OBSAH. 1. Základní údaje Základní údaje společnosti LCSG Základní údaje a struktura konsolidačního celku...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku..."

Transkript

1 LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

2 OBSAH Oddíl I. - TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY Základní údaje Základní údaje společnosti LCSG Základní údaje a struktura konsolidačního celku Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření spol.lcsg Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření kons.společností Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření konsol. celku Stav majetku společnosti Údaje o stavu majetku spol. LCSG Údaje o stavu majetku konsolidovaných společností Zdroje a struktura kapitálu Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře spol. LCSG Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře konsol.spol Údaje o investicích Údaje o investicích spol. LCSG Údaje o investicích v konsol.společnostech Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovněpráv. vztazích Ostatní skutečnosti Významné skutečnosti, které nastaly po Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci Údaje o osobách odpovědných za Konsolidovanou VZ. 25 Oddíl II. - PŘÍLOHY : Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva nezávislého auditora o ověření ÚZ a zprávy o propojených osobách Účetní závěrka v nezkrácené formě včetně přílohy k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora o ověření KÚZ a konsolidované VZ Konsolidovaná ÚZ včetně přílohy ke konsolidované ÚZ Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a ObchZ 2

3 ODDÍL I. Textová část výroční zprávy 1. Základní údaje 1.1. Základní údaje společnosti Obchodní firma: LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Sídlo: Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: Právní forma: akciová společnost Rozhodující předměty podnikání: pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb, správa bytového fondu, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Datum vzniku: IČ: Základní kapitál: Akcie: 1. ledna 1995 na dobu neurčitou Kč ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 akcii Zápis v obchodního rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2889 Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost LCS) byla založena dne 13. listopadu 1994 na dobu neurčitou a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1995 pod obchodním jménem Le cygne sportif, a.s. v souladu s ustanovením 162 a následujících z.č. 513/1991 Sb. Společnost byla založena jako právní nástupce společnosti s ručením omezeným Le cygne sportif, s.r.o., která vznikla zápisem do podnikového rejstříku Obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl C, vložka 39 ze dne Ke změně právní formy společnosti s ručeným omezeným na akciovou společnost došlo ve smyslu ustanovení 69, odst. 1 a 2 z.č. 513/1991 Sb. Dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na Le cygne sportif group, a.s. a dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., které má dodnes. Údaje o cenných papírech emitovaných společností LCSG k Druh: kmenová akcie Forma: CP na jméno Podoba: listinná akcie Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1 000,- Kč Celková hodnota emise: Kč Datum emise listinných akcií: Podíl na základním kapitálu společnosti: 100,00% 3

