VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST"

Transkript

1 AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ. PRO SPECIALISTY, KTEŘÍ NEMAJÍ VÝKAZ VÝMĚR UVEDEN PLATÍ, ŽE TENTO VZNIKL DIGITÁLNÍM MĚŘENÍM A VÝPOČTEM V PROJEKTOVÉM SOFTWARU. ZPRACOVAL: PROPOS LIBEREC S.R.O. ŠLIKOVA 127, LIBEREC 6 BŘEZEN 2014

2 VÝKAZ VÝMĚR Stavba: Vestavba oddělení MŠ do objektu OÚ Rynoltice č.p. 199, Rynoltice Objekt: Vlastní objekt rekonstrukce - stavební část Místo: Objednavatel: Zhotovitel: Datum: Projektant: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Hloubení pro základové patky pasy - rýhy a šachty š. do 600 mm "pro základy schodiště m3 1,870 1,40*0,50*1,10 0,50*0,50*1,10*4 0,770 1,100 R60 Mezisoučet 1,870 1,870 2 K Hloubení rýhy podél objektu v šířce do 2 m v hornině tř. 3 m3 30,366 'Bod 6 - Odkrytí svislé konstrukce pod ÚT do hl. min 1,0 m pro úpravu soklu 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce (5,15+19,97)*(0,50+1,10)/2*1,00 1,00*1/3*(0,50*0,50+1,10*1,10+sqrt(0,50*0,50*1,10*1,10)) 20,096 0,670 R200 Mezisoučet "drenáž 20,766 12,00*(0,50+1,10)/2*1,00 9,600 R200a Mezisoučet 9,600 30,366 3 K Přemístění výkopku na deponii na pozemku investora a zpět pro zásyp m3 57,784 R200+R200a+R60+Z 57,784 57,784 4 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - pro zásypy m3 25,548 Z 25,548 5 K Terénní úpravy z přebytečného výkopku, dle požadavku investora m3 6,688 "dle hloubení a zásypu R60+R200+R200a-Z 6,688 Strana 2 z 26

3 6,688 6 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "dle hloubení m3 25,548 R60+R200+R200a "odpočet obsypu a podsypu drenáže 32,236 -(17,65+12,075)*0,15-2,229-4,459-2,229 Z Mezisoučet 25,548 25,548 7 K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (17,65+12,075)*0,30*0,25 m3 2,229 2,229 2,229 8 M Dodávka - obsypový štěrkopísek 2,229*1,67 t 3,722 3,722 3, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních perforovaných průměru 150 mm, vč. 9 K m 29,725 zřízení štěrkopískového lože a vyústění v opěrné zídce 17,65+12,075 29, K Základové pásy z betonu prostého tř. C 16/20 - základ pro schodiště m3 0,797 1,40*0,50*1,10*1,035 0,797 0, K Základové patky z betonu prostého tř. C 16/20 - základ pro schodiště m3 1,139 0,50*0,50*1,10*4*1,035 1,139 1, Svislé a kompletní konstrukce 12 K Obvodové zdivo z keramických tvárnic tl. 300 mm na systémovou maltu, nebo lepidlo m2 63,586 "od +2,890 na +5,890 (4,85+11,55)*3,00-0,90*1,25*4-1,35*2,10 Mezisoučet "od +4,640 na +5,890 (4,85*2+2,65)*1,25 Mezisoučet "doplnění zdiva nad věncem 5,15*(0,92+0,30)/2*2 Mezisoučet 13 K Systémový keramický překlad dl mm - A.01 kus 2 5*4 14 K Systémový keramický překlad dl mm - A.02 kus 4,000 49,200-4,500-2,835 41,865 15,438 15,438 6,283 6,283 63,586 2 Strana 3 z 26

