Technická univerzita v Liberci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická univerzita v Liberci"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Článek I. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor (kombinace) UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Problematika výuky interjekcí a způsoby vyjádření mimojazykově motivovaných slov žáky 1. stupně ZŠ Problems with the teaching of interjections and the ways of expressing extra linguistically motivated words by the pupils of primary schools Diplomová práce: 08 FP KPV 0004 Autor: JITKA NEPOMUCKÁ Podpis: Adresa: SOKOLOVSKÁ 27/ , PRAHA 8 Vedoucí práce: Mgr. VĚRA VYKOUKALOVÁ Konzultant: Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2

3 Název DP: Problematika výuky interjekcí a způsoby vyjádření mimojazykově motivovaných slov ţáky 1. stupně ZŠ Vedoucí práce: Mgr. Věra Vykoukalová Úvod: Mimojazyková motivovanost slov je jedním ze způsobů obohacování slovní zásoby. Děje se zejména v rámci slovního druhu interjekcí. Stupeň jednotnosti vnímání a zápisu těchto slov je důleţitým faktorem jejich vzniku a zajímavým ukazatelem jazykového úzu. Cíl: Cílem DP je zmapovat rozloţení učiva interjekcí v jednotlivých ročnících základní školy, šetřením zjistit stupeň jednotnosti převodu zvuků v jazykové vyjádření onomatopoickými interjekci u ţáků 1. stupně ZŠ, vytvořit jednoduchý didaktický materiál k obohacení výuky interjekcí. Poţadavky: Prostudovat odbornou i metodickou literaturu vztahující se k danému tématu, vytvořit přehledné srovnání rozloţení výuky interjekcí na ZŠ, provést odborné šetření zabývající se stupněm jednotnosti vyjádření mimojazykově motivovaných slov ţáky 1. stupně, vytvořit stručný didaktický materiál k obohacení výuky interjekcí. Literatura: GREPL, M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, ISBN BEČKA, J. V. JELÍNEK, J. TĚŠITELOVÁ, M.: Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce. Praha: SPN, HÁJKOVÁ, E.: Zvuková stránka češtiny. Liberec: TUL, ISBN KOMÁREK, M.: Příspěvky k české morfologii. Praha: SPN, Učebnice a metodiky českého jazyka pro jednotlivé stupně ZŠ

4 Prohlášení Byla jsem seznámena s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, ţe Technická univerzita v Liberci (dále jen TUL) nezasahuje do mých autorských práv uţitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Uţiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu vyuţití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne poţadovat úhradu nákladů, které vynaloţila na vytvoření díla, aţ do jejich skutečné výše. Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s pouţitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucí diplomové práce. Autor: Jitka Nepomucká V Liberci dne Podpis:

5 Poděkování Ráda bych poděkovala mé vedoucí práce paní Mgr. Věře Vykoukalové za její trpělivé vedení, cenné rady a její zájem při tvorbě mé diplomové práce. Děkuji téţ učitelům, kteří mi umoţnili provést šetření v jejich hodinách a ţákům za spolupráci při vyplňování dotazníků. Dále bych ráda poděkovala panu Kořínkovi za spolupráci a umoţnění natáčení zvuku bekotu ovcí, panu Ondřeji Hamplovi za vypůjčení mikrofonu k notebooku a mým blízkým a známým za jejich trpělivost a podporu při mém studiu na VŠ.

6 PROBLEMATIKA VÝUKY INTERJEKCÍ A ZPŮSOBY VYJÁDŘENÍ MIMOJAZYKOVĚ MOTIVOVANÝCH SLOV ŢÁKY 1. STUPNĚ ZŠ Anotace: Cílem diplomové práce je zmapovat rozloţení učiva interjekcí v jednotlivých ročnících základní školy a realizovat šetření zjišťující stupeň jednotnosti převodu zvuků v onomatopoické interjekce u ţáků 1. stupně ZŠ. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje problematice slovních druhů se zaměřením na interjekce. Srovnává učebnice různých nakladatelství uţívaných na 1. stupni základních škol z hlediska slovních druhů s podrobnějším zaměřením na interjekce a zvukomalbu. Praktická část představuje přípravu, průběh a výsledky šetření, které se věnuje problematice interjekcí. Sleduje chápání převodu zvuků v onomatopoická citoslovce a naopak ţáky 2. a 5. ročníků základních škol, provádí komparaci dle věku a pohlaví respondentů, hodnotí výsledky. Důleţitou součástí praktické části je také didaktický materiál k výuce interjekcí. Klíčová slova: interjekce, slovní druhy, komparace učebnic, onomatopoia (zvukomalba), šetření, didaktický test, převod zvuků, didaktický materiál, didaktické hry

