5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ"

Transkript

1 5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ 5.1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 1. r. 9 hodin týdně 2. r. 10 hodin týdně 3. r. 9 hodin týdně 4. r. 7 hodin týdně 5. r. 7 hodin týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Je vyučován jako samostatný předmět, jež je členěn na jazykovou výchovu, komunikativní a slohovou výchovu a literární výchovu. Předmět sám prolíná a doplňuje výuku v dalších vzdělávacích oblastech např. Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Umění a kultura. Součástí výuky českého jazyka je i vřazení dramatické výchovy. Ve čtvrtém ročníku může být 1 hodina týdně vyučována ve 2 skupinách. b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Jazykové vyučování vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, dorozumívání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy. Formulují vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Dospívají k poznatkům a prožitkům, které mohou kladně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace, obohatit duchovní život. V komunikační i slohové výchově se žáci učí chápat jazyková sdělení, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky, pocity, analyzovat obsah, vytvářet vlastní názor, kultivovaně mluvit i psát, rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Učí žáky hledat vhodná řešení, projevovat své city, chápat myšlenky a názory jiných lidí. V prvním ročníku nabízíme podle zájmu rodičů nácvik čtení a psaní pomocí genetické metody. Zpravidla s touto metodou pracujeme v jedné třídě, v ostatních třídách provádíme nácvik čtení a psaní analyticko syntetickou metodou. pro genetickou metodu jsou v ŠVP Tvořivá škola označovány zkratkou G. Přínos k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť jazyková kultura patří ke znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti každého jedince. Vzdělávání v dané oblasti směřuje k: 32

2 vnímání a postupnému osvojování jazyka bohatého a mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření svých potřeb, prožitků a sdělování postojů a názorů (kompetence učení, kompetence komunikativní) zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí (kompetence sociální a personální) chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa (kompetence občanská) vytváření prostoru pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny, všestranné využití získaných informací (kompetence k učení, kompetence pracovní) Průřezová témata a jejich přínos Průřezová témata zahrnují aktuální problémy současného života a jsou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Oblast Jazyka a jazykové komunikace je založena na komunikační podstatě jazyka, zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci jako nástroj jednání v různých životních situacích. 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) přínos: smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti, hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu vede k porozumění sobě samému a druhým napomáhá k zvládnutí vlastního chování přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) přínos: výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory 3. Multikulturní výchova (MKV) přínos: zprostředkovává poznání vlastní kultury a porozumění odlišných kultur, napomáhá k utváření pozitivních mezilidských vztahů. Škola = místo, kde se budou všichni cítit rovnoprávně poskytuje žákům základní znalosti o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést odpovědnost za své jednání napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové intolerance s principy života v demokratické společnosti vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu 33

3 4. Mediální výchova (MV) přínos: zdroj zkušeností a poznatků, je důležité je vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média mají vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního styku, na kvalitu života vůbec. učí využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času rozvíjí schopnost analytického přístupu k médiím a kritického odstupu od nich rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování napomáhá k možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti Hlavní skupiny metod a organizačních forem výuky: Vhodné formy a metody práce volí učitel, který má na zřeteli obtížnost učiva, věk žáků, aktuální situaci v žákovském kolektivu. Volí takové formy a metody, aby byli aktivně zapojeni všichni žáci s pocitem úspěšnosti. Učitel má stále na zřeteli individuální přístup k žákovi, přihlíží na žáky se specifickými poruchami učení i na žáky talentované. Metody slovní: slovní výklad vyprávění rozhovor beseda učení z knihy, z magnetofonového záznamu Metody názorové: pozorování předvádění názorné pomůcky vycházky, exkurze návštěva divadel, kin Metody praktické: smyslné poznání skutečnosti Metody motivační: aktivní zaujetí žáků aktivitou během vyučovací hodiny Metody: expoziční fixační diagnostické a klasifikační Formy práce: aktivní učení kooperativní učení problémové učení 34

