PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU"

Transkript

1 PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU

2 PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU V tomto dokumentu jsou popsána hlavní konkrétní krátkodobá a střednědobá opatření, která Komise navrhuje, aby pomohla stabilizovat hospodářskou a finanční situaci na Ukrajině, pomohla jí v transformaci, podpořila politické a hospodářské reformy a posílila inkuzivní rozvoj ku prospěchu všech obyvatel Ukrajiny. Všechna tato opatření by dohromady mohla v nadcházejících letech přinést celkovou podporu ve výši nejméně 11 miliard EUR. Tyto prostředky by pocházely z rozpočtu EU a od mezinárodních finančních institucí spjatých s EU a byly by poskytnuty nad rámec značných finančních prostředků poskytovaných Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a Světovou bankou. Tento závazek je odpovědí, která má jednak pomoci stabilizovat zemi, jednak podpořit reformní program a dále posílit angažovanost ukrajinských orgánů. Některá opatření lze realizovat rychle, jiná si vyžádají další plánování a přípravy. U řady z nich je potřebná bezodkladná a aktivní podpora Rady a Parlamentu. Tento přístup je motivován snahou pomoci Ukrajině naplnit ambice, které občané a občanská společnost v posledních týdnech jasně vyjádřili při bezprecedentních událostech v Kyjevě a po celé zemi. Klíčové prvky: 3 miliardy EUR z rozpočtu EU v nadcházejících letech, půjčky v rámci makroekonomické pomoci ve výši 1,6 miliardy EUR a podpůrný balíček grantů ve výši 1,4 miliardy EUR; až 8 miliard EUR od Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD); 3,5 miliardy EUR bude možné získat prostřednictvím investiční facility sousedství; vytvoření dárcovské koordinační platformy; prozatímní uplatňování prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jakmile bude podepsána dohoda o přidružení, a v případě potřeby zrychlené používání autonomních obchodních opatření; uspořádání investičního fóra / pracovní skupiny na vysoké úrovni; modernizace ukrajinské soustavy pro tranzit zemního plynu a práce na zajištění zpětného toku, zejména přes Slovensko; urychlení Akčního plánu pro liberalizaci vízového režimu v zavedeném rámci; nabídka partnerství v oblasti mobility; technická pomoc v řadě oblastí od ústavní reformy po soudní reformu a přípravu voleb. Všechna tato opatření by měla být vnímána jako příspěvek Komise k evropskému a mezinárodnímu úsilí s cílem pomoci Ukrajině udržitelným způsobem vyřešit složitou ekonomickou situaci a pomoci jí v ekonomické a politické transformaci. Zásadní roli hrají kroky členských států, které doplní a posílí opatření, která je Komise schopna podniknout sama. Stěžejní je také zapojení partnerských zemí a mezinárodních finančních institucí, především MMF, EIB, EBRD a Světové banky, aby bylo možné

