5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ"

Transkript

1 5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ 5.1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 1. r. 9 hodin týdně 2. r. 10 hodin týdně 3. r. 9 hodin týdně 4. r. 7 hodin týdně 5. r. 7 hodin týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Je vyučován jako samostatný předmět, jež je členěn na jazykovou výchovu, komunikativní a slohovou výchovu a literární výchovu. Předmět sám prolíná a doplňuje výuku v dalších vzdělávacích oblastech např. Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Umění a kultura. Součástí výuky českého jazyka je i vřazení dramatické výchovy. Ve čtvrtém ročníku může být 1 hodina týdně vyučována ve 2 skupinách. b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Jazykové vyučování vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, dorozumívání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy. Formulují vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Dospívají k poznatkům a prožitkům, které mohou kladně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace, obohatit duchovní život. V komunikační i slohové výchově se žáci učí chápat jazyková sdělení, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky, pocity, analyzovat obsah, vytvářet vlastní názor, kultivovaně mluvit i psát, rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Učí žáky hledat vhodná řešení, projevovat své city, chápat myšlenky a názory jiných lidí. V prvním ročníku nabízíme podle zájmu rodičů nácvik čtení a psaní pomocí genetické metody. Zpravidla s touto metodou pracujeme v jedné třídě, v ostatních třídách provádíme nácvik čtení a psaní analyticko syntetickou metodou. pro genetickou metodu jsou v ŠVP Tvořivá škola označovány zkratkou G. Přínos k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť jazyková kultura patří ke znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti každého jedince. Vzdělávání v dané oblasti směřuje k: 32

2 vnímání a postupnému osvojování jazyka bohatého a mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření svých potřeb, prožitků a sdělování postojů a názorů (kompetence učení, kompetence komunikativní) zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí (kompetence sociální a personální) chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa (kompetence občanská) vytváření prostoru pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny, všestranné využití získaných informací (kompetence k učení, kompetence pracovní) Průřezová témata a jejich přínos Průřezová témata zahrnují aktuální problémy současného života a jsou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Oblast Jazyka a jazykové komunikace je založena na komunikační podstatě jazyka, zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci jako nástroj jednání v různých životních situacích. 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) přínos: smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti, hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu vede k porozumění sobě samému a druhým napomáhá k zvládnutí vlastního chování přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) přínos: výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory 3. Multikulturní výchova (MKV) přínos: zprostředkovává poznání vlastní kultury a porozumění odlišných kultur, napomáhá k utváření pozitivních mezilidských vztahů. Škola = místo, kde se budou všichni cítit rovnoprávně poskytuje žákům základní znalosti o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést odpovědnost za své jednání napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové intolerance s principy života v demokratické společnosti vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu 33

3 4. Mediální výchova (MV) přínos: zdroj zkušeností a poznatků, je důležité je vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média mají vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního styku, na kvalitu života vůbec. učí využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času rozvíjí schopnost analytického přístupu k médiím a kritického odstupu od nich rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování napomáhá k možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti Hlavní skupiny metod a organizačních forem výuky: Vhodné formy a metody práce volí učitel, který má na zřeteli obtížnost učiva, věk žáků, aktuální situaci v žákovském kolektivu. Volí takové formy a metody, aby byli aktivně zapojeni všichni žáci s pocitem úspěšnosti. Učitel má stále na zřeteli individuální přístup k žákovi, přihlíží na žáky se specifickými poruchami učení i na žáky talentované. Metody slovní: slovní výklad vyprávění rozhovor beseda učení z knihy, z magnetofonového záznamu Metody názorové: pozorování předvádění názorné pomůcky vycházky, exkurze návštěva divadel, kin Metody praktické: smyslné poznání skutečnosti Metody motivační: aktivní zaujetí žáků aktivitou během vyučovací hodiny Metody: expoziční fixační diagnostické a klasifikační Formy práce: aktivní učení kooperativní učení problémové učení 34

