VÝROČNÍ ZPRÁVA ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 578, den zápisu : Výroční zpráva 213 strana 1

2 OBSAH I. ÚVOD 4 II. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 4 III. PŘEDSTAVENSTVO 5 IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 V. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI 5 VI. OSOBY OVLÁDAJÍCÍ SPOLEČNOST 6 VII. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH 7 VIII. ÚDAJE O ČINNOSTI 7 IX. PŘÍLOHY Rozvaha, výsledovka, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce (v úplném rozsahu) Zpráva představenstva o průběhu likvidace stavu jejího majetku Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Výrok auditora Tato výroční zpráva bude zveřejněna zákonným způsobem tj. předána do sbírky listin obchodního rejstříku. Zpráva je k dispozici v sídle společnosti. Zpráva byla zpracována ke dni Výroční zpráva 213 strana 2

3 I. ÚVOD Následující výroční zprávou se Vám představuje společnost ROTEXTILE, a. s., v likvidaci se sídlem Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 186, PSČ , zapsána od v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 578. Před vstupem do likvidace byla hlavním prvkem podnikání textilní výroba.. Předmět podnikání: Z rozhodnutí vlastníka vstoupila společnost do likvidace dnem s cílem výmazu z obchodního rejstříku. Z téhož důvodu byla podaná na živnostenský odbor Městského úřadu v Jilemnici žádost o zrušení veškerých živností a dnem byla všechna vydaná živnostenská oprávnění zrušena. Současná činnost je zaměřena pouze na prodej majetku likvidované společnosti. II. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU JSOU: Uwe Stahmer Bad Zwischenahn, Otto-Hahn-Straße 9, Spolková republika Německo ROTEXTILE, a. s., v likvidaci likvidátor společnosti Ing.Otakar Fišer r.č /65 bytem Libštát 3, PSČ ROTEXTILE, a. s., v likvidaci člen představenstva Zdeňka Chlumáková r. č /34 bytem Rokytnice nad Jizerou 544 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci administrativně-technický pracovník Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky za rok 212 Ing. Jaroslav Brtáň Průhonek 1213/1, 155 Praha 5 - Stodůlky člen Komory auditorů ČR č.osv. 139 Výše uvedené osoby prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti k datu a jsou pravdivé, úplné a přesné. Pokud je odpovědným osobám známo z dostupných materiálů, žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. V Rokytnici nad Jizerou dne Uwe Stahmer likvidátor společnosti v.r. Ing. Otakar Fišer člen představenstva v.r. Zdeňka Chlumáková administrativně.-technický pracovník Výroční zpráva 213 strana 3

4 III. PŘEDSTAVENSTVO Ing.Otakar Fišer r.č /65 bytem Libštát 3, PSČ ROTEXTILE, a. s., v likvidaci člen představenstva Tato osoba nevlastní žádné akcie ROTEXTILE,a.s., v likvidaci V souladu s požadavky zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, společnost prohlašuje, že člen představenstva společnosti nebyl odsouzen za trestný čin majetkové povahy. IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Právní forma: akciová společnost Sídlo: Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice 186, PSČ IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Doba trvání: společnost byla založena na dobu neurčitou a dnem vstoupila do likvidace. Společnost je zapsána od v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 578. Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11. odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI Základní kapitál společnosti je ,- Kč a je rozložen do kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 35,- Kč za kus. Výroční zpráva 213 strana 4