7 PROBLEMS OF TEACHING THE INTERJECTION AND WAYS TO EXPRESS THE NONVERBAL MOIVATED WORDS WITH YOUNG LEARNERS / PRIMARY SCHOOL PUPILS Summary: The aim of the thesis is to map the organization of interjection curriculum in each degree of primary school and do a research, which finds out the degree of homogeneity of converted sounds in echoic interjection of primary school pupils. The thesis is divided into the two parts, theoretical part and practical part. The theoretical part is interested in the problematic of parts of speech with concentration on interjection. This part compares textbooks, used at primary schools from the view of parts of speech with detailed orientation in the interjection and onomatopoeia, from various publishing companies. The practical part shows preparations, process and results of research, which is engaged in the problematic of interjection. This part pursues how the pupils in 2nd and 5th grade understand the sound convert in onomatopoeic interjection and vice versa The thesis compares the pupils according to the age, sex of respondents and evaluates the results. The important part of the practical part is the didactics material for the curriculum of interjections. Key words: Interjection, word class, compare of schoolbooks, onomatopoeia, research, didactic test, sound convert, didactic material, didactic games.

8 PROBLEMATIK VOM INTERJEKTIONSUNTERRICHT UND DIE AUSDRUCKSWEISEN DER WÖRTER, DIE NICHT DURCH DIE SPRACHE MOTIVIERT WERDEN, VON SCHÜLERN DER VOLKSSCHULE Zusammenfassung: Ziel dieser Diplomarbeit ist die Feststellung der Lehrstoffverteilung über Interjektionen in einzelnen Schuljahrgängen an einer Grundschule sowie die Umsetzung der Untersuchung der Einheitsstufe der Tonübertragung in onomatopoische Interjektionen bei Schülern der Volksschule. Die Arbeit besteht aus 2 Teilen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil befasst sich mit den Wortarten einschliesslich der Orientierung an Interjektionen. In diesem Teil werden die Lehrwerke von verschiedenen Buchverlagen für die erste Ausbildungsstufe aus der Sicht der Wortarten mit ausführlicher Orientierung an Interjektionen und Tonmalerei verglichen. Der praktische Teil stellt die Vorbereitung, Ablauf und Ergebnisse der Untersuchung von Interjektionen dar. Hier handelt es sich um das Verstehen der Tonübertragung in lautmalende Interjektionen und umgekehrt bei den Schülern der 2. und der 5. Klasse der Grundschule, in diesem Teil werden ein Vergleich dem Alter und Geschlecht der Schüler entsprechend, sowie eine Auswertung von Ergebnissen durchgeführt. Der wichtige Teil der praktischen Teil ist auch das didaktische Material für die Interjektionunterkunft. Schlüsselwörter: Interjektion, Wortarten, Komparation der Lehrbücher, Onomatopoia, Untersuchung, didaktischer Test, Überweisung der Tonen, didaktishes Material, didaktische Spiele.

9 Obsah I. Úvod 11 II. Teoretická část Slovní druhy Kritéria pro třídění slov do slovních druhů Kritérium sémantické Kritérium morfologické Kritérium syntaktické Interjekce (Citoslovce) obecná charakteristika a třídění Dělení interjekcí Dělení podle funkce Dělení podle významu Dělení podle formy Vlastnosti onomatopoických interjekcí Pravidla pravopisu interjekcí Srovnání učebnic pouţívaných na 1. stupni základních škol se zřetelem na interjekce Učebnice pro 2. ročník ZŠ Učebnice pro 3. ročník ZŠ Učebnice pro 4. ročník ZŠ Učebnice pro 5. ročník ZŠ Posloupnost výuky slovních druhů v didaktických knihách pro učitele a ţáky Zvukomalba.. 36 III. Praktická část A - šetření vnímání interjekcí Cíl praktické části Metodika šetření Charakteristika šetření 39

10 2.2 Údaje o respondentech Ukázka dotazníku Stanovení předpokladů Vyhodnocení výsledků šetření Ukázka vyplněného dotazníku ţáka 2. ročníku Ukázka vyplněného dotazníku ţákyně 5. ročníku Vyhodnocení oddílu č. I Vyhodnocení oddílu č. II Vyhodnocení oddílu č. III Vyhodnocení oddílu č. IV Shrnutí výsledků šetření Zhodnocení předpokladů. 79 IV. Praktická část B - didaktický materiál k výuce interjekcí Didaktická cvičení na procvičování interjekcí Didaktické hry na procvičování interjekcí V. Závěr.. 99 Pouţitá literatura Seznam příloh.. 110

