Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování evidence odpadů za rok 2015"

Transkript

1 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod Legislativní změny Ohlašování zařízení Zpracování ohlášených údajů Ohlašování rozhodnutí Přidělování a používání IČZ Než začnete importovat Archivace dat za rok Aktualizace programu EVI 8 a ESPI Kontrola subjektů Vymazání nevyužitých subjektů Oprava sídel subjektů dle databáze R.E.S. 12/ Kontrola popisů zařízení (příloha 22,23,24 vyhlášky 383/2001 Sb.) Nastavení období Import zařízení do ESPI 8 z krajského úřadu Evidence odpadů z ročních hlášení Postup při zpracování dat Export dat strana 1 / 25

2 1. Úvod Vážení uživatelé programů EVI 8 Obec a ESPI 8, rádi bychom vám tímto předali několik informací, které by vám měly pomoci při jednotném zpracování dat z ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015, popisů zařízení, skládek, skladů, dopravců a vydaných rozhodnutí v programu ESPI 8. Obdrželi jste od nás aktualizace programů EVI 8 a ESPI 8 a databáze R.E.S. Registr ekonomických subjektů 12/2015. Aktuální verze programu EVI Obec je a programu ESPI je Přehled nejdůležitějších změn najdete v příslušné kapitole na webových stránkách společnosti INISOFT s.r.o. (musíte být přihlášeni do sekce Státní správa). Pro původce i oprávněné osoby, které nemají vlastní software pro evidenci odpadů, jsme aktualizovali moderní a stále bezplatný interaktivní formulář pro snadné splnění ohlašovacích povinností vyplývajících ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. včetně přímého odeslání hlášení do ISPOP nebo IS DS MŽP (Datové schránky MŽP pro ISPOP). Jedná se o hlášení dle přílohy č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb. a to v elektronické podobě tj. v aktuálním Datovém přenosovém standardu MŽP verze MZP_ODPADY_2015_A. V roce 2016 se všechna hlášení dle zákona o odpadech zasílají do systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). Hlášení dle přílohy 22 a 27 zpracovává od krajský úřad. Přičemž hlášení dle přílohy 22 nahrazuje původní přílohy 22, 23 a 24. Program EVI 8 je propojen se systémem ISPOP prostřednictvím webových služeb (WSDL) a umožňuje tak přímé stahování podaných hlášení určených k ověřování a zpracování. Více informací k této funkci programu EVI 8 naleznete v příslušné kapitole tohoto dokumentu. strana 2 / 25

3 2. Legislativní změny 2.1. Ohlašování zařízení Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle 14 odst. 2, provozovatelé malých zařízení podle 33b odst. 1 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení Zpracování ohlášených údajů Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu, údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto evidence zasílá každoročně do 15. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno, ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu. Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k hlášením podávaným původci odpadů a oprávněnými osobami nejpozději od 1. května roku, ve kterém bylo hlášení podáno Ohlašování rozhodnutí Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zasílají ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zasílat ministerstvu informace o každém vyjádření vydaném podle 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode dne jeho vydání. Krajský úřad zasílá ministerstvu informace o provozu zařízení a dopravcích odpadů podle odstavce 3 do 15 dnů ode dne jejich obdržení a podle odstavce 4 do 15. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno. Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k hlášením podle odstavců 3 a Přidělování a používání IČZ Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností přiděluje krajský úřad zařízením ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízením podle 14 odst. 2 a malým zařízením podle 33b odst. 1 nejpozději do patnácti dnů ode dne vydání souhlasu podle 14 odst. 1, vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci, ohlášení zahájení provozu zařízení podle 14 odst. 2 a 33b odst. 1 identifikační číslo zařízení. Při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle 39 a 40 je každý povinen přidělená identifikační čísla zařízení používat. strana 3 / 25

4 3. Než začnete importovat 3.1. Archivace dat za rok 2014 Po archivaci proveďte optimalizaci hlavní i archivní databáze. Po uzavření archivace proveďte přepočet záznamů (nabídne se automaticky). strana 4 / 25

