Určuje význam symbolu a říká, co termín znamená (Jeřábek, 1992, s. 27). V průběhu těchto činností si výrazněji začínáme uvědomovat objekt našeho zkoumání, jeho další podstatné vlastnosti, vztahy i možnosti jeho empirického uchopení. Celý proces můžeme zasadit do rámce: problém nesnáz nápad (Kerlinger, 1972, s. 27). Zkoumaný problém je řešen v předem zvoleném pojmovém rámci Hypotézy a operacionální definice Hypotéza představuje předběžné tvrzení. Je to neověřený, ale verifikovatelný teoretický výrok o vztahu mezi jevy nebo jejich určitými stránkami (Kerlinger, 1972, s. 33). Hypotézy 15

16 dělíme na oborové (sociologické) a statistické (typ rozdělení). V sociologii hypotézy tradičně dělíme na východiskové, které zahrnují rozbor problému, základní výzkumnou otázku, jsou obecnější povahy a slouží k orientaci výzkumu. Tu je třeba pro technickou konstrukci výzkumů a konkrétních technik rozložit do souboru pracovních (dílčích) hypotéz, které jsou konkrétnější a odpovídají jim specifické otázky. Formulace pracovních hypotéz je testem, zda je výzkum vůbec možný a v jakém rozsahu. Operacionalizace vytváří přechod od teorie k empirii. Zahrnuje převedení hypotéz až do roviny jednotlivých znaků, v nichž bude empirická informace fixována (Buriánek, 1993, s. 9). Operacionalizace umožňuje vypracovat jak operacionální definici pojmů, tak řešení problematiky měření, tj. umožňuje přechod k empiricky měřitelným ukazatelům (indikátorům) a vztahům mezi nimi (odpovídají jim konkrétní otázky). Operacionalizovaná úloha je vyjádřena v otázkách rozhovoru, jevech určených k pozorování a měřitelných ukazatelích. Rozlišujeme definice: 1) Nominální, v nichž dané slovo nahrazujeme symbolem nebo jiným výrazem, který usnadňuje dorozumění. 2) Operacionální je daná stanovením kroků v pozorování nebo měření. S operacionální definicí souvisí reliabilita (spolehlivost). (Jeřábek, 1992, s. 28) Populace a výběr V sociologickém výzkumu je objektem zkoumání populace a její charakteristiky. Mezi tzv. tvrdé charakteristiky patří určení geografické, demografické, sociálně-ekonomické, sociální a lokální. Měkké charakteristiky mají nejednoznačnou podobu (zvyky, zájmy, znalosti, postoje), proto jsou předefinovány na tvrdé. Ve výzkumu pracujeme s různě velkými skupinami, záleží na zkoumaném problému a používané metodě. To nás přivádí ke dvěma základním termínům: Populace neboli základní soubor je soubor jednotek, o kterém předpokládáme, že jsou o něm naše závěry platné. Seznam prvků základního souboru tvoří: úplnost, přesnost a adekvátnost, které jsou základem výběru. Výběrový soubor vzorek je skupina jednotek, kterou skutečně pozorujeme. Rozsah výběru je dán řešeným úkolem. Musíme najít postup, aby výsledky, které na vzorku získáme, byly co nejvíce podobné těm, které bychom získali na celé populaci. V praxi můžeme používat několik způsobů výběru, záleží na typu zkoumaného problému použité metodě. Patří k nim například: Pravděpodobnostní (náhodný) výběr je takový, ve kterém každý element populace má stejnou pravděpodobnost, že bude do vzorku vybrán. Reprezentuje všechny známé a neznámé vlastnosti populace. Jsme u něj schopni odhalit, jak se vzorek liší od populace. 16

