Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory"

Transkript

1 Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále jen Fnd ) Výzvu pr předkládání žádstí pskytnutí pdpry (dále jen Výzva ) dle pdmínek Nárdníh prgramu Živtní prstředí (dále jen Prgram ). 1. Oblast pdpry Priritní blast: Pdblast pdpry: 3 Odpady, staré zátěže, envirnmentální rizika 3.2 Výrbky s uknčenu živtnstí sběrná síť, invativní technlgie Předmětem pdblasti pdpry je rzvj systémů sběru dpadů vznikajících při zpracvání autvraků pr zvyšvání jejich materiálvéh využití. 2. Cíle blasti pdpry Cílem Výzvy je vytvřit sběrná místa, která budu služit zpracvatelům autvraků k devzdání kmdit vzniklých při zpracvání autvraků. Díky těmt sběrným místům budu mít i drbní zpracvatelé mžnst dsáhnut cílů využití při vynalžení nižších nákladů na přepravu. Prstřednictvím pdpřených sběrných míst djde rvněž ke kmpresi materiálu, čímž se se sníží nejen náklady na dpravu dpadů ke knečným zpracvatelům, zárveň tt patření přispěje k chraně vzduší. Cíle priritní blasti: předcházení vzniku dpadů a snižvání měrné prdukce dpadů. Dalším cílem blasti pdpry je zajistit dstatečné pkrytí sběrných míst pr dpady vzniklé při zpracvání autvraků rvnměrně na celém území ČR, prt budu pdprvány prjekty, které se nachází na území krajů, kde v sučasné dbě zařízení bdbnéh typu nejsu. 3. Pdprvané aktivity Předmětem pdpry jsu prjekty zaměřené na: A Rzvj systémů pr zvyšvání materiálvéh i celkvéh využívání autvraků. 1/14

2 Pdprvány budu prjekty, jejichž cílem je vytvření sběrných míst včetně přístřešku, manipulační techniky, lisů, kntejnerů. Pdprvány budu prjekty puze zaměřené na zřízení nvých sběrných míst, přičemž se může jednat místa, kde je již prvzván zařízení na sběr či zpracvání autvraků. Předmětem pdpry je: nákup techniky nezbytné pr prvz sběrnéh místa, např.: čelní nakladač vyskzdvižný vzík, kntejnery, lis apd., instalace přízené techniky, stavební úpravy pzemku, výstavba skladvých prstr např.: sklady se zpevněnu plchu, pevnými pěrnými stěnami a zpevněná manipulační plcha pr sebrané dpady. Zaměření prjektů: Přednstně budu pdpřeny prjekty na vytvření sběrných míst ve vymezených lkalitách. D těcht lkalit patří kraje s nedstatečným pkrytím kncvých zpracvatelských zařízení, přičemž v rámci tét Výzvy může být v každém kraji pdpřen puze jeden prjekt. 4. Oprávnění příjemci pdpry O finanční pdpru z prstředků Fndu mhu žádat následující subjekty: pdnikatelské subjekty mající živnstenské právnění k nakládání s dpady a splky sdružující zpracvatele autvraků. 5. Frma a výše pdpry Minimální výše pdpry na jeden prjekt činí 2 mil. Kč. Maximální výše pdpry na jeden prjekt činí 5 mil. Kč. Maximální prcentní míra pdpry je 8 % 1 z celkvých způsbilých výdajů. Pdpra je pskytvána frmu dtace z prstředků Fndu na základě Směrnice MŽP č. 4/215, v suladu s Nárdním prgramem Živtní prstředí, v suladu s tut Výzvu, a dále za pdmínek stanvených v Rzhdnutí ministra živtníh prstředí pskytnutí finančních prstředků (dále jen Rzhdnutí ) a ve Smluvě pskytnutí pdpry ze Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále jen Smluva ). V rámci tét Výzvy bude pskytvána veřejná pdpra a pdpra de minimis dle: 1 Uvedená míra pdpry je maximální mžná, intenzita pdpry se v relevantních případech řídí pravidly pr veřejnu pdpru 2/14