5 3.2. Aktualizace programu EVI 8 a ESPI 8 Pokud jste ještě neprovedli aktualizaci programu EVI 8 na verzi a ESPI 8 na verzi , prosíme vás, abyste tak učinili co nejdříve. Před aktualizací musíte zarchivovat data za rok Kontrola subjektů Vymazání nevyužitých subjektů Po provedení archivace za rok 2014 doporučujeme provést vymazání nevyužitých subjektů mimo vaše správní území. To provedete tak, že v adresáři subjektů použijete funkci Vyhledání nevyužitých subjektů z horní lištové nabídky Kontroly. V okně s přehledem nevyužitých subjektů stiskněte ikonu nebo klávesy Shift+Del. Na dotaz Přejete si smazat všechny nevyužité subjekty odpovězte Ano, přičemž nechte zatrženou volbu Nemazat nevyužité subjekty ve vlastním správním území Oprava sídel subjektů dle databáze R.E.S. 12/2015 Dále doporučujeme provést opravu sídel subjektů podle nové databáze R.E.S. Jedná se především o změnu názvů, adres, vymazání subjektů s neexistujícím IČO nebo vyřešení (opravu) zaniklých subjektů (sloučením ). Tato oprava je důležitá i vzhledem k synchronizaci firem při importu dat za rok Doporučený postup: a) V adresáři subjektů spusťte funkci Kontrola podle R.E.S. Po provedení kontroly se automaticky otevře okno se seznamem sídel subjektů, které nejsou v souladu s databází RES 12/2015. strana 5 / 25

6 Seznam doporučujeme setřídit podle sloupce Problém. Existuje několik typů chyb. Chybný název, ulice a obec lze opravit pomocí klávesy F4 (ikona ) = Změnit záznam podle RES. V případě chybné ZÚJ doporučujeme ve spodní části okna porovnat u příslušného subjektu adresu na levé a pravé straně. Pokud je adresa shodná, můžete použít stejnou funkci jako v předchozím případě (F4), pokud je rozdílná, potom stiskněte Shift+F4 (ikona ) = Změnit záznam ručně detail. Otevře se formulář, ve kterém doporučujeme stisknout klávesu F8 nebo tlačítko Změna sídla na provoz. strana 6 / 25

7 Při změně sídla na provoz se automaticky jako sídlo dosadí do adresáře subjektů záznam z databáze R.E.S. a původní adresa sídla se uloží jako provozovna. U subjektů s problémem IČ neexistuje doporučujeme nejprve kurzorem vybraný subjekt smazat klávesou Delete (ikona ). Pokud subjekt smazat nelze, má podřízené záznamy. V tom případě IČO subjektu opravte podle databáze R.E.S. a to po stisknutí Shift+F4 (ikona ) = Změnit záznam ručně detail. Na pravé straně vyplňte údaje, které znáte (automaticky se vyplňuje dle levé strany) a podle kterých se bude subjekt vyhledávat v databázi R.E.S. a stiskněte tlačítko Dosazení z R.E.S. Pokud se zobrazí informace Subjekt nebyl v databázi R.E.S. nalezen, opravte údaje na pravé straně a akci opakujte. Další možností je hledání subjektu na internetových stránkách strana 7 / 25

