Technická univerzita v Liberci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická univerzita v Liberci"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Článek I. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor (kombinace) UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Problematika výuky interjekcí a způsoby vyjádření mimojazykově motivovaných slov žáky 1. stupně ZŠ Problems with the teaching of interjections and the ways of expressing extra linguistically motivated words by the pupils of primary schools Diplomová práce: 08 FP KPV 0004 Autor: JITKA NEPOMUCKÁ Podpis: Adresa: SOKOLOVSKÁ 27/ , PRAHA 8 Vedoucí práce: Mgr. VĚRA VYKOUKALOVÁ Konzultant: Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2

3 Název DP: Problematika výuky interjekcí a způsoby vyjádření mimojazykově motivovaných slov ţáky 1. stupně ZŠ Vedoucí práce: Mgr. Věra Vykoukalová Úvod: Mimojazyková motivovanost slov je jedním ze způsobů obohacování slovní zásoby. Děje se zejména v rámci slovního druhu interjekcí. Stupeň jednotnosti vnímání a zápisu těchto slov je důleţitým faktorem jejich vzniku a zajímavým ukazatelem jazykového úzu. Cíl: Cílem DP je zmapovat rozloţení učiva interjekcí v jednotlivých ročnících základní školy, šetřením zjistit stupeň jednotnosti převodu zvuků v jazykové vyjádření onomatopoickými interjekci u ţáků 1. stupně ZŠ, vytvořit jednoduchý didaktický materiál k obohacení výuky interjekcí. Poţadavky: Prostudovat odbornou i metodickou literaturu vztahující se k danému tématu, vytvořit přehledné srovnání rozloţení výuky interjekcí na ZŠ, provést odborné šetření zabývající se stupněm jednotnosti vyjádření mimojazykově motivovaných slov ţáky 1. stupně, vytvořit stručný didaktický materiál k obohacení výuky interjekcí. Literatura: GREPL, M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, ISBN BEČKA, J. V. JELÍNEK, J. TĚŠITELOVÁ, M.: Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce. Praha: SPN, HÁJKOVÁ, E.: Zvuková stránka češtiny. Liberec: TUL, ISBN KOMÁREK, M.: Příspěvky k české morfologii. Praha: SPN, Učebnice a metodiky českého jazyka pro jednotlivé stupně ZŠ

4 Prohlášení Byla jsem seznámena s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, ţe Technická univerzita v Liberci (dále jen TUL) nezasahuje do mých autorských práv uţitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Uţiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu vyuţití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne poţadovat úhradu nákladů, které vynaloţila na vytvoření díla, aţ do jejich skutečné výše. Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s pouţitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucí diplomové práce. Autor: Jitka Nepomucká V Liberci dne Podpis:

5 Poděkování Ráda bych poděkovala mé vedoucí práce paní Mgr. Věře Vykoukalové za její trpělivé vedení, cenné rady a její zájem při tvorbě mé diplomové práce. Děkuji téţ učitelům, kteří mi umoţnili provést šetření v jejich hodinách a ţákům za spolupráci při vyplňování dotazníků. Dále bych ráda poděkovala panu Kořínkovi za spolupráci a umoţnění natáčení zvuku bekotu ovcí, panu Ondřeji Hamplovi za vypůjčení mikrofonu k notebooku a mým blízkým a známým za jejich trpělivost a podporu při mém studiu na VŠ.

6 PROBLEMATIKA VÝUKY INTERJEKCÍ A ZPŮSOBY VYJÁDŘENÍ MIMOJAZYKOVĚ MOTIVOVANÝCH SLOV ŢÁKY 1. STUPNĚ ZŠ Anotace: Cílem diplomové práce je zmapovat rozloţení učiva interjekcí v jednotlivých ročnících základní školy a realizovat šetření zjišťující stupeň jednotnosti převodu zvuků v onomatopoické interjekce u ţáků 1. stupně ZŠ. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje problematice slovních druhů se zaměřením na interjekce. Srovnává učebnice různých nakladatelství uţívaných na 1. stupni základních škol z hlediska slovních druhů s podrobnějším zaměřením na interjekce a zvukomalbu. Praktická část představuje přípravu, průběh a výsledky šetření, které se věnuje problematice interjekcí. Sleduje chápání převodu zvuků v onomatopoická citoslovce a naopak ţáky 2. a 5. ročníků základních škol, provádí komparaci dle věku a pohlaví respondentů, hodnotí výsledky. Důleţitou součástí praktické části je také didaktický materiál k výuce interjekcí. Klíčová slova: interjekce, slovní druhy, komparace učebnic, onomatopoia (zvukomalba), šetření, didaktický test, převod zvuků, didaktický materiál, didaktické hry