3 článku 14 (reginální investiční pdpra) Nařízení Kmise (EU) č. 651/214 (GBER) ze dne , kterým se v suladu s články 17 a 18 Smluvy fungvání Evrpské unie prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné s vnitřním trhem a Nařízení Kmise (EU) č. 147/213 ze dne , pužití článků 17 a 18 Smluvy fungvání Evrpské unie na pdpru de minimis (dále jen de minimis ). Pdmínky Veřejné pdpry pskytvané v rámci tét Výzvy upravuje Směrnice MŽP č. 4/ Termíny Výzvy Termíny pr předkládání Žádstí pskytnutí pdpry (dále jen Žádst ) v rámci tét Výzvy: Zahájení příjmu Žádstí: 28. prsince 215 Uknčení příjmu Žádstí: 31. března 216 ve 14: Žádsti dručené p tmt termínu nebudu přijaty k dalšímu zpracvání. 7. Kritéria pr hdncení prjektů Žádsti budu p kntrle frmální úplnsti a přijatelnsti hdnceny na základě těcht hdntících kritérií: Lkalizace nvě vytvřenéh sběrnéh místa Pčet bdů Prjekt je realizván na území Jihčeskéh kraje, Plzeňskéh kraje neb kraje Vysčina. 2 Prjekt je realizván na území Králvéhradeckéh kraje, Olmuckéh kraje neb Jihmravskéh kraje. Prjekt je realizván na území výše nezmíněných krajů. Technická úrveň prjektu Rzsah technických prací a pstup realizace prjektu je pdrbně a srzumitelně ppsán, prjekt je přehledný, bsahuje veškeru technicku specifikaci, uvedené skutečnsti jsu vzájemně v suladu. Ppis technických prací a pstup realizace prjektu je srzumitelně ppsán, bsahuje však drbné nedstatky či nesulady. Předkládaný prjekt je nejasný, bez pdrbných infrmací, nebsahuje ppis pstupu realizace, bsahuje věcné chyby a nesulady mezi jedntlivými dkumenty. 1 (vyřazen) Pčet bdů 1 5 3/14

4 Předkládaný prjekt je nejasný, bez pdrbných infrmací, bsahuje hrubé věcné chyby. Přiměřenst výdajů (vyřazen) Pčet bdů Výdaje jsu jednznačně definvány a ppsány, a jsu v čase a místě bvyklé. 1 Výdaje nejsu ve všech plžkách jednznačně definvány a ppsány a /neb nejsu v čase a místě bvyklé, ale navýšení výdajů nad bvyklu mez je důvdněné specifickými klnstmi neb ptřebami realizace prjektu. Výdaje nejsu ve všech plžkách jednznačně definvány a ppsány a /neb nejsu v čase a místě bvyklé a nejsu důvdněny specifickými klnstmi neb ptřebami realizace prjektu. Pčet zpracvaných autvraků v rce 214 zpracvateli, na základě smluv předlžených k žádsti 2, neb žadatelem, na základě prhlášení bsaženéh v žádsti. (vyřazen) Pčet bdů více než Méně než 499 Pčet splupracujících subjektů s lgistickým centrem na základě smluv předlžených k Žádsti. (vyřazen) Pčet bdů (vyřazen) 2 V případě, že alespň dvě žádsti, kde každá je z rzdílnéh kraje, budu bsahvat smluvy s ttžným zpracvatelem autvraků, nebudu tyt smluvy v tmt kritériu zhledněny. 4/14