4 Akcie byly od veřejně obchodovatelné v RM-systému. Na základě rozhodnutí RM- SYSTÉMU č.j.2/1/2009 ke dni došlo k vyloučení akcií společnosti z obchodování na oficiálním (regulovaném) trhu s cennými papíry a s platností od byly tyto akcie převedeny na mnohostranný obchodní systém, který RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. rovněž organizuje. Z toho důvodu již společnost postupuje při sestavování a zveřejňování svých výročních zpráv dle zákona o účetnictví a obchodního zákoníku v platném znění. Valná hromada společnosti v červnu 2010 rozhodla o přeměně kmenových akcií z podoby zaknihované na majitele na podobu listinnou na jméno. Uvedená změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne Dne byly předmětné akcie vyloučeny z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů. Emise listinných akcií na jméno proběhla k datu V roce 2011 pokračoval proces přeměny akcií, v červenci 2011 se uskutečnila veřejná nedobrovolná dražba nevyzvednutých listinných akcií na jméno společnosti LCS a.s., přičemž nebylo učiněno ani nejnižší podání, takže předmět dražby nebyl vydražen. Opakovaná dražba se uskutečnila dne 26. dubna 2012, kdy bylo draženo kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, jejíž cena dle znaleckého posudku byla ve výši 717,- Kč za jednu akcii. Uvedený počet dražených cenných papírů byl vydražen za 13 mil. Kč. Hlavní akcionáři společnosti Společnost byla k v držení těchto hlavních akcionářů podílejících se více jak 5% na základním kapitálu a hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti: Osoba (fyzická, právnická) Dipl. Kfm. Alexandr Seidl U.R.E.F. United Real Estate Finance Establishment Jarmila Seidlová Daniel Seidl Alexander Seidl Bydliště, sídlo Jihozápadní V. 998/28, Praha 4 Auelestrasse 5, Vaduz, Liechtenstein Nordenstrasse 65, Frankfurt am Mein, SRN Jihozápadní V. 998/28, Praha 4 Jihozápadní V. 998/28, Praha Podíl v Kč % Podíl v Kč % , , , , , , , , , ,10 Základní kapitál společnosti ve výši tis. Kč je plně splacen a je roven nominální hodnotě výše uvedených převoditelných cenných papírů. Členové statutárních a dozorčích orgánů společnosti LCSG: Funkce: Příjmení: Jméno: Předseda představenstva Ing. Eliáš Ondřej Místopředseda představenstva Ing. Vojáčková Libuše Místopředseda představenstva Ing. Cejnar Zbyněk Člen představenstva JUDr. Vojtěch Miroslav 4

5 Člen představenstva Ing. Špačková Irena Předseda dozorčí rady Dipl. Kfm. Seidl Alexandr Místopředseda dozorčí rady JUDr. Bartoň Miroslav Člen dozorčí rady Seidl Daniel Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Žádný člen představenstva či dozorčí rady společnosti nebyl za předešlých pět let odsouzen za podvodné trestné činy, nebyl rovněž v předešlých pěti letech spojen se žádným konkursním řízením, správě či likvidaci společnosti a nebyl úředně veřejně obviněn nebo sankcionován ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. V majetku členů představenstva, dozorčí rady a členů vedení společnosti byly k tyto počty akcií společnosti: Představenstvo ks po Kč nominální hodnoty Dozorčí rada ks po Kč nominální hodnoty U členů vedení nebyly v držení žádné jiné akcie než ty, které jsou uvedeny u členů představenstva či dozorčí rady. Ostatní osoby těmto osobám blízké měly v držení ks akcií po Kč nominální hodnoty. Vedení společnosti LCSG: Generální ředitel Výkonný ředitel Finanční ředitelka Ředitel úseku investic Ředitel úseku správy nemovitostí Dipl. Kfm. Alexandr Seidl Ing. Ondřej Eliáš Ing. Libuše Vojáčková Ing. Zbyněk Cejnar Ing. Jan Hamáček 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost nebo LCSG ) má povinnost zpracovat konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu za rok 2011 ve smyslu ustanovení 22 a 23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a 62 až 67 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Konsolidace byla provedena podle Českého účetního standardu, závazné postupy a metody pro provádění konsolidace pak byly stanoveny v konsolidačních pravidlech konsolidující účetní jednotky. V průběhu roku 2011 došlo v konsolidačním celku k zahrnutí nové konsolidované účetní jednotky, a to společnosti ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Dále došlo k přikoupení 58,3% akcií společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., čímž došlo k přesunu této společnosti do účetních jednotek konsolidovaných plnou metodou konsolidace. K žádným jiným změnám oproti minulému období nedošlo. Konsolidovaná účetní závěrka vychází z individuálních účetních závěrek účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku. Tyto účetní závěrky byly u účetních jednotek se sídlem 5

