5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ"

Transkript

1 5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ 5.1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 1. r. 9 hodin týdně 2. r. 10 hodin týdně 3. r. 9 hodin týdně 4. r. 7 hodin týdně 5. r. 7 hodin týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Je vyučován jako samostatný předmět, jež je členěn na jazykovou výchovu, komunikativní a slohovou výchovu a literární výchovu. Předmět sám prolíná a doplňuje výuku v dalších vzdělávacích oblastech např. Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Umění a kultura. Součástí výuky českého jazyka je i vřazení dramatické výchovy. Ve čtvrtém ročníku může být 1 hodina týdně vyučována ve 2 skupinách. b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Jazykové vyučování vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, dorozumívání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy. Formulují vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Dospívají k poznatkům a prožitkům, které mohou kladně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace, obohatit duchovní život. V komunikační i slohové výchově se žáci učí chápat jazyková sdělení, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky, pocity, analyzovat obsah, vytvářet vlastní názor, kultivovaně mluvit i psát, rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Učí žáky hledat vhodná řešení, projevovat své city, chápat myšlenky a názory jiných lidí. V prvním ročníku nabízíme podle zájmu rodičů nácvik čtení a psaní pomocí genetické metody. Zpravidla s touto metodou pracujeme v jedné třídě, v ostatních třídách provádíme nácvik čtení a psaní analyticko syntetickou metodou. pro genetickou metodu jsou v ŠVP Tvořivá škola označovány zkratkou G. Přínos k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť jazyková kultura patří ke znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti každého jedince. Vzdělávání v dané oblasti směřuje k: 32

2 vnímání a postupnému osvojování jazyka bohatého a mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření svých potřeb, prožitků a sdělování postojů a názorů (kompetence učení, kompetence komunikativní) zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí (kompetence sociální a personální) chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa (kompetence občanská) vytváření prostoru pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny, všestranné využití získaných informací (kompetence k učení, kompetence pracovní) Průřezová témata a jejich přínos Průřezová témata zahrnují aktuální problémy současného života a jsou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Oblast Jazyka a jazykové komunikace je založena na komunikační podstatě jazyka, zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci jako nástroj jednání v různých životních situacích. 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) přínos: smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti, hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu vede k porozumění sobě samému a druhým napomáhá k zvládnutí vlastního chování přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) přínos: výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory 3. Multikulturní výchova (MKV) přínos: zprostředkovává poznání vlastní kultury a porozumění odlišných kultur, napomáhá k utváření pozitivních mezilidských vztahů. Škola = místo, kde se budou všichni cítit rovnoprávně poskytuje žákům základní znalosti o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést odpovědnost za své jednání napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové intolerance s principy života v demokratické společnosti vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu 33

3 4. Mediální výchova (MV) přínos: zdroj zkušeností a poznatků, je důležité je vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média mají vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního styku, na kvalitu života vůbec. učí využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času rozvíjí schopnost analytického přístupu k médiím a kritického odstupu od nich rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování napomáhá k možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti Hlavní skupiny metod a organizačních forem výuky: Vhodné formy a metody práce volí učitel, který má na zřeteli obtížnost učiva, věk žáků, aktuální situaci v žákovském kolektivu. Volí takové formy a metody, aby byli aktivně zapojeni všichni žáci s pocitem úspěšnosti. Učitel má stále na zřeteli individuální přístup k žákovi, přihlíží na žáky se specifickými poruchami učení i na žáky talentované. Metody slovní: slovní výklad vyprávění rozhovor beseda učení z knihy, z magnetofonového záznamu Metody názorové: pozorování předvádění názorné pomůcky vycházky, exkurze návštěva divadel, kin Metody praktické: smyslné poznání skutečnosti Metody motivační: aktivní zaujetí žáků aktivitou během vyučovací hodiny Metody: expoziční fixační diagnostické a klasifikační Formy práce: aktivní učení kooperativní učení problémové učení 34