5 Přiměřenst pžadavku a technická úrveň zázemí Přiměřenst pžadavku dpvídá aktuální ptřebě danéh reginu, technické zázemí sběrnéh místa je dstačující. Přiměřenst pžadavku nedpvídá aktuální ptřebě danéh reginu, technické zázemí sběrnéh místa je s hledem na aktuální ptřebu reginu pddimenzvané. Přiměřenst pžadavku nedpvídá aktuální ptřebě danéh reginu, technické zázemí sběrnéh místa je s hledem na aktuální ptřebu reginu naddimenzvané. Zkušenst splečnsti Žádst bsahuje infrmace žadateli a vybavení, kterým dispnuje, dhad mnžství převzatých kmdit z autvraků k pětvnému využití, výhled na nejbližší 3 rky. Žadatel má něklikaletu zkušenst v daném bru (alespň 2 rky). Žádst bsahuje infrmace žadateli a vybavení, kterým dispnuje, dhad mnžství převzatých kmdit z autvraků k pětvnému pužití, výhled na nejbližší 3 rky. Žadatel nemá dsud zkušenst v daném bru (méně než 2 rky). Žádst nebsahuje infrmace žadateli a vybavení, kterým dispnuje, dhad mnžství převzatých kmdit z autvraků k pětvnému pužití, výhled na nejbližší 3 rky neb žadatel nemá zkušenst v daném bru. Pčet bdů 3 15 (vyřazen) Pčet bdů 1 (vyřazen) Prces hdncení je zajišťván dvěma hdntiteli Fndu dle výše uvedených hdntících kritérií. Pkud se výsledek bu hdncení liší více než 2 bdů, bude prveden nvé, knečné (arbitrážní) hdncení prjektu, které prvede třetí hdntitel (hdntitel Fndu). Žádsti budu seřazeny dle průměrné výše bdvéh hdncení d nejvyššíh pčtu p nejnižší. Budu pdpřeny prjekty maximálně d výše dispnibilní alkace Výzvy. Ke každé Žádsti bude vypracván dbrný psudek ve smyslu 4 dst. 3 zákna ČNR č. 388/1991 Sb., čl. 4 dst. 2 Směrnice MŽP č. 4/215, který zajistí MŽP. Vybrané prjekty budu následně předlženy k prjednání Radě Fndu. 8. Alkace prstředků pr Výzvu Pr Výzvu je alkván celkem 3 Kč. 5/14

6 9. Obdbí realizace Pdpřené prjekty budu realizvány nejpzději d Udržitelnst prjektu Minimálně 5 let. 11. Způsbilé výdaje Jedná se ty výdaje prjektu, které zakládají nárk na čerpání pdpry, tj. mhu být splufinancvány v rámci tét Výzvy z rzpčtu Fndu, a zárveň vyhvují pravidlům pr způsbilst výdajů pdle relevantníh typu veřejné pdpry, v případě GBER vzniká způsbilst výdajů až p pdání žádsti, a t z důvdu ddržení mtivačníh účinku pdpry. Způsbilé výdaje jsu 3 : nákup techniky nezbytné pr prvz sběrnéh místa, např.: čelní nakladač, vyskzdvižný vzík, kntejnery, lis apd., instalace přízené techniky, stavební úpravy pzemku, výstavba skladvých prstr např.: sklady se zpevněnu plchu, pevnými pěrnými stěnami a zpevněná manipulační plcha pr sebrané dpady, prjektvá příprava d výše 3 % z celkvých způsbilých výdajů. 4 Technlgie, které budu předmětem pdpry, musí být navrženy, vybudvány a prvzvány pdle BAT (nejlepších dstupných technik) uvedených v Referenčních dkumentech nejlepších dstupných technikách (BREF). Výdaje musí splňvat becná kritéria pr způsbilst výdajů: výdaje musí být vždy skutečně, účelně, efektivně právněně a nezbytně vynalžené, výdaje musí být vzniklé a uhrazené v bdbí realizace prjektu (tj. p zahájení prjektu a před uknčením prjektu), nejdříve však p dni akceptace Žádsti pskytnutí dtace, s výjimku prjektvé přípravy, která je v rámci tét Výzvy způsbilým výdajem. 3 DPH může být způsbilým výdajem, pkud příjemce plnění nemá nárk na dpčet daně na vstupu. 4 Výdaje na prjektvu přípravu vzniklé před akceptací žádsti v případě pdpry pskytnuté dle becnéh nařízení blkvých výjimkách (tj. dle nařízení Kmise (EU) č. 651/214) nejsu pvažvány za způsbilý výdaj. 6/14