8 a Po nalezení správného IČO opravte tento údaj na levé i pravé straně a stiskněte tlačítko Dosazení z R.E.S. V případě, že adresa na levé a pravé straně bude shodná, stiskněte klávesu F2 a tlačítko OK. V opačném případě proveďte změnu sídla na provoz. Pozn.: Subjekt s neexistujícím IČO, který má podřízené záznamy (odpady atd.), můžete v adresáři subjektů také sloučit pomocí funkce Sloučení subjektů (F8) s jiným subjektem, který má IČO správně vyplněno. Většinou se tato funkce použije, pokud v adresáři existuje subjekt 2x. Jednou se správným IČO a podruhé s chybným IČO. Může nastat situace, kdy vámi zadané IČO subjektu je správně, ale neexistuje v databázi R.E.S. 12/2015. V tom případě stiskněte v seznamu problémových subjektů ikonu. Zobrazí se okno, do kterého zapište informaci, že příslušné IČO existuje a podle jakého registru jste IČO ověřili. Tato informace se následně odesílá při exportu dat na MŽP. V seznamu se namísto problému IČ neexistuje zobrazí text Verifikováno Kontrola popisů zařízení (příloha 22,23,24 vyhlášky 383/2001 Sb.) Po výše uvedených kontrolách doporučujeme ještě zrevidovat všechny již do programu vložené popisy zařízení, skládek a skladů. Tyto popisy naleznete u subjektů, u kterých je ve sloupci Zař. písmeno Z (zařízení dle přílohy 22 vyhlášky 383/2001 Sb.), písmeno S (skládka dle přílohy 23 vyhlášky 383/2001 Sb.) nebo písmeno D (sklad odpadů dle přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb.). Tyto subjekty je možné i vyfiltrovat pomocí funkce Filtr (F10). Upozornění: Adresář subjektů nesmí být v tomto případě rozdělen zvlášť na sídla a provozovny (funkce Subjekty/Možnosti/Zobrazovat zvlášť sídla a provozy). Pokud je jedno z výše uvedených písmen ve sloupci Zař. zobrazeno červeně a tučně, znamená to, že příslušné zařízení již není pravděpodobně provozováno. Takové zařízení doporučujeme prověřit a případně v editoru Zařízení vymazat (klávesa Delete). K popisu zařízení se u kurzorem vybraného subjektu dostanete po stisknutí ikony Zařízení na svislé liště programu v sekci Evidence. Pozn.: Popis zařízení se v takovém případě vymaže pouze v hlavní databázi DBINI, v archivní databázi tento popis zůstává. Pokud zjistíte, že některé zařízení je uvedeno u chybného subjektu (změnil se provozovatel, nebo v databázi subjektů existuje jiná (správná) provozovna s označením CZXYYYYY v kódu provozu (provozovna založená při importu dat od krajského úřadu), pak doporučujeme tento popis přesunout a to pomocí funkce Ctrl+X (vyjmout u původního subjektu) a Ctrl+V (vložit u správného subjektu v editoru Zařízení). strana 8 / 25

9 3.4. Nastavení období Před zahájením evidence odpadů za rok 2015 nastavte v programu období od do a to pomocí formuláře, který otevřete kliknutím na období ve spodní liště programu Import zařízení do ESPI 8 z krajského úřadu Tímto způsobem lze do programu ESPI 8 nahrát seznam platných zařízení, která povolil krajský úřad. Importem se do databáze programu EVI 8 dostane seznam provozoven a to včetně rozsahu činnosti a povolených kódů odpadů. Import zahájíte kliknutím na volbu Import dat. strana 9 / 25

10 V následující obrazovce vyberte pomocí tlačítka Procházet zaslaný soubor a potvrďte Import do pracovní databáze. strana 10 / 25

11 Importovaná data lze omezit pouze na Vaše ORP. Pokud potvrdíte Ne, pak se nahrají zařízení z celého kraje. Důležité je, aby došlo ke správnému spárování nově přihrávaných subjektů s těmi již existujícími. K tomuto slouží volba Podobné subjekty (import vs. databáze). strana 11 / 25

12 4. Evidence odpadů z ročních hlášení Odpady lze do programu EVI 8 zapisovat stále i ručně, nicméně se zavedením povinnosti podávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím systému ISPOP v elektronické podobě, se pro zpracování dat o odpadech nyní používá výhradně funkce pro import dat (funkce Import z ISPOP na svislé liště programu v sekci Import & Export) Postup při zpracování dat Aby bylo možné použít funkci Import z ISPOP pro stahování a zpracování ročních hlášení o odpadech, popisů zařízení a skládek ze systému ISPOP, musíte nejprve správně nastavit příslušné parametry programu. Na svislé liště programu v sekci Ostatní proto klikněte na ikonu Parametry. Dále se nastavte na položku ORP, SOP, KÚ. Zde překontrolujte, zda máte správně nastaven kód ORP vašeho správního území obce s rozšířenou působností. Následně se zaměřte na parametry v sekci Hlášení o odpadech v ISPOP. Zde naleznete 3 hodnoty. Prvním parametrem je adresa webové služby pro komunikaci se systémem ISPOP. Program má tuto adresu implicitně přednastavenou. Pokud by přesto komunikace s ISPOP prostřednictvím funkce Import z ISPOP nebyla možná, pravděpodobně došlo ke změně této adresy. Stisknutím tlačítka Výchozí byste měli do programu zadat správnou adresu. V položce Uživatelské jméno a v položce Heslo zadejte své přístupové údaje do systému ISPOP (těmito údaji se také přihlašujete na stránkách v roli ověřovatele). Následně stiskněte tlačítko Uložit a zavřít nebo klávesu F12. strana 12 / 25