4 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům při měření složitosti. pozná písmena abecedy skládá písmena, slabiky i dvojslabičná slova dokáže přečíst slabiky dokáže přečíst dvojslabičná slova dokáže přečíst jednoduchou větu po slovech rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti přizpůsobuje své čtení takovému tempu, aby porozuměl obsahu čteného textu samostatně či s dopomocí přečte jednoduché pokyny k textu a zadání úkolů, které na text navazují orientuje se v textu, vyhledá slova, jejich významu nerozumí opraví chybně přečtené slovo v rámci věty dle kontextu věty a čteného textu zvládne o přečteném textu jednoduše vyprávět JAZYKOVÁ VÝCHOVA - poznání písmen české abecedy - čtení otevřených slabik - čtení dvojslabičných slov složených z otevřených slabik - čtení jednoduchých vět - vyprávění o přečteném textu svými slovy - nakreslení obrázku podle smyslu textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - naslouchání a soustředění se na mluvící osobu - zapojení smyslových vjemů - cvičení pozornosti na mluvící osobu M slovní úlohy PRV čtení názvů pojmů OSV - Sp - vede k porozumění sobě samému a druhým (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) MV FV učí využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) PRV lidské tělo, smysly Tv reaguje na dané pokyny M přečte jednoduchý pokyn 35

5 vyjádří smysl textu jednoduchou kresbou dokáže naslouchat učiteli nebo spolužákům pochopí jednoduchý pokyn reaguje na určitý slovní pokyn zvládne přečíst jednoslovný písemný pokyn a reagovat podle pokynu - zjišťování konkrétního údaje (pohádky) OSV PL - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. naslouchá svým spolužákům dokáže se zeptat a odpovědět dokáže projevit své přání, potřebu - naslouchání a soustředění se na mluvící osobu - tvoření otázek, které vyjadřují tužby, přání PRV otázky x odpovědi Hv intonační cvičení, hra na otázku a odpověď MKV LV - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Hv říkadla Tv rozcvička OSV Km - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) 36

6 Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla a pohybem vyjadřovat emoce a rozpoznávat je v chování druhých. upevňuje si pečlivou výslovnost cvičí aktivně činnost jazyka v ústech při správné výslovnosti vokálů (samohlásek) aktivně zapojuje ve výslovnosti dolní čelisti a rty snaží se o správné dýchání cvičí brániční dýchání cvičí měkké nasazení hlasu snaží se o správnou výslovnost utvoří zdvořilou otázku i odpověď dokáže vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas, odmítnutí vyjádří pozdrav, rozloučení zvládne oslovení spolužáků i učitele využívá nonverbální prostředky správně se nadechuje a vydechuje používá brániční dýchání (pomalý výdech) cvičí správnou artikulaci dbá na správné držení těla - uvolňovací cvičení mimických svalů - cvičení výslovnosti na snadno zapamatovatelných říkadlech - cvičení výslovnosti pravidelně každý den - zařazování dechových cvičení - cvičení bráničního dýchání (pomalý výdech) - měkké nasazování hlasu (říkadla) - cvičení vhodného tempa řeči - tvoření otázek a odpovědí na dané téma - vyjádření souhlasu i odmítnutí - pozdravy, oslovení - nonverbální prostředky (mimika v obličeji, pravá ruka jako symbol přátelství) DRAMATICKÁ VÝCHOVA - správné dýchání - správné tvoření hlasu - artikulace - držení těla Tv rozcvička Hv říkadla s rytmizací zpívání písní MKV M - vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, rasismu (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) PRV U lékaře Rodina MKV PSS učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést za svá jednání odpovědnost (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Tv rozcvička Hv popěvky, říkadla MV TM - rozvíjí komunikační schopnost zvláště při veřejném vystupování (prolíná celým vzděl. obsahem 37