6 v České republice. Jedná se o pátý rok konsolidace, přičemž první dva roky byly zpracovány v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (dále jen IFRS). Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky (společnost LCSG) a konsolidovaných účetních jednotek ovládaných a řízených (viz tabulka A níže) se konsolidují metodou plné konsolidace. Pomocí této metody je účetní závěrka sestavována, jako by šlo o jedinou účetní jednotku, pouze jsou vyloučeny nebo upraveny vzájemné vztahy mezi jednotkami konsolidovaného celku. Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek pod podstatným vlivem se konsolidují ekvivalenční metodou (viz tabulka B), která je založena na vlastnické koncepci, kdy se ocení účast ovládající osoby na osobě pod podstatným vlivem ve výši jejího podílu na vlastním kapitálu. Mateřská společnost (konsolidující) LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. tak k vytvářela konsolidační celek s těmito dceřinými společnostmi: A) Konsolidované účetní jednotky ovládané a řízené Obchodní firma (převažující obchodní činnost) PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. České Budějovice, Lannova 22, PSČ: IČ: (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména maloobchod ve specializovaných a nespecializovaných prodejnách) Le Cygne financier s.r.o. Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: IČ: (zprostředkování obchodu a služeb) ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: (realitní činnost) EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ: IČ: (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Lázně Libverda 82, PSČ , IČ: (poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče, poskytování odborných ambulant. zdravotnických služeb) Evropská správa nemovitostí s.r.o. Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: IČ: (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.* Kamenický Šenov, Stará Huť 129, PSČ: IČ: (výroba skel, jejich tvarování a opracování v rozsahu živností volných) Podíl Základní LCSG kapitál v % Základní kapitál *) majitelem podílu je společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Podíl LCSG v % , , , , , , , , , , , , ,90*) ,90*) 6

7 B) Konsolidované účetní jednotky pod podstatným vlivem: Obchodní firma (převažující obchodní činnost) Podíl Základní LCSG kapitál v % Základní kapitál Podíl LCSG v % Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ IČ: , ,00 (poskytování zdravotní péče, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) Z uvedených společností má většina podobu společnosti s ručením omezeným, mimo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Údaje o cenných papírech emitovaných společností Lázně Libverda a.s.: Druh: Podoba: Jmenovitá hodnota 1 akcie: Forma: Počet kusů: Celková hodnota emise: Způsob převodu CP není omezen. kmenová akcie listinná akcie 1 000,- Kč na majitele ks Kč Druh: Podoba: Jmenovitá hodnota 1 akcie: Forma: Počet kusů: Celková hodnota emise: Způsob převodu CP není omezen. kmenová akcie listinná akcie 1 000,- Kč na jméno ks Kč Ve společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. došlo k zapsání sníženého základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Základní kapitál se snížil o ,- Kč na novou výši ,-Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč každé z nich. Současně proběhla i změna formy akcií, kdy dosavadních ks kmenových akcií na majitele byly převedeny na akcie na jméno. Uvedené změny byly uvedeny i ve schváleném znění stanov na základě rozhodnutí valné hromady dne a zapsány v obchodním rejstříku. Hlavní akcionáři společnosti Lázně Libverda a.s.: Společnost byla k v držení těchto hlavních akcionářů podílejících se více jak 5% na základním kapitálu a hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti: Osoba (fyzická, Bydliště, sídlo právnická) LE CYGNE SPORTIF Praha 4, Závišova GROUPE a.s. 13, PSČ: Jihozápadní V. Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 998/28, Praha 4 U.R.E.F. United Real Auelestrasse 5, Estate Finance Vaduz, Liechtenstein Establishment Podíl v Kč % Podíl v Kč % , , , ,35 7