4 1*4 4, K Osazení podpůrných válcovaných nosníků nového schodiště, vč. zazdění zhlaví t 0,096 "HEA 120 1,20*19,90*0,001*4 0,096 0, M Dodávka - tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 120 1,20*19,90*0,001*1,08*4 t 0,103 0,103 0, K Osazení plotových sloupků, vč. zabetonovaní kus 5, Vodorovné konstrukce 18 K Zazdívka zhlaví stropních trámů a příložek kus 22, K Ztužující věnec z betonu železového C16/20 - ozn.v.01 (14,20+4,85*3)*0,30*0,25 m3 2,156 2,156 2, K Zřízení bednění ztužujících věnců (14,20+4,85*3)*2*0,25 m2 14,375 14,375 14, K Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14, K Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí t 0,431 "dle statika: 15 kg/bm (14,20+4,85*3)*15,00*0,001 0,431 0, K Schodišťová konstrukce jednoramenného schodiště z betonu železového C25/30 m3 1,197 "podstupňová deska 6,747*0,85*0,14 "stupně 0,85*0,1625*0,30/2*19 0,803 0,394 1, K Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí t 0,184 "dle statika: 32,0 kg/m2 "podstupňová deska 6,747*0,85*32,00*0,001 0,184 0, K Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 5,735 "podstupňová deska 6,747*0,85 5,735 5, K Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 5, K Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 0,85*(0,1625+0,30)*19 m2 7,469 7,469 7,469 Strana 4 z 26

5 28 K Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 7, Stavební práce při elektromontážích 29 K Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 3 cm - pro elektroinstalace m 146, K Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm kus 39, K Průraz (provrtání) stávající stavební konstrukce do tloušťky 400mm kus 6, K Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 3 cm pro přípomoce elektro m 146,000 "dle výkazu elektroinstalací 146,00 146, , Komunikace Doplnění dlažby z dlaždic betonových (stávajících), vč. doplnění lože a dopravy dlažby z 33 K m2 8,000 deponie 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 K Tenkovrstvá štuková omítka zděných povrchů "2.NP m2 45,964 "m.č. 211, 210 (3,45+2,05)*2*(2,75-2,20) (1,25+2,05)*2*(2,75-2,20) "m.č. 207, 206 (4,775+6,80)*2,75 (-0,90*1,25+(0,90+1,25*2)*0,23)*3-0,80*2,10+(1,35+2,10*2)*0,23 (4,85-0,25+4,20+1,90)*(2,75-2,20) 6,050 3,630 31,831-1,029-0,404 5,885 45, K Omítka vnitřních stěn podkladní hladká "2.NP "m.č. 211, 210 (3,45+2,05)*2*2,75 (1,25+2,05)*2*2,75-0,55*0,55+0,55*3*0,15-0,60*1,80-0,60*1,97*2 "m.č. 207, 206 (4,85*2-0,25+11,25-0,25+1,90)*2,75-0,80*1,97-0,90*1,25*4+(0,90+1,25*2)*0,23*4-1,35*2,10+(1,35+2,10*2)*0,23 m2 101,857 30,250 18,150-0,055-1,080-2,364 61,463-1,576-1,372-1,559 Om1 Mezisoučet 101, , K Sanační omítka vnitřích stěn "po vybouraných dřevěných obkladech m2 134,590 Strana 5 z 26

6 DS 134, , K Montáž kontaktního zateplení - systém ETICS - vč. lepicího tmelu a základní vrtvy s armovací tkaninou a podkladní vrstvou pod finální omítku "pohled jihovýchodní m2 129,087 5,29*(6,75+6,245)/2-1,35*1,65*2-0,90*1,25*2 "pohled severovýchodní 34,372-4,455-2,250 11,90*6,277 8,25*(6,277-0,445) -5,65*3,80-1,35*1,65*3-0,85*1,835-0,40*0,70*3-1,75*0,60-0,55*0,55-0,90*1,25*2-1,35*2,10 "pohled severozápadní 74,696 48,114-21,470-6,683-1,560-0,840-1,050-0,303-2,250-2,835 5,29*(3,146+2,956)/2-0,90*0,60 16,140-0,540 S01 Mezisoučet 129, , M Dodávka - tepelně izolační desky tl. 140 mm, tepelná vodivost 0,033 Wm/K S01*1,05 m2 135, , , K Vyrovnání podkladu vnějších stěn soklu stěrkou (vč. případného odstranění nesoudržných m2 částí) HS 32,258 32, K Tenkovrstvá silikonsilikátová omítka vnějších stěn a ostění m2 137,350 "dle zateplovacího systému S01 "ostění "pohled jihovýchodní (1,35+1,65*2)*0,14*2 (0,90+1,25*2)*0,14*2 "pohled severovýchodní (1,35+1,65*2)*0,14*3 (0,85+1,835*2)*0,14 (0,40+0,70*2)*0,14*3 (1,75+0,60*2)*0,14 0,55*3*0,14 (0,90+1,25*2)*0,14*2 (1,35+2,10*2)*0,14 "pohled severozápadní (0,90+0,60*2)*0,14 129,087 1,302 0,952 1,953 0,633 0,756 0,413 0,231 0,952 0,777 0,294 Strana 6 z 26