4 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům při měření složitosti. pozná písmena abecedy skládá písmena, slabiky i dvojslabičná slova dokáže přečíst slabiky dokáže přečíst dvojslabičná slova dokáže přečíst jednoduchou větu po slovech rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti přizpůsobuje své čtení takovému tempu, aby porozuměl obsahu čteného textu samostatně či s dopomocí přečte jednoduché pokyny k textu a zadání úkolů, které na text navazují orientuje se v textu, vyhledá slova, jejich významu nerozumí opraví chybně přečtené slovo v rámci věty dle kontextu věty a čteného textu zvládne o přečteném textu jednoduše vyprávět JAZYKOVÁ VÝCHOVA - poznání písmen české abecedy - čtení otevřených slabik - čtení dvojslabičných slov složených z otevřených slabik - čtení jednoduchých vět - vyprávění o přečteném textu svými slovy - nakreslení obrázku podle smyslu textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - naslouchání a soustředění se na mluvící osobu - zapojení smyslových vjemů - cvičení pozornosti na mluvící osobu M slovní úlohy PRV čtení názvů pojmů OSV - Sp - vede k porozumění sobě samému a druhým (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) MV FV učí využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) PRV lidské tělo, smysly Tv reaguje na dané pokyny M přečte jednoduchý pokyn 35

5 vyjádří smysl textu jednoduchou kresbou dokáže naslouchat učiteli nebo spolužákům pochopí jednoduchý pokyn reaguje na určitý slovní pokyn zvládne přečíst jednoslovný písemný pokyn a reagovat podle pokynu - zjišťování konkrétního údaje (pohádky) OSV PL - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. naslouchá svým spolužákům dokáže se zeptat a odpovědět dokáže projevit své přání, potřebu - naslouchání a soustředění se na mluvící osobu - tvoření otázek, které vyjadřují tužby, přání PRV otázky x odpovědi Hv intonační cvičení, hra na otázku a odpověď MKV LV - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Hv říkadla Tv rozcvička OSV Km - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) 36

6 Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla a pohybem vyjadřovat emoce a rozpoznávat je v chování druhých. upevňuje si pečlivou výslovnost cvičí aktivně činnost jazyka v ústech při správné výslovnosti vokálů (samohlásek) aktivně zapojuje ve výslovnosti dolní čelisti a rty snaží se o správné dýchání cvičí brániční dýchání cvičí měkké nasazení hlasu snaží se o správnou výslovnost utvoří zdvořilou otázku i odpověď dokáže vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas, odmítnutí vyjádří pozdrav, rozloučení zvládne oslovení spolužáků i učitele využívá nonverbální prostředky správně se nadechuje a vydechuje používá brániční dýchání (pomalý výdech) cvičí správnou artikulaci dbá na správné držení těla - uvolňovací cvičení mimických svalů - cvičení výslovnosti na snadno zapamatovatelných říkadlech - cvičení výslovnosti pravidelně každý den - zařazování dechových cvičení - cvičení bráničního dýchání (pomalý výdech) - měkké nasazování hlasu (říkadla) - cvičení vhodného tempa řeči - tvoření otázek a odpovědí na dané téma - vyjádření souhlasu i odmítnutí - pozdravy, oslovení - nonverbální prostředky (mimika v obličeji, pravá ruka jako symbol přátelství) DRAMATICKÁ VÝCHOVA - správné dýchání - správné tvoření hlasu - artikulace - držení těla Tv rozcvička Hv říkadla s rytmizací zpívání písní MKV M - vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, rasismu (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) PRV U lékaře Rodina MKV PSS učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést za svá jednání odpovědnost (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Tv rozcvička Hv popěvky, říkadla MV TM - rozvíjí komunikační schopnost zvláště při veřejném vystupování (prolíná celým vzděl. obsahem 37