3 ještě více posílit to, co všichni můžeme nabídnout, zvýšit viditelnost našich společných kroků a zlepšit jejich účinek. Je zapotřebí dát dohromady všechny prvky a nástroje, abychom zajistili účinnou a ucelenou reakci Evropské unie a mezinárodního společenství. Součástí úsilí EU je podpora Ukrajiny na cestě k politickým a ekonomickým reformám, včetně těch, které jsou uvedeny v dohodě o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, kterou jsme připraveni podepsat. Je zcela zásadní zvýšit na Ukrajině i ve třetích zemích povědomí veřejnosti o výhodách a příležitostech, které tyto reformy mohou Ukrajině i celému regionu přinést. HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ POMOC: Hospodářská podpora má podobu makrofinanční i rozvojové pomoci. Komise je připravena uvolnit z rozpočtu EU v nadcházejících letech zhruba 3 miliardy EUR. Tato finanční podpora je spojena se závazkem uvolnit významnou částku na pomoc Ukrajině urychleně, tak aby mohla řešit své nejnaléhavější potřeby, mj. stabilizovat finanční situaci a podpořit fungování nové státní správy. Makrofinanční pomoc: Na makrofinanční pomoc je určeno celkem 1,6 miliardy EUR. V rámci této pomoci, která již byla sjednána, avšak je podmíněna podpisem dohody mezi vládou a MMF, je Komise připravena uvolnit v krátkodobém horizontu 610 milionů EUR na půjčky. Komise je ochotna navrhnout i další makrofinanční pomoc do výše 1 miliardy EUR. Přímo na místo již vyslala misi, která finanční potřeby Ukrajiny posoudí a připraví pro makrofinanční pomoc podmínky. Tým této mise úzce spolupracuje s MMF. Rozvojová pomoc: Balíček rozvojové pomoci pro Ukrajinu v podobě grantů by mohl v příštích sedmi letech dosáhnout minimálně 1,4 miliardy EUR. Komise aktuálně připravuje nový program na rok 2014 v hodnotě 140 milionů EUR, jehož cílem by bylo zlepšit finanční kapacitu vlády a podpořit institucionální změny, a tím posílit předpokládaný dopad makrofinanční pomoci. Tento program by doprovázela opatření na podporu občanské společnosti. Hodnotu programu by bylo možno navýšit až na 200 milionů EUR, pokud by byla část prostředků přesunuta z evropského nástroje sousedství a pokud by Ukrajina mohla využít výhod zastřešujícího programu (podle zásady více za více ) na základě prokázaného pokroku při prohlubování demokracie a dodržování lidských práv. Na zbývající období let se aktuálně počítá s přídělem prostředků na bilaterální program ve výši zhruba 130 milionů EUR ročně, které by byly vyčleněny v rámci evropského nástroje sousedství. Dalších milionů EUR ročně by plynulo z výše uvedeného zastřešujícího programu ( více za více ) pod podmínkou, že Ukrajina prokáže pokrok při prohlubování demokracie a dodržování lidských práv.

4 S poskytnutím finančních prostředků významného objemu se počítá i v rámci investiční facility sousedství (NIF). Pokud jde o stávající programy, Komise v současnosti financuje několik probíhajících programů odvětvové rozpočtové podpory a technické pomoci, které budou představovat příspěvek pro novou vládu v oblastech zásadního významu, jako je hospodářský rozvoj, správa veřejných financí a spravedlnost. Jeho výše činí přibližně 400 milionů EUR. Kromě toho bude mobilizován NIF ve prospěch financovatelných investičních projektů na Ukrajině. Zkušenosti s prováděním NIF na východě v průběhu minulého programovacího období ukázaly, že pro částku milionů EUR v grantech, které jsou plánovány pro Ukrajinu za účelem kombinování s úvěry, lze očekávat pákový efekt, který vygeneruje úvěry až ve výši 3,5 miliardy EUR. Zásadní význam pro to, aby došlo k uvedenému pákovému efektu a aby bylo možné plně využít jeho potenciál, bude mít účast mezinárodních finančních institucí. V rámci NIF nyní Komise pracuje na možnosti vyčlenit pro příslušné země zvláštní prostředky na podporu provádění dohody o přidružení, která zahrnuje prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu. To by našim partnerům umožnilo přístup k zaručenému a vyhrazenému finančnímu krytí na podporu investic v odvětvích, která jsou zásadní pro modernizaci a přijetí norem EU (například v oblastech životního prostředí a energetiky). Zabýváme se rovněž možností využít tento nástroj k získání dalšího pákového efektu, pokud jde o investiční příležitosti v soukromém sektoru. Pro zacílení bezodkladných opatření, například v oblasti policejní reformy a voličské podpory, by bylo možné využít nástroj přispívající ke stabilitě a míru, dřívější nástroj stability. Pokud budou identifikována vhodná opatření, bylo by možné rychle uvolnit až 20 milionů EUR a z rozpočtu SZBP by bylo možné doplnit dalších 15 milionů EUR na podporu opatření týkajících se reforem bezpečnostního sektoru. Ukrajina je rovněž nejvýznamnější zemí pro operace EU v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení. V současné době se provádějí projekty v rámci nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti v celkové hodnotě 50 milionů EUR v oblasti nakládání s jaderným odpadem a sociálních projektů v zasažené oblasti v okolí ochranné zóny Černobylu. Kromě toho lze pro opatření v této oblasti ve velmi krátkém horizontu získat dodatečné finanční krytí ve výši 36,5 milionu EUR. Programovací období pro nové rozpočtové období stále probíhá, takže bude možné, aby EU své úsilí v této oblasti dále posílila. Komise opět zdůrazňuje, že je připravena založit svěřenecký fond EU, pokud členské státy takovou iniciativu podpoří. Tím by se vytvořil nástroj, který by umožnil členským státům poskytovat další významné finanční příspěvky, zvýšil by viditelnost EU i jejích členských států a přispěl by k účinnému, rychlému a koordinovanému vyplácení finančních prostředků.