8 Společnost LCSG přikoupila v tomto roce kusů akcií, (tj. 58,3% podíl) společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.400,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Společnosti LCSG ani Lázně Libverda neměly žádné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie. Složení správních, řídících a dozorčích orgánů konsolidovaných společností: PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - jednatel Ing. Ondřej Eliáš - jednatel Ing. Irena Špačková - jednatel Ing. Eva Králová Le Cygne financier s.r.o. - jednatel Dipl. Kfm. Alexandr Seidl - jednatel Ing. Libuše Vojáčková ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. - jednatel Dipl. Kfm. Alexandr Seidl EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. - jednatel Dipl. Kfm. Alexandr Seidl Evropská správa nemovitostí s.r.o. - jednatel Ing. Tomáš Lahovský Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. - jednatel Jiří Štíbr Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. - jednatel Ing. Jaroslav Fiala LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. - předseda představenstva JUDR. Miroslav Vojtěch - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Eliáš - místopředseda představenstva Světlana Kulbáblová - předseda DR Dipl. Kfm. Alexandr Seidl - místopředseda DR MUDr. Vladimír Dryml (od ) - člen DR Eva Krausová Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. je také součástí koncernu společností (holdingu), které tvoří propojené osoby ovládané jednou ovládající osobou ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku ( 66a, odst. 2 a 3): Obchodní firma sídlo IČ LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Závišova 66/13, Praha PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Lannova 22,Č.Budějovice Lázně Libverda, a.s. Lázně Libverda Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o. Závišova 2518/20, Praha Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. Huťská 129, Kamenický Šenov Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. Závišova 66/13, Praha UREF Praha, spol. s r.o. Závišova 66/13, Praha HAWK REAL, s.r.o. Závišova 66/13, Praha

9 Obchodní firma sídlo IČ EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. Závišova 2518/20, Praha Le Cygne financier s.r.o. Závišova 66/13, Praha Deutsche Handels s.r.o. Lannova 22, České Budějovice Le Cygne electronic service, spol. s r.o. Závišova 66/13, Praha SPEDQUICK spol. s r.o. Závišova 2518/20, Praha ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Závišova 66/13, Praha NEMI, spol. s r.o. Závišova 2518/20, Praha Evropská správa nemovitostí s.r.o. Závišova 66/13, Praha Malá vodní elektrárna Františkov, s.r.o. Závišova 2518/20, Praha CYGNET s.r.o. Závišova 66/13, Praha Podrobněji viz přiložená Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 2. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření 2.1. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti LCSG Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. se věnuje především činnostem spojeným s pronájmem nebytových prostor, jejich opravám a rekonstrukcím, poskytování souvisejících služeb, činnostem realitním a dále správou bytového fondu. Ostatní předměty podnikání dle živnostenských oprávnění: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zasilatelství, přeprava osob a zboží hostinská činnost pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla vnitrozemská vodní doprava výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw Společnost k vlastní majetek (resp. aktiva) o hodnotě cca 2 mld. Kč. Jedná se především o nemovitosti a pozemky (1,5 mld) členěné na: obchodní domy, lázeňské domy, obchodní jednotky, bytové domy, ubytovací objekty, sklady, administrativní budovy, provozně technické objekty, pozemky a ostatní. Rozhodující činností je pro společnost z hlediska výnosů a tvorby zisku pronájem vlastněných nemovitostí. 9

10 Hospodaření společnosti v posledních třech účetních obdobích (bez DPH): Položka (nákladová / výnosová) v tis. Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu energie Služby Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr.pol a komplex.nákl.příštích období Ostatní provozní náklady Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Náklady celkem Tržby za prodej zboží Tržby za nájmy a služby Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Hospodářský výsledek za účetní období Společnost vytvořila za rok 2011 zisk před zdaněním ve výši tis.kč a po zdanění pak zisk ve výši tis. Kč. Výsledek roku 2011 byl především ovlivněn zrušením nerealizovaných zákonných rezerv na opravy a udržování ve výši 148 mil.kč a následná tvorba nových rezerv ve výši 100 mil.kč na plánované opravy, především nově nabytého areálu Lázně Libverda a obchodního domu v Mostě, Jihlavě atd. Dále hospodářský výsledek roku 2011 ovlivnil prodej nemovitostí s účetním ziskem 30 mil. Kč (zejm. prodej obchodních domů Perla Pelhřimov a Nisa Praha Bohnice) a v neposlední řadě příjem dividend ve výši 38,9 mil. Kč od dceřiné společnosti Lázně Libverda a.s. Naprosto převažující část všech tržeb byla dosažena z nájmů a služeb ve výši 217 mil.kč, z toho většina, tj. 142,7 mil. Kč, činily tržby za nájem a služby od obchodních domů. 10