4 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům při měření složitosti. pozná písmena abecedy skládá písmena, slabiky i dvojslabičná slova dokáže přečíst slabiky dokáže přečíst dvojslabičná slova dokáže přečíst jednoduchou větu po slovech rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti přizpůsobuje své čtení takovému tempu, aby porozuměl obsahu čteného textu samostatně či s dopomocí přečte jednoduché pokyny k textu a zadání úkolů, které na text navazují orientuje se v textu, vyhledá slova, jejich významu nerozumí opraví chybně přečtené slovo v rámci věty dle kontextu věty a čteného textu zvládne o přečteném textu jednoduše vyprávět JAZYKOVÁ VÝCHOVA - poznání písmen české abecedy - čtení otevřených slabik - čtení dvojslabičných slov složených z otevřených slabik - čtení jednoduchých vět - vyprávění o přečteném textu svými slovy - nakreslení obrázku podle smyslu textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - naslouchání a soustředění se na mluvící osobu - zapojení smyslových vjemů - cvičení pozornosti na mluvící osobu M slovní úlohy PRV čtení názvů pojmů OSV - Sp - vede k porozumění sobě samému a druhým (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) MV FV učí využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) PRV lidské tělo, smysly Tv reaguje na dané pokyny M přečte jednoduchý pokyn 35

5 vyjádří smysl textu jednoduchou kresbou dokáže naslouchat učiteli nebo spolužákům pochopí jednoduchý pokyn reaguje na určitý slovní pokyn zvládne přečíst jednoslovný písemný pokyn a reagovat podle pokynu - zjišťování konkrétního údaje (pohádky) OSV PL - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. naslouchá svým spolužákům dokáže se zeptat a odpovědět dokáže projevit své přání, potřebu - naslouchání a soustředění se na mluvící osobu - tvoření otázek, které vyjadřují tužby, přání PRV otázky x odpovědi Hv intonační cvičení, hra na otázku a odpověď MKV LV - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Hv říkadla Tv rozcvička OSV Km - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) 36

6 Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla a pohybem vyjadřovat emoce a rozpoznávat je v chování druhých. upevňuje si pečlivou výslovnost cvičí aktivně činnost jazyka v ústech při správné výslovnosti vokálů (samohlásek) aktivně zapojuje ve výslovnosti dolní čelisti a rty snaží se o správné dýchání cvičí brániční dýchání cvičí měkké nasazení hlasu snaží se o správnou výslovnost utvoří zdvořilou otázku i odpověď dokáže vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas, odmítnutí vyjádří pozdrav, rozloučení zvládne oslovení spolužáků i učitele využívá nonverbální prostředky správně se nadechuje a vydechuje používá brániční dýchání (pomalý výdech) cvičí správnou artikulaci dbá na správné držení těla - uvolňovací cvičení mimických svalů - cvičení výslovnosti na snadno zapamatovatelných říkadlech - cvičení výslovnosti pravidelně každý den - zařazování dechových cvičení - cvičení bráničního dýchání (pomalý výdech) - měkké nasazování hlasu (říkadla) - cvičení vhodného tempa řeči - tvoření otázek a odpovědí na dané téma - vyjádření souhlasu i odmítnutí - pozdravy, oslovení - nonverbální prostředky (mimika v obličeji, pravá ruka jako symbol přátelství) DRAMATICKÁ VÝCHOVA - správné dýchání - správné tvoření hlasu - artikulace - držení těla Tv rozcvička Hv říkadla s rytmizací zpívání písní MKV M - vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, rasismu (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) PRV U lékaře Rodina MKV PSS učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést za svá jednání odpovědnost (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Tv rozcvička Hv popěvky, říkadla MV TM - rozvíjí komunikační schopnost zvláště při veřejném vystupování (prolíná celým vzděl. obsahem 37