17 Rozlišujeme ještě několik druhů těchto výběrů, např. prostý náhodný výběr, systematický výběr, sériový, vícestupňový výběr (např. v prvním stupni fakulty, v dalším ročníky apod.). Nepravděpodobnostní výběry nejsou zárukou reprezentativnosti. Patří k nim např. kvótní výběr, který imituje ve struktuře vzorku známé vlastnosti populace. Může být použit pouze na populaci, kterou dobře známe, musíme v něm zachovat strukturní proporce (kvóty) podle vybraných znaků populace (podle věku, vzdělání aj.). Umožňuje vytváření podsouborů. Účelový výběr je založen pouze na úsudku výzkumníka. Provádí se ve známých pospolitostech (např. představitelé firem, akademičtí funkcionáři apod.) (Disman, 2009, s ) Měření Měření předpokládá, že jevy, které zkoumáme, chceme kvantifikovat. Kvantifikace vyjadřuje převádění kvalitativně různorodých znaků (např. určitý způsob trávení volného času, spokojenost aj.) na kvantitativní znak (číselně vyjádřitelný, např. délka, počet, množství, stupeň), s možností porovnání a použití statistické procedury. Měření je v podstatě proces přiřazování (čísla, znaku, slova) podle určitých pravidel. Pracujeme při něm se znaky a proměnnými, kde znak=proměnná=měřitelná dimenze pojmu nebo měřitelný pojem mající dvě nebo více hodnot pro různé jednotky nebo různá období. Znak musí splňovat tyto podmínky: má alespoň dvě hodnoty (rozlišitelnost), ke každému stavu vlastnosti existuje hodnota znaku (úplnost), dvě různé hodnoty nemohou odpovídat jednomu stavu vlastnosti (jednoznačnost). (Jeřábek, 1992, s. 28). Příklady znaků a proměnných: Vlastnost: Věk Znak: věkové skupiny, např. 1 = do 15 let 2 = let 3 = 60 let a více Mezi způsoby konstrukce ukazatelů patří: kategorizace, klasifikace nebo škálování. V literatuře je někdy měření odlišováno od širšího pojmu škálování, kdy vlastnostem se přiřazuje hodnota znaku. Škály musí měřit a diferencovat. Liší se mezi sebou z hlediska základní úrovně měření, která určuje možnosti a rozsah matematicko-statistického zpracování. V literatuře i praxi se v souvislosti se znaky a způsobem zpracování používají následující druhy škál: Nominální - kategoriální, tj. pojmenovávají a roztříďují zkoumané jevy do navzájem se vylučujících kategorií (např. kódování podle pohlaví 1. muž, 2. žena). Ordinální - pořadové, tj. určují relativní velikost zkoumané vlastnosti (např. spokojenost 1. nízká, 2. střední, 3. vysoká). Intervalové - vytváří pořadí, v němž jsou intervaly shodné 17

18 (např. škála 1-5, tj. od 1. výrazná spokojenost po 5. výrazná nespokojenost). Kardinální - poměrové vyjadřují skutečné množství a míry. Pro proměnné na různé úrovni používáme indikátory centrální tendence: nominální data - modus (kategorie s nejvyšší četností), ordinální data medián (hodnota uprostřed řady), intervalová data aritmetický průměr (Disman, 2009, s ) Konstrukce techniky sběru dat, pilotní studie a předvýzkum Na základě předchozích kroků a výzkumného záměru přistupujeme ke konstrukci konkrétní výzkumné techniky, kterou budeme provádět sběr dat. Pro posouzení její vhodnosti budeme absolvovat pilotní studii a předvýzkum. Pilotní studie je prováděna na malé skupině vybrané z populace, kterou chceme studovat. Cílem je zjistit, zda informace, kterou budeme ve výzkumu požadovat, v naší populaci skutečně existuje a je dosažitelná. Jde o mapující průzkum. Nejčastěji k němu používáme kvalitativní postup (nestandardizovaný rozhovor). Na základě výsledků zjištěných v pilotáži konstruujeme techniku sběru dat. Nejtypičtější technikou sběru dat v kvantitativním výzkumu je dotazník, standardizovaný rozhovor a pozorování. K metodickému ověřování těchto technik se provádí předvýzkum. Předvýzkum je opět prováděn na malém vzorku cílové populace, ale obvykle větším, než je vzorek pro pilotní studii. Je testem nástrojů, které chceme použít. Někdy se používá ještě pretest, s cílem vyzkoušet spolehlivost a použitelnost techniky a nosnost otázek Strategie sběru dat Realizační etapu musíme dobře organizačně připravit. Sběr dat v terénu závisí na tom, jakou techniku budeme používat. V případě dotazníkové akce to bude způsob, jak se bude dotazník distribuovat a vyplňovat. Ten nám ovlivní návratnost (část vzorku, od kterého zpět získáme vyplněný dotazník). U rozhovoru se musíme zaměřit na určení a přípravu prostředí, v němž bude rozhovor probíhat. Totéž platí pro různé formy pozorování. Způsob získávání dat totiž může ovlivnit jejich kvalitu. Je proto nutné celou akci dobře naplánovat a zorganizovat. Zde je na místě připomenout, že je lepší mít malé množství kvalitních dat než velký počet špatných Analýza dat, interpretace, výzkumná zpráva Získaná primární data musíme dále zpracovat. V obecném smyslu můžeme analýzu rozdělit do následujících kroků: Editace zajištění kvalitativní spolehlivosti dat. Kategorizace a kódování přiřazování číselné hodnoty všem variantám odpovědí (vychází z operacionalizace). Tabelace shrnutí odpovědí do přehledných tabulek (jednorozměrné 18

