VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU"

Transkript

1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 Německý jazyk 7 NJ Ruský jazyk 10 RJ Cvičení z matematiky 13 CM 1 1 Praktikum z informatiky 20 PI 1 Přírodopisné praktikum 23 PřP Zeměpisné praktikum 25 ZeP Společenskovědní seminář 28 SvS Výtvarné činnosti 31 VČ 1 Sportovní výchova 33 SV 1 Domácí nauky 37 DN Technická praktika 40 TP CELKEM Od školního roku , kdy je zavedena povinná výuka druhého cizího jazyka v rozsahu 6 vyučovacích hodinu v průběhu základního vzdělávání, jsme přerozdělili hodiny volitelných předmětů následovně: - v šestém ročníku jsme zachovali 1 hodinu volitelného předmětu - v sedmém ročníku jsme volitelné předměty zrušili a hodiny použili pro druhý cizí jazyk - osmém ročníku jsme volitelné předměty omezili na jednu hodinu, a to pouze pro žáky, kteří v předchozím školním roce nenavštěvovali volitelný předmět NJ nebo RJ. Tito žáci budou mít CČJ. - v devátém ročníku zůstávají volitelné předměty zachovány 1

2 Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět (6. ročník) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se v 6. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno na : - prohlubování a procvičování učiva ze skladby, tvarosloví, pravopisu - tvořivé čtení - tvořivé psaní Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Mediální výchova (MdV) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klade důraz na samostatnost při vyhledávání, třídění a zpracování informací - vede žáky k užívání správné terminologie - vede žáky k využívání výpočetní techniky Kompetence komunikativní - rozvíjí schopnost porozumění, výstižného vyjadřování v písemném i ústním projevu a při práci s moderními komunikačními technologiemi - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - vede žáky k výstižné argumentaci Kompetence k řešení problémů - vede žáky k řešení problémů s využitím získaných vědomostí a dovedností při uplatňování vlastního úsudku a zkušeností Kompetence občanské - učí žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí Kompetence sociální a personální - zařazuje skupinové činnosti, vede ke spolupráci a respektování druhých, k sebeúctě a zdravému sebevědomí - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 2

3 Kompetence pracovní - pěstuje zdravé sebehodnocení ve vztahu k profesní orientaci a volbě dalšího vzdělávání - vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi - vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět Ročník: 6. Školní výstupy Učivo Téma Žák - samostatně pracuje s PČP, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami - správně třídí slovní druhy, vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Práce s PČP, SSČ, SCS Ohebné slovní druhy Jazykové příručky Tvarosloví (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost, dovednost, schopnost vyhledat, uspořádat, použít, formování studijních dovedností Informatika - pomocí PC vyhledává cizí slova, jejich význam, správný pravopis, - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí Základní větné členy Rozvíjející větné členy Skladba OSV 5 - kreativita- nápaditost, originalita, citlivost - v písemném projevu zvládá pravopis Pravopisná cvičení Pravopisná cvičení - vyjádří své pocity z přečteného textu, podle svých možností reprodukuje text, případně tvoří vlastní text Tvořivé čtení Čtení praktické pozorné, přiměřeně rychlé, orientace v textu, čtení jako zdroj informací, prožitkové čtení Tvořivé čtení MdV 1- vnímání autora mediálního sdělení - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text Tvořivé psaní Práce s textem Čtení praktické, věcné, prožitkové Prolíná všemi předměty Pravopis v průběhu celého školního roku Po celý školní rok práce ve 3

