MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE KETKOVICE 2012 SIMONA ČEPELÁKOVÁ

2 Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělání NÁVRH DIDAKTICKÉ POMŮCKY UČEBNÍHO OBORU ČÍŠNÍK SERVÍRKA NA SOU Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Lenka Danielová, Ph.D Vypracovala: Simona Čepeláková Ketkovice 2012

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci na téma: Návrh didaktické pomůcky učebního oboru Číšník servírka na SOU vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. dne... podpis studenta...

4 PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní Ing. Lence Danielové Ph.D. za vstřícnost, cenné připomínky a ochotu při vedení závěrečné práce.

5 ABSTRAKT S ohledem na provázanost celé práce jsem teoretickou část věnovala konkretizaci učiva, základních učebních dokumentů, učebního textu a charakteristice odborného výcviku oboru Číšník - servírka. Ve všech fázích přípravy práce jsem využívala odbornou literaturu. Praktickou část závěrečné práce tvoří powerpointová prezentace, která je koncipovaná především jako pomůcka pro výklad učitele při výuce odborného výcviku oboru číšník - servírka. Obsah a rozsah je volen v souladu s učebními osnovami a je určen žákům 1. ročníků daného oboru. Texty by měly sloužit nejen začínajícím učitelům, ale tipy ve výuce v nich najdou i ti zkušenější. Podkladem pro mou práci je tematický plán. Klíčová slova: Učivo, učební dokumenty, kurikulární reforma, učební plán, učební text, odborný výcvik, tematický plán, PowerPoint ABSTRACT The theoretical part of this highly interconnected final thesis focuses on specification of the curriculum, fundamental learning materials, learning text as well as on the characterization of the specialized training in the field of hospitality (waiter/waitress course of study). During all stages of writing the thesis, I used appropriate specialized literature. The practical part of the thesis contains a PowerPoint presentation designed as an aid for teacher s explanation during the professional training for future waiters and waitresses. Its content and scope are chosen in accordance to curriculum and intended for first-year students of this study program. The texts should be useful for the novice teachers of specialized training. My thesis is grounded in the thematic plan. Keywords: curriculum, learning materials, curricular reform, learning plan, learning text, specialized training, professional training, thematic plan, PowerPoint

6 OBSAH 1. Úvod 1 2. Cíl práce 2 3. Materiál a metody zpracování 3 4. Současný stav řešené problematiky Učivo Vědomosti Dovednosti Hodnotová orientace Učební dokumenty Kurikulární reforma Rámcový vzdělávací program Školní vzdělávací program Pojetí učebního oboru Profil absolventa Učební osnovy Učební plán Učebnice Učební text Odborný výcvik Praktická část Výsledky práce a diskuse Tvorba Power Pointové prezentace Aplikace prezentace Závěr Seznam použité literatury Přílohy 33

7 1. ÚVOD Jako každý pedagogický pracovník i učitel odborného výcviku musí mít odborné předpoklady jak ve vlastním oboru, tak i dostatečnou orientaci v příbuzných odborných disciplínách, všeobecné vzdělání v oblasti vědy, techniky a kultury z čehož vyplývá společenské chování a vystupování. Náročnost jeho práce spočívá v tom, že odbornou kvalifikaci žáků (učnů), tj. vědomosti, dovednosti a návyky vytváří a upevňuje v odborném výcviku. Pro celkový přehled o své práci se učitel odborného výcviku podílí na všeobecné přípravě odborného výcviku. Příprava spočívá především v rozpracování tematického plánu a učebních osnov do jednotlivých období školního roku. Posléze provádí podrobnější a odbornější rozbor témat učební osnovy. Ve své závěrečné práci se věnuji procesu výuky předmětu odborný výcvik. Učební dokumenty, které poskytuje naše škola, jsou závazné a je na každém učiteli, aby tematické plány a osnovy rozpracoval. V teoretické části práce se věnuji tématu učiva jako celku, dále pak učebním dokumentům zaměřeným pro obor číšník - servírka, který vyučuji. Neméně důležitou částí závěrečné práce je též charakterizovat pojmy učební text a odborný výcvik. V praktické části práce se věnuji rozpracování výuky prvního ročníku tříletého učebního oboru Číšník servírka. Text bude připraven v Power Pointu. V prezentaci jsou uvedeny hlavní body, proto je vhodné při vysvětlování nové látky ještě ústně doplnit, popř. odpovídat na dotazy žáků. Tento výukový materiál je připraven pro hodiny odborného výcviku, lze ho tedy využít při vysvětlování nové látky i při opakování učiva. Prezentace není náhradou za učebnice a učební texty, nýbrž má sloužit jako podklad teoretických znalostí žáků v odborném výcviku. Je to pouze výběr nejdůležitějších informací, zpracovaných na základě učebních osnov v rámci školního vzdělávacího programu, které poskytuje škola, na které vykonávám svou profesi, Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106. S touto didaktickou pomůckou bych chtěla nadále pracovat a rozvíjet ji. 1

8 2. CÍL PRÁCE Ráda bych se profesně věnovala přípravě žáků v praktickém vyučování oboru Číšník - servírka. K výkonu mého povolání jsou důležité základní pedagogické dokumenty. V teoretické části závěrečné práce definuji pojmy učivo (tj. vědomosti, dovednosti, hodnotová orientace), učební dokumenty (tj, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, pojetí učebního oboru, profil absolventa, učební osnovy, učební plán), učební text a odborný výcvik. Cílem praktické části práce je vytvoření učební pomůcky pro učitele odborného výcviku. Dokument bude vycházet z rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu ve škole kde pracuji, tj. Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova 106. Rozsah praktické části textu a výběr témat vychází z potřeb žáků pro obor Číšník - servírka. Prezentace bude připravena tak, aby obsahovala poznatky a informace k danému předmětu a byla přínosem pro výuku. Prezentace vychází ze skutečnosti, že k určitým tématům mají žáci k dispozici učebnice. Cílem je především upozornit na základní pravidla v obsluze a objasnit nejdůležitější gastronomické zásady. Text má sloužit jako podklad teoretických znalostí, které mají žáci osvojené v rámci teoretického vyučování. Důležitá je návaznost a propojenost učiva. 2

9 3. MATERIÁL A METODY ZPRACOVÁNÍ Podstatou této práce je objasnění pojmu učiva jako celku, také rozlišuji jeho členění a charakterizuji pojmy vědomosti, dovednosti a hodnotová orientace. Dále se zabývám metodou analýzy učebních dokumentů, které jsou důležité pro práci učitele odborného výcviku. Jednotlivé kapitoly věnuji rámcovému vzdělávacímu programu, školnímu vzdělávacímu programu, pojetí učebního oboru, profilu absolventa, učebním osnovám, učebnímu plánu a učebnicím. Jako příklady jsem zpracovala dokumenty na konkrétní obor Číšník - servírka. Některé podklady jsou čerpány z knihy Školní didaktika autorů Zdeněk Kalhoust, Otto Obst a kol. Z roku K objasnění pedagogických termínů je využit Pedagogický slovník autorů Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš z roku Informace jsou doplněny knihou Moderní pedagogika, autorem Jan Průcha z roku Další pomůckou byla skripta Oborová didaktika, autorem Stanislav Ouroda z roku 2009 a také skripta Pedagogická praxe autorů Petr Hlaďo, Marie Horáčková, Lenka Danielová z roku Metodou zpracování práce byla také analýza, syntéza a komparace. V praktické části práce jsou rozpracovány jednotlivé tematické celky odborného výcviku. Jako podklad byla použita učební osnova vyučovacího předmětu odborný výcvik, platná pro Střední školu potravinářskou a služeb, Charbulova 106, Brno. Pro vypracování textu jsem využila zkušenosti, které jsem načerpala během své patnáctileté praxe v gastronomii. Dále jsem využila učebnice Stolničení autora Gustav Salač z roku 1996 a Stolničení autorů Jaroslav Morávek, Zdeňka Endlicherová z roku Musím podotknout, že některé učebnice byly publikovány dříve, tudíž jsou s ohledem k vývojovým trendům v gastronomii neplatné. Problematika stolničení je široká, proto uvádím jen základní fakta. Ráda bych upozornila na to, že řada odborných úkonů při obsluze se může provádět několika způsoby. Uvádím ten, který považuji za nejvhodnější nebo za nejpoužívanější. 3

