VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU"

Transkript

1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 Německý jazyk 7 NJ Ruský jazyk 10 RJ Cvičení z matematiky 13 CM 1 1 Praktikum z informatiky 20 PI 1 Přírodopisné praktikum 23 PřP Zeměpisné praktikum 25 ZeP Společenskovědní seminář 28 SvS Výtvarné činnosti 31 VČ 1 Sportovní výchova 33 SV 1 Domácí nauky 37 DN Technická praktika 40 TP CELKEM Od školního roku , kdy je zavedena povinná výuka druhého cizího jazyka v rozsahu 6 vyučovacích hodinu v průběhu základního vzdělávání, jsme přerozdělili hodiny volitelných předmětů následovně: - v šestém ročníku jsme zachovali 1 hodinu volitelného předmětu - v sedmém ročníku jsme volitelné předměty zrušili a hodiny použili pro druhý cizí jazyk - osmém ročníku jsme volitelné předměty omezili na jednu hodinu, a to pouze pro žáky, kteří v předchozím školním roce nenavštěvovali volitelný předmět NJ nebo RJ. Tito žáci budou mít CČJ. - v devátém ročníku zůstávají volitelné předměty zachovány 1

2 Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět (6. ročník) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se v 6. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno na : - prohlubování a procvičování učiva ze skladby, tvarosloví, pravopisu - tvořivé čtení - tvořivé psaní Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Mediální výchova (MdV) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klade důraz na samostatnost při vyhledávání, třídění a zpracování informací - vede žáky k užívání správné terminologie - vede žáky k využívání výpočetní techniky Kompetence komunikativní - rozvíjí schopnost porozumění, výstižného vyjadřování v písemném i ústním projevu a při práci s moderními komunikačními technologiemi - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - vede žáky k výstižné argumentaci Kompetence k řešení problémů - vede žáky k řešení problémů s využitím získaných vědomostí a dovedností při uplatňování vlastního úsudku a zkušeností Kompetence občanské - učí žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí Kompetence sociální a personální - zařazuje skupinové činnosti, vede ke spolupráci a respektování druhých, k sebeúctě a zdravému sebevědomí - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 2

3 Kompetence pracovní - pěstuje zdravé sebehodnocení ve vztahu k profesní orientaci a volbě dalšího vzdělávání - vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi - vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět Ročník: 6. Školní výstupy Učivo Téma Žák - samostatně pracuje s PČP, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami - správně třídí slovní druhy, vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Práce s PČP, SSČ, SCS Ohebné slovní druhy Jazykové příručky Tvarosloví (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost, dovednost, schopnost vyhledat, uspořádat, použít, formování studijních dovedností Informatika - pomocí PC vyhledává cizí slova, jejich význam, správný pravopis, - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí Základní větné členy Rozvíjející větné členy Skladba OSV 5 - kreativita- nápaditost, originalita, citlivost - v písemném projevu zvládá pravopis Pravopisná cvičení Pravopisná cvičení - vyjádří své pocity z přečteného textu, podle svých možností reprodukuje text, případně tvoří vlastní text Tvořivé čtení Čtení praktické pozorné, přiměřeně rychlé, orientace v textu, čtení jako zdroj informací, prožitkové čtení Tvořivé čtení MdV 1- vnímání autora mediálního sdělení - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text Tvořivé psaní Práce s textem Čtení praktické, věcné, prožitkové Prolíná všemi předměty Pravopis v průběhu celého školního roku Po celý školní rok práce ve 3

4 Školní výstupy Učivo Téma (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) školní knihovně, prezentace, literární aktivity Vv - výtvarný doprovod Informatika - psaní textů na PC Vysvětlivky: PČP - Pravidla českého pravopisu SSČ - Slovník spisovné češtiny SCS - Slovník cizích slov Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět (9. roč.) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Obsahem je : - prohlubování a procvičování učiva ze skladby, tvarosloví, pravopisu - příprava k přijímacím zkouškám na střední školu - tvořivé čtení - tvořivé psaní Předmětem prolínají průřezová témata: OSV (mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů, ) Rozvoj schopností poznávání( OSV 1) Kreativita ( OSV 5) MdV - ( mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem, ) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klade důraz na samostatnost při vyhledávání, třídění a zpracování informací - vede žáky k užívání správné terminologie - vede žáky k funkčnímu a bezpečnému využívání výpočetní techniky 4