7 137, K Vyrovnávací bertonová mazanina tl. do 100 mm pod nové obvodové zdivo m3 0,863 "od +2,890 (4,85+11,55)*0,30*0,10 "od +4,640 (4,85*2+2,65)*0,30*0,10 0,492 0,371 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 K Montáž fasádního lešení "jihovýchodní pohled m2 333,110 19,30*(7,45-1,80) "pohled severovýchodní 109,045 17,45*(7,50-1,80) "pohled jihozápadní 99,465 22,00*(7,40-1,80) "pohled severozápadní 123,200 6,60-(7,00-1,80) 1,400 F 333, K Příplatek za použití lešení (pronájem) F m2 333, , , K Demontáž fasádního lešení F m2 333, , , K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - pro vnitřní podhledy m2 60, K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 23 "1. NP 1,25*10,15+4,85*3,3+5,00*6,35 "2. NP (19,90*12,00+5,15*14,25)/2 84, , , K Vybourání vnitřní příčky v m.č. 205, vč. dveří a případného podchycení stropu 5,40*2,65 m2 14,310 14,310 14, K Vybourání otvoru ve stropě na úrovni +3,250 m2 4,208 'Bod 1 - vytvoření otvoru pro schodiště ve stropní konstrukci 1.NP 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce 0,85*4,95 4,208 4, K Uvolnění zhlaví stávajících stropních trámů a zvětšení kapsy pro příložky kus 22,000 11*2 22, K Rozebrání plotových dílců, vč. umístění mezi sloupky nově usazené m 12,000 Strana 7 z 26

8 51 K Vybourání kovových dveřních zárubní, vč. vyvěšení křídel m2 1,576 'Bod 4 - Odstranění dveří, vč. zárubně 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce 0,80*1,97 1,576 1, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,567 'Bod 11 - Vytvoření novvého okenního otvoru, vč. prostoru pro nadokenní překlad 0,90*0,60*0,30 Mezisoučet 'Bod 7 - vybourání okna, vč. parapetu 0,90*0,90*0,25*2 Mezisoučet 0,162 0,162 0,405 0,405 0, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,477 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 2,65*(0,10+1,10)/2*0,30 0,477 0, K Vybourání otvorů ve stropech velikosti do 200x200 mm kus 7, ,000 7, K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 3,000 'Bod 11 - Vytvoření nového okenního otvoru, vč. prostoru pro nadokenní překlad 1,50*2 3,000 3, K Otlučení vnitřích omítek stěn v rozsahu 100% DS m2 134, , K Rozebrání (demontáž) ploch z betonové dlažby vč. uložení na deponii a očištění m K Vybourání plotových sloupků, vč. očištění paty sloupku od betonu kus 5, K Demontáž tepelné izolace z konstrukcí střešního pláště m2 93,958 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví (15,60-0,15*13)*1,30 'Bod 9 - Odstranění stávající střešní konstrukce 11,65*5,45 17,745 63,493 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC Strana 8 z 26

9 1,20*2*5,30 12,720 93, K Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 23,208 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 1,934*2*6 23,208 23,208 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m - zkrácení 61 K m 12,025 krokví 150x180 mm 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví 0,925*13 12,025 12, K Demontáž (odřezání) příhradových vazníků dl. 5,45 m (v. 0,83 m) 5,45*12 m 65,400 65, K Demontáž bednění střech z prken 'Bod 9 - Odstranění stávající střešení konstrukce m2 140,636 11,65*(5,479+0,60+0,30) 74,315 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví 15,60*2,90 45,240 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 1,934*2*5,45 21, , K Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 z hrubých prken s omítkou 'Bod 9 - Odstranění stávající střešení konstrukce m2 63,493 11,65*5,45 63,493 63, K Demontáž stávajících podhledů m2 63,821 'Bod 2 - Odstranění stávajícího sníženého podhledu 1.NP 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce '"m.č ,15*2,10+1,80*0,30 Mezisoučet 'Bod 14 - Odstranění podhledu šikminy 13,92*3,92 Mezisoučet 9,255 9,255 54,566 54,566 63, K Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 30 m 15,200 Strana 9 z 26