10 4. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Kvalitu výchovně vzdělávacího procesu je třeba neustále brát s vyhlídkami do budoucnosti, kde se budou naši současní žáci prezentovat a budou naplňovat společenské funkce výchovy. Učitelé odborného výcviku si uvědomují tyto cíle a úkoly, dále pak požadavky, které jsou kladeny školou a společností. Učitel by měl žákům učivo co nejlépe přiblížit a každému žákovi zpřístupnit. Učební látka vyžaduje zvládnutí určitých specifických dovedností a schopností žáků, které nejsou zastoupeny u všech stejnou mírou. Ve své praxi nesmíme zapomínat na vhodné prostředky zaměřené vedle správného pochopení i na procvičování a zapamatování. Zde se nám nabízí možnost využití didaktických pomůcek a didaktické techniky UČIVO Učivo jako systém informací a činností tvoří poznatky, senzomotorické výkony, myšlenkové operace a mravní a jiné hodnoty. Charakter učiva je dvojí: dynamický a statický. Statický charakter učiva je uveden v základní učební dokumentaci. Statický charakter učiva je daný výběrem a zprostředkováním učiva žákům učitelem. Výběr učiva, jeho úpravu a zařazení do výuky zvažuje učitel v přípravě na vyučování. Základní učivo je v praxi charakterizováno jako učivo, které musí zvládnout všichni žáci, bude využito v praktickém životě a je nezbytným předpokladem pro další vzdělávání. Učivo, které má širší obsah než je rámec základního učiva, se nazývá rozšiřující. Prohlubující učivo pak klade důraz na detailnější vědomosti či dovednosti. V přípravě na výuku je důležitý výběr základního učiva. Kriteriem pro jeho výběr je využití v praxi i v další výuce, ale také výchovný význam. Výběr učebnic by měl vyhovovat požadavkům vědeckosti, přiměřenosti obsahu, estetickým požadavkům, ale také by měl mít vhodnou jazykovou stránku a didaktickou úpravu. Učivo plní funkce poznávací, žák si vytváří vědomosti a dovednosti; motivační, cílem je získat zájem žáků o studium; výchovná, sleduje vytváření pozitivních postojů, potřeb a zájmů žáků; metodologická, o vyučovacích postupech; 4

11 aplikační, převádění učiva do praxe (Ouroda 2009, s. 25). Učivo chápeme jako obsah vyučování a vzdělání nebo též jako systém informací a činností, které jsou předmětem cílů výuky. Má tři složky: vědomosti; dovednosti; hodnotovou orientaci žáka, jeho zájmy, přesvědčení, postoje Vědomosti Soustava faktů a pojmů, teorií a komplexních poznatkových struktur, které si jednotlivec osvojil prostřednictvím školního vzdělávání, vlastního učení a z jiných zdrojů. Je výsledkem žákova vnímání, poznávání, myšlení, zapamatování, praktického experimentování i životních zkušeností. Odráží tedy jak společensko - historickou zkušenost generací, tak individuální zkušenost jedince. Pojem vědomost bývá u nás používán synonymicky s pojmem znalost. Z pedagogického hlediska jsou důležité teorie o vytvoření vědomostí prostřednictvím učení. Vědomosti jsou hlavní kategorií obsahu vzdělávání všech školních kurikulech. (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 270). Pojmy zobecňují předměty dle určitého znaku. Při pojmovém učení dochází k rozlišování znaků poznávaných objektů a jejich rozlišování. Lze postupovat asociací (přiřazování objektů k dané logické třídě) nebo diskriminací (uvádět příklady objektů, které do dané logické třídy nepatří). Při pojmovém učení se uplatňuje transfer, kladný přenos dřívější zkušenosti. Fakta jsou skutečnosti, které jsou komentovány. Jsou získávána pozorováním, experimentem, dotazováním a rozborem produktu činnosti. Čísla a číselné vztahy se obecně špatně pamatují, proto by měl učitel zvážit, které údaje je nutné znát přesně a které jsou naopak nepodstatné. Normy vyžadují především znalost kritérií pro jejich hodnocení. Hodnoty se často mění. Symboly jsou horší k zapamatování než slova s konkrétním významem. Požadavkem je, aby je žáci uměli číst, znali jejich obsah a dovedli je aplikovat. Postupy a metody tvoří častý obsah výuky odborných předmětů. Žáci by měli postup nejen znát, ale i zdůvodnit. Využití aktivizačních metod (předvedení). Zákonitosti a pravidla se svojí povahou se mohou blížit metodám, postupům i faktům. Vyžadována by měla být znalost, ale i porozumění a aplikace (Ouroda 2009, s. 18,19). 5

12 Dovednosti Jeden ze základních pojmů pedagogiky, avšak stále nedostatečně objasněný. Obecně znamená způsobilost člověka k provádění určité činnosti. Dovednost si subjekt osvojuje záměrným učením, ale také spontánně, např. dítě při hře. Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale hlavně je osvojována učením a výcvikem (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 49). Dovednosti mají strukturu, jež zahrnuje cíl činnosti, volbu prostředků, postup činnosti a kontrolu výsledků. Dovednost tedy zahrnuje i vědomosti a operace s nimi. Podle věcného obsahu lze dovednosti členit na několik hlavních druhů: dovednosti pracovní, tj. činnost potřebná k úspěšnému výkonu profese; dovednosti sociální komunikace a jednání, tj. kultivované projevy k ostatním lidem, osvojení jazyka, dovednosti spolupráce, organizační a řídící, analyzovat sociální situace, konflikty a podle nich konkretizovat normy chování; dovednosti pohybové a zdravotní, umožňují péči o zdraví i výkon dalších činností a také odolávat nadměrné zátěži; dovednosti poznávací, tj. osvojení metod pozorování, logického myšlení, vědeckého výzkumu i uměleckého odrazu skutečnosti ( Kalhoust, Obst 2002, s. 129). K utváření psychomotorických dovedností většinou navazuje znalost z teorie o postupu činnosti. Při nácviku je třeba vědomosti ověřit a oživit poznatky. K psychomotorickým (senzomotorickým) činnostem patří všechny, kde je vyžadována svalová činnost. Platí zde pravidlo začínat výuku od jednoduššího a postupovat ke složitějšímu. Při vytváření psychomotorických dovedností se využívají hlavně metody instruktáží a nácviků. Cílem je vytvoření pracovního dynamického stereotypu (Ouroda 2009, s. 19). Pro odborný výcvik je vytváření dovedností stěžejní složkou Hodnotová orientace Hodnota je v sociálněpsychologickém pojetí subjektivní ocenění nebo míra důležitosti, kterou jedinec přisuzuje určitým věcem, jevům, symbolům, jiným lidem. Hodnotové orientace jsou osvojovány v procesech socializace a enkulturace. Některé hodnoty jsou sdíleny celými skupinami nebo celou společností. Určité hodnoty mají trvalou platnost (např. morální), jiné jsou proměnlivé a mají krátkodobé trvání. Z pedagogického hlediska jsou důležité: hodnotové 6