5 Kompetence komunikativní - rozvíjí schopnost porozumění, výstižného vyjadřování v písemném i ústním projevu a při práci s moderními komunikačními technologiemi - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - vede žáky k výstižné argumentaci Kompetence k řešení problémů - vede žáky k řešení problémů s využitím získaných vědomostí a dovedností při uplatňování vlastního úsudku a zkušeností Kompetence občanské - učí žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí Kompetence sociální a personální - zařazujeme skupinové činnosti, vede ke spolupráci a respektování druhých, k sebeúctě a zdravému sebevědomí - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence pracovní - pěstuje zdravé sebehodnocení ve vztahu k profesní orientaci a volbě dalšího vzdělávání - vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi - vedeme k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět Ročník: 9. Školní výstupy Učivo Téma Žák - si zopakuje a upevní vědomosti z předchozích ročníků Pravopisná cvičení Pravopis (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost, dovednost, schopnost vyhledat, uspořádat, použít, formování studijních dovedností Informatika pravopisná cvičení - píše správně velké a malé písmeno, orientuje se v základních pravidlech Psaní velkých a malých písmen Tvarosloví Informatika výuka ČJ 5

6 Školní výstupy Učivo Téma - samostatně pracuje s PČP, SSČ, SCS Práce s jazykovými příručkami Jazykové příručky (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 pozornost, schopnost, dovednost vyhledat, třídit, uspořádat - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí Rozbory souvětí Jazykové rozbory Skladba Informatika výukové programy - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Interpunkce - uceleně reprodukuje přečtený text, dokáže vyjádřit své pocity a podle svých schopností interpretuje vlastními slovy smysl díla Tvořivé čtení čtení pozorné, čtení jako zdroj informací, prožitkové čtení, orientace v textu Tvořivé psaní Tvořivé čtení MdV 1- vnímání autora mediálního sdělení OSV 5 kreativita, nápaditost, originalita, citlivost Vysvětlivky: PČP - Pravidla českého pravopisu SSČ - Slovník spisovné češtiny SCS - Slovník cizích slov 6

7 Vzdělávací předmět: NĚMECKÝ JAZYK volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Německý jazyk je nabízen žákům od 7. ročníku jako volitelný předmět. Časová dotace je 2 hodiny týdně. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí německy hovořících, vyhledávání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt. Zvolená témata se budou prolínat všemi ročníky, vždy v jiné úrovni dorozumívacích schopností závisejících na probrané slovní zásobě a gramatice. Výukou prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Výuka bude doplňována různými kopírovanými materiály, prospekty přímo z německy mluvících zemí, videem, DVD. Vyučování bude probíhat v jazykové pracovně, v multimediální pracovně a podle počasí i v zahradním altánu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - podporuje tvůrčí práci při výuce - podporuje samostatnou práci - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace - vede k práci s textem Kompetence k řešení problémů - klade vhodné otázky - umožňuje volný přístup k informačním zdrojům Kompetence komunikativní - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu v německém jazyce - vytváří příležitost pro komunikaci (dialogy, scénky, četba) - vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve skupinách, ve dvojicích Kompetence sociální a personální - hodnotí žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok - vede žáky k práci ve skupině, k dialogu - pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru v týmu 7