13 Po korektním nastavení parametrů programu stiskněte tlačítko Import z ISPOP na svislé liště programu v sekci Import & Export. Program se připojí do systému ISPOP a načte prvních 10 hlášení od každého typu hlášení (příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb., příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. (autovraky) a příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. (elektroodpady)). Načtená hlášení se zobrazí v níže znázorněném přehledu. Pokud nemáte nastaveno omezení na prvních 10 hlášení, pak se načte kompletní seznam. Toto má výhodu v tom, že můžete sledovat, zda pro řádné hlášení neexistuje i doplněné, které je potřeba zpracovat. strana 13 / 25

14 V položce Typ hlášení naleznete pouze tyto hodnoty: Typ hlášení Kód hlášení Příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb. Roční hlášení o odpadech F_ODP_PROD Příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. Roční hlášení o zpracování F_ODP_PROD_EL elektroodpadů Příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. Roční hlášení o sběru a F_ODP_PROD_AV zpracování autovraků Pozn.: Přílohy 22 a 27 vyhlášky 383/2001 Sb. přijímá od krajský úřad. V položce Stav ISPOP naleznete text Čeká na vyřízení, Přiděleno ověřovateli. Je to z toho důvodu, že implicitně je program nastaven tak, že ze systému ISPOP se stahují pouze ta hlášení, která jsou vám přidělena k ověření. Vámi ověřená hlášení nebo neautorizovaná se ze systému nestahují, pokud nezměníte přednastavený filtr (F10). Význam jednotlivých funkcí v seznamu stažených hlášení v ISPOP: Po výběru hlášení, které chcete zpracovat, stiskněte klávesu Enter nebo na příslušný řádek dvakrát klikněte. Ze systému ISPOP se tak provede automatické stažení XML souboru a zobrazí se údaje z XML obálky (informace o ohlašovateli) staženého souboru. strana 14 / 25

15 Pokud v XML obálce neshledáte žádné nesrovnalosti, můžete pokračovat stisknutím tlačítka Import. Pozn.: Program EVI8 provádí validaci klíčových údajů v XML obálce jako je kód ORP, adresa provozovny ohlašovatele apod. V případě, že by tato validace odhalila nepřípustné údaje, nebude načtení dat o odpadech ze staženého souboru možné. Po stisknutí tlačítka Import se automaticky otevře importní modul, ve kterém je již přednastavena cesta ke XML souboru, který budete nahrávat. Dále postupujte následovně: a) Stiskněte tlačítko Pokračovat. strana 15 / 25

16 b) Ještě jednou se zobrazí XML obálka. V případě, že v ní program zjistí chyby (chybný formát, nevyplněné údaje o osobě, která hlášení vyplnila, ohlašovatel z jiného ORP apod.), pak nedovolí v importu pokračovat a vypíše seznam chyb. nebo c) Elektronické hlášení se nejprve nahraje do tzv. pracovní databáze, ve které máte možnost prostřednictvím jednotlivých tlačítek data překontrolovat, opravit a synchronizovat přihrávané subjekty s vlastní databází. strana 16 / 25