5 VI. OSOBY OVLÁDAJÍCÍ SPOLEČNOST Stoprocentní přechod vlastnického práva na majoritního vlastníka byl uskutečněn v souladu s 183 písm. i n Obchodního zákoníku o vytěsnění drobných akcionářů. Mezi ovládající a ovládanou osobou není uzavřena Ovládací smlouva. Chod společnosti je řízen běžnými vztahy mezi oběma osobami. V období od roku 1996 byly postupně uzavřeny smlouvy o poskytnutí finančních a hmotných prostředků jak na rozsáhlé investice a zajištění chodu společnosti, tak i na proces likvidace. V současné době jsou přepracovány do uceleného smluvního vztahu. Před vstupem do likvidace zde existovaly oboustranné obchodní smluvní vztahy, koncipované na bázi dodavatelsko - odběratelských vztahů s firmou Webatex GmbH, Bayreuth, kde byly prodejní ceny ROTEXTILE, a. s., v likvidaci stanoveny zástupci ovládající osoby a potvrzovány jednotlivými obchodními smlouvami. K upřesnění výše zmíněného vztahu je uvedena následující tabulka: Mech.Baumwoll Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, Bayreuth Webatex GmbH, Bayreuth Damino GmbH Großschönau Damino, CZ ROTEXTILE,a.s., Rokytnice n.j NORBAG Bezitz KG Beverstedt Lauffenmühle GmbH Tiengen A.Kock Textil GmbH Steinfurt Lückenhaus Portugaesa Texties Limitada GbR Schwarzenbek, Schwarzenbek Lückenhaus Seidenstoffe GmbH Schwelm Proflax KG Tübingen VII. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH Základní kapitál: Druh cenného papíru: Forma cenného papíru: Podoba cenného papíru: ISIN: Jmenovitá hodnota akcie: Registrace: Trh: ,- Kč kmenové akcie na majitele zaknihovaná CS ,- Kč registrované RM S K datu byla tato emise vyřazena v souladu se zákonem z obchodování na veřejném trhu Převoditelnost akcií není omezena, s akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Způsob zdaňování výnosů Výnos z akcie je zdaňován podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy. Popis práv vyplývajících z akcií a) Pokud je vlastníkem jediný akcionář jsou veškerá práva i povinnosti související s držením akcií plně v jeho kompetenci. b) Akcionář může jednat i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře jedná na základě plné moci, podepsané akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. c) S každou akcií o jmenovité hodnotě 35,- Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy. d) Další akcionářská práva vyplývají z obchodního zákoníku a obecně platných právních předpisů. O rozdělení zisku a úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s obecně závaznými předpisy. Výroční zpráva 213 strana 5

6 VIII. ÚDAJE O ČINNOSTI 1) Hlavní činností emitenta, byla před vstupem do likvidace textilní výroba zaměřená především na výrobu oděvních tkanin, ložní a stolní konfekce, sypkovin případně dalších žakárských i listovkových tkanin dle požadavků zákazníků. V současné době je veškerá činnost zaměřena na prodej majetku likvidované společnosti. 2) Soudní a obchodní spory: Společnost ROTEXTILE a. s., v likvidaci není ke dni vyhotovení této zprávy účastníkem žádného soudního nebo obchodního sporu 3) Aktivity v oblasti životního prostředí: Areál bývalého textilního závodu i dva další objekty patřící společnosti jsou bez dodávky tepla, to znamená že v tomto směru bez jakéhokoliv vlivu na životní prostředí. Utlumení veškeré výroby má vliv i na odpadové hospodářství v průběhu roku 213 nebyla společnost nucena zabývat se jeho likvidací. Uzavřením smlouvy o nájmu dne se situace změnila. Od uvedeného data byly objekty smluvně pronajaty a nájemce zahájil okamžité vyklízení a následně rozsáhlou demolici zchátralých objektů v areálu továrny. Rovněž byla zahájena rekonstrukce bývalé ubytovny. Veškerá fyzická likvidace byla v režii nového nájemce. Vlastní kapitál (v tis. Kč) Tržby (v tis. Kč) Z toho zahraničí (v tis. Kč.) Průměrný počet zaměstnanců Souhrnný popis vlastněných nemovitostí Pořizovací cena Budovy, haly Stavby Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota je uvedena v účetní hodnotě bez vlivu opravných položek vytvořených za účelem zreálnění hodnoty majetku a předpokládané výtěžnosti při procesu likvidace. K této skupině majetku byla vytvořena opravná položka ve výši: , Kč Katastr Horní Rokytnice Celkem Výměra (m2) Cena (Kč) , ,2 Na základě nového geometrického určení prováděného v katastru Rokytnice došlo ke změně zobrazení budov v digitální katastrální mapě a tím v některých případech i ke změně výměry předmětných parcel. Tím lze vysvětlit rozdíly ve výměrách proti původnímu stavu. Číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v účetním období a třech předcházejících Název investiční akce rok 213 rok 212 rok 211 rok 21 Celkem: Cena pořízení (v tis. Kč) IX. PŘÍLOHY Rozvaha, výsledovka, cash flow, základní údaje, přehled o změnách základního kapitálu Příloha k účetní závěrce (v úplném rozsahu) Zpráva představenstva o průběhu likvidace a stavu jejího majetku Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Výrok auditora Výroční zpráva 213 strana 6