8 - vede žáky k tomu, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti Kompetence občanské - netoleruje agresivní, hrubé vulgární a nezdvořilé projevy chování - vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů - umožňuje diskusi - vede žáky ke vzájemnému naslouchání Kompetence pracovní - rozvíjí samostatnost a tvořivost žáků - učí efektivně organizovat práci - kvalitní práci pochválí, ocení snahu Předmět: NĚMECKÝ JAZYK volitelný předmět Ročník: Školní výstupy Učivo Téma Žák - dokáže pozdravit, rozumí pozdravům - představuje sebe i ostatní členy rodiny - pojmenovává jednotlivé osoby - mluví i píše o sobě a jednotlivých členech rodiny - hovoří o jejich zájmech - určuje dny v týdnu - vede dialog - vyjmenovává druhy sportů, ostatní zájmové činnosti - spojuje se slovesy - se dokáže zeptat na věc, kterou potřebuje, ptá se na cenu - zná měnu Euro - má dostatečnou slovní zásobu na téma oblečení, spotřební zboží Navázání komunikace v cizím jazyce v běžném hovoru Výrazy a možnosti představení se Pojmenování jednotlivých členů rodiny, jejich zájmy Adresa Dialogy Mluvení o svých zájmech Volný čas - druhy zájmů Prosby Kolik to stojí? Hodnota peněz Číslovky Běžná konverzace Pozdravy Představování Moje rodina, domov Zájmy Dny v týdnu Nákupy (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost a soustředění, dovednost zapamatovat si OSV 2 - já jako zdroj informací o mně, plánování učiva OSV 5 tvořivost OSV 6 - rozvoj poznávání OSV 7 respektování OSV 8 - výraz a technika řeči, komunikace VMEGS 1 - život v jiných zemích 8

9 Školní výstupy Učivo Téma - vyhledává ve slovníku - si dokáže objednat jídlo v restauraci - zná možnosti forem placení - popisuje počasí dne - má dostatečnou slovní zásobu - reaguje na pojmy - mluví o škole, záležitostech týkajících se vyučování - vyjmenovává předměty - má dostatečnou slovní zásobu - vyjmenovává možnosti způsobů trávení dovolené - dokáže vysvětlit a popsat směr cesty - rozumí příkazům - poznává a určuje čas - najde na mapě německy mluvící země - určuje tyto země - zná jejich německé názvy - má dostatečnou slovní zásobu - poznává rozdílnost tradic - si osvojuje slovní zásobu, pravopis i výslovnost - se seznamuje s tvaroslovím - mluví ve větách, v minulém čase - skloňuje, časuje - odvozuje pravděpodobný význam slov - se orientuje ve slovníku Oblečení, spotřební zboží Jídlo Jídelní lístek, nápojový lístek Placení Informace a sdělení o počasí Školní klima Způsoby trávení dovolené. Dovolená u moře, na horách Určení směru, popis cesty Určení času Reálie německy mluvících zemí (Německo, Rakousko aj.) Velikonoce, Vánoce Oblastní tradice Slovní zásoba Tvoření vět Všechny slovní druhy s důrazem na slovesa Otázky, zápor Stupňování přídavných jmen Časové a prostorové vztahy Minulý čas Skloňování, časování Perfektum, Préteritum V restauraci Počasí Škola Dovolená Orientace v cizím prostředí Čas Německy mluvící země Svátky, tradice (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) VMEGS 2 - životní styl MkV 1- člověk jako součást etnika MkV 2 - tolerance MdV 2 - zpravodajství 9

10 Vzdělávací předmět: RUSKÝ JAZYK volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ruský jazyk je nabízen žákům od 7. ročníku jako volitelný předmět. Časová dotace je 2 hodiny týdně. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury Ruska, vyhledávání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt. Daná témata se budou prolínat všemi ročníky, vždy v jiné úrovni dorozumívacích schopností závisejících na probrané slovní zásobě a gramatice. Kromě učebnice bude výuka doplňována různými kopírovanými materiály, prospekty, návody k použití, dopisy atd. v ruštině. Při hodinách budeme využívat multimediální pracovny, zahradního altánku, videa, DVD. Výukou prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - podporuje tvůrčí práci při výuce - podporuje samostatnou práci - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace - vede k práci s textem, jeho možnostech použití a rozšíření Kompetence k řešení problémů - klade vhodné otázky - umožňuje volný přístup k informačním zdrojů Kompetence komunikativní - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu v ruském jazyce - vytváří příležitost pro komunikaci ( dialogy, scénky, četba) - vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve skupinách, ve dvojicích Kompetence sociální a personální - hodnotí žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok - vede žáky k práci ve skupině, k dialogu 10