7 Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. poslouchá příběh, který vypráví druhá osoba dokáže reagovat na slyšený příběh vypráví jednoduše vlastní zážitek KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - poslouchání prostého dějového vyprávění - tvoření otázek, projevení zájmu, pocitu - vyprávění vlastního zážitku předmětu Čj 1. r.) PRV BESIP OSV KK - vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci (prolíná) VMEGS ES rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. zvládne si udržet pořádek na svém místě dokáže si upravit čisté pracovní místo, připravit si psací náčiní zachází šetrně se svým psacím náčiním zvládá správné sezení, správné držení tužky - základní hygienické návyky - správné sezení, vhodné osvětlení, správný úchop psacího náčiní Tv rozcvička PRV lidské tělo OSV Ps utváří dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací - relaxace (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev. zvládne napsat velká i malá písmena české abecedy dokáže napsat slabiky, dvojslabičná slova píše správné tvary číslic po upozornění si své chyby snaží opravit JAZYKOVÁ VÝCHOVA - psaní písmen - psaní slabik jedním tahem - opis slov - zápis číslic - kontrola písemného zápisu PRV popis rostliny, zvířete MKV KD napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu být sám sebou (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) 38

8 G: při psaní spojuje písmena ve slova, slova do vět, používá různé strategie ke kontrole Píše věcně a formálně správně jednoduchá spojení. zvládne opsat úhledně slabiky, dvojslabičná slova zvládne napsat vlastní jméno dodržuje úpravu písemného projevu - opis otevřených slabik - opis dvojslabičných slov - dodržování úpravy písma PRV názvy měsíců Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. seřadí obrázky podle dějové posloupnosti uvědomuje si, že děj se odvíjí v časové a dějové posloupnosti vyřadí obrázek, který do daného děje nepatří dokáže jednoduchými větami vyprávět příběh (pohádku) podle obrázků - zařazování obrázků podle děje - vyřazování obrázků - vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy Hv zpívání s obrázky Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. sluchově rozliší hlásky ve slabice sluchově rozliší hlásky ve dvojslabičných slovech přečte slabiky, dvojslabičná slova po písmenkách napíše slabiky, dvojslabičná slova člení slova na slabiky říká si nahlas hlásky ve slově současně slova napíše - sluchová analýza a syntéza slova - počet slabik ve slově - délka samohlásek Hv rytmická říkadla OSV RS rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a dovednosti zapamatování (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu Čj 1. r.) 39

9 rozeznává délku samohlásek naznačí délku samohlásky rukou rozvíjí slovní zásobu a rozšiřuje ji o významy nových slov ovládá přiměřeně svým schopnostem techniku čtení G: člení slova na hlásky, čte slova různé stavby hláskování (globálně čte krátká slova) rozpozná tvary všech malých i velkých písmen v tiskací i psací podobě zapíše slovo a větu s jednoduchou stavbou hůlkovým i písmem Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. vysvětlí význam slova (slovně, naznačí význam slova pohybem těla, nakreslí obrázek) doplní dvojici protikladných slov (obrázky) podle významu doplní slovo souřadné (řada obrázků) vyřadí slovo, které mezi souřadná slova nepatří (obrázky) vybere slovo nadřazené a slova podřazená (obrázky slov) používá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves získané - význam slova řeč těla - protikladná slova - souřadná slova - slova nadřazená a podřazená - druhy slov PRV ovoce, zelenina VMEGS - ES rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultur v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti (Prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) PRV názvy zvířat, rostlin Vv názvy barev 40

10 Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. odposlechem dbá na užívání tvarů spisovného jazyka poslouchá literární text přednáší říkadla, rozpočítadla, veršované pohádky čte velmi jednoduchý text se správným frázováním ve vhodném tempu, s důrazem na porozumění dokáže naslouchat čtenému textu zvládne slyšený text jednoduše zreprodukovat pracuje s textem dle pokynů učitele přiměřeně svému věku nakreslí obrázek ke slyšenému textu vyhledává rýmy ve verších seznamuje se s libozvučností verše získává prožitek při čtení nebo přednášení veršů vypráví známou pohádku rozlišuje pohádku od skutečného příběhu poslouchá literární příběhy ze života dětí LITERÁRNÍ VÝCHOVA - přednes básní, říkadel - četba literárního textu - zážitkové čtení a poslouchání - verše pro děti - dětské příběhy - pohádky Hv rytmizace říkadel Vv ilustrace pohádky OSV Sb napomáhá k zvládnutí vlastního chování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Tv taneček Hv rytmus říkadel MV KČ učí se využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy a naplnění volného času (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Tv hra na tělo Vv ilustrace pohádky 41