7 12. Míst realizace prjektu Pdpřené prjekty budu realizvány na území České republiky. 13. Způsb pdání Žádstí Žádsti budu přijímány průběžně pčínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádstí d uknčení příjmu Žádstí (viz čl. 6). Žádst bude zpracvaná v českém jazyce v předepsaném frmátu a předpkládaný rzpčet bude uveden v CZK. Žádsti je nutné dručit prstřednictvím dručvatelských služeb neb sbně d pdatelny Fndu v uzavřených bálkách s značením: Název žadatele Adresa žadatele IČ žadatele Žádst pskytnutí pdpry d NPŽP pdblast pdpry A Rzvj systémů pr zvyšvání materiálvéh i celkvéh využívání autvraků. Státní fnd živtníh prstředí ČR Odbr realizace Nárdníh prgramu Olbrachtva 26/9 14 Praha 4 Žádsti mhu být předkládány také prstřednictvím datvých zpráv (ID datvé schránky: favab6q), přičemž datvá zpráva musí být značena jak Žádst z NPŽP A Výzva č. 9 a musí být patřena platným elektrnickým pdpisem statutárníh zástupce. Příjem Žádstí knčí 31. března 216 ve 14:. Rzhduje datum dručení na Fnd, nikliv datum předání pštvní přepravě. Pzději neb jiným způsbem dručené žádsti nebudu přijaty d dalšíh administrativníh prcesu. Žádsti se předkládají v jednm vyhtvení ve frmě riginálu včetně přílh a zárveň elektrnicky na nsiči CD. Elektrnická verze žádsti musí být zpracvána v bvyklých frmátech (Micrsft Wrd, Excel, případně Open Office). 7/14

8 14. Sledvané indikátry Název indikátru Prjektvaná kapacita sběrnéh místa na dběr plastů Prjektvaná kapacita sběrnéh místa na dběr skla Prjektvaná kapacita sběrnéh místa na dběr pneumatik Prjektvaná kapacita sběrnéh místa na dběr textilu Mnžství zapjených zpracvatelů autvraků. Měrná jedntka t t t t pčet 15. Pdmínky Výzvy 15.1 Pdmínky pr pskytnutí pdpry Žadatel je pvinen prstřednictvím nvě vytvřenéh sběrnéh místa přijímat bezplatně vybrané kmdity z autvraků, tj. minimálně plasty, skl, pneumatiky a textil, k dalšímu využití d veškerých zařízení ke zpracvání autvraků fungujících v suladu s platným právním řádem, které budu mít zájem s žadatelem splupracvat. V případě, kdy bude za převzetí dpadu (kmdity) pžadvána ze strany žadatele (tj. sběrnéh místa) úplata, musí být prkázána záprná hdnta dpadu Žadatel musí mít uzavřené dběratelsk ddavatelské smluvní vztahy na dpady vzniklé při zpracvání autvraků, tyt smluvy musí být předlženy již při pdání žádsti pskytnutí pdpry. Pkud žadatel není knečným zpracvatelem, musí mít dále uzavřené smluvy na dběr případně vzniklých dpadů v tmt zařízení p dbu nejméně 5 let Žadatel splečně s žádstí pskytnutí pdpry dlží uzavřené smluvní vztahy mezi ním a zpracvateli autvraků. Sučástí předlžených smluv bude závazek, že zpracvatel autvraků se zavazuje ddávat relevantní kmdity (tj. minimálně plasty, skl, pneumatiky a textil) vzniklé při zpracvání autvraků lgistickému centru Žadatel je pvinen zajistit, aby sběrné míst byl p dbu udržitelnsti využíván alespň ze 4 % z prjektvané kapacity (dále jen závazná kapacita ), a t u každé z vyjmenvaných kmdit zvlášť. V případě, že závazná kapacita nebude naplněna, může Fnd přistupit k částečnému, neb úplnému debrání pskytnuté pdpry. Při stanvení výše debrané pdpry bude vycházen z míry prušení výše uvedené pdmínky a širšíh splečenskeknmickéh kntextu. 8/14