13 systémy mládeže, vzdělání samo, jako společenská hodnota, hodnoty a postoje jako součást cílů a obsahů školní edukace (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 74). Hodnoty jsou chápány jako odraz významu skutečnosti pro člověka, pro jeho potřeby, zájmy. Vyjadřují tedy vztah člověka ke společnosti, k přírodě a k sobě. Hodnoty jsou základem struktury mravního vědomí člověka, jež zahrnuje objektivní společenské normy chování, včetně vztahu cíle a prostředku, motivaci a hodnotovou orientaci člověka i schopnost analýzy konkrétní situace, sebehodnocení, svědomí (Kalhoust, Obst 2002, s. 130). Z mravních a jiných hodnot se vytváří pozitivní potřeby, postoje a zájmy žáků. Na žáky působí nejen vyučovací obsah, ale i prostředky výuky a celkové prostředí, kde výuka probíhá UČEBNÍ DOKUMENTY Pedagogická dokumentace je soubor legislativně předepsaných dokumentů, které stanovují podmínky a pravidla fungování vzdělávacích institucí a výchovných zařízení. Na centrální úrovni k nim patří vzdělávací programy, vzdělávací standardy, učební plány, učební osnovy, seznam schválených učebnic aj. K povinné dokumentaci škol patří rozhodnutí o zařazení do sítě škol, evidence žáků a personální dokumentace, třídní knihy a třídní výkazy, školní řád, rozvrh hodin, záznamy pedagogických rad, protokoly o přijímacím řízení, konání zkoušek a ukončování studia, protokoly a záznamy o pedagogických kontrolách aj. (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 154). Pod pojmem pedagogický dokument rozumíme materiál, který vymezuje, určuje práci ve škole a to jak učitelům, tak ředitelům, tak i žákům, vztahuje se k veškerému školnímu dění, včetně přípravy a realizace procesu výuky a z toho hlediska má funkce: koncepční, projektovou, organizační, hodnotící, kontrolní a zpětnovazební. Podle toho, která funkce převažuje, můžeme dělit pedagogické dokumenty do několika skupin: teoretické pedagogické dokumenty, v nichž převažuje funkce koncepční a projektová, např. pojetí školy, standardy, učební programy, učební plány, učební osnovy, učebnice, metodické příručky, časově - tématické plány; praktické pedagogické dokumenty, v nichž převažuje funkce organizační, kontrolní, hodnotící, zpětnovazební, např. vnitřní řád školy, třídní kniha, katalogové a žákovské listy, žákovské knížky (Kalhoust, Obst 2002, s. 136). 7

14 4. 3 Kurikulární reforma Centrální úroveň kurikulárního systému představuje Národní program rozvoje vzdělávání, v České republice s názvem Bílá kniha. Koncepční dokument byl schválen Na základě požadavků tohoto dokumentu vznikl zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Bílá kniha vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a Rámcový vzdělávací program vymezuje závazné rámce a pravidla pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání) Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy vymezují cílové zaměření vzdělávání na daném stupni, pro daný obor vzdělávání a očekávané výstupy. Charakterizují je priority, cíle, klíčové kompetence a obsah v širších oblastech. Na základě těchto rámcových programů si budou moci jednotlivé školy vytvářet vlastní školní vzdělávací programy, přizpůsobené podmínkám regionu a lokality (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 197). Rámcové vzdělávací programy jsou státem vydané kurikulární dokumenty, které vymezují závazné požadavky na vzdělání v jednotlivých stupních a oborech vzdělávání a závazné výstupy žáka v závěru studia. Je to ověřený a veřejně přístupný dokument, který vychází z nové strategie vzdělávání. Není v něm kladen důraz na učivo, ale na klíčové kompetence (požadavek na vzdělání, zahrnující podstatné vědomosti, dovednosti a schopnosti použitelné v běžných pracovních a životních situacích). Rámcový vzdělávací program existuje pro každý obor, klade důraz na všeobecnou část vzdělávání, rozvoj žáků a celoživotní vzdělávání. Poskytuje podklad pro tvorbu školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací programy Školský zákon přinesl kurikulární reformu, zavedení nového systému kurikulárních dokumentů pro vzdělávání od 3 do 19 let, dvoustupňové kurikulum: státní úroveň - RVP (rámcový vzdělávací program); školní úroveň - ŠVP (školní vzdělávací program). Kurikulum je chápáno jako komplexní program vzdělávání, v němž je zahrnuta představa cílů pedagogického působení, obsahu výuky, metod a organizace vyučovacího procesu, jeho 8

15 podmínek a hodnocení. Kurikulum zahrnuje komplex problémů vztahujících se k řešení výchovně vzdělávacího procesu jako celku. Kurikulum: rozlišujeme tři základní významy pojmu vzdělávací program, projekt, plán; průběh studia a jeho obsah; obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 110). Při tvorbě školního vzdělávacího programu si škola klade základní otázku, jaké jsou cíle, kterých chce dosáhnout, proč právě tento cíl a kdy ho dosáhnout, jaké podmínky se musí pro jeho uskutečnění vytvořit. Tvorba školního vzdělávacího programu úzce souvisí s procesem řízení celé školy, marketingem. Zasahuje do všech oblastí souvisejících se školou, kulturní i sportovní aktivity, soutěže, rodinné prostředí žáků a hlavně vlastní vzdělávací program, formální kurikulum. Role učitele se při tvorbě školního vzdělávacího programu liší od původní (realizátor učebních osnov, plánuje a řídí výuku v rámci svých hodin), současná role učitele je projektant a realizátor vzdělávacího programu Pojetí učebního oboru Uvádí, pro koho je studium určené, jaké předchozí vzdělání musí být u uchazečů dosažené. Dále délku studia, požadavky zdravotní způsobilosti, způsob ukončení studia a uplatnění absolventů v praxi. Mohou zde být uvedené i specifické požadavky na přijetí ke studiu. např. obor Číšník - srervírka, SŠ Potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 Učební obor: H / 01 číšník Délka přípravy: 3 roky Podmínky přijetí ke vzdělání výběrové řízení dle dosaženého prospěchu; splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška Možnosti dalšího vzdělávání: nástavbové studium Uplatnění absolventa pracuje jako samostatný číšník od přijetí objednávky až po její vyúčtování; 9