7 Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. poslouchá příběh, který vypráví druhá osoba dokáže reagovat na slyšený příběh vypráví jednoduše vlastní zážitek KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - poslouchání prostého dějového vyprávění - tvoření otázek, projevení zájmu, pocitu - vyprávění vlastního zážitku předmětu Čj 1. r.) PRV BESIP OSV KK - vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci (prolíná) VMEGS ES rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. zvládne si udržet pořádek na svém místě dokáže si upravit čisté pracovní místo, připravit si psací náčiní zachází šetrně se svým psacím náčiním zvládá správné sezení, správné držení tužky - základní hygienické návyky - správné sezení, vhodné osvětlení, správný úchop psacího náčiní Tv rozcvička PRV lidské tělo OSV Ps utváří dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací - relaxace (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev. zvládne napsat velká i malá písmena české abecedy dokáže napsat slabiky, dvojslabičná slova píše správné tvary číslic po upozornění si své chyby snaží opravit JAZYKOVÁ VÝCHOVA - psaní písmen - psaní slabik jedním tahem - opis slov - zápis číslic - kontrola písemného zápisu PRV popis rostliny, zvířete MKV KD napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu být sám sebou (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) 38

8 G: při psaní spojuje písmena ve slova, slova do vět, používá různé strategie ke kontrole Píše věcně a formálně správně jednoduchá spojení. zvládne opsat úhledně slabiky, dvojslabičná slova zvládne napsat vlastní jméno dodržuje úpravu písemného projevu - opis otevřených slabik - opis dvojslabičných slov - dodržování úpravy písma PRV názvy měsíců Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. seřadí obrázky podle dějové posloupnosti uvědomuje si, že děj se odvíjí v časové a dějové posloupnosti vyřadí obrázek, který do daného děje nepatří dokáže jednoduchými větami vyprávět příběh (pohádku) podle obrázků - zařazování obrázků podle děje - vyřazování obrázků - vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy Hv zpívání s obrázky Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. sluchově rozliší hlásky ve slabice sluchově rozliší hlásky ve dvojslabičných slovech přečte slabiky, dvojslabičná slova po písmenkách napíše slabiky, dvojslabičná slova člení slova na slabiky říká si nahlas hlásky ve slově současně slova napíše - sluchová analýza a syntéza slova - počet slabik ve slově - délka samohlásek Hv rytmická říkadla OSV RS rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a dovednosti zapamatování (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu Čj 1. r.) 39

9 rozeznává délku samohlásek naznačí délku samohlásky rukou rozvíjí slovní zásobu a rozšiřuje ji o významy nových slov ovládá přiměřeně svým schopnostem techniku čtení G: člení slova na hlásky, čte slova různé stavby hláskování (globálně čte krátká slova) rozpozná tvary všech malých i velkých písmen v tiskací i psací podobě zapíše slovo a větu s jednoduchou stavbou hůlkovým i písmem Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. vysvětlí význam slova (slovně, naznačí význam slova pohybem těla, nakreslí obrázek) doplní dvojici protikladných slov (obrázky) podle významu doplní slovo souřadné (řada obrázků) vyřadí slovo, které mezi souřadná slova nepatří (obrázky) vybere slovo nadřazené a slova podřazená (obrázky slov) používá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves získané - význam slova řeč těla - protikladná slova - souřadná slova - slova nadřazená a podřazená - druhy slov PRV ovoce, zelenina VMEGS - ES rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultur v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti (Prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) PRV názvy zvířat, rostlin Vv názvy barev 40

10 Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. odposlechem dbá na užívání tvarů spisovného jazyka poslouchá literární text přednáší říkadla, rozpočítadla, veršované pohádky čte velmi jednoduchý text se správným frázováním ve vhodném tempu, s důrazem na porozumění dokáže naslouchat čtenému textu zvládne slyšený text jednoduše zreprodukovat pracuje s textem dle pokynů učitele přiměřeně svému věku nakreslí obrázek ke slyšenému textu vyhledává rýmy ve verších seznamuje se s libozvučností verše získává prožitek při čtení nebo přednášení veršů vypráví známou pohádku rozlišuje pohádku od skutečného příběhu poslouchá literární příběhy ze života dětí LITERÁRNÍ VÝCHOVA - přednes básní, říkadel - četba literárního textu - zážitkové čtení a poslouchání - verše pro děti - dětské příběhy - pohádky Hv rytmizace říkadel Vv ilustrace pohádky OSV Sb napomáhá k zvládnutí vlastního chování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Tv taneček Hv rytmus říkadel MV KČ učí se využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy a naplnění volného času (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 1. r.) Tv hra na tělo Vv ilustrace pohádky 41