5 Evropská investiční banka (EIB) je vlastní banka EU, která se řídí její politikou, a na Ukrajině již má svůj soubor projektů o hodnotě až 1,5 miliardy EUR na dobu příštích tří let. EIB by mohla jejich hodnotu významným způsobem navýšit, aniž by odklonila prostředky z jiných regionů, pokud by měly být uděleny odpovídající záruky a pokud to politické a provozní podmínky dovolí. EIB by poté mohla poskytnout financování na dlouhodobé investice ve výši až 3 miliard EUR na období na podporu místního soukromého sektoru i hospodářské a sociální infrastruktury. Po přezkumu mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím v polovině období, jehož provedení se plánuje do konce roku 2016, by EIB mohla dále zintenzivnit svou činnost až do roku 2020, a sice aktivací 3 miliard EUR z nepovinného mandátu, se kterým se již počítá, s výhradou odsouhlasení dodatečného financování ze strany rozpočtového orgánu. Při svých operacích EIB úzce spolupracuje s dalšími mezinárodními finančními institucemi, které v tomto regionu působí, a tím přispívá k významnému pákovému efektu. Komise také prozkoumá možnosti účelového vázání a předzásobení v případě některých doplňkových záruk pro finanční prostředky EIB zajištěné prostředky FEMIP získanými z dřívějších operací pro úvěry související s dohodou o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu. Z tohoto hlediska je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) mezinárodní finanční institucí, v níž tvoří EU a její členské státy většinu akcionářů. Jako součást programu koordinované finanční pomoci na podporu důvěryhodných strukturálních a makroekonomických reforem by EBRD mohla v tomtéž období zpřístupnit 5 miliard EUR a tato částka by mohla být i překročena, pokud to hospodářské podmínky dovolí. MEZINÁRODNÍ DÁRCOVSKÝ KOORDINAČNÍ MECHANISMUS: Komise zůstává v úzkém kontaktu jak s MMF, tak se Světovou bankou přímo na Ukrajině i v jejich ústředí. Aby byla zajištěna výše popsaná účinná realizace a maximalizace dopadu hospodářské a rozvojové pomoci EU a zvýšení její viditelnosti, zkoumá Komise možnosti zlepšení mezinárodní koordinace dárců prostřednictvím zřízení ad hoc dárcovského koordinačního mechanismu spolu s mezinárodní komunitou a mezinárodními finančními institucemi. Takový mechanismus by mohl fungovat na základě posouzení potřeb a programu reforem připraveného ukrajinskými orgány a mohl by pro Ukrajinu představovat udržitelné východisko z její obtížné ekonomické situace a zároveň podporovat hospodářskou a politickou transformaci. Tento dárcovský koordinační mechanismus by mohl mít formu mezinárodní platformy se základnou v Kyjevě, jejíž účastníci by se pravidelně scházeli za účelem úzké koordinace dárcovského úsilí o řešení ekonomické situace v zemi. Politické