7 PROBLEMS OF TEACHING THE INTERJECTION AND WAYS TO EXPRESS THE NONVERBAL MOIVATED WORDS WITH YOUNG LEARNERS / PRIMARY SCHOOL PUPILS Summary: The aim of the thesis is to map the organization of interjection curriculum in each degree of primary school and do a research, which finds out the degree of homogeneity of converted sounds in echoic interjection of primary school pupils. The thesis is divided into the two parts, theoretical part and practical part. The theoretical part is interested in the problematic of parts of speech with concentration on interjection. This part compares textbooks, used at primary schools from the view of parts of speech with detailed orientation in the interjection and onomatopoeia, from various publishing companies. The practical part shows preparations, process and results of research, which is engaged in the problematic of interjection. This part pursues how the pupils in 2nd and 5th grade understand the sound convert in onomatopoeic interjection and vice versa The thesis compares the pupils according to the age, sex of respondents and evaluates the results. The important part of the practical part is the didactics material for the curriculum of interjections. Key words: Interjection, word class, compare of schoolbooks, onomatopoeia, research, didactic test, sound convert, didactic material, didactic games.

8 PROBLEMATIK VOM INTERJEKTIONSUNTERRICHT UND DIE AUSDRUCKSWEISEN DER WÖRTER, DIE NICHT DURCH DIE SPRACHE MOTIVIERT WERDEN, VON SCHÜLERN DER VOLKSSCHULE Zusammenfassung: Ziel dieser Diplomarbeit ist die Feststellung der Lehrstoffverteilung über Interjektionen in einzelnen Schuljahrgängen an einer Grundschule sowie die Umsetzung der Untersuchung der Einheitsstufe der Tonübertragung in onomatopoische Interjektionen bei Schülern der Volksschule. Die Arbeit besteht aus 2 Teilen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil befasst sich mit den Wortarten einschliesslich der Orientierung an Interjektionen. In diesem Teil werden die Lehrwerke von verschiedenen Buchverlagen für die erste Ausbildungsstufe aus der Sicht der Wortarten mit ausführlicher Orientierung an Interjektionen und Tonmalerei verglichen. Der praktische Teil stellt die Vorbereitung, Ablauf und Ergebnisse der Untersuchung von Interjektionen dar. Hier handelt es sich um das Verstehen der Tonübertragung in lautmalende Interjektionen und umgekehrt bei den Schülern der 2. und der 5. Klasse der Grundschule, in diesem Teil werden ein Vergleich dem Alter und Geschlecht der Schüler entsprechend, sowie eine Auswertung von Ergebnissen durchgeführt. Der wichtige Teil der praktischen Teil ist auch das didaktische Material für die Interjektionunterkunft. Schlüsselwörter: Interjektion, Wortarten, Komparation der Lehrbücher, Onomatopoia, Untersuchung, didaktischer Test, Überweisung der Tonen, didaktishes Material, didaktische Spiele.

9 Obsah I. Úvod 11 II. Teoretická část Slovní druhy Kritéria pro třídění slov do slovních druhů Kritérium sémantické Kritérium morfologické Kritérium syntaktické Interjekce (Citoslovce) obecná charakteristika a třídění Dělení interjekcí Dělení podle funkce Dělení podle významu Dělení podle formy Vlastnosti onomatopoických interjekcí Pravidla pravopisu interjekcí Srovnání učebnic pouţívaných na 1. stupni základních škol se zřetelem na interjekce Učebnice pro 2. ročník ZŠ Učebnice pro 3. ročník ZŠ Učebnice pro 4. ročník ZŠ Učebnice pro 5. ročník ZŠ Posloupnost výuky slovních druhů v didaktických knihách pro učitele a ţáky Zvukomalba.. 36 III. Praktická část A - šetření vnímání interjekcí Cíl praktické části Metodika šetření Charakteristika šetření 39