11 - pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru v týmu - vede žáky k tomu, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti Kompetence občanské - netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování - vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů - vede žáky k diskusi - vede žáky ke vzájemnému naslouchání Kompetence pracovní - rozvíjí samostatnost a tvořivost žáků - učí efektivně organizovat práci - kvalitní práci pochválí, ocení snahu Předmět : RUSKÝ JAZYK volitelný předmět Ročník : Školní výstupy Učivo Téma Žák - čte a píše azbuku - dokáže pozdravit, rozumí pozdravům - představuje a pojmenovává sebe i ostatní členy rodiny - hovoří o jejich zájmech - určuje dny v týdnu, měsíce - mluví o škole, záležitostech týkajících se vyučování - vyjmenovává předměty - ukáže na mapě Rusko Azbuka tiskací a psací Navázání komunikace v cizím jazyce v běžném hovoru Výrazy a možnosti představení se Pojmenování jednotlivých členů rodiny, jejich zájmy Dny, měsíce Školní klima Rozvrh Zeměpis Ruska Azbuka Pozdravy Představování Moje rodina, domov Čas Škola Rusko (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost a soustředění, dovednost zapamatovat si, řešit problémy OSV 2 - já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně OSV 3 sebekontrola, sebeovládání OSV 5 - tvořivost OSV 6 vzájemné poznávání se ve skupině OSV 7 dobré vztahy, podpora, pomoc OSV 8 - výraz řeči, technika komunikace 11

12 - vyjmenovává druhy sportů, ostatní zájmové činnosti - spojuje se slovesy - se dokáže zeptat na věc, terou potřebuje, ptá se na cenu - zná měnu používanou v Rusku - má dostatečnou slovní zásobu na téma oblečení, spotřební zboží - si dokáže objednat jídlo v restauraci - zná možnosti forem placení - popisuje počasí dne - vyjmenovává možnosti způsobů trávení dovolené - dokáže vysvětlit a popsat směr cesty - rozumí příkazům - poznává a určuje čas - pojmenuje rusky další evropské země - napíše ruskou adresu - píše slova a věty bez pravopisných chyb - skloňuje, časuje - v mluveném projevu používá správnou výslovnost a intonaci - odvozuje pravděpodobný význam slov - se orientuje v mluvnických přehledech - vyhledává ve slovníku - zná nejběžnější ruské reálie Mluvení o svých zájmech. Druhy zájmů. Volný čas Prosby Kolik to stojí? Hodnota peněz Číslovky Oblečení, spotřební zboží Jídlo Jídelní lístek, nápojový lístek Placení Informace a sdělení o počasí Způsoby trávení dovolené. Dovolená u moře, na horách Určení směru, popis cesty Určení času Evropské země Dopisování Zájmy Nákupy V restauraci Počasí Dovolená Orientace v cizím prostředí Čas Evropa Dopisování OSV 9 rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci OSV 10 zvládání učebních problémů, seberegulace VDO 1 demokratické vztahy ve škole VMEGS 1 život, zvyky a tradice v Rusku VMEGS 2 naše vlast a Rusko MkV 2 slušné chování, mezilidské vztahy EV 1 lidské sídlo město vesnice EV 3 ochrana přírody a kulturních památek EV 4 náš životní styl MdV 6 příspěvky do školního časopisu MdV 7 komunikace a spolupráce v týmu 12