6 vedení bude poskytnuto prostřednictvím koordinačních schůzek mezinárodní platformy na vysoké úrovni. Komise je ochotna být hostitelskou institucí těchto schůzek v Bruselu. Do tohoto mechanismu se mohou zapojit členské státy EU, MMF, Světová banka, EBRD, EIB a zainteresované třetí země. Účast EU bude zajišťovat přímo v zemi delegace EU. OBCHOD A INVESTICE: Ekonomická a finanční pomoc mají zásadní význam, avšak klíčovými nástroji, jež mohou pomoci zaručit pro Ukrajinu dlouhodobou udržitelnost, jsou také obchod a investice. Všichni ukrajinští občané mohou mít nesmírný prospěch z ambiciózní dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu s EU. Ukrajinští vývozci například ročně ušetří téměř půl miliardy eur díky nižším dovozním clům EU; ukrajinské zemědělství bude těžit ze snížení cel na zemědělské a zpracované zemědělské produkty ve výši zhruba 400 milionů EUR. Různý stupeň hospodářského rozvoje v EU a na Ukrajině vede k jisté asymetričnosti dohody. Ta má pro Ukrajinu zajistit příznivé zacházení například díky rychlejšímu a širšímu otevření trhu EU urychleným odstraňováním cel ze strany EU, přičemž ukrajinská strana má pro zavedení podobných opatření delší lhůtu. Komise je připravena okamžitě reagovat s cílem začít prozatímně uplatňovat dohodu o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, jakmile se rozhodne o jejím podpisu. Do té doby hodlá Komise nabídnout urychlené uplatňování ustanovení dohody, jež se týkají dovozu zboží (tj. snížení cel a otevření celních kvót), předložením návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o tzv. autonomních obchodních opatřeních. Díky těmto přechodným obchodním opatřením, jež budou zavedena jednostranně Evropskou unií, by mohla Ukrajina významně těžit z mnoha výhod dohody již nyní, tj. dokud není dohoda podepsána a prozatímně uplatňována. K rychlému zavedení těchto podpůrných opatření je však třeba jasný závazek Rady a Evropského parlamentu, že urychlí proces schvalování. Ve snaze využít v tuto výjimečnou dobu na podporu Ukrajiny všech svých možností a nástrojů jsou vysoká představitelka a Komise rovněž připraveny svolat fórum na vysoké úrovni / pracovní skupinu o investicích s cílem prozkoumat možnosti investování a spolupráce na Ukrajině. Hostitelská země by tak měla příležitost setkat se s celou řadou soukromých a veřejných hospodářských subjektů z Ukrajiny a EU a s mezinárodními finančními institucemi a společně by mohly dosáhnout maximálního dopadu a zajistit udržitelnou, demokratickou a úspěšnou budoucnost pro ukrajinský lid. Byla by to rovněž příležitost pomoci Ukrajině maximálně využít autonomních obchodních opatření a dohody o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu.

7 ENERGIE A DOPRAVA: Energie, energetická bezpečnost a cenová dostupnost jsou pro stabilitu a bezpečnost Ukrajiny naprosto zásadní. EU bude spolupracovat s novou ukrajinskou vládou, včetně podpory prostřednictvím rozpočtu, s cílem zajistit dlouhodobou diverzifikaci dodávek a zaručit, že ukrajinská plynová přepravní soustava zůstane základní tranzitní cestou pro dodávky plynu do Evropy. Komise bude pokračovat ve spolupráci s ukrajinskou vládou na modernizaci její plynové přepravní soustavy ve spolupráci s EIB, EBRD a Světovou bankou v souvislosti s probíhající reformou plynárenství v souladu se závazky Energetického společenství. Při splnění určitých podmínek by v blízké budoucnosti mohla být reálná počáteční půjčka. V krátkodobém horizontu je Komise připravena pomoci Ukrajině diverzifikovat její trasy pro zásobování plynem, zejména zajištěním zprovoznění zpětných toků s EU, především přes Slovensko (navíc k současné možnosti přes Polsko a Maďarsko), v co nejkratší době. Komise by měla společně se Slovenskem zajistit, aby ukrajinští a slovenští provozovatelé přepravních soustav stanovily nezbytná pravidla a postupy, které umožní, aby plyn mohl proudit z EU na Ukrajinu ve zvýšeném množství s cílem zlepšit bezpečnost dodávek na Ukrajině. Text memoranda o porozumění mezi provozovateli přepravních soustav na Slovensku a na Ukrajině ohledně fyzického zpětného toku přes ukrajinsko-slovenský plynovod zprostředkovala Komise v prosinci 2013, ale k jeho podpisu nedošlo. Komise je připravena na požádání pomoci zajistit podepsání dokumentu oběma provozovateli. Komise zůstává rovněž odhodlána nadále spolupracovat s příslušnými členskými státy s cílem vytvořit další koridory umožňující zpětné toky na Ukrajinu přes Bulharsko a Rumunsko a přes Chorvatsko a Maďarsko. Ve střednědobém výhledu, pokud to okolnosti dovolí, je Komise připravena podporovat třístrannou koncepci (mezi EU, Ruskem a Ukrajinou) modernizace ukrajinské plynové přepravní soustavy. Co se týče dopravy, po parafování dohody o vytvoření společného leteckého prostoru mezi EU a Ukrajinou na summitu Východního partnerství ve Vilniusu Komise rychle postupuje s přípravnými pracemi, které umožní Radě přijmout rozhodnutí o podpisu dohody a je připravena na její rychlé provedení. Komise je odhodlána nadále pracovat na zlepšení dopravních vztahů mezi EU a Ukrajinou, zejména v rámci dopravního panelu pro Východní partnerství. MOBILITA: Mobilita představuje důležitou oblast, v níž by podle Komise měla být podniknuta smysluplná krátkodobá opatření, která bude vidět. Přestože řada z nich záleží na politických rozhodnutích členských států, Komise si přeje a je připravena aktivně usnadnit rychlou a účinnou koordinaci v této oblasti. Komise plně uznává význam mobility a mezilidských kontaktů pro ukrajinské občany a bude podporovat snahy Ukrajiny o co nejrychlejší pokrok v procesu uvolňování vízového režimu v souladu s dohodnutými podmínkami akčního plánu na uvolnění vízového režimu. Pokrok bude samozřejmě záviset na schopnosti nových orgánů řešit nejdůležitější zbývající otázky.

