PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU"

Transkript

1 PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU

2 PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU V tomto dokumentu jsou popsána hlavní konkrétní krátkodobá a střednědobá opatření, která Komise navrhuje, aby pomohla stabilizovat hospodářskou a finanční situaci na Ukrajině, pomohla jí v transformaci, podpořila politické a hospodářské reformy a posílila inkuzivní rozvoj ku prospěchu všech obyvatel Ukrajiny. Všechna tato opatření by dohromady mohla v nadcházejících letech přinést celkovou podporu ve výši nejméně 11 miliard EUR. Tyto prostředky by pocházely z rozpočtu EU a od mezinárodních finančních institucí spjatých s EU a byly by poskytnuty nad rámec značných finančních prostředků poskytovaných Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a Světovou bankou. Tento závazek je odpovědí, která má jednak pomoci stabilizovat zemi, jednak podpořit reformní program a dále posílit angažovanost ukrajinských orgánů. Některá opatření lze realizovat rychle, jiná si vyžádají další plánování a přípravy. U řady z nich je potřebná bezodkladná a aktivní podpora Rady a Parlamentu. Tento přístup je motivován snahou pomoci Ukrajině naplnit ambice, které občané a občanská společnost v posledních týdnech jasně vyjádřili při bezprecedentních událostech v Kyjevě a po celé zemi. Klíčové prvky: 3 miliardy EUR z rozpočtu EU v nadcházejících letech, půjčky v rámci makroekonomické pomoci ve výši 1,6 miliardy EUR a podpůrný balíček grantů ve výši 1,4 miliardy EUR; až 8 miliard EUR od Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD); 3,5 miliardy EUR bude možné získat prostřednictvím investiční facility sousedství; vytvoření dárcovské koordinační platformy; prozatímní uplatňování prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jakmile bude podepsána dohoda o přidružení, a v případě potřeby zrychlené používání autonomních obchodních opatření; uspořádání investičního fóra / pracovní skupiny na vysoké úrovni; modernizace ukrajinské soustavy pro tranzit zemního plynu a práce na zajištění zpětného toku, zejména přes Slovensko; urychlení Akčního plánu pro liberalizaci vízového režimu v zavedeném rámci; nabídka partnerství v oblasti mobility; technická pomoc v řadě oblastí od ústavní reformy po soudní reformu a přípravu voleb. Všechna tato opatření by měla být vnímána jako příspěvek Komise k evropskému a mezinárodnímu úsilí s cílem pomoci Ukrajině udržitelným způsobem vyřešit složitou ekonomickou situaci a pomoci jí v ekonomické a politické transformaci. Zásadní roli hrají kroky členských států, které doplní a posílí opatření, která je Komise schopna podniknout sama. Stěžejní je také zapojení partnerských zemí a mezinárodních finančních institucí, především MMF, EIB, EBRD a Světové banky, aby bylo možné

3 ještě více posílit to, co všichni můžeme nabídnout, zvýšit viditelnost našich společných kroků a zlepšit jejich účinek. Je zapotřebí dát dohromady všechny prvky a nástroje, abychom zajistili účinnou a ucelenou reakci Evropské unie a mezinárodního společenství. Součástí úsilí EU je podpora Ukrajiny na cestě k politickým a ekonomickým reformám, včetně těch, které jsou uvedeny v dohodě o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, kterou jsme připraveni podepsat. Je zcela zásadní zvýšit na Ukrajině i ve třetích zemích povědomí veřejnosti o výhodách a příležitostech, které tyto reformy mohou Ukrajině i celému regionu přinést. HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ POMOC: Hospodářská podpora má podobu makrofinanční i rozvojové pomoci. Komise je připravena uvolnit z rozpočtu EU v nadcházejících letech zhruba 3 miliardy EUR. Tato finanční podpora je spojena se závazkem uvolnit významnou částku na pomoc Ukrajině urychleně, tak aby mohla řešit své nejnaléhavější potřeby, mj. stabilizovat finanční situaci a podpořit fungování nové státní správy. Makrofinanční pomoc: Na makrofinanční pomoc je určeno celkem 1,6 miliardy EUR. V rámci této pomoci, která již byla sjednána, avšak je podmíněna podpisem dohody mezi vládou a MMF, je Komise připravena uvolnit v krátkodobém horizontu 610 milionů EUR na půjčky. Komise je ochotna navrhnout i další makrofinanční pomoc do výše 1 miliardy EUR. Přímo na místo již vyslala misi, která finanční potřeby Ukrajiny posoudí a připraví pro makrofinanční pomoc podmínky. Tým této mise úzce spolupracuje s MMF. Rozvojová pomoc: Balíček rozvojové pomoci pro Ukrajinu v podobě grantů by mohl v příštích sedmi letech dosáhnout minimálně 1,4 miliardy EUR. Komise aktuálně připravuje nový program na rok 2014 v hodnotě 140 milionů EUR, jehož cílem by bylo zlepšit finanční kapacitu vlády a podpořit institucionální změny, a tím posílit předpokládaný dopad makrofinanční pomoci. Tento program by doprovázela opatření na podporu občanské společnosti. Hodnotu programu by bylo možno navýšit až na 200 milionů EUR, pokud by byla část prostředků přesunuta z evropského nástroje sousedství a pokud by Ukrajina mohla využít výhod zastřešujícího programu (podle zásady více za více ) na základě prokázaného pokroku při prohlubování demokracie a dodržování lidských práv. Na zbývající období let se aktuálně počítá s přídělem prostředků na bilaterální program ve výši zhruba 130 milionů EUR ročně, které by byly vyčleněny v rámci evropského nástroje sousedství. Dalších milionů EUR ročně by plynulo z výše uvedeného zastřešujícího programu ( více za více ) pod podmínkou, že Ukrajina prokáže pokrok při prohlubování demokracie a dodržování lidských práv.