16 je schopen pracovat jako zaměstnanec nebo podnikatel v gastronomii; sestavuje jídelní a nápojové lístky, menu dle zásad gastronomických pravidel; využívá znalosti o surovinách při přípravě a servisu pokrmů i nápojů; ovládá práci s moderním vybavením v gastronomických provozovnách; umí využívat ekonomické informace pro zabezpečení provozu Profil absolventa Profil absolventa je důležitá kategorie pro pedagogické směry, které kladou důraz na formování, institucionální vzdělání a výchovu, na technický přístup k pedagogickým jevům. Jde o cílovou kategorii, která výslovně stanovuje vzdělávací a výchovné cíle pro určitý typ školy. Stojí nad cíli jednotlivých vyučovacích předmětů. Stanovuje kvality, jimiž by se měl vyznačovat absolvent dané školy poté, co úspěšně dokončí studium (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 182). Profil absolventa tvoří nejvýznamnější část školního vzdělávacího programu. Charakterizuje kompetence absolventa vymezené v rámcově vzdělávacím programu z hlediska záměrů školy. Profil absolventa má tři složky osobnostní rysy absolventa (schopnost samostatně myslet, cílevědomě jednat, schopnost pro týmovou práci, sebevzdělávat se, být odpovědný, svědomitý ); všeobecně vzdělávací složka (schopnost kultivované komunikace, orientace ve společenském dění, historickém vývoji ); odborná složka (vědomosti a dovednosti v profesní oblasti). Příklad profilu absolventa: obor číšník - servírka Osobnostní rysy jedná v souladu s pravidly společenského chování, dodržuje etiketu; uplatňuje bezpředsudkový přístup k hostům; pracuje svědomitě a pečlivě, snaží se dosahovat co nejlepších výsledků; má reálnou představu o kvalitě své práce; posuzuje možnosti svého uplatnění a potřeby dalšího vzdělávání; uvažuje a jedná ekonomicky v pracovním i osobním životě; pracuje hospodárně a loajálně v pozici zaměstnance. 10

17 Odborné kompetence uplatňuje požadavky hygieny v gastronomii; ovládá techniku jednoduché obsluhy; volí vhodné formy obsluhy dle prostředí a charakteru stravovacího zařízení; ovládá technologii přípravy pokrmů a nápojů; ovládá techniku odbytu; vykonává obchodně provozní aktivity; sestavuje menu, jídelní a nápojové lístky dle zásad gastronomických pravidel a zásad racionální výživy; dbá na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; usiluje o nejvyšší kvalitu své práce a služeb; je připraven pracovat s informacemi; udržovat slovní i písemný kontakt se zákazníky a obchodními partnery Učební osnovy Normativní pedagogické dokumenty stanovující cíle, vymezující obsah, rozsah, posloupnost a distribuci učiva vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků a časových úseků vyučování. Tradičně vypracovány izolovaně pro jednotlivé předměty, jako program vyučování určený učiteli (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 257). Učební osnovy jsou pedagogickým dokumentem, který vymezuje didaktický projekt vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech. Učitel na jejich základě vypracovává tématický plán. Učební osnovy obsahují identifikační údaje: název školy a školního vzdělávacího programu, název a kód oboru, název vyučovacího předmětu a jeho hodinová dotace, platnost učební osnovy; pojetí příslušného předmětu: obecný cíl vyučovacího předmětu, charakteristika učiva, strategie výuky (formy vyučování a výukové metody), hodnocení výsledků žáků, popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat; popis učiva a výsledků vzdělávání: tematické okruhy a témata určující náplň vyučování, předpokládané výsledky vzdělávání a stanovené počty hodin do tabulek (Hlaďo, Horáčková, Danielová 2010, s. 26). 11

18 4. 9 Učební plán Normativní pedagogický dokument, konkretizující obsah vzdělávání a jeho organizační rámec na určitém stupni/typu školy. Vymezuje soubor vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení do ročníků (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 257). Učební plán obsahuje výčet vyučovacích předmětů povinných, volitelných a nepovinných; zařazení vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících studia; počet týdenních vyučovacích hodin předmětu v každém ročníku studia a celkem za celé studium; přehled využití školního roku v týdnech. Tabulka 1: Příklad učebního plánu UČEBNÍ PLÁN obor Číšník - servírka SŠ Potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 ROZVRŽENÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ: TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM Počet vyučovacích hodin v Kategorie a názvy vyučovacích předmětů ročníku Povinné vyučovací předměty celkem Hodin po dobu vzdělávání Český jazyk Cizí jazyk pokročilí anglický/německý Cizí jazyk začátečníci anglický/německý Občanská nauka Základy přírodních věd Matematika 1,5 1, Komunikace s hostem

19 Tělesná výchova Informatika Ekonomika Potraviny a výživa Stolničení 2 2,5 2, Speciální stolničení Technologie Odborný výcvik 15 17,5 17, Počet vyučovacích hodin týdně 31,5 33, Nepovinné vyučovací předměty Počet vyučovacích hodin týdně 31,5 33, Učebnice Učebnice patří neodmyslitelně ke školní edukaci. Asi není člověka, který by ve svém životě pro své vzdělání učebnice někdy nepoužíval. Učebnice patří k nejstarším produktům české kultury a používaly se dávno před vynálezem knihtisku (Průcha 1997, s. 27O). Druh knižní publikace uzpůsobené k didaktické komunikaci svým obsahem a strukturou. Má řadu typů, z nichž nejrozšířenější je školní učebnice. Ta funguje: 1. jako prvek kurikula, tj. prezentuje výsek plánovaného obsahu vzdělání, 2. jako didaktický prostředek, tj. je informačním zdrojem pro žáky a učitele, řídí a stimuluje učení žáků (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 258). Učebnici lze charakterizovat z různých hledisek. Ve vztahu k učebním osnovám lze učebnici charakterizovat jako konkretizaci projektu didaktického systému daného vyučovacího předmětu. Lze ji také charakterizovat jako základní vyučovací a učební prostředek, který konkretizuje výchovné a vzdělávací cíle učebních osnov, vymezuje rozsah a obsah učiva a poskytuje podklady pro vypěstování intelektuálních a praktických dovedností, stanovených učebními osnovami. Z hlediska jejího vztahu k procesu výuky se školní učebnice charakterizuje jako obecný model scénáře vyučovacího procesu. Z hlediska pedagogické 13

20 komunikace lze učebnici charakterizovat jako prostředek komunikace žáka s učivem, a to prostředek komunikace zprostředkované (Kalhous, Obst 2002, s. 143). Typy učebnic dle vztahu k charakteru vyučovacího předmětu Učebnice (k osvojování učiva); Cvičebnice (pracovní sešity); Čítanky (texty). Požadavky na učebnice Obsah učebnice vyhovuje požadavkům vědeckosti, učební témata se shodují s tématy učebních osnov, učivo je přiměřené možnostem žáků obsahem i rozsahem, jednotlivé celky jsou uspořádané do logických struktur. Didaktická stránka má zajišťovat jednoznačný, stručný a přesvědčivý výklad, odlišovat základní učivo od ostatního, obrazová názornost. Jednotlivé tématické celky by měly být uzavřeny soubory otázek a úkolů na procvičení a upevnění znalostí. Jazyková stránka předpokládá jazykovou kulturu, přiměřenost z hlediska vývoje slovní zásoby žáků a vysvětlení neznámých výrazů. Technická a estetická stránka zahrnuje kvalitu papíru, velikost písma, řádkování, funkčnost ilustrací i rozsah (hmotnost) učebnice. Důležitá je vazba (Ouroda 2009, s. 25). Učebnice jsou významnou učební pomůckou pro žáky i učitele. O způsobu používání učebnic rozhoduje sám učitel dle charakteru předmětu a cílů, kterých chce dosáhnout. Za pomoci učebnice může učitel naučit žáky pracovat s textem, vypracovat výpisky, reprodukovat ho, sdělit hlavní myšlenku. Zda budou žáci určitou učebnici využívat pro své učení, závisí především na obsahu a na jejím komunikačním ztvárnění. 14