11 Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. přednáší verše spojuje verše s pohybem naznačuje melodii hlasu pohybem těla nakreslí obrázek ke slyšenému textu dovypráví známou pohádku učí se, že literární téma může mít různé podoby zpracování (zveršované kouzelné pohádky, zveršované bajky) seznamuje se s texty beletristickými i naučnými s textem pracuje tvořivě, mluví o přečteném a propojuje s vlastní čtenářskou i osobní zkušeností, předvídá průběh děje, hovoří o možných alternativách ve vývoji děje a postav vymýšlí vlastní konce příběhu, pracuje s otázkami, tvoří vlastní otázky - verše pro děti - pohádky - veršované pohádky 42

12 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - zvládne plynulé čtení dvojslabičných i víceslabičných slov složených z otevřených slabik zvládne plynulé čtení slov s uzavřenými slabikami dokáže přečíst přiměřený text plynule po slovech nebo po kratších větných celcích zvládne o přečteném textu jednoduše vyprávět vyjádří smysl textu kresbou dokáže naslouchat učitele pochopí jednoduchý pokyn reaguje na slovní pokyny zvládne přečíst vícenásobný písemný pokyn a reagovat podle pokynu naslouchá svým spolužákům dokáže se zeptat na nejasné věci naslouchá svým spolužákům dokáže se zdvořile zeptat a odpovědět vyjádří svůj souhlas i nesouhlas s mluvčím vyptává se na konkrétní věci ve slyšeném textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení dvojslabičných i víceslabičných slov složených z otevřených slabik - čtení slov se zavřenou slabikou na konci slova - čtení slov se skupinami souhlásek - čtení přiměřeného textu - vyprávění o přečteném textu svými slovy - nakreslení obrázku podle smyslu textu - naslouchání a soustředění na mluvící osobu - zapojení smyslových vjemů - přečtení písemných pokynů - naslouchání ostatních osob ve svém okolí - naslouchání a soustředění se na mluvící osobu - vnímání názorů ostatních - reakce v rozhovoru tvoření dotazu, prosby M slovní úlohy PRV čtení pojmů OSV - Sp vede k porozumění sobě samému a k druhým (prolíná celým vzděl. obsahem Čj 2. r.) MV - FV učí využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času (prolíná obsahem Čj 2. r.) PRV lidské tělo, smysly Tv reaguje na dané pokyny M přečtení úlohy OSV - PL přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (prolíná Čj 2. r.) PRV rodina Hv intonační cvičení, hra na otázku a odpově 43

13 MKV - LV učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. upevňuje si pečlivou výslovnost dbá na správné znění hlasu volí přiměřenou hlasitost dokáže si nedbalou výslovnost opravit mluví výrazně, aby zaujal ostatní posluchače - cvičení výslovnosti na říkadlech, jazykolamech - krátké, souvislé vyprávění Hv říkadla Tv rozcvička OSV - Km rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. zvládá správné dýchání používá brániční dýchání měkce nasazuje hlas mluví hlasitě používá vhodné tempo řeči - zařazování dechových cvičení - cvičení bráničního dýchání - měkké nasazování hlasu - cvičení vhodného tempa řeči Tv rozcvička Hv říkadla s rytmizací zpívání písní MKV - M vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, rasismu (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) 44

