VÝROČNÍ ZPRÁVA ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 578, den zápisu : Výroční zpráva 213 strana 1

2 OBSAH I. ÚVOD 4 II. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 4 III. PŘEDSTAVENSTVO 5 IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 V. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI 5 VI. OSOBY OVLÁDAJÍCÍ SPOLEČNOST 6 VII. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH 7 VIII. ÚDAJE O ČINNOSTI 7 IX. PŘÍLOHY Rozvaha, výsledovka, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce (v úplném rozsahu) Zpráva představenstva o průběhu likvidace stavu jejího majetku Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Výrok auditora Tato výroční zpráva bude zveřejněna zákonným způsobem tj. předána do sbírky listin obchodního rejstříku. Zpráva je k dispozici v sídle společnosti. Zpráva byla zpracována ke dni Výroční zpráva 213 strana 2

3 I. ÚVOD Následující výroční zprávou se Vám představuje společnost ROTEXTILE, a. s., v likvidaci se sídlem Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 186, PSČ , zapsána od v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 578. Před vstupem do likvidace byla hlavním prvkem podnikání textilní výroba.. Předmět podnikání: Z rozhodnutí vlastníka vstoupila společnost do likvidace dnem s cílem výmazu z obchodního rejstříku. Z téhož důvodu byla podaná na živnostenský odbor Městského úřadu v Jilemnici žádost o zrušení veškerých živností a dnem byla všechna vydaná živnostenská oprávnění zrušena. Současná činnost je zaměřena pouze na prodej majetku likvidované společnosti. II. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU JSOU: Uwe Stahmer Bad Zwischenahn, Otto-Hahn-Straße 9, Spolková republika Německo ROTEXTILE, a. s., v likvidaci likvidátor společnosti Ing.Otakar Fišer r.č /65 bytem Libštát 3, PSČ ROTEXTILE, a. s., v likvidaci člen představenstva Zdeňka Chlumáková r. č /34 bytem Rokytnice nad Jizerou 544 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci administrativně-technický pracovník Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky za rok 212 Ing. Jaroslav Brtáň Průhonek 1213/1, 155 Praha 5 - Stodůlky člen Komory auditorů ČR č.osv. 139 Výše uvedené osoby prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti k datu a jsou pravdivé, úplné a přesné. Pokud je odpovědným osobám známo z dostupných materiálů, žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. V Rokytnici nad Jizerou dne Uwe Stahmer likvidátor společnosti v.r. Ing. Otakar Fišer člen představenstva v.r. Zdeňka Chlumáková administrativně.-technický pracovník Výroční zpráva 213 strana 3

4 III. PŘEDSTAVENSTVO Ing.Otakar Fišer r.č /65 bytem Libštát 3, PSČ ROTEXTILE, a. s., v likvidaci člen představenstva Tato osoba nevlastní žádné akcie ROTEXTILE,a.s., v likvidaci V souladu s požadavky zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, společnost prohlašuje, že člen představenstva společnosti nebyl odsouzen za trestný čin majetkové povahy. IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Právní forma: akciová společnost Sídlo: Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice 186, PSČ IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Doba trvání: společnost byla založena na dobu neurčitou a dnem vstoupila do likvidace. Společnost je zapsána od v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 578. Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11. odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI Základní kapitál společnosti je ,- Kč a je rozložen do kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 35,- Kč za kus. Výroční zpráva 213 strana 4