4 S poskytnutím finančních prostředků významného objemu se počítá i v rámci investiční facility sousedství (NIF). Pokud jde o stávající programy, Komise v současnosti financuje několik probíhajících programů odvětvové rozpočtové podpory a technické pomoci, které budou představovat příspěvek pro novou vládu v oblastech zásadního významu, jako je hospodářský rozvoj, správa veřejných financí a spravedlnost. Jeho výše činí přibližně 400 milionů EUR. Kromě toho bude mobilizován NIF ve prospěch financovatelných investičních projektů na Ukrajině. Zkušenosti s prováděním NIF na východě v průběhu minulého programovacího období ukázaly, že pro částku milionů EUR v grantech, které jsou plánovány pro Ukrajinu za účelem kombinování s úvěry, lze očekávat pákový efekt, který vygeneruje úvěry až ve výši 3,5 miliardy EUR. Zásadní význam pro to, aby došlo k uvedenému pákovému efektu a aby bylo možné plně využít jeho potenciál, bude mít účast mezinárodních finančních institucí. V rámci NIF nyní Komise pracuje na možnosti vyčlenit pro příslušné země zvláštní prostředky na podporu provádění dohody o přidružení, která zahrnuje prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu. To by našim partnerům umožnilo přístup k zaručenému a vyhrazenému finančnímu krytí na podporu investic v odvětvích, která jsou zásadní pro modernizaci a přijetí norem EU (například v oblastech životního prostředí a energetiky). Zabýváme se rovněž možností využít tento nástroj k získání dalšího pákového efektu, pokud jde o investiční příležitosti v soukromém sektoru. Pro zacílení bezodkladných opatření, například v oblasti policejní reformy a voličské podpory, by bylo možné využít nástroj přispívající ke stabilitě a míru, dřívější nástroj stability. Pokud budou identifikována vhodná opatření, bylo by možné rychle uvolnit až 20 milionů EUR a z rozpočtu SZBP by bylo možné doplnit dalších 15 milionů EUR na podporu opatření týkajících se reforem bezpečnostního sektoru. Ukrajina je rovněž nejvýznamnější zemí pro operace EU v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení. V současné době se provádějí projekty v rámci nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti v celkové hodnotě 50 milionů EUR v oblasti nakládání s jaderným odpadem a sociálních projektů v zasažené oblasti v okolí ochranné zóny Černobylu. Kromě toho lze pro opatření v této oblasti ve velmi krátkém horizontu získat dodatečné finanční krytí ve výši 36,5 milionu EUR. Programovací období pro nové rozpočtové období stále probíhá, takže bude možné, aby EU své úsilí v této oblasti dále posílila. Komise opět zdůrazňuje, že je připravena založit svěřenecký fond EU, pokud členské státy takovou iniciativu podpoří. Tím by se vytvořil nástroj, který by umožnil členským státům poskytovat další významné finanční příspěvky, zvýšil by viditelnost EU i jejích členských států a přispěl by k účinnému, rychlému a koordinovanému vyplácení finančních prostředků.