14 Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla, dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat emoce a rozpoznávat je v chování druhých. správně se nadechuje a vydechuje používá brániční dýchání cvičí správnou artikulaci dbá na správné držení těla dokáže změnit barvu hlasu pro vyjádření emocí rozpoznává změny emocí v chování druhých DRAMATICKÁ VÝCHOVA - psychosomatické dovednosti Tv rozcvička Hv písně spojené s pohybem MV - TM rozvíjí komunikační schopnost zvláště při veřejném vystupování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. dokáže utvořit zdvořilou otázku i odpověď vyjádří svůj souhlas i nesouhlas, odmítnutí dokáže vyjádřit pozdrav, rozloučení oslovuje spolužáky, dospělé využívá nonverbální prostředky JAZYKOVÁ VÝCHOVA - tvoření otázek a odpovědí na dané téma - vyjádření souhlasu i odmítnutí - pozdravy, oslovení - nonverbální prostředky (výraz radosti v obličeji, pravá ruka symbol přátelství) PRV u lékaře, rodina MKV - PSS - učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést odpovědnost za své jednání (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) PRV BESIP Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. poslouchá příběh, který vypráví druhá osoba reaguje na slyšený příběh otázkami vypráví vlastní zážitek - poslouchání prostého dějového vyprávění - tvoření otázek, dotazů - projevení zájmu - vyprávění vlastního zážitku OSV - KK vedení ke spolupráci, pozitivnímu myšlení, řešení konfliktů (prolíná Čj 2. r.) VMEGS ES rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) 45

15 Tv rozcvička Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. udrží si pořádek na svém místě zvládne si upravit čisté pracovní místo, připravit si psací náčiní používá šetrně své psací náčiní správně sedí, drží správně psací náčiní - základní hygienické návyky - správné sezení, vhodné osvětlení, správný úchop psacího náčiní PRV lidské tělo OSV - Ps utváří dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací relaxace, hledání pomoci (prolíná celým vzděl. obsah. předmětu Čj 2. r.) Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje písemný projev. píše písmena české abecedy orientuje se v abecední řadě vyhledává v příručkách, encyklopediích píše i tvary tiskacího písma napíše slabiky, dvojslabičná slova, jednoduchou větu píše správné tvary číslic opíše vzkaz, zprávu přepíše slova, jednoduchou větu své chyby si po upozornění opraví - psaní písmen - psaní tiskacích písmen - abeceda - opis slov, jednoduchých vět - zápis číslic - opis vzkazu, zprávy - přepis slov, jednoduchých vět PRV popis rostliny, zvířete MKV - KD napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení. zvládne opis i přepis dvojslabičných slov opíše jednoduché věty přepíše jednoduché věty dokáže napsat jednoduchý vzkaz dokáže opsat pozvánku, jednoduchou zprávu zvládne napsat své vlastní jméno i příjmení - opis a přepis dvojslabičných slov - opis vět - přepis vět - napsání jednoduchého vzkazu - opis pozvánky, jednoduché zprávy - psaní vlastního jména i příjmení - dodržování úpravy písma PRV popis rostliny, zvířete; názvy měsíců 46

16 dodržuje úpravu písemného projevu Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. seřadí obrázky podle dějové posloupnosti vyřadí obrázek, který do daného děje nepatří vypráví souvisle příběh (pohádku) podle obrázků ukončí nedokončený příběh podle své fantazie - zařazování obrázků podle děje - vyřazování obrázku - vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy - dokončení příběhu Hv zpívání s obrázky Hv rytmická říkadla Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. sluchově rozliší hlásky ve slabice i v dvojslabičném slově přečte slabiky i dvojslabičná slova po písmenkách říká si nahlas hlásky ve slově a současně slovo napíše rozeznává délku samohlásek naznačí délku samohlásek rukou rozliší odlišný smysl slov při změně délky samohlásek (např. váha x váhá) rozlišuje párové souhlásky odůvodňuje a správně používá vhodnou souhlásku vysvětlí význam slova (slovně, pohybem, nakreslí obrázek) doplní dvojici protikladných slov v řadě souřadných slov doplní slova souřadná - sluchová analýza a syntéza slova - počet slabik ve slově - délka samohlásek - rozlišení smyslů slova - párové souhlásky - význam slova - protikladná slova - souřadná slova - slova nadřazená, slova podřazená OSV RS rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a dovednosti zapamatování (prolíná celým vzdělávacím obsahem předmětu Čj 2. r.) PRV ovoce a zelenina 47