10 67 K Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30 m 15, K Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 'Bod 5 - Odstranění stávajcího venkovního parapetu m 12,650 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce 1,80+0,45*3+1,40*5 10,150 0,60 'Bod 7 - vybourání okna, vč. parapetu 0,600 0,95*2 1,900 12, K Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 13, K Demontáž stávající krytiny z eternitových šablon m2 129,813 11,65*5,45 "nad WC 63,493 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 1,934*2*5,45 21,081 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví 15,60*2,90 45, , K Demontáž obložení stěn, vč. podkladního roštu 'Bod 3 - Demontáž stávajícího dřevěného obložení 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce '"m.č. 101 (10,15+1,55)*2*2,75-0,45*0,60+(0,70+0,85*2)*0,215-0,80*1,97*2-0,80*1,90-0,80*2,00*2-0,95*2,05+(0,95+2,05*2)*0,55 '"m.č. 106 (3,30+4,85)*2*1,50-1,35*0,65-0,80*1,50*2-0,80*1,50 '"m.č. 107 (3,95*2+1,80)*1,50-0,70*1,50+1,50*2*0,15 (4,30+1,80)*2*1,50-0,85*1,50-0,60*1,50 (0,30+2,35)*2,25-0,80*1,97 (2,10+5,00+2,40)*2,75 m2 134,590 64,350 0,246-3,152-1,520-3,200 0,830 24,450-0,878-2,400-1,200 14,550-0,600 18,300-1,275-0,900 5,963-1,576 26,125 Strana 10 z 26

11 -0,95*2,05-0,80*1,97 DS 134, K Demontáž rámu dvojitých oken včetně křídel do 1m2 m2 0,540 'Bod 8 - odstranění okna -1,948-1,576 0,90*0,60 0,540 0, K Demontáž rámu dvojitých oken včetně křídel do 2m2 m2 5,850 'Bod 7 - vybourání okna, vč. parapetu 0,90*1,30*2 'Bod 8 - odstranění okna 0,90*1,30*3 2,340 3,510 5, K Demontáž dveřních obložkových dřevěných, vč. vyvěšení křídel m2 4,334 'Bod 4 - Odstranění dveří, vč. zárubně 0,80*1,97*2 0,60*1,97 3,152 1,182 4, K Odstranění nášlapných vrstev podlah, vč. soklíků a očištění povrchu m2 104,605 'Bod 13 - Odstranění nášlapných vrstev stávajících podlah '"m.č" ,45*2,45 15,803 '"m.č" ,00*2,25 6,750 '"m.č" ,60*7,35-1,95*0,55 47,438 '"m.č" ,80*7,25-1,85*0,10 34, , K Ostatní drobné bourací a demontážní práce hod 25, K Zednické výpomoci specialistům PSV (mimo elektromontáží) hod 3 78 K Ochrana stávajících konstukcí před poškozením, dočasné dělicí zástěny apod. m2 4 "předpoklad 40, Strana 11 z 26

12 79 K Kompletace detailů, dokončující práce, změny, rozdíly dle požadavků investora hod K Příplatek za odvoz suti na skládku t 37, K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 37, K Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 37, K Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 74, Polplatky za skládku suti a vybouraných hmot 84 K Poplatek za skládku (recyklaci) - papírové a lepenkové obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku (recyklaci) - plastové obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku - dřevěné obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku (recyklaci) - textilní obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku - beton - kód ,8 t 4,800 4,800 4, K Poplatek za skládku - cihly - kód ,40 t 15,400 15,400 15, K Poplatek za skládku - dlaždice, obklady - kód ,50 t 1,500 1,500 1, K Poplatek za skládku - dřevo - kód ,10 t 7,100 7,100 7, K Poplatek za skládku - asfaltové směsi s dehtem - kód t 0,150 Strana 12 z 26