21 4. 11 UČEBNÍ TEXT Učební text je souhrnné označení pro různé druhy učebnic, skript aj. tištěných materiálů určených učícím se subjektům. Jakýkoli text, který je zkonstruován tak, aby byl nosičem didaktické informace (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 44, 258). Informace ztvárněné a komunikované v edukačních procesech jsou učebními = didaktickými texty (např. promluvy učitele vysvětlující žákům učivo, schémata periodické soustavy prvků aj.). Text učebnice je tak jedním z mnoha druhů didaktických textů. Z funkčního hlediska je učebním = didaktickým textem kterékoli sdělení (verbální, obrazové nebo kombinované), jež má specifické vlastnosti umožňující mu fungovat v didaktické komunikaci (Průcha 1997, s. 283). Při psaní a úpravě učebních textů je třeba více než u jiných odborných publikací respektovat didaktické požadavky. Text je určen jasně vymezenému okruhu čtenářů, což usnadňuje dikci i volbu obsahu. Zdůraznit je třeba přehlednost, jednoduchost uspořádání a učební charakter. Za vhodné považujeme členění či vymezení obsahu podle závažnosti (základní, prohlubující, rozšiřující, informativní apod.). Uspořádání učebního textu má podporovat snazší zapamatování, ale také podněcovat k dalšímu vyhledávání pramenů. Učební text by neměl být hlavní studijní literaturou, nýbrž doplňkem učebnic. Problematika učebních textů patří v současné době k velmi aktuálním tématům. Smyslem každého učebního textu (myšleno např. učebnice, pracovního sešitu, pracovního listu) bezpochyby je, že se z něho žák má něčemu učit. Jeho tvorba by se tedy neměla týkat jen obsahové složky, tedy co se z něho dá naučit, ale měl by být brán také zřetel k tomu, jak se z něho dá něco naučit, tedy jakým způsobem je obsah prezentován. Z pedagogického hlediska lze říci, že učení z textu v sobě zahrnuje zejména procesy vnímání, zpracování a zapamatování si informace sdělované učebním textem, kterým je v podstatě jakýkoli informační útvar, a to verbální (psaný, tištěný, zvukový), nebo obrazový (verbálně obrazový), který má didaktické prvky jako prostředek k učení. Učební text tedy nese didaktickou informaci ztvárněnou tak, aby mohla fungovat v komunikaci mezi učitelem a žákem. Znatelný vliv výuky podle ŠVP na tvorbu a využívání vlastních učebních textů lze zaznamenat také s ohledem na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u žáků. K tomu, aby si žák nějakou informaci z textu osvojil (tj. vnímal, zpracoval, zapamatoval a později využíval), je potřeba, aby nejprve pochopil obsah textu. Proces porozumění patří z hlediska teorie a výzkumu učení z textu k velmi komplikovaným činnostem. Není to jen otázka 15

22 pouhého otisku informace vyjadřované textem v paměti žáka s ohledem na jeho paměťové a intelektové schopnosti. Je to aktivní proces mezi žákem, který do celého procesu učení z textu přináší své dosavadní poznatky a schopnosti (zkušenosti) práce s nimi a určitou poznatkovou strukturou textu. K základním předpokladům, aby žák textu porozuměl, také patří jazyková struktura textu, která by měla odpovídat jeho možnostem - v opačném případě nedochází k porozumění, tudíž ani k učení z textu. Tvorba vlastních učebních textů (také v souvislosti s výukou podle ŠVP) s sebou přinesla i větší kritičnost vyučujících k používaným učebnicím a zjištění, že existuje možnost chybějící materiály (také za pomoci žáků) vytvořit a efektivně využívat ve výuce. (Baněk, 2007) ODBORNÝ VÝCVIK Odborný výcvik je jedna z hlavních forem praktického vyučování na středních odborných školách, středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování. Spočívá ve zhotovení výrobků, výkonu služeb nebo prací, které mají materiální hodnotu (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 144). Pokud odborný výcvik slouží jako příprava k určitému povolání, definujeme ho jako cílevědomým způsobem řízenou výchovnou a učební činnost, při které si žáci osvojují rozumové a pohybové dovednosti nutné pro výkon povolání. Vyučovací předmět odborný výcvik poskytuje žákům komplexní odborné vědomosti a praktické dovednosti. Obecným cílem předmětu je propojení odborných vědomostí a praktických dovedností směřujících ke schopnosti zodpovědně vykonávat konkrétní samostatnou nebo týmovou práci ve všech fázích. Odborný výcvik vytváří u žáka kladný vztah ke zvolenému povolání, učí ho správnému zacházení se surovinami a hotovými výrobky a vede ho k osvojení si všech hygienických zásad v potravinářství. Rozvíjí smysl pro odpovědnost, přesnost, důslednost a pracovní kázeň. Výuka je založena na aplikaci vědomostí získaných v teoretickém vyučování odborných předmětů. Důležitá je návaznost a propojení učiva jednotlivých tématických celků s předměty stolničení, komunikace s hostem, technologie, potraviny a výživa. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou učební den. Délka vyučovací hodiny v učebním dnu je 60 minut. 16

23 Typy učebních dnů instruktážní - mistr odborného výcviku popíše pracovní operaci a sled pracovních úkonů, pak předvede celou ukázku ve zpomaleném i běžném tempu, dílčí úkony komentuje, poté žáci činnost napodobují; nácvikový den - zdokonalování dovedností žáků; upevňovací učební den - dovednosti žáků by měly být zautomatizovány, utváření návyků pracovních činností; prověřovací učební den - kontrola dovedností žáků. Struktura učebního dne nástup skupiny (kontrola účasti, vhodnost oblečení, kontrola pomůcek, zdravotní stav); sdělení cílů výuky a organizace výuky; opakování teoretických vědomostí, které budou využity při nácviku dovedností; instruktáž; samostatná práce žáků; hodnocení výkonů žáků (celé skupiny i jednotlivce); závěr učebního dne: úklid pomůcek, úklid pracoviště, hygiena žáků (Ouroda 2009, s. 96). 5. PRAKTICKÁ ČÁST Odborný výcvik je svojí časovou dotací a významem v rámci předmětů učebních oborů připravujících mládež na dělnická povolání stěžejním předmětem. Učitelství odborného výcviku má hluboký smysl. Vyžaduje od jedince určitou míru genetických dispozic, získaných schopností, vědomostí a dovedností, potřebných pro úspěšný výkon tohoto povolání. Svým působením a prací ovlivňujeme život mnoha mladých lidí. Cílem praktické části práce je vytvořit vhodnou didaktickou pomůcku, která by usnadnila žákům práci při odborném výcviku, učitelům poskytla výukovou oporu a více času na procvičování, opakování a upevňování učiva. 17