5 VI. OSOBY OVLÁDAJÍCÍ SPOLEČNOST Stoprocentní přechod vlastnického práva na majoritního vlastníka byl uskutečněn v souladu s 183 písm. i n Obchodního zákoníku o vytěsnění drobných akcionářů. Mezi ovládající a ovládanou osobou není uzavřena Ovládací smlouva. Chod společnosti je řízen běžnými vztahy mezi oběma osobami. V období od roku 1996 byly postupně uzavřeny smlouvy o poskytnutí finančních a hmotných prostředků jak na rozsáhlé investice a zajištění chodu společnosti, tak i na proces likvidace. V současné době jsou přepracovány do uceleného smluvního vztahu. Před vstupem do likvidace zde existovaly oboustranné obchodní smluvní vztahy, koncipované na bázi dodavatelsko - odběratelských vztahů s firmou Webatex GmbH, Bayreuth, kde byly prodejní ceny ROTEXTILE, a. s., v likvidaci stanoveny zástupci ovládající osoby a potvrzovány jednotlivými obchodními smlouvami. K upřesnění výše zmíněného vztahu je uvedena následující tabulka: Mech.Baumwoll Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, Bayreuth Webatex GmbH, Bayreuth Damino GmbH Großschönau Damino, CZ ROTEXTILE,a.s., Rokytnice n.j NORBAG Bezitz KG Beverstedt Lauffenmühle GmbH Tiengen A.Kock Textil GmbH Steinfurt Lückenhaus Portugaesa Texties Limitada GbR Schwarzenbek, Schwarzenbek Lückenhaus Seidenstoffe GmbH Schwelm Proflax KG Tübingen VII. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH Základní kapitál: Druh cenného papíru: Forma cenného papíru: Podoba cenného papíru: ISIN: Jmenovitá hodnota akcie: Registrace: Trh: ,- Kč kmenové akcie na majitele zaknihovaná CS ,- Kč registrované RM S K datu byla tato emise vyřazena v souladu se zákonem z obchodování na veřejném trhu Převoditelnost akcií není omezena, s akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Způsob zdaňování výnosů Výnos z akcie je zdaňován podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy. Popis práv vyplývajících z akcií a) Pokud je vlastníkem jediný akcionář jsou veškerá práva i povinnosti související s držením akcií plně v jeho kompetenci. b) Akcionář může jednat i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře jedná na základě plné moci, podepsané akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. c) S každou akcií o jmenovité hodnotě 35,- Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy. d) Další akcionářská práva vyplývají z obchodního zákoníku a obecně platných právních předpisů. O rozdělení zisku a úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s obecně závaznými předpisy. Výroční zpráva 213 strana 5

6 VIII. ÚDAJE O ČINNOSTI 1) Hlavní činností emitenta, byla před vstupem do likvidace textilní výroba zaměřená především na výrobu oděvních tkanin, ložní a stolní konfekce, sypkovin případně dalších žakárských i listovkových tkanin dle požadavků zákazníků. V současné době je veškerá činnost zaměřena na prodej majetku likvidované společnosti. 2) Soudní a obchodní spory: Společnost ROTEXTILE a. s., v likvidaci není ke dni vyhotovení této zprávy účastníkem žádného soudního nebo obchodního sporu 3) Aktivity v oblasti životního prostředí: Areál bývalého textilního závodu i dva další objekty patřící společnosti jsou bez dodávky tepla, to znamená že v tomto směru bez jakéhokoliv vlivu na životní prostředí. Utlumení veškeré výroby má vliv i na odpadové hospodářství v průběhu roku 213 nebyla společnost nucena zabývat se jeho likvidací. Uzavřením smlouvy o nájmu dne se situace změnila. Od uvedeného data byly objekty smluvně pronajaty a nájemce zahájil okamžité vyklízení a následně rozsáhlou demolici zchátralých objektů v areálu továrny. Rovněž byla zahájena rekonstrukce bývalé ubytovny. Veškerá fyzická likvidace byla v režii nového nájemce. Vlastní kapitál (v tis. Kč) Tržby (v tis. Kč) Z toho zahraničí (v tis. Kč.) Průměrný počet zaměstnanců Souhrnný popis vlastněných nemovitostí Pořizovací cena Budovy, haly Stavby Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota je uvedena v účetní hodnotě bez vlivu opravných položek vytvořených za účelem zreálnění hodnoty majetku a předpokládané výtěžnosti při procesu likvidace. K této skupině majetku byla vytvořena opravná položka ve výši: , Kč Katastr Horní Rokytnice Celkem Výměra (m2) Cena (Kč) , ,2 Na základě nového geometrického určení prováděného v katastru Rokytnice došlo ke změně zobrazení budov v digitální katastrální mapě a tím v některých případech i ke změně výměry předmětných parcel. Tím lze vysvětlit rozdíly ve výměrách proti původnímu stavu. Číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v účetním období a třech předcházejících Název investiční akce rok 213 rok 212 rok 211 rok 21 Celkem: Cena pořízení (v tis. Kč) IX. PŘÍLOHY Rozvaha, výsledovka, cash flow, základní údaje, přehled o změnách základního kapitálu Příloha k účetní závěrce (v úplném rozsahu) Zpráva představenstva o průběhu likvidace a stavu jejího majetku Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Výrok auditora Výroční zpráva 213 strana 6

