Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí název úryvku textu rozhodne, zda je možno dozvědět se z textu danou informaci z přečteného textu vyvozuje závěry sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a prožitky Čtení s porozuměním Náročných textů nahlas i potichu MV 6.2 Intepretace vztahu mediálních sdělení a reality (různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce) rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro jeho smysl porovná informace ze dvou zdrojů Reprodukce textu rozlišování podstatného od méně podstatného Poznámky a výpisky MV 6.1 Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení (identifikování základních orientačních prvků v textu) 1

2 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení doplní neúplné sdělení opraví neúplné sdělení jiného žáka zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu Posouzení sdělení Celistvost a soudržnost textu MV 6.3 Stavba mediálních sdělení (příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení př. skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere z něj podstatné informace a zapamatuje si je Reprodukce obsahu, zapamatování si podstatných faktů rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci autorovu manipulaci společný názor zdůvodní a obhájí Čtení a naslouchání s porozuměním MV 6.4 Vnímání autora mediálních sdělení (výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření nebo zastření názoru) 2

3 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace najde ukázku nespisovných jazykových prostředků v literárním textu, diskutuje o vhodnosti jejich užití a o důvodu autora, proč tyto prostředky použil rozpozná vhodnost spisovné či nespisovné výslovnosti dle situace vhodně užívá spisovnou a nespisovnou výslovnost dle komunikační situace Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná komunikace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry správně aplikuje osvojené gramatické a stylistické vědomosti a dovednosti při tvorbě vlastního textu Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis pracovního postupu, inzerát, zpráva, oznámení, pozvánka vzkaz Správný postup, zpracování jednoduchého a výstižného textu MV 6.7 Práce v realizačním týmu (komunikace a spolupráce v týmu př. při tvoření krátkých zpráv a příspěvků o akcích třídy, školy) 3

4 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený projev s dodržením časové posloupnosti zdůvodní význam osnovy sestaví osnovu a na jejím základě vypráví příběh nebo popisuje postup práce zachovává časovou posloupnost Osnova, nadpis, členění projevu Vypravování Popis Jazyková výchova rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku určí v běžných a jednoduchých slovech kořen, předponu, příponu a koncovku uvede slova příbuzná k českým slovům graficky označí ve slovech kořen, předponu, příponu píše správně předpony s-, z-, vz- píše správně skupiny bě /bje, pě, vě /vje, mě /mně Stavba slova kořen, předpona a přípona, koncovka Předpony a předložky Předpony s-, z- vz- Skupiny bě /bje, pě, vě /vje, mě /mně OSV 1.1 4

5 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu určí mluvnické kategorie podstatných jmen určí mluvnické kategorie sloves vyhledá složené tvary sloves určí druh a vzor přídavných jmen rozpozná neohebné slovní druhy správně píše předložku s/z Rod, číslo, pád, vzor Osoba, číslo, čas, způsob Složené tvary sloves Přídavná jména tvrdá a měkká a jejich vzory Neohebné slovní druhy Předložky s/z vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty určí základní skladební dvojici ve větě s podmětem nevyjádřeným tvoří základní skladební dvojici pomocí příslušných osobních zájmen Podmět vyjádřený a nevyjádřený Přísudek několikanásobný 5

6 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje pozná větu jednoduchou a souvětí spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo vhodným spojovacím výrazem upraví spojení vět v souvětí podle zadání, užije správný spojovací výraz Věta jednoduchá a souvětí Spojovací výrazy píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách uvědoměle používá psaní i/y po obojetných souhláskách v koncovkách podstatných jmen a koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých Koncovky podstatných jmen podle vzorů Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých podle vzorů zvládá základní příklady syntaktického pravopisu píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého ve shodě přísudku s podmětem Pravopis syntaktický 6

7 Literární výchova vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je zaznamenává hlavní myšlenky přečteného textu volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma napíše pohádku, povídku, bajku a dotvoří ji obrázky ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm Tvořivé činnosti s literárním textem VMEGS 3.1 Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice národů) rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy odliší jednoduché literární, publicistické a populárně naučné texty a svou klasifikaci zdůvodní charakterizuje základní žánry literatury pro děti pozná v textu zvláštní či zvláštně užité jazykové prostředky Texty umělecké a neumělecké Základní literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník VMEGS 3.2 Objevujeme Evropu a svět ( života a zájmů dětí v různých zemích světa) VMEGS 3.3 Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace) 7