19 a vícerozměrné rozdělení četností). Pokročilé analýzy odhady, testy hypotéz, zkoumání závislosti, analýzy. Třídění dat vychází z celkového plánu zpracování dat v projektu. Můžeme ho provést ručně (u kvalitativního výzkumu) nebo počítačově (u kvantitativního výzkumu). Ruční třídění zahrnuje sčítání výskytu podle tříd klasifikačních vlastností. Spočívá ve zhodnocení každého znaku zvlášť, umožňuje porovnání obsahově stejných znaků (jejich četnosti, aj.) ve zkoumaném souboru. Počítačové třídění představuje matematicko-statistické zpracování dat pomocí statistických funkcí i speciálních programů (např. SPSS). Probíhá v několika stupních (úrovních). Třídění prvního stupně představuje uspořádání získaných údajů do přehledných tabulek (grafů) a výpočty základních ukazatelů souboru (absolutní a relativní četnosti, průměry, odchylky, základní statistické operace). Třídění druhého stupně znamená rozčlenění četností tříd prvního stupně podle dalších vlastností. Výsledkem jsou kontingenční tabulky, které nám poskytnou základ pro interpretaci souvislostí dvou vlastností (vztahu dvou znaků). Na této úrovni můžeme zkoumat vztahy mezi znaky na základě korelací, regresí, testování hypotéz aj. Třídění vyšších stupňů a vícerozměrné metody analýzy dat (vztah tři nebo více znaků) je závislé na typu stupnice námi použité škály. Současný výzkum pracuje s celou řadou metod statistického zpracování a analýzy dat. Vzhledem k charakteru textu proto odkazujeme na příslušnou odbornou statistickou literaturu a příručky, které jsou součástí seznamu literatury. Při zobecňování výsledků šetření musíme stanovit rozložení a charakteristiky základního souboru z dat získaných ze souboru výběrového (využití prvního stupně) a ověřit hypotézy (využití druhého a vyšších třídění). Při prvním úkolu vycházíme z normálního rozložení, kde normální jsou střední hodnoty (graficky s jedním vrcholem). Na této úrovni provádíme různá srovnávání. Dalším úkolem je stanovení rozdílu mezi dvěma podskupinami dat. K tomu použijeme testování dvou nebo více souborů z hlediska platnosti určité hypotézy. Podkladem je kontingenční tabulka. Zde můžeme použít a) měření na úrovni dvou anebo více proměnných (zjišťujeme souvislosti případně určení směru závislosti) nebo b) vícenásobnou analýzu. Vícenásobná analýza splňuje požadavek určit vztahy mezi větším množstvím proměnných. K nejpoužívanějším postupům např. patří mnohonásobná regrese, která pracuje s mnoha nezávislými proměnnými, ale jen s jednou závislou proměnnou. Faktorová analýza je schopna nalézt seskupení proměnných, které k sobě určitým způsobem patří a redukovat je na faktory. Vstupem je korelační matice, výstupem extrahovaný faktor (vzniká na základě 19