9 Žadatel je pvinen vrátit Fndu,625 % z pskytnuté pdpry za každé prcent nevyužité závazné kapacity u libvlné z vyjmenvaných kmdit (plasty, skl, pneumatiky a textil). Pměrná část může být zhledněna s hledem na aktuální splečensk-eknmický kntext Žadatel je pvinen p dbu udržitelnsti každrčně k 15. únru 6 předkládat Fndu hlášení pčtu přijatých kmdit za minulý rk Pdpra je pskytvána na základě Rzhdnutí s účinnstí d a na základě řádně uzavřené Smluvy, přičemž pdklady ke Smluvě musí být dlženy d 12 měsíců d vydání Rzhdnutí Žadatel je pvinen ddržet předepsaný způsb a termín pdání Žádsti pskytnutí pdpry Žadatel je pvinen ddržet limit pr pžadvanu pdpru na jeden předkládaný prjekt Každý žadatel může v rámci tét Výzvy pdat puze jednu Žádst za každý kraj Žadatel je pvinen při zadávacích řízeních pr výběr ddavatele služeb, stavebních prací či ddávek pstupvat pdle zákna č. 137/26 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění ke dni pdání Žádsti. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prstředků jsu Fndem stanveny zvláštní pžadavky na pstup žadatele při výběru ddavatele, a t i nad rámec stanvený záknem veřejných zakázkách dle aktuálních pkynů pr zadávání veřejných zakázek, které jsu zveřejněny na sekce Nárdní prgram Živtní prstředí - Dkumenty ke stažení Pkyny pr zadávání veřejných zakázek Výši a strukturu financvání předmětu pdpry může Fnd psudit v rámci pdání Žádsti a vyhdncení bnity žadatele i ve splupráci s dalšími pskytvateli finančních prstředků Veškeré výdaje prjektu musí být pdle zákna vedeny v účetnictví či daňvé evidenci příjemce pdpry (zákn č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce pdpry je pvinen všechny transakce suvisející s prjektem dděleně identifikvat d statních účetních transakcí s prjektem nesuvisejících a je pvinen vést analyticku evidenci s vazbu ke knkrétnímu prjektu. Oprávněný žadatel musí být registrván v České republice Žadatel je pvinen umžnit prvádět kntrlu prvedení patření na místě realizace včetně kntrly suvisejících dkumentů sbám pvěřeným Fndem případně jiným příslušným kntrlním rgánům, a t d uplynutí lhůty 5 let d uknčení realizace prjektu Pkud pskytnutí pdpry žadateli vylučuje neb neumžňuje becně závazný právní předpis, nelze pdpru pskytnut. 5 Djde-li ke změně, která byla dána mimřádnými klnstmi, které nemhl příjemce vlivnit (eknmická recese, výrazný pkles prdukce dpadů napříč dvětím atd.) a ani rzumně čekávat, tak pdstatné, že způsbí nemžnst naplnit závaznu kapacitu při vynalžení přiměřenéh úsilí, Fnd tut skutečnst zhlední. 6 Připadne-li 15. únr na sbtu, neděli neb svátek, je psledním dnem lhůty pracvní den nejblíže následující. 9/14

