PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU"

Transkript

1 PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU

2 PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU V tomto dokumentu jsou popsána hlavní konkrétní krátkodobá a střednědobá opatření, která Komise navrhuje, aby pomohla stabilizovat hospodářskou a finanční situaci na Ukrajině, pomohla jí v transformaci, podpořila politické a hospodářské reformy a posílila inkuzivní rozvoj ku prospěchu všech obyvatel Ukrajiny. Všechna tato opatření by dohromady mohla v nadcházejících letech přinést celkovou podporu ve výši nejméně 11 miliard EUR. Tyto prostředky by pocházely z rozpočtu EU a od mezinárodních finančních institucí spjatých s EU a byly by poskytnuty nad rámec značných finančních prostředků poskytovaných Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a Světovou bankou. Tento závazek je odpovědí, která má jednak pomoci stabilizovat zemi, jednak podpořit reformní program a dále posílit angažovanost ukrajinských orgánů. Některá opatření lze realizovat rychle, jiná si vyžádají další plánování a přípravy. U řady z nich je potřebná bezodkladná a aktivní podpora Rady a Parlamentu. Tento přístup je motivován snahou pomoci Ukrajině naplnit ambice, které občané a občanská společnost v posledních týdnech jasně vyjádřili při bezprecedentních událostech v Kyjevě a po celé zemi. Klíčové prvky: 3 miliardy EUR z rozpočtu EU v nadcházejících letech, půjčky v rámci makroekonomické pomoci ve výši 1,6 miliardy EUR a podpůrný balíček grantů ve výši 1,4 miliardy EUR; až 8 miliard EUR od Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD); 3,5 miliardy EUR bude možné získat prostřednictvím investiční facility sousedství; vytvoření dárcovské koordinační platformy; prozatímní uplatňování prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jakmile bude podepsána dohoda o přidružení, a v případě potřeby zrychlené používání autonomních obchodních opatření; uspořádání investičního fóra / pracovní skupiny na vysoké úrovni; modernizace ukrajinské soustavy pro tranzit zemního plynu a práce na zajištění zpětného toku, zejména přes Slovensko; urychlení Akčního plánu pro liberalizaci vízového režimu v zavedeném rámci; nabídka partnerství v oblasti mobility; technická pomoc v řadě oblastí od ústavní reformy po soudní reformu a přípravu voleb. Všechna tato opatření by měla být vnímána jako příspěvek Komise k evropskému a mezinárodnímu úsilí s cílem pomoci Ukrajině udržitelným způsobem vyřešit složitou ekonomickou situaci a pomoci jí v ekonomické a politické transformaci. Zásadní roli hrají kroky členských států, které doplní a posílí opatření, která je Komise schopna podniknout sama. Stěžejní je také zapojení partnerských zemí a mezinárodních finančních institucí, především MMF, EIB, EBRD a Světové banky, aby bylo možné