20 faktorové zátěže, tj. skóre, které podmiňuje seskupení proměnných ve faktor). Využití má např. při vytváření typů. Cluster (shluková) analýza vychází z existence určitých trsů faktorů, které jsou příčinou vzniku malých skupin v populaci. Tyto skupiny se právě rozdílnosti určitých faktorů vylučují. Path-analýza popisuje sílu vlivu mezi proměnnými v kauzálním modelu, který je východiskem pro tuto analýzu. Určuje, v jakém pořadí se proměnné ovlivňují (Loučková, 2010, s , Surynek, 2001, s ). Interpretace dat následuje po jejich statistickém zpracování. Začínáme popisem (deskripcí) sledovaných jevů, interpretujeme souvislosti a statisticky významné vztahy. Výzkumná zpráva tak začíná u deskripce a směřuje k explanaci (vysvětlení), jež představuje základní cíl výzkumu. Obsahuje popis zkoumaného problému, analýzu stávajícího stavu a vlastní výzkum, včetně charakteristiky zkoumaného vzorku, pokračuje interpretací jednotlivých bloků otázek testujících dané hypotézy a je ukončená stručným shrnutím záměrů, návrhy a doporučeními, o nichž by měl management podniku pro zlepšení stávající situace uvažovat. Závěrečná zpráva uzavírá výzkum a dává možnost jeho opakování (za srovnatelných podmínek) a otevírá prostor pro další poznávání. 3.3 Přirozený systém a možnosti zkreslení Ve výzkumu pracujeme s určitým výsekem sociální reality, kterou pokládáme za relevantní. Tento výsek ale musí respektovat přirozený systém. Povaha přirozených systémů sociálně-psychických jevů inklinuje k informačně otevřenému systému, v němž nejsou všechny složky a faktory pod kontrolou, který nelze přesně popsat. Proto hrozí nebezpečí, že analyzujeme neúplně popsaný systém a tím dochází ke čtyřem typům zkreslení. Většinou sledujeme souvislost mezi dvěma proměnnými, tj. nezávislé proměnné, která působí na závisle proměnnou, aniž bereme na vědomí, že v systému funguje ještě třetí proměnná, která nám uniká. Tím je popisovaná souvislost jen zdánlivá. Pokud zůstaneme u tohoto jednoduchého vztahu, kdy nezávisle proměnná x působí na závisle proměnnou y, tak v praxi může docházet k následujícím typům zkreslení: 1. Nepravá korelace - popisujeme x působí na y, ve skutečnosti na x a současně na y působí proměnná Z (např. technika x působí na pracovní spokojenost y, ale ve skutečnosti na spokojenost y významně působí vztahy na pracovišti Z, které jsme zde nezahrnuli). 2. Vývojová sekvence - přechod od jedné proměnné x ke druhé proměnné y může být podmíněn další proměnnou Z (např. firemní normy x působí na pracovní jednání y, ale ve skutečnosti na pracovní jednání působí socializace a mravy jedince Z). 3. Chybějící střední člen - mezi dvěma sledovanými proměnnými x a y působí třetí proměnná, která nebyla do měření zahrnuta (např. kvalifikace x působí na výsledek práce y, ale ve skutečnosti na výsledek práce působí osobnostní rysy Z). 4. Dvojí příčina - do výzkumu byla zahrnuta jen jedna příčina x která působí na y, ve skutečnosti existují příčiny dvě (např. vzdělání x působí na příjem y, ale ve skutečnosti 20

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Základní andragogické pojmy: dospělý,

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Předmluva Milé studenky/ti, dostává se vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový výzkum,který

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1262_Marketingový informační systém_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1262_Marketingový informační systém_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1262_Marketingový informační systém_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Příklad V. Ruční sepsání smlouvy

Příklad V. Ruční sepsání smlouvy ID-Příklad pro GE 1/15 Příklad V. Ruční sepsání smlouvy (viz Pokyny a zásady MTS úvěr) Analýza Dané téma jsme zvolili jako budoucí e-l (e-learningový) kurs po analýze ve smyslu ISD. Tzn., předpokládáme,

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a učení Efektivita a kvalita FAKTORY EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Koncepce přípravy pracovníků Určení vzdělávacích (učebních) cílů Výběr účastníků do kurzů a školení Diagnostika

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM OBSAH KAPITOLY IDENTIFIKACE KONKURENCE A Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín konkurence a její význam identifikace konkurence SWOT analýza účel marketingového výzkumu proces marketingového výzkumu druhy marketingového

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Marketingový informační systém

Marketingový informační systém Marketingový informační systém Vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem. Algoritmus MV. Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Marketingový informační systém MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a informační

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více