24 Žáci si na začátku prvního ročníku pořídí sešit, do kterého si během praxe dělají poznámky o probíraném učivu, zapisují docházku a náplň pracovního dne. I přes kontrolu učitelem jsou zápisy v mnoha případech nekompletní a nečitelné. Velké procento žáků trpí dysgrafií a má problém s tempem diktovaného zápisu. Tato činnost je pro učitele odborného výcviku velmi náročná na čas, který žáci na provedení zápisu potřebují. Vzhledem k těmto skutečnostem jsem tématický plán zpracovala do jednotlivých tématických celků, které jsem částečně rozpracovala v Power Pointové prezentaci. Tato prezentace by měla sloužit jako podklad teoretických znalostí žáků. Využití najde při výkladu nového učiva, během něhož je doplněna ukázkami inventáře, či instruktáží. Tyto texty si žáci mohou vlepit do sešitu, který jim má sloužit jako vodítko jejich znalostí. Čas, který by věnovali zapisování, mohou využít k opakování, procvičování a upevňování probíraného učiva. Jsou zde soustředěny všechny důležité informace. Tabulka 2: Příklad tematického plánu obor Číšník - servírka, SŠ Potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 TEMATICKÝ PLÁN Název školy: SŠ Potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 Obor: Číšník - servírka H / 01 Předmět: Odborný výcvik Ročník: První Školní rok: 2011/2012 Počet hodin týdně: 15 Počet hodin celkem:

25 MĚSÍC HODINY UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ TC 1. Úvod vysvětlí základní úkoly Seznámení a výsledky vzdělávání povinnosti s organizačním při zajišťování BOZP uspořádáním hotelu orientuje se v provozních Proškolení k bezpečnosti prostorách pracoviště a ochraně zdraví při práci udržuje v čistotě pracovní Používání nezávadného oblečení inventáře vhodně manipuluje s inventářem Chování a vystupování charakterizuje pomůcky číšníka číšníka a pracuje s nimi září 45 TC 2. Nácvik pracovních příprava pracoviště činností, příprava odbytových před zahájením provozu, udržuje středisek pořádek během provozu a provede Příprava chladících úklid po ukončení provozu vitrín, nabídkových stolů, rozlišuje druhy inventáře vyhřívacích stolů, uplatňuje správné způsoby příručních stolů, zázemí přípravy inventáře a výčepu Inventář a zařízení říjen 60 na úseku obsluhy TC 3. Technika jednoduché pracuje s inventářem obsluhy a vhodně ho používá Zásady obsluhy udržuje a ošetřuje inventář Základní pravidla servisu ovládá techniku podávání nápojů a ošetřování nápojů Doporučení správných provádí servis nápojů nápojů a jejich podávání dle jednotných zásad obsluhy listopad 45 ve správné teplotě 19

26 TC4. Základní pravidla provádí přípravu pracoviště servisu používá správné zásady při práci Základní pravidla servisu s inventářem pokrmů provádí servis pokrmů dle Pravidla překládání jednotných zásad obsluhy pokrmů udržuje čistotu pracoviště Nošení talířů, odnášení v průběhu provozu upotřebného inventáře uplatňuje zásady hygieny při práci Servis předkrmů ovládá servis jednotlivých chodů a předkrmových koktejlů Servis polévek Servis exotických prosinec, leden a studených polévek Servis hlavních jídel Servis sýrů Servis moučníků Podávání snídaní provádí přípravu pracoviště Podávání přesnídávek a servis snídaní Podávání svačin uplatňuje zásady práce při servisu Praktické procvičování snídaní formou table d hote prosinec, leden 75 teoretických znalostí při poledním provozu v restauraci uvede příklad přesnídávky a svačiny TC 5. Nácvik pracovních ovládá základní úpravy potravin činností ve výrobním středisku rozeznává základní tepelné úpravy Předběžná úprava uvede příklad pokrmu dle tepelné při zpracování potravin úpravy únor 45 Základní tepelné úpravy 20

27 TC 6. Praktické sestavování a uvede náležitosti JL a NL psaní lístků umí sestavit JL a NL Jídelní lístek využívá znalostí gastronomických Nápojový lístek pravidel Menu uvede příklady jídel a nápojů březen 60 pro sestavení JL, NL a menu TC 7. Způsoby obsluhy Restaurační způsob obsluhy Kavárenský způsob obsluhy charakterizuje různé způsoby obsluhy využívá znalosti servisu chová se profesionálně duben 6O Slavnostní způsob obsluhy TC 8. Formy prodeje Prodej v automatu charakterizuje formy prodeje Prodej v samoobsluze charakterizuje přednosti květen 45 a nedostatky prodeje a automatu, samoobsluze TC 9. Systémy obsluhy uplatňuje rozdělení pracovních Systém vrchního číšníka povinností zaměstnanců Rajónový systém v jednotlivých systémech obsluhy červen 45 Francouzský systém Systém table d hote 21

28 6. VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSE 6. 1 Tvorba Power Pointové prezentace Program MS Power Point patří do softwarové skupiny uživatelských aplikací, které slouží k tvorbě prezentací. Tento program je spolu s programem MS Word a MS Excel součástí kompletu MS Office. Zásady pro tvorbu vytvoření osnovy pojmy, vysvětlení cizích pojmů, přehlednost, ukázky velikost, stručnost, vkusný a jednotný styl barva, velikost a styl písma zvukový doprovod výstižné a názorné obrázky Typy prezentací automatická; není zde nutná účast člověka, je nastavena dle předem určeného časování (prezentace při jednání, výstavy) interaktivní; nutná účast člověka, který spolupracuje a vyhledává informace (dataprojektor s aktivní tabulí) výuková; pro podporu výuky na dané téma (přednášky, semináře) Prvky prezentace šablona; nastaví a sjednotí design prezentace text; použití bezpatkového písma, číselných a výrazných fontů nastavení řádkování mezery mezi odrážkami dodržení odstavců pozadí; lze použít různé obrázky nebo přednastavený jednotný design (fotografie, kliparty, tapety ) 22

29 6. 2 Aplikace prezentace Jako příklad využití Power Pointové prezentace uvádím tematický celek 2. Nácvik pracovních činností, příprava odbytových středisek (viz. obrázek 1-14), jehož výuka má probíhat v měsíci říjnu. Žáci naší školy střídají vždy v týdenních intervalech teoretické a praktické vyučování. K vykonávání praktického vyučování má škola smluvně zajištěna komerční pracoviště. Zde je nutné zajistit provoz. Vzhledem k těmto skutečnostem je učitel odborného výcviku teoretickou výuku provádět pouze některé dny nebo efektivně využívat časové mezery v provozu. Prezentaci využívám během teoretického výkladu a slouží především ke shrnutí nejdůležitějších informací. Je nutné ji podrobně rozvést, čímž dostávám možnost využít vlastních poznatků a zkušeností, též lze přihlédnout na provozní podmínky. Výuku je třeba doplnit vhodnými pomůckami a materiály, poté provést úvodní instruktáž. Kompletní přehled Power Pointové prezentace uvádím v příloze 1. Obr. 1 Úklid pracoviště větrání úklid zbylého inventáře vysávání podlah utření prachu srovnání stolů a židlí Příprava stolů provádíme dle předchozích objednávek Příprava inventáře leštění 23

30 Obr. 2 Prostírání ubrusů okraje ubrusů 30cm zakládání inventáře nejprve MSI do středu stolu na všech stolech stejně VSI talíře 1cm od okraje, vzdálenost mezi příbory 5mm, skleničky 1cm nad špičku nože, ubrousky Obr. 3 keridony nám prodlužují jídelní stůl 80x30 nabídkové stoly na viditelném místě nechlazené vitríny k nabídce trvanlivých výrobků chlazené vitríny vhodné k nabídce studených a cukrářských výrobků příruční stoly slouží k ukládání potřebného inventáře, poličky na drobný inventář, zásuvky na příbory, horní plochu na sklo a porcelán, skříňky na prádlo pomocné vozíky ( aperitivní, předkrmový, salátový, teplý, flambovaní) 24