3 ještě více posílit to, co všichni můžeme nabídnout, zvýšit viditelnost našich společných kroků a zlepšit jejich účinek. Je zapotřebí dát dohromady všechny prvky a nástroje, abychom zajistili účinnou a ucelenou reakci Evropské unie a mezinárodního společenství. Součástí úsilí EU je podpora Ukrajiny na cestě k politickým a ekonomickým reformám, včetně těch, které jsou uvedeny v dohodě o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, kterou jsme připraveni podepsat. Je zcela zásadní zvýšit na Ukrajině i ve třetích zemích povědomí veřejnosti o výhodách a příležitostech, které tyto reformy mohou Ukrajině i celému regionu přinést. HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ POMOC: Hospodářská podpora má podobu makrofinanční i rozvojové pomoci. Komise je připravena uvolnit z rozpočtu EU v nadcházejících letech zhruba 3 miliardy EUR. Tato finanční podpora je spojena se závazkem uvolnit významnou částku na pomoc Ukrajině urychleně, tak aby mohla řešit své nejnaléhavější potřeby, mj. stabilizovat finanční situaci a podpořit fungování nové státní správy. Makrofinanční pomoc: Na makrofinanční pomoc je určeno celkem 1,6 miliardy EUR. V rámci této pomoci, která již byla sjednána, avšak je podmíněna podpisem dohody mezi vládou a MMF, je Komise připravena uvolnit v krátkodobém horizontu 610 milionů EUR na půjčky. Komise je ochotna navrhnout i další makrofinanční pomoc do výše 1 miliardy EUR. Přímo na místo již vyslala misi, která finanční potřeby Ukrajiny posoudí a připraví pro makrofinanční pomoc podmínky. Tým této mise úzce spolupracuje s MMF. Rozvojová pomoc: Balíček rozvojové pomoci pro Ukrajinu v podobě grantů by mohl v příštích sedmi letech dosáhnout minimálně 1,4 miliardy EUR. Komise aktuálně připravuje nový program na rok 2014 v hodnotě 140 milionů EUR, jehož cílem by bylo zlepšit finanční kapacitu vlády a podpořit institucionální změny, a tím posílit předpokládaný dopad makrofinanční pomoci. Tento program by doprovázela opatření na podporu občanské společnosti. Hodnotu programu by bylo možno navýšit až na 200 milionů EUR, pokud by byla část prostředků přesunuta z evropského nástroje sousedství a pokud by Ukrajina mohla využít výhod zastřešujícího programu (podle zásady více za více ) na základě prokázaného pokroku při prohlubování demokracie a dodržování lidských práv. Na zbývající období let se aktuálně počítá s přídělem prostředků na bilaterální program ve výši zhruba 130 milionů EUR ročně, které by byly vyčleněny v rámci evropského nástroje sousedství. Dalších milionů EUR ročně by plynulo z výše uvedeného zastřešujícího programu ( více za více ) pod podmínkou, že Ukrajina prokáže pokrok při prohlubování demokracie a dodržování lidských práv.

4 S poskytnutím finančních prostředků významného objemu se počítá i v rámci investiční facility sousedství (NIF). Pokud jde o stávající programy, Komise v současnosti financuje několik probíhajících programů odvětvové rozpočtové podpory a technické pomoci, které budou představovat příspěvek pro novou vládu v oblastech zásadního významu, jako je hospodářský rozvoj, správa veřejných financí a spravedlnost. Jeho výše činí přibližně 400 milionů EUR. Kromě toho bude mobilizován NIF ve prospěch financovatelných investičních projektů na Ukrajině. Zkušenosti s prováděním NIF na východě v průběhu minulého programovacího období ukázaly, že pro částku milionů EUR v grantech, které jsou plánovány pro Ukrajinu za účelem kombinování s úvěry, lze očekávat pákový efekt, který vygeneruje úvěry až ve výši 3,5 miliardy EUR. Zásadní význam pro to, aby došlo k uvedenému pákovému efektu a aby bylo možné plně využít jeho potenciál, bude mít účast mezinárodních finančních institucí. V rámci NIF nyní Komise pracuje na možnosti vyčlenit pro příslušné země zvláštní prostředky na podporu provádění dohody o přidružení, která zahrnuje prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu. To by našim partnerům umožnilo přístup k zaručenému a vyhrazenému finančnímu krytí na podporu investic v odvětvích, která jsou zásadní pro modernizaci a přijetí norem EU (například v oblastech životního prostředí a energetiky). Zabýváme se rovněž možností využít tento nástroj k získání dalšího pákového efektu, pokud jde o investiční příležitosti v soukromém sektoru. Pro zacílení bezodkladných opatření, například v oblasti policejní reformy a voličské podpory, by bylo možné využít nástroj přispívající ke stabilitě a míru, dřívější nástroj stability. Pokud budou identifikována vhodná opatření, bylo by možné rychle uvolnit až 20 milionů EUR a z rozpočtu SZBP by bylo možné doplnit dalších 15 milionů EUR na podporu opatření týkajících se reforem bezpečnostního sektoru. Ukrajina je rovněž nejvýznamnější zemí pro operace EU v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení. V současné době se provádějí projekty v rámci nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti v celkové hodnotě 50 milionů EUR v oblasti nakládání s jaderným odpadem a sociálních projektů v zasažené oblasti v okolí ochranné zóny Černobylu. Kromě toho lze pro opatření v této oblasti ve velmi krátkém horizontu získat dodatečné finanční krytí ve výši 36,5 milionu EUR. Programovací období pro nové rozpočtové období stále probíhá, takže bude možné, aby EU své úsilí v této oblasti dále posílila. Komise opět zdůrazňuje, že je připravena založit svěřenecký fond EU, pokud členské státy takovou iniciativu podpoří. Tím by se vytvořil nástroj, který by umožnil členským státům poskytovat další významné finanční příspěvky, zvýšil by viditelnost EU i jejích členských států a přispěl by k účinnému, rychlému a koordinovanému vyplácení finančních prostředků.