7 Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. poslouchá příběh, který vypráví druhá osoba dokáže reagovat na slyšený příběh vypráví jednoduše vlastní zážitek KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - poslouchání prostého dějového vyprávění - tvoření otázek, projevení zájmu, pocitu - vyprávění vlastního zážitku předmětu Čj 1. r.) PRV BESIP OSV KK - vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci (prolíná) VMEGS ES rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. zvládne si udržet pořádek na svém místě dokáže si upravit čisté pracovní místo, připravit si psací náčiní zachází šetrně se svým psacím náčiním zvládá správné sezení, správné držení tužky - základní hygienické návyky - správné sezení, vhodné osvětlení, správný úchop psacího náčiní Tv rozcvička PRV lidské tělo OSV Ps utváří dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací - relaxace (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev. zvládne napsat velká i malá písmena české abecedy dokáže napsat slabiky, dvojslabičná slova píše správné tvary číslic po upozornění si své chyby snaží opravit JAZYKOVÁ VÝCHOVA - psaní písmen - psaní slabik jedním tahem - opis slov - zápis číslic - kontrola písemného zápisu PRV popis rostliny, zvířete MKV KD napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu být sám sebou (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) 38

8 G: při psaní spojuje písmena ve slova, slova do vět, používá různé strategie ke kontrole Píše věcně a formálně správně jednoduchá spojení. zvládne opsat úhledně slabiky, dvojslabičná slova zvládne napsat vlastní jméno dodržuje úpravu písemného projevu - opis otevřených slabik - opis dvojslabičných slov - dodržování úpravy písma PRV názvy měsíců Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. seřadí obrázky podle dějové posloupnosti uvědomuje si, že děj se odvíjí v časové a dějové posloupnosti vyřadí obrázek, který do daného děje nepatří dokáže jednoduchými větami vyprávět příběh (pohádku) podle obrázků - zařazování obrázků podle děje - vyřazování obrázků - vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy Hv zpívání s obrázky Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. sluchově rozliší hlásky ve slabice sluchově rozliší hlásky ve dvojslabičných slovech přečte slabiky, dvojslabičná slova po písmenkách napíše slabiky, dvojslabičná slova člení slova na slabiky říká si nahlas hlásky ve slově současně slova napíše - sluchová analýza a syntéza slova - počet slabik ve slově - délka samohlásek Hv rytmická říkadla OSV RS rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a dovednosti zapamatování (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu Čj 1. r.) 39

9 rozeznává délku samohlásek naznačí délku samohlásky rukou rozvíjí slovní zásobu a rozšiřuje ji o významy nových slov ovládá přiměřeně svým schopnostem techniku čtení G: člení slova na hlásky, čte slova různé stavby hláskování (globálně čte krátká slova) rozpozná tvary všech malých i velkých písmen v tiskací i psací podobě zapíše slovo a větu s jednoduchou stavbou hůlkovým i písmem Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. vysvětlí význam slova (slovně, naznačí význam slova pohybem těla, nakreslí obrázek) doplní dvojici protikladných slov (obrázky) podle významu doplní slovo souřadné (řada obrázků) vyřadí slovo, které mezi souřadná slova nepatří (obrázky) vybere slovo nadřazené a slova podřazená (obrázky slov) používá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves získané - význam slova řeč těla - protikladná slova - souřadná slova - slova nadřazená a podřazená - druhy slov PRV ovoce, zelenina VMEGS - ES rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultur v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti (Prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) PRV názvy zvířat, rostlin Vv názvy barev 40

10 Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. odposlechem dbá na užívání tvarů spisovného jazyka poslouchá literární text přednáší říkadla, rozpočítadla, veršované pohádky čte velmi jednoduchý text se správným frázováním ve vhodném tempu, s důrazem na porozumění dokáže naslouchat čtenému textu zvládne slyšený text jednoduše zreprodukovat pracuje s textem dle pokynů učitele přiměřeně svému věku nakreslí obrázek ke slyšenému textu vyhledává rýmy ve verších seznamuje se s libozvučností verše získává prožitek při čtení nebo přednášení veršů vypráví známou pohádku rozlišuje pohádku od skutečného příběhu poslouchá literární příběhy ze života dětí LITERÁRNÍ VÝCHOVA - přednes básní, říkadel - četba literárního textu - zážitkové čtení a poslouchání - verše pro děti - dětské příběhy - pohádky Hv rytmizace říkadel Vv ilustrace pohádky OSV Sb napomáhá k zvládnutí vlastního chování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Tv taneček Hv rytmus říkadel MV KČ učí se využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy a naplnění volného času (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Tv hra na tělo Vv ilustrace pohádky 41