11 I. Úvod Tuto práci o problematice výuky interjekcí a způsoby vyjádření jsem si vybrala proto, ţe se zabývá zvukomalebnými slovy, která pouţívají děti od úzkého raného věku. První jazyk, se kterým se od narození setkáváme, je jazyk mateřský. Po příchodu na svět se děti seznamují s okolním světem a s tím, jak na ně blízcí i okolí mluví. Dospělí se dětem snaţí přiblíţit svět co nejsrozumitelněji, a proto kdyţ se rodiče zeptají Copak je to za zvíře?, malé děti odpovědí (jak je jim od narození říkáno): HAF, MŇAU, ČIČÍ, KOKO, Kdyţ rodiče chtějí, aby jejich děti jedly, říkají: HAM, HAM, synonyma drobných bolístek jsou: AU, JAU, JAUVAJS, AUVAJS, AUÍ, Tento jev jsem pozorovala jako malé dítě. Nyní jsem dospělá a vidím, ţe se od mého dětského věku nic nezměnilo. Malým dětem se v dnešní době přibliţuje svět úplně stejně jako mně před dvaceti lety. Jedny z prvních slov, která vyslovujeme a poznáváme, jsou tedy interjekce, na které je tato diplomová práce zaměřena. Zajímalo mě, jak jsou interjekce zařazena do systému slovních druhů, ve kterých ročnících se s nimi ţáci setkávají, jakou informaci dostávají, jak jsou ţáky vnímána. Zaměřila jsem se téţ na umístění problematiky interjekcí v učebnicích z různých nakladatelství pro 1. stupeň a jaké definice se v nich nachází. V praktické části jsem zjišťovala stupeň jednotnosti vyjadřování ţáků, rozdíly mezi dívkami a v 2. a 5. ročnících a vnímání interjekcí jako specifického slovního druhu u ţáků 5. ročníků. Interjekce jsou zařazena v předmětu Český jazyk, který je jedním ze základních předmětů, který se na základních školách vyučuje. V tomto předmětu se od 1. ročníku seznamujeme se čtením, psaním, gramatikou a od 2. ročníku i se slovními druhy, do kterých problematika interjekcí patří

12 II. Teoretická část Teoretická část je zaměřena na problematiku slovních druhů (klasifikace, definice). Tato část se převáţně zabývá problematikou interjekcí (citoslovcí), jejich zařazení do učebnic, které se vyuţívají na 1. stupni základních škol, jejich dělení, metodikou výuky, vlastnostmi a pravidly pravopisu. V souvislosti s onomatopoickými interjekcemi je zařazena kapitola o zvukomalbě. 1. Slovní druhy Tato kapitola diplomové práce se zaměřuje na oblast slovních druhů. Podává informace o slovech patřících do určitého slovního druhu, jaká jsou kritéria pro určování a jaký je postup pro zařazování slov do slovních druhů. Všechna slova v českém jazyce se dají různými způsoby rozřadit do kategorií dle různých kritérií, základní a nejznámější třídění je podle sémantického (významového) hlediska do slovních druhů Dle tohoto hlediska vyčleňujeme deset slovních druhů. 1) Podstatná jména (substantiva) Podstatná jména jsou slova, která označují osoby, zvířata, rostliny, věci, vlastnosti, činnosti a stavy. Můţeme na ně ukázat slovy ten, ta, to, ti, ty, ta. Určujeme u nich pád, číslo, rod a vzor. [1] 2) Přídavná jména (adjektiva) Přídavná jména jsou slova, která vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Můţeme se na ně zeptat otázkami Jaký? Jaká? Jaké? Který? Která? Které? nebo Čí? Určujeme u nich pád, číslo rod a vzor. [1]

13 3) Zájmena (pronomina) Zájmena mohou zastupovat podstatná nebo přídavná jména ve větách. Také mohou ukazovat na osoby, zvířata a věci. Určujeme u nich pád, číslo, rod a u některých vzor. [1] 4) Číslovky (numeralia) Číslovky jsou slova, která označují počet, mnoţství nebo pořadí. Odpovídají na otázky kolik?, kolikátý?, kolikerý?, kolikrát?, kolikanásobný?. [1] 5) Slovesa (verba): Slovesa vyjadřují děj. Říkají nám, co osoby, zvířata, rostliny nebo věci dělají či co se s nimi děje. Sloveso je nejdůleţitějším členem věty. U některých bývá připojeno zvratné zájmeno: se, si. [1] 6) Příslovce (adverbia) Příslovce jsou neohebná slova, která vyjadřují okolnosti děje. Odpovídají na otázky: kde?, kam?, jak?, kdy?, proč?. [1] 7) Předložky (prepozice) Předloţky jsou neohebná slova. Stojí vţdy před jménem. Píšeme je zvlášť, ale vyslovujeme se slovem následujícím jako jedno slovo. [1] 8) Spojky (konjunkce) Spojky jsou slova neohebná, kterými spojujeme slova ve větě nebo celé věty. Před spojkami a, i, nebo obyčejně nepíšeme čárku, před ostatními zpravidla čárku píšeme. [1]