5 Evropská investiční banka (EIB) je vlastní banka EU, která se řídí její politikou, a na Ukrajině již má svůj soubor projektů o hodnotě až 1,5 miliardy EUR na dobu příštích tří let. EIB by mohla jejich hodnotu významným způsobem navýšit, aniž by odklonila prostředky z jiných regionů, pokud by měly být uděleny odpovídající záruky a pokud to politické a provozní podmínky dovolí. EIB by poté mohla poskytnout financování na dlouhodobé investice ve výši až 3 miliard EUR na období na podporu místního soukromého sektoru i hospodářské a sociální infrastruktury. Po přezkumu mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím v polovině období, jehož provedení se plánuje do konce roku 2016, by EIB mohla dále zintenzivnit svou činnost až do roku 2020, a sice aktivací 3 miliard EUR z nepovinného mandátu, se kterým se již počítá, s výhradou odsouhlasení dodatečného financování ze strany rozpočtového orgánu. Při svých operacích EIB úzce spolupracuje s dalšími mezinárodními finančními institucemi, které v tomto regionu působí, a tím přispívá k významnému pákovému efektu. Komise také prozkoumá možnosti účelového vázání a předzásobení v případě některých doplňkových záruk pro finanční prostředky EIB zajištěné prostředky FEMIP získanými z dřívějších operací pro úvěry související s dohodou o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu. Z tohoto hlediska je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) mezinárodní finanční institucí, v níž tvoří EU a její členské státy většinu akcionářů. Jako součást programu koordinované finanční pomoci na podporu důvěryhodných strukturálních a makroekonomických reforem by EBRD mohla v tomtéž období zpřístupnit 5 miliard EUR a tato částka by mohla být i překročena, pokud to hospodářské podmínky dovolí. MEZINÁRODNÍ DÁRCOVSKÝ KOORDINAČNÍ MECHANISMUS: Komise zůstává v úzkém kontaktu jak s MMF, tak se Světovou bankou přímo na Ukrajině i v jejich ústředí. Aby byla zajištěna výše popsaná účinná realizace a maximalizace dopadu hospodářské a rozvojové pomoci EU a zvýšení její viditelnosti, zkoumá Komise možnosti zlepšení mezinárodní koordinace dárců prostřednictvím zřízení ad hoc dárcovského koordinačního mechanismu spolu s mezinárodní komunitou a mezinárodními finančními institucemi. Takový mechanismus by mohl fungovat na základě posouzení potřeb a programu reforem připraveného ukrajinskými orgány a mohl by pro Ukrajinu představovat udržitelné východisko z její obtížné ekonomické situace a zároveň podporovat hospodářskou a politickou transformaci. Tento dárcovský koordinační mechanismus by mohl mít formu mezinárodní platformy se základnou v Kyjevě, jejíž účastníci by se pravidelně scházeli za účelem úzké koordinace dárcovského úsilí o řešení ekonomické situace v zemi. Politické