10 Pkud příjemce pdpry neplní smluvní pdmínky, má Fnd práv pžadvat, aby ve lhůtě, kteru stanví Fnd, vrátil pskytnutu pdpru či její část. Dle Smluvy mají finanční prstředky pskytnuté Fndem charakter zálhy až d vyúčtvání čerpaných prstředků prvedenéh fndem v rámci Závěrečnéh vyhdncení akce (dále jen ZVA ), které příjemci finanční prstředky definitivně přiznává V případě, že djde v průběhu realizace patření z prstředků Fndu d dby ZVA a definitivníh přiznání pdpry ke změně platnsti becně platných právních předpisů neb ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fnd práv přehdntit přístup v jedntlivých případech, případně dstupit d Smluvy Na dtaci není právní nárk Žadatel je pvinen prvzvat zařízení v suladu s platnu legislativu včetně aktuálníh prvzníh řádu P dbu udržitelnsti je příjemce pdpry pvinen za každý kalendářní rk devzdat Fndu Hlášení prdukci a nakládání s dpady neb Hlášení sběru a zpracvání autvraků, jejich částí, prdukci a nakládání s dpady za rk Žadatel je pvinen nejpzději d závěrečnéh vyhdncení akce (dále jen ZVA ) získat Suhlas k prvzvání zařízení k využívání, dstraňvání, sběru neb výkupu dpadů dle 14 dst. 1 zákna č. 185/21 Sb., dpadech Čerpání pdpry Pdpra je Fndem pskytvána bezhtvstním převdem finančních prstředků v měně CZK na bankvní účet příjemce pdpry uvedený ve Smluvě Fnd pskytne pdpru puze na úhradu výdajů bezprstředně suvisejících s prjektem. Výdaje musí být v suladu s pravidly tét Výzvy a platné legislativy. Způsbilé výdaje jsu uvedeny v čl. 1 tét Výzvy Pdpru nelze pskytnut na prjekty, které byly uknčeny před pdáním Žádsti Finanční pdpra na realizaci patření může dsáhnut maximální pevné částky pdpry uvedené v bdě 5. tét Výzvy s tím, že stanvený limit pdpry může Fnd snížit v návaznsti na vyhdncení eknmiky pdprvanéh patření a bnitu žadatele. O ptenciální změnu bude upravena i výše vlastních zdrjů. V tmt prcentuálním vyjádření je pdpra uvlňvána Fndem na bankvní účet příjemce pdpry dle 7 Definván vyhlášku MŽP č. 383/21, pdrbnstech s nakládáním s dpady a vyhlášku č. 352/28, pdrbnstech nakládání s dpady z autvraků, vybraných autvraků, způsbu vedení jejich evidence a evidence dpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracvání autvraků a infrmačním systému sledvání tků vybraných autvraků. 1/14

11 náležitstí stanvených Smluvu. V suvislsti s věřením bnity žadatele mhu být Fndem vyžadvány další dkumenty Pdpra v rámci tét Výzvy je pskytvána frmu dtace Dtace Fnd uvlňuje prcentním pdílem až d výše 9 % celkvě přiznané výše dtace, zbytek finančních prstředků d výše 1 % celkvé dtace uvlní Fnd až p knečném přiznání dtace v rámci ZVA, které Fnd prvede na základě příjemcem pdpry předlžených pdkladů k ZVA v termínu stanveném Smluvu Finanční prstředky uvlňuje Fnd na základě předlžených Žádstí uvlnění finančních prstředků (Přílha č. 4) včetně přílh uvedených v čl bd c). Žádsti uvlnění finančních prstředků předkládá příjemce pdpry splečně s mnitrvací zprávu (přesahuje-li dba realizace 6 měsíců) neb průběžně za bdbí 3 měsíců d zahájení realizace prjektu. K žádsti platbu může příjemce pdpry předlžit i neuhrazené faktury, jejich prplacení prkáže dlžením relevantních dkumentů d 1 dnů d uvlnění finančních prstředků Fnd je právněn uvlňvat puze finanční prstředky na způsbilé výdaje Dkumenty předkládané žadatelem (příjemcem pdpry) Žadatel je pvinen v jedntlivých fázích administrativníh prcesu předkládat dkumenty a pdklady pžadvané Fndem: a) K Žádsti Frmulář Žádsti pskytnutí pdpry (Přílha č. 1); Ppis realizace prjektu (Přílha č. 2); Pdrbný rzpčet prjektu je sučástí Žádsti; Dklad, ze kteréh je patrná právní sbnst žadatele výpis z bchdníh rejstříku (ne starší 3 měsíců) či jinéh registru, zřizvací listina, stanvy rganizace je-li relevantní; Výpis z živnstenskéh rejstříku je-li relevantní; Dklad jmenvání statutárníh zástupce žadatele je-li relevantní; Účetní závěrka za pslední 3 rky je-li relevantní; Kpie uzavřených dběratelsk ddavatelských vztahů (smluvy smluvách buducích) prkazující splnění Pdmínky dle čl ; Kpie smluv uzavřené mezi žadatelem a zpracvateli autvraků. Prhlášení žadatele pdnik v btížích je-li relevantní (Přílha č. 3). 11/14