11 Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. přednáší verše spojuje verše s pohybem naznačuje melodii hlasu pohybem těla nakreslí obrázek ke slyšenému textu dovypráví známou pohádku učí se, že literární téma může mít různé podoby zpracování (zveršované kouzelné pohádky, zveršované bajky) seznamuje se s texty beletristickými i naučnými s textem pracuje tvořivě, mluví o přečteném a propojuje s vlastní čtenářskou i osobní zkušeností, předvídá průběh děje, hovoří o možných alternativách ve vývoji děje a postav vymýšlí vlastní konce příběhu, pracuje s otázkami, tvoří vlastní otázky - verše pro děti - pohádky - veršované pohádky 42

12 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - zvládne plynulé čtení dvojslabičných i víceslabičných slov složených z otevřených slabik zvládne plynulé čtení slov s uzavřenými slabikami dokáže přečíst přiměřený text plynule po slovech nebo po kratších větných celcích zvládne o přečteném textu jednoduše vyprávět vyjádří smysl textu kresbou dokáže naslouchat učitele pochopí jednoduchý pokyn reaguje na slovní pokyny zvládne přečíst vícenásobný písemný pokyn a reagovat podle pokynu naslouchá svým spolužákům dokáže se zeptat na nejasné věci naslouchá svým spolužákům dokáže se zdvořile zeptat a odpovědět vyjádří svůj souhlas i nesouhlas s mluvčím vyptává se na konkrétní věci ve slyšeném textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení dvojslabičných i víceslabičných slov složených z otevřených slabik - čtení slov se zavřenou slabikou na konci slova - čtení slov se skupinami souhlásek - čtení přiměřeného textu - vyprávění o přečteném textu svými slovy - nakreslení obrázku podle smyslu textu - naslouchání a soustředění na mluvící osobu - zapojení smyslových vjemů - přečtení písemných pokynů - naslouchání ostatních osob ve svém okolí - naslouchání a soustředění se na mluvící osobu - vnímání názorů ostatních - reakce v rozhovoru tvoření dotazu, prosby M slovní úlohy PRV čtení pojmů OSV - Sp vede k porozumění sobě samému a k druhým (prolíná celým vzděl. obsahem Čj 2. r.) MV - FV učí využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času (prolíná obsahem Čj 2. r.) PRV lidské tělo, smysly Tv reaguje na dané pokyny M přečtení úlohy OSV - PL přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (prolíná Čj 2. r.) PRV rodina Hv intonační cvičení, hra na otázku a odpově 43

13 MKV - LV učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. upevňuje si pečlivou výslovnost dbá na správné znění hlasu volí přiměřenou hlasitost dokáže si nedbalou výslovnost opravit mluví výrazně, aby zaujal ostatní posluchače - cvičení výslovnosti na říkadlech, jazykolamech - krátké, souvislé vyprávění Hv říkadla Tv rozcvička OSV - Km rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. zvládá správné dýchání používá brániční dýchání měkce nasazuje hlas mluví hlasitě používá vhodné tempo řeči - zařazování dechových cvičení - cvičení bráničního dýchání - měkké nasazování hlasu - cvičení vhodného tempa řeči Tv rozcvička Hv říkadla s rytmizací zpívání písní MKV - M vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, rasismu (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) 44