13 93 K Poplatek za skládku - zbytky z PE izolací - kód t 0, K Poplatek za skládku - plech pozinkovaný, TiZn - kód t 0, K Poplatek za skládku - ocel - železo, potrubí - kód t 0, K Poplatek za skládku - kabely - kód t 0, K Poplatek za skládku - zbytky tepelných izolací - kód t 0, K Poplatek za skládku - stavební materiál - sádra - kód t 0, K Poplatek za skládku - směsné stavební materiály - kód t 4,313 4,313 4,313 4, Přesun hmot 100 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 61,158 PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 101 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním HS*2 m2 64,516 64, M Dodávka - penetrační nátěr HS*35*2 t 0,023 0,023 0, K Izolace proti zemní vlhkosti nopovanou fólií, vč. systémových detailů m2 32,258 HS 32, K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP "sokl m2 32,258 25,40*1,27 32,258 HS Mezisoučet 32,258 32, M Dodávka - hydroizolační asfaltový modifikovaný SBS pás s PES rounem m2 46,452 HS*1,20 38, K Stěrková dvousloužková izolace na ploše vodorovné, vč. vybandážování rohů m2 18,460 P02 Stěrková dvousloužková izolace na ploše svislé - vytažení do 300 mm a ve sprchovém 107 K m2 9,585 koutu (2,20+2,30+4,85+4,20+1,20*2)*0,30-0,80*2 (1,20*2+0,80)*(2,30-0,30) 108 K Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,399 18,460 18,460 4,785-1,600 6,400 9,585 Strana 13 z 26

14 712 - Povlakové krytiny 109 K Montáž samolepicího asfaltového pásu P03*3 m2 290, , , M Dodávka - samolepicí pás z modifikovaného SBS asfaltu m2 111,330 P03*1,15 111, M Dodávka - samolepicí pás z modifikovaného SBS asfaltu - difúzně otevřená vrstva m2 111,330 P03*1,15 111, M Dodávka - samolepicí pás z modifikovaného SBS asfaltu s Al vložkou - parotěsná izolace m2 111,330 P03*1,15 111, , K Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 96,809 P03 96, M Dodávka - povlaková krytina s posypem tl. 5,2 mm m2 111,330 P03*1,15 111, K Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 1, Izolace tepelné 116 K Montáž tepelné izolace střešního pláště 6,12*(13,80-0,08*22) m2 73,685 73,685 73, M Dodávka - tepelná izolace tl. 160 mm s vodivostí = 0,022 Wm/k 73,685*1,02 m2 75,159 75,159 75, K Montáž kročejové izolace nových podlah P01+P02 m M Dodávka - pásy z pěnového polystyrenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 10 mm m2 153,000 (P01+P02)*1,02 153, , K Montáž tepelné izolace soklu lepením na maltové terče m2 32,258 HS 32, M Dodávka - desky z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 120 mm m2 33,561 HS*1,02 32, K Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0, Konstrukce tesařské 123 K Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením m3 14,257 H14x22*0,14*0,22 3,557 Strana 14 z 26

15 H14x14*0,14*0,14 H10x20*0,10*0,20 6,115*24*0,04*0,06 7,75*11*0,08*0,26*2*2 0,278 2,976 0,352 7,093 14, K Impregnační nátěr stávajícího řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám m2 118,661 "Impregnace stávajcích pásnic nátěrem proti dřevokazným houbám a škůdcům 5,05*(0,20+0,025)*2*2*12 (0,20*4+0,31+0,38+0,4443+0,05*7)*2*0,05*12 "stropní trámy 7,75*(0,14+0,22)*2*11 54,540 2,741 61, ,661 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 125 K čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného, průřezové plochy přes m 163, do 224 cm2 "Pozednice 140x140 mm dl. 14,20 m - Ts.02 14,20*1 14,200 H14x14 Mezisoučet "Krokev 100x200 mm dl. 6,2 m osazená na pozednici - Ts.03 14,200 6,20*24 148,800 H10x20 Mezisoučet 148, , K Bednění střech rovných z desek OSB III tl. 25 mm šroubovaných na krokve 6,55*14,78 m2 96,809 96,809 P03 Mezisoučet 96,809 96, K Montáž kontralaťování 6,115*24 m 146, , , M Dodávka - střešní latě 60x40 mm 6,115*24*0,04*0,06*1,10 m3 0,426 0, K Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 3,254 H14x14*0,14*0,14 H10x20*0,10*0,20 0,278 2,976 3, K Montáž a dodávka - kotvení pozednice závitovou tyčí průměru 16 mm `a 1,25 m kus 13, K Montáž a dodávka - kotvicí ocelové plechy pro krokve na stávající střeše kus 24, K Obložení stropu z desek OSB III tl. 25 mm šroubovaných 4,85*13,60 m2 65,960 65,960 P03a Mezisoučet 65,960 65,960 Strana 15 z 26