7 Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: ROTEXTILE,a.s. v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: Minulé období netto Aktiva celkem 1 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. netto Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III Dlouhodobý finanční majetek Podíly ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Výroční zpráva 213 strana C.II.8. Odložená daňová pohledávka B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II

8 C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 51 C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III Pohledávky za společníky,členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. D.I.1. D.I.2. Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období 66 Kontrolní číslo 999 Výroční zpráva 213 strana

9 Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: ROTEXTILE, a.s., v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: označ. číslo řádku Stav v běž. účet. období PASIVA Stav v min. účet. období Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. A.I.2. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A.I.3. Změny základního kapitálu 72 A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 A II.5. Rozdíly z přeměn společnosti A II 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.V. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů B.I.4. Ostatní rezervy 9 B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.II.1. Odložený daňový závazek 11 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba B.III.3. Závazky - podstatný vliv B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.1. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. C.I.1. Časové rozlišení Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období 12 Kontrolní číslo 999 Výroční zpráva 213 strana

10 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu v celých tisících Kč k: Název účetní jednotky: ROTEXTILE, a.s., v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: označ. číslo řádku Text Skutečnost v účetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže 3 II. II.1. II.2. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace 7 B. B.1. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních VII.1. jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. Splatná Q.2. Odložená Výroční zpráva 213 strana 1

11 ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. *** Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Kontrolní číslo Výroční zpráva 213 strana 11

12 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: Název účetní jednotky:rotextile, a.s., v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: Skutečnost v účetním období označ. P. Text Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku Z. A.1. účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A.1.2. A.1.3. A.1.4. Změna stavu opravných položek, rezerv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+-) Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) A.1.5. A.1.6. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* A.2. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. A.2.3. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A.** A.3. A.4. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6. A.7. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) Úhrada ztráty společníky (+) Přímé platby na vrub fondů (-) Výroční zpráva 213 strana 12 sledovaném minulém

13 C.2.6. C.*** F. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Kontrolní číslo Výroční zpráva 213 strana

14 Přehled o změnách vlastního kapitálu k: Název účetní jednotky:rotextile, a.s., v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek XX XX XX XX XX XX * Součet A +/- B +/- D E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních období K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem H. Popis změn, které měly vliv na snížení záporné hodnoty jednotlivých položek vlastního kapitálu. V položce vlastního kapitálu došlo v průběhu roku 213 k ke zvýšení záporné hodnoty ve srovnání se stavem k o částku ,42 Kč. Vykázaný rozdíl v plné výši ovlivňuje ztráta na hospodářském výsledku daného roku.. Výroční zpráva 213 strana 14

15 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k OBECNÉ INFORMACE 1.1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: ROTEXTILE,a.s., v likvidaci Sídlo : Rokytnice nad Jizerou 186, PSČ Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání nebo jiné činnosti: rozhodnutím Městského úřadu Jilemnice živnostenský odbor ze dne: byla zrušena veškerá živnostenská oprávnění Datum vzniku obchodní společnosti : Účetní období: Osoby, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na účetní jednotce: Název (jméno) osoby Výše vkladu v % Mech.Baumwoll-Spinnerei&Weberei Bayreuth AG 1% Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v uplynulém účetním období: V průběhu roku 213 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám ani dodatkům. Organizační struktura podniku: Chod likvidované společnosti zajišťuje v současné době člen představenstva ing.otakar Fišer na základě plné moci ze dne vystavené likvidátorem společnosti panem Uwe Stahmerem a jedna pracovnice zaměstnaná na poloviční úvazek jako administrativně-technický spolupracovník. Složení představenstva k : Členové statutárního orgánu : Ing.Otakar Fišer člen představenstva den vzniku členství : Likvidátor: Uwe Stahmer jmenován do funkce: Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv Název obchodní firmy Sídlo obchodní firmy Podíl na základním kapitálu obchodní firmy v % - tato problematika nemá v účetní jednotce náplň Průměrný počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců Řídící pracovníci Výše osobních nákladů v úhrnné výši Ostatní zaměstnanci Řídící Ostatní zaměstnanci pracovníci x dohody o provedení práce 75 Výroční zpráva 213 strana 15 Odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů v úhrnné výši 482 4