11 Z hlediska regionálního rozmístění byly největší tržby realizovány v regionu Jih (53,7 mil.kč) a nejnižší v regionu Střed (3 mil.kč) - viz graf na str. 11. Největším nájemcem byla nadále společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., která byla v pronájmu celkem v 18 objektech (obchodních domech) a zaplatila na nájmu a službách celkem 54,5 mil. Kč bez DPH. Mezi další největší nájemce dle výnosů z nájmů patří společnosti BILLA, spol. s r.o. (15,3 mil. Kč), Lázně Libverda, a.s. (6,3 mil. Kč), Wieland electric s.r.o. (5,5 mil.kč), Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše s.r.o. (5,3 mil.kč), SCHLECKER a.s. (5,2 mil.kč), MC Donalds ČR (3,9 mil.kč) a AHOLD Czech Republic, a.s. (3,4 mil.kč). Tržby za nájem a ostatní služby v roce 2011 dle typu středisek (v tis. Kč) ostatní; pozemky; 398 prov.-tech. budovy; západ; sever; adm. budovy; sklady; ubytovací objekty; bytové domy; obchodní jednotky; Obchodní domy; východ; jih; střed; Údaje o průměrném počtu přepočtených zaměstnanců společnosti: Druh činnosti r r r THP pracovníci - centrála Správa a údržba nemovitostí celkem K bylo ve společnosti zaměstnáno 66 fyzických zaměstnanců, 58 v průměrném přepočteném stavu. Počet zaměstnanců se nejprve v r snížil proti předcházejícím rokům (o 14), a to především z důvodu zefektivnění personálních nákladů a především zrušením ekonomického úseku a zajištěním zpracováním kompletní ekonomické agendy dle smlouvy o dílo společností PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. V r naopak proti r stoupl o 16 zaměstnanců, a to následkem reorganizace v rámci holdingu, kdy techničtí pracovníci (technici, údržbáři, vrátní, atd.) zaměstnaní doposud v dceřiných společnostech přešli do pracovního poměru k majiteli nemovitostí. V roce 2011 zůstává stav zaměstnanců beze změn. 11

12 2.2. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření konsolidovaných společností Výsledky hospodaření společností v posledních třech účetních obdobích: (v tis. Kč) PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl.výrobků a služeb Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. se zabývá především maloobchodním a velkoobchodním prodejem v obchodních domech pronajatých společností LCSG. V posledních letech snižuje objemy prodávaného zboží, což odpovídá nejen sníženému počtu provozovaných obchodních domů - v r. 2008: 21, nyní 18, ale především zaměřuje svoji činnost na zmenšování objemu (sortimentu) prodávaného zboží a naopak získávání co nejvyšší čisté marže z prodeje zboží. Další tržby získává z podnájmu prostor v jednotlivých OD, přičemž od r na základě reorganizace v rámci holdingu PRIOR postupně vracel pronajaté plochy mateřské společnosti spolu s jejími náklady (energie ), ale i výnosy od podnájemců. Výsledky hospodaření odpovídají této organizační změně mezi matkou a dcerou (nižší výnosy z nájmů a služeb, ale také nižší náklady viz níže). Le Cygne financier s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby z prodeje cenných papírů PC prodaných cenných papírů Výnosy - náklady z přecenění Společnost Le Cygne financier s.r.o. se zabývá nákupem a prodejem cenných papírů. Výsledky hospodaření jsou obrazem ekonomické krize, kdy především v r.2008 přepočtem na reálnou tržní cenu akcií došlo k hluboké ztrátě společnosti (-14,5 mil.kč). Výsledky hospodaření následujících roků naznačují pomalý návrat k původním hodnotám, v roce 2011 došlo opět k mírnému poklesu tržních hodnot akcií. ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Výkony Rozhodující předmět činnosti: realitní činnost, velkoobchod, správa a údržba nemovitostí EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Hlavní činností společnosti v r byly opravy a prodej silničních vozidel a ostatních dopravních prostředků. 12