4 Školní výstupy Učivo Téma (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) školní knihovně, prezentace, literární aktivity Vv - výtvarný doprovod Informatika - psaní textů na PC Vysvětlivky: PČP - Pravidla českého pravopisu SSČ - Slovník spisovné češtiny SCS - Slovník cizích slov Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět (9. roč.) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Obsahem je : - prohlubování a procvičování učiva ze skladby, tvarosloví, pravopisu - příprava k přijímacím zkouškám na střední školu - tvořivé čtení - tvořivé psaní Předmětem prolínají průřezová témata: OSV (mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů, ) Rozvoj schopností poznávání( OSV 1) Kreativita ( OSV 5) MdV - ( mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem, ) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klade důraz na samostatnost při vyhledávání, třídění a zpracování informací - vede žáky k užívání správné terminologie - vede žáky k funkčnímu a bezpečnému využívání výpočetní techniky 4

5 Kompetence komunikativní - rozvíjí schopnost porozumění, výstižného vyjadřování v písemném i ústním projevu a při práci s moderními komunikačními technologiemi - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - vede žáky k výstižné argumentaci Kompetence k řešení problémů - vede žáky k řešení problémů s využitím získaných vědomostí a dovedností při uplatňování vlastního úsudku a zkušeností Kompetence občanské - učí žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí Kompetence sociální a personální - zařazujeme skupinové činnosti, vede ke spolupráci a respektování druhých, k sebeúctě a zdravému sebevědomí - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence pracovní - pěstuje zdravé sebehodnocení ve vztahu k profesní orientaci a volbě dalšího vzdělávání - vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi - vedeme k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět Ročník: 9. Školní výstupy Učivo Téma Žák - si zopakuje a upevní vědomosti z předchozích ročníků Pravopisná cvičení Pravopis (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost, dovednost, schopnost vyhledat, uspořádat, použít, formování studijních dovedností Informatika pravopisná cvičení - píše správně velké a malé písmeno, orientuje se v základních pravidlech Psaní velkých a malých písmen Tvarosloví Informatika výuka ČJ 5

6 Školní výstupy Učivo Téma - samostatně pracuje s PČP, SSČ, SCS Práce s jazykovými příručkami Jazykové příručky (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 pozornost, schopnost, dovednost vyhledat, třídit, uspořádat - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí Rozbory souvětí Jazykové rozbory Skladba Informatika výukové programy - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Interpunkce - uceleně reprodukuje přečtený text, dokáže vyjádřit své pocity a podle svých schopností interpretuje vlastními slovy smysl díla Tvořivé čtení čtení pozorné, čtení jako zdroj informací, prožitkové čtení, orientace v textu Tvořivé psaní Tvořivé čtení MdV 1- vnímání autora mediálního sdělení OSV 5 kreativita, nápaditost, originalita, citlivost Vysvětlivky: PČP - Pravidla českého pravopisu SSČ - Slovník spisovné češtiny SCS - Slovník cizích slov 6

7 Vzdělávací předmět: NĚMECKÝ JAZYK volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Německý jazyk je nabízen žákům od 7. ročníku jako volitelný předmět. Časová dotace je 2 hodiny týdně. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí německy hovořících, vyhledávání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt. Zvolená témata se budou prolínat všemi ročníky, vždy v jiné úrovni dorozumívacích schopností závisejících na probrané slovní zásobě a gramatice. Výukou prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Výuka bude doplňována různými kopírovanými materiály, prospekty přímo z německy mluvících zemí, videem, DVD. Vyučování bude probíhat v jazykové pracovně, v multimediální pracovně a podle počasí i v zahradním altánu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - podporuje tvůrčí práci při výuce - podporuje samostatnou práci - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace - vede k práci s textem Kompetence k řešení problémů - klade vhodné otázky - umožňuje volný přístup k informačním zdrojům Kompetence komunikativní - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu v německém jazyce - vytváří příležitost pro komunikaci (dialogy, scénky, četba) - vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve skupinách, ve dvojicích Kompetence sociální a personální - hodnotí žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok - vede žáky k práci ve skupině, k dialogu - pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru v týmu 7