7 Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: ROTEXTILE,a.s. v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: Minulé období netto Aktiva celkem 1 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. netto Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III Dlouhodobý finanční majetek Podíly ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Výroční zpráva 213 strana C.II.8. Odložená daňová pohledávka B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II

8 C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 51 C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III Pohledávky za společníky,členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. D.I.1. D.I.2. Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období 66 Kontrolní číslo 999 Výroční zpráva 213 strana

9 Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: ROTEXTILE, a.s., v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: označ. číslo řádku Stav v běž. účet. období PASIVA Stav v min. účet. období Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. A.I.2. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A.I.3. Změny základního kapitálu 72 A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 A II.5. Rozdíly z přeměn společnosti A II 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.V. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů B.I.4. Ostatní rezervy 9 B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.II.1. Odložený daňový závazek 11 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba B.III.3. Závazky - podstatný vliv B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.1. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. C.I.1. Časové rozlišení Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období 12 Kontrolní číslo 999 Výroční zpráva 213 strana

10 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu v celých tisících Kč k: Název účetní jednotky: ROTEXTILE, a.s., v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: označ. číslo řádku Text Skutečnost v účetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže 3 II. II.1. II.2. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace 7 B. B.1. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních VII.1. jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. Splatná Q.2. Odložená Výroční zpráva 213 strana 1

11 ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. *** Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Kontrolní číslo Výroční zpráva 213 strana 11

12 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: Název účetní jednotky:rotextile, a.s., v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: Skutečnost v účetním období označ. P. Text Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku Z. A.1. účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A.1.2. A.1.3. A.1.4. Změna stavu opravných položek, rezerv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+-) Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) A.1.5. A.1.6. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* A.2. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. A.2.3. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A.** A.3. A.4. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6. A.7. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) Úhrada ztráty společníky (+) Přímé platby na vrub fondů (-) Výroční zpráva 213 strana 12 sledovaném minulém

13 C.2.6. C.*** F. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Kontrolní číslo Výroční zpráva 213 strana

14 Přehled o změnách vlastního kapitálu k: Název účetní jednotky:rotextile, a.s., v likvidaci Rokytnice nad Jizerou IČ: A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek XX XX XX XX XX XX * Součet A +/- B +/- D E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních období K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem H. Popis změn, které měly vliv na snížení záporné hodnoty jednotlivých položek vlastního kapitálu. V položce vlastního kapitálu došlo v průběhu roku 213 k ke zvýšení záporné hodnoty ve srovnání se stavem k o částku ,42 Kč. Vykázaný rozdíl v plné výši ovlivňuje ztráta na hospodářském výsledku daného roku.. Výroční zpráva 213 strana 14

15 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k OBECNÉ INFORMACE 1.1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: ROTEXTILE,a.s., v likvidaci Sídlo : Rokytnice nad Jizerou 186, PSČ Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání nebo jiné činnosti: rozhodnutím Městského úřadu Jilemnice živnostenský odbor ze dne: byla zrušena veškerá živnostenská oprávnění Datum vzniku obchodní společnosti : Účetní období: Osoby, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na účetní jednotce: Název (jméno) osoby Výše vkladu v % Mech.Baumwoll-Spinnerei&Weberei Bayreuth AG 1% Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v uplynulém účetním období: V průběhu roku 213 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám ani dodatkům. Organizační struktura podniku: Chod likvidované společnosti zajišťuje v současné době člen představenstva ing.otakar Fišer na základě plné moci ze dne vystavené likvidátorem společnosti panem Uwe Stahmerem a jedna pracovnice zaměstnaná na poloviční úvazek jako administrativně-technický spolupracovník. Složení představenstva k : Členové statutárního orgánu : Ing.Otakar Fišer člen představenstva den vzniku členství : Likvidátor: Uwe Stahmer jmenován do funkce: Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv Název obchodní firmy Sídlo obchodní firmy Podíl na základním kapitálu obchodní firmy v % - tato problematika nemá v účetní jednotce náplň Průměrný počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců Řídící pracovníci Výše osobních nákladů v úhrnné výši Ostatní zaměstnanci Řídící Ostatní zaměstnanci pracovníci x dohody o provedení práce 75 Výroční zpráva 213 strana 15 Odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů v úhrnné výši 482 4