13 Evropská správa nemovitostí s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Výkony Hlavní činností společnosti je správa a údržba nemovitostí, resp. správa společenství vlastníků jednotek. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl.výrobků a služeb Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Hlavním předmětem podnikání je poskytování lázeňské péče. Hlavní vliv na výsledek hospodaření společnosti měl výnos z prodeje lázeňského areálu mateřské společnosti LCSG celkem ve výši cca 46 mil. Kč. Meziroční pokles tržeb za prodej vlastních služeb je způsoben úbytkem klientů nejen od zdravotních pojišťoven, ale i komerční klientely z tuzemska i zahraničí. Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl.výrobků a služeb Společnost Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem technického skla. Společnosti se povedlo v roce 2011 zvýšit odbyt vlastních hotových výrobků, a to o 4,5 mil.kč. V roce 2012 ji čeká generální oprava tavícího vanového agregátu, na kterou má vytvořenou zákonnou rezervu. Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej vl.výrobků a služeb Tržby společnosti Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. se skládají především z tržeb za zdravotní péči, a to ve výši 106 mil. Kč, zbytek, tj. 5 mil.kč tvořilí nezdravotnické tržby, kam patří např. příjmy za nadstandardní ubytovací služby spojené s hospitalizací a tržby za nájem a služby v nebytových prostorách, bytech a ubytovnách. Průměrné počty přepočtených zaměstnanců v konsolidovaných společnostech: Průměrný počet přepočtených zaměstnanců r r PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o Le Cygne financier s.r.o. 0 0 ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. 0 0 EUROPEAN CARDEALERS s.r.o

14 Evropská správa nemovitostí s.r.o. 0 2 Severosklo Kamenický Šenov s.r.o Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,s.r.o LÁZNĚ LIBVERDA, a.s Celkem Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření konsolidačního celku (v tis. Kč) k k Tržba za prodej zboží Obchodní marže Výkony Výrobní spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Konsolidovaný provozní HV Konsolidovaný finanční HV Kons. HV po zdanění (bez podílů v ekvivalenci) Konsolidovaný HV za úč. období Konsolidační celek vytvořil za účetní období roku 2011 zisk ve výši tis. Kč, tj. o 73mil. Kč více, než v r Rozhodující část zisku byla vytvořena z provozní činnosti, a to zejména pronájmem nemovitostí a dále obchodní činností a poskytováním lázeňských služeb. Rozhodujícími činiteli při tvorbě hospodářského výsledku konsolidačního celku vzhledem k rozsahu svých činností byly společnosti LCSG, PRIOR a Lázně Libverda. 3. Stav majetku 3.1. Údaje o stavu majetku společnosti LCSG (v účetní hodnotě, v tis. Kč) k k A) Dlouhodobý hm. a nehm. majetek z toho: stavby (nemovitosti) pozemky V roce 2011 společnost odkoupila od dceřiné společnosti Lázně Libverda, a.s. její nemovitosti, pozemky a věci movité za celkem 148 mil. Kč. Naopak prodala nemovitosti a pozemky celkem za 73 mil. Kč v zůstatkové hodnotě cca 43 mil. Kč, jednalo se především o prodej obchodních domů Perla Pelhřimov a Nisa Praha Bohnice. Na některých nemovitostech jsou omezena vlastnická práva, jedná se zejm. o zástavy bankám, věcná břemena apod. (viz příloha k ÚZ). LCSG tak zvýšila stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 60 mil. Kč proti roku