6 vedení bude poskytnuto prostřednictvím koordinačních schůzek mezinárodní platformy na vysoké úrovni. Komise je ochotna být hostitelskou institucí těchto schůzek v Bruselu. Do tohoto mechanismu se mohou zapojit členské státy EU, MMF, Světová banka, EBRD, EIB a zainteresované třetí země. Účast EU bude zajišťovat přímo v zemi delegace EU. OBCHOD A INVESTICE: Ekonomická a finanční pomoc mají zásadní význam, avšak klíčovými nástroji, jež mohou pomoci zaručit pro Ukrajinu dlouhodobou udržitelnost, jsou také obchod a investice. Všichni ukrajinští občané mohou mít nesmírný prospěch z ambiciózní dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu s EU. Ukrajinští vývozci například ročně ušetří téměř půl miliardy eur díky nižším dovozním clům EU; ukrajinské zemědělství bude těžit ze snížení cel na zemědělské a zpracované zemědělské produkty ve výši zhruba 400 milionů EUR. Různý stupeň hospodářského rozvoje v EU a na Ukrajině vede k jisté asymetričnosti dohody. Ta má pro Ukrajinu zajistit příznivé zacházení například díky rychlejšímu a širšímu otevření trhu EU urychleným odstraňováním cel ze strany EU, přičemž ukrajinská strana má pro zavedení podobných opatření delší lhůtu. Komise je připravena okamžitě reagovat s cílem začít prozatímně uplatňovat dohodu o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, jakmile se rozhodne o jejím podpisu. Do té doby hodlá Komise nabídnout urychlené uplatňování ustanovení dohody, jež se týkají dovozu zboží (tj. snížení cel a otevření celních kvót), předložením návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o tzv. autonomních obchodních opatřeních. Díky těmto přechodným obchodním opatřením, jež budou zavedena jednostranně Evropskou unií, by mohla Ukrajina významně těžit z mnoha výhod dohody již nyní, tj. dokud není dohoda podepsána a prozatímně uplatňována. K rychlému zavedení těchto podpůrných opatření je však třeba jasný závazek Rady a Evropského parlamentu, že urychlí proces schvalování. Ve snaze využít v tuto výjimečnou dobu na podporu Ukrajiny všech svých možností a nástrojů jsou vysoká představitelka a Komise rovněž připraveny svolat fórum na vysoké úrovni / pracovní skupinu o investicích s cílem prozkoumat možnosti investování a spolupráce na Ukrajině. Hostitelská země by tak měla příležitost setkat se s celou řadou soukromých a veřejných hospodářských subjektů z Ukrajiny a EU a s mezinárodními finančními institucemi a společně by mohly dosáhnout maximálního dopadu a zajistit udržitelnou, demokratickou a úspěšnou budoucnost pro ukrajinský lid. Byla by to rovněž příležitost pomoci Ukrajině maximálně využít autonomních obchodních opatření a dohody o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu.

7 ENERGIE A DOPRAVA: Energie, energetická bezpečnost a cenová dostupnost jsou pro stabilitu a bezpečnost Ukrajiny naprosto zásadní. EU bude spolupracovat s novou ukrajinskou vládou, včetně podpory prostřednictvím rozpočtu, s cílem zajistit dlouhodobou diverzifikaci dodávek a zaručit, že ukrajinská plynová přepravní soustava zůstane základní tranzitní cestou pro dodávky plynu do Evropy. Komise bude pokračovat ve spolupráci s ukrajinskou vládou na modernizaci její plynové přepravní soustavy ve spolupráci s EIB, EBRD a Světovou bankou v souvislosti s probíhající reformou plynárenství v souladu se závazky Energetického společenství. Při splnění určitých podmínek by v blízké budoucnosti mohla být reálná počáteční půjčka. V krátkodobém horizontu je Komise připravena pomoci Ukrajině diverzifikovat její trasy pro zásobování plynem, zejména zajištěním zprovoznění zpětných toků s EU, především přes Slovensko (navíc k současné možnosti přes Polsko a Maďarsko), v co nejkratší době. Komise by měla společně se Slovenskem zajistit, aby ukrajinští a slovenští provozovatelé přepravních soustav stanovily nezbytná pravidla a postupy, které umožní, aby plyn mohl proudit z EU na Ukrajinu ve zvýšeném množství s cílem zlepšit bezpečnost dodávek na Ukrajině. Text memoranda o porozumění mezi provozovateli přepravních soustav na Slovensku a na Ukrajině ohledně fyzického zpětného toku přes ukrajinsko-slovenský plynovod zprostředkovala Komise v prosinci 2013, ale k jeho podpisu nedošlo. Komise je připravena na požádání pomoci zajistit podepsání dokumentu oběma provozovateli. Komise zůstává rovněž odhodlána nadále spolupracovat s příslušnými členskými státy s cílem vytvořit další koridory umožňující zpětné toky na Ukrajinu přes Bulharsko a Rumunsko a přes Chorvatsko a Maďarsko. Ve střednědobém výhledu, pokud to okolnosti dovolí, je Komise připravena podporovat třístrannou koncepci (mezi EU, Ruskem a Ukrajinou) modernizace ukrajinské plynové přepravní soustavy. Co se týče dopravy, po parafování dohody o vytvoření společného leteckého prostoru mezi EU a Ukrajinou na summitu Východního partnerství ve Vilniusu Komise rychle postupuje s přípravnými pracemi, které umožní Radě přijmout rozhodnutí o podpisu dohody a je připravena na její rychlé provedení. Komise je odhodlána nadále pracovat na zlepšení dopravních vztahů mezi EU a Ukrajinou, zejména v rámci dopravního panelu pro Východní partnerství. MOBILITA: Mobilita představuje důležitou oblast, v níž by podle Komise měla být podniknuta smysluplná krátkodobá opatření, která bude vidět. Přestože řada z nich záleží na politických rozhodnutích členských států, Komise si přeje a je připravena aktivně usnadnit rychlou a účinnou koordinaci v této oblasti. Komise plně uznává význam mobility a mezilidských kontaktů pro ukrajinské občany a bude podporovat snahy Ukrajiny o co nejrychlejší pokrok v procesu uvolňování vízového režimu v souladu s dohodnutými podmínkami akčního plánu na uvolnění vízového režimu. Pokrok bude samozřejmě záviset na schopnosti nových orgánů řešit nejdůležitější zbývající otázky.