11 Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. přednáší verše spojuje verše s pohybem naznačuje melodii hlasu pohybem těla nakreslí obrázek ke slyšenému textu dovypráví známou pohádku učí se, že literární téma může mít různé podoby zpracování (zveršované kouzelné pohádky, zveršované bajky) seznamuje se s texty beletristickými i naučnými s textem pracuje tvořivě, mluví o přečteném a propojuje s vlastní čtenářskou i osobní zkušeností, předvídá průběh děje, hovoří o možných alternativách ve vývoji děje a postav vymýšlí vlastní konce příběhu, pracuje s otázkami, tvoří vlastní otázky - verše pro děti - pohádky - veršované pohádky 42

12 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - zvládne plynulé čtení dvojslabičných i víceslabičných slov složených z otevřených slabik zvládne plynulé čtení slov s uzavřenými slabikami dokáže přečíst přiměřený text plynule po slovech nebo po kratších větných celcích zvládne o přečteném textu jednoduše vyprávět vyjádří smysl textu kresbou dokáže naslouchat učitele pochopí jednoduchý pokyn reaguje na slovní pokyny zvládne přečíst vícenásobný písemný pokyn a reagovat podle pokynu naslouchá svým spolužákům dokáže se zeptat na nejasné věci naslouchá svým spolužákům dokáže se zdvořile zeptat a odpovědět vyjádří svůj souhlas i nesouhlas s mluvčím vyptává se na konkrétní věci ve slyšeném textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení dvojslabičných i víceslabičných slov složených z otevřených slabik - čtení slov se zavřenou slabikou na konci slova - čtení slov se skupinami souhlásek - čtení přiměřeného textu - vyprávění o přečteném textu svými slovy - nakreslení obrázku podle smyslu textu - naslouchání a soustředění na mluvící osobu - zapojení smyslových vjemů - přečtení písemných pokynů - naslouchání ostatních osob ve svém okolí - naslouchání a soustředění se na mluvící osobu - vnímání názorů ostatních - reakce v rozhovoru tvoření dotazu, prosby M slovní úlohy PRV čtení pojmů OSV - Sp vede k porozumění sobě samému a k druhým (prolíná celým vzděl. obsahem Čj 2. r.) MV - FV učí využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času (prolíná obsahem Čj 2. r.) PRV lidské tělo, smysly Tv reaguje na dané pokyny M přečtení úlohy OSV - PL přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (prolíná Čj 2. r.) PRV rodina Hv intonační cvičení, hra na otázku a odpově 43

13 MKV - LV učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. upevňuje si pečlivou výslovnost dbá na správné znění hlasu volí přiměřenou hlasitost dokáže si nedbalou výslovnost opravit mluví výrazně, aby zaujal ostatní posluchače - cvičení výslovnosti na říkadlech, jazykolamech - krátké, souvislé vyprávění Hv říkadla Tv rozcvička OSV - Km rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. zvládá správné dýchání používá brániční dýchání měkce nasazuje hlas mluví hlasitě používá vhodné tempo řeči - zařazování dechových cvičení - cvičení bráničního dýchání - měkké nasazování hlasu - cvičení vhodného tempa řeči Tv rozcvička Hv říkadla s rytmizací zpívání písní MKV - M vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, rasismu (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) 44