10 2.2 Údaje o respondentech Ukázka dotazníku Stanovení předpokladů Vyhodnocení výsledků šetření Ukázka vyplněného dotazníku ţáka 2. ročníku Ukázka vyplněného dotazníku ţákyně 5. ročníku Vyhodnocení oddílu č. I Vyhodnocení oddílu č. II Vyhodnocení oddílu č. III Vyhodnocení oddílu č. IV Shrnutí výsledků šetření Zhodnocení předpokladů. 79 IV. Praktická část B - didaktický materiál k výuce interjekcí Didaktická cvičení na procvičování interjekcí Didaktické hry na procvičování interjekcí V. Závěr.. 99 Pouţitá literatura Seznam příloh.. 110

11 I. Úvod Tuto práci o problematice výuky interjekcí a způsoby vyjádření jsem si vybrala proto, ţe se zabývá zvukomalebnými slovy, která pouţívají děti od úzkého raného věku. První jazyk, se kterým se od narození setkáváme, je jazyk mateřský. Po příchodu na svět se děti seznamují s okolním světem a s tím, jak na ně blízcí i okolí mluví. Dospělí se dětem snaţí přiblíţit svět co nejsrozumitelněji, a proto kdyţ se rodiče zeptají Copak je to za zvíře?, malé děti odpovědí (jak je jim od narození říkáno): HAF, MŇAU, ČIČÍ, KOKO, Kdyţ rodiče chtějí, aby jejich děti jedly, říkají: HAM, HAM, synonyma drobných bolístek jsou: AU, JAU, JAUVAJS, AUVAJS, AUÍ, Tento jev jsem pozorovala jako malé dítě. Nyní jsem dospělá a vidím, ţe se od mého dětského věku nic nezměnilo. Malým dětem se v dnešní době přibliţuje svět úplně stejně jako mně před dvaceti lety. Jedny z prvních slov, která vyslovujeme a poznáváme, jsou tedy interjekce, na které je tato diplomová práce zaměřena. Zajímalo mě, jak jsou interjekce zařazena do systému slovních druhů, ve kterých ročnících se s nimi ţáci setkávají, jakou informaci dostávají, jak jsou ţáky vnímána. Zaměřila jsem se téţ na umístění problematiky interjekcí v učebnicích z různých nakladatelství pro 1. stupeň a jaké definice se v nich nachází. V praktické části jsem zjišťovala stupeň jednotnosti vyjadřování ţáků, rozdíly mezi dívkami a v 2. a 5. ročnících a vnímání interjekcí jako specifického slovního druhu u ţáků 5. ročníků. Interjekce jsou zařazena v předmětu Český jazyk, který je jedním ze základních předmětů, který se na základních školách vyučuje. V tomto předmětu se od 1. ročníku seznamujeme se čtením, psaním, gramatikou a od 2. ročníku i se slovními druhy, do kterých problematika interjekcí patří

12 II. Teoretická část Teoretická část je zaměřena na problematiku slovních druhů (klasifikace, definice). Tato část se převáţně zabývá problematikou interjekcí (citoslovcí), jejich zařazení do učebnic, které se vyuţívají na 1. stupni základních škol, jejich dělení, metodikou výuky, vlastnostmi a pravidly pravopisu. V souvislosti s onomatopoickými interjekcemi je zařazena kapitola o zvukomalbě. 1. Slovní druhy Tato kapitola diplomové práce se zaměřuje na oblast slovních druhů. Podává informace o slovech patřících do určitého slovního druhu, jaká jsou kritéria pro určování a jaký je postup pro zařazování slov do slovních druhů. Všechna slova v českém jazyce se dají různými způsoby rozřadit do kategorií dle různých kritérií, základní a nejznámější třídění je podle sémantického (významového) hlediska do slovních druhů Dle tohoto hlediska vyčleňujeme deset slovních druhů. 1) Podstatná jména (substantiva) Podstatná jména jsou slova, která označují osoby, zvířata, rostliny, věci, vlastnosti, činnosti a stavy. Můţeme na ně ukázat slovy ten, ta, to, ti, ty, ta. Určujeme u nich pád, číslo, rod a vzor. [1] 2) Přídavná jména (adjektiva) Přídavná jména jsou slova, která vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Můţeme se na ně zeptat otázkami Jaký? Jaká? Jaké? Který? Která? Které? nebo Čí? Určujeme u nich pád, číslo rod a vzor. [1]