13 Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY volitelný předmět (6.ročník) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení K výuce předmětu cvičení z matematiky je v 6. ročníku využita 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Tento volitelný předmět je určen žákům, kteří rádi řeší netradiční matematické úlohy i těm, kteří se takové úlohy chtějí naučit řešit. Výuka je zaměřena na cvičení důvtipu, počtářské pohotovosti a zběhlosti, na rozvíjení logického myšlení, postřehu, představivosti a na samostatné objevování nových vztahů a poznatků. Z průřezových témat je zařazena Osobnostní a sociální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci jsou vedeni - ke kladnému vztahu ke zvolenému volitelnému předmětu a k učení - k samostatnosti v myšlení, pozorování a experimentování - k orientaci v zadaných podmínkách úlohy a jejich vzájemných vztazích - uplatňuje různé způsoby práce (samostatná práce, práce ve dvojicích i ve větších skupinách) - motivuje žáky výběrem zajímavých a obsahově přitažlivých úloh - zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami - vede žáky k aplikaci znalostí získaných v matematice Kompetence k řešení problémů Žáci jsou vedeni - k řešení problému s využitím získaných vědomostí - k aplikaci svých dovedností, úsudku a zkušeností - k řešení vhledem, postřehem a experimentem - k formulování a ověřování svých hypotéz - volí takový výběr úloh, které vedou k uplatnění různých způsobů řešení - vyžaduje zdůvodnění postupu a kontrolu výsledků práce Kompetence komunikativní Žáci jsou vedeni 13

14 - k výstižnému a srozumitelnému vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu - k přehlednému zápisu v písemném projevu - pomáhá žákům s formulováním odpovědí a postupně vyžaduje samostatnost - dbá na přehlednost zápisů Kompetence sociální a personální Žáci jsou vedeni - k formování volních a charakterových vlastností - ke spolupráci a respektování názoru ostatních - ke zdravému sebevědomí - zařazuje skupinové činnosti - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - umožňuje žákům vyjádřit se k průběhu i k obhájení výsledků své práce Kompetence občanské Žáci jsou vedeni - k přijímání odpovědnosti za své chování i jednání - k respektování práv ostatních - podporuje přátelské vztahy ve skupině - vede žáky k dodržování jejich práv i k plnění povinností Kompetence pracovní Žáci jsou vedeni - k vytrvalosti - k plánování činnosti a k dokončení zadaného úkolu - k efektivitě při organizování vlastní práce - rozvíjí u žáků pracovní návyky - požaduje dodržování dohodnuté kvality a termínů Předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY - volitelný předmět Ročník: 6. Školní výstupy Učivo Téma (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák - využívá počtářskou pohotovost a zběhlost Aritmetické hry a hádanky Zajímavé úlohy netradiční OSV 1- rozvoj pozornosti, 14

15 Školní výstupy Učivo Téma - uplatňuje prostorovou představivost - využívá postřeh a obrazotvornost - rozmístí čísla nebo obrazce podle daných pravidel Doplňování nečitelných cifer v početních výkonech Doplňování chybějících cifer v čísle podle požadavku dělitelnosti Doplňování závorek a znaků početních operací Zápis přirozeného čísla předem daným počtem cifer Netradiční geometrické úlohy Stavby z krychlí Skládání těles ze sítí Pohledy na stejné těleso Počty rovinných útvarů stejného druhu v jednom obrázku Skládání rovinného útvaru přesouváním částí Číselné a logické řady Sudoku Algebrogramy Jednotažky matematiky (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) paměti a soustředění OSV 2 - poznávání svých schopností a oceňování schopností druhých OSV 3 - cvičení vlastní vůle (dotáhnout řešení do konce), stanovení osobních cílů OSV 5 - rozvoj schopnosti nalézat více možných řešení a dokončovat zadaný úkol OSV 7 - vzájemná pomoc OSV 8 - naslouchání a přiměřená reakce na odlišný názor OSV 9 - spolupráce, rozvoj individuálních a sociálních dovedností OSV 10 - zvládání případného nezdaru - objevuje nové vztahy a poznatky - užívá úsudek, experiment a důvtip - rozvíjí schopnost určit podstatné informace a nalézá vztahy mezi podmínkami a otázkou úlohy Úlohy na součet vnitřních úhlů trojúhelníku a dvojice úhlů Úlohy na obvod a obsah čtverce a obdélníku Úlohy na přelévání a vážení Hlavolamy a hádanky řešené bez počítání Přemisťování mincí a zápalek Slovní úlohy Návrh učiva je pouze orientační vyučující si je může měnit a přizpůsobit složení pracovní skupiny. 15