14 9) Částice (partikule) Částice jsou slova neohebná, která nejčastěji uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh (otázku, přání, rozkaz, zvolání). [1] 10) Citoslovce (interjekce) Pro srovnání uvádím definice z různých odborných literatur. Citoslovce jsou slova neohebná, kterými vyjadřujeme své city nebo napodobujeme různé zvuky a hlasy. [1] Většinou nebývají větným členem a netvoří s ţádným větným členem skladební dvojici. Obvykle se oddělují čárkou. [2] Citoslovce jsou neohebná slova, která označují nálady, pocity, děje, vůli, upozorňují na mimojazykové jevy nebo je napodobují. Jsou to útvary reagující na realitu přímo, nikoli cestou myšlenkového zpracování (zkušeností a abstrakcí), kterou vzniká pojem a pojmenování. [3] Citoslovce je moţno definovat jako slovnědruhovou kategorii, která svým vnějším tvarem a intonací vyjadřuje emoční a volní reakce subjektu na skutečnost, sama však tyto reakce nenazývá. Nebo stručněji: je to třída neohebných slov nebo slovních spojení slouţících k vyjádření různých pocitů, nálad a volních impulsů člověka. [3] Citoslovce jsou neohebná slova, která označují nálady, pocity, děje, vůli, upozorňují na mimojazykové jevy nebo je napodobují. Jsou to útvary reagující na realitu přímo, nikoli cestou myšlenkového zpracování (zkušeností a abstrakcí), kterou vzniká pojem a pojmenování. [3]

15 Slovní druhy nelze chápat jako skupiny od sebe přísně oddělené; jednotlivá slova je moţné právě vzhledem k jejich funkci ve větě, k jejich významu i kategorií řadit i do jiného slovního druhu. [4] Uvedu příklady slov hop a haf. hop: a) Substantivum: Pepa Hop přijel k babičce. b) Interjekce: Ţába hop do vody. haf: a) Substantivum: Pan Haf přijel domů. b) Interjekce: Pes haf na souseda. 1.1 Kritéria pro třídění slov do slovních druhů Kritérium sémantické [5] Na základě tohoto kritéria se člení slovní druhy podle toho, co v reálném (mimojazykovém) světě představují: a) podstatná jména (substantiva stůl, matka, vejce, štěstí, ), označují jevy chápané jako samostatné b) přídavná jména (adjektiva hezký, ţelezný, ), označují jevy jako jejich příznaky, vlastnosti, a to příznaky stálé (statické) c) slovesa (verba jít, nosit, vydrţet, ), označují příznaky proměnlivé, procesuální (dynamické, vázané na čas) d) příslovce (adverbia dobře, velmi, ), obsahy přídavných jmen a sloves, vlastnosti a děje, vyjádřené právě přídavnými jmény a slovesy, mohou mít další příznaky v příslovcích (velmi starý, dobře zpívá, )

16 V abstraktní oblasti chápání se můţe pojmout kaţdá skutečnost samostatně (substance), př. příznak barvy: červené růţe červeň růţí (substance); stavět dům stavba domu (substance) => z adjektiva se stává substantivum. Základní a nástavbové slovní druhy 1) Základní slovní druhy (plnovýznamová slova = autosémantická): - substantiva, adjektiva, verba, adverbia (tyto slovní druhy tvoří základ slovnědruhové soustavy) [5] - plnovýznamové slovo (autosémantické) má vlastní význam a je schopné fungovat jako větný člen, například ţena, číst, rychlý. [6] 2) Nástavbové slovní druhy (plnovýznamová slova = autosémantická) [5]: e) číslovky (numeralia pětkrát, tři, osmnáctý, ), jsou to nejběţnější prostředky pro vyjadřování počtu, kvantity f) zájmena (pronomina já, on, tito, ), velmi často nahrazují substantiva ve větě jako podmět g) některé citoslovce (interjekce) napodobující zvuky (bum, kuku, ); naznačující psychické proţitky (ach, ouvej, jé, ); navazující kontakt (nate, viď, haló, ) Synsémantické slovní druhy Slova v těchto slovních druzích nejsou plnovýznamová, ale slova nesamostatná [5]: h) předloţky (prepozice na, pod, kolem, ) i) spojky (konjunkce a, aby, protoţe, ) j) částice (partikule ano, ne, ať, kéţ, )

17 1.1.2 Kritérium morfologické Toto kritérium lze uplatnit pouze u slov, které mohou měnit své tvary, čili slova ohebná: substantiva, adjektiva, pronomina, neutra a verba. Zbylé slovní druhy spadají do neohebných slovních druhů. [5] Ohebná slova Slova ohebná se člení podle toho, zda se skloňují (jména - substantiva, adjektiva, pronomina a neutra), nebo časují (verba). [5]. Jména mají pouze tři typy skloňování základní a jeden typ smíšený: 1) jmenné (substantivní vzory substantiv a jejich koncovky + číslovky, př. sto, tisíc, ) 2) zájmenné (formy osobních a ukazovacích zájmen + číslovky, př. jeden) 3) sloţené (adjektivní sloţením jmenného a zájmenného skloňování + číslovky, př. první, čtvrtý, ) 4) smíšené (adjektiva přivlastňovací, př. bratrův, sestřin, ) Kritérium syntaktické Slova zde mají různou slovnědruhovou platnost, uplatňují se v rovině syntaktické (skladební). Samostatnou funkci plní citoslovce, chápou skutečnost globálně, nerozčleněně (Hurá! Achich. Jéjé.), některá další citoslovce mohou mít funkci jako slovesa (Pavel hup do vody.). Ostatní autosémantické slovní druhy plní roli větných členů (podstatná jména, přídavná jména, převáţně zájmena, číslovky a většina sloves a příslovcí). [5]