17 Zde doporučujeme nejprve stisknout tlačítko č. 5 a zjistit, zda hlášení nevykazuje nějaké fatální chyby jako je nevyrovnaná +/- bilance, nevyplněná upřesnění, předávání odpadů nepodnikajícím občanům, předávání odpadů zaniklým subjektům, nadlimitní množství apod. Význam jednotlivých tlačítek v pracovní databázi: 1) Všechny přihrávané subjekty a jejich odpady: Zde překontrolujte, zda ohlašovatel (subjekt s počtem odpadů) je z vašeho správního obvodu, zda odpady jsou s datem a na kartě odpadů ověřte, zda mají odpady vyrovnanou bilanci +/-. V tomto editoru lze používat základní editační funkce (změna subjektu, sloučení subjektů, změna sídla na provoz, změna množství odpadu). 2) Kontrola a oprava podle databáze R.E.S.: Pomocí tohoto tlačítka porovnejte přihrávané subjekty podle databáze R.E.S. Postup při opravě subjektů je uveden v kapitole Oprava sídel podle databáze R.E.S. 3) Podobné subjekty v pracovní a hlavní databázi: Jelikož přihrávané provozovny subjektů mohou být očíslovány v kódu provozu jinak než ve vaší databázi, použijte tuto funkci pro synchronizaci subjektů. strana 17 / 25

18 Na levé straně jsou zobrazeny přihrávané subjekty a na pravé straně jsou subjekty z vaší databáze. Ve spodní části je zobrazen detail kurzorem vybraného subjektu. Porovnejte adresy, popř. na pravé straně vyhledejte odpovídající adresu k levé straně (pokud ve vaší databázi existuje k příslušnému subjektu více provozoven). V případě, že naleznete shodu, pak opravte kód provozu pomocí šipek na svislé prostřední liště. Zpravidla se používá šipka zprava doleva, kterou opravíte přihrávaný subjekt podle vaší databáze. 4) Kontrola dle standardu MŽP: Tato funkce provede kontrolu přihrávaných odpadů a v případě, že nalezne chybu, zobrazí ji v seznamu chyb. d) Po kontrole a případné opravě hlášení můžete pokračovat (tlačítko Pokračovat). Zahájíte tak import z pracovní databáze do hlavní (vaší databáze). Při této operaci můžete rozhodnout, zda přihrávané subjekty mají přepsat shodné subjekty ve vaší databázi a dále zda se bude kontrolovat duplicita odpadů, což znamená, že program bude zjišťovat, zda ve vaší databázi existují v daném roce u příslušného ohlašovatele odpady. Pokud ano, pak je implicitně nepřihraje. Implicitní nastavení je pro většinu případů importů nastaveno optimálně, a proto doporučujeme nastavení měnit pouze po konzultaci s dodavatelem programu. Po úspěšném dokončení importu a přepočtu dat v hlavní databázi program automaticky otevře okno se seznamem hlášení v ISPOP. U právě importovaného hlášení se v předposledním sloupci (Datum v EVI) zobrazí datum importu. Pokud import dat ukončíte předčasně (např. z důvodu, že v pracovní databázi zjistíte takové chyby v hlášení, že jej budete považovat za nezpracovatelné a tudíž jej ohlašovateli vrátíte k doplnění), pak se datum nevyplní. Pomocí ikony otevřete formulář, kde můžete změnit stav hlášení v ISPOP tj. nastavit, zda je hlášení v pořádku (Podání ověřeno), nebo zda jej vracíte k doplnění. V případě, že v hlášení provádíte nějaké úpravy, nebo hlášení vracíte k doplnění, doporučujeme uvést komentář strana 18 / 25

19 včetně kontaktu na vás. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte požadovanou akci na změnu stavu hlášení v ISPOP. 5. Export dat Před exportem dat doporučujeme provést minimálně dvě hlavní kontroly. Jedná se o kontrolu subjektů dle databáze R.E.S. a Kontrolu MŽP. Postup kontroly podle databáze R.E.S. je uveden v kapitole Oprava sídel subjektů dle databáze R.E.S. 12/2015. Kontrola MŽP se spouští ze svislé lišty programu pomocí tlačítka Kontrola MŽP umístěného v sekci Import & Export. Před kontrolou doporučujeme vymazat všechny nevyužité subjekty. Nevyužité subjekty nemají v databázi podřízené záznamy a proto je lze vymazat. Spuštění funkce pro zjištění nevyužitých subjektů se před kontrolou MŽP nabízí automaticky. strana 19 / 25