16 .1.4. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění Kategorie osob Výše plnění v úhrnné výši Akcionáři členové statutárních orgánů členové dozorčích orgánů Členové řídících orgánů -tato problematika nemá v účetní jednotce náplň 2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Vzhledem ke skutečnosti, že společnost vstoupila k do likvidace s cílem výmazu společnosti z obchodního rejstříku a byla utlumena veškerá činnost, jsou tyto informace bezpředmětné Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek. Inventarizace k byla provedena u všech položek. Opravné položky jsou vytvořeny v takové výši, aby celkový stav majetku zachycený v účetnictví podával co nejvěrohodnější obraz jeho hodnoty. Při tvorbě a rušení opravných položek se přihlíží k předpokládané výtěžnosti při procesu likvidace. Jedná se o položky mající nedaňový charakter. Druh majetku: POHLEDÁVKY: - tuzemsko: - zahraničí : INVESTIČNÍ MAJETEK : - budovy: - věci movité: ZÁSOBY: - materiál : - nedokončené výroba : Výše tvorby opravné položky: , Kč 2.6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při sestavení odpisů. Společnost ROTEXTILE, a.s., v likvidaci přerušila odpisy jak účetní, tak i daňové zároveň s ukončením svých podnikatelských aktivit. Hodnota majetku je zachycena prostřednictvím opravných položek Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu, používá účetní jednotka aktuální kurz vyhlašovaný ČNB: - v účetnictví je používán aktuální kurz vyhlašovaný ČNB ve 14,15 hod. pro daný den. Okamžik (den) uskutečnění účetního případu ke kterému je prováděn přepočet pohledávky či závazku je ve společnosti ROTEXTILE, a.s. definován tak, že základním okamžikem ke kterému se provádí přepočet cizí měny na CZK, je den přijetí či vystavení faktury. Za den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kursových rozdílů se dále stanoví : - den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, - den poskytnutí zálohy To neplatí v případech splácení půjček poskytnutých v cizí měně, kde používaný software nedovoluje použít při platbě jiný kurz, než jakým byly prostředky na účet připsány. U běžného devizového účtu vedeného v EUR se měsíčně provádí přepočet zůstatku kurzem ČNB - střed, vyhlašovaný pro daný den. Pro doplnění uvádíme, že devizový účet byl již k datu zrušen. Výroční zpráva 213 strana 16