16 .1.4. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění Kategorie osob Výše plnění v úhrnné výši Akcionáři členové statutárních orgánů členové dozorčích orgánů Členové řídících orgánů -tato problematika nemá v účetní jednotce náplň 2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Vzhledem ke skutečnosti, že společnost vstoupila k do likvidace s cílem výmazu společnosti z obchodního rejstříku a byla utlumena veškerá činnost, jsou tyto informace bezpředmětné Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek. Inventarizace k byla provedena u všech položek. Opravné položky jsou vytvořeny v takové výši, aby celkový stav majetku zachycený v účetnictví podával co nejvěrohodnější obraz jeho hodnoty. Při tvorbě a rušení opravných položek se přihlíží k předpokládané výtěžnosti při procesu likvidace. Jedná se o položky mající nedaňový charakter. Druh majetku: POHLEDÁVKY: - tuzemsko: - zahraničí : INVESTIČNÍ MAJETEK : - budovy: - věci movité: ZÁSOBY: - materiál : - nedokončené výroba : Výše tvorby opravné položky: , Kč 2.6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při sestavení odpisů. Společnost ROTEXTILE, a.s., v likvidaci přerušila odpisy jak účetní, tak i daňové zároveň s ukončením svých podnikatelských aktivit. Hodnota majetku je zachycena prostřednictvím opravných položek Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu, používá účetní jednotka aktuální kurz vyhlašovaný ČNB: - v účetnictví je používán aktuální kurz vyhlašovaný ČNB ve 14,15 hod. pro daný den. Okamžik (den) uskutečnění účetního případu ke kterému je prováděn přepočet pohledávky či závazku je ve společnosti ROTEXTILE, a.s. definován tak, že základním okamžikem ke kterému se provádí přepočet cizí měny na CZK, je den přijetí či vystavení faktury. Za den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kursových rozdílů se dále stanoví : - den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, - den poskytnutí zálohy To neplatí v případech splácení půjček poskytnutých v cizí měně, kde používaný software nedovoluje použít při platbě jiný kurz, než jakým byly prostředky na účet připsány. U běžného devizového účtu vedeného v EUR se měsíčně provádí přepočet zůstatku kurzem ČNB - střed, vyhlašovaný pro daný den. Pro doplnění uvádíme, že devizový účet byl již k datu zrušen. Výroční zpráva 213 strana 16