13 3) Zájmena (pronomina) Zájmena mohou zastupovat podstatná nebo přídavná jména ve větách. Také mohou ukazovat na osoby, zvířata a věci. Určujeme u nich pád, číslo, rod a u některých vzor. [1] 4) Číslovky (numeralia) Číslovky jsou slova, která označují počet, mnoţství nebo pořadí. Odpovídají na otázky kolik?, kolikátý?, kolikerý?, kolikrát?, kolikanásobný?. [1] 5) Slovesa (verba): Slovesa vyjadřují děj. Říkají nám, co osoby, zvířata, rostliny nebo věci dělají či co se s nimi děje. Sloveso je nejdůleţitějším členem věty. U některých bývá připojeno zvratné zájmeno: se, si. [1] 6) Příslovce (adverbia) Příslovce jsou neohebná slova, která vyjadřují okolnosti děje. Odpovídají na otázky: kde?, kam?, jak?, kdy?, proč?. [1] 7) Předložky (prepozice) Předloţky jsou neohebná slova. Stojí vţdy před jménem. Píšeme je zvlášť, ale vyslovujeme se slovem následujícím jako jedno slovo. [1] 8) Spojky (konjunkce) Spojky jsou slova neohebná, kterými spojujeme slova ve větě nebo celé věty. Před spojkami a, i, nebo obyčejně nepíšeme čárku, před ostatními zpravidla čárku píšeme. [1]

14 9) Částice (partikule) Částice jsou slova neohebná, která nejčastěji uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh (otázku, přání, rozkaz, zvolání). [1] 10) Citoslovce (interjekce) Pro srovnání uvádím definice z různých odborných literatur. Citoslovce jsou slova neohebná, kterými vyjadřujeme své city nebo napodobujeme různé zvuky a hlasy. [1] Většinou nebývají větným členem a netvoří s ţádným větným členem skladební dvojici. Obvykle se oddělují čárkou. [2] Citoslovce jsou neohebná slova, která označují nálady, pocity, děje, vůli, upozorňují na mimojazykové jevy nebo je napodobují. Jsou to útvary reagující na realitu přímo, nikoli cestou myšlenkového zpracování (zkušeností a abstrakcí), kterou vzniká pojem a pojmenování. [3] Citoslovce je moţno definovat jako slovnědruhovou kategorii, která svým vnějším tvarem a intonací vyjadřuje emoční a volní reakce subjektu na skutečnost, sama však tyto reakce nenazývá. Nebo stručněji: je to třída neohebných slov nebo slovních spojení slouţících k vyjádření různých pocitů, nálad a volních impulsů člověka. [3] Citoslovce jsou neohebná slova, která označují nálady, pocity, děje, vůli, upozorňují na mimojazykové jevy nebo je napodobují. Jsou to útvary reagující na realitu přímo, nikoli cestou myšlenkového zpracování (zkušeností a abstrakcí), kterou vzniká pojem a pojmenování. [3]

15 Slovní druhy nelze chápat jako skupiny od sebe přísně oddělené; jednotlivá slova je moţné právě vzhledem k jejich funkci ve větě, k jejich významu i kategorií řadit i do jiného slovního druhu. [4] Uvedu příklady slov hop a haf. hop: a) Substantivum: Pepa Hop přijel k babičce. b) Interjekce: Ţába hop do vody. haf: a) Substantivum: Pan Haf přijel domů. b) Interjekce: Pes haf na souseda. 1.1 Kritéria pro třídění slov do slovních druhů Kritérium sémantické [5] Na základě tohoto kritéria se člení slovní druhy podle toho, co v reálném (mimojazykovém) světě představují: a) podstatná jména (substantiva stůl, matka, vejce, štěstí, ), označují jevy chápané jako samostatné b) přídavná jména (adjektiva hezký, ţelezný, ), označují jevy jako jejich příznaky, vlastnosti, a to příznaky stálé (statické) c) slovesa (verba jít, nosit, vydrţet, ), označují příznaky proměnlivé, procesuální (dynamické, vázané na čas) d) příslovce (adverbia dobře, velmi, ), obsahy přídavných jmen a sloves, vlastnosti a děje, vyjádřené právě přídavnými jmény a slovesy, mohou mít další příznaky v příslovcích (velmi starý, dobře zpívá, )