5 Evropská investiční banka (EIB) je vlastní banka EU, která se řídí její politikou, a na Ukrajině již má svůj soubor projektů o hodnotě až 1,5 miliardy EUR na dobu příštích tří let. EIB by mohla jejich hodnotu významným způsobem navýšit, aniž by odklonila prostředky z jiných regionů, pokud by měly být uděleny odpovídající záruky a pokud to politické a provozní podmínky dovolí. EIB by poté mohla poskytnout financování na dlouhodobé investice ve výši až 3 miliard EUR na období na podporu místního soukromého sektoru i hospodářské a sociální infrastruktury. Po přezkumu mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím v polovině období, jehož provedení se plánuje do konce roku 2016, by EIB mohla dále zintenzivnit svou činnost až do roku 2020, a sice aktivací 3 miliard EUR z nepovinného mandátu, se kterým se již počítá, s výhradou odsouhlasení dodatečného financování ze strany rozpočtového orgánu. Při svých operacích EIB úzce spolupracuje s dalšími mezinárodními finančními institucemi, které v tomto regionu působí, a tím přispívá k významnému pákovému efektu. Komise také prozkoumá možnosti účelového vázání a předzásobení v případě některých doplňkových záruk pro finanční prostředky EIB zajištěné prostředky FEMIP získanými z dřívějších operací pro úvěry související s dohodou o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu. Z tohoto hlediska je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) mezinárodní finanční institucí, v níž tvoří EU a její členské státy většinu akcionářů. Jako součást programu koordinované finanční pomoci na podporu důvěryhodných strukturálních a makroekonomických reforem by EBRD mohla v tomtéž období zpřístupnit 5 miliard EUR a tato částka by mohla být i překročena, pokud to hospodářské podmínky dovolí. MEZINÁRODNÍ DÁRCOVSKÝ KOORDINAČNÍ MECHANISMUS: Komise zůstává v úzkém kontaktu jak s MMF, tak se Světovou bankou přímo na Ukrajině i v jejich ústředí. Aby byla zajištěna výše popsaná účinná realizace a maximalizace dopadu hospodářské a rozvojové pomoci EU a zvýšení její viditelnosti, zkoumá Komise možnosti zlepšení mezinárodní koordinace dárců prostřednictvím zřízení ad hoc dárcovského koordinačního mechanismu spolu s mezinárodní komunitou a mezinárodními finančními institucemi. Takový mechanismus by mohl fungovat na základě posouzení potřeb a programu reforem připraveného ukrajinskými orgány a mohl by pro Ukrajinu představovat udržitelné východisko z její obtížné ekonomické situace a zároveň podporovat hospodářskou a politickou transformaci. Tento dárcovský koordinační mechanismus by mohl mít formu mezinárodní platformy se základnou v Kyjevě, jejíž účastníci by se pravidelně scházeli za účelem úzké koordinace dárcovského úsilí o řešení ekonomické situace v zemi. Politické