16 133 K Podkladní podlahová konstrukce - 2x OSB III tl. 12 mm P+D na vazbu, celoplošně prolepené a prošroubované P01 m2 131, , K Podkladní podlahová konstrukce - OSB III tl. 25 mm P+D kotvená do nosné konstrukce podlahy P01+P02 m K Podkladní podlahová konstrukce - 2x cementotřísková deska tl. 16 mm P+D na vazbu celoplošně prolepit a prošroubovat m2 18,460 P02 18,460 18, K Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 "dle výpisu tesařských prvků m 115,500 5,25*22 115,500 H14x22 Mezisoučet 115, , M Dodávka - hraněné řezivo tesařských konstrukcí; třída pevnosti C 22 m3 7,493 H14x22*0,14*0,22*1,10 H14x14*0,14*0,14*1,10 H10x20*0,10*0,20*1,10 3,913 0,306 3,274 7, K Zpevnění stropních trámů příložkami, vč. svorníků M14 po 40 cm (vč. dodávky materiálu) m 170,500 7,75*11*2 170, , K Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení H14x22*0,14*0,22 m3 3,557 3,557 3, K Montáž podbíjení ukončení střechy 14,68*0,56 m2 8,221 8, M Dodávka - obkladová prkna 140x24 mm, vč. povrchové úpravy m2 8,878 14,68*0,56*1,08 8, K Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 14, Konstrukce suché výstavby 143 K Sádrokartonová příčka tl. 100 mm dvojitě opláštěná impregnovanými deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 11,000 "2. NP (1,20+3,60-0,80)*2,75 11,000 11, K Sádrokartonová příčka tl. 150 mm dvojitě opláštěná deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 1,500 "m.č. 117 Strana 16 z 26

17 0,85*1,765 1,500 1,500 Sádrokartonová příčka tl. 100 mm dvojitě opláštěná protipožárími deskami tl. 12,5 mm 145 K m2 2,255 na systémové nosné konstrukci - zábradelní stěna (1,25+0,80)*1,10 2,255 2, K Sádrokartonová příčka tl. 150 mm dvojitě opláštěná protipožárními deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 17,752 "2. NP (6,45+0,65)*2,75-0,90*1,97 19,525-1,773 17, K Sádrokartonová instalační příčka tl. 250 mm dvojitě opláštěná impregnovanými deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 6,050 "2. NP 2,20*2,75 6,050 6,050 Sádrokartonová instalační příčka tl. 250 mm dvojitě opláštěná z jedné strany 148 K impregnovanými deskami tl. 12,5 mm a z druhé protipožárními deskami tl. 12,5 mm na m2 13,338 systémové nosné konstrukci "2. NP 4,85*2,75 13,338 13, K Opláštění konstrukcí kanalizace sádrokartonovými deskami, vč. nosné konstrukce m2 3,850 "1. nadzermní podlaží (4,65+3,05)*0,25*2 3,850 3, K Opláštění ostatních odhalených dřevěných stávajících konstrukcí protipožárními sádrokartonovými deskami 2x 12,5 mm m2 6 "dle požadavku PBŘ 60, K Sádrokartonová předstěna tl. 150 mm dvojitě opláštěná impregnovanými deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 6,050 "2. NP 2,20*2,75 6,050 6, K Obklad stávající stěny protipožární sádrokartonovou deskou pro zvýšení požární odolnosti m2 na EI30 35,692 "2. NP (6,875+7,25)*2,75-0,80*1,97*2 38,844-3,152 35,692 Strana 17 z 26