16 V abstraktní oblasti chápání se můţe pojmout kaţdá skutečnost samostatně (substance), př. příznak barvy: červené růţe červeň růţí (substance); stavět dům stavba domu (substance) => z adjektiva se stává substantivum. Základní a nástavbové slovní druhy 1) Základní slovní druhy (plnovýznamová slova = autosémantická): - substantiva, adjektiva, verba, adverbia (tyto slovní druhy tvoří základ slovnědruhové soustavy) [5] - plnovýznamové slovo (autosémantické) má vlastní význam a je schopné fungovat jako větný člen, například ţena, číst, rychlý. [6] 2) Nástavbové slovní druhy (plnovýznamová slova = autosémantická) [5]: e) číslovky (numeralia pětkrát, tři, osmnáctý, ), jsou to nejběţnější prostředky pro vyjadřování počtu, kvantity f) zájmena (pronomina já, on, tito, ), velmi často nahrazují substantiva ve větě jako podmět g) některé citoslovce (interjekce) napodobující zvuky (bum, kuku, ); naznačující psychické proţitky (ach, ouvej, jé, ); navazující kontakt (nate, viď, haló, ) Synsémantické slovní druhy Slova v těchto slovních druzích nejsou plnovýznamová, ale slova nesamostatná [5]: h) předloţky (prepozice na, pod, kolem, ) i) spojky (konjunkce a, aby, protoţe, ) j) částice (partikule ano, ne, ať, kéţ, )

17 1.1.2 Kritérium morfologické Toto kritérium lze uplatnit pouze u slov, které mohou měnit své tvary, čili slova ohebná: substantiva, adjektiva, pronomina, neutra a verba. Zbylé slovní druhy spadají do neohebných slovních druhů. [5] Ohebná slova Slova ohebná se člení podle toho, zda se skloňují (jména - substantiva, adjektiva, pronomina a neutra), nebo časují (verba). [5]. Jména mají pouze tři typy skloňování základní a jeden typ smíšený: 1) jmenné (substantivní vzory substantiv a jejich koncovky + číslovky, př. sto, tisíc, ) 2) zájmenné (formy osobních a ukazovacích zájmen + číslovky, př. jeden) 3) sloţené (adjektivní sloţením jmenného a zájmenného skloňování + číslovky, př. první, čtvrtý, ) 4) smíšené (adjektiva přivlastňovací, př. bratrův, sestřin, ) Kritérium syntaktické Slova zde mají různou slovnědruhovou platnost, uplatňují se v rovině syntaktické (skladební). Samostatnou funkci plní citoslovce, chápou skutečnost globálně, nerozčleněně (Hurá! Achich. Jéjé.), některá další citoslovce mohou mít funkci jako slovesa (Pavel hup do vody.). Ostatní autosémantické slovní druhy plní roli větných členů (podstatná jména, přídavná jména, převáţně zájmena, číslovky a většina sloves a příslovcí). [5]

18 Postup při určování slovních druhů (algoritmus) [5]

19 2. Interjekce (Citoslovce) obecná charakteristika a třídění Tato kapitola diplomové práce se bude soustředit na definice interjekcí a jejich dělení v českém a ve slovenském jazyce. Vysvětlí pojmy interjekce, onomatopoická interjekce a rozdělí interjekce podle funkce daných slov a podle vlastností. Interjekce jsou slova neohebná, která vyjadřují nálady, city, a vůli mluvčího (ach, br, ó, pst, ) nebo na něco upozorňují (hej, hle, ) anebo označují hlasy a zvuky (bác, cink, prásk, haf, ). [7] Interjekce, které označují hlasy a zvuky, jsou citoslovce zvukomalebná (onomatopoická), př. bác, břink, checheche, cvak. Od těchto interjekcí se tvoří i slova jiná, zejména slovesa, jako bacat, břinknout, chechtat se, cvakat, cvaknout. [7] Interjekce se mohou stávat i ustrnulé tvary jiných slovních druhů (panečku, holenku, 5. pád substantiva), (běda 1. pád substantiva), (hybaj rozkazovací způsob verba). [7] Interjekce se nespojují zpravidla s ţádným slovem ve skladební dvojici; stojí samostatně a nahrazuje zvolací větu. Proto se odděluje od ostatních slov, jestliţe se cítí jako samostatné, čárkami (Ach, je to bída!) nebo vykřičníkem, stojí li samostatně (Brr! To jsem se lekl!). [7] Jen některá interjekce, zvláště taková, která označují zvuky, nahrazují někdy slovesný přísudek. Taková interjekce se čárkami neoddělují (Chlapec hop do vody. Já bác na zem.). [7]