6 vedení bude poskytnuto prostřednictvím koordinačních schůzek mezinárodní platformy na vysoké úrovni. Komise je ochotna být hostitelskou institucí těchto schůzek v Bruselu. Do tohoto mechanismu se mohou zapojit členské státy EU, MMF, Světová banka, EBRD, EIB a zainteresované třetí země. Účast EU bude zajišťovat přímo v zemi delegace EU. OBCHOD A INVESTICE: Ekonomická a finanční pomoc mají zásadní význam, avšak klíčovými nástroji, jež mohou pomoci zaručit pro Ukrajinu dlouhodobou udržitelnost, jsou také obchod a investice. Všichni ukrajinští občané mohou mít nesmírný prospěch z ambiciózní dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu s EU. Ukrajinští vývozci například ročně ušetří téměř půl miliardy eur díky nižším dovozním clům EU; ukrajinské zemědělství bude těžit ze snížení cel na zemědělské a zpracované zemědělské produkty ve výši zhruba 400 milionů EUR. Různý stupeň hospodářského rozvoje v EU a na Ukrajině vede k jisté asymetričnosti dohody. Ta má pro Ukrajinu zajistit příznivé zacházení například díky rychlejšímu a širšímu otevření trhu EU urychleným odstraňováním cel ze strany EU, přičemž ukrajinská strana má pro zavedení podobných opatření delší lhůtu. Komise je připravena okamžitě reagovat s cílem začít prozatímně uplatňovat dohodu o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, jakmile se rozhodne o jejím podpisu. Do té doby hodlá Komise nabídnout urychlené uplatňování ustanovení dohody, jež se týkají dovozu zboží (tj. snížení cel a otevření celních kvót), předložením návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o tzv. autonomních obchodních opatřeních. Díky těmto přechodným obchodním opatřením, jež budou zavedena jednostranně Evropskou unií, by mohla Ukrajina významně těžit z mnoha výhod dohody již nyní, tj. dokud není dohoda podepsána a prozatímně uplatňována. K rychlému zavedení těchto podpůrných opatření je však třeba jasný závazek Rady a Evropského parlamentu, že urychlí proces schvalování. Ve snaze využít v tuto výjimečnou dobu na podporu Ukrajiny všech svých možností a nástrojů jsou vysoká představitelka a Komise rovněž připraveny svolat fórum na vysoké úrovni / pracovní skupinu o investicích s cílem prozkoumat možnosti investování a spolupráce na Ukrajině. Hostitelská země by tak měla příležitost setkat se s celou řadou soukromých a veřejných hospodářských subjektů z Ukrajiny a EU a s mezinárodními finančními institucemi a společně by mohly dosáhnout maximálního dopadu a zajistit udržitelnou, demokratickou a úspěšnou budoucnost pro ukrajinský lid. Byla by to rovněž příležitost pomoci Ukrajině maximálně využít autonomních obchodních opatření a dohody o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu.

7 ENERGIE A DOPRAVA: Energie, energetická bezpečnost a cenová dostupnost jsou pro stabilitu a bezpečnost Ukrajiny naprosto zásadní. EU bude spolupracovat s novou ukrajinskou vládou, včetně podpory prostřednictvím rozpočtu, s cílem zajistit dlouhodobou diverzifikaci dodávek a zaručit, že ukrajinská plynová přepravní soustava zůstane základní tranzitní cestou pro dodávky plynu do Evropy. Komise bude pokračovat ve spolupráci s ukrajinskou vládou na modernizaci její plynové přepravní soustavy ve spolupráci s EIB, EBRD a Světovou bankou v souvislosti s probíhající reformou plynárenství v souladu se závazky Energetického společenství. Při splnění určitých podmínek by v blízké budoucnosti mohla být reálná počáteční půjčka. V krátkodobém horizontu je Komise připravena pomoci Ukrajině diverzifikovat její trasy pro zásobování plynem, zejména zajištěním zprovoznění zpětných toků s EU, především přes Slovensko (navíc k současné možnosti přes Polsko a Maďarsko), v co nejkratší době. Komise by měla společně se Slovenskem zajistit, aby ukrajinští a slovenští provozovatelé přepravních soustav stanovily nezbytná pravidla a postupy, které umožní, aby plyn mohl proudit z EU na Ukrajinu ve zvýšeném množství s cílem zlepšit bezpečnost dodávek na Ukrajině. Text memoranda o porozumění mezi provozovateli přepravních soustav na Slovensku a na Ukrajině ohledně fyzického zpětného toku přes ukrajinsko-slovenský plynovod zprostředkovala Komise v prosinci 2013, ale k jeho podpisu nedošlo. Komise je připravena na požádání pomoci zajistit podepsání dokumentu oběma provozovateli. Komise zůstává rovněž odhodlána nadále spolupracovat s příslušnými členskými státy s cílem vytvořit další koridory umožňující zpětné toky na Ukrajinu přes Bulharsko a Rumunsko a přes Chorvatsko a Maďarsko. Ve střednědobém výhledu, pokud to okolnosti dovolí, je Komise připravena podporovat třístrannou koncepci (mezi EU, Ruskem a Ukrajinou) modernizace ukrajinské plynové přepravní soustavy. Co se týče dopravy, po parafování dohody o vytvoření společného leteckého prostoru mezi EU a Ukrajinou na summitu Východního partnerství ve Vilniusu Komise rychle postupuje s přípravnými pracemi, které umožní Radě přijmout rozhodnutí o podpisu dohody a je připravena na její rychlé provedení. Komise je odhodlána nadále pracovat na zlepšení dopravních vztahů mezi EU a Ukrajinou, zejména v rámci dopravního panelu pro Východní partnerství. MOBILITA: Mobilita představuje důležitou oblast, v níž by podle Komise měla být podniknuta smysluplná krátkodobá opatření, která bude vidět. Přestože řada z nich záleží na politických rozhodnutích členských států, Komise si přeje a je připravena aktivně usnadnit rychlou a účinnou koordinaci v této oblasti. Komise plně uznává význam mobility a mezilidských kontaktů pro ukrajinské občany a bude podporovat snahy Ukrajiny o co nejrychlejší pokrok v procesu uvolňování vízového režimu v souladu s dohodnutými podmínkami akčního plánu na uvolnění vízového režimu. Pokrok bude samozřejmě záviset na schopnosti nových orgánů řešit nejdůležitější zbývající otázky.