18 153 K Podhled zavěšený na krokvích - protipožární sádrokartonové desky - dvouúrovňový rošt vyplněný minerální vatou tl mm m2 60,560 'm.č WC + umývárna děti 18,46 'm.č předsíň 7,07 'm.č WC pro MÚ 2,56 'm.č herna 6,80*4,775 18,460 7,070 2,560 32,470 60, K Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 5, Konstrukce klempířské 155 K Oplechování parapetu dl. 900 mm, r.š. 220 mm - Pe1 kus 5, K Oplechování parapetu dl mm, r.š. 380 mm - Pe2 kus 5, K Oplechování parapetu dl. 400 mm, r.š. 380 mm - Pe3 kus 3, K Oplechování parapetu dl mm, r.š. 380 mm - Pe4 kus 1, K Oplechování parapetu dl. 550 mm, r.š. 380 mm - Pe5 kus 1, K Okapový žlab Dn 100 mm - K.01 m 15, K Okapový svod Dn 100 mm - K.02 6,60*2 m 13,200 13, K Oplechování okapu r.š. 330 mm - K.03 m 14, K Závětrná lišta - K.04 6,15*2 m 12,300 12, K Nástřešní žlab - K.05 m 16, K Nástřešní svod - K.06 1,80 m 1,800 1,800 1, K Oplechování přechodu původní střechy a nového zastřešení - K.07 m K Mřížka š. 40 mm pro odvětrání prostoru kontralatí - K.08 m 2,000 1,00*2 2, K Mřížka š. 40 mm pro odvětrání prostoru kontralatí - podél okapní hrany m 14,680 14,68 14,680 14, K Oplechování (lemování) prvků prostupujících střechou kus 2, ,000 2, K Oplechování soklu tvarovaným plechem r.š. 150 mm - K.08 m 25,400 Strana 18 z 26

19 171 K Oplechování soklu tvarovaným plechem r.š. 345 mm - K.09 m 25, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0, Výplně otvorů - montáž a dodávka, vč. přesunu hmot a povrchové úpravy 173 K Okno jednokřídlové 900x1250 mm - O.01 kus 4, K Okno jednokřídlové 900x600 mm - O.02 kus 1, K Dveře dvoukřídlové 1350x2100 mm - 1 kus 1, K Dveře vnitřní 900x1970 mm jednokřídlové, EW30 DP3, vč. zárubně - 01 kus 1, K Dveře vnitřní 900x1970 mm jednokřídlové, EW30 DP3, vč. zárubně - 02 kus 1, K Dveře vnitřní 800x1970 mm jednokřídlové, EW30 DP3, vč. zárubně - 03 kus 1, K Dveře vnitřní 800x1970 mm jednokřídlové, vč. zárubně - 04 kus 2, K Dveře vnitřní 800x1970 mm jednokřídlové, vč. zárubně - 05 kus 1, K Polohovatelná předokenní žaluzie, vč. souvisejících doplňků m2 38,365 "pohled jihovýchodní "1.NP 0,90*1,30*5 1,35*1,65*2 "2.NP 0,90*1,30*7 "3.NP 0,70*1,00*2 "pohled jihozápadní "1. NP 0,80*1,30*4 0,90*1,30*3 "2. NP 0,90*1,30*8 "3. NP 0,60*0,80*3 5,850 4,455 8,190 1,400 4,160 3,510 9,360 1,440 38, Truhlářské výobky - montáž a ddodávka, vč. přesunu hmot 182 K Vestavěná skříň 2250x2650 mm - T.01 kus 1, K Dřevěné madlo schodiště - T.02 m 5, K Dřevěné madlo zábradelní stěny - T.03 m 2, K Dřevěný podkladek 80x100 mm pro ukotvení oplechování soklu m 25,400 25,40 25,400 25, Kompletační výrobky - montáž a dodávka, vč. přesunu hmot 186 K Sanitární příčky do mokrého prostředí, s dveřmi - 2 m2 2,652 Strana 19 z 26