20 Výjimečně můţe být interjekce i větným členem, kde se také neoddělují čárkou (Všichni čekali na jeho psst. PŘEDMĚT; Tvé ach nám nepomůţe. PODMĚT; Vrabec frnk na střechu. PŘÍSUDEK). [2] Interjekce kontaktová jsou pozdravy (ahoj, pa, čau, sbohem, ). Některá interjekce se prolínají do dvou slovních druhů, např. hmm, jako citoslovce se tento výraz dá chápat jako vyjádření rozpaků, ale v druhé rovině se můţe vyskytovat jako částice, při vyjádření zdráhavého přitakání. [8] 2.1 Dělení interjekcí Definice interjekcí jako amorfní slova, které vyjadřují jednak spontánní, pojmovo nezpracované záţitky z oblasti citu, vůle a vnímání, tedy ţe napodobují zvuky. Interjekci mluvčí reaguje na vnější okolí, skutečnost nebo situaci. Nevyjadřuje ţádné pojmy, proto interjekce nejsou pojmový slovní druh. Interjekce dělí podle [9]: Dělení podle funkce [9] K vlastním interjekcím patří slova z oblasti citu a vůle (ach, jaj, oj, hej, haló, pst, hm, brr, ). U nich je moţné vystihnout významnou stránku termínem vyjadřování. Tyto vlastní citoslovce se vztahují na prvky vnitřního ţivota člověka (cit, vůle) a nazývají se i subjektivní interjekce. Dělí se na dvě skupiny: a) Interjekce citová Interjekce citová jsou spontánním vyjádřením citových záţitků rozmanitého druhu. Chybí jim komunikační funkce, avšak mají pojmenovací funkci a zacílení na adresáta. Mohou vyjadřovat nejen kladné city (hoj, juchuchú, ), ale také záporné city (au, fuj, ech, ). Citová interjekce jsou většinou nekontrolovanou, mimovolnou reakcí na vnitřní podnět

21 b) Interjekce volní Interjekce volní jsou vyjádřením jazykových projevů vůle. Z hlediska komunikace stojí na vyšší úrovni neţ interjekce citová. Dělí se na dvě skupiny: Upozorňovací (ukazovací) interjekce upoutává se jimi pozornost posluchače (adresáta): (haló, hej, aha, ), patří sem i pozdravy (ahoj, čau, pa, servus, nazdar, sbohem, ). Imperativní interjekce vyjadřují rozkaz vyslovený osobitým způsobem (pst, marš, nate, hijé, kuš, prr, ). Rozkazuje se jimi nejčastěji zvířatům, ale i lidem, kdyţ nestačí neutrálnější prostředky. K onomatopoickým interjekcím patří jednotlivá skupina slov napodobující rozličné přírodní zvuky (kikirikí, hav, bú, mé, čvirik, bác, ). Tyto interjekce pouze napodobují zvuky (imitují je). Téţ se nazývají objektivní interjekce, protoţe jde o osobité zpracování vnější (objektivní) skutečnosti. Zvuková podoba těchto slov je motivována mimojazykovou skutečností. Tyto zvuky se často pouţívají opakovaně, nejčastěji zdvojeně (cink cink, krá krá, ). Dalším způsobem je opakování s obměnou vokálního nebo konsonantního prvku v druhé části interjekce (tik tak, bim bam bom, cingi lingi, ). [9] Dělení podle významu [9] s neurčitým a širokým významem většina interjekcí citových je schopná vyjádřit širokou škálu citů (oj, hej, ó, ach, och, ). s jedním významem druhá část interjekcí vyjadřuje úzké citové spektrum jediný cit (fíha, au, brr, ). Interjekce fíha vyjadřuje pocit překvapení, au pocit fyzické bolesti, brr pocit odporu, chladu, zimy, apod