8 Komise však může činit a učiní maximum, aby pomohla rychle vyřešit zbývající otázky. Dokončení procesu uvolňování vízového režimu povede ke zrušení vízové povinnosti pro ukrajinské občany, kteří si přejí cestovat v rámci schengenského prostoru až 90 dní během období 180 dní. Zatím mezi EU a Ukrajinou funguje dohoda o zjednodušení vízového režimu a Komise vybízí členské státy, aby plně využily jejího potenciálu. Nabízí členským státům možnost vybrat si z řady opatření, včetně odstranění poplatků za víza u některých kategorií občanů. Kromě toho vízový kodex poskytuje členským státům další možnosti odstranění poplatků za víza u jiných kategorií, například u dětí. Komise si dále přeje, a to pod podmínkou souhlasu členských států, nabídnout Ukrajině partnerství v oblasti mobility, které podporuje mezilidské kontakty a možnosti legální migrace, a nabízí rámec pro spolupráci a praktickou podporu ukrajinským orgánům přesahující proces uvolňování vízového režimu. Toto partnerství v oblasti mobility by mohlo být vytvořeno velmi rychle, pokud by o to i Ukrajina projevila zájem. MEZILIDSKÉ KONTAKTY A VZDĚLÁVÁNÍ: V rámci nového programu Erasmus+ poskytne EU více příležitostí pro mobilitu studentů, akademickou spolupráci a výměny mládeže. Program Erasmus bude podporovat krátkodobou mobilitu studentů v obou směrech za účelem získání kreditů v hostitelské instituci, které pak budou uznány domovskou institucí. Odhaduje se, že do univerzitních výměn v rámci programu Erasmus+ se zapojí více než mladých Ukrajinců a více než se zúčastní mládežnických projektů a výměn. Bude se také podporovat výměna pracovníků za účelem vzdělávání a výuky. Ukrajinští studenti a univerzity se budou moci zapojit do společných programů Master na vysoké úrovni nabízených konsorcii evropských univerzit. Univerzitám bude poskytnuta pomoc s budováním kapacit za účelem modernizace učebních plánů, výukových postupů, modernizace zařízení a zlepšení správy. V rámci programu Erasmus+ bude rovněž financována mobilita mládeže prostřednictvím mládežnických výměn, Evropská dobrovolná služba a mobilita mladých pracovníků. Ukrajina se bude i nadále účastnit programu etwinning pro školy, do něhož se od jeho oficiálního zahájení v březnu 2013 zaregistrovalo již 101 škol a 280 učitelů. Výzkumní pracovníci se budou moci ucházet o doktorální nebo postdoktorální stipendia v rámci dalších výzkumných grantů, které jsou k dispozici v rámci akcí Marie Sklodowska Curie. DALŠÍ OPATŘENÍ: Komise je všeobecně nadále odhodlána pomáhat Ukrajině budovat instituce, které slouží zájmům státu a lidu prostřednictvím podpory řádné správy věcí veřejných,