31 Obr. 4 Inventářem rozumíme předměty používané při obsluze. Obr. 5 MSI na stole pro hosta: vázička, popelník, sůl, pepř, párátník, košíček na pečivo MSI na příručním stole: kečup, worchester, paprika, hořčice, olej, ocet, curry, drezinky, ubrousky, rozetky, váza na květiny, srkací stébla, cukřenky, rezervárky, JL, NL, oplachovač prstů, ohříváčky na pivo MSI je nutný k dobré a kvalitní obsluze. MSI ošetřujeme nejméně 1x za 2 dny. 25

32 Obr. 6 VSI textilní restaurační: ubrusy čtvercové, obdélníkové, kulaté, oválné, banketní moltony anglické prostírání /prostření pro jednoho hosta/ dečky na klubové talíře štoly na zvýraznění stolů při banketech barevné naperony plátěné ubrousky příručník utěrky, pulírky pracovní: různé dle charakteru střediska a hygienických požadavků hotelový: ložní prádlo, ručníky, osušky, župany Obr. 7 VSI kovový na podávání jídel mísy oválné / masové řezy, řízky, studené masa/ hranaté / zákusky, předkrmy/ kulaté rybí oválné teriny jednoporcové, mušle /přílohy/ dělené polévkový šálek omáčníky, sosírky timbál na dušené pokrmy /s i bez pokličky/ miska na hlemýždě miska na zmrzlinu a šlehačku na podávání nápojů konvice na čaj jednoporcové, víceporcové /největší/ konvice na kávu jednoporcové, víceporcové /střední/ konvice na mokka kávu jednoporcové, víceporcové /nejmenší/ přílohové konvičky na mléko, smetanu příbor na překapávanou kávu 26

33 Obr. 8 příbory základní jídelní masový, dezertní, rybí, moučníkový, koktejlový, ovocný, dětský lžíce polévková, dezertní, lžička kávová, limonádová, kompotová,moka, na zmrzlinu, na vejce překládací příbory speciální příbory Obr. 9 překládací příbory základní klips tranšírovací /dvojvidlička, ostrý špičatý nůž/ rybí překládací a porcovaní velký kleště na pečivo kleště na cukr kleště na led salátový míchací příbor lopatka na zákusky naběračky na polévku, omáčku, štávu nůžky na drůbež speciální příbory na hlemýždě kleště na chřest nůž na kaviár na humry na ústřice na grapefruit pinzeta a nůžky na hrozny na raky 27

34 Obr. 10 VSI skleněný na podávání jídel mísy na ovoce misky na kompot misky na salát zapékací misky /kokotky, hrstinky/ skleněné vložky na kovové mísy /kulaté, hranaté, oválné/ na podávání nápojů pivní /džbány, poháry, tulipány/ vinné /BV, ČV, šumivé, dezertní/ na nealko nápoje /vodovky, limonádové sklo/ na lihoviny /misky, likérky/ napoleonky na whisky na míšené nápoje /koktejlové, na fizzy, sorbety, coblery, crusty, flipy/ Obr. 11 VSI porcelánový na podávání jídel talíře /klubový, masový, polévkový, dezertní, moučníkový, pečivový, máslový/ mísy /kulaté, oválné, hranaté, na ovoce, na kompoty a saláty, polévkové/ šálky (na polévky se zavářkami,speciální) na podávání nápojů konvice na čaj, kávu, moka kávu přílohové konvičky na mléko a smetanu šálek s podšálkem na čaj, kávu, moka kávu 28

35 Obr. 12 Ostatní dranžírovací prkénko na maso, na ovoce lihový ohřívač izolační obal nádoba na led dekantační košíček šejkr chladič na víno oplachovač prstů tácky a podnosy Obr. 13 Stoly Zařízení má odpovídat poskytovaným službám a má být jednotné. Jídelní stoly čtvercové, obdélníkové, kulaté, oválné /80x80, 80x120/ upravíme podle počtu objednaných míst založíme inventář dle charakteru provozovny Příruční stoly většinou stabilní ukládáme na nich inventář, který potřebujeme mít při ruce Servírovací stolky stavíme k volným čelům jídelních stolů prodlužují mám plochu jídelního stolu slouží k obsluze Nabídkové stoly co nejblíže ke komunikacím hostů mohou sloužit jako samoobslužné Odkládací stoly /může být i servírovací, umístěný mimo jídelní stůl/ Ohřívací stoly /režony/ Chladící stoly a vitríny 29

36 Obr. 14 Pomocné vozíky Slouží k urychlení obsluhy. nápojový předkrmový flambovací dranžírovací přepravní přepravní skříň U tohoto tematického celku je nejvhodnější veškeré přípravné práce prakticky předvést a doplňovat vhodným komentářem, popř. odpovídat na dotazy žáků. Je třeba zaměřit pozornost na správnou posloupnost při provádění jednotlivých činností. Inventář prakticky ukázat a upozornit na rozdíly ve velikosti a tvaru. Zaměřit se na správnost, pečlivost a způsob zakládání inventáře. Využití této prezentace se mi osvědčilo především při výkladu nové látky. Je i neopomenutelnou pomůckou při opakování. 30

37 7. Závěr Mým cílem byla realizace vhodné didaktické pomůcky v programu Power Point. Vzniklá prezentace demonstruje základní témata odborného výcviku oboru číšník servírka, 1. ročník. Prezentace najde využití u učitelů odborného výcviku jako podklad pro výuku. V tištěné formě může nahradit výpisky a tím umožní žákům, aby čas, který by trávili zapisováním, věnovali opakování, procvičování a upevňování probíraného učiva. Nároky na žáky gastronomických oborů se stále zvyšují. Nezbytným předpokladem je profesní zdatnost (tzn. znalost mechaniky provedení pracovního úkonu), současně je kladen vysoký důraz na dodržování náročných hygienických předpisů (při manipulaci, výrobě a podávání pokrmů), na samotné chování žáků, na dokonalou úpravu zevnějšku, ale také na určité dovednosti, dávku talentu, organizační schopnosti, fyzickou a psychickou odolnost. Žák jako poskytovatel služby musí v rámci odborného výcviku odborně pracovat nejen pod dohledem učitele nebo instruktora odborného výcviku, ale i pod přímým hodnotícím pohledem hosta, spotřebitele služby. První část práce vymezuje učivo a jeho prvky. Další kapitoly věnuji základním pedagogickým dokumentům, které dále rozčleňuji a jednotlivě rozebírám. 31

38 8. Seznam použité literatury BANĚK, J., Využití učebních textů při realizaci výuky. 2007, cit , dostupné z: VYUKY.html/ HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., DANIELOVÁ, L. Pedagogická praxe. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně, 2010, 97 s. ISBN KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, 2002, 448 s. ISBN X MORÁVEK, J., ENDLICHEROVÁ, Z., Stolničení. 1. vyd. Moravské nakladatelství Rozrazil, 1992, 223 s. ISBN OURODA, S., Oborová didaktika. 2. vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, 117 s. ISBN PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, 496 s. ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN SALAČ, G. Stolničení. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1996, 217 s. ISBN