14 Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla, dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat emoce a rozpoznávat je v chování druhých. správně se nadechuje a vydechuje používá brániční dýchání cvičí správnou artikulaci dbá na správné držení těla dokáže změnit barvu hlasu pro vyjádření emocí rozpoznává změny emocí v chování druhých DRAMATICKÁ VÝCHOVA - psychosomatické dovednosti Tv rozcvička Hv písně spojené s pohybem MV - TM rozvíjí komunikační schopnost zvláště při veřejném vystupování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. dokáže utvořit zdvořilou otázku i odpověď vyjádří svůj souhlas i nesouhlas, odmítnutí dokáže vyjádřit pozdrav, rozloučení oslovuje spolužáky, dospělé využívá nonverbální prostředky JAZYKOVÁ VÝCHOVA - tvoření otázek a odpovědí na dané téma - vyjádření souhlasu i odmítnutí - pozdravy, oslovení - nonverbální prostředky (výraz radosti v obličeji, pravá ruka symbol přátelství) PRV u lékaře, rodina MKV - PSS - učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést odpovědnost za své jednání (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) PRV BESIP Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. poslouchá příběh, který vypráví druhá osoba reaguje na slyšený příběh otázkami vypráví vlastní zážitek - poslouchání prostého dějového vyprávění - tvoření otázek, dotazů - projevení zájmu - vyprávění vlastního zážitku OSV - KK vedení ke spolupráci, pozitivnímu myšlení, řešení konfliktů (prolíná Čj 2. r.) VMEGS ES rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) 45

15 Tv rozcvička Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. udrží si pořádek na svém místě zvládne si upravit čisté pracovní místo, připravit si psací náčiní používá šetrně své psací náčiní správně sedí, drží správně psací náčiní - základní hygienické návyky - správné sezení, vhodné osvětlení, správný úchop psacího náčiní PRV lidské tělo OSV - Ps utváří dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací relaxace, hledání pomoci (prolíná celým vzděl. obsah. předmětu Čj 2. r.) Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje písemný projev. píše písmena české abecedy orientuje se v abecední řadě vyhledává v příručkách, encyklopediích píše i tvary tiskacího písma napíše slabiky, dvojslabičná slova, jednoduchou větu píše správné tvary číslic opíše vzkaz, zprávu přepíše slova, jednoduchou větu své chyby si po upozornění opraví - psaní písmen - psaní tiskacích písmen - abeceda - opis slov, jednoduchých vět - zápis číslic - opis vzkazu, zprávy - přepis slov, jednoduchých vět PRV popis rostliny, zvířete MKV - KD napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení. zvládne opis i přepis dvojslabičných slov opíše jednoduché věty přepíše jednoduché věty dokáže napsat jednoduchý vzkaz dokáže opsat pozvánku, jednoduchou zprávu zvládne napsat své vlastní jméno i příjmení - opis a přepis dvojslabičných slov - opis vět - přepis vět - napsání jednoduchého vzkazu - opis pozvánky, jednoduché zprávy - psaní vlastního jména i příjmení - dodržování úpravy písma PRV popis rostliny, zvířete; názvy měsíců 46

16 dodržuje úpravu písemného projevu Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. seřadí obrázky podle dějové posloupnosti vyřadí obrázek, který do daného děje nepatří vypráví souvisle příběh (pohádku) podle obrázků ukončí nedokončený příběh podle své fantazie - zařazování obrázků podle děje - vyřazování obrázku - vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy - dokončení příběhu Hv zpívání s obrázky Hv rytmická říkadla Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. sluchově rozliší hlásky ve slabice i v dvojslabičném slově přečte slabiky i dvojslabičná slova po písmenkách říká si nahlas hlásky ve slově a současně slovo napíše rozeznává délku samohlásek naznačí délku samohlásek rukou rozliší odlišný smysl slov při změně délky samohlásek (např. váha x váhá) rozlišuje párové souhlásky odůvodňuje a správně používá vhodnou souhlásku vysvětlí význam slova (slovně, pohybem, nakreslí obrázek) doplní dvojici protikladných slov v řadě souřadných slov doplní slova souřadná - sluchová analýza a syntéza slova - počet slabik ve slově - délka samohlásek - rozlišení smyslů slova - párové souhlásky - význam slova - protikladná slova - souřadná slova - slova nadřazená, slova podřazená OSV RS rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a dovednosti zapamatování (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu Čj 2. r.) PRV ovoce a zelenina 47