18 Postup při určování slovních druhů (algoritmus) [5]

19 2. Interjekce (Citoslovce) obecná charakteristika a třídění Tato kapitola diplomové práce se bude soustředit na definice interjekcí a jejich dělení v českém a ve slovenském jazyce. Vysvětlí pojmy interjekce, onomatopoická interjekce a rozdělí interjekce podle funkce daných slov a podle vlastností. Interjekce jsou slova neohebná, která vyjadřují nálady, city, a vůli mluvčího (ach, br, ó, pst, ) nebo na něco upozorňují (hej, hle, ) anebo označují hlasy a zvuky (bác, cink, prásk, haf, ). [7] Interjekce, které označují hlasy a zvuky, jsou citoslovce zvukomalebná (onomatopoická), př. bác, břink, checheche, cvak. Od těchto interjekcí se tvoří i slova jiná, zejména slovesa, jako bacat, břinknout, chechtat se, cvakat, cvaknout. [7] Interjekce se mohou stávat i ustrnulé tvary jiných slovních druhů (panečku, holenku, 5. pád substantiva), (běda 1. pád substantiva), (hybaj rozkazovací způsob verba). [7] Interjekce se nespojují zpravidla s ţádným slovem ve skladební dvojici; stojí samostatně a nahrazuje zvolací větu. Proto se odděluje od ostatních slov, jestliţe se cítí jako samostatné, čárkami (Ach, je to bída!) nebo vykřičníkem, stojí li samostatně (Brr! To jsem se lekl!). [7] Jen některá interjekce, zvláště taková, která označují zvuky, nahrazují někdy slovesný přísudek. Taková interjekce se čárkami neoddělují (Chlapec hop do vody. Já bác na zem.). [7]

20 Výjimečně můţe být interjekce i větným členem, kde se také neoddělují čárkou (Všichni čekali na jeho psst. PŘEDMĚT; Tvé ach nám nepomůţe. PODMĚT; Vrabec frnk na střechu. PŘÍSUDEK). [2] Interjekce kontaktová jsou pozdravy (ahoj, pa, čau, sbohem, ). Některá interjekce se prolínají do dvou slovních druhů, např. hmm, jako citoslovce se tento výraz dá chápat jako vyjádření rozpaků, ale v druhé rovině se můţe vyskytovat jako částice, při vyjádření zdráhavého přitakání. [8] 2.1 Dělení interjekcí Definice interjekcí jako amorfní slova, které vyjadřují jednak spontánní, pojmovo nezpracované záţitky z oblasti citu, vůle a vnímání, tedy ţe napodobují zvuky. Interjekci mluvčí reaguje na vnější okolí, skutečnost nebo situaci. Nevyjadřuje ţádné pojmy, proto interjekce nejsou pojmový slovní druh. Interjekce dělí podle [9]: Dělení podle funkce [9] K vlastním interjekcím patří slova z oblasti citu a vůle (ach, jaj, oj, hej, haló, pst, hm, brr, ). U nich je moţné vystihnout významnou stránku termínem vyjadřování. Tyto vlastní citoslovce se vztahují na prvky vnitřního ţivota člověka (cit, vůle) a nazývají se i subjektivní interjekce. Dělí se na dvě skupiny: a) Interjekce citová Interjekce citová jsou spontánním vyjádřením citových záţitků rozmanitého druhu. Chybí jim komunikační funkce, avšak mají pojmenovací funkci a zacílení na adresáta. Mohou vyjadřovat nejen kladné city (hoj, juchuchú, ), ale také záporné city (au, fuj, ech, ). Citová interjekce jsou většinou nekontrolovanou, mimovolnou reakcí na vnitřní podnět