17 Přepočet ke dni sestavení účetní závěrky Používá se výhradně: Denní kurz (platný k rozvahovému dni) = kurz vyhlašovaný Českou národní bankou - střed Protože se korunové hodnoty cizích měn mění, vznikají zákonitě rozdíly mezi jejich oceněním provedeným v momentě přepočtu účetního případu a skutečnou finanční operací. Kurzové rozdíly zjištěné koncem účetního období na účtech pohledávek a závazků byly účtovány shodně s Mezinárodním účetním standardem IAS 21 do výsledku hospodaření Majetek a závazky, které se oceňují reálnou hodnotou Dle zákona lze po použít pro ocenění vybraných případů reálnou hodnotu. Jako reálná hodnota se použije: - tržní hodnota - ocenění kvalifikovaným odhadem - ocenění stanovené podle zvláštních předpisů Snahou při tvorbě opravných položek k majetku bylo zreálnění jeho hodnoty. Bohužel, vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi je v této chvíli již zcela jisté, že výše opravných položek, které jsou nedaňového charakteru ( viz. (2.5.), není dostatečná a hodnota majetku zachycená v účetnictví plně nekoresponduje s původně předpokládanou tržbou při jeho prodeji. Protože nabídka na prodej všech nemovitostí byla podána již v červenci roku 26, je zcela jasné, že nevytápěné objekty postupně chátraly. Teprve v průběhu roku 212 se podařilo najít zájemce o veškerý majetek ve vlastnictví společnosti ROTEXTILE, a.s., v likvidaci. Dne byla uzavřena Smlouva o nájmu a podnájmu nebytových prostor zároveň i Smlouva o smlouvě budoucí o převodu akcií na majitele. Protože však podmínky z uzavřených smluv nebyly dodrženy, byl sepsán dne notářský zápis podepsaný oběma účastníky, který vzniklou situaci řešil.. Bohužel pouze na papíře. V době sestavení Přílohy k účetní závěrce za rok 213, byly obě smlouvy ze dne ke dne ze strany vlastníky vypovězeny. 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Rozvaha Aktiva: - Bezprostřední srovnání s předchozím obdobím, konkrétně k datu , vykazuje snížení aktiv o částku: ,15 Kč. - snížení aktiv je způsobeno následujícími faktory: a) Stěžejní snížení v položce dlouhodobého hmotného majetku jednoznačně souvisí s jeho fyzickou likvidací a rozpuštěním opravných položek. Jedná se o částku , Kč. - fyzická likvidace , - naopak zvýšení způsobilo rozpuštění opravných položek , b) Další snížení je způsobeno snížením krátkodobých pohledávek. Rozdíl v porovnání se stavem k představuje částku snížení o ,62 Kč. - jedná e snížení u pohledávky za odběrateli ( nájem ) , - zvýšení v položce poskytnutých provozních záloh ,74 - zvýšení u ostatních pohledávek nárok na smluvní pokutu.. 13, - zvýšení rovněž nastalo u daňové pohledávky ( DPH ) ,64 c) Naopak zvýšení vykazuje položka krátkodobého finančního majetku, konkrétně se jedná o peněžní prostředky na bankovním účtu. Jedná se o částku ,47 Kč. zvýšení prostředků na bankovním účtu ,47 - snížení peněžních prostředků v pokladně , Pasiva: - Snížení bilanční sumy na straně pasiv způsobuje hospodářský výsledek daného účetního období, které skončilo ztrátou ,42 Kč.Vlivem kursového přepočtu došlo u závazků vůči stoprocentnímu vlastníku akcií k datu ke zvýšení o částku ,95 Kč ( celkové závazky činí vyjádřeno v cizí měně: ,14 ). Krátkodobé závazky z obchodního styku se naopak zvýšily o 1 558,32 Kč. Závazek vůči zaměstnancům vykazuje snížení ve výši 4 272, Kč. Na sociálním a zdravotním pojištění se jedná o snížení závazku proti minulému účetnímu období o pouhých 8, Kč, závazek na dani vykazuje zvýšení o částku 4 11, Kč, pro upřesnění doplňujeme,že tyto závazky vznikají z titulu výplaty mezd za měsíc prosinec 213. Dohadné položky pasivní vykazují snížení o 4 269, Kč. V položce jiných závazků je proti předchozímu období zvýšení o 1 2, Kč Poslední významnou položkou snižující stranu pasiv je částka: , Kč, která představuje výnosy příštích období, konkrétně se jedná o nárok na úhradu za pronájem všech nemovitostí dle smlouvy uzavřené Výroční zpráva 213 strana 17

18 3.1. Hmotný a nehmotný majetek Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: Skupina Pořizovací cena Oprávky stroje, přístroje a zařízení 1 878, 1 878, dopravní prostředky , , Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: Skupina Pořizovací cena Software 131 6, Oprávky 131 6, Dlouhodobý majetek pořizovaný formou finančního leasingu: Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného trvání leasingu Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního leasingu ke konci rozvahového dne Částky budoucích plateb z titulu finančního leasingu - splatné do jednoho roku - splatné po jednom roce - tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku: Stav na počátku Přírůstky Dlouhodobý účetního období dlouhodobého majetek tj. k majetku Stavby 35, Stroje a zařízení , Dopravní prostř , - úbytky dlouhodobého majetku : likvidace storno opravné položky tvorba opravné položky Celkem: Úbytky dlouhodobého majetku Stav na konci účetního období 5, , 3, x , 3, , Kč ZC (PC likvidovaného majetku : , Kč) : , Kč : , Kč : , Kč Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ( v tis.kč ) : Název majetku DNIM DHIM CELKEM k x x x Již v průběhu roku 212 byly novým nájemcem nemovitostí prostory částečně vyklizeny a veškerý znehodnocený majetek byl fyzicky zlikvidován. Proces likvidace probíhal postupně i v roce 213, včetně bourání některých objektů.fyzickou likvidaci lze doložit doklady na odvoz kontejnerů, které jsou k dispozici u nájemce. Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: Majetek Povaha a forma zajištění - zástavním právem není zatížen žádný majetek Výroční zpráva 213 strana 18