17 vyřadí slovo, které mezi souřadná slova nepatří doplní slova nadřazená i slova podřazená Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. rozliší slova podle významu doplňuje řady slov podle významu vyřadí slovo, které do dané významové řady nepatří - význam slova PRV ovoce a zelenina, Práce lidí Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. pozná podstatné jméno a sloveso - poznávání podstatných jmen a sloves PRV názvy zvířat a rostlin Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. používá správné mluvnické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves doplní dvojici slov přídavné jméno + podstatné jméno, podstatné jméno + sloveso - druhy slov (seznámení) Vv barvy Spojuje věty do jednodušších souvětí spojkami a jinými spojovacími výrazy spojuje jednoduché věty v souvětí používá nejfrekventovanější spojky, spojovací výrazy vyznačí spojovací výrazy - spojovací výrazy PRV práce zaměstnání Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. rozliší druhy vět použije správné znaménko na konci věty utvoří větu daného druhu v mluveném projevu volí správnou melodii hlasu - druhy vět MA slovní úlohy VMEGS - OE vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o 48

18 osobnostní vzory (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) PRV rodina, moje obec Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. pozná měkké a tvrdé souhlásky odůvodní i / y po měkkých a tvrdých souhláskách vyjmenuje obojetné souhlásky volí správně ú / ů píše správně dě, tě, ně, ú / ů, bě, pě, vě, mě ve slovech píše správně větu (na začátku velké písmeno, na konci znaménko) určuje vlastní jména osob, zvířat a místních pojmenování píše vlastní jméno s velkým písmenem - souhlásky tvrdé, měkké, obojetné - tvrdé, měkké souhlásky ve vztahu - tvrdé a měkké slabiky, psaní i/y - psaní u, ú, ů - slabiky bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně - psaní velkých písmen ve větě i ve vlastních jménech MKV - EP poskytuje žákům základní znalosti o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. zvládne výrazné čtení literárního textu interpretuje přečtený text přednáší zpaměti krátká říkadla, verše dokáže naslouchat čtený text, přednes veršů volně reprodukuje slyšený text LITERÁRNÍ VÝCHOVA - plynulé, výrazné čtení - správná intonace, frázování - poslech literárního textu - zážitkové čtení a poslouchání Hv rytmizace říkadel MV - PRT rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Vv ilustrace pohádky 49

19 Rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá pravidla hry, vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná. vypráví o svých emočních zážitcích nakreslí obrázek k danému textu chápe význam dodržování pravidel vyjádří vlastní zážitek, vlastní názor snaží se vcítit do určité role v dané situaci DRAMATICKÁ VÝCHOVA - herní dovednosti - vstup do role OSV - Sb napomáhá k zvládnutí vlastního chování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) TV pohybové hry Spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace, prezentuje je před spolužáky, sleduje prezentace ostatních. spolupracuje ve dvojici překonává ostych zapojuje se do her uvědomuje si vlastní identitu hledá, co má společného ve dvojici i v celé skupině - sociálně komunikační dovednosti - spolupráce OSV - Kr vede k rozvoji tvořivosti v mezilidských vztazích, originalitě (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. vyhledává rýmy ve verších vymýšlí rýmy seznamuje se s libozvučností verše spojuje verše s pohybem těla vypráví pohádku označí hlavní postavy, vypráví o vlastnostech pohádkové postavy rozlišuje pohádku od skutečného příběhu vypráví vlastní zážitek LITERÁRNÍ VÝCHOVA - verše pro děti - rytmické cvičení - dětské příběhy - pohádky Tv taneček Hv rytmus říkadel MV - KČ učí se využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) 50

20 Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. přednáší verše spojuje verše s pohybem vyhledává rýmy vymýšlí vlastní rýmy vypravuje známou pohádku charakterizuje hlavní postavy orientuje se v textu, vyhledává daný úkol - verše - pohádky - dětské příběhy Tv hra na tělo Vv ilustrace pohádky Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového). dokáže vyprávět o svém zážitku s pomocí učitele nakreslí obrázek na základě shlédnutého dramatického díla DRAMATICKÁ VÝCHOVA - základní stavební prvky dramatu - divadelní představení 51

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více