8 - vede žáky k tomu, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti Kompetence občanské - netoleruje agresivní, hrubé vulgární a nezdvořilé projevy chování - vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů - umožňuje diskusi - vede žáky ke vzájemnému naslouchání Kompetence pracovní - rozvíjí samostatnost a tvořivost žáků - učí efektivně organizovat práci - kvalitní práci pochválí, ocení snahu Předmět: NĚMECKÝ JAZYK volitelný předmět Ročník: Školní výstupy Učivo Téma Žák - dokáže pozdravit, rozumí pozdravům - představuje sebe i ostatní členy rodiny - pojmenovává jednotlivé osoby - mluví i píše o sobě a jednotlivých členech rodiny - hovoří o jejich zájmech - určuje dny v týdnu - vede dialog - vyjmenovává druhy sportů, ostatní zájmové činnosti - spojuje se slovesy - se dokáže zeptat na věc, kterou potřebuje, ptá se na cenu - zná měnu Euro - má dostatečnou slovní zásobu na téma oblečení, spotřební zboží Navázání komunikace v cizím jazyce v běžném hovoru Výrazy a možnosti představení se Pojmenování jednotlivých členů rodiny, jejich zájmy Adresa Dialogy Mluvení o svých zájmech Volný čas - druhy zájmů Prosby Kolik to stojí? Hodnota peněz Číslovky Běžná konverzace Pozdravy Představování Moje rodina, domov Zájmy Dny v týdnu Nákupy (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost a soustředění, dovednost zapamatovat si OSV 2 - já jako zdroj informací o mně, plánování učiva OSV 5 tvořivost OSV 6 - rozvoj poznávání OSV 7 respektování OSV 8 - výraz a technika řeči, komunikace VMEGS 1 - život v jiných zemích 8

9 Školní výstupy Učivo Téma - vyhledává ve slovníku - si dokáže objednat jídlo v restauraci - zná možnosti forem placení - popisuje počasí dne - má dostatečnou slovní zásobu - reaguje na pojmy - mluví o škole, záležitostech týkajících se vyučování - vyjmenovává předměty - má dostatečnou slovní zásobu - vyjmenovává možnosti způsobů trávení dovolené - dokáže vysvětlit a popsat směr cesty - rozumí příkazům - poznává a určuje čas - najde na mapě německy mluvící země - určuje tyto země - zná jejich německé názvy - má dostatečnou slovní zásobu - poznává rozdílnost tradic - si osvojuje slovní zásobu, pravopis i výslovnost - se seznamuje s tvaroslovím - mluví ve větách, v minulém čase - skloňuje, časuje - odvozuje pravděpodobný význam slov - se orientuje ve slovníku Oblečení, spotřební zboží Jídlo Jídelní lístek, nápojový lístek Placení Informace a sdělení o počasí Školní klima Způsoby trávení dovolené. Dovolená u moře, na horách Určení směru, popis cesty Určení času Reálie německy mluvících zemí (Německo, Rakousko aj.) Velikonoce, Vánoce Oblastní tradice Slovní zásoba Tvoření vět Všechny slovní druhy s důrazem na slovesa Otázky, zápor Stupňování přídavných jmen Časové a prostorové vztahy Minulý čas Skloňování, časování Perfektum, Préteritum V restauraci Počasí Škola Dovolená Orientace v cizím prostředí Čas Německy mluvící země Svátky, tradice (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) VMEGS 2 - životní styl MkV 1- člověk jako součást etnika MkV 2 - tolerance MdV 2 - zpravodajství 9

10 Vzdělávací předmět: RUSKÝ JAZYK volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ruský jazyk je nabízen žákům od 7. ročníku jako volitelný předmět. Časová dotace je 2 hodiny týdně. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury Ruska, vyhledávání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt. Daná témata se budou prolínat všemi ročníky, vždy v jiné úrovni dorozumívacích schopností závisejících na probrané slovní zásobě a gramatice. Kromě učebnice bude výuka doplňována různými kopírovanými materiály, prospekty, návody k použití, dopisy atd. v ruštině. Při hodinách budeme využívat multimediální pracovny, zahradního altánku, videa, DVD. Výukou prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - podporuje tvůrčí práci při výuce - podporuje samostatnou práci - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace - vede k práci s textem, jeho možnostech použití a rozšíření Kompetence k řešení problémů - klade vhodné otázky - umožňuje volný přístup k informačním zdrojů Kompetence komunikativní - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu v ruském jazyce - vytváří příležitost pro komunikaci ( dialogy, scénky, četba) - vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve skupinách, ve dvojicích Kompetence sociální a personální - hodnotí žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok - vede žáky k práci ve skupině, k dialogu 10