20 Nevyužité subjekty lze smazat jednotlivě (Delete) nebo hromadně pomocí ikony. Při kontrole MŽP automaticky dochází k označení subjektů (žlutě zvýrazněný záznam v adresáři subjektů), u kterých je nalezena chyba. Pomocí filtru lze zobrazit pouze subjekty s chybou. Před kontrolou však musí dojít k odznačení všech subjektů, které jsou označeny. Dále musíte nastavit/potvrdit období, ve kterém kontrola MŽP proběhne. Automaticky se zobrazí formulář pro nastavení období. Zde stiskněte tlačítko Nastavit rok 2015 a OK. Po provedení kontroly se automaticky otevře okno s výsledkem kontroly. strana 20 / 25

21 Před exportem dat je nutné opravit všechny položky označené červenou kostičkou (chyby). Položky se žlutou kostičkou (upozornění) je potřeba vyřešit nebo doplnit vlastní komentář Vámi zjištěných informací nebo důvody, proč nebylo možné problém vyřešit. Tím se barva žluté kostičky přebarví na zelenou. Seznam chyb, jejich význam a případně postup opravy je uveden na našich internetových stránkách - stačí kliknout na konci řádku na světle modrou kostičku s písmenem i. Před exportem doporučujeme překontrolovat v parametrech programu (svislá lišta programu, sekce ostatní, tlačítko Parametry), zda máte správně vyplněnou ovou adresu na krajský úřad. strana 21 / 25

22 Exportem dat z programu EVI 8 se přenáší i údaje zadané v programu ESPI 8. Je důležité, abyste za rok 2015 měli v programu ESPI 8 zaevidovány všechny souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady a k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů (do 100 t). Překontrolujte, zda máte u všech spisů uveden datum vyřízení a právní moci. U účastníků řízení by měl být vyplněn údaj Provozuje, který identifikuje, pro kterou provozovnu byl souhlas vydán. U každého spisu musí být vyplněno ustanovení a odpady, které jste povolili. Export dat zahájíte stisknutím tlačítka Export dat na svislé liště programu v sekci Import & Export. Při exportu dat se automaticky odesílá i seznam provedených kontrol a doporučení včetně vašeho komentáře. strana 22 / 25

23 strana 23 / 25

24 Exportem se přenáší pouze subjekty s podřízenými záznamy. Nevyužité subjekty se neexportují. Implicitně se přenáší všechny zadané odpady z ročních hlášení a popisy zařízení. Pomocí tlačítka Procházet nastavte cestu ke složce, do které se výsledný exportní soubor vytvoří. Po stisknutí tlačítka Pokračovat se zobrazí XML obálka, do které dopište vaše jméno, tel. a . Případně můžete do hlášení uvést vlastní poznámku (např. Opravné hlášení). strana 24 / 25

25 Po stisknutí tlačítka Pokračovat zahájíte export dat. Po dokončení exportu se zobrazí okno s tlačítkem Odeslat em, pomocí kterého lze vytvořit novou poštovní zprávu. Ve zprávě je automaticky přiložen vygenerovaný exportní soubor s názvem ODPHLAS_U_XXXX.XML, kde XXXX je kód vaší ORP (pouze v případě, že používáte poštovní program MS Outlook nebo Outlook Express). Pokud tlačítko Odeslat e- mailem nefunguje, pak stiskněte tlačítko Seznam mailových adres, opište si všechny zobrazené ové adresy, na které musíte exportní soubor ODPHLAS_U_XXXX.XML zaslat. Jedná se o krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí, CENII a ČSÚ. V u požádejte o zaslání informace o úspěšném převzetí dat. Exportní soubor odešlete nejpozději do strana 25 / 25

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8 1 Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8 Petr Grusman INISOFT s.r.o. 3.1.2011 Obsah Úvod... 3 Aktualizace programu EVI 8 a ESPI 8... 4 Přehled změn v programu

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

Evidence odpadů k 15.únoru

Evidence odpadů k 15.únoru Evidence odpadů k 15.únoru Cílem tohoto dokumentu je popsat základní postupy, které je vhodné provést v programu EVI8 s koncem evidenčního roku. Je zde popsáno uzavření průběžné evidence, vytvoření ročního

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

INISOFT s.r.o. Ruprechtická 440/33, Liberec 1, 460 01 tel.: 485 102 698, fax: 485 124 944 e-mail: inisoft@inisoft.cz http://www.inisoft.