21 b) Interjekce volní Interjekce volní jsou vyjádřením jazykových projevů vůle. Z hlediska komunikace stojí na vyšší úrovni neţ interjekce citová. Dělí se na dvě skupiny: Upozorňovací (ukazovací) interjekce upoutává se jimi pozornost posluchače (adresáta): (haló, hej, aha, ), patří sem i pozdravy (ahoj, čau, pa, servus, nazdar, sbohem, ). Imperativní interjekce vyjadřují rozkaz vyslovený osobitým způsobem (pst, marš, nate, hijé, kuš, prr, ). Rozkazuje se jimi nejčastěji zvířatům, ale i lidem, kdyţ nestačí neutrálnější prostředky. K onomatopoickým interjekcím patří jednotlivá skupina slov napodobující rozličné přírodní zvuky (kikirikí, hav, bú, mé, čvirik, bác, ). Tyto interjekce pouze napodobují zvuky (imitují je). Téţ se nazývají objektivní interjekce, protoţe jde o osobité zpracování vnější (objektivní) skutečnosti. Zvuková podoba těchto slov je motivována mimojazykovou skutečností. Tyto zvuky se často pouţívají opakovaně, nejčastěji zdvojeně (cink cink, krá krá, ). Dalším způsobem je opakování s obměnou vokálního nebo konsonantního prvku v druhé části interjekce (tik tak, bim bam bom, cingi lingi, ). [9] Dělení podle významu [9] s neurčitým a širokým významem většina interjekcí citových je schopná vyjádřit širokou škálu citů (oj, hej, ó, ach, och, ). s jedním významem druhá část interjekcí vyjadřuje úzké citové spektrum jediný cit (fíha, au, brr, ). Interjekce fíha vyjadřuje pocit překvapení, au pocit fyzické bolesti, brr pocit odporu, chladu, zimy, apod

22 2.1.3 Dělení podle formy [9] primární (neodvozené) jsou to interjekce, u kterých se nepociťuje jakákoliv předchozí motivace, neodvozená slova (ach, och, ech, jaj, joj, juj, pch, hej, hop, pst, ). Jde o nejstarší domácí interjekce. Do této skupiny se řadí i interjekce převzaté z ciziny (haló, au, kuš, marš, bravo, servus, čau, ). sekundární (odvozené) jsou to interjekce, které vznikly z jiných slovních druhů (hybaj, vitaj, nate, plesk, tresk, pich, ham, běda, propánajána, proboha, ). 2.2 Vlastnosti onomatopoických interjekcí 1. Interjekce jsou (podobně jako jiná slova) zformované z artikulovaných zvuků. V podstatě jde o takové hlásky, které jsou v jazyku běţné, kdyţ s jejich uspořádáním jsou svým způsobem zvláštní, přece jen jsou do jisté míry ustálené. Např. zvukomalebné interjekce kikirikí má ve slovenštině pouze tuto podobu, známou i v jiných jazycích (kukuriku, kokoriko, kokeriko, kukuriga, kokoryku, apod.) [9] 2. Hlásková podoba interjekcí je společensky ustálená a má celospolečenskou platnost a závaznost. Jak se například napodobuje zvuk více zvonů najednou, graficky se označuje jako bim bam bom. [9] 3. Interjekce přece jen mají ustálený význam, kdyţ se o nich nemůţe hovořit jako o pojmenovací funkci, patří mezi nejstarší slova, která člověk pouţívá. Jako celek představují vrstvu slovní zásoby, která se svojí emocionalitou staví do ostrého protikladu proti ostatním slovním druhům. [9]

23 2.3 Pravidla pravopisu interjekcí U psaní interjekcí není nařízeno, jak se mají správně interjekce psát. V české literatuře jsem si spíše všimla, ţe se píše Y u těchto slov, avšak ve slovenské je tomu přesně naopak, ti píší většinou I v interjekcích. My Češi většinou píšeme u interjekcí Y, protoţe to tak cítíme, můţeme však psát, jak I / Y, tak i Ú uprostřed slova, i kdyţ to nejsou cizí slova. Můţeme tedy psát oba dva tvary na I / Y (kykyryký x kikirikí, hyjé x hijé, cinky linky x cinki linki, ) a slova s Ú uprostřed slova (cukrú, vrkú, juchú, bú, )

24 3. Srovnání učebnic používaných na 1. stupni základních škol se zřetelem na interjekce Tato kapitola se bude zabývat srovnáním učebnic na základních školách. Bude zde srovnání učebnic a pracovních sešitů z nakladatelství: ALTER FORTUNA NOVÁ ŠKOLA PRODOS STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ STUDIO Učebnice bývají nejzákladnější a nejpouţívanější pomůckou k výkladu učitele ve všech předmětech na všech školách. V dnešní době se musí školy řídit podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a Školního vzdělávacího programu (ŠVP), a tedy by se jím měla řídit i nakladatelství, která učebnice do škol nabízí. Učebnice by nám měly zajistit: samostatnou práci ţáka aktivní a poznávací činnost ţáka okamţité poskytování zpětné vazby poskytnutí práce se zdroji informací (přehledy, tabulky, ) velkou zásobu mluvních cvičení pro dosaţení cílů výuky a jazykovým dovednostem, jak dobře formulovat své myšlenky Na našich základních školách se pouţívá velké mnoţství učebnic od různých nakladatelství, kterých je na našem trhu velké mnoţství. Školy tedy mají moţnost výběru učebnic. Učebnice by si měli vybírat učitelé, kteří s nimi