8 Komise však může činit a učiní maximum, aby pomohla rychle vyřešit zbývající otázky. Dokončení procesu uvolňování vízového režimu povede ke zrušení vízové povinnosti pro ukrajinské občany, kteří si přejí cestovat v rámci schengenského prostoru až 90 dní během období 180 dní. Zatím mezi EU a Ukrajinou funguje dohoda o zjednodušení vízového režimu a Komise vybízí členské státy, aby plně využily jejího potenciálu. Nabízí členským státům možnost vybrat si z řady opatření, včetně odstranění poplatků za víza u některých kategorií občanů. Kromě toho vízový kodex poskytuje členským státům další možnosti odstranění poplatků za víza u jiných kategorií, například u dětí. Komise si dále přeje, a to pod podmínkou souhlasu členských států, nabídnout Ukrajině partnerství v oblasti mobility, které podporuje mezilidské kontakty a možnosti legální migrace, a nabízí rámec pro spolupráci a praktickou podporu ukrajinským orgánům přesahující proces uvolňování vízového režimu. Toto partnerství v oblasti mobility by mohlo být vytvořeno velmi rychle, pokud by o to i Ukrajina projevila zájem. MEZILIDSKÉ KONTAKTY A VZDĚLÁVÁNÍ: V rámci nového programu Erasmus+ poskytne EU více příležitostí pro mobilitu studentů, akademickou spolupráci a výměny mládeže. Program Erasmus bude podporovat krátkodobou mobilitu studentů v obou směrech za účelem získání kreditů v hostitelské instituci, které pak budou uznány domovskou institucí. Odhaduje se, že do univerzitních výměn v rámci programu Erasmus+ se zapojí více než mladých Ukrajinců a více než se zúčastní mládežnických projektů a výměn. Bude se také podporovat výměna pracovníků za účelem vzdělávání a výuky. Ukrajinští studenti a univerzity se budou moci zapojit do společných programů Master na vysoké úrovni nabízených konsorcii evropských univerzit. Univerzitám bude poskytnuta pomoc s budováním kapacit za účelem modernizace učebních plánů, výukových postupů, modernizace zařízení a zlepšení správy. V rámci programu Erasmus+ bude rovněž financována mobilita mládeže prostřednictvím mládežnických výměn, Evropská dobrovolná služba a mobilita mladých pracovníků. Ukrajina se bude i nadále účastnit programu etwinning pro školy, do něhož se od jeho oficiálního zahájení v březnu 2013 zaregistrovalo již 101 škol a 280 učitelů. Výzkumní pracovníci se budou moci ucházet o doktorální nebo postdoktorální stipendia v rámci dalších výzkumných grantů, které jsou k dispozici v rámci akcí Marie Sklodowska Curie. DALŠÍ OPATŘENÍ: Komise je všeobecně nadále odhodlána pomáhat Ukrajině budovat instituce, které slouží zájmům státu a lidu prostřednictvím podpory řádné správy věcí veřejných,