14 Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla, dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat emoce a rozpoznávat je v chování druhých. správně se nadechuje a vydechuje používá brániční dýchání cvičí správnou artikulaci dbá na správné držení těla dokáže změnit barvu hlasu pro vyjádření emocí rozpoznává změny emocí v chování druhých DRAMATICKÁ VÝCHOVA - psychosomatické dovednosti Tv rozcvička Hv písně spojené s pohybem MV - TM rozvíjí komunikační schopnost zvláště při veřejném vystupování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. dokáže utvořit zdvořilou otázku i odpověď vyjádří svůj souhlas i nesouhlas, odmítnutí dokáže vyjádřit pozdrav, rozloučení oslovuje spolužáky, dospělé využívá nonverbální prostředky JAZYKOVÁ VÝCHOVA - tvoření otázek a odpovědí na dané téma - vyjádření souhlasu i odmítnutí - pozdravy, oslovení - nonverbální prostředky (výraz radosti v obličeji, pravá ruka symbol přátelství) PRV u lékaře, rodina MKV - PSS - učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést odpovědnost za své jednání (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) PRV BESIP Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. poslouchá příběh, který vypráví druhá osoba reaguje na slyšený příběh otázkami vypráví vlastní zážitek - poslouchání prostého dějového vyprávění - tvoření otázek, dotazů - projevení zájmu - vyprávění vlastního zážitku OSV - KK vedení ke spolupráci, pozitivnímu myšlení, řešení konfliktů (prolíná Čj 2. r.) VMEGS ES rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) 45

15 Tv rozcvička Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. udrží si pořádek na svém místě zvládne si upravit čisté pracovní místo, připravit si psací náčiní používá šetrně své psací náčiní správně sedí, drží správně psací náčiní - základní hygienické návyky - správné sezení, vhodné osvětlení, správný úchop psacího náčiní PRV lidské tělo OSV - Ps utváří dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací relaxace, hledání pomoci (prolíná celým vzděl. obsah. předmětu Čj 2. r.) Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje písemný projev. píše písmena české abecedy orientuje se v abecední řadě vyhledává v příručkách, encyklopediích píše i tvary tiskacího písma napíše slabiky, dvojslabičná slova, jednoduchou větu píše správné tvary číslic opíše vzkaz, zprávu přepíše slova, jednoduchou větu své chyby si po upozornění opraví - psaní písmen - psaní tiskacích písmen - abeceda - opis slov, jednoduchých vět - zápis číslic - opis vzkazu, zprávy - přepis slov, jednoduchých vět PRV popis rostliny, zvířete MKV - KD napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení. zvládne opis i přepis dvojslabičných slov opíše jednoduché věty přepíše jednoduché věty dokáže napsat jednoduchý vzkaz dokáže opsat pozvánku, jednoduchou zprávu zvládne napsat své vlastní jméno i příjmení - opis a přepis dvojslabičných slov - opis vět - přepis vět - napsání jednoduchého vzkazu - opis pozvánky, jednoduché zprávy - psaní vlastního jména i příjmení - dodržování úpravy písma PRV popis rostliny, zvířete; názvy měsíců 46

16 dodržuje úpravu písemného projevu Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. seřadí obrázky podle dějové posloupnosti vyřadí obrázek, který do daného děje nepatří vypráví souvisle příběh (pohádku) podle obrázků ukončí nedokončený příběh podle své fantazie - zařazování obrázků podle děje - vyřazování obrázku - vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy - dokončení příběhu Hv zpívání s obrázky Hv rytmická říkadla Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. sluchově rozliší hlásky ve slabice i v dvojslabičném slově přečte slabiky i dvojslabičná slova po písmenkách říká si nahlas hlásky ve slově a současně slovo napíše rozeznává délku samohlásek naznačí délku samohlásek rukou rozliší odlišný smysl slov při změně délky samohlásek (např. váha x váhá) rozlišuje párové souhlásky odůvodňuje a správně používá vhodnou souhlásku vysvětlí význam slova (slovně, pohybem, nakreslí obrázek) doplní dvojici protikladných slov v řadě souřadných slov doplní slova souřadná - sluchová analýza a syntéza slova - počet slabik ve slově - délka samohlásek - rozlišení smyslů slova - párové souhlásky - význam slova - protikladná slova - souřadná slova - slova nadřazená, slova podřazená OSV RS rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a dovednosti zapamatování (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu Čj 2. r.) PRV ovoce a zelenina 47