19 Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: K tržnímu ocenění budov internátu a závodní jídelny je nutné uvést, že pokud by tyto objekty byly nabízeny a následně prodány samostatně ( bez výrobního areálu), lze předpokládat, že i při současné nepříznivé situaci na trhu s nemovitostmi, by při jejich prodeji bylo dosaženo výtěžnosti vyšší než je jejich současná zůstatková účetní hodnota.. To neplatí v případě výrobního areálu. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: Druh CP Emitent Jmenovitá CP hodnota Finanční výnos plynoucí z vlastnictví CP Počet kusů -tato problematika nemá v účetní jednotce náplň 3.2. Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Pohledávky po lhůt splatnosti Celkem z toho: -do 3dnů po lhůtě splatnosti: -do 9 dnů po lhůtě splatnosti -do 18 dnů po lhůtě splatnosti -do 365 dnů po lhůtě splatnosti -nad 1 rok - netto brutto Přehled pohledávek podle následujícího členění: Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: , Kč Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let: Pohledávky k podnikům ve skupině: Pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem s uvedením povahy a formy zajištění pro případ jejího nesplacení: 3.3.Vlastní kapitál Akcie: Druh akcie Akcie na majitele v zaknihované podobě Počet Nominální hodnota Nesplacený vklad na akcii 35 - Lhůta splatnosti - - emise akcií ISIN CS byla ke dni vyřazena z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-Systém,a.s. a nejsou v současnosti přijaty k obchodování na žádném veřejném trhu. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období: Tento popis není uveden vzhledem k tomu, že je sestaven přehled o změnách vlastního kapitálu. Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: Hospodářské výsledky za I.-VI.26, VII.-XII.26, rok 27, 28, 29 a rok 211 které vykázaly celkovou ztrátu : ,22 a kladný hospodářský výsledek za roky 21 a 212 ve výši ,18 Kč byly ponechány na účtech Výroční zpráva 213 strana 19

20 hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení až do rozhodnutí o jeho vypořádání. Stejně bude naloženo i s výsledkem roku 213, který skončil ztrátou ,42 Kč Závazky (v tis. Kč) Závazky po lhůtě splatnosti Celkem z toho: -do 9 dnů po lhůtě splatnosti -do 18 dnů po lhůtě splatnosti -do 365 dnů po lhůtě splatnosti -nad 1 rok netto 76 brutto Souhrnná výše závazků do lhůty i po lhůtě splatnosti krátkodobého i dlouhodobého charakteru: ,5 Kč po lhůtě splatnosti (1 147,3 ZIKOSA, ,47 Kč tj ,3 ) Webatex Bayreuth dlouhodobé : ,2 Kč ( ,26 ) + v Kč ,11Kč : celá částka je k podnikům ve skupině dlouhodobé : ,75 Kč ( ,32 ) investice krátkodobé : 12, Kč ( 4 799,4 ) - krátkodobá půjčka poskytnutá v CZK v roce 212 krátkodobé : , Kč ( 2, ) - krátkodobá půjčka poskytnutá v CZK v roce 213 Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let: ,41 Kč t.j ,7 Závazky k podnikům ve skupině:celkové závazky k podnikům ve skupině: ,88 Kč tj ,14 CM: ,58 ( á kurz k : 27,425 ) v CZK ,11Kč (tj. 11 7,52 + 6, ) ,4 půjčka , půjčka Penzijní závazky: - Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy zajištění pro případ nesplacení: Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: Společnost ROTEXTILE,a.s., v likvidace není ke dni vyhotovení této přílohy zúčastněnou stranou žádného soudního řízení Rezervy Rezervy zákonné Druh rezervy Rezervy ostatní Druh rezervy Počáteční stav rezervy Tvorba rezervy Čerpání rezervy Konečný stav rezervy Počáteční stav rezervy Tvorba rezervy Čerpání rezervy Konečný stav rezervy - účetní jednotky se netýká. V uvedeném období žádné rezervy nebyly tvořeny Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi Výše odměny na : povinný audit účetní závěrky Běžné účetní období Minulé účetní období jiné ověřovací služby daňové poradenství 1 jiné neauditorské služby Celková výše nákladů Výroční zpráva 213 strana 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více