25 budou učit ţáky. V praxi jsem zjistila a myslím si, ţe by bylo nejlepší, aby se celých devět let, co jsou ţáci na základní škole, učilo z učebnic od jednoho nakladatelství. Škoda jen, ţe tomu tak na většině škol není. Učivo na sebe nenavazuje a kaţdé nakladatelství má ve své učebnici jinak rozvrstvenou látku. K učebnicím jsou téţ nabízeny pracovní sešity. Ty úzce souvisí s probíranou látkou, kde si ţáci prakticky zkouší své naučené znalosti. 3.1 Učebnice pro 2. ročník ZŠ Alter (1 díl učebnice [10] + 2 díly pracovního sešitu [11,12] - 121s. + 40s., 40s.): pouze definice a cvičení k procvičování substantiv a verb. cvičení k procvičování interjekcí v učebnici a pracovních sešitech se nevyskytují. Fortuna (2 díly učebnice [13, 14] + 1 díl pracovního sešitu [15] 103s., 95s. + 32s.): definice a cvičení k procvičování substantiv, verb a prepozic cvičení k procvičování interjekcí v učebnicích a pracovním sešitě se nevyskytují. Nová škola (1 díl učebnice [16] + 2 díly pracovního sešitu [17, 18] - 95s. + 61s., 53s.): zavedení do problematiky slovních druhů (přehled), definice a cvičení k procvičování substantiv, verb, prepozic a konjunkcí. cvičení k procvičování interjekcí v učebnici a pracovních sešitech se nevyskytují

26 Prodos (1 díl učebnice [19] + 1 díl pracovního sešitu [20] 79s. + 79s.): definice a cvičení k procvičování substantiv, verb, prepozic a konjunkcí. cvičení k procvičování interjekcí v učebnici a pracovních sešitech se nevyskytují. SPN (1 díl učebnice [21] + 1 díl pracovního sešitu [22] 160s. + 48s.): toto nakladatelství se slovními druhy v druhém ročníku nezabývá. Studio (2 díly učebnice [23, 24] + 2 díly pracovního sešitu [25, 26] - 38s., 42s. + 55s., 54s.): zavedení do problematiky slovních druhů (přehled se zjednodušenými definicemi), definice a cvičení k procvičování substantiv, verb, prepozic a konjunkcí. definice interjekcí: Citoslovce vyjadřují zvuky nebo pocity. cvičení k procvičování interjekcí v učebnici a pracovních sešitech se nevyskytují. Ve druhém ročníku se interjekce v dnešních učebnicích nevyučují. Jak je vidět z přehledu, o interjekcích se pouze zmiňuje v přehledech o slovních druzích v nakladatelstvích Nová škola a Studio 1+1, kde jsou všechny slovní druhy vyjmenované

27 3.2 Učebnice pro 3. ročník ZŠ Alter (1 díl učebnice [27] + 2 díly pracovního sešitu [28, 29] 159s. + 64s., 56s.): definice a cvičení k procvičování všech slovních druhů v pořadí: substantiva, verba, adjektiva, pronomina, numeralia, adverbia, prepozice, konjunkce, partikule, interjekce. dvě strany učebnice se zabývají přehledem všech slovních druhů. definice interjekcí: Citoslovce vyjadřují city, nálady a výzvy, ale také různé hlasy a zvuky (ó, au, fuj, hej, haló, psst, bú, mňau, haf, bum, bác, cink, crrrr, cukrú, ). procvičováním interjekcí v učebnici se zabývá jedna strana, z toho jedno cvičení. v prvním díle pracovního sešitu se opakují substantiva a verba. Jsou zde i kartičky na vystřiţení (přehled slovních druhů). Problematikou interjekcí se nezabývá. V druhém díle pracovního sešitu se procvičují všechny slovní druhy místo substantiv. Interjekcemi se zabývá jedna strana, z toho tři cvičení. Fortuna (2 díly učebnice [30, 31] + 1 díl pracovního sešitu [32] 126s., 118s. + 31s.): definice a cvičení k procvičování všech slovních druhů v pořadí: substantiva, verba, adverbia, adjektiva, prepozice, konjunkce, numeralia, pronomina, interjekce, partikule

28 definice interjekcí: Slova označující zvuky a pobídky (kuku, vrkú, cink, hop), nálady a pocity (ach, heč, hybaj) se nazývají citoslovce. procvičováním interjekcí se zabývá druhý díl učebnice. Na jedné straně učebnice jsou čtyři cvičení na interjekce. V druhém díle pracovního sešitu je pět cvičení na procvičování interjekcí na pěti stranách, které jsou zaměřeny na procvičování všech slovních druhů. Nová škola (1 díl učebnice [33] + 1 díl pracovního sešitu [34] 95s. + 88s.): definice, přehled slovních druhů a cvičení k procvičování všech slovních druhů. Na substantiva a verba je brán větší důraz. definice interjekcí: Citoslovce vyjadřují city, nálady, výzvy (ach, au haló) nebo hlasy a zvuky lidí (hej, heč, hurá), zvířat (haf, mňau) a věcí (bum, prásk). procvičováním interjekcí se zabývá jedna strana a z ní tři cvičení z učebnice. V pracovním sešitě se procvičují všechny slovní druhy. Procvičováním interjekcí se zabývá jedna strana společně s partikulemi a jsou jim věnována tři cvičení. Prodos (1 díl učebnice [35] + 1 díl pracovního sešitu [36] - 56s. + 79s.): definice, přehled slovních druhů a cvičení k procvičování všech slovních druhů. Na substantiva a verba je brán větší důraz