8 Komise však může činit a učiní maximum, aby pomohla rychle vyřešit zbývající otázky. Dokončení procesu uvolňování vízového režimu povede ke zrušení vízové povinnosti pro ukrajinské občany, kteří si přejí cestovat v rámci schengenského prostoru až 90 dní během období 180 dní. Zatím mezi EU a Ukrajinou funguje dohoda o zjednodušení vízového režimu a Komise vybízí členské státy, aby plně využily jejího potenciálu. Nabízí členským státům možnost vybrat si z řady opatření, včetně odstranění poplatků za víza u některých kategorií občanů. Kromě toho vízový kodex poskytuje členským státům další možnosti odstranění poplatků za víza u jiných kategorií, například u dětí. Komise si dále přeje, a to pod podmínkou souhlasu členských států, nabídnout Ukrajině partnerství v oblasti mobility, které podporuje mezilidské kontakty a možnosti legální migrace, a nabízí rámec pro spolupráci a praktickou podporu ukrajinským orgánům přesahující proces uvolňování vízového režimu. Toto partnerství v oblasti mobility by mohlo být vytvořeno velmi rychle, pokud by o to i Ukrajina projevila zájem. MEZILIDSKÉ KONTAKTY A VZDĚLÁVÁNÍ: V rámci nového programu Erasmus+ poskytne EU více příležitostí pro mobilitu studentů, akademickou spolupráci a výměny mládeže. Program Erasmus bude podporovat krátkodobou mobilitu studentů v obou směrech za účelem získání kreditů v hostitelské instituci, které pak budou uznány domovskou institucí. Odhaduje se, že do univerzitních výměn v rámci programu Erasmus+ se zapojí více než mladých Ukrajinců a více než se zúčastní mládežnických projektů a výměn. Bude se také podporovat výměna pracovníků za účelem vzdělávání a výuky. Ukrajinští studenti a univerzity se budou moci zapojit do společných programů Master na vysoké úrovni nabízených konsorcii evropských univerzit. Univerzitám bude poskytnuta pomoc s budováním kapacit za účelem modernizace učebních plánů, výukových postupů, modernizace zařízení a zlepšení správy. V rámci programu Erasmus+ bude rovněž financována mobilita mládeže prostřednictvím mládežnických výměn, Evropská dobrovolná služba a mobilita mladých pracovníků. Ukrajina se bude i nadále účastnit programu etwinning pro školy, do něhož se od jeho oficiálního zahájení v březnu 2013 zaregistrovalo již 101 škol a 280 učitelů. Výzkumní pracovníci se budou moci ucházet o doktorální nebo postdoktorální stipendia v rámci dalších výzkumných grantů, které jsou k dispozici v rámci akcí Marie Sklodowska Curie. DALŠÍ OPATŘENÍ: Komise je všeobecně nadále odhodlána pomáhat Ukrajině budovat instituce, které slouží zájmům státu a lidu prostřednictvím podpory řádné správy věcí veřejných,