15 k k B) Dlouhodobý finanční majetek z toho: - podíly v ovládaných osobách podíly v úč. jedn. pod podst. vlivem Stav cenných papírů a podílů společnosti je k propočítán metodou ekvivalence k hodnotě vlastního kapitálu k jednotlivých společností. Společnost ve sledovaném účetním období koupila 100 %-ní obchodní podíl ve společnosti ČESKO- SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Dále LCSG nakoupila ve sledovaném účetním období akcie společnosti LÁZNĚ LIBVERDA a.s. v celkovém počtu ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. přikoupila 58% podíl společnosti Lázně Libverda a.s. a zvýšila tak vlastnický podíl v této společnosti na 96,54%, čímž se zvýšil podíl LCSG v ovládaných osobách a snížil podíl v společnostech pod podstatným vlivem (zůstala jen ČNHN Krkonoše, s.r.o.).. - Ostatní dlouhodobé CP a podíly (tržní hodnota akcií TATRA Kopřivnice, pořiz.cena byla tis.kč) k k C) Oběžná aktiva Z toho: - zásoby (zboží, matriálu, reklamační sklad) dlouhodobé pohledávky (Dlouhodobé půjčky propoj.osobám: NEMI spol. s r.o. 46 mil.kč, Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. 4 mil.kč) - krátkodobé pohledávky (Krátkodobá půjčka Českosl.-realitní s.r.o. 2,5 mil.kč, pohledávka z titulu snížení základního kapitálu Lázní Libverda ve výši 55,5 mil. Kč) - finanční majetek Ostatní skutečnosti : Společnost LCSG má uzavřenou licenční smlouvu na ochrannou značku le cygne electronics, která byla používána pro prodávání elektrospotřebičů. Společnost má dále uzavřenou licenční smlouvu na ochranou značku le cygne sportif, která byla používána zejména pro prodávání textilního a sportovního zboží. Obě tyto licenční smlouvy jsou uzavřeny se společností U.R.E.F. Vaduz Údaje o stavu majetku konsolidovaných společností (v účetní hodnotě, v tis. Kč) PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek z toho: stavby (technická zhodnocení) samost. movité věci a jejich soubory (Nemovitosti a pozemky ve vlastnictví LCSG.) 15

16 k k B) Dlouhodobý finanční majetek z toho: podíly v ovládaných a říz.osobách (Podíl v dceřiné společnosti Severosklo K.Š. s.r.o.) k k C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby zboží dlouhodobé pohledávky (za ovládanou osobou Severosklo KŠ s.r.o. smlouva o uznání dluhu, splátkový kalendář) krátkodobé pohledávky finanční majetek Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. má registrované 4 ochranné zámky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jedná se o grafické zpodobení slova PRIOR ve čtyřech variantách. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. k k A) Dlouhodobý majetek z toho: samost.movité věci a jejich soubory stavby (nemovitosti) pozemky (Nemovitosti a pozemky - mimo byty v Hejnicích - prodány na základě znaleckého posudku společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.) B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby materiálu a zboží dlouhodobé pohledávky (prodej vodovodní odpadní stoky Obci Lázně Libverda dne , první splátka , poslední ) krátkodobé pohledávky (půjčka ve výši 92 mil.kč spol. LCSG) finanční majetek Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek z toho: stavby (nemovitosti) (6 budov v sídle společnosti - charakter výrobní hala, sklad, administrativa. Na majetku vázne zástavní právo ve prospěch mateřské společnosti LCSG ve výši 5 mil.kč smlouva o úvěru.) pozemky B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. 16

17 k k C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby krátkodobé pohledávky finanční majetek Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek z toho: stavby (nemovitosti) samost. movité věci a jejich soubory (nemovitosti a pozemky v majetku LCSG) B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby materiálu krátkodobé pohledávky finanční majetek Le Cygne financier s.r.o. A) Dlouhodobý majetek společnost nemá. B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobý finanční majetek (Nakoupené akcie za PC tis.kč obchodovatelné akcie jsou přepočteny na reálnou tržní hodnotu) ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek

18 EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Evropská správa nemovitostí s.r.o. A) Dlouhodobý majetek společnost nemá. B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Ostatní údaje Společnost LCSG prohlašuje, že v roce 2011 nebylo vedeno žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení takového charakteru, které by mělo významný vliv na její finanční situaci či výši zisku nebo na finanční situaci či výši zisku ve společnostech v konsolidaci. Společnost a ani ostatní společnosti v konsolidaci v uplynulém roce neměly žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 4. Zdroje a struktura kapitálu 4.1. Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře společnosti LCSG: v tis.kč r r r Pasiva celkem A. Vlastní kapitál z toho : základní kapitál kapitálové fondy rezervní fondy a ostatní výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného úč.období

19 B. Cizí zdroje z toho: rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení Zdroje a struktura kapitálu v mil. Kč pasiva celkem; mil.kč VK ZK VK ZK VK ZK CZ 580 CZ 534 CZ období Vlastní kapitál společnosti LCSG vzrostl proti r o 115 mil. Kč, a to zejm. vlivem vysokého hospodářského výsledku roku V tomto roce došlo k nárůstu cizích zdrojů, a to o 133 mil. Kč proti roku 2010 především zvýšením krátkodobých závazků z 93 mil. Kč na 214 mil. Kč vlivem čerpání půjčky od společností Lázně Libverda a.s. ve výši 92 mil. Kč a Spedquick s.r.o. ve výši 3 mil. Kč. Na růst cizích zdrojů přispělo čerpání nového střednědobého investičního úvěru na nákup areálu Lázní Libverda ve výši 100 mil. Kč od UniCredit Bank CR a.s. Naopak LCSG splatila dalších 13 mil. Kč z čerpaných dlouhodobých úvěrů (viz tabulka úvěry, str.20). Společnost LCSG eviduje zákonné rezervy na opravy a udržování majetku ve výši 224 mil. Kč, přičemž v roce 2011 rozpustila rezervy za celkem 148 mil.kč. a naopak vytvořila nové rezervy ve výši 100 mil. Kč, z minulých let zůstává rezerva ve výši 124 mil.kč. Dlouhodobé závazky poklesly z důvodu splacení půjčky od ovládající osoby ve výši 20 mil. Kč. Co se týká bankovních úvěrů, čerpání bylo popsáno výše. Společnost v r zrušila kontokorentní úvěr ve výši 30 mil.kč u České spořitelny a má dále otevřený pouze jeden kontokorentní úvěr ve výši 10 mil.kč u UniCredit Bank, jehož čerpání je velmi omezené. Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. tak po celé období roku 2011 financovala svůj majetek z 67% vlastním kapitálem a pouze z 27% ze zdrojů cizích. 19

20 Přijaté úvěry od bank Společnost v uplynulém roce čerpala tyto úvěry: Banka Druh úvěru (poskytnutá částka) Stav čerpání k v tis. Kč dlouhodobý úvěr 100 mil.kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s. střednědobý úvěr 15 mil.kč kontokorentní úvěr 10 mil.kč 0 ČSOB, a.s. dlouhodobý úvěr 100 mil. Kč Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře v konsolidovaných společnostech v tis.kč PRIOR ČR s.r.o. Lázně Libverda a.s. ČNHN Krkonoše s.r.o. Severosklo KŠ s.r.o. Le Cygne Financier s.r.o. Č-S realitní s.r.o. European Cardealers s.r.o. Evr. spr. nem. s.r.o. Pasiva celkem A. Vlastní kapitál (VK) z toho : zákl. kapitál (ZK) změny ZK kapitálové fondy rezervní fondy a ost. fondy výsledek hosp. minulých let výsledek hosp. běž. úč. obd B. Cizí zdroje (CZ) z toho: rezervy dlouhodobé záv krátkodobé záv bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení Konsolidační celek v tis. Kč: k k Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více