9 právního státu, boje proti korupci atd. Řádné fungování těchto institucí není pouze cílem samo o sobě, znamená také zajištění středně- a dlouhodobého rozvoje země, a to jak sociálního, tak ekonomického. Podpora udržitelné hospodářské a politické transformace bude také vyžadovat granty poskytující odborné znalosti v mnoha oblastech uvedených v tomto dokumentu. Kromě toho budou Komise a vysoká představitelka spolu s Radou Evropy a Benátskou komisí i nadále podporovat ústavní reformu. Pokračuje rovněž pomoc na podporu reforem státního zastupitelství a policie formou dialogu mezi EU a Ukrajinou o reformě soudnictví. V oblasti volební pomoci se navíc prošetřuje, zda je možné poskytnout volební podporu a technickou pomoc, včetně monitorování budoucích voleb v kontextu volební pozorovatelské mise OBSE ODIHR. Omezující opatření: EU prokázala, že je při přijímání nezbytných relevantních právních předpisů schopna jednat rychle a pružně. Komise předložila v pondělí 24. února svůj návrh, který má být přijat v Radě a který aktualizovala tak, aby odrážel měnící se realitu na místě, takže se nyní zaměřuje na zmrazení a zajištění majetku osob, jež byly shledány odpovědnými za zneužití státních prostředků. Komise je i nadále připravena předložit další návrhy, pokud to bude potřebné. Humanitární pomoc a civilní ochrana: Komise v Kyjevě otevřela kancelář, která má monitorovat situaci a poskytovat informace, mimo jiné i členským státům, o záležitostech souvisejících s humanitární pomocí a civilní ochranou. Tato kancelář bude v kontaktu se všemi hlavními organizacemi poskytujícími pomoc, aby koordinovala veškeré možné budoucí činnosti a vypracovávala pohotovostní plány. Komise je i nadále připravena poskytnout pomoc z mechanismu civilní ochrany Unie, pokud o to Ukrajina požádá. S ohledem na to Komise již požádala státy, které se mechanismu účastní, aby posoudily případné nabídky pomoci související se zdravotní péčí.

10 PŘÍLOHA PODPORA PRO UKRAJINU: ORIENTAČNÍ PODPŮRNÝ BALÍČEK Zdroj Orientační částky/rozpětí (v milionech eur) I. EVROPSKÁ KOMISE ( ) I.1. Celková rozvojová pomoc (granty) Balíček pro dvoustrannou spolupráci, kam patří: => roční akční program na rok => roční akční programy (průměr) na období => zastřešující program ( vice za více ) na období Investiční facilita sousedství Investiční nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP) 20 SZBP 15 I.2. Makrofinanční pomoc (úvěry) II. EVROPSKÉ FINANČNÍ INSTITUCE EIB do EBRD 5000 CELKOVÝ SOUČET p.m.: předchozí programové období roční akční program na rok 2013 (přiděleno) 199 roční akční program na období (pokračuje) 201 Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (i) pokračuje 50 (ii) přiděleno 36,5 CELKEM 486,5

11

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013).

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013). EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 CO#CL 8 PRŮVOD#Í POZ#ÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 19. a 20. PROSI#CE 2013

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je Eva Cihelková Evropská politika sousedství: nástroj budování prostoru bezpečnosti, stability a prosperity? * Abstrakt: Evropská politika sousedství (ENP), jež má posilovat bezpečnost, stabilitu a prosperitu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna SPEECH/10/175 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna Národní universita Tarase Ševčenka Kyjev V Kyjevě dne 22. dubna 2010 Vážený

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI, KTEROU SE ZAKLÁDÁ PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01)

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01) C 16/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie CS Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie Směrem k evropskému modelu bezpečnosti BŘEZEN 2010 Upozornění Toto znění, přijaté Radou pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedání ve dnech 25. a 26. února

Více

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou,

Více