22 2.1.3 Dělení podle formy [9] primární (neodvozené) jsou to interjekce, u kterých se nepociťuje jakákoliv předchozí motivace, neodvozená slova (ach, och, ech, jaj, joj, juj, pch, hej, hop, pst, ). Jde o nejstarší domácí interjekce. Do této skupiny se řadí i interjekce převzaté z ciziny (haló, au, kuš, marš, bravo, servus, čau, ). sekundární (odvozené) jsou to interjekce, které vznikly z jiných slovních druhů (hybaj, vitaj, nate, plesk, tresk, pich, ham, běda, propánajána, proboha, ). 2.2 Vlastnosti onomatopoických interjekcí 1. Interjekce jsou (podobně jako jiná slova) zformované z artikulovaných zvuků. V podstatě jde o takové hlásky, které jsou v jazyku běţné, kdyţ s jejich uspořádáním jsou svým způsobem zvláštní, přece jen jsou do jisté míry ustálené. Např. zvukomalebné interjekce kikirikí má ve slovenštině pouze tuto podobu, známou i v jiných jazycích (kukuriku, kokoriko, kokeriko, kukuriga, kokoryku, apod.) [9] 2. Hlásková podoba interjekcí je společensky ustálená a má celospolečenskou platnost a závaznost. Jak se například napodobuje zvuk více zvonů najednou, graficky se označuje jako bim bam bom. [9] 3. Interjekce přece jen mají ustálený význam, kdyţ se o nich nemůţe hovořit jako o pojmenovací funkci, patří mezi nejstarší slova, která člověk pouţívá. Jako celek představují vrstvu slovní zásoby, která se svojí emocionalitou staví do ostrého protikladu proti ostatním slovním druhům. [9]

23 2.3 Pravidla pravopisu interjekcí U psaní interjekcí není nařízeno, jak se mají správně interjekce psát. V české literatuře jsem si spíše všimla, ţe se píše Y u těchto slov, avšak ve slovenské je tomu přesně naopak, ti píší většinou I v interjekcích. My Češi většinou píšeme u interjekcí Y, protoţe to tak cítíme, můţeme však psát, jak I / Y, tak i Ú uprostřed slova, i kdyţ to nejsou cizí slova. Můţeme tedy psát oba dva tvary na I / Y (kykyryký x kikirikí, hyjé x hijé, cinky linky x cinki linki, ) a slova s Ú uprostřed slova (cukrú, vrkú, juchú, bú, )

24 3. Srovnání učebnic používaných na 1. stupni základních škol se zřetelem na interjekce Tato kapitola se bude zabývat srovnáním učebnic na základních školách. Bude zde srovnání učebnic a pracovních sešitů z nakladatelství: ALTER FORTUNA NOVÁ ŠKOLA PRODOS STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ STUDIO Učebnice bývají nejzákladnější a nejpouţívanější pomůckou k výkladu učitele ve všech předmětech na všech školách. V dnešní době se musí školy řídit podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a Školního vzdělávacího programu (ŠVP), a tedy by se jím měla řídit i nakladatelství, která učebnice do škol nabízí. Učebnice by nám měly zajistit: samostatnou práci ţáka aktivní a poznávací činnost ţáka okamţité poskytování zpětné vazby poskytnutí práce se zdroji informací (přehledy, tabulky, ) velkou zásobu mluvních cvičení pro dosaţení cílů výuky a jazykovým dovednostem, jak dobře formulovat své myšlenky Na našich základních školách se pouţívá velké mnoţství učebnic od různých nakladatelství, kterých je na našem trhu velké mnoţství. Školy tedy mají moţnost výběru učebnic. Učebnice by si měli vybírat učitelé, kteří s nimi

25 budou učit ţáky. V praxi jsem zjistila a myslím si, ţe by bylo nejlepší, aby se celých devět let, co jsou ţáci na základní škole, učilo z učebnic od jednoho nakladatelství. Škoda jen, ţe tomu tak na většině škol není. Učivo na sebe nenavazuje a kaţdé nakladatelství má ve své učebnici jinak rozvrstvenou látku. K učebnicím jsou téţ nabízeny pracovní sešity. Ty úzce souvisí s probíranou látkou, kde si ţáci prakticky zkouší své naučené znalosti. 3.1 Učebnice pro 2. ročník ZŠ Alter (1 díl učebnice [10] + 2 díly pracovního sešitu [11,12] - 121s. + 40s., 40s.): pouze definice a cvičení k procvičování substantiv a verb. cvičení k procvičování interjekcí v učebnici a pracovních sešitech se nevyskytují. Fortuna (2 díly učebnice [13, 14] + 1 díl pracovního sešitu [15] 103s., 95s. + 32s.): definice a cvičení k procvičování substantiv, verb a prepozic cvičení k procvičování interjekcí v učebnicích a pracovním sešitě se nevyskytují. Nová škola (1 díl učebnice [16] + 2 díly pracovního sešitu [17, 18] - 95s. + 61s., 53s.): zavedení do problematiky slovních druhů (přehled), definice a cvičení k procvičování substantiv, verb, prepozic a konjunkcí. cvičení k procvičování interjekcí v učebnici a pracovních sešitech se nevyskytují