11 - pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru v týmu - vede žáky k tomu, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti Kompetence občanské - netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování - vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů - vede žáky k diskusi - vede žáky ke vzájemnému naslouchání Kompetence pracovní - rozvíjí samostatnost a tvořivost žáků - učí efektivně organizovat práci - kvalitní práci pochválí, ocení snahu Předmět : RUSKÝ JAZYK volitelný předmět Ročník : Školní výstupy Učivo Téma Žák - čte a píše azbuku - dokáže pozdravit, rozumí pozdravům - představuje a pojmenovává sebe i ostatní členy rodiny - hovoří o jejich zájmech - určuje dny v týdnu, měsíce - mluví o škole, záležitostech týkajících se vyučování - vyjmenovává předměty - ukáže na mapě Rusko Azbuka tiskací a psací Navázání komunikace v cizím jazyce v běžném hovoru Výrazy a možnosti představení se Pojmenování jednotlivých členů rodiny, jejich zájmy Dny, měsíce Školní klima Rozvrh Zeměpis Ruska Azbuka Pozdravy Představování Moje rodina, domov Čas Škola Rusko (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost a soustředění, dovednost zapamatovat si, řešit problémy OSV 2 - já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně OSV 3 sebekontrola, sebeovládání OSV 5 - tvořivost OSV 6 vzájemné poznávání se ve skupině OSV 7 dobré vztahy, podpora, pomoc OSV 8 - výraz řeči, technika komunikace 11

12 - vyjmenovává druhy sportů, ostatní zájmové činnosti - spojuje se slovesy - se dokáže zeptat na věc, terou potřebuje, ptá se na cenu - zná měnu používanou v Rusku - má dostatečnou slovní zásobu na téma oblečení, spotřební zboží - si dokáže objednat jídlo v restauraci - zná možnosti forem placení - popisuje počasí dne - vyjmenovává možnosti způsobů trávení dovolené - dokáže vysvětlit a popsat směr cesty - rozumí příkazům - poznává a určuje čas - pojmenuje rusky další evropské země - napíše ruskou adresu - píše slova a věty bez pravopisných chyb - skloňuje, časuje - v mluveném projevu používá správnou výslovnost a intonaci - odvozuje pravděpodobný význam slov - se orientuje v mluvnických přehledech - vyhledává ve slovníku - zná nejběžnější ruské reálie Mluvení o svých zájmech. Druhy zájmů. Volný čas Prosby Kolik to stojí? Hodnota peněz Číslovky Oblečení, spotřební zboží Jídlo Jídelní lístek, nápojový lístek Placení Informace a sdělení o počasí Způsoby trávení dovolené. Dovolená u moře, na horách Určení směru, popis cesty Určení času Evropské země Dopisování Zájmy Nákupy V restauraci Počasí Dovolená Orientace v cizím prostředí Čas Evropa Dopisování OSV 9 rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci OSV 10 zvládání učebních problémů, seberegulace VDO 1 demokratické vztahy ve škole VMEGS 1 život, zvyky a tradice v Rusku VMEGS 2 naše vlast a Rusko MkV 2 slušné chování, mezilidské vztahy EV 1 lidské sídlo město vesnice EV 3 ochrana přírody a kulturních památek EV 4 náš životní styl MdV 6 příspěvky do školního časopisu MdV 7 komunikace a spolupráce v týmu 12