16 Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY volitelný předmět (9. ročník) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Cvičení z matematiky se vyučuje jako samostatný předmět v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka je zaměřena na - prohloubení matematických vědomostí - rozvoj abstraktního a exaktního myšlení - na nácvik přesnosti, důslednosti a překonávání překážek - využití matematiky v reálných situacích - samostatnou a skupinovou práci - sebekontrolu - soustavnou domácí přípravu (plnění zadaných úkolů testů a prověrek z přijímacích zkoušek) - přípravu žáků k přijímacím zkouškám na střední školy - využívání výpočetní techniky (práce s matematickými programy a testy z přijímacích zkoušek) - na systematickou přípravu pro další studium na střední škole Tento předmět je určen pro žáky s hlubším zájmem o matematiku. Mezipředmětové vztahy: Matematika obsahuje poznatky, které využívají jiné předměty (např. fyzika rovnice, převody jednotek, úpravy výrazů; chemie řešení rovnic, převody jednotek; pracovní vyučování, technická praktika technický náčrt a technický výkres; zeměpis měřítko, výpočet hustoty obyvatel) Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci jsou vedeni - k osvojování základních matematických pojmů a vztahů a k jejich zobecňování - k samostatnosti při vyhledávání, třídění a zpracování informací - k tvůrčí práci ve výuce - k využívání prostředků výpočetní techniky - uplatňuje různé způsoby učení 16

17 - zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami - zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií - vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v praxi Kompetence komunikativní Žáci jsou vedeni - k rozvíjení schopnosti porozumění, výstižného vyjadřování v písemném i ústním projevu a při práci s moderními komunikačními technologiemi - k vytváření hypotéz - vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky Kompetence k řešení problémů Žáci jsou vedeni - k řešení problémů s využitím získaných vědomostí a dovedností při uplatňování vlastního úsudku a zkušeností - vede žáky k ověřování výsledků - využívá chybného řešení k vysvětlení správného postupu Kompetence občanské Žáci jsou vedeni - k přijímání odpovědnosti za vlastní rozhodnutí - k formování volních a charakterových rysů - vede žáky k tomu, aby se chovali ohleduplně k ostatním - umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost a její výsledky - zajímá se, jak žáci hodnotí jeho způsob výuky Kompetence sociální a personální Žáci jsou vedeni - ke spolupráci a respektování druhých - k sebeúctě a zdravému sebevědomí - k věcné argumentaci a schopnosti sebekontroly - zařazuje skupinové činnosti - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence pracovní Žáci jsou vedeni - ke zdokonalování grafického projevu - k efektivitě při organizování vlastní práce - pěstuje u žáků zdravé sebehodnocení ve vztahu k profesní orientaci a volbě 17