17 vyřadí slovo, které mezi souřadná slova nepatří doplní slova nadřazená i slova podřazená Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. rozliší slova podle významu doplňuje řady slov podle významu vyřadí slovo, které do dané významové řady nepatří - význam slova PRV ovoce a zelenina, Práce lidí Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. pozná podstatné jméno a sloveso - poznávání podstatných jmen a sloves PRV názvy zvířat a rostlin Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. používá správné mluvnické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves doplní dvojici slov přídavné jméno + podstatné jméno, podstatné jméno + sloveso - druhy slov (seznámení) Vv barvy Spojuje věty do jednodušších souvětí spojkami a jinými spojovacími výrazy spojuje jednoduché věty v souvětí používá nejfrekventovanější spojky, spojovací výrazy vyznačí spojovací výrazy - spojovací výrazy PRV práce zaměstnání Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. rozliší druhy vět použije správné znaménko na konci věty utvoří větu daného druhu v mluveném projevu volí správnou melodii hlasu - druhy vět MA slovní úlohy VMEGS - OE vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o 48

18 osobnostní vzory (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) PRV rodina, moje obec Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. pozná měkké a tvrdé souhlásky odůvodní i / y po měkkých a tvrdých souhláskách vyjmenuje obojetné souhlásky volí správně ú / ů píše správně dě, tě, ně, ú / ů, bě, pě, vě, mě ve slovech píše správně větu (na začátku velké písmeno, na konci znaménko) určuje vlastní jména osob, zvířat a místních pojmenování píše vlastní jméno s velkým písmenem - souhlásky tvrdé, měkké, obojetné - tvrdé, měkké souhlásky ve vztahu - tvrdé a měkké slabiky, psaní i/y - psaní u, ú, ů - slabiky bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně - psaní velkých písmen ve větě i ve vlastních jménech MKV - EP poskytuje žákům základní znalosti o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. zvládne výrazné čtení literárního textu interpretuje přečtený text přednáší zpaměti krátká říkadla, verše dokáže naslouchat čtený text, přednes veršů volně reprodukuje slyšený text LITERÁRNÍ VÝCHOVA - plynulé, výrazné čtení - správná intonace, frázování - poslech literárního textu - zážitkové čtení a poslouchání Hv rytmizace říkadel MV - PRT rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Vv ilustrace pohádky 49

19 Rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá pravidla hry, vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná. vypráví o svých emočních zážitcích nakreslí obrázek k danému textu chápe význam dodržování pravidel vyjádří vlastní zážitek, vlastní názor snaží se vcítit do určité role v dané situaci DRAMATICKÁ VÝCHOVA - herní dovednosti - vstup do role OSV - Sb napomáhá k zvládnutí vlastního chování (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) TV pohybové hry Spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace, prezentuje je před spolužáky, sleduje prezentace ostatních. spolupracuje ve dvojici překonává ostych zapojuje se do her uvědomuje si vlastní identitu hledá, co má společného ve dvojici i v celé skupině - sociálně komunikační dovednosti - spolupráce OSV - Kr vede k rozvoji tvořivosti v mezilidských vztazích, originalitě (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. vyhledává rýmy ve verších vymýšlí rýmy seznamuje se s libozvučností verše spojuje verše s pohybem těla vypráví pohádku označí hlavní postavy, vypráví o vlastnostech pohádkové postavy rozlišuje pohádku od skutečného příběhu vypráví vlastní zážitek LITERÁRNÍ VÝCHOVA - verše pro děti - rytmické cvičení - dětské příběhy - pohádky Tv taneček Hv rytmus říkadel MV - KČ učí se využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času (prolíná celým vzděl. obsahem předmětu Čj 2. r.) 50

20 Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. přednáší verše spojuje verše s pohybem vyhledává rýmy vymýšlí vlastní rýmy vypravuje známou pohádku charakterizuje hlavní postavy orientuje se v textu, vyhledává daný úkol - verše - pohádky - dětské příběhy Tv hra na tělo Vv ilustrace pohádky Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového). dokáže vyprávět o svém zážitku s pomocí učitele nakreslí obrázek na základě shlédnutého dramatického díla DRAMATICKÁ VÝCHOVA - základní stavební prvky dramatu - divadelní představení 51

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více