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

SLOVNÍ DRUHY. Vytvořeno dne: druhů, vymezuje tři základní kritéria členění. Závěr prezentace slouží k procvičení osvojených poznatků.

SLOVNÍ DRUHY. Vytvořeno dne: druhů, vymezuje tři základní kritéria členění. Závěr prezentace slouží k procvičení osvojených poznatků. SLOVNÍ DRUHY Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0101 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Slovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žák se seznámí se základními pojmy morfologie tvarosloví, ohebnost, význam slov.

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žák se seznámí se základními pojmy morfologie tvarosloví, ohebnost, význam slov. Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4.

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Morfologie Seznam studijní literatury: Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, J. Čeština pro učitele. 3. vyd., Opava:

Více

Mgr. Jaroslava Kholová. Období tvorby Listopad- prosinec Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 2. ročník. oblast

Mgr. Jaroslava Kholová. Období tvorby Listopad- prosinec Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 2. ročník. oblast SYNTAX III. Anotace Tematický celek zaměřený na větnou skladbu je zpracován v systému prezentací. Každou lze použít v jedné vyučovací hodině k výkladu dané problematiky. Materiál seznámí žáky se syntaktickými

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Věta jednoduchá v češtině

Věta jednoduchá v češtině Věta jednoduchá v češtině 18. Výrazy, které nejsou větnými členy Český jazyk 7. ročník Mgr. Jana Zemanová 2. pololetí školního roku 2012 / 2013 Základní škola, Chrudim, Dr. Peška768 Některé výrazy se od

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ.

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ. ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné Milé děti, možná si ani neuvědomujete, kolik pěkných slov a slovíček každý den slyšíte nebo kolik takových slov vyslovíte, když si chcete popovídat s kamarádem

Více

Název Písemná práce vyjm. sl., rod stř. a jeho vzory

Název Písemná práce vyjm. sl., rod stř. a jeho vzory Název projektu: Projekt IT Zliv, č. CZ.1.07/1.4.00/2728 Příjemce: Základní škola a Základní umělecká škola Zliv, Lidická 315, 373 44 Zliv Název materiálu: Autor materiálu: Název Písemná práce vyjm. sl.,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka Zborníková ČJL - Tvarosloví Slovní druhy číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Slovní druhy - přehled, opakování učiva

Více

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě Přísudek Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0108 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora: Přísudek Kateřina

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) Číslovky (numeralia) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace:

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) Číslovky (numeralia) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace: ČÍSLOVKY (NUMERALIA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0110 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu : VY_32_INOVACE_38_11 Tématický celek : Gramatika, skladba, sloh Autor : Kateřina

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Josef Kraus Datum: Škola: Autor: Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění. výuky. Číslo sady: 01. Název sady: Jazyková výchova Číslo DUM: 15

Josef Kraus Datum: Škola: Autor: Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění. výuky. Číslo sady: 01. Název sady: Jazyková výchova Číslo DUM: 15 Autor: Josef Kraus Datum: 17.4. 2012 Škola: Integrovan Integrovaná ZŠ a MŠM Trnová, Trnová,, 222 okres Plzeň - sever Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění Číslo sady: 01 výuky Název sady: Jazyková výchova

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Identifikátor materiálu: EU-3-3, Č, 8.r., Prezentace Přísudek Vytvořeno: Josef Gajdoš (Autor) čeština. - žádné. výklad.

Identifikátor materiálu: EU-3-3, Č, 8.r., Prezentace Přísudek Vytvořeno: Josef Gajdoš (Autor) čeština. - žádné. výklad. Identifikátor materiálu: EU-3-3, Č, 8.r., Prezentace Přísudek Vytvořeno: 27.12. 2013 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu další cizí jazyk anglický jazyk (osmiletý cyklus) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu další cizí jazyk anglický jazyk (osmiletý cyklus) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Gymnázium Cheb (osmileté, nižší gymnázium, tercie) Charakteristika vyučovacího předmětu další cizí jazyk anglický jazyk (osmiletý cyklus) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Anglický

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen (UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk a stylistika Sexta A, Sexta B Libuše Kratochvílová 2 hodiny týdně Český jazyk pro 2.roč. G SPN 2005 / nov. mat. / Český jazyk pro stř. šk. SPN 2003 a další Český jazyk v kostce

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní

Více