9 právního státu, boje proti korupci atd. Řádné fungování těchto institucí není pouze cílem samo o sobě, znamená také zajištění středně- a dlouhodobého rozvoje země, a to jak sociálního, tak ekonomického. Podpora udržitelné hospodářské a politické transformace bude také vyžadovat granty poskytující odborné znalosti v mnoha oblastech uvedených v tomto dokumentu. Kromě toho budou Komise a vysoká představitelka spolu s Radou Evropy a Benátskou komisí i nadále podporovat ústavní reformu. Pokračuje rovněž pomoc na podporu reforem státního zastupitelství a policie formou dialogu mezi EU a Ukrajinou o reformě soudnictví. V oblasti volební pomoci se navíc prošetřuje, zda je možné poskytnout volební podporu a technickou pomoc, včetně monitorování budoucích voleb v kontextu volební pozorovatelské mise OBSE ODIHR. Omezující opatření: EU prokázala, že je při přijímání nezbytných relevantních právních předpisů schopna jednat rychle a pružně. Komise předložila v pondělí 24. února svůj návrh, který má být přijat v Radě a který aktualizovala tak, aby odrážel měnící se realitu na místě, takže se nyní zaměřuje na zmrazení a zajištění majetku osob, jež byly shledány odpovědnými za zneužití státních prostředků. Komise je i nadále připravena předložit další návrhy, pokud to bude potřebné. Humanitární pomoc a civilní ochrana: Komise v Kyjevě otevřela kancelář, která má monitorovat situaci a poskytovat informace, mimo jiné i členským státům, o záležitostech souvisejících s humanitární pomocí a civilní ochranou. Tato kancelář bude v kontaktu se všemi hlavními organizacemi poskytujícími pomoc, aby koordinovala veškeré možné budoucí činnosti a vypracovávala pohotovostní plány. Komise je i nadále připravena poskytnout pomoc z mechanismu civilní ochrany Unie, pokud o to Ukrajina požádá. S ohledem na to Komise již požádala státy, které se mechanismu účastní, aby posoudily případné nabídky pomoci související se zdravotní péčí.

10 PŘÍLOHA PODPORA PRO UKRAJINU: ORIENTAČNÍ PODPŮRNÝ BALÍČEK Zdroj Orientační částky/rozpětí (v milionech eur) I. EVROPSKÁ KOMISE ( ) I.1. Celková rozvojová pomoc (granty) Balíček pro dvoustrannou spolupráci, kam patří: => roční akční program na rok => roční akční programy (průměr) na období => zastřešující program ( vice za více ) na období Investiční facilita sousedství Investiční nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP) 20 SZBP 15 I.2. Makrofinanční pomoc (úvěry) II. EVROPSKÉ FINANČNÍ INSTITUCE EIB do EBRD 5000 CELKOVÝ SOUČET p.m.: předchozí programové období roční akční program na rok 2013 (přiděleno) 199 roční akční program na období (pokračuje) 201 Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (i) pokračuje 50 (ii) přiděleno 36,5 CELKEM 486,5

11

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna SPEECH/10/175 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna Národní universita Tarase Ševčenka Kyjev V Kyjevě dne 22. dubna 2010 Vážený

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011).

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011). EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY 11. března

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 12/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA IX NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.10.2012 COM(2012) 612 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU (ERF) K UDRŽITELNÉ SILNIČNÍ SÍTI V SUBSAHARSKÉ

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Čtvrtá zpráva o provádění akčního plánu Ukrajiny na uvolnění vízového režimu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Čtvrtá zpráva o provádění akčního plánu Ukrajiny na uvolnění vízového režimu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2014 COM(2014) 336 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Čtvrtá zpráva o provádění akčního plánu Ukrajiny na uvolnění vízového režimu CS CS I. Úvod Dne 29.

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.2005 KOM(2005) 612 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552} CS CS OBSAH

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Program švýcarsko-české spolupráce 5.6.2009

Program švýcarsko-české spolupráce 5.6.2009 Program švýcarsko-české spolupráce Právní rámec Memorandum o porozumění mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou spolkovou radou z 27.2.2006 - pro ČR alokováno 109,78 mil. CHF. 24.3.2006 schválil švýcarský

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Fórum esafety Pracovní skupina ecall Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Obsah Memorandum o porozumění Podpisové stránky Příloha A Příslušná evropská usnesení,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více