20 1,297*2, K Sanitární příčky do mokrého prostředí - 2 kus 5, ,652 5, Konstrukce zámečnické - montáž a dodávka, vč. přesunu hmot 188 K Ocelové zábradlí venkovního schodiště - Z.01 m 14, Ocelová konstrukce schodiště - vč. svařování, úpravy prvků a běžných spojovacích součástí 189 K Montáž ocelové konstrukce schodiště "U 220 kg 1 275,182 (5,00*2+1,50+3,00*2)*25,30 "U ,750 1,40*4*16,00 "JC 40x40x4 89,600 1,40*2*4,079 "JC 60x60x4 11,421 0,50*2*6,514 "JC 100x100x5 6,514 (2,30*4+1,00*1)*13, ,484 "Plech P14 (0,20*0,20*2+0,14*0,80*2+0,14*1,00*2+0,20*0,14*4)*109,90 76,490 "Plech P12 0,30*0,25*2*94,20 "Plech P10 0,20*0,20*4*78,50 "L 35x35x4 9,00*2,09 14,130 12,560 18,810 "Stupně z pororoštů b=305 mm, l=1200 mm, DIN :91 13*16,90 219,700 "Podlahový pororošt provedení P h=40 mm, oka 33,3x33,3 mm; DIN :91 1,50*3,00*40,00 Mezisoučet ,459 "ostatní - svary, spojovací prvky, kotvy apod. - 5% 1214,459*0,05 Mezisoučet 60,723 60, , M Dodávka - válcovaný nosník U 220; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,478 (5,00*2+1,50+3,00*2)*25,30*0,001*1,08 0, M Dodávka - válcovaný nosník U 140; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,097 1,40*4*16,00*0,001*1,08 0, M Dodávka - uzavřený ocelový profil JC 40x40x4 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,012 1,40*2*4,079*0,001*1,08 0,012 0,012 Strana 20 z 26

21 193 M Dodávka - uzavřený ocelový profil JC 60x60x4 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,007 0,50*2*6,514*0,001*1,08 0,007 0, M Dodávka - uzavřený ocelový profil JC 100x100x5 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,154 (2,30*4+1,00*1)*13,969*0,001*1,08 0,154 0, M Dodávka - ocelový plech tl. 14 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,083 (0,20*0,20*2+0,14*0,80*2+0,14*1,00*2+0,20*0,14*4)*109,90*0,001*1,08 0,083 0, M Dodávka - ocelový plech tl. 12 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,015 0,30*0,25*2*94,20*0,001*1,08 0,015 0, M Dodávka - ocelový plech tl. 10 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,014 0,20*0,20*4*78,50*0,001*1,08 0,014 0, M Dodávka - tyč ocelová prúřezu L 35x35x4 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 9,00*2,09*0,001*1,08 t 0,020 0,020 0, M Dodávka - ocelová kotva M20, dl. 140 m kus 8, M Dodávka - kotva M16, dl. 140 mm kus 16, M Dodávka - svorníky M20, dl. 212 mm kus 8, M Dodávka - svorníky M14, dl. 212 mm kus 14, M Dodávka - stupně z pororoštů b=305 mm, l=1200 mm, DIN :91 kus 13, M Dodávka - podlahový pororošt provedení P h=40 mm, oka 33,3x33,3 mm; DIN :91 kus 4,500 1,50*3,00 4, Podlahy z dlaždic 205 K Montáž obkladů stupnic systémovým flexibilním lepidlem m 18,000 0,90*20 18,000 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 206 K m 18, mm 0,90*20 18, M Dodávka - keramická dlažba (dle výběru investora) m2 9,158 0,90*(0,1625+0,30)*20*1,10 9,158 9, K Montáž podlah keramických kladených do flexibilního lepidla, vč. spárování flexibilní spárovací hmotou - podlaha P.02 'm.č WC + umývárna děti m2 18,460 18,46 18,460 P02 Mezisoučet 18,460 Strana 21 z 26

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO:

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO: HSV 1 014 310279841 2 012 317121102 3 593 593211010 4 014 319201253 Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. 1 SOSB) v dispozici domu

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. 1 SOSB) v dispozici domu Příloha č. 2 ke SOSB č.:. Objekt:. NABÍDKOVÝ KATALOG KLIENTSKÝCH ZMĚN PRO VÝSTAVBU RD NEHVIZDY 2.ETAPA A Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. SOSB) v dispozici domu Typ klientské m.j. Kč vč. DPH Úprava

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Definice schodiště Schodiště je stupňovitá stavební konstrukce sloužící ke komunikačnímu spojení různých výškových úrovní Třídění schodišť Schodiště vnitřní-uvnitř

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory

Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory Posuzování umístění a povolování staveb je činností, jejíž výkon ukládá správám CHKO zákon 114/92 Sb., /v platném znění/ v ustanovení 12 a 44. Obecné podmínky

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

PfiepûÈové ochrany Hromosvody a uzemnûní

PfiepûÈové ochrany Hromosvody a uzemnûní PfiepûÈové ochrany Hromosvody a uzemnûní Zkrácen katalog 2011 ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfied bleskem... s jistotou DEHN V bûhové v robky a pouïitelné náhrady pro rok 2011 Výběhové výrobky jsou k

Více