17 Přepočet ke dni sestavení účetní závěrky Používá se výhradně: Denní kurz (platný k rozvahovému dni) = kurz vyhlašovaný Českou národní bankou - střed Protože se korunové hodnoty cizích měn mění, vznikají zákonitě rozdíly mezi jejich oceněním provedeným v momentě přepočtu účetního případu a skutečnou finanční operací. Kurzové rozdíly zjištěné koncem účetního období na účtech pohledávek a závazků byly účtovány shodně s Mezinárodním účetním standardem IAS 21 do výsledku hospodaření Majetek a závazky, které se oceňují reálnou hodnotou Dle zákona lze po použít pro ocenění vybraných případů reálnou hodnotu. Jako reálná hodnota se použije: - tržní hodnota - ocenění kvalifikovaným odhadem - ocenění stanovené podle zvláštních předpisů Snahou při tvorbě opravných položek k majetku bylo zreálnění jeho hodnoty. Bohužel, vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi je v této chvíli již zcela jisté, že výše opravných položek, které jsou nedaňového charakteru ( viz. (2.5.), není dostatečná a hodnota majetku zachycená v účetnictví plně nekoresponduje s původně předpokládanou tržbou při jeho prodeji. Protože nabídka na prodej všech nemovitostí byla podána již v červenci roku 26, je zcela jasné, že nevytápěné objekty postupně chátraly. Teprve v průběhu roku 212 se podařilo najít zájemce o veškerý majetek ve vlastnictví společnosti ROTEXTILE, a.s., v likvidaci. Dne byla uzavřena Smlouva o nájmu a podnájmu nebytových prostor zároveň i Smlouva o smlouvě budoucí o převodu akcií na majitele. Protože však podmínky z uzavřených smluv nebyly dodrženy, byl sepsán dne notářský zápis podepsaný oběma účastníky, který vzniklou situaci řešil.. Bohužel pouze na papíře. V době sestavení Přílohy k účetní závěrce za rok 213, byly obě smlouvy ze dne ke dne ze strany vlastníky vypovězeny. 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Rozvaha Aktiva: - Bezprostřední srovnání s předchozím obdobím, konkrétně k datu , vykazuje snížení aktiv o částku: ,15 Kč. - snížení aktiv je způsobeno následujícími faktory: a) Stěžejní snížení v položce dlouhodobého hmotného majetku jednoznačně souvisí s jeho fyzickou likvidací a rozpuštěním opravných položek. Jedná se o částku , Kč. - fyzická likvidace , - naopak zvýšení způsobilo rozpuštění opravných položek , b) Další snížení je způsobeno snížením krátkodobých pohledávek. Rozdíl v porovnání se stavem k představuje částku snížení o ,62 Kč. - jedná e snížení u pohledávky za odběrateli ( nájem ) , - zvýšení v položce poskytnutých provozních záloh ,74 - zvýšení u ostatních pohledávek nárok na smluvní pokutu.. 13, - zvýšení rovněž nastalo u daňové pohledávky ( DPH ) ,64 c) Naopak zvýšení vykazuje položka krátkodobého finančního majetku, konkrétně se jedná o peněžní prostředky na bankovním účtu. Jedná se o částku ,47 Kč. zvýšení prostředků na bankovním účtu ,47 - snížení peněžních prostředků v pokladně , Pasiva: - Snížení bilanční sumy na straně pasiv způsobuje hospodářský výsledek daného účetního období, které skončilo ztrátou ,42 Kč.Vlivem kursového přepočtu došlo u závazků vůči stoprocentnímu vlastníku akcií k datu ke zvýšení o částku ,95 Kč ( celkové závazky činí vyjádřeno v cizí měně: ,14 ). Krátkodobé závazky z obchodního styku se naopak zvýšily o 1 558,32 Kč. Závazek vůči zaměstnancům vykazuje snížení ve výši 4 272, Kč. Na sociálním a zdravotním pojištění se jedná o snížení závazku proti minulému účetnímu období o pouhých 8, Kč, závazek na dani vykazuje zvýšení o částku 4 11, Kč, pro upřesnění doplňujeme,že tyto závazky vznikají z titulu výplaty mezd za měsíc prosinec 213. Dohadné položky pasivní vykazují snížení o 4 269, Kč. V položce jiných závazků je proti předchozímu období zvýšení o 1 2, Kč Poslední významnou položkou snižující stranu pasiv je částka: , Kč, která představuje výnosy příštích období, konkrétně se jedná o nárok na úhradu za pronájem všech nemovitostí dle smlouvy uzavřené Výroční zpráva 213 strana 17

18 3.1. Hmotný a nehmotný majetek Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: Skupina Pořizovací cena Oprávky stroje, přístroje a zařízení 1 878, 1 878, dopravní prostředky , , Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: Skupina Pořizovací cena Software 131 6, Oprávky 131 6, Dlouhodobý majetek pořizovaný formou finančního leasingu: Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného trvání leasingu Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního leasingu ke konci rozvahového dne Částky budoucích plateb z titulu finančního leasingu - splatné do jednoho roku - splatné po jednom roce - tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku: Stav na počátku Přírůstky Dlouhodobý účetního období dlouhodobého majetek tj. k majetku Stavby 35, Stroje a zařízení , Dopravní prostř , - úbytky dlouhodobého majetku : likvidace storno opravné položky tvorba opravné položky Celkem: Úbytky dlouhodobého majetku Stav na konci účetního období 5, , 3, x , 3, , Kč ZC (PC likvidovaného majetku : , Kč) : , Kč : , Kč : , Kč Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ( v tis.kč ) : Název majetku DNIM DHIM CELKEM k x x x Již v průběhu roku 212 byly novým nájemcem nemovitostí prostory částečně vyklizeny a veškerý znehodnocený majetek byl fyzicky zlikvidován. Proces likvidace probíhal postupně i v roce 213, včetně bourání některých objektů.fyzickou likvidaci lze doložit doklady na odvoz kontejnerů, které jsou k dispozici u nájemce. Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: Majetek Povaha a forma zajištění - zástavním právem není zatížen žádný majetek Výroční zpráva 213 strana 18