13 Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY volitelný předmět (6.ročník) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení K výuce předmětu cvičení z matematiky je v 6. ročníku využita 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Tento volitelný předmět je určen žákům, kteří rádi řeší netradiční matematické úlohy i těm, kteří se takové úlohy chtějí naučit řešit. Výuka je zaměřena na cvičení důvtipu, počtářské pohotovosti a zběhlosti, na rozvíjení logického myšlení, postřehu, představivosti a na samostatné objevování nových vztahů a poznatků. Z průřezových témat je zařazena Osobnostní a sociální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci jsou vedeni - ke kladnému vztahu ke zvolenému volitelnému předmětu a k učení - k samostatnosti v myšlení, pozorování a experimentování - k orientaci v zadaných podmínkách úlohy a jejich vzájemných vztazích - uplatňuje různé způsoby práce (samostatná práce, práce ve dvojicích i ve větších skupinách) - motivuje žáky výběrem zajímavých a obsahově přitažlivých úloh - zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami - vede žáky k aplikaci znalostí získaných v matematice Kompetence k řešení problémů Žáci jsou vedeni - k řešení problému s využitím získaných vědomostí - k aplikaci svých dovedností, úsudku a zkušeností - k řešení vhledem, postřehem a experimentem - k formulování a ověřování svých hypotéz - volí takový výběr úloh, které vedou k uplatnění různých způsobů řešení - vyžaduje zdůvodnění postupu a kontrolu výsledků práce Kompetence komunikativní Žáci jsou vedeni 13

14 - k výstižnému a srozumitelnému vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu - k přehlednému zápisu v písemném projevu - pomáhá žákům s formulováním odpovědí a postupně vyžaduje samostatnost - dbá na přehlednost zápisů Kompetence sociální a personální Žáci jsou vedeni - k formování volních a charakterových vlastností - ke spolupráci a respektování názoru ostatních - ke zdravému sebevědomí - zařazuje skupinové činnosti - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - umožňuje žákům vyjádřit se k průběhu i k obhájení výsledků své práce Kompetence občanské Žáci jsou vedeni - k přijímání odpovědnosti za své chování i jednání - k respektování práv ostatních - podporuje přátelské vztahy ve skupině - vede žáky k dodržování jejich práv i k plnění povinností Kompetence pracovní Žáci jsou vedeni - k vytrvalosti - k plánování činnosti a k dokončení zadaného úkolu - k efektivitě při organizování vlastní práce - rozvíjí u žáků pracovní návyky - požaduje dodržování dohodnuté kvality a termínů Předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY - volitelný předmět Ročník: 6. Školní výstupy Učivo Téma (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák - využívá počtářskou pohotovost a zběhlost Aritmetické hry a hádanky Zajímavé úlohy netradiční OSV 1- rozvoj pozornosti, 14

15 Školní výstupy Učivo Téma - uplatňuje prostorovou představivost - využívá postřeh a obrazotvornost - rozmístí čísla nebo obrazce podle daných pravidel Doplňování nečitelných cifer v početních výkonech Doplňování chybějících cifer v čísle podle požadavku dělitelnosti Doplňování závorek a znaků početních operací Zápis přirozeného čísla předem daným počtem cifer Netradiční geometrické úlohy Stavby z krychlí Skládání těles ze sítí Pohledy na stejné těleso Počty rovinných útvarů stejného druhu v jednom obrázku Skládání rovinného útvaru přesouváním částí Číselné a logické řady Sudoku Algebrogramy Jednotažky matematiky (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) paměti a soustředění OSV 2 - poznávání svých schopností a oceňování schopností druhých OSV 3 - cvičení vlastní vůle (dotáhnout řešení do konce), stanovení osobních cílů OSV 5 - rozvoj schopnosti nalézat více možných řešení a dokončovat zadaný úkol OSV 7 - vzájemná pomoc OSV 8 - naslouchání a přiměřená reakce na odlišný názor OSV 9 - spolupráce, rozvoj individuálních a sociálních dovedností OSV 10 - zvládání případného nezdaru - objevuje nové vztahy a poznatky - užívá úsudek, experiment a důvtip - rozvíjí schopnost určit podstatné informace a nalézá vztahy mezi podmínkami a otázkou úlohy Úlohy na součet vnitřních úhlů trojúhelníku a dvojice úhlů Úlohy na obvod a obsah čtverce a obdélníku Úlohy na přelévání a vážení Hlavolamy a hádanky řešené bez počítání Přemisťování mincí a zápalek Slovní úlohy Návrh učiva je pouze orientační vyučující si je může měnit a přizpůsobit složení pracovní skupiny. 15