17 vyřadí slovo, které mezi souřadná slova nepatří doplní slova nadřazená i slova podřazená Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. rozliší slova podle významu doplňuje řady slov podle významu vyřadí slovo, které do dané významové řady nepatří - význam slova PRV ovoce a zelenina, Práce lidí Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. pozná podstatné jméno a sloveso - poznávání podstatných jmen a sloves PRV názvy zvířat a rostlin Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. používá správné mluvnické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves doplní dvojici slov přídavné jméno + podstatné jméno, podstatné jméno + sloveso - druhy slov (seznámení) Vv barvy Spojuje věty do jednodušších souvětí spojkami a jinými spojovacími výrazy spojuje jednoduché věty v souvětí používá nejfrekventovanější spojky, spojovací výrazy vyznačí spojovací výrazy - spojovací výrazy PRV práce zaměstnání Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. rozliší druhy vět použije správné znaménko na konci věty utvoří větu daného druhu v mluveném projevu volí správnou melodii hlasu - druhy vět MA slovní úlohy VMEGS - OE vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o 48

18 osobnostní vzory (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) PRV rodina, moje obec Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. pozná měkké a tvrdé souhlásky odůvodní i / y po měkkých a tvrdých souhláskách vyjmenuje obojetné souhlásky volí správně ú / ů píše správně dě, tě, ně, ú / ů, bě, pě, vě, mě ve slovech píše správně větu (na začátku velké písmeno, na konci znaménko) určuje vlastní jména osob, zvířat a místních pojmenování píše vlastní jméno s velkým písmenem - souhlásky tvrdé, měkké, obojetné - tvrdé, měkké souhlásky ve vztahu - tvrdé a měkké slabiky, psaní i/y - psaní u, ú, ů - slabiky bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně - psaní velkých písmen ve větě i ve vlastních jménech MKV - EP poskytuje žákům základní znalosti o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. zvládne výrazné čtení literárního textu interpretuje přečtený text přednáší zpaměti krátká říkadla, verše dokáže naslouchat čtený text, přednes veršů volně reprodukuje slyšený text LITERÁRNÍ VÝCHOVA - plynulé, výrazné čtení - správná intonace, frázování - poslech literárního textu - zážitkové čtení a poslouchání Hv rytmizace říkadel MV - PRT rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Vv ilustrace pohádky 49

19 Rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá pravidla hry, vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná. vypráví o svých emočních zážitcích nakreslí obrázek k danému textu chápe význam dodržování pravidel vyjádří vlastní zážitek, vlastní názor snaží se vcítit do určité role v dané situaci DRAMATICKÁ VÝCHOVA - herní dovednosti - vstup do role OSV - Sb napomáhá k zvládnutí vlastního chování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) TV pohybové hry Spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace, prezentuje je před spolužáky, sleduje prezentace ostatních. spolupracuje ve dvojici překonává ostych zapojuje se do her uvědomuje si vlastní identitu hledá, co má společného ve dvojici i v celé skupině - sociálně komunikační dovednosti - spolupráce OSV - Kr vede k rozvoji tvořivosti v mezilidských vztazích, originalitě (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. vyhledává rýmy ve verších vymýšlí rýmy seznamuje se s libozvučností verše spojuje verše s pohybem těla vypráví pohádku označí hlavní postavy, vypráví o vlastnostech pohádkové postavy rozlišuje pohádku od skutečného příběhu vypráví vlastní zážitek LITERÁRNÍ VÝCHOVA - verše pro děti - rytmické cvičení - dětské příběhy - pohádky Tv taneček Hv rytmus říkadel MV - KČ učí se využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) 50

20 Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. přednáší verše spojuje verše s pohybem vyhledává rýmy vymýšlí vlastní rýmy vypravuje známou pohádku charakterizuje hlavní postavy orientuje se v textu, vyhledává daný úkol - verše - pohádky - dětské příběhy Tv hra na tělo Vv ilustrace pohádky Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového). dokáže vyprávět o svém zážitku s pomocí učitele nakreslí obrázek na základě shlédnutého dramatického díla DRAMATICKÁ VÝCHOVA - základní stavební prvky dramatu - divadelní představení 51