39 9. Přílohy 33

40 Seznam příloh: 1. Návrh učební pomůcky Seznámení s tématickým plánem učiva Seznámení s organizačním uspořádáním hotelu (exkurze: výrobní, odbytové a skladovací prostory) Seznámení s organizačním uspořádáním školy a odloučeného pracoviště Při chůzi na pracovišti si počínej opatrně, používej výhradně vykázaných cest, vchodů a východů které jsou pro pracovníky určeny. Nezdržuj se v nebezpečném prostoru nebo na pracovištích, na které jsi nebyl pracovně přidělen! Věnuj se plně a soustředěně té práci, která Ti byla přidělena! Při práci se nerozptyluj! Nepoužívej strojů, přístrojů, nástrojů a nářadí, které ti nebyly podle pracovního zařazení tvým vedoucím přiděleny! Neuváděj stroje nebo zařízení do chodu, pokud jsi se nepřesvědčil, že tím nikoho neohrozíš na zdraví nebo na životě! Nedotýkej se pohybujících se částí strojů. Mazání, čištění,seřizování a opravy stroje v chodu jsou zakázány. Nedotýkejse elektrických vedení a zařízení! Pořádek a čistota na pracovištích jsou jedním z hlavních předpokladů vbojiproti úrazům. Udržuj svěřené ti stroje, nástroje anářadí vždy v bezvadném stavu! Při práci používej předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, kteréchrání tvé zdraví, a dobře s nimi hospodař! Každou zjištěnou závadu, která by mohla ohrozit zdraví i život tvůj nebospolupracovníků, jsi povinenokamžitě ohlásit svému vedoucímu! Donášeníalkoholických nápojůje přísně zakázáno! Ve vlastním zájmu oznam svému vedoucímu každé i sebemenší zranění při práci! Nevyrušuj své spolupracovníky při práci. Škádlení, žerty, hry, hádky a podobně jsou zakázány! Jsi povinen účastnit se opakovaných instruktáží a výcviku v zájmu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochranya podrobit sestanovenýchzkouškám a lékařským prohlídkám! používat čistý inventář prodej nezávadných potravin a nápojů používat kapesník na potraviny nesahat, používat vhodný příbor nedotýkat se inventáře v místech, které přicházejí do úst čistý inventář chránit před znečištěním potraviny spadlé na zem dávat do odpadu inventář nikdy nepokládat na podlahu talíře brát pouze za okraj Dokonalé chování je součástí péče o hosta, každá naše činnost má vzbuzovat důvěru a klid, chováme se ohleduplně a taktně. Péče o hosta pozdrav uvedení hosta ke stolu ( výběr míst, odkládání svršků) předložení JL, NL objednávka věcná a stručná, poskytneme radu či informaci jednání s hosty ( starší osoby, děti, cizinci, stálí hosté, spěchající, nežádoucí) poděkování a rozloučení Styk s nadřízeným a pracovním kolektivem spolupráce, poctivost, slušnost 34

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Petra Pokorná, Petr Ptáček

Petra Pokorná, Petr Ptáček Learning Materials less Exposed Subjects for Students of Chemistry Teaching Učební materiály k výuce méně exponovaných témat pro studenty učitelství chemie Petra Pokorná, Petr Ptáček Abstract: Based on

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ 7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ Vzdělání je jednou ze základních pedagogických kategorií. Posuzujeme-li kteroukoliv společnost, klademe si na předním místě otázku, jaké vzdělání poskytuje a komu je poskytuje,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Management je seznámit žáky s řízením podnikatelských subjektů, pracovních týmů v oblasti cestovního a s využíváním

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec Identifikátor školy: 600 012 221 Termín

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Dokončovací metody obrábění a tváření Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí práce: Ing. Jan Děcký Autor práce: Luděk

Více

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.11.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz st 15.00 16.00 Didaktika ekonomiky Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Podniková ekonomika, Synek,

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva První soukromá hotelová škola a vyšší hotelová škola, spol. s r.o. Svídnická 506, 180 00 Praha 8 - Bohnice Identifikátor školy: 600 005

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Učební materiál pro obor Kadeřník Náročná účesová tvorba

MASARYKOVA UNIVERZITA. Učební materiál pro obor Kadeřník Náročná účesová tvorba MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Učební materiál pro obor Kadeřník Náročná účesová tvorba Bakalářská práce Brno 2016 Vedoucí práce: RNDr. Eva Trnová,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

6.28. Vodní stavby - VOS

6.28. Vodní stavby - VOS 6.28. Vodní stavby - VOS Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 5 pro zaměření inženýrské stavby - vodohospodářské stavby Platnost učební osnovy: od

Více

Obsah. 1. Úvod...10. 2. Teoretická část...11. 2.1. Příprava učitele na vyučování.11. 2.2. Struktura vyučovací hodiny..13

Obsah. 1. Úvod...10. 2. Teoretická část...11. 2.1. Příprava učitele na vyučování.11. 2.2. Struktura vyučovací hodiny..13 Obsah 1. Úvod...10 2. Teoretická část....11 2.1. Příprava učitele na vyučování.11 2.2. Struktura vyučovací hodiny..13 2.2.1. Pojetí vyučovacího předmětu..14 2.2.2. Výchovně vzdělávací cíle.15 2.2.3. Obsah

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová Sojka

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program INOVOVANÝ ZÁMEČNÍK Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor školy: 600 012 051 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 2, 787 40 Šumperk Identifikátor: 600 020 096 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7,

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j.

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7 3 Charakteristika

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

- konzistentnost, kontrolovatelnost, komplexnost, přiměřenost (více viz např. Obst, Kalhous)

- konzistentnost, kontrolovatelnost, komplexnost, přiměřenost (více viz např. Obst, Kalhous) (pracovní materiály k výuce, bez jazykové korektury, sestavila K.Vlčková) - edukační cíl = základní ped. kategorie, projektuje výchovně-vzdělávací výsledky, vyjadřuje účel edukace a implikuje směr působení,

Více

Přínos programovaného učení k rozvoji pedagogické teorie a praxe. Antonín a Josef Malach

Přínos programovaného učení k rozvoji pedagogické teorie a praxe. Antonín a Josef Malach Přínos programovaného učení k rozvoji pedagogické teorie a praxe Antonín a Josef Malach Cíl vystoupení 1. Objektivní pohled na programované učení + náprava deformací 2. Přínos k rozvoji vzdělávání 3. Spolupráce

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

ZPRÁVA. Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek. Identifikátor školy: 600 016 358

ZPRÁVA. Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek. Identifikátor školy: 600 016 358 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

6.14. Elektronické měření - ELM

6.14. Elektronické měření - ELM 6.14. Elektronické měření - ELM Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího

Více

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Školní vzdělávací program OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem OBCHODNÍ AKADEMIE, Kutnohorská 41, Kolín IV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kutnohorská 41, Kolín IV Zřizovatel: Středočeský

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program PEKAŘ Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce od

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Technická příprava Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Nástrojař - Pilotáž 23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 23-52-H/01 Nástrojař

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor Modelářství a návrhářství oděvů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 82 41 M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Více

Historie spolupráce mezi školou a firmou

Historie spolupráce mezi školou a firmou Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední zdravotnická škola odborného zaměření. Studijní obory: asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Zpracování učebního textu odborného výcviku pro 1. ročník oboru Kosmetička

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Zpracování učebního textu odborného výcviku pro 1. ročník oboru Kosmetička Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Zpracování učebního textu odborného výcviku pro 1. ročník oboru Kosmetička Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Lenka Danielová, Ph.D. Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 29-54-H / 01 Cukrář "Zdravé, chutné a vkusné výrobky jsou naším cílem" 29-54-H/01Cukrář Verze z 09. 01. 2009 Platnost od

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více