19 Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: K tržnímu ocenění budov internátu a závodní jídelny je nutné uvést, že pokud by tyto objekty byly nabízeny a následně prodány samostatně ( bez výrobního areálu), lze předpokládat, že i při současné nepříznivé situaci na trhu s nemovitostmi, by při jejich prodeji bylo dosaženo výtěžnosti vyšší než je jejich současná zůstatková účetní hodnota.. To neplatí v případě výrobního areálu. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: Druh CP Emitent Jmenovitá CP hodnota Finanční výnos plynoucí z vlastnictví CP Počet kusů -tato problematika nemá v účetní jednotce náplň 3.2. Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Pohledávky po lhůt splatnosti Celkem z toho: -do 3dnů po lhůtě splatnosti: -do 9 dnů po lhůtě splatnosti -do 18 dnů po lhůtě splatnosti -do 365 dnů po lhůtě splatnosti -nad 1 rok - netto brutto Přehled pohledávek podle následujícího členění: Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: , Kč Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let: Pohledávky k podnikům ve skupině: Pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem s uvedením povahy a formy zajištění pro případ jejího nesplacení: 3.3.Vlastní kapitál Akcie: Druh akcie Akcie na majitele v zaknihované podobě Počet Nominální hodnota Nesplacený vklad na akcii 35 - Lhůta splatnosti - - emise akcií ISIN CS byla ke dni vyřazena z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-Systém,a.s. a nejsou v současnosti přijaty k obchodování na žádném veřejném trhu. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období: Tento popis není uveden vzhledem k tomu, že je sestaven přehled o změnách vlastního kapitálu. Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: Hospodářské výsledky za I.-VI.26, VII.-XII.26, rok 27, 28, 29 a rok 211 které vykázaly celkovou ztrátu : ,22 a kladný hospodářský výsledek za roky 21 a 212 ve výši ,18 Kč byly ponechány na účtech Výroční zpráva 213 strana 19

20 hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení až do rozhodnutí o jeho vypořádání. Stejně bude naloženo i s výsledkem roku 213, který skončil ztrátou ,42 Kč Závazky (v tis. Kč) Závazky po lhůtě splatnosti Celkem z toho: -do 9 dnů po lhůtě splatnosti -do 18 dnů po lhůtě splatnosti -do 365 dnů po lhůtě splatnosti -nad 1 rok netto 76 brutto Souhrnná výše závazků do lhůty i po lhůtě splatnosti krátkodobého i dlouhodobého charakteru: ,5 Kč po lhůtě splatnosti (1 147,3 ZIKOSA, ,47 Kč tj ,3 ) Webatex Bayreuth dlouhodobé : ,2 Kč ( ,26 ) + v Kč ,11Kč : celá částka je k podnikům ve skupině dlouhodobé : ,75 Kč ( ,32 ) investice krátkodobé : 12, Kč ( 4 799,4 ) - krátkodobá půjčka poskytnutá v CZK v roce 212 krátkodobé : , Kč ( 2, ) - krátkodobá půjčka poskytnutá v CZK v roce 213 Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let: ,41 Kč t.j ,7 Závazky k podnikům ve skupině:celkové závazky k podnikům ve skupině: ,88 Kč tj ,14 CM: ,58 ( á kurz k : 27,425 ) v CZK ,11Kč (tj. 11 7,52 + 6, ) ,4 půjčka , půjčka Penzijní závazky: - Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy zajištění pro případ nesplacení: Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: Společnost ROTEXTILE,a.s., v likvidace není ke dni vyhotovení této přílohy zúčastněnou stranou žádného soudního řízení Rezervy Rezervy zákonné Druh rezervy Rezervy ostatní Druh rezervy Počáteční stav rezervy Tvorba rezervy Čerpání rezervy Konečný stav rezervy Počáteční stav rezervy Tvorba rezervy Čerpání rezervy Konečný stav rezervy - účetní jednotky se netýká. V uvedeném období žádné rezervy nebyly tvořeny Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi Výše odměny na : povinný audit účetní závěrky Běžné účetní období Minulé účetní období jiné ověřovací služby daňové poradenství 1 jiné neauditorské služby Celková výše nákladů Výroční zpráva 213 strana 2

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. srpna 2004 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více