INISOFT s.r.o. Ruprechtická 440/33, Liberec 1, 460 01 tel.: 485 102 698, fax: 485 124 944 e-mail: inisoft@inisoft.cz http://www.inisoft. INISOFT s.r.o. Ruprechtická 440/33, Liberec 1, 460 01 tel.: 485 102 698, fax: 485 124 944 e-mail: inisoft@inisoft.cz http://www.inisoft.cz EVIDENCE ODPADŮ Uživatelská a systémová příručka programu EVI

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Doporučené pokyny a postup při exportu dat z programu EVI8 na MŽP, KÚ, CENII a ČSÚ

Doporučené pokyny a postup při exportu dat z programu EVI8 na MŽP, KÚ, CENII a ČSÚ v Liberci dne 22. března 2010 Doporučené pokyny a postup při exportu dat z programu EVI8 na MŽP, KÚ, CENII a ČSÚ Datum: : 22. března 2010 Zapsal: Petr Grusman (technický ředitel) Obsah: Aktualizace programu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a autorizace Verze: 22122014 Strana 1 (celkem 19) Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0 ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE pro ohlašování v roce 2013 verze 1.0 1 Obsah 1 Seznam zkratek...5 2 Přehled změn manuálu...5 3 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...6 3.1 Technické požadavky...

Více

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Doplnění kódu adresního místa se provádí na Vašem účtu ISPOP a nesouvisí s hlášením F_OVZ_SPE. Není potřeba posílat nové hlášení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014 Registr smluv Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny v. 1.0 15.8.2014 EXCON, a.s. Sokolovská 187/203 190 00 Praha 9 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod...

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 02. 07. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 22. 04. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 14. 06. 2016 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavedla režim přenesení daňové povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 08. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 22.4.2015 Jméno souboru: IZR-SRKON-200415

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 5. 1. 2011 Obsah 1. Kvalifikované a komerční certifikáty...

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem Pozvánka Výzva k účasti, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vypisuje podle 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 26. 05. 2015 v 14:00. V případě vašeho

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Z tohoto dokumentu se dozvíte, jak nastavit správně systém POHODA a e-shop, aby korektně fungovaly přenosy mezi oběma systémy. Propojení

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn průvodce...3 1 Úvod...4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5 2.1 Technické požadavky... 5 2.2

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Obnova vozového parku Termonty Praha a.s. - část1

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Obnova vozového parku Termonty Praha a.s. - část1 Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 18. 04. 2014 v 14:00. V případě Vašeho zájmu

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Pronájem dopravního značení na akci Ortenovo náměstí

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Pronájem dopravního značení na akci Ortenovo náměstí Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 28. 05. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16 (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/16 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Nákup nových minirýpadel a výkup stávající mechanizace

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Nákup nových minirýpadel a výkup stávající mechanizace Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 14. 05. 2014 v 10:00. V případě Vašeho zájmu

Více

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.)

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Doporučené kroky pro založení nového účetního roku 2010 v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Legislativní

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 5.12.2014 Jméno souboru: IZR-PFHLAS_142205

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

NÁKUPNÍ SOFTWARE. uživatelská příručka pro dodavatele

NÁKUPNÍ SOFTWARE. uživatelská příručka pro dodavatele Mlaty 8 642 00 Brno tel.: +420 777 575 545 NÁKUPNÍ SOFTWARE uživatelská příručka pro dodavatele určeno pro verzi Nákupní software 3.12 Nákupní software - příručka pro dodavatele Nákupní software () je

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

První přihlášení do datové schránky krok za krokem

První přihlášení do datové schránky krok za krokem První přihlášení do datové schránky krok za krokem Dostali jste do rukou přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky a nevíte, kde začít? Stačí pět základních kroků, aby Vaše datová schránka byla

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů akceptace z platebních karet. V případě, že Vám budou výpisy z platebních karet předávány elektronickou

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více