26 Prodos (1 díl učebnice [19] + 1 díl pracovního sešitu [20] 79s. + 79s.): definice a cvičení k procvičování substantiv, verb, prepozic a konjunkcí. cvičení k procvičování interjekcí v učebnici a pracovních sešitech se nevyskytují. SPN (1 díl učebnice [21] + 1 díl pracovního sešitu [22] 160s. + 48s.): toto nakladatelství se slovními druhy v druhém ročníku nezabývá. Studio (2 díly učebnice [23, 24] + 2 díly pracovního sešitu [25, 26] - 38s., 42s. + 55s., 54s.): zavedení do problematiky slovních druhů (přehled se zjednodušenými definicemi), definice a cvičení k procvičování substantiv, verb, prepozic a konjunkcí. definice interjekcí: Citoslovce vyjadřují zvuky nebo pocity. cvičení k procvičování interjekcí v učebnici a pracovních sešitech se nevyskytují. Ve druhém ročníku se interjekce v dnešních učebnicích nevyučují. Jak je vidět z přehledu, o interjekcích se pouze zmiňuje v přehledech o slovních druzích v nakladatelstvích Nová škola a Studio 1+1, kde jsou všechny slovní druhy vyjmenované

27 3.2 Učebnice pro 3. ročník ZŠ Alter (1 díl učebnice [27] + 2 díly pracovního sešitu [28, 29] 159s. + 64s., 56s.): definice a cvičení k procvičování všech slovních druhů v pořadí: substantiva, verba, adjektiva, pronomina, numeralia, adverbia, prepozice, konjunkce, partikule, interjekce. dvě strany učebnice se zabývají přehledem všech slovních druhů. definice interjekcí: Citoslovce vyjadřují city, nálady a výzvy, ale také různé hlasy a zvuky (ó, au, fuj, hej, haló, psst, bú, mňau, haf, bum, bác, cink, crrrr, cukrú, ). procvičováním interjekcí v učebnici se zabývá jedna strana, z toho jedno cvičení. v prvním díle pracovního sešitu se opakují substantiva a verba. Jsou zde i kartičky na vystřiţení (přehled slovních druhů). Problematikou interjekcí se nezabývá. V druhém díle pracovního sešitu se procvičují všechny slovní druhy místo substantiv. Interjekcemi se zabývá jedna strana, z toho tři cvičení. Fortuna (2 díly učebnice [30, 31] + 1 díl pracovního sešitu [32] 126s., 118s. + 31s.): definice a cvičení k procvičování všech slovních druhů v pořadí: substantiva, verba, adverbia, adjektiva, prepozice, konjunkce, numeralia, pronomina, interjekce, partikule

28 definice interjekcí: Slova označující zvuky a pobídky (kuku, vrkú, cink, hop), nálady a pocity (ach, heč, hybaj) se nazývají citoslovce. procvičováním interjekcí se zabývá druhý díl učebnice. Na jedné straně učebnice jsou čtyři cvičení na interjekce. V druhém díle pracovního sešitu je pět cvičení na procvičování interjekcí na pěti stranách, které jsou zaměřeny na procvičování všech slovních druhů. Nová škola (1 díl učebnice [33] + 1 díl pracovního sešitu [34] 95s. + 88s.): definice, přehled slovních druhů a cvičení k procvičování všech slovních druhů. Na substantiva a verba je brán větší důraz. definice interjekcí: Citoslovce vyjadřují city, nálady, výzvy (ach, au haló) nebo hlasy a zvuky lidí (hej, heč, hurá), zvířat (haf, mňau) a věcí (bum, prásk). procvičováním interjekcí se zabývá jedna strana a z ní tři cvičení z učebnice. V pracovním sešitě se procvičují všechny slovní druhy. Procvičováním interjekcí se zabývá jedna strana společně s partikulemi a jsou jim věnována tři cvičení. Prodos (1 díl učebnice [35] + 1 díl pracovního sešitu [36] - 56s. + 79s.): definice, přehled slovních druhů a cvičení k procvičování všech slovních druhů. Na substantiva a verba je brán větší důraz