12 b) Ke Smluvě Kpie smluvy zřízení běžnéh účtu; Kpie dkumentace k zadávacímu řízení vč. uzavřené smluvy; Prhlášení příjemce pdpry ve věci inkasníh příkazu k navracení pdpry (Přílha č. 8); Prhlášení pr malé a střední pdniky (Přílha č. 9); Čestné prhlášení příjemce pdpry v režimu reginální investiční pdpry (Přílha č. 1) je-li relevantní; Čestné prhlášení žadatele pdpru v režimu de minimis (Přílha č. 11) je-li relevantní. c) Žádsti uvlnění finančních prstředků Frmulář Žádsti uvlnění finančních prstředků (Přílha č. 4); Frmulář Přehled čerpání (Přílha č. 5) patřený vlastnručním pdpisem příjemce pdpry; Kpie faktur a statních účetních dkladů; Kpie bankvních výpisů prkazující uhrazení faktur a účetních dkladů. d) K ZVA Frmulář ZVA (Přílha č. 7); Suhlas k prvzvání zařízení k využívání, dstraňvání, sběru neb výkupu dpadů dle 14 dst. 1 zákna č. 185/21 Sb., dpadech žadatele - sdružení zpracvatelů autvraků předlží platné suhlasy všech členů a další dkumenty definvané ve Smluvě Změny prjektu Příjemce pdpry je pvinen známit Fndu jakékliv změny (identifikačních a kntaktních údajů, parametrů prjektu, pdmínek realizace prjektu, skutečnstí a pdmínek bsažených ve Smluvě aj.), a t d předlžení žádsti d ZVA Fnd je pvinen psudit avizvané změny a jejich sulad s pdmínkami Prgramu a změnu dle psuzení buď dsuhlasí, neb zamítne. Změna pdmínek pdléhá vždy suhlasu Fndu a může pravňvat Fnd k dstupení d Smluvy či k uplatnění smluvních sankcí. 12/14

13 15.5 Publicita Příjemce pdpry dpvídá za infrmvání veřejnsti tm, že prjekt byl realizván za finanční spluúčasti Fndu Příjemce pdpry umžní přízení ftdkumentace Fndem pvěřenu sbu za účelem prezentace prjektů pdpřených z NPŽP Vlba relevantních prstředků a patření pr zajištění publicity prjektu pdléhá rzhdnutí příjemce pdpry, přičemž každý nástrj k naplnění pvinné publicity musí být značen pvinným sdělením: Tent prjekt je splufinancván Státním fndem živtníh prstředí České republiky a Ministerstvem živtníh prstředí. a lgem Fndu a MŽP, která budu viditelná a dplněná dkaz na internetvé stránky a V rámci tét Výzvy jsu příjemci pdpry pvinni umístit v místě realizace prjektu infrmační tabuli s plchu vyhrazenu pr infrmaci spluúčasti Fndu (viz výše), a t alespň 25 % z celkvé plchy infrmační tabule. Infrmační tabule bude umístěna na viditelném a veřejnsti přístupném místě. Příjemce pdpry je pvinen umístit infrmační tabuli bezprstředně p zahájení fyzické realizace prjektu. Minimální velikst infrmační tabule je 4 x 3 mm Kntakty Se svými dtazy mhu žadatelé kntaktvat pracvníka Odbru realizace Nárdních prgramů Fndu: Mgr. Přemysl Valeška, prjektvý manažer Oddělení I, tel.: , Ing. Rmana Rajnyšvá, veducí Oddělení I, tel.: , Přílhy: 1. Frmulář Žádsti pskytnutí pdpry; 2. Pdrbný ppis realizace prjektu; 3. Prhlášení žadatele pdnik v btížích; 4. Frmulář Žádsti uvlnění finančních prstředků; 8 Výdaje na publicitu prjektu jsu způsbilým výdajem, jejich výši žadatel uvede v rzpčtu prjektu. 13/14

14 5. Frmulář Přehled čerpání; 6. Frmulář Mnitrvací zprávy; 7. Frmulář ZVA; 8. Prhlášení příjemce pdpry ve věci inkasníh příkazu k navracení pdpry; 9. Prhlášení pr malé a střední pdniky; 1. Čestné prhlášení příjemce pdpry v režimu reginální investiční pdpry; 11. Čestné prhlášení žadatele pdpru v režimu de minimis. V Praze dne: 22. prsince 215 Mgr. Richard Brabec ministr 14/14