16 Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY volitelný předmět (9. ročník) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Cvičení z matematiky se vyučuje jako samostatný předmět v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka je zaměřena na - prohloubení matematických vědomostí - rozvoj abstraktního a exaktního myšlení - na nácvik přesnosti, důslednosti a překonávání překážek - využití matematiky v reálných situacích - samostatnou a skupinovou práci - sebekontrolu - soustavnou domácí přípravu (plnění zadaných úkolů testů a prověrek z přijímacích zkoušek) - přípravu žáků k přijímacím zkouškám na střední školy - využívání výpočetní techniky (práce s matematickými programy a testy z přijímacích zkoušek) - na systematickou přípravu pro další studium na střední škole Tento předmět je určen pro žáky s hlubším zájmem o matematiku. Mezipředmětové vztahy: Matematika obsahuje poznatky, které využívají jiné předměty (např. fyzika rovnice, převody jednotek, úpravy výrazů; chemie řešení rovnic, převody jednotek; pracovní vyučování, technická praktika technický náčrt a technický výkres; zeměpis měřítko, výpočet hustoty obyvatel) Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci jsou vedeni - k osvojování základních matematických pojmů a vztahů a k jejich zobecňování - k samostatnosti při vyhledávání, třídění a zpracování informací - k tvůrčí práci ve výuce - k využívání prostředků výpočetní techniky - uplatňuje různé způsoby učení 16

17 - zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami - zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií - vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v praxi Kompetence komunikativní Žáci jsou vedeni - k rozvíjení schopnosti porozumění, výstižného vyjadřování v písemném i ústním projevu a při práci s moderními komunikačními technologiemi - k vytváření hypotéz - vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky Kompetence k řešení problémů Žáci jsou vedeni - k řešení problémů s využitím získaných vědomostí a dovedností při uplatňování vlastního úsudku a zkušeností - vede žáky k ověřování výsledků - využívá chybného řešení k vysvětlení správného postupu Kompetence občanské Žáci jsou vedeni - k přijímání odpovědnosti za vlastní rozhodnutí - k formování volních a charakterových rysů - vede žáky k tomu, aby se chovali ohleduplně k ostatním - umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost a její výsledky - zajímá se, jak žáci hodnotí jeho způsob výuky Kompetence sociální a personální Žáci jsou vedeni - ke spolupráci a respektování druhých - k sebeúctě a zdravému sebevědomí - k věcné argumentaci a schopnosti sebekontroly - zařazuje skupinové činnosti - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence pracovní Žáci jsou vedeni - ke zdokonalování grafického projevu - k efektivitě při organizování vlastní práce - pěstuje u žáků zdravé sebehodnocení ve vztahu k profesní orientaci a volbě 17