9 právního státu, boje proti korupci atd. Řádné fungování těchto institucí není pouze cílem samo o sobě, znamená také zajištění středně- a dlouhodobého rozvoje země, a to jak sociálního, tak ekonomického. Podpora udržitelné hospodářské a politické transformace bude také vyžadovat granty poskytující odborné znalosti v mnoha oblastech uvedených v tomto dokumentu. Kromě toho budou Komise a vysoká představitelka spolu s Radou Evropy a Benátskou komisí i nadále podporovat ústavní reformu. Pokračuje rovněž pomoc na podporu reforem státního zastupitelství a policie formou dialogu mezi EU a Ukrajinou o reformě soudnictví. V oblasti volební pomoci se navíc prošetřuje, zda je možné poskytnout volební podporu a technickou pomoc, včetně monitorování budoucích voleb v kontextu volební pozorovatelské mise OBSE ODIHR. Omezující opatření: EU prokázala, že je při přijímání nezbytných relevantních právních předpisů schopna jednat rychle a pružně. Komise předložila v pondělí 24. února svůj návrh, který má být přijat v Radě a který aktualizovala tak, aby odrážel měnící se realitu na místě, takže se nyní zaměřuje na zmrazení a zajištění majetku osob, jež byly shledány odpovědnými za zneužití státních prostředků. Komise je i nadále připravena předložit další návrhy, pokud to bude potřebné. Humanitární pomoc a civilní ochrana: Komise v Kyjevě otevřela kancelář, která má monitorovat situaci a poskytovat informace, mimo jiné i členským státům, o záležitostech souvisejících s humanitární pomocí a civilní ochranou. Tato kancelář bude v kontaktu se všemi hlavními organizacemi poskytujícími pomoc, aby koordinovala veškeré možné budoucí činnosti a vypracovávala pohotovostní plány. Komise je i nadále připravena poskytnout pomoc z mechanismu civilní ochrany Unie, pokud o to Ukrajina požádá. S ohledem na to Komise již požádala státy, které se mechanismu účastní, aby posoudily případné nabídky pomoci související se zdravotní péčí.

10 PŘÍLOHA PODPORA PRO UKRAJINU: ORIENTAČNÍ PODPŮRNÝ BALÍČEK Zdroj Orientační částky/rozpětí (v milionech eur) I. EVROPSKÁ KOMISE ( ) I.1. Celková rozvojová pomoc (granty) Balíček pro dvoustrannou spolupráci, kam patří: => roční akční program na rok => roční akční programy (průměr) na období => zastřešující program ( vice za více ) na období Investiční facilita sousedství Investiční nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP) 20 SZBP 15 I.2. Makrofinanční pomoc (úvěry) II. EVROPSKÉ FINANČNÍ INSTITUCE EIB do EBRD 5000 CELKOVÝ SOUČET p.m.: předchozí programové období roční akční program na rok 2013 (přiděleno) 199 roční akční program na období (pokračuje) 201 Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (i) pokračuje 50 (ii) přiděleno 36,5 CELKEM 486,5

11

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna SPEECH/10/175 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna Národní universita Tarase Ševčenka Kyjev V Kyjevě dne 22. dubna 2010 Vážený

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.7.2012 COM(2012) 419 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Úvěry Evropské unie...

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o poskytnutí makrofinanční pomoci Tuniské republice. {SWD(2013) 498 final}

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o poskytnutí makrofinanční pomoci Tuniské republice. {SWD(2013) 498 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2013 COM(2013) 860 final 2013/0416 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o poskytnutí makrofinanční pomoci Tuniské republice {SWD(2013) 498 final} CS CS

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 AKTUALITY - URBACTu Nástroj pro participativní tvorbu politik Výstupu projektu OPENCities Místní podpůrné skupiny URBACT nástroj pro participativní tvorbu politik Místní podpůrné

Více

Společné prohlášení předsedů vlád Česko polské mezivládní konzultace 20. dubna 2015 v Praze

Společné prohlášení předsedů vlád Česko polské mezivládní konzultace 20. dubna 2015 v Praze Společné prohlášení předsedů vlád Česko polské mezivládní konzultace 20. dubna 2015 v Praze Dne 20. dubna 2015 proběhly v Praze již třetí mezivládní konzultace České republiky a Polska. Setkání, které

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice. {SEK(2011) 1619 v konečném znění}

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice. {SEK(2011) 1619 v konečném znění} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2011 KOM(2011) 925 v konečném znění 2011/0458 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice {SEK(2011) 1619

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012 Příspěvek místních a regionálních orgánů k přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období Hodnocení stěžejní iniciativy Mládež v pohybu Více ž dva roky po přijetí stěžejní iniciativy strategie Evropa

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 18. 19. 3. 2015)

506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 18. 19. 3. 2015) 506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 18. 19. 3. 2015) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Erasmus+: často kladené otázky

Erasmus+: často kladené otázky EVROPSKÁ KOMISE Erasmus+: často kladené otázky Co je program Erasmus +? Erasmus+ je nový program Evropské unie na období 2014 2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Nahrazuje několik stávajících

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více