18 dalšího vzdělávání - požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů Předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY volitelný předmět Ročník: 9. Školní výstupy Učivo Téma Žák - řeší složitější početní výkony s více než dvěma racionálními čísly - řeší složitější slovní úlohy vedoucí k výpočtům s celými a racionálními čísly - řeší složitější slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části, celku - řeší složitější slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty - řeší složitější lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a provádí zkoušku správnosti svého řešení - řeší náročnější slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice o jedné neznámé, o dvou neznámých - řeší početní operace s více lomenými výrazy - užívá další vzorce pro úpravy celistvých a lomených výrazů - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení obtížnějších lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli Početní operace s racionálními čísly Řešení slovních úloh v oboru racionálních čísel Určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou až tří přirozených čísel Řešení slovních úloh s využitím největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou až tří přirozených čísel Řešení slovních úloh s procenty a promile Řešení úloh z praxe na užití Pythagorovy věty Řešení náročnějších lineárních rovnic o jedné a dvou neznámých Řešení náročnějších slovních úloh vedoucích k řešení lineární rovnice o jedné a dvou neznámých Grafické řešení slovních úloh Početní operace s více lomenými výrazy Užití dalších vzorců pro úpravy celistvých a lomených výrazů Řešení slovních úloh vedoucích k řešení obtížnějších lineárních rovnic s neznámou ve Racionální čísla Dělitelnost přirozených čísel Procenta Pythagorova věta Lineární rovnice Lomený výraz (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Fyzika měrná hustota OSV 1 cvičení smyslového vnímání OSV 2 - zdravé a vyrovnané sebepojetí OSV 3 cvičení sebekontroly, plánování učení OSV 7 respektování druhého, pomoc druhému OSV 8 dovednost vysvětlování Chemie roztoky, směsi OSV 1 cvičení smyslového vnímání OSV 9 dovednost navazovat na druhé OSV 10 dovednosti pro řešení problémů Fyzika úlohy o pohybu Chemie úlohy o směsích a teplotách OSV 8 dovednost vysvětlování OSV 9 dovednost navazovat na druhé OSV 10 dovednosti pro řešení problémů 18

19 Školní výstupy Učivo Téma - řeší prověrky z přijímacích zkoušek - řeší zajímavé a logické úlohy jmenovateli Řešení testů a prověrek z přijímacích zkoušek v časovém limitu Řešení zajímavých úloh matematických soutěží (Pythagoriáda., Klokan, Matematická olympiáda) Řešení úloh z přijímacích zkoušek Řešení zajímavých úloh (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 2 zdravé a vyrovnané sebepojetí OSV 3 cvičení sebekontroly, plánování učení OSV 5 schopnost dotahovat nápady do reality Pracovní vyučování technický výkres, měřítko Programy na PC OSV 3 cvičení sebekontroly 19

20 Vzdělávací předmět: PRAKTIKUM Z INFORMATIKY volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět praktikum z informatiky je realizován v 7., 8. a 9. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně v každém ročníku a volně navazuje na povinný předmět informatika, který je na naší škole vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně. Výuka se uskutečňuje v multimediální pracovně, každý žák má samostatný přístup k počítači. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Zvláště pak je kladen důraz na pokročilou práci s textovými, grafickými, tabulkovými editory a objekty a jejich širšímu rozvíjení. Dále pak se žáci učí pokročilým způsobem vytvářet webové stránky a jsou seznamováni s multimédii (práce s videem, digitální fotografií a zvukem). Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které vyhledávají na internetu, a to s důrazem na praktické využití v běžném životě a při výběru budoucí pracovní profese. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů je využívána elektronická pošta. Předmětem prolínají následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova. Tematické okruhy jsou shodné s okruhy zařazenými v předmětu Informatika. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, seznamuje je s jiným SW, vede je ke spolupráci, využívání nápovědy (help) u jednotlivých programů, literatury apod. - umožňuje žákům využívat svých poznámek při praktických úkolech a tím je učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů - zadáváním úloh a projektů vede k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí žáky chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více - vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce Kompetence komunikativní - vede k využití vhodné technologie pro komunikaci na dálku některé práce žáci odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty - při komunikaci vyžaduje dodržování vžitých konvencí a pravidel (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální - vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, při projektech je učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. - učí žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci je vede k ohleduplnosti, taktu a toleranci 20

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 1 Německý jazyk 7 NJ 2 2 2 Ruský jazyk 10 RJ 2 2 2 Cvičení z matematiky 13 CM 1

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více