18 dalšího vzdělávání - požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů Předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY volitelný předmět Ročník: 9. Školní výstupy Učivo Téma Žák - řeší složitější početní výkony s více než dvěma racionálními čísly - řeší složitější slovní úlohy vedoucí k výpočtům s celými a racionálními čísly - řeší složitější slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části, celku - řeší složitější slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty - řeší složitější lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a provádí zkoušku správnosti svého řešení - řeší náročnější slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice o jedné neznámé, o dvou neznámých - řeší početní operace s více lomenými výrazy - užívá další vzorce pro úpravy celistvých a lomených výrazů - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení obtížnějších lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli Početní operace s racionálními čísly Řešení slovních úloh v oboru racionálních čísel Určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou až tří přirozených čísel Řešení slovních úloh s využitím největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou až tří přirozených čísel Řešení slovních úloh s procenty a promile Řešení úloh z praxe na užití Pythagorovy věty Řešení náročnějších lineárních rovnic o jedné a dvou neznámých Řešení náročnějších slovních úloh vedoucích k řešení lineární rovnice o jedné a dvou neznámých Grafické řešení slovních úloh Početní operace s více lomenými výrazy Užití dalších vzorců pro úpravy celistvých a lomených výrazů Řešení slovních úloh vedoucích k řešení obtížnějších lineárních rovnic s neznámou ve Racionální čísla Dělitelnost přirozených čísel Procenta Pythagorova věta Lineární rovnice Lomený výraz (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Fyzika měrná hustota OSV 1 cvičení smyslového vnímání OSV 2 - zdravé a vyrovnané sebepojetí OSV 3 cvičení sebekontroly, plánování učení OSV 7 respektování druhého, pomoc druhému OSV 8 dovednost vysvětlování Chemie roztoky, směsi OSV 1 cvičení smyslového vnímání OSV 9 dovednost navazovat na druhé OSV 10 dovednosti pro řešení problémů Fyzika úlohy o pohybu Chemie úlohy o směsích a teplotách OSV 8 dovednost vysvětlování OSV 9 dovednost navazovat na druhé OSV 10 dovednosti pro řešení problémů 18

19 Školní výstupy Učivo Téma - řeší prověrky z přijímacích zkoušek - řeší zajímavé a logické úlohy jmenovateli Řešení testů a prověrek z přijímacích zkoušek v časovém limitu Řešení zajímavých úloh matematických soutěží (Pythagoriáda., Klokan, Matematická olympiáda) Řešení úloh z přijímacích zkoušek Řešení zajímavých úloh (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 2 zdravé a vyrovnané sebepojetí OSV 3 cvičení sebekontroly, plánování učení OSV 5 schopnost dotahovat nápady do reality Pracovní vyučování technický výkres, měřítko Programy na PC OSV 3 cvičení sebekontroly 19

20 Vzdělávací předmět: PRAKTIKUM Z INFORMATIKY volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět praktikum z informatiky je realizován v 7., 8. a 9. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně v každém ročníku a volně navazuje na povinný předmět informatika, který je na naší škole vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně. Výuka se uskutečňuje v multimediální pracovně, každý žák má samostatný přístup k počítači. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Zvláště pak je kladen důraz na pokročilou práci s textovými, grafickými, tabulkovými editory a objekty a jejich širšímu rozvíjení. Dále pak se žáci učí pokročilým způsobem vytvářet webové stránky a jsou seznamováni s multimédii (práce s videem, digitální fotografií a zvukem). Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které vyhledávají na internetu, a to s důrazem na praktické využití v běžném životě a při výběru budoucí pracovní profese. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů je využívána elektronická pošta. Předmětem prolínají následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova. Tematické okruhy jsou shodné s okruhy zařazenými v předmětu Informatika. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, seznamuje je s jiným SW, vede je ke spolupráci, využívání nápovědy (help) u jednotlivých programů, literatury apod. - umožňuje žákům využívat svých poznámek při praktických úkolech a tím je učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů - zadáváním úloh a projektů vede k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí žáky chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více - vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce Kompetence komunikativní - vede k využití vhodné technologie pro komunikaci na dálku některé práce žáci odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty - při komunikaci vyžaduje dodržování vžitých konvencí a pravidel (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální - vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, při projektech je učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. - učí žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci je vede k ohleduplnosti, taktu a toleranci 20