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2016. Schválen Radu města České Budějvice dne 02.12.2015 usnesením č. 1674/2015 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Základní škla a mateřská škla Staré Měst, kres Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Č.j.: ZS20/2007-3 Účinnst d: 1.9.2008 Spisvý znak: C 19 Změny:

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 02 Datum platnsti

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Pdpra vytváření systému terénní sciální práce - supervize Knečný příjemce dbr sciálních služeb Odbr 22 sciálních služeb Ministerstva práce a sciálních věcí ČR vypracval

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) na veřejnu zakázku na ddávky zadanu frmu zjedndušenéh pdlimitníh řízení dle zákna 137/2006

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Vzor kolektivní smlouvy

Vzor kolektivní smlouvy PŘÍLOHA 4 KOLEKT 28. LEDNA 2009 IVNÍ SML OUVA......... jen zam............. (náze ěstnavate v prá rávnické tel l ), sby p uzavřená mezi: i dle le zřizva zákla cí listi ladní rg t in n y ), zastu aniz i

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků BRK-01-2015-10P, př. 1 pčet stran: 5 Závěrečná zpráva vyhdncení a využití finančních prstředků ČÁST A: Vyhdncení využití finančních prstředků Stanvení dílčích cílů a jejich důvdnění: 1. Rutinní činnst

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010 Nárdní plán zavedení elektrnickéh zadávání veřejných zakázek pr bdbí let 2006-2010 Strana: 1/36 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1 ZÁKLADNÍ KONTEXT ELEKTRONICKÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...3 1.2 ZAMĚŘENÍ A ETAPIZACE

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice:

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Cetkvice, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Náves 91, 679 38 Cetkvice Platnst d 31. 8. 2007 Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkvice: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s.

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s. Výrční zpráva 2015 MAS Starměstsk, z.s. Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měst IČO: 227 07 441 Základní údaje území MAS MAS Starměstsk je bčanské sdružení, které byl zaregistrván Ministerstvem vnitra ČR

Více

7 Lesopark Střelnice III.

7 Lesopark Střelnice III. 7 Lespark Střelnice III. V rce 2009 byla s přispěním Státníh fndu živtníh prstředí České republiky (SFŽP) prvedena I. etapa výstavby Lesparku Střelnice. Byly prvedeny pěstební patření na stávajících dřevinách

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.

Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Odůvdnění veřejné zakázky Přízení startvacích bytů Zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, v ustanvení 156 stanví pvinnst veřejnéh zadavatele u nadlimitních a pdlimitních

Více

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s. Výrční zpráva 2010 Sprtvní Jižní Měst.p.s. 1 Obsah: strana Základní data splečnsti 3 Míst realizace 4 Přehled činnsti 5 Oddíly SJM.p.s. 6 Jedntlivé akce v rce 2010 7 Finanční zpráva za rk 2010 11 2 Výrční

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006GJXU* UOHSX006GJXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s563/2014/vz-25347/2014/513/abr Brn 28. listpadu 2014 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 20.5.2015 na základě usnesení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475271111 č. jednací : MM/ORM/35979/2014 č. evidenční:.../2014, 81/14 vyřizuje

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka drogistického

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2013 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden Prvzní řád multifunkčníh ftbalvéh areálu Eden I. Obecné infrmace a) Ppis bjektu Pžárně bezpečnstní řešení je vypracván pr multifunkční ftbalvý areál Eden, Praha 10 Vršvice. Areál se skládá z něklika částí.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA PROSPERITA Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje

Více

VÝZVA 03_15_032 na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež

VÝZVA 03_15_032 na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež VÝZVA 03_15_032 na mezinárdní mbilitu pr znevýhdněnu mládež Praha, AGENDA 9:00 10:00 hd. Kncept a parametry výzvy Žadatelé a partneři Cílvá skupina Partnerství Klíčvé aktivity 10:00